Әлеуметтік пәндер кафедрасыжүктеу 219.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі219.89 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

Әлеуметтік пәндер кафедрасы 

 

  

 

  

«Бекітемін»  

ААТФ деканы____________Табултаев С.С.  

«____»_______________2016г.   

 

 

Пәндік Syllabus   

IFN 5201 – Ғылым тарихы мен философиясы  

 

 мамандықтар: 

ғылыми-педагогикалық магистратура  

6М070200 – Автоматтандыру және басқару 

6М070300 – Ақпараттық жүйелер  

6М070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық  қамтамасыз ету 

6М071600 – Аспап жасау 

6М071700 – Жылу энергетикасы 

6М071800 – Электр энергетикасы 

6М071900 – Радиотехника, электротехника және телекоммуникация  

6М073100 – Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 

 

  

 

Курс  Семестр  

Кредит саны  ECTS кредит саны  

Жалпы сағат көлемі   90 Оның ішінде: 

30 


Дәріс  

15 


Мамықтану (сем)  

15  


СӨЖ  

60 


СОӨЖ  

30 


Семестрлік жұмыс  

Емтихан   

 

  

 

 Алматы 2016 

Syllabus  құрастырған:  профессор  ф.ғ.д.  Сағиқызы,  професор  ф.ғ.к.  Мухамеджан 

Қ.Ш.,  доцент  тер  ф.ғ.к.  Шицко  В.Л.,  Шаракпаева  Г.Д.  жұмыс  бағдарламасы  негізінде 

жасалды.  

Syllabus  әлеуметтік  пәндер  кафедрасының  мәжілісінде  10.06.2016г.  №10 

хаттамасында мақұлданды.  

 

 Кафедра меңгерушісі________________________Мухамбедьярова А.Т. 

 

 Syllabus Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті оқу-әдістемелік 

комиссиясының мәжілісінде қаралып, бекітілген («28» __06____2016ж., №6__ хаттама).    

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1 Оқытушы: 

Мухамбедьярова  Алтынай Тулеуовна – с.ғ.д., АЭжБУ профессор, А314 каб.   

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50, altushadan_70@mail.ru 

Абдуллина Зарема Альфредовна – ф.ғ.к., АЭжБУ профессоры, А314 каб.   

Байланыс тел.: 8(727)292-57-50, zarema@aipet.kz 

 

2  Аудиторилық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ  кестінде 

көрсетілген  МОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және  ақпараттық 

технологиялар факультетінің деканаты (Г.Д. 409) және ӘП кафедрасының (А-314) ақпарат 

тақталарында көрсетілген.  

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы  

  

3.1  Пәннің  мақсаты  -  ғылым  тарихын  оқыту  барысында  ғылыми  ойлау  түрін 

қалыптастыру.  3.2  Пәннің  мәселесі  -    курстың  теоретикалық  негізін  оқыту.  Түп  негіздерін 

сараптама  жұмыстарын  жүргізіп,  отандық  және  шет  елдік  ғылым  әдістемесінің 

классикалық  еңбектерімен  таныстыру.    Өзіндік  және  сыни  ойлауға  детелеу  арқылы  кең, 

икемді, ашық ойлауға үйрету.  

Тарих  және  ғылым  философиясы  курсының  міндеті  магистранттарда  адам 

болмысының  мәселелеріне  қатысты  дүниетаным  қалыптастыра  отырып  гуманистік 

құрылым арқылы жалпы ғылыми парадигма құрау.  

1  Философия  тарихын  жүйелі  түрде  оқыта  отырып,    әртүрлі  ойларды  жинақтап, 

рухани - интеллектуалды мәнділіктің маңыздылығын түсіндіру.  

2 Философияның даму кезеңдеріне материалдар бере отырып, түп негіздін бастамаға 

назар  аударып,  гуманитарлық  пәндердің  дамуы  мен  гуманитарлық  мәдениеттегі  рөлін 

көтеру.  

3  Жұмыстың  белсенді  және  дәстүрлі  әдістерін  есепке  ала  отырып,  өзіндік 

шығармашылық  ойлауға  мүмкіндік  беру.  Оларға  тарихи-философияның  толықтай 

көрінісін қабылдап, ғылым философиясының барлық  кезеңдеріне қатысты ерешеліктерді 

көре білу.  

Екінші  бөлімнің  міндеті  философиялық  білімнің  негізін  оқытуды  жалғастыруды 

онтология,  гносеология,  әлеуметтік  философия,  философиялық  антропология  және 

аксиология  бөлімдеріне  назар  аудару.  Сондықтан  бұл  бөлім    магистранттардағы  жалпы 

дүниетаным мен теоретикалық  - әдістемелік дайындфқ болып табылады. Философия бұл 

аралықта жалпыгуманитарлық бағыттың іргетасы ретінде оқыталады.  

3.3 Пәннің сипаттамасы  

Қоғамдағы  бүгінгі  әлеуметтік-экономикалық  және  күрделі  саяси  өзгерістерді  терең 

ойлап өзгерту тек жеке тұлғаның  жүйелі, ғылыми жүйеде ойлай алатындығын біріктірен 

отырып    оның  белсенділігімен  жүзеген  асырады.  Әрбір  ғылым  мен  техника  саласы, 

қоғамдық  тәжірибе  өзінің  дүниетанымдық  және  әдістемелік  мәселелерін  туындатады. 

Әрбір  адамның  дүниетанымы  қоршаған  ортаның  әсерімен,  кездейсоқ  немесе  ғылыми 

ақпараттардың  жинақталуымен  кейде  тіпті  объективті  жағдайлардың    әсерімен  бұл 

арнайы педагогикалық және тәрбие барысында қалыптастырады.  

Барлық  жоғарыда  айтылғандар  магистранттардың  ғылыми  дәрежесін  көтеріп 

жауапкершіліктерін  анықтап,  олардың  дайындықтарының  сұранысын  көтеріп,  жалпы 

ғылыми пәндерден емтихан тапсыруға жүктейді. емтихан мақсаты - ғылыми және мәдени 

шарықтау,  өзіндік  зерттеу  жұмыстарына  дайындалу,  бүгінгі  қоғамдық  құбылыстарды 

теоретикалық дейгейде анализдей білу.  

АЭжБУ  магистранттарына  2008-09  жылдан  бастап  "Тарих  және  ғылым 

философиясы"  курсы  оқытылады.  оқу  жоспары  ғылыми-педагогикалық  магистратураға 


арналған: кредит саны - 2, барлық сағат - 90. Оның ішінде: аудиториялық - 30, оның дәрісі 

- 15 сағат, семинар - 15. Өзіндік жұмыс - 60 сағат. пәнді оқыту қорытындысы - емтихан.  

«Ғылымның тарихы мен философиясы» курсы аяқталғаннан соң магистрант: 

ұғымы болуы қажет: 

-

 сәйкес  бағытта  іргелі  білімді  қажет  ететін  ғылыми-өзденістік  және  ғылыми-

педагогикалық қызмет жүргізе білу. білу: 

ғылымның құрылымын, қызметін, табиғаты, ұйымдастыру принципін; 

- ғылым тарихы мен генезисін ойлаудың әртүрлі модельдері тұрғысынан;  

- ғылыми және философиялық ойдың өзара байланысы; 

- тарих және ғылым философиясының іргетастық негізін оқыту;  

- білім өндірісі, ғылыми пәндердің заңдылықтарын құру мен дамыту;  

- ғылыми - зерттеудің басты принциптері.  қолынан келетіні: 

-  ғылыми-зерттеу  барысында  туындаған  міндеттерді  атқарып,  кәсіби  білімінің 

деңгейін көтеру;  

-  зерттеудің  басты  әдістерін  алып,  барды  модификациялап,  нақты  зерттеудің 

негізінде жаңа әдістерді ойлап табу;  

- тарих және ғылым философиясы негізінде бүгінгі теория мен практиканы сараптай 

алу  және  жаратылыстану,  әлеуметтік  гуманитарлық  және  техникалық  білімдерін 

байланыстыру; 

-  әдістемелік  және  әдістік  білімдерін  ғылыми  зерттеулерде  педагогикалық  және 

тәрбие жұмыстарында қолдануы.  3.4 Пәннің қайта деректемелері: философия.  

3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: мамандану пәндері. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

 

4.1 Теориялық дайындық (15 сағ.) 

Тақырып 


Тақырып (модулдер, бөлімдер) 

Дерек көзі 

1.  

Ғылымның тарихы мен философиясының  пәні 1 сағ.  Конспект, 3,4,5,6 

2.  


Ғылымның көзқарастық негіздемелері. 1 сағ.  

Конспект, 3,4,5,6 

3.  

Ғылымның қызметтері. 2 сағ.  Конспект, 

3,64,5,6,7,8,9 

4.   

Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым. 1 

сағ.  


Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10 

5.   

Жаңаеуропалық ғылым- ғылымның дамуының классикалық кезеңі. 2 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2,13 


6.  

Ғылымның дамуының классикалық емес және 

постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және 

бағыттары. 1 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2,13 

7.   


Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. 1 сағ.  

Конспект, 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16 

8.  

Ғылымның философиялық ретінде қалыптасуы. Ғыылмның идеалдары мен нормалары. 1 сағ.  

Конспект, 

10,11,12,13,14,15,16

,17 


9.   

Ғылымның философиялық  негіздемелері және дүниенің 

ғылыми  бейнесі. 2 сағ.  

Конспект, 

9,10,11,12,13,14,15,

16 


10.  

Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. 1 сағ.  

Конспект, 

5,6,7,8,9,10 

11.   

Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы. 1 сағ.  

Конспект, 

5,6,7,8,9,10,11,12,13 

12.   


Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен 

философиясы. 1 сағ.  

Конспект, 

5,6,7,8,9,10 

13.   

Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері. 1 сағ.  

Конспект, 

5,6,7,8,9,10,11,12,13 

 

1.

 

Кіріспе. Ғылымның тарихы мен философиясының пәні (1 сағ.)  

Ғылым философиясының негізгі тақырыптары. Ғылым философиясының мәселелері 

мен  нәтижелері,  олардың  ғылым  мен  философиҒылым  философиясының  негізгі 

тақырыптары. Ғылым философиясының мәселелері мен нәтижелері, олардың ғылым мен 

философин  маңызы.  Ғылыми  білімнің  даму  заңдылықтары  –  ғылым  тарихының  пәні. 

Ғылымды  зерттеудің  қырлары:  ғылым  философиясы,  ғылымтану,  ғылым  социологиясы, 

ғылым психологиясы, ғылым этикасы.  

Ғылымды білім жүйесі және әлеуметтік институт ретінде түсіну. Ғылым – қоғамдық 

сананың формасы және қоғамның өндіргіш күші. Ғылымның мәдениеттегі орны мен рөлі 

туралы пікірталастар:  сциентизм және антисциентизм.  Интернализм және экстернализм – 

ғылым тарихының екі қарама – қарсы концепциясы: А. Койре мен Дж. Бернал – әдістердің 

жүзеге  асуының  үлгілері.  Ғылыми  білім  динамикасының  кумулятивтік  және 

антикумулятивтік үлгілері.  

 

2. Ғылымның көзқарастық негіздері (1 сағ.)  

Ғылымның  көзқарастың  басқа  тарихи  типтерімен  және  қоғамдық  сананың 

формаларымен  өзара  байланысы.  Ғылыми  және  қарапайым  сана:  пайым  және  ақиқат. 

Ғылым  –  дүниені  игерудің  ерекше  тәсілі.  Ғылыми  танымның  ерекшеліктері.  Шындықты 

заттық және объективті зерттеу.  

Мәдениет  типінің  өзгеруінің    ғылыми  білімді  баяндау  түрлеріне,  шындықты  көру 

тәсілдеріне,  ойлау  мәнерлеріне  ықпалы.  Ғылыми  білімнің  генерациясы  үрдісіне 

әлеуметтік-мәдени факторлардың қосылуы. Ғылымның адамның рухани қызметінің басқа 

түрлерімен өзара әсері. Ғылымның дамуындағы философияның каөзқарастық рөлі.  

 

3. Ғылымның қызметтері (1 сағ.)  

Ғылымның  қызметтерін  классификациялау  мәселесі.  Ғылымның  мәдени  қызметі. 

Ғылым – әлеуметтік реттеу факторлары. Ғылымның қоғам қажеттіліктеріне әсері. Ғылым. 

–  рационалды  басқару  факторы  және  шарты.  Ғылым  және  қазіргі  заманның  жаһандық 

мәселелері.  Ғылымның  гуманистік  қызметі.  Ғылымның    экологиялық  қызметі.  Ғылым 

және қазіргі заманғы білім беру жүйесі.  

Білім беру үрдісінің негізгі құрамдас бөліктерін қалыптастырудағы ғылымның рөлі: 

мақсаттары,  құралдары,  нәтижелері,  принциптері,  формалары  және  методтары. 

Ғылымның рөлі мен өзектілігінің қазіргі заманда арта түсуі.  

 

4.  Ғылымның  пайда  болуы  және  қалыптасуы.  Ежелгі  дүниедегі,  Орта 

ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым (2 сағ.)  

Вавилон,  Египет  ғылымы:  математика,  астрономия.  Қытай  медицинасы.  Ежелгі 

Үндідегі математика, астрономия, медицина.  

Ежелгі  Греция  –  ғылымның  отаны.  Антика  ғылымын    үш  ғылыми-зерттеу 

бағдарлама  тұрғысынан  қарастыру;  платондық-пифагорлық,  атомистік,  аристотельдік. 

Метафизиканың  ғылымдағы  эвристикалық  рөлі.  Философия  –  натурфилософия,  бірінші 

ғылым.  Антикалық  математиканың  дамуы.  Антикалық  астрономия.  Александриялық 


мусейон  мен  александриялық  кітапхана  –  ғылымның  институциалдануының  алғашқы 

формалары. Дүниенің аристотельдік-птолемейлік бейнесі.  

Ортағасырлық  Батыстағы  ғылыми  таным.  Логиканың,  ойлаудың  логикалық 

нормаларының дамуы және ортағасырлық ғылымды ұйымдастыру.  

Ортағасырлық Орталық Азия, Таяу және Орта Шығыстағы ғылым. Әл-Хорезми, әл-

Фараби, әл-Бируни, ибн Сина, ибн Рушидтың ғылыми көзақарстары.  

Дүниенің  Коперник  ұсынған  геоцентристік  жүйесі.    Аристотель  физикасының 

геоцентристік  астрономияға  сәйкес    келмеуі.  И.  Кеплер:  планеталар  қозғалысының  үш 

математикалық 

заңының 


ашылуы. 

Галилейдің 

астрономиялық 

жаңалықтары. 

Эксперименталдық  методтың  пайда  болуының    және  оны  табиғатты  математикалық 

сипаттаумен байланыстырудың алғышарттары.   

5. Жаңаеуропалық ғылым-ғылым тарихының классикалық кезеңі (1 сағ.)   

Ғылымдағы  метод  (әдіс)  мәселесі.  Эксперименталдық  (тәжірибелік)  ғылымның 

пайда  болуының  әлеуметтік-мәдени  шарттары:  ғылымның  әлеуметтенуі,  ғылымның 

институциалдануы.  Жаратылыстану  ғылымдарының  қалыптасуы  ерекшеліктері,  Жаңа 

дәуірдегі  жаратылыстану  сынақтарын  жүргізушінің  рөлі.  Ғылыми  ойдың  философияға 

ықпалы: Декарт, Лейбниц, Кант. И. Ньютонның «Натурфилософиясының математикалық 

бастаулары»  еңбегі  –  жаңа  жаратылыстану  парадигмасы:  қозғалыстың  үш  заңы  және 

әмбебап  тартылу  принципі.  Философия  жаңа  ғылымға  рефлексия  ретінде:  Р.  Декарттың 

рационализмі және 

mathesis universalies идеясы; Ф. Бэконның  эмпиризмі.

 

 

6.  Ғылым  дамуының  классикалық  емес  және  постклассикалық  емес кезеңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары (1 сағ.)  

Ғылым мен ғылыми білімнің даму концепциялары. Позитивизмнің бірінші толқыны:  

О.  Конт,  Г.  Спенсер,  Дж.  С.Милль.  Э.  Махтың  эмпирикритицизмі.  Ғылым  бейнесінің  ғылым 

философиясында  өзгеруі.  Ғылыми  білім  қозғалысының  кумулятивтік    үлгісі:  логикалық 

позитивизм және верификация принципі, Вена үйірмесі, Р. Карнап. Позивитивизмнің дағдарысын 

түсіну:  Э.  Гуссерль.  К.  Поппер  эволюциялық  эпистемология  және  фальсификация  принципі 

туралы.  И.  Лакатостың  ғылыми-зерттеу  бағдарламалары.  Антикумулятивизм.  Т.  Кун:  ғылымның 

дамуы – парадигмалардың ауысуы. П. Фейерабендтің «эпистемологиялық анархизмі» және оның 

ғылым тарихын рациональды реконструкциялау мүмкіндігін терістеуі.  М. Поланидің көрінбейтін 

білім  концепциясы.  Постмодернистік  дискурс  жаңа  жанр  ретінде:  Р.  Рорти.  Қазіргі  заманғы 

ғылымның қайшылықтары: постмодерннің жағдайы, Ж.-Ф. Лиотар.  

 

7. Ғылыми білімінің құрылымы және деңгейлері (1 сағ.)    

Танымның  эмпирикалық  деңгейінің  ерекшеліктері  және  сипаттық  белгілері. 

Ғылымның  эмпирикалық  тілінің  ерекшеліктері.  Негізгі  эмпирикалық  білімдердің 

фактілердің  (бақылаулардың,  эксперимент  пен  өлшеулердің)  қалыптасуы.  Эмпирикалық 

зерттеулердің «теориялық жүктелуі».  

Ғылыми  білім  –  күрделі  дамушы  жүйе.  Ғылыми  білімнің  типтерінің  көптүрлілігі. 

Теориялық  танымның ерекшеліктері.  Теориялық  танымның құрылымдық  компоненттері: 

мәселе,  гипотеза,  теория.  Ғылыми  теорияның    критерийлері.  Теориялық  танымның 

методтары:  формалдау,  аксиоматикалық,  гипотетикалық-дедуктивті,  абстрактылықтан 

нақтылыққа  өту.  Диалектика,  жүйелілік  әдісі  және  жүйелі  сараптау.  Жүйелілік  әдісінен 

синергетикаға  көші.  Синергетикалық  парадигманың  қалыптасуы.  Ғылыми  танымдағы 

антроптық принцип.  

 

8.  Ғылымның  мамандық  ретінде  қалыптасуы.  Ғылымның  идеалдары  мен 

нормалары (1 сағ.)  

Ғылымның  мамандық  пен  қызметтің  ерекше  түрі  ретінде  қалыптасуы.  Ғылымның 

идеалдары  мен  нормалары  –  ғылыми  қызметтің  мақсаттары  және  оларға  жету  тәсілдері 

туралы  түсініктері.  Объектіні  ғылыми  білімнің  әртүрлі  формаларында  бейнелеу  үрдісін реттеуші  танымдық  тұғырнамалар.  Ғылыми  ізденістің  әлеуметтік  нормативтері. 

Зерттеушілердің,  ғылыми  қоғамдастықтардың  бір-бірімен  және  жалпы  қоғаммен 

коммуникациясының  ерекшеліктері.    Ғылымның  танымдық  идеалдары  –  зерттеу 

қызметінің методтары схемасын қалыптастырушылар.  

Ойлау  мәнері  түсінігі  және  оның  мәдени-тарихи  шарттылығы.  Ғылыми  ізденістің 

идеалдары мен нормаларын әрбір ғылымның пәндік саласының ерекшеліктеріне қатысты 

нақтылау.  

Зерттеудің  идеалдары  мен  нормаларының  құрылмы:  түсіндіру  мен  сипаттаудың, 

білімнің  дәлелділігі  мен  негізделгендігінің;  білімдерді  құрастыру  мен  ұйымдастырудың 

идеалдары  мен  нормалары.  Ғылымның  идеалдары  мен  нормаларының  дүниенің  ғылыми 

бейнесіне, теориялық модельдер мен заңдарға қатысты алғандар реттеуші рөлі.  

 

9. Ғылымның философиялық негіздемелері  және дүниенің ғылыми  бейнесі  (1 сағ.)   

Философиялық  идеялар  –  ғылымның  онтологиялық  постулаттарының,  ғылыми 

ізденістің  гносеологиялық  нормативтерінің  және  аксиологиялық  тұғырнамалардың 

(идеалдар  мен  нормалардың)  негізі.  Ғылымның  философиялық  негіздемелері  –  дүниенің 

ғылыми  бейнесінің  (объектінің  схемасының)    ғылымының  идеалдары  мен  нормативтік 

құрылымдарымен (методтың  схемасымен) түйісуінің шарттары.  Философиялық идеялар 

– ғылыми ізденіс  эвристикасының шарты ретінде. Ғылымдағы философиялық эвристика 

мен    философиялық  негіздемелердің  арақатынасы.  Философия  –  жүйелі  объектілердің 

жаңа  типтерін  игеруге  қажетті  категориялық  құрылымдардың  генерациясы. 

Философиялық негіздеу – ғылыми білімдердің мәдениетке ену шарты.  

Дүниенің  ғылыми  бейнесінің  негізгі  типтері:  дүниенің  жалпығылымдық, 

жаратыоыстану  ғылымдық,  әлеуметтік  және  локалды  (арнайы)    ғылыми  бейнелері. 

Дүниенің ғылыми бейнесінің жалпымәдени  мәні.  

 

10. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар (1 сағ.)   

Ғылыми  дәстүрлер  мәселесі.  Дәстүрлердің  өзара  әсері  және  жаңа  білімнің  пайда 

болуы.  Ғылыми  революциялардың    мәні  мен  құрылымы.    Ғылыми  революциялар  – 

ғылымның негіздемелерін қайта құру. Ғылыми революциялардың типологиясы.  Ғылыми 

революциялардың концепциялары. Ғылымдағы  революциялық өзгерістердің факторлары. 

Ғылыми революциялардың әлеуметтік-мәдени алғышарттары. Ғылыми революциялар мен 

парадигмалар. 

Революциялар 

мен 

дәстүрлердің ғылымның 

динамикасындағы 

арақатынасы.  

 

11.  Жаратылыстану  ғылымдарының  және  техникалық  ғылымдардың  тарихы мен философиясы (1 сағ.)  

Жаратылыстану  және  техниканың  дамуы.  Жаратылыстану  және  қоғамның  

әлеуметтік  өмірі.  Жаратылыстану  және  дүниенің  ғылыми  бейнесі.  Жаратылыстану 

ғылымдарының  классификациясы.  Физика  –  жаратылыстанудың  іргесі.    Жаратылыстану 

ғылымдық    және  гуманитарлық  білімнің  физикасы  мен  синтезі.  Бұл  синтездегі 

синергетиканың рөлі.  Биология және дүниенің қазіргі заманғы  эволюциялық бейнесінің 

қалыптасуы.  Биологиялық  эволюциялық  теориядан  жаһандық  эволюционизмге№ 

математика  және  жаратылыстану.  Математика    ғылым  тілі  ретінде.  Математикалық 

методтар  және  ғылыми  білімнің  қалыптасуы.  Космос  және  техногендік  өркениеттің 

жаһандық  мәселелері.  Астрономия  және  адамзаттың  космостық  болашағының 

перспективалары. Космизм және антикосмизм: қазіргі заманғы пікірталастар.  

Техникалық  ғылымдардың  ерекшеліктері,  олардың  жаратылыстану  ғылымдарына 

және  қоғамдық  ғылымдарға,  матеиматикаға  қатынасы.  Қазіргі  заманғы  техника 

философиясының негізгі мәселелері.  

 


12. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы (1 

сағ.)   

Қоғам,  мәдениет,  тарих  және  адам  туралы    ғылымнан  тыс  білімдердің  ғылымға 

дейінгі,  ғылыми  емес,  парағылыми,  жалғанғылымдық  және  антиғылыми  формалары. 

Әлеуметтік-гуманитарлық  циклдің  ғылыми  пәндерінің  қалыптасуы:  эмпирикалық  

мәліметтер  және  тарихи  –  логикалық  рекенструкциялар.  Ғылыми  білімнің  пәндік 

құрылымының  әлеуметтік-мәдени  шарттылығы:  әлеуметтану,  экономика,  саясаттану, 

мәдениет  туралы  ғылым  –  қоғамның  жеке  салаларының  салыстырмалы  еркіндігің  

танымда көрініс табуы. Қазақстандағы  әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар.  13.  Қазіргі  заманғы  жаһандық  өркениет  дамуының  философиялық  мәселелері 

(2 сағ.) 

Қазіргі  заманғы  жаһандық  өркениет  және  оның  ерекшелігі,  дүниенің  реттілігінің 

дамуына  ықпалы.    Қазіргі  заманғы  жаһандық  өркениет  философиясының  қызметтері.  А. 

Моргана, Ф. Энгельс, М. Барг, М. Вебер, Р. Тейлордың өркениет туралы ілімдері. Тарихи 

және  қоғамдық  үрдісті  өркениеттік  ұстаным  тұрғысынан  зерттеу.  Өркениеттік 

ұстанымның негізгі бағыттары: сызықтық-сатылық өркениеттік парадигма және локалдық 

өркениеттер  теориясы.  О.  Тоффлердің,  С.  Хантингтонның  ілімдері.  Д.  Беллдің 

постиндустриалдық қоғам теориясы. Мак-Люэннің ақпараттық өркениет концепциясы.  

Өркениеттік дихотомияның әлеуметтік-экономикалық  сипаттамалары: батыс және 

шығыс.  Өркениет  тұрғысынан  қарастырғанда  қазақсандық  жолдың  ерекшелігі. 

Қазақсандық    өркениеттік  бірегейліктің  қалыптасуы.  Қазақстан  және  қазіргі  заманның 

жаһандық мәселелері.    

4.2 Тәжірибелік дайындық 

 

4.2.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары (15 сағ.) 

 

 

Дерек көзі 

1.

  

Философия  және  ғылым  әдістемесі  философия  білімінің  саласы 

ретінде 1 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9 

2.

  

Мәдениет пен өркениеттегі ғылым 1 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

3.

  

Ғылымның пайда болуы. Ғылым дамуының тарихи кезеңдері. 2 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10 

4.

 

 Ғылыми білімнің құрылымы. 1 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10 

5.

  

Ғылыми революция. Ғылыми рационалдылық 2 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13 

6.

  

Бүгінгі ғылыми кезеңдерінің ерекшеліктері 1 сағ.  

Конспект, 

10,11,12,13,14 

7.

 

 Ғылым әлеуметтік институт ретінде 1 сағ.  

Конспект, 

10,11,12,13,14,1

5,16 


8.

 

 Бүгінгі ғылыми білімдегі жаратылыстану ғылымы 1 сағ.  

Конспект, 

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15 

9.

 

 Ақпараттану 

пәнаралық 

ғылым 

ретінде. компьютерлік 

революцияның эпистемиологиялық мазмұны 2 сағ.  

Конспект, 

17,18,19,20,21,2

2,23,24,25 

10.


 

 

Қоғам,  мәдениет,  тарих  және  адам  жайлы  ғылым  тарихының  пайда болуы. 1 сағ.  

Конспект, 

17,18,19,20,21,2


2,23,24,25,26,27

,28,29,30 

11.

 

 Философиялық  білім  беру  мен  педагогиканың  философиялық 

мәселелері. 1 сағ.  

Конспект, 3-

16,17-48 

12.

 

 Нақты ғылымдардың философиялық мәселелері 1 сағ. 

Конспект, 

17,18,19,20,21,2

2,23,24,25,26,27

,28,29,30 

 

4.3 Семестрлік жұмыс 

Семестрлік жұмыс №1 (1-46) 

1.

 Ғылым философиясы: пәні, әдісі, қызметі.  

2.

 Ғылыми зерттеулерді әлеумттік бағалау мәселелері.  

3.

 Ғылым мен ғылыми дүниетаным түсінігі. 

4.

 Компьютерлік революция: мәселелері мен міндеттері.  

5.

 Ғылымның философиялық мәселелері және оларды зерттеу әдістері.  

6.

 Ғылым – бүгінгі қоғам дамуының негізі.  

7.

 Ғылым ғасырындағы өнер.  

8.

 Герменевтика әдістеме ретінде.  

9.

 Структураилизм және Герменевтика. Дамудың бүгінгі кезеңдік ерекшеліктері.  

10.


 

Бүгінгі мәдениеттегі ғылым мен діннің өзара байланысы.  

11.

 

Технократиялық детерминизм теориясы.  12.

 

Әл-Фараби іліміндегі ғымдар классификациясы.  13.

 

Ғылым әдістемесінің құрылымы мен пәні.  14.

 

Материя ұғымының философияда тарихи дамуы.  15.

 

 Материяның б.гінгі құрылымындағы үздіксіздігі мен үздігінің бірлігі.  16.

 

Қазіргі және классикалық физикадағы қозғалыс мәселесі.  17.

 

А. Энштейннің ғылыми-философиялық көзқарастары.  18.

 

Кеңістік пен уақыт ұғымының ғылыми тұрғыда  тарихи дамуы.  19.

 

Философия мен бүгінгі ғылымдағы шексіздік пен шексіздік мәселелері.  20.

 

Бүгінгі әлемнің ғылыми картинасы.  21.

 

Гуманитарлық білім ерекшелігі.  22.

 

Позитивизм негізгі түрлері.  23.

 

Кибернетикадағы ойлауды модельдеу мәселелері. Машиналар ойлай ма?  24.

 

Классикалық емес ғылым оның ерекшеліктері.  25.

 

Антикалық ғылым: әлеуметтік-гуманитарлық жағдайы мен ерекшеліктері.  26.

 

Инженерлік жобалау, оның мәні мен қызметі.  27.

 

Ғылым дамуын басқарудағы мемлекет қызметі.  28.

 

Ғылыми танымның шындықты көркемдікке қарағандағы ерекшелігі.  29.

 

Ғылыми білімнің эмпирикалық және теоретикалық құрылымы.  30.

 

Техника тарихы. Қоғам дамуындағы техниканың рөлі.  31.

 

Инженерлік іс-әрекет және экологиялық ойлау.  32.

 

Шығармашылық мәселесі. Инженерлік әрекеттің ерекшелігі.  33.

 

Ғылым тарихы мен философиясындағы себептілік ұғымының дамуы.  34.

 

Сбептілік пен шындық.  35.

 

Ғылымның әлеуметтік және когнитивтік жауапкершілігі.  36.

 

Бүгінгі ғылымдағы эксперименттің рөлі.  37.

 

Модельдеу ғылыми таным әдістемесі ретінде.  38.

 

Ғылым бүгінгі қоғамның жаңа жүйесі ретінде.  39.

 

Ғылым классификациясы мәселесі.  40.

 

Бүгінгі космологияның философиялық мәселесі.  41.

 

Ғылыми танымдағы интуицияның мәні мен рөлі.  42.

 

Бүгінгі ғылымды математизациялау ерекшелігі.  43.

 

Синергетика және келешек болжамы.  44.

 

Технократиялық ойлау (көрінісі және әлеуметтік жалғастығы).  45.

 

Философия мен ғылым арасындағы мәнділік және оның мазмұны.  46.

 

Ерте шығыстық ғылым алды ерекшелігі.  Семестрлік жұмыс №2 (47-95) 

47.


 

Ғылымның әлеуметтік институт ретіндегі ерекшелігі.  

48.

 

Постклассикалық емес ғылым.  49.

 

Ғылыми  танымның  постпозитивистік  моделінің  дамуы  (К.  Поппер,  Т.  Кун  и Лакатос. М. Полани).  

50.


 

Қоғам дамуы теориясындағы экологиялық мәселелер.  

51.

 

Миф, ғылым алды, ғылым.  52.

 

ҒТР және білім беру мәселесі.  53.

 

Ғылым мен мәдениет: өзара әсер механизмі.  54.

 

Ғылыми әрекет және оның көрініс түрлері.  55.

 

Ғылыми  танымның  басты  моделі:  индуктивизм,  гипотетико-дедуктивизм, конструктивизм.  

56.


 

Ғылымдағы философиялық анализ әдісі.  

57.

 

Өндіріс пен ғылым: интеграция ғасыры (АҚШ, Батыс Европа, Япония).  58.

 

Эстетиканың биологиялық аспектісі.  59.

 

Биоэтика: келешек көпірі.  60.

 

Әлеуметтік танымдағы ақиқат мәселесі. 61.

 

Демографиялық өзгеріс және ғылыми-техникалық прогресс. 62.

 

Сциентизм  және  антисциентизм  қоғам  дамуындағы  ғылымның  дүниетанымдық позициясы мен рөлі.  

63.


 

Қазақстан ғылымы және оның әлемнің ғылыми кеңістігіндегі орны.  

64.

 

Ғылыми зерттеубостандығы және ғылымның әлеуметтік жауапкершілігі.  65.

 

Ғылым және мәдениет. Қазақстан постиндустриалды қоғам жағдайында.  66.

 

Парадигма және ғылымилық идеалы.  67.

 

Ғылым нормасы және ғылымның бағыты.  68.

 

Таным әрекетінің әлеуметтік мәдени детерминациясы.  69.

 

Түсіндіру, ғылыми зерттеудегі болжау мен түсіну.  70.

 

Ғылым идеалы және танымның бағалық табиғаты.  71.

 

Ғылым және ғылыми атау.  72.

 

Ғылыми революция табиғаты.  73.

 

Ғылыми зерттеулік бағдарламалар әдістемесі.  74.

 

Өлшеушіздік пен салыстырмаушылық теориясы сұрағсына.  75.

 

Эмпирикалық және теоретикалық түсінік.  76.

 

Ғылыми теория түсінігі.  77.

 

Ғылыми зерттеудің метатеорикалық деңгейі.  78.

 

Классикалық, классикалық емес және постклассикалық емес ғылым типтері.  79.

 

Қайта өрлеу ғылымы.  80.

 

Ғылым және адамзаттың өзекті мәселелері.  81.

 

Ғылыми эпостың императивті.  82.

 

Ғылымның құрылымындағы тәртіпшіліктің ерекшелігі.  83.

 

Мәдениет құрылымындағы ғылымның негізгі қызметі.  84.

 

Техникалық  прогрестің  моральдық  мәселелері  және  оның  адам  мен  қоғамға әсерінің бағасы.  

85.


 

Әлеуметтік  гуманитарлық  білімінің  ғылыми-техникалық  дамуды  бағалаудағы 

рөлі.  

86.


 

Техногендік өркениетті ққру.  

87.

 

Технократиялық дискурс және әлемнің дәстүрлі ғылыми-инженерлік бейнесі.  88.

 

Техногендік өркениет тоқырауынан шығу жолдарын іздеу.  89.

 

Қазіргі Қазақстан ғылымы.  90.

 

Ғылымның ішік және сыртқы этикасы.  91.

 

Ғылыми  теориялардың  дамуындағы  берілу  мәселесі.  Кумуметивизм  және парадигматизм.  

92.


 

Диахронды және синхронды ғылым әртүрлігі.  

93.

 

Ғылыми консенсус. Оның ғылыми танымдығының рөлі.  94.

 

Когнитивті шығармашылық, оның мәні, механизмі және игерілуі.  95.

 

Ғылыми практика, ғылыми танымдағы оның түрлері мен қызметі.   

4.4 МӨЖ тақырыптары (60 сағ.) 

1.

 Әдіс және әдістеме. 

2.

 Қоғам мен табиғат туралы ғылымдардың ұқсастығы мен ерекшелігі. В. Дильтей, 

В. Виндельбант, Г. Риккерт.  

3.

 

К. Ясперс  ғылыми таным мен философияның өзара байланыстын қалай түсінеді.  4.

 

Миф, дін, өнер, философия, ғылым. Олардың өзіндік ерекшеліктері.  5.

 

Ғылымның тарихи эволюциясы.  6.

 

К.  Ясперс  философиялық  ойлауды  қандай  ерекшеліктермен  байланыстырады (ғылымидан бөлек).  

7.

 Билік, түсінігі, бастамасы, принципі, формалары.  

8.

 Әлеуметтік танымның ерекшелігі.  

9.

 Ясперс бойынша философиялық ойлаудың негізінде қандай өзгеріс болады? 

10.


 

Ғылымдағы шығармашылық. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

1.

 Тарих мен ғылым филофиясының пайда болуының алғышарттары.  

2.

 Ғылым философиясы және ғылымтану пәндері, олардың өзара әсері.  

3.

 Ғылымның генезисі және оның тарихын кезеңдерге бөлу.  

4.

 Ежелгі  дүние  ғылымының  ерекшеліктері.  Теориялық  ғылымының  алғашқы 

формаларының қалыптасуы.  

5.

 

Орта ғасырдағы ғылым.  6.

 

Жаңа дәуір ғылым. Тәжірибелік ғылымның қалыптасуы.  7.

 

Классикалық емес ғылымның идеялары мен методтарының қалыптасуы.  8.

 

Абай Құнанбаев ғылымның  адам өміріндегі рөлі туралы.  9.

 

Шоқан Уәлихановтың ғылыми шығармашылығы.  10.

 

Қазақстан ғылымның қалыптасуы және дамуы.  11.

 

 Ғылым  –  қазіргі  заманғы  Қазақстанның  экономикалық  және  әлеуметтік прогресінің негізі.  

12.


 

 Ғылыми  танымның  құрылымы.  Эмпирикалық  және  теориялық  зерттеулердің 

ерекшеліктері.  

13.


 

Дүниенің ғылыми бейнесі.  

14.

 

Ғылымның динамикасы және заңдылықтары.  15.

 

Ғылым – таңдау және мамандық.  16.

 

Ғылыми зерттеудің әдістемесі.  17.

 

Феноментализм  мен  эмпиризм  позитивизм  әдістемесінің  философиялық негіздемесі.  

18.


 

Фаллибилизм 

 

мен 


гипотетизм 

сыни 


рационализмнің 

әдістемелік 

концепциясының  негіздемесі.  

19.


 

К. Поппердің ғылыми білімнің өсуі концепциясы.  

20.

 

К. Поппердің концепциясының гносеологиялық және әдістемелік негіздемелері.  21.

 

Білімнің  дамуын  түсінудің    К.Поппер  мен  С.  Тулмин  ұсынған  эволюциялық тәсілі.  

22.

 

П. Фейерабенд еркін қоғамдағы ғылымның орны туралы.  23.

 

Т. Кунның әдістемелік идеяларының конвенционалдық алғышарттары.  24.

 

Білімнің дамуының И. Лакатос ұсынған концепциясы.  25.

 

Білімнің дамуының кумулятивтік үлгісі, оның мәні және негізгі өкілдері.  26.

 

Ғылым философиясындағы ақиқат ұғымы.  27.

 

Ғылымның тілін сараптау  –аналитикалық философияда ғылым мәселерін шешу құралы.  

28.


 

Ғылыми революциялардың мәні және құрылымы.  

29.

 

Ғылыми білімді дамуыту күрделі жүйе ретінде түсіну.  30.

 

Қоғам  туралы  ғылымдар  мен  табиғат  туралы  ғылымдардың  ұқсастығы  мен айырмашылықтары.  

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар   

6.1 Бағалау жүйесі  

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған  курс 

бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады (1 – кесте).   

 

1 – кесте  

Баға 

Балдың 


сандық  

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

 

С 

2,0 


65-69 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

D- 

1,0 


50-54 

0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады  және  оқу  жұмысының 

барлық  түрлері  мен  аралық  бақылауды  қамтиды.  Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық 

шкаламен бағаланады және 2 – кестеге сәйкес коэффициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы 

бақылаудың орташа бағасына қосылады.   

2 - кесте.Әр жұмыс түрінің маңыздылығы  

Бақылау түрі 

Қорытынды бағаның үлесі (%) 

Дәріс 

20% 


 

100х0,6=60% 

Семинар  

50%  


Семестрлік жұмыстар 1,2 

15 х 2 = 30% 

Емтихан (МЕК) 

40% 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр  қайсысы 

оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

 

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8. 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максимальды  бағалар  жұмыстың  спасына  және  орындалуына  қарап  қойылады. 

Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің дұрыс жауаптар санына 

және жіберілген дәрістік сабақтардың санына байланысты қойылады.    

6.3 Білім алушылардың оқу орындарынан баға аударымдары  

ҚР-да  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің  (ауыстырудың)  Европалық 

жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес орындалады.    

 3  –  кесте.    ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік 

әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру  

 ECTS 


бойынша 

бағалар 


 

Әріптік 


жүйедегі  

бағалар 


Балдың 

сандық  


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

қағанаттанарлық. 1,0 50 

FX, F қағанаттанарлықсыз.  

4  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  ҚР  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS  бойынша 

бағалар  

Әріптік 


жүйедегі 

бағалар 


Балдың 

сандық  


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша 

баға 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы  

А - 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 80-84 

Жақсы 


В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық  

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59  

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  

FX,F 

 

7 Курс саясаты:  

-

 сабаққа кешікпеу және сабақ жібермеу; 

-

 мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

-

 сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-

 белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-

 

семестрлік жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу;  -

 

кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

 


8 Академикалық этикалардың нормасы:  

-

 тәртіптілік;  

-

 ұқыптылық; 

-

 адалдық; 

-

 жауапкершілік;  

-

 дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл  мәселе  деканат 

қызметкерлеріне жеткізілуі керек.  

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1

 Назарбаев Н.А. Казахский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. 

Послание народу Казахстана. 17 января 2014 г. Астана, 2014.  

2

 

Мырзалы С.К. Ғылымның тарихы мен философиясы. – Алматы: Бастау, 2014. 3

 

Хасанов М.Ш., Петрова В.Ф. История и философия науки. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 150 с.  

4

 Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. – М.: «Проспект», 2012.   

5

 История и философия науки. Под ред. Крянева Ю.В., Моториной Л.Е. – М.: ИНФРА-М, 

2011. – 416 с.  

6

 

Степин В.С. История и философия науки. – М.: Академический Проект, 2011. – 423 с.  7

 

Мухамеджан  К.Ш.,  Шаракпаева  Г.Д.,  Шицко  В.Л.  История  и  философия  науки. Конспект лекций для всех специальностей. – Алматы, 2010.  

8

 Кохановский В.П. Основы философии науки. – М.: Феникс, 2010.  603 с.  

9

 Шаракпаева  Г.Д.,  Шицко  В.Л.  История  и  философия  науки.  Методические 

указания к семинарским занятиям для магистрантов всех специальностей. – Алматы, 2009.   

10

 

Философия  науки  в  вопросах  и  ответах:  учебное  пособие  для  аспирантов  /В.П. Кохановский. – Изд. – 5-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

11

 Канке В.А. Философия для  технических специальностей. Учебник.  – М., 2008.  – 

400с.  


12

 

Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. «Философия науки» в вопросах и ответах. – Ростов – на – Дону, 2008. 

13

 Е.В. Ушаков. «Введение в философию и методологию науки». – М., 2008. 

14

 Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г.,  Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. «Основы философии 

науки». – Ростов – на – Дону, 2007.  

15

 

Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. «Философия науки» в вопросах и ответах. – Ростов – на – Дону, 2007. 

16

  Философия  науки.  Общий  курс:  учебное  пособие.  Под  ред.  С.А.  Лебедева.  5-е 

изд. перераб. и  дополненное. – М., 2007.  

 

Қосымша: 

 

1 

Нұрышева Г.Ж. Философия. – Алматы, 2013.  

2

 

Гайденко  П.П.  Научная  рациональность  и  философский  разум.  –  М.:  Прогресс-Традиция, 2010. – 528 с.  

3

 Лебедев  С.А.,  Ильин  В.В.  и  др.  Введение  в  философию  и  историю  науки.  –  М.: 

Едиториал УРСС, 2009. – 344 с.  

4

 

Ильин В.В. Философия науки. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.  5

 

Философия науки. Под редакцией А.и. Липкина. – М.: Эксмо, 2009. – 608 с.  6

 

Абу Наср аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. – Алматы: Ғылым, 1979. 7

 

Бурова Е.Е.,  Карабаева А.Г.,  Кириллова Г.Р.  Введение  в  философию  и методолошию науки (учебное пособие). – Алматы, 1999. 

8

 

Косиченко А.Г. Философия и методология науки (Учебное пособие по спецкурсу для магистратуры и аспирантов). – Алматы, 1997. 

9

 Логико-гносеологический анализ науки. – Алматы: Ғылым, 1990. 

10

 Методология науки а контексте взаимодействия восточной и западной культур. – 

Алматы, 1998. 

11

 

Томас Кун. Структура научных революций. – М.: Изд. АСТ, 2001. 12

 

Традиции и революции в развитии науки. – М.: Наука, 1991. 13

 

Философия и  методология  науки.  Учебник для  вузов.  (Колл.  авторов)  / Под  ред. В.И. Купцова. – М.: Аспект-Пресс, 1996. 

14

 Современная философия науки. Хрестоматия / Составитель А.А. Печенкин. – М., 

1996. 


15

 

Мировоззренческие ориентации развития современной науки.  – Алматы: Ғылым, 1993. 

16

 Карнап Р. Философские основания физики. – М., 1972. 

17

 Философия физики элементарных частиц. – М., 1995. 

18

 Формирование современной естественно-научной парадигмы. – М., 2001. 

19

 100 лет квантовой теории. История. Физика. Философия. – М., 2002. 

20

 Печенкин А.А.  Взаимодействие  физики  и  химии  (философский  анализ).  –  М., 

1986. 


21

 

Биофилософия. – М., 1997. 22

 

Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. – М., 1999. 23

 

Методология биологии: новые идеи. – М., 2001. 24

 

Философия экологического образования (отв. ред. И.К. Лисеев). – М., 2001. 25

 

Анохин А.М. Теоретическое знание в медицине. – М., 1998. 26

 

Философия здоровья. – М., 2001. 27

 

Горохов В.Г.  Концепции  современного  естествознания  и  техники.  –  М.:  Инфра, 2000. 

28

 Шаповалов В.Ф. философия науки и техники. – М., 2004. 

29

 Степин В.С.,  Горохов   В.Г.  Введение  в  философию  науки  и  техники.  –  М.: 

Гардарика, 2003. 

30

 

Философия техники: История и современность. – М., 1997. 31

 

Нурманбетова Д.Н. Проблемы современной философии. – Астана, 2002. 32

 

Социальное знание и социальные изменения. Отв. ред. В.Г. Федотова. – М., 2001. 33

 

Математизация  науки:  социокультурные  и  методологические  проблемы.  – Алматы: Ғылым, 1990. 

34

 Стили  в  математике.  Социокультурная  философия  математики  / Под  ред. 

А.Г. Барабашева. – СПб.: РХГИ, 1999. 

35

 

Перминов В.Я.  Философия  и  основания  математики.  –  М.:  Прогресс-Традиция, 2002. 

36

 Турчин В.Ф. Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции. – М., 2000. 

37

 Кастельс Э. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. – М., 2001. 

38

 Астафьева О.Н.  Синергетический  подход  к  исследованию  социокультурных 

процессов: возможности и пределы. – М., 2002. 

39

 

Соснин Э.А.,  Пойзнер Б.Н.  Основы  социальной  информатики  (пилотный  курс лекций). – Томск, 2000. 

40

 Электронные  версии  книг  по  истории  и  философии  науки  на  сайте  www. 

prospect.org. 

41

 

Лебедев  С.А.,  Ильин  В.В.  и  др.  Введение  в  философию  и  сторию  науки.  –  М.: Едиториал УРСС, 2009. – 344 с.  

42

 Ильин В.В. Философия науки. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.  

43

 Гайденко  П.П.  Научная  рациональность  и  философский  разум.  –  М.:  Прогресс-

Традиция, 2010. – 528 с.  44

 

Кохановский В.П. и др. Основы философии науки. – М.: Феникс, 2010. – 603 с. 45

 

Философия науки. Под редакцией А.И. Липкина. – М.: Эксмо, 2009. – 608 с. 46

 

Нұрышева Г.Ж. Философия. – Алматы, 2013.  
жүктеу 219.89 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет