Әлеуметтік пәндер кафедрасы


Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттаржүктеу 372.47 Kb.
Pdf просмотр
бет3/4
Дата25.03.2017
өлшемі372.47 Kb.
#5592
1   2   3   4

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

      6.1 Бағалау жүйесі  

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған курс бағдарламасы 

бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады (1 – кесте).   

 


1 – кесте  

Баға 


Балдың 

сандық  


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі А 

4,0 


95- 100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

 

С 

2,0 


65-69 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

D- 

1,0 


50-54 

0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады  және  оқу  жұмысының  барлық 

түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады 

және 2 – кестеге сәйкес коэффициенттік деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына 

қосылады. 

  2 - кесте.Әр жұмыс түрінің маңыздылығы  

Бақылау түрі 

Қорытынды бағаның үлесі (%) 

Дәріс 

20% 


 

100х0,6=60% 

Семинар  

50%  


Семестрлік жұмыстар 1,2 

10+10 = 20% 

Сауалнама  

10%               

Емтихан  

                                                40% 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр  қайсысы 

оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

 

БР=(Б1

2)/2*0,2+Ор*0,8. 

Қорытынды баға келесідей шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

Максимальды  бағалар  жұмыстың  спасына  және  орындалуына  қарап  қойылады.  Тесттілік 

тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің  дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген 

дәрістік сабақтардың санына байланысты қойылады.    

6.3 Білім алушылардың оқу орындарынан баға аударымдары  

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесіне 

ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің  (ауыстырудың)  Европалық  жүйесі)  бойынша 

бағаларды және кері ауыстыру 3-4 кестелерге сәйкес орындалады.    

 3  –  кесте.    ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру  

 ECTS 


бойынша 

бағалар 


 

Әріптік 


жүйедегі  

бағалар 


Балдың сандық  

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны  

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

қағанаттанарлық. 1,0 50 

FX, F қағанаттанарлықсыз.  

4 – кесте. Балды – рейтингтік әріптік ҚР баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар  

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 


сандық  

эквиваленті 

Пайыздық мазмұны   Бағаның бұрынғы түрі 

ECTS 


бойынша 

баға 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы  

А - 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 80-84 

Жақсы 


В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық  

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59  

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық  

0-49 

Қанағаттанарлықсыз  

FX,F 

 

7 Курс саясаты:  

-

 сабаққа кешікпеу және сабақ жібермеу; 

-

 мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

-

 сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-

 белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-

 

семестрлік жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу;  -

 

кітапханада және үйде өзбетімен оқу.  

8 Академикалық этикалардың нормасы:  

-

 тәртіптілік;  

-

 ұқыптылық; 

-

 адалдық; 

-

 жауапкершілік;  

-

 дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық 

талқылануы керек, ал түсіністікке қол жеткізілмесе бұл мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі 

керек. 


 

Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1

 Дәкенов М. Әлеуметтану. Сөздік анықтамалық. – Алматы: «Қыздар университеті» 

баспасы, 2016. 

2

 

Глобальная  экономика  и  Казахстан:  анализ,  оценка,  тенденции:  монография.  – Алматы: институт экономики КН МОН РК, 2015. – 156 с.  

3

 Балашов  А.П.  Основы  теории  управления:  Учеб.пособие.  –  М.:  ВУЗ.  Учебник: 

ИНФРА. – М., 2015.  

4

 

Рой О.М. Основы государственного и муниципального управления: учеб.пособие. – 5-е изд. – Спб., 2015.  

5

 Аубакирова  Г.  Роль  государства  в  модернизации  экономики  постсоветского 

Казахстана // проблемы теории  и практики цпр. М., 2015. - №3. – С. 27-35. 

6

 

Сатыбалдин  С.  Қазақстан  таңдауы  «2050  стратегиясы».  «Мәңгілік  ел».  «Нұрлы жол»: монография. – Алматы, 2015. – 352 с.  

7

 

Тесленко А.Н. Политическая социализация студенческой молодежи: монографии. – Кокшетау – Астана: НИИ СПИ КУАМ, «НЦНТИ». – 2015. – 204 с.  

8

 Багайұлы Б. Қазақ мінезі: Салт-дәстүр мінез негізі. – А: Үш қиян, 2015. – 392 б.  

9

 Қалыбекова А. Қазақ халық тәрбиесінің жыл мұрасы. – Алматы: Баур, 2015. – 488 

б.  


10

 

Аширбеков А.К., Джумакулов З.Д. Реализация прниципов Болонского  процесса в Республике  Казахстан //ҚР  ҰҒА  баяндамалары  –  докладыНАН  РК. 2015.  -  №1.  –  с.  110-

115. 


11

 

 Болон процесі тұрғысынан жоғары білім беру сапасын  жетілдіру: үдерістері мен келешегі: халық. Ғыл. Әдістемелік конф. Матер. (Алматы, 2 ақпан 2015ж.).  – А., 2015. – 

154 б.  


12

 

Э.А.  Сериков  система  высшего  технического  образования  Казахстана:  движение по спирали. – А, 2015. – 2-6 с.  

13

 Нысанбаев Ә. Қазақстан халқының  рухани құндылықтық  әлемі.  – Алматы:  ҚР 

БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институы, 2015.  

14

 

Дакенов  М.  Жаһандану  үдерісінің  әлеуметтік  салдарлары  //  Хабаршы  «Тарих және  саяси-әлеуметтік  ғылымдар  сериясы»  Абай  атындағы  ҚазҰПУ.  –  Алматы,  2014.  - 

№2(41). – 68-72 б.  

15

 

Назарбаев Н.Ә. Мәңгілік ел. Ғасырға бергісіз жылдар. – Астана, 2014. – 368 б.  16

 

Мемлекет,  оның  басқару    формалары  –  мышление  как  творчества.  –  Алматы, 2014. – 224 б.  

17

 Жаһандану  кезеңіндегі  мемлекет  пен  құқықтың  өзекті  мәселелері  //Актуальные 

проблемы  государства  и  права  в  эпоху  глобализации:  халықар.  Ғыл.-тәжіриб.  Конф. 

Матер. (Алматы, 18 сәуір 2014 ж). – Алматы, 2014. – 480 б.   

18

 Казахский  путь-2050:  коллективная  монография  /КИСИ  при  Президенте  РК.  – 

Алматы, 2014.  

19

 

Казахстан и евразийская интеграция: коллективная монография. – Астана, 2014. – 616 с.  

20

 Қазіргі Қазақсатндағы дәстүрлі  діндер:  ұжымдық   монография.  – Алматы: Қазақ 

ун-ті, 2014. – 228 б.  

21

 

Сатершинов  Б.  Ислам  фобиясы  және  стереотиптер:  монография.  –  Алматы:  ҚР БҒМ ҒМ Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. – 158 б.  

22

 Шаукенова З. Отбасы институты – Қазақстан қоғамы тұрақтылығының факторы. 

– Алматы, 2014. – 224 б.  

23

 

Инджиголян А. Межэтнические браки в Казахстане: (по материалам соц. Иссл.-я.) // Диаспоры. – М., 2014. - №2. – С.97-114.  

24

 Социльная  активность  молодежи  Казахстана  в  современных  социально-

политических  реалиях:  коллектив.  Монография.  –  Алматы:  ИФПР  КН  МОН  РК,  2014.  – 

168 с.  

25

 Абдрашева Б.Ж. Ұлттық құндылықтар ұлттық дәстүр құрылымында. – Қарағанда, 

2014. – 222 б.  

26

 

Қ. Сақ. Алаш мұрасы. – Алматы, 2014. – 288 б.  27

 

Образовательная политика: монография. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2014. – 227 с.  28

 

Миссия журналистики Казахстана в условиях глобализации. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.  

29

  Модернизация Китая и Казахстан. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 348 с.  

30

 Әбсаттаров  Р.Б.,  Дакенов  М.  Әлеуметтану:  Өзекті  мәселелер.  Екі  томдық  оқу 

құралы. – А.; «Қарасай», 2013. – 408 б.  

31

 

Мухамеджанова  Д.Ш.  Мировые  интеграционные  объяединения  и  Казахстан: сотрудничество в условиях регонализации. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013. – 

348 с.  


32

 

 Биекенов  К.У.  Глобализация  политической  культуры  гражданского  общества.  – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 444 с.  

33

 Глобализация  мировой  экономики  и  Казахстан.  –  Алматы:  КазУМО    МЯ  им. 

Абылайхана, 2013. – 191 с.  

34

 

Әбсаттаров  Р.,  Дәкенов  М.  Әлеуметтану:  өзекті  мәселелері.  Екі  томдық  оқу құралы. 2-том. – Алматы: «Қарасай». 2013. – 408 б.  

35

  Сачук Д.И. Социологическое содержание категории и средний класс»: основные 

подходы // Вестник Моск. Университета. Серия 18, социология и политология. – М., 2013. 

- №3. – С. 181-192.  

36

 Козырев Г.И.  Политическая социология: Учеб. Пособие. – М., 2013. 

37

 Коломнец  В.К.  Политический  образ  современной  Италии:  взгляд  из  России.  – 

М.:Мысль, 2013. 

38

 

Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: учеб. Метод.  Комплекс. – М: Юрайт, 2013. 

39

 Садкисьян И.И. Политическая модернизация:  британская модель //  Вестн. Моск. 

Ун-та. Сер.18. социол. И политология. – М., 2013.  

40

 

Джагфаров  Н.Р.  Формирование  режима  личной  тоталитарной  власти  в  стране (1917-1937). – Алматы: Аяла прима, 2013. – 294 с.  

41

 Сағиқызы  А.  Гуманистік  дүниетаным:  әлеуметтік-мәдени  негіздер.  –  Алматы, 

2013. – 292 б.  

42

 

Шәукенова  З.К.  Қазақстан  Республикасындағы  идеологиялық  конструкциялау.  – Алматы, 2013. – 218 б.  

43

 Ізтұрғанова  Г.Қ.  Қазақстан  Республикасындағы    конституциялық  реформалар 

және    олардың  тиімділігі  //  Жаһандану  кезегіндегі  мемлекет  пен  құқықтық  өзекті 

мәселелері: халықар. Ғыл. – тәжіриб. Конф. Матер. (29 наурыз 2013ж). – Алматы, 2013. – 

118-122 бб.  

44

 

Кубаев  К.  Эффектное  государственное  управление:  монография.  –  2-е  изд.  – Алматы, 2013. – 234 с.  

45

 Савельев Ю.Б. Основные типы участия в общественной жизни европейских стран 

//Соц. Ис. – М., 2013. - №12. – С. 64-71.  

46

 

Булуктаев  Ю.О.  Партийно-политическое  строительство  в  Республике  Казахстан (1991-2012). Книга 2. Трансформация партийной системы в начале ХХІ века: монография. 

– Алматы, КИСИ..., 2013. – 380 с.  

47

 

Формирование  гражданского  провосознания  в  современном  казахстанском обществе: состояние и перспективы. – Павлодар, 2013. – 136 с.  

48

  А.Х. Галиева, А.Н. Доғалов, Д. Женсхан, Д. Азанұлы.  Экономикалық саясат. Оқу 

құралы. – Астана, 2013.  

49

 

Бишімбаев  У.  Қазақстан-2050  стратегиясы  –  еліміздің  алға  қарай  дамуының  даңғыл  жолы // Мирас. – 2013. - №1. – 13-18 бб.  

50

 Берентаев  К.Б.  Экономика  Казахстана  и  вызовы  ХХІ  века:  сб.  Научн.    Тран.  – 

Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2013. – 244 с.  

51

 

Аурбекова  Ж.,  Жаназарова.  Женский  бизнес  в  Казахстане  становление  и тенденции развитие. – А.: қазақ университеті, 2013. – 215 с.  

52

 Дін  және  қазіргі  заман.  –  Астана:  мәдениеттер  мен  діндердің  халықаралық 

орталығы. 2013. – 162 б.  

53

 

Влияние  религии  на  современный  мир:  матер.  Междунар.    Науч.-паркт.  Конф. Сборник статей. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013. – 406 с.  

54

 Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. – Алматы: ИФПР КН МОН 

РК, 2013. – 204 с.  

55

 

Джамелов  З.Г.  Особенности  состояния  религиозности  казахстанского  общества: вопросы  теории  и  практики  Ұпо  материалами  социологических  исследованийҚ№  - 

Алматы: Дайк-Пресс, 2013. – 168 с.  56

 

Калыш А.Б. Внутрисемейные конфликты и разводы в современном Казахстане. – Алматы: Арыс, 2013. – 160 с.  

57

 Калыш А.Б. Семья и брак в современном Казахстан. – Алматы: Арыс, 2013. – 464 

с.  


58

 

Новоселова Е.Н. Однополый брак – тупековая ветвь эволюции семьи и общества // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 18. Социол. И политология. – М., 2013. - №4. – с. 85-103.  

59

 Әбдікерова Г.О., Шынарбекова М.К. Қазіргі тұлғаның  әлеуметтену ерекшеліктері 

//ҚазҰУ хабаршысы. Психология және социология сериясы. – 2013. - №1 (44). – 122-130 с.  

60

 

Қазақ  руханияты:  тарихи  –  философиялық  және  этномәдени  негіздер.  –  А.,  ҚР БҒМ ҒК ФСДН., 2013. – 375.  

61

 Молдабаева М.М. Қазақ ұлттық руханият. – А.: Мәдениет курсив, 2013. – 352 б.  

62

 Құсайынов А. Әлемдегі және Қазақстандағы білім берудің сапасы: монографи.  – 

Алматы: Курсив, 2013. – 196 б.  

63

 

Мацкеевич Э. Телевидение, власть и общество/пер. С англ. сандс О. – М.: Аспект пресс, 2013.  

64

  Рахимжанова Г. массовая коммуникация: перспективы развития. – А: Қазақ ун-ті, 

2013. – 156 с.  

65

 

Чамкин  А.С.  Социология  коммуникации:  Учеб.  Пособие.  –  М.:  ИНФРА.  –  М., 2013. 

66

 Левашов В.К. Риски устойчивого социально-политического развития /Соц. ИС. – 

М., 2013. - №12. – с 3-18.  

67

 

П.И.  Мамедова.  Основные  элементы  культуры  мира  и  межэтнической толерантности. – Тараз: Тараз университеті, 2013. – 262 с.  

68

 Социвльная  модернизация  казахстанского  общества  на  новом  этапе  реформ:  сб. 

Науч.  Ст.  по  научно-исследовательскому  проекту  ӘОбщественно-политическая 

стабильность как основа нового этапа развития Казахстана». – Алматы, 2013. – 300 с.  

69

 Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Әлеуметтану: Оқу құралы. –А.: 

«Риритет», 2012. – 448 с.  

70

 

Саханова  А.Н.  Казахстан    в  глобальном  экономическом  пространстве:  научный доклад. – Ал., 2012. – 127 с.  

71

 Зекрист  Р.  Власть  и  общество:  теоретический  и  методологический  анализ.  – 

Костанай, 2012. – 312 с.  

72

 

Алимбаев К.О. Теоретико-правовой анализ системы государственоого управления РК и США: монография. – Усть-Каменогорск, 2012. – 230 с.  

73

 Барсукова  С.Ю.  Неформальная  экономика:  понятие,  история  изучения, 

исследовательские подходы. // Соц Ис. – М., 2012. - №2. – С. 31-39.  

74

 

Тихонова  Е.В.  Методология  и  методы  социологического  исследования;  Учебник для студентов. – М., 2012.  

75

 Басов  С.А.  Гражданское  обществоа  и  гражданские  отношения:  поиск  смысла  // 

соц. Ис. М., 2012. № 2. – с. 74-82.  

76

 

Кирдина  С.Г.  Гражданское  общество:  уход  от  идеологемы  //  Соц.  Ис.  М.,  2012. №2. – с: 63-73.  

77

 Караткевич  А.Г.    Политические  изменения  в  трансформирующихся  переходных  

обществах: условия и факторы оптимизации.- Спб., 2012. 

78

 

Н.  Назарбаев  и  казахстанский  модель  строительства  государства.  –  Алматы: литера М, 2012. – 256 с.  

79

  Шаукенова  З.  Идеологическое  конструирование  в  республ.  Каз-н.  –  Алматы: 

КИСИ при Президента РК, 2012. – 316 с.  

80

 

Жарболова  А.Ж.  Қазақстан  Республикасының  конституциялық  құқығы:  дәрістер жинағы. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 220 б.  

81

 Ким  Р.А.  Основные  принципы  и  функции  исполнительной  власти  в  Республике 

Казахстан // Актуальные модели социальной модернизации в условиях  формированного индустриально-  инновационного  развития  государства:  матер.  Междунар.  Науч.-прак. 

Конф. (8 ноя. 2012). – Алматы, 2012. – С. 214-218.  

82

 

Тлембаева  Ж.У.  система  законодательства  Республики  Казахстан:  проблемы теории и практики: монография. – Астана, 2012. – 330 с.  

83

 Малиновский  В.А.  Лидер:  президентская  власть  в  Казахстане  на  рубеже  эпох: 

монография. – Астана, 2012. – 528 с.  

84

 

Қазақстан-2050. А., 2012.  85

 

Булуктаев  Ю.О.  Партийно-политическое  строительство  в  Республике  Казахстан (1991-2012).  Книга  1.  Становление    многопартийности.  1990-е  гг.  –  Алматы:  КИСИ  при 

Президенте  РК, 2012. – 240 с.  

86

 

Космамбетова.  Модель  индустриально-инновационного  развития  национальной экономики. – А., 2012. – 549 с.  

87

  Алинов М.Ш. Экономика бедности. – Алматы: экономика, 2012. – 196 с.  

88

 Экономика Казахстана в условиях модернизации и интеграции. – Алматы: КИСИ 

при Президенте РК, 2012. – 240 с.  

89

 

Кошанов  А.К.  Индустриально-инновационая  стратегия  и  экономический  рост.  – Алматы: Қазығұрт, 2012.  – 384 с.  

90

 Дакенов М., Жолдыбаева С.Ә., Илгидаева С.М.  Діннің азаматтық қоғамдағы рөлі 

// Хабаршы. «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. Абай атын. Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті. – Алматы, 2012. - №1(32). – 23-26 бб.  

91

 Кучмаева О.В., Кучмаев М.Г., Петрякова О.Л. Взаимодействие семьи и общества: 

осбенности и перспективы. – М., 2012.  

92

 

Елютина М.Э., Быкова Н.О. Асимметричный по вызову брак в оценках супругов //Соц. Ис. – М., 2012. - №1. – с. 83-93.  

93

 Идин  А.А.,  Шпилев  Д.А.  Основные  направления  исследования  проблем  семьи  в 

современной Германии //Соц. ИС. – М., 2012. - №1. – с. 94-105. 

94

 

Әбдірайымова  Г.С.  Жастар  социологиясы.  Оқу  құралы.  –  Алматыы:  «Қазақ университеті», 2012. – 224 б.  

95

 Әлқожаева  Н.С.,  Ертарғынқызы  Д.  Жасөспірімдеде  девиантты  мінез-құлықтың 

пайда  болуының  әлеуметтік-педагогикалық  себептері  //  ҚазҰУ  хабаршысы. 

Педагогикалық ғылымдар сериясы. – ВестнКазНУ. Сер. Пед. Науки. – 2012. - №1. – 102-

105 бб.  

96

 

Рахмотов  С.М.  Уголовно-правовые  меры  борьбы  с  коррупцией:  монография.  – Астана, 2012. – 364 с.  

97

 Кравцов  А.О.  Муниципиальные  образовательные  системы:  концептуальные 

основания  инновационного  развития  //ҚазҰУ  хабаршысы.  Экономика  сериясы.  –  Вестн. 

КазНУ. Сер. Экономическая. – 2012. - №1. – с. 12-15.  

98

 Ступник  Р.С.  Зарубежный  опыт  и  практика  модернизации  образование.  –  М.: 

открытый мир, 2012 .  

99

 

Мүтәліпов  Ж.  Мәдени  диалог    және  өркениеттер  тоғысы.  –  Алматы:  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат баспасы, 2012. – 240 б.   

100


 

 Г.Р.  Нұрымбетова  БАҚ  және  саясат  //  тарихи-мәдени  мұра  және  заманауи 

мәдениет.  Халықар.  Ғыл.  Тәжіриб.  Семинарлық  матер.  Жинағы,  30  қараша  2012.  –  А., 

2012. – 261-264 бб. 

101

 

С.М.  Мәшімбаев.  Куропалық  елдері  және  Қазақстан  Республикасы.  (1951-2011 жж). – А., 2012. – 130 б.  

102


 

Кембаев Ж.М. Политико-правоввая история идеи единой Европы: с древнейших 

времен  до современности. – Алматы-Астана, 2012. – 496 с.  

103


 

Әбдірайымова Г.С. Әлеуметтану: оқу құралы. – Алматы, 2011. – 224 б.  

104

 

Дмитриев А.В. Общая социология. – М., 2011. – 396 с.  105

 

Әбсаттаров Р.Б. Саясаттану негіздері. Екі томдық. – Алматы: «Қарасай», 2011. – 424 б.  

106

 

Григоренко  Д.Е.  Институциональное  управление  обществом.  –  Красноярск, 2011.  

107


 

Рост    международного  авторитета  независимого  Казахстана  и  вызовы 

глобализации:  материалы  международного  научно-практической  конференции  (Алматы, 

27 мая 2011г)/ отв. Ред.: М.З. Изотов, Б.М. Сатершанов. – Алматы, 2011. – 265 с.  

108

 

Казахстан  в  глобальном  мире:  вызви  и  сохранение  идентичности:  посвящается 20 летию независимости РК. – Алматы: институт философии и политологии КНМОН РК. 

2011. – 422 с.  

109

 

Полякова  Н.Л.  Методологические  основания  построения  теории  общества  в социологии  конца  ХХ  –  начала  –  ХХІ  в.:  отход  от  «социологической  ортодокси»  // 

Вестник Моск. Университета. Серия 18. Социолог. и политологии.  – М., 2011. - №4. – с. 

76-93.  

110


 

Прикладная  социология:  методология  и  методы:  интерактивное  учебное 

пособие. – М.: Институт социологии РАН, 2011. 1 CD ROM.  

111


 

Әбдікерова Г.Щ. Әлеуметтану: оқу құралы. – А.: «Қазақ университеті», 2011. – 

192 б.  

112


 

Нысанбаев Ә.Н. Азаматтық қоғамның Қазақстандық  үлгісі туралы // Қазақстан 

Республикасында  тәуелсіздік  жылдарындағы  азаматтық  қоғам    және  құқықтық  

мемлекеттің  қалыптасуы»  тақырыбындағы  тәуелсіздіктің  20  жылдығына  арналған 

халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдары.  –  Тараз:  Тараз 

университеті, 2011. – 17-20 б.  

113

 

А.М.  Джоробекова,  Д.А.  Садиева.  К  вопросу  о  функциях  государства  //  20  лет Независимости  РК:  достижения  и  преспектива  развития:  матер.  Междунар.  Науч.прак. 

конф. – Караганда, 2011. – Т.1. – С. 45-48.  

114

 

Алияров  Е.,  Борбасов  С.  Ата  Заң  –  өркениетке  бастаушы  //Осмысление  20  лет Независимости Казахстана: научно-методический сборник. – Алматы, 2011. – 129-133 бб.  

115


 

Турисбек  А.З.  Проблемы  теории  и  практики  Государственной  службы  в 

Республике Казахстан. – М., 2011.- 382 с.  

116


 

Н.  Турецкий.  Особенности  казахстанской  модели  парламентаризма  //20  лет 

Независимости РК: достижения и перспективы развития? Междунар. Науч. – практ. Конф. 

– Караганда, 2011. – Т.1. – С. 126-130. 

117

 

Қ. Аратұлы, А.М. Ашим. ҚР саяси паритяларды құрудың құқықтық негіздері // Қылмыстықтың  әлемдік  және  аумақтық    тенденцияларымен  күресу  стратегиясы: 

халықаралық  ғылыми-  тәжірибелік  конф.  Материар.  Алматы,  17  қыркүйек  2011  ж.  – 

Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 50-53 бб.  

118


 

М. Баламбаева. Қазақстан Республикасындағы адам құқығы мен бостандығының  

басқа шетелдермен ерекшелігі // Актуальные проблемы политико-правового развития РК: 

матер.  Междунар.  Науч.  –теорет.  Конф.  Слушателей  и  студентов,  11  мая  2012  г.  – 

Костанай, 2011. – 59-65 бб. (всего 348 с).  

119


 

Ж.И.  Ибрагимов  Тәуелсіз  Қазақстанның  экономикалық  реформаларының 

нәтижесі  //  «Мемлекет  тәуелсіздігі  және  ел  астанасы:  мағыналар  коннотациясы:  4  жыл 

сайын  халық.  Ғыл.  Конф.  Баяндамалар  жинағы  (2011  ж.,  4-5  шілде).  –  Астана:  Елорда, 

2011. – 475-482 бб.  

120


 

Бреская О.Ю. Изучение религиозности: и необходимости интегрального подхода 

// Соц. ИС. – М, 2011. - №12. – с. 77-87.  

121


 

Фолкнер Д, Де Йонг Г. Религиозность в пяти измерениях: эмперический анализ 

//Соц. ИС. – М., 2011. - №12. – с. 69-97.  

122


 

Траектории 

социализации 

личности 

в 

современном педагогическом 

пространстве. – Костанай, 2011. – 150 с.  

123

 

Д.  Айтқожин,  М.Ә.  Аманбек.  Нашақорлық  пен  күрес  саласындағы  мемлекеттік органдардың  қызметі.  //Актуальные  проблемы  политико-правовошо  развития  РК:  матер.  

Междунар. Науч.-теорет. Конф. Слушателей и студентов, 11 мая 2012. – Костанай, 2011.   124

 

Әженов  М.С.,  Садырова  М.С.,  Омарова  А.Т.  Білім  социологиясы.  Оқулық.  – Алматы: «Эверо», 2011. – 124 б.  

125


 

Мусинова  А.А.    Культура  и  СМИ:  культура  и  искусство  в  прессе  Казахстана: 

монография. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2011. – 164 с.  

126


 

С.Х.  Барлыбаев.  Современные  тенденции    медийного  развития  в  Казахстане  // 

Қазақстан  ғылымы мен өмірі. – наука и жизнь Казахстана. – 2011. - №2. – с. 202-207.  

127


 

Вишниченко  В.Г.  Информационные  процессы  в  Казахстане:  история  и 

современность. – Алматы: ТОО изд-во и тарих тағылымы, 2011. – 195 с.  

128


 

Дунас  Д.В.  К  вопросу  о  классификации теории  СМИ  //  Вестник  Моск.  Уни-та.  

Сер. 10, Журналистика. – М., 2011. - №4. - с 24-41. 

129


 

Жомартов Ч. Бұқаралық ақпарат құралдары – билік ресурсы ретінде // «Қазақ елі 

–  Жерұйық»:  қР  20  жылдық    Тәуелсіздігіне  арналған  халық.ғыл.-теор.конф.матер. 

Қазақстандық даму  үлгісінің философиялық –мәдениеттанымдық парадигмасы (қазақ елі 

– жерұйық( жоба аясындағы (А, 12 қараша 2011 ж). – А: қазақ уни-ті, 2011. – 65-68 бб.  

130


 

Мәуілшәріп М. Әлеуметтану. – Алматы: «Қазақ университеті», 2010. – 198 б.  

131

 

М.Б.  Иманбаева.  Средства  массовой  монографии:    теоретические  аспекты исследования  //  Инновайионное  развитие  и  востребованность  науки  в  современном 

Казахстане: сб. Статей IV международной конф. – Алматы, 2010. – часть 2. – с. 84-87. 

132

 

 Жамбылов Д. Саясаттану негіздері. – А., 2010.  133

 

Дьянченко  С.,  Кармазина  Л.И.,    Шаймергенов  Т.т.  Теория  и  практика политических  партий:  история,  современность,  перспективы.  Учебное  пособие.  В  2-х 

частях. – Астана, 2010. 

134

 

Сыздықова С.М. Қазақстан: адамның жеке басы мен еркіндігін қорғау саясаты. А., 2010. – 211.  

135


 

Г.С.  Абдраимова,  Ю.В.  Кучинская.  Актуальные  проблемы  образовательной 

системы  Казахстана:  (по  результатам  соц.  Исследования)  //Инновационное  развитие 

востребованность науки в современном Казахстане: сб. Статей 4 междунар. Науч. Конф. 

(Алматы, 25-27 ноября 2010). – Алматы, 2010. – с. 3-8.  

136


 

Татимов  М.Б.,  Татимова  М.М.  Глобализация  демографии.  Учебное  пособие  по 

социологии, демографии и политологии. – Алматы: ЦАУ, 2010.  

 жүктеу 372.47 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет