Электр қуатын мөлшерден артық пайдаланған ірі кәсіпорындарға қосымша салық салу керек пе?жүктеу 4.03 Mb.
Pdf просмотр
бет1/28
Дата11.06.2017
өлшемі4.03 Mb.
#11228
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

А

ЛАШ-АҚПАРА

Т

Бұлбұл БАКИНОВА, Өскемен қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы:

– Біз қара сөздердің ішінен білімге, еңбек пен 

отбасына қатысты ең маңызды деген тұстарын таң-

дап алдық. Бұл жұмыста бізге С.Аманжолов атын-

дағы ШҚМУ-дың оқытушылары көп көмектесті, 

олар мәтіндерді орыс және ағылшын тілдеріне ау-

дар ды. Қате кетіп қалмас үшін мен тақтайшалар 

да йындалған салонға өзім барып, әрбір әріптің 

дұ рыс жазылуын қадағаладым.

Қырық бес қара сөзден барлығы 12 үзінді таңдалып 

алынған. Облыстық ішкі саясат басқармасының кеңе-

сі  мен тағы екі тақтайшаға ақынның басқа шығар-

ма ла рынан үзінділер жазылыпты. Орталық алаңда 

ұзын са ны 14 ескерткіш тақта орнатылған. Ұйым-

дастырушылар Абайдың өсиет сөздерін оқыған әр бір 

азамат ойға келіп, рухани азық алады, әсіресе жас-

тарға үлкен тағылым болады деген сенімде.

Азамат ҚАСЫМ, 

Өскемен

Ұлы Абайдың қара 

сөздері – Республика 

алаңында

ОЙ-КӨКПАРЭлектр қуатын мөлшерден артық пайдаланған ірі кәсіпорындарға қосымша салық салу керек пе?

Қа перден шығып, көзден та са 

қалған бір мәселе бар. Ол – ме ди ци-

налық  қал     дықтардың  жағдайы.  Әдетте 

тұр  мыс    тық,  өндірістік  қалдықтар  ту-

ра лы аз айтылмайды. Есесіне, зия ны 

мен за  лалы зор медициналық қал дық -

тар дың «тағдыры» туралы әңгіме аз. 

Бі ле-білгенге аңдамаса, олардан ке-

летін зар  дап орасан. Қазіргі таңда бұл 

ме ди ци   налық  қалдықтарды  тендерді 

ұтып  ал   ған  ұйым-кәсіпорындардың 

қалай өр    теп, қайтіп жойып жатқанын 

бақылап жат   қан құзырлы орын кемде-

кем. Ал бұл про  блема бір ел ғана 

емес, бүтін әлем нің басын ауыртып, 

балтырын сыз дат қан жайт...

Астанада Кедендік одақ пен 

Бірыңғай экономикалық ке-

ңістіктің басқарушы орга ны 

- Жоғары еуразиялық эко но-

микалық кеңесінің кезекті оты-

ры сы өтті. Үкімет басшылары 

дең гейіндегі алқалы мәжіліс 

Қа зақстан, Ресей және Беларусь 

пре мьерлері - Серік Ахметов, 

Дми трий Медведев және Михаил 

Мяс никовичтің жеке құрамдағы 

кез десуінен басталды. Содан кейін 

ке ңейтілген құрамға ұласқан 

жүз десуге Украина Үкіметінің 

бас шысы Николай Азаров пен 

Қыр ғызстанның  премьер-ми-

нистрі Жанторо Сатыбалдиев 

ба қы лаушы ретінде қатысты. 

Ай та кетейік, бұл кеңеске де-

йін Үкімет басшыларын ҚР Пре-

зи денті Нұрсұлтан Назарбаев 

өз резиденциясы - Ақордада 

қабылдаған болатын. 

МӘСЕЛЕ


Жалғасы 4-бетте 

Мемлекет басшысы Астанада Жоғары еуразиялық 

экономикалық кеңес отырысында маңызды мәселе-

лер дің қаралатындығын ерекше атап өтті. «Сіздердің 

ал да рыңызда Кедендік одақ пен Бірыңғай эко но ми-

ка лық кеңістік, соның ішінде жаңа мүшелер мен ба-

қы  лау шыларды қабылдау бойынша одан арғы жұ-

мыс  тарды талқылау міндеті тұр. Мұның бәрі оңай 

мә селе емес. Мен Сіздердің ортақ шешімге келе тін-

деріңізге се німдімін. Бұл жолғы кең ауқымды кездесу 

еу ра зия лық интеграцияға зор көңіл бөлініп отыр-

ғандығын көрсетсе керек», – деп атап өткен еді Ел-

басы сол жүздесуде. 

Ал өзара кеңескен Кедендік одаққа мүше мем-

лекеттердің Үкімет басшылары интеграциялық үде-

ріс терге серпін беретін бірқатар келісімдерді рә сім-

деді. Атап айтқанда, одақ аумағына азаматтық 

ұшақ тар мен комбайндарды кіргізуге қатысты шешім 

бе кітілді. «Бүгінгі кездесуде азаматтық ұшақтар мен 

астық егін комбайндарына қатысты маңызды ше-

шім ге қол қойылды. Аталған құжат үш мемлекетке 

(Ке дендік одақ елдері – авт.) әуе көлігі, ауыл шар-

уа шылығы және өнеркәсіптік салаларын белсенді 

да 


мытуға мүмкіндік бермек. Жалпы, біз бүгінгі 

кезде судің нәтижесімен қанағаттанамыз. Кедендік 

одақ пен Бірыңғай экономикалық кеңістікті нығайту 

бойынша салмақты әрі айқын саясатты жалғастыруға 

ниеттіміз», – дейді Қазақстан Үкіметінің басшысы 

Серік Ахметов. 

Үш сағатқа созылған мәжіліс негізінен жабық есік 

жағдайында өтті. Онда үкімет басшылары кедендік 

тарифтерді реттеу, экономиканың сан саласында 

бірлесіп жұмыс жасау мәселесін де жан-жақты 

талқылаған. Экспорттық бақылау жайы да назардан 

тыс қалған жоқ. Бұған дейінгі серпіліске келсек, Еу-

ра зиялық экономикалық кеңес алқасының төрағасы 

Виктор Христенко Кедендік одақ экспортының 

біршама төмендеп, ішкі сұраныстың артуын жа ғым-

ды экономикалық көрсеткішке балайтынын жеткізді. 

«Бүгінгі таңда кейбір қиын жағдайларға қарамастан, 

Кедендік одақтың ортақ нарығы экономикалық 

өсімге негіз болып отыр. Қазір үш елдің өзара сауда-

саттығынан отын-энергетика кешені тауарларын 

(мұнай мен газ – авт.) алып тастайтын болсақ, соңғы 

жеті айдың ішінде оның көлемі 3,6 пайызға өсті. 

Әрине, бұл үлкен көрсеткіш емес. 

Алматы


30.. +34

о

+20.. +22о

+14 ..+16

о

+8.. +10


о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Бұл – өте күрделі мәселе. Өн ді-

ріс саласында электр энер гия сының 

өте  көп  пайда ла ны ла тыны  белгілі. 

Ұмыт пасам, осыдан төрт-бес жыл 

бұ рын қаулы шық қан. Сол қаулыға 

сәй кес шағын биз нестегілерге 50 кВт 

жарықты те гін беруі керек еді. Бі рақ 

ол орын далмады. Осы орайда мем-

 ле кеттік  органдар  тарапынан  еш  қан-

дай жұмыс жүргізілмеді. Қай та олар 

өзімізде қуат жетпей жат қан да деген 

сылтауды көл де нең тартып, ақы ры 

ол шешім орындалмай, жер 

де 

қалды. 


Өздеріңізге белгілі, елімізде Үде-

ме лі  индустриялық-ин но ва ция лық 

бағ дарлама қабылданған. Бұл бағ-

дар лама  бойынша  елі міз де  бірталай 

өн діріс орындары бой көтеріп, жұ-

мы сын жолға қоюы қажет. 

– Меніңше, бұл – өте дұрыс 

ше шім. Себебі әр кәсіпорынның 

электр қуатын пайдалануда өз 

ша масы бар, норматив белгілен-

ген. Бізде компанияның көбі же-

ке меншіктің қолында. Олардың 

ара сында электр қуатын үнем дей-

тіндері бар, бірақ, негізінен, осы 

үнем жағына аса мән берілмейді. 

Сон дықтан нормативтен асып кет-

се, онда, шынында да, қосымша 

салық төлегені дұрыс болар еді. 

Қазір бүкіл әлемде қуат үнем-

деу мәселесіне үлкен мән бе рі-

леді. Өркениетті елдерде бұл бая-

ғы дан бері қолға алынған. Біз енді 

ғана бет бұрдық. Мұнда «Электр 

қуатын аз пайдалансаң, соғұрлым 

аз төлейсің» деген қағида жұмыс 

істейді. Елімізде «Қуат үнемдеу және қуат тиімділігін көтеру мәселелері 

бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы қаралуда. 

Құжатқа сәйкес, 2015 жылдан бастап мемлекеттік энергетикалық 

реестрге кірген кәсіпорындарға электр қуатын пайдалануға 

қосымша салық салу ұсынылып отыр. Айта кету керек, мұндай 

реестр құрылып қойған. Оны «Қазақэнергоэкспертиза» АҚ 

сайтынан табуға болады. Ұсыныс қабылданса, салық 

мөлшерлемесі әр кәсіпорын үшін әртүрлі болуы мүмкін. Заң 

жобасын жасаушылардың пікірінше, осылайша компания 

басшыларын қуат үнемдейтін технологияларды енгізуге 

ынталандыруға болады. Ал бюджетке түсетін салық 

төлемдері компаниялардың қуат үнемдеуші 

технологияларды сатып алуына мемлекет 

тарапынан көрсетілетін қаржылай қолдауға 

жұмсалады. Әрине, бұл ұсынысты қолдайтындар 

да бар. Үзілді-кесілді қарсы шыққандар да 

жетерлік. Ал біз мамандардың ой-талқысына 

жүгінуді жөн көрдік. 

Қызылмияның 

қызығын қашанғы 

Қытай көреді?!

Табыл мұрасы 

қалың томға 

топтастырылды

Шынайы «шайқас» 

ширек финалдан 

басталады-бетте

-бетте

-бетте

3

57

Аңсар МҰСАХАНОВ:

ДАТ!

Ауылдың ажарын 

кіргізу, еңсесін тіктеу 

– біздің азаматтық, 

перзенттік парызымыз

153,45

206,29

24,98

15334,59

908,82

1323,70

4,80

1,34

1440,04

109,39

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Сергей ЗЛОТНИКОВ, «Транспаренси Қазақстан» 

қоғамдық қорының атқарушы 

директоры, заңгер:

– Егер ЖСДП партиясының сайты 

кенет іске қосылса, көп ұзамай сайлау 

басталады деген сөз. 

(Facebook-тегі жеке 

парақшасынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Еуразиялық интеграция 

жүрісінен жаңылмайды

Бақберген ДОСМАНБЕТОВ, 

экономика ғылымының докторы:

Тимур НАЗХАНОВ, 

Тәуелсіз кәсіпкерлер 

қауымдастығының вице-президенті:

бетте

6

Иә, дәл солай. Өскемендегі Республика алаңына һакімнің қара сөздері қашалған гранит 

тақтайшалар орнатылды. Ақынның шығармалары 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жазылған. 

Өскемен қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы 

Бұлбұл Бакинованың айтуынша, олар сөздерді 

қалай жазу және безендіру жайында ұзақ 

ойланыпты.

№168 (1079) 

26 қыркүйек, бейсенбі

2013 жыл


Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Арман АСҚАР

Медициналық қалдықтар қайда кетіп жатыр?

Өйткені жыл сайын емес, күн сайын медициналық 

ме кемелердің қызметі барысында қолданылатын дә-

рілік препараттардың тізімі де, пайда болатын қал дық-

тардың қаупімен қатар ауқымы да артып келеді. Сон-

дықтан эпидемия пайда болу қаупі де бар. Жал пы, 

әлем тәжірибесінде медициналық қалдықтарды за-

лалсыздандыру және оларды өңдеу тұрмыстық қал-

дықтарды өңдеуге қарағанда, әлдеқайда қым бат қа 

түсетін көрінеді. Сондықтан да көп жағдайда бұл қал-

дықтарды жою кезінде санитарлық талаптар орын дал-

май қалады. Себебі ол мұндай қызметті ат қа рушылар 

үшін қымбат. Сондықтан олар оңай жо лын іздейді. Ал 

оңай жолы – арнаулы пештерде емес, қа рапайым жол-

мен өртеу болып тұр. 

Мәселен, шетелде медициналық қалдықды өр теу-

дің 1 тоннасы 500 доллардан 1500 долларды құ рай ды 

екен. Бізде 2000 долларға жуықтайды деседі. Әлем дік 

тәжірибеде оларды жою үшін термикалық әдіс-тәсілдер 

кеңінен қолданылады. Оның ішінде өр теу, химиялық-

механикалық өңдеу, гаммал-сәуле лен діру, химиялық 

фиксация секілді тәсілдер бар. Со нымен қатар әлі де 

сынақта жүрген әдістер де аз емес секілді. Айталық, 

күлгін сәулемен сәулелендіру, ла  зерлік сәуле және т.б. 

Солай бола тұрса да, батыста ме 

 

дициналық қалдықтарды жоюға қатысты аталған бар лық қызметті 

белгілі бір фирмалар тиянақты жү зе ге асырса керек. 

Ол қызметтердің қатарында жи нақ  таудан бастап, буып-

түю, тасымалдау және қал дық  тарды өңдеу бар. Ал 

бізде медициналық қал  дықтарды өңдеуді ұтып алған 

ұйымдардың «ақ таң дақтары» көп болып тұр. 

akorda.kz

Ме дициналық қалдықтың қауіптілігі сонша, Дү ние-

жүзінің денсаулық сақтау ұйымы бұларды за лал сыз-

дандыруда өртеуді ұсынған болатын. Бұл мәселеде 

хи миялық тәсіл де тиімді. Бірақ одан қалған хи мия лық 

қалдықтарды жою тағы туындайды. Сондықтан да 

өртеу ұтымды болып отыр. Ал қалдықтар талапқа сай 

өртелуде ме? Ол енді осы күні біздің ел үшін шақшадай 

басты шарадай етіп ойланатын шаруа. 

Қазақстанда 15 мыңға жуық емдеу-алдын алу ме-

ке ме ұйымдары бар екен. Оның арасында ауру ха насы, 

емханасы, дәріханасы және өзге де медициналық қал-

дықтар шығаратын ұйымдары бар. Мемлекеттік 

санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің 

2006 жылғы дерегі бойынша, жылына 12 мың тонна 

медициналық қалдық пайда болады. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

--

-

m

m

m

aa

a

i

i

l::

:

 

 

i

i

i

n

nn

f

ff

oo

o

@

@

@

а

а

а

l

l

l

a

aa

s

ss

hainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

А

ЛАШП

ҚПП

АР

АААТ

Бұ

Бұ

Бұ

лб

л

л

ұл БАКИНОВА,

Өскемен қалалық ішкі саясат бө

б

б

ліі і

міні

і

ң 

б

басшысы:

– Біз қара сөздердің ішінен білімге, еңбек пен 

отбасына қатысты ең маңызды деген тұстарын таң-

дап алдық. Бұл жұмыста бізге С.Аманжолов атын-

дағы ШҚМУ-дың оқытушылары көп көмектесті, 

ол

ол

ол

ар

ар

ар

м

м

мәт

әт

әт

ін

ін

ін

де

де

де

рд

рд

рд

і

і 

і ор

ор

ор

ыс

ыс

ыс ж

ж

ж

ән

ән

ән

е 

е 

е 

ағ

ағ

ағ

ылшын тілдеріне ау-

да

да

да

р

р 

р

ды

ды

.  Қа

Қа

Қа

те

те

к

кет

т

т

іп

і

іп қ

қал

алма

ма

ма

сс

с 

үш

үшін мен тақтайшалар 

да йындалған  салонға  өзім  барып, әрбір әріптің 

дұ рыс  жазылуын  қадағаладым.

Қырық бес қара сөзден барлығы 12 үзінді таңдалып 

алынған. Облыстық ішкі саясат басқармасының кеңе-

сі

сісі

  

меме

е

н тағы екі тақтайшаға ақақ

ақ

ынын

ын

ныы

ы

ң ң 

ң 

баба

ба

сқсқ

сқ

аа

а

шышы

шыға


ға

ғар-


р-

р-

мама

ма

лл

 ла рынан  үзінділер жазылы

лы

лы

птпт

пт

ыы.

ы О


О

О

ртрт

ртал


ал

алық


ық

ық

аа

ала


ла

лаңд


ңд

ңда 


а

а

ұзын са ны 14 ескерткіш тақта орнатылған. Ұйым-дастырушылар Абайдың өсиет сөздерін оқыған әр бір

азамат ойға келіп, рухани азық алады, әсіресе жас-

тарға үлкен тағылым болады деген сенімде.

Азамат ҚАСЫМ,

Өскемен

ОЙ-КӨКПАРҚа перден шығып, көзден та са

қалған бір мәселе бар. Ол – ме ди ци-

на

н

н

лы

л

л

қ  қал     дықт

қт

қт

ардың жағдайы. Әдетте

тұ

тұ

тұ

р 

р 

р м

м

м

ыс

ыс

ыс

    

ты

ты

тық,

қ

қ

ө

ө

ө

нд

нд

ндір

ір

ір

іс

іс

іс

ті

ті

тік 

к 

к қа

қа

қа

лдықтар ту-

ра лы аз айтылмайды. Есесіне, зия ны

мен  за  лалы  зор медициналық қал дық -

тар дың «тағдыры» туралы әңгіме аз. 

Бі ле-білгенге аңдамаса, олардан ке-

летін зар  дап  орасан. Қазіргі таңда бұл 

ме ди ци   налық  қалдықт

т

т

ар

ар

ар

ды

ды

ды

тен

е

е

де

де

д

рд

рд

рд

і

і

ұтып  ал   ған  ұйым-кәс

с

с

іп

іп

іп

ор

ор

ор

ын

ын

ын

да

да

да

рд

рд

рдың

ың

ың

 

қалай өр    теп,  қайтіп жойып жатқанын 

бақылап  жат   қан  құзырлы орын кемде-

кем. Ал бұл про  блема бір ел ғана 

емес, бүтін әлем нің басын ауыртып, 

ба

б

б

лт

лт

лт

ыр

ыр

ыр

ын

ын

ын

ссыз

ыз

ыз

 д

 д

 д

ат

ат

ат

 қ

 қ

қ

ан

ан

ан

ж

ж

ж

ай

а

а

т...

Астанада Кедендік одақ пен 

Бірыңғай экономикалық ке-

ңістіктің басқарушы орга ны 

- Жоғары еуразиялық 

қ 

қ

эк

эк

о

о

о

но-

микалық кеңесінің ке

ке

ке

зе

зе

зе

кт

кт

кт

і

і от

от

от

ы-

ы-

ы-

ры сы өтті. Үкімет басшылары 

дең гейіндегі алқалы мәжіліс 

Қа зақстан, Ресей және Беларусь

пре мьерлері - Серік Ахметов, 

Дм

Дм

Дм

и 

и

и

тр

тр

тр

ий

ий

ий

М

М

М

ед

ед

ед

ве

ве

ве

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 4.03 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет