ЕҚЫҰ-ның жұмысына күрделіжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– ЕҚЫҰ-ның жұмысына күрделі 

өзгерістер әкелу қажет екені рас. ЕҚЫҰ-

ның үш бағыты бар. Алғашқысына 

АҚШ, Канада және Еуропа жатады

екін  шісіне 

континенталды 

Еуропа, 


бұ 

ған Германия және Францияны 

жат қы замыз. Себебі бұл екеуі батыс-

ты да, шығысты да қолдайды. Эко но-

микалық жағынан Ресей мен Азияның 

таби ғи ресурстарына мүдделі бол са, 

мемлекеттік құрылымы мен құн 

ды 


-

лық тары жағынан Америкаға жа қын. 

Ал соңғы бағыт «Венадан – шы ғыс-

қа» деп аталады. Бұған Шығыс Еу-

ро 

па мем 


лекеттерін, Ресейді және 

Түр 


кияны жат 

қызуға болады. Осы 

үш бағыттың ара сындағы баланстың 

сақ талып  оты  руы  Еуразия  қауіпсіздігі 

үшін өте маңызды. 

ЖОҚ 

– Мұндай ұсыныс бұрыннан ай -

ты 

лып жүр. Алайда ЕҚЫҰ-ны Еу-разиялық қауіп 

сіздік және ын 

 

ты-


мақтастық ұйы мы деп ре формалауға 

еш негіз көріп тұр ған жоқпын. Жал-

пы, Азиядағы қауіп 

сіздікті негізге 

ала 

тын Азиядағы өза ра іс-қимыл 

және сенім шаралары кең 

есі бар 

ғой. Ол осы мәселеге тіке лей жауап 

бе ре алатын деңгейге кө те рілу ке-

рек. Сондықтан ЕҚЫҰ-ны ре фо р ма-

лағаннан гөрі АӨСШК-тың жұ мысын 

ба рынша жандандыруға күш салған 

тиімдірек деп есептеймін. Әри 

не, 


Еуразиядағы аймақтардың ар а сына 

көпір болатын мықты құры лым ның 

болғаны дұрыс. Бірақ ол қа зіргі жағ-

дайда мүмкін емес. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Ислам КАРИМОВ, 

Өзбекстан Президенті: 

– Бізге неге осы бір мәселе 

бо  йынша  сонша  жабысып 

қал д ың  дар? 

(БҰҰ-ның Бас хатшысы Пан 

Ги Мунның «Өз  бекстан үшін енді 

адам құқығы мә 

селесіне қа-

тысты өз ұстанымының бай  сал -

дылығын көрсететін сәт жетті» 

де ген сөзіне берген жауа бы).

(www.azattyq.org сайтынан) 

№57 (283) 

10 сәуір

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Талғат ИСМАҒАМБЕТОВ, 

саясаттанушы:

Болат ӘУЕЛБАЕВ, 

ҚР Президенті 

жанындағы Қазақстан стратегиялық 

зерттеулер институтының сыртқы саяси 

зерттеулер бөлімінің меңгерушісі:

2-бет

4-бет

5-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Ұйымның уайымы 

экология болып тұр

Ауғанстан Орталық 

Азияның мәңгілік 

мәселесі ме?

Сенатта көтерілген сырлы күлкі

ЕҚЫҰ-ны Еуразиялық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы деп реформалау керек пе?

Соңғы кездері әлемдік қауымдастықта 

Еуразиялық одақ құруға ұмтылыс пайда 

болды. Әзірге ауызекі тілде жүрген модельдер 

алып құрлықтың әр тұсынан бір жарияланып 

жүр. Өткен жылы Түркияның сыртқы істер 

министрі Ахмед Даудоғлы «Еуропалық одақтың 

еуразиялық үлгісін жасап шығу керек» деген 

пікір айтты. Алайда бұл ұсыныс – жаңалық емес. 

Себебі оны бұған дейін Қазақстан және Ресей 

саясаткерлері де ауызға алған еді. Қазақстан 

стратегиялық зерттеулер институтының ди-

рек торы Болат Сұлтанов осы бастаманы жүзе ге 

асырудың бір үлгісі ретінде «ЕҚЫҰ-ны Еура зия-

лық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы деп 

реформалау керек» деген ой тастаған болатын. 

Тіліміздегі гидронимдер: теңіз, өзен-көл, 

бұлақ атаулары жеріміздің мөрі екені айқын. 

Оны ешкім ешқашан өзгерте де, бұрмалай 

да алмақ емес. Бұл осынау кең-байтақ 

жердің қожасы қазақ екенін куәландырады. 

Су бойында оның иесі, киесі және перілер 

жайында жиі айтылады. Тіпті оның атауының 

өзі көпті аңғартады. Мәселен, әлемдегі 

жалғыз да дара жабық теңіз Каспийдің 

негізгі иесі – қазақтар. Бүгінгі есепке салсақ, 

теңіздің 30 пайызы Қазақстанға тиесілі, 

ежелгі есепке салсақ, Қап тауына дейінгі 

аралық та бізге тиесілі болған, кейін туыс 

ноғайлы жұртына қалған. Берірек бір кездегі 

Хажытархан, Астрахань жеріндегілердің де 

көбі қазақтар екенін ұмытпайық. Одан қалды, 

Әзірбайжандағы Қазақ ауданында бір кезде 

қазақтар тұрған. Ал Иран жақ жағалауды да 

сондағы біздің диаспора мекендеп отырғаны 

тегін бе екен? 

Каспий – көздің 

қарашығы

Бүгін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтас-

тық ұйымына төрағалық етіп отырғанымызға 

тура 100 күн толып отыр. Алғашқы күннен бас тап 

ЕҚЫҰ-ның іс басындағы төрағасы, ҚР Мем ле кеттік 

хатшысы – сыртқы істер министрі Қанат Сауда баев ат 

үстінен түспеді, ұшақпен 13 елге сапар лап, жанжалды 

аймақтардың ахуалымен таны сып үлгерді. Бұл 

ЕҚЫҰ-ға төрағалығындағы Қа зақстанның геосаяси 

белсенділігін һәм ұйымның беде лін көтерудегі 

алабөтен күш-жігерінің белгісі екені даусыз. Бүкіл 

әлем жұртшылығын алаңдатқан ауқымды саяси, 

экономикалық-экологиялық, қауіпсіздік мәселелерін 

алып ұйым алдына жаңа мазмұнда, серпінді түрде 

және бір кісідей жұмыла жұмыс істеуді күн тәртібіне 

қойып отыр. 

Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ұйымын ХХI ғасырға 

тиімді түрде  бейімдеу үшін қайта 

құрылымдайтын уақыт жеткен сияқты

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

146,76

196,83

5,01

21,51

1,34

10927,01

1492,02

1880,19

85,67

1156,60

Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ұйымын ХХI ғасырға 

тиімді түрде  бейімдеу үшін қайта 

құрылымдайтын уақыт жеткен сияқты

ДАТ!

6-б

етте

Болат СҰЛТАНОВ:

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

ДАҚПЫР


Т ПЕН ШЫНДЫҚ

Қырғыз еліндегі қазақ бизнесінің халі қалай?

Кеше бірқатар бұқара лық ақпарат құралдарында 

Қырғызстандағы дүр бе лең кезінде ол жақ та ғы қазақстандық 

кәсіп орын дар жұмысына ай тар лықтай зиян келгені жөнінде ха-

бар тара ды. 

МАНДАТ ҺӘМ АМАНАТ

Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығын 

мәр тебелі мандат қана емес, зор жауап-

кер шілікті талап етер адамзат аманаты деп 

түй сінген жөн. Еліміз төрағалық тізгінін 

қа зіргі заман тарихының өте күрделі кезе-

ңінде қолға алып отыр. Қазақстанның 

ЕҚЫҰ-ға төрағалық қызметіне кірісуіне 

орай Елбасы Н.Назарбаев үндеуінде атап 

өткендей, «дүниежүзілік қаржы-эко-

но микалық дағдарыстың салдарынан 

әлем 


нің жаһандық құрылымында 

тектоникалық өзгерістер орын алуда, бұл 

үдеріс әлі де аяғына жеткен жоқ. Жаппай 

қырып-жою қаруын таратпау режимінің 

дағдаруы, лаңкестік, гуманитарлық және 

экологиялық апаттар, аштық, кедейшілік, 

түрлі эпидемиялар, энергетика ресурс-

тары ның азаюы, ұлтаралық және дінара-

лық қақтығыстар – міне, бүгінгі адамзат 

өрке ниеті душар болып отырған осындай 

қатерлердің тізімін одан әрі жалғастыра 

беруге болады.  Бұлармен күрес жүргізу 

ЕҚЫҰ сияқты қызмет аясы көпқырлы жә-

не беделді институттардың бар күш-жі-

герін жұмсауын қажет етеді».

Жалғасы 4-бетте   

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

КАСПИЙЛІКТЕР МЕН ҚАЗАҚТАР 

ТУЫС ЕМЕС ПЕ ЕКЕН?

Әр заманда Каспий суына әр тайпа өзінше ат қойып 

отыр  ған. Сондай атаулардың саны 70-тен асады. Оның 

ішін де әйгілілері – Гиркан, Хазар, Хвалын, Дербенд, 

Абес кун, Хажытархан және Каспий. Сонымен қатар 

Кас пий «Теңіз суы» деп те аталған. Қазақтардың «Аты-

рау теңізі» деген кездері де болған. Бүгінде дүниежүзіне 

Кас пий аты ғана мәшһүр. Тек ирандықтар Каспийді «Ха-

зар теңізі» деп атайды. Ал Каспийдің түбірі «қазвин» 

сөзі нен шығады. Арабтар Каспийді әлі күнге «Қазвин 

те ңізі» деп отыр. Тарихта бұл төңіректі «каспиан» не ме-

се «қазвиан» деген қауым мекендегені айтылады. Ша -

масы, сол қазвиандар ІХ ғасырда иахуди дінін қабы л-

дап, жөйітке қосылған хазарлардың арғы атасы болса 

керек. Ал қазвиан мен қазақтың туыстығы қаншалықты, 

бұл – тарихшылар табағындағы сыбаға.ТОПАН СУДЫҢ САРҚЫТЫ

Каспий теңізі бір кездегі топан судан қалған қалдық 

су ретінде есептеледі. Оның дәлелі – Маңғыстау мен Үс-

тірт тегі әктас шөгінділері. Ал шөгіндінің су басқан жер де 

қалатыны белгілі. Сол әктасты жағалаудағы жұрт тәп-тәуір 

кәдеге жаратып отыр. Қазақ жеріндегі тарихи ескерт-

кіштердің жартысынан көбіне мекен болған осы өл ке дегі 

мазарлар мен қойтастардың дені әктастардан салынған. Жалғасы 2-бетте   

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

Жаһандық мәселелер 

саммитті қажет етеді

Бақытбек ЖЕЛДІБАЕВ, 

«Қырғыз  Рес  публикасындағы  Қазақстан  ин вес торлар  қауымдастығы» 

заңды тұл ғалар бірлестігінің төрағасы:

– Бішкекте көптеген кәсіпкерлік нысандардың талқандалғаны, тонал -

ғаны рас. Бірақ олардың қатарында біздің қазақстандық кәсіп орындар 

жоқ. Қазақстанның банкілері жақсы жұмыс істеп жатыр. Азық-түлік пен 

басқа салалардағы кәсіпорындарымыз да қалыпты жағ дайда. Құрылыс, 

жөндеу саласындағы екі ұйымымыз бар, олар да то нау жағдайларынан 

аман. Ыстықкөлдегі келеңсіздіктерге ұшыраған «Авро ра», «Каприз», 

«Витязь» санаторийлері – Қазақстандікі емес. Біз ге қарайтын «Самал», 

«Алматы», «Автомобилист», «Қазақстан» пансионаттары дін аман.

Болатбек МҰХТАРОВ

Бұқаралық ақпарат құралда-

рын   да  айтылғандай,  төңкеріс  пен 

жап пай тәртіпсіздік кезінде Біш кек-

тегі  бір    неше  қазақстандық  кәсіп-

кер лік  ны   саны  тоналған.  Сондай-ақ 

қар жы саласындағы құрылымдар 

жұ мы      сына  да  біраз  нұқсан  кел ген. 

Осы жайтқа байланысты еліміз дегі 

кен. Мұндай шабуылға тап бол ған 

пансионаттардың қатарында «Ав  -

рора», «Каприз», «Витязь» дем а-

лыс орындары бар. Алайда біз ге 

бер ген сұхбатында «Қырғыз Рес -

пуб ликасындағы Қазақстан инвес-

тор    лар  қауымдастығы»  заңды  тұлға-

лар бірлестігінің төрағасы Бақытбек 

Жел  дібаев қырғыз жеріндегі тәр-

тіпсіздіктің елімізге тиесілі құ ры  -

лымдарға ешқан дай залал келті р-

ме генін  айтты. 

«Ата    мекен  одағы»  ұлттық  эко но ми-

ка   лық  палатасының  төрағасы  Азат 

Пер   уашев  та  алаңдаушылық  біл дір-

ген болатын. Бұған қоса, қыр ғыз-

стан  дық ақпарат құралдары қа рақ-

шы  лық  шабуыл  Ыстықкөл  дем а л ыс 

ай  мағында өрши бастағанын ха бар-

лады. Ыстықкөл облыстық әкім  дігі 

мен демалыс орындары бас шы  ла-

ры ның сөзінше, топтанған жас тар 

күзет қызметтерін ұрып-со ғып, ны  -

сандардың дүние-мүлкін та лап әкет-


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№57 (283) 10.04.2010 жыл, cенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО

 

?Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Астана баскетболшылары неше рет ел чемпионы болды?

Бұл не қылған ел біріншілігі?

Баскетболдан ерлер арасында биыл да Астананың «Тигры» 

деп аталатын клубы ел чемпионы болыпты. Досым екеуміз 

олардың неше рет чемпион болғандарынан жаңылып, қызыл 

кеңірдек болып дауласып қалдық. Сондықтан сіздерге жүгініп 

отырмыз.

Әлібек САДАҚБАЕВ, Ақтау қаласы

Баскетболдан ерлер арасындағы 

XVIII Қазақстан чемпионатының фи нал-

дық додасы Павлодарда өтті. Фи налда 

«Тигры» Қостанайдың «Тобы лын» 77:69 

және 74:62 есептерімен екі рет тізерлетіп, 

алтыншы рет ел чем пио ны атанды. Яғни 

кейінгі жылдары ел ішінде ешкімге дес 

бермей жүрген елордалықтар – алты 

дүркін Қазақстан чемпионы.

Үшінші орын үшін өткен текетіресте 

«Барсы» (Атырау) клубы «Каспий» 

(Ақ тау) командасынан 74:56 және 

87:67 есептерімен басым түсіп, қола 

жүлдеге ие болды.

Алматыда күрестің бір түрінен ел чемпионаты 

өтетінін естіп қалып едім. Ол күрестің қай 

түрінен және қашан өтеді екен? Соны біліп бере 

аласыздар ма?

 Мұрат 

КЕМЕЛБАЕВ, 

Талғар қаласы

Сенатта көтерілген сырлы күлкі

СЕНАТ


Мәртебелі қонақ қазақстандық компа-

ния ларды өз елінің туризм, энергетика 

және ауылшаруашылық салаларына ин-

вес тиция құюға шақыра келіпті. «Қазақ-

стан дық компаниялар бізде әртүрлі сала-

ларға едәуір қаржы жұмсап отыр. Біз 

бо лашақта мұндай шаруалар жалғасын 

та уып, арта түседі деген үміттеміз. Бізде 

мұн дай салалардың маңызы өте жоғары», 

– деп ағынан жарылған мейман бұл са-

парына ерекше мән беретінін айтып жатты. 

«Қа зақстан мен Грузия мемлекеттері ара-

сында саяси-экономикалық қарым-қа-

тынас жылдан-жылға жақсарып келеді. 

Ме нің Қазақ еліне арнайы келуім қос ел д ің 

ынтамақтастығының одан әрі арта түсуіне 

ық пал етеді деген ойдамын», – дейді Гру-

зияның премьер-министрі.

Бізді мәртебелі мейманның мұндай 

жай ма-шуақ пікірі онша таңдандыра қой-

ған жоқ. Өйткені Қазақияның бас-аяғы 

20 жылда бағындырған белесіне келіп-

кет кен меймандардың таң қалып, таңдай 

қақ пай қайтқандары кемде-кем. Бізді 

таң дандырған грузин халқының өз тіліне 

де ген құрметі болды. КСРО-ның шекпенін 

қа зақ халқымен бірге көрген грузин халқы 

орыс тілін ұмытып қалды дей алмаспыз, 

әри не. Бірақ бұл меймандар бастан-аяқ өз 

тілдерінде сөйлеп жатты. 

Қос елдің премьер-министрі әуелі жеке 

кез десті. Одан кейін кеңейтілген құрамда 

бас қосу өткізіп, келіссөз соңында тараптар 

Гру зия аумағында Қазақстанның астығы 

үшін арнайы қоймалар салу туралы ор-

тақ байламға қол жеткізілгені белгілі 

бол ды. Бұл жоба да шетелдік қонақтың 

көңі лінен шыққан болуы керек, арнайы 

бас пасөз мәслихаты барысында қойма 

мәсе лесіне аса маңыз бере сөйледі. «Қа-

зақ елінің Үкімет басшысымен болған 

әңгіме барысында Грузия аумағында 

қазақстандық бидайды сақтауға арналған 

арнайы қойма құру жайлы болды. Бұл  қа-

зақ еліне аталған тауар түрін тасымалдауды 

әртараптандыруға мүмкіндік береді», 

– деген Николоз Гилаури Қазақстанның 

үкімет басшысы Кәрім Мәсімовті Тби-

лиси  ге шақырды. «Бүгінде Грузия мен 

Қа з ақстанның арасында тамаша қарым-

қа тынас орнағанын атап өткім келеді. Ме-

нің Қазақстанға келуім осы достық бай-

ланыстарды дамытуға жасалған қадам 

бол мақ. Сізден биылғы жылдың соңына 

де йін Грузияға келіп-кетуіңізді сұраймын», 

– деді Грузия премьер-министрі. 

Өз кезегінде Премьер-министр Кәрім 

Мәсім ов кездесу барысында отандық 

өнім дерді Әзірбайжан және Грузия мем-

лекеттері арқылы шетелге тасымалдау 

мәсе лесі талқыланғанын мәлім етті. Кез-

десу соңында Қазақстанның Қаржылық 

қада ғалау мемлекеттік агенттігі мен Гру-

зияның Ұлттық банкі өзара түсіністік 

туралы меморандумға қол қойды.

Саяси маңызы бар екіжақты кездесу 

барысында көрші Қырғыз еліндегі саяси 

жағдай да сөз болды. Үкімет басшысы 

Кәрім Мәсімов Қырғызстандағы жағдай 

таяу уақытта бейбіт жолмен шешілуі тиіс деп 

есептейді. «Біз Қырғызстандағы жағ   дай таяу 

уақытта бейбіт тәсілмен ше шілуі тиіс деп 

есептейміз. Ең бастысы, адам дар зардап 

шекпеулері керек», – де ген К.Мәсімов еліміз 

ЕҚЫҰ-ның төр а ғасы ретінде Қырғызстанға 

өзінің ар найы өкілі ретінде Парламенті 

Мәжілісі  тө ра ғасының  орынбасары 

Жәнібек Кә ріб жановты жібергенін атап 

көрсетті. «Кә ріб жанов мырза қазір Бішкекте 

жүр. Содан кейін Қазақстан Үкіметімен 

белгілі бір шешім қабылданатын болады. 

Ел Үкіметі Қырғызстанға гуманитарлық 

кө мек  көрсетуге  дайын», – деді Премьер-

Ми нистр. Сондай-ақ Кәрім Мәсімов Қа-

зақ станның Қырғызстандағы саяси оқи-

ғаларға сыртқы күштердің қатысының 

бар-жоқтығы туралы ақпараттан бейха-

бар екенін жеткізді. «Қазір екі елдің бас -

пасөзінде қандай да бір сыртқы күш-

тер дің қатысы туралы ақпараттар жа-

рияланып жатыр. Алайда бізде ол туралы 

нақты ақпарат жоқ», – деп мәлім етті ол. 

Кездесуде ел Үкіметі шешімімен қазақ-

қырғыз аумағындағы шекараны жабу 

туралы шешім қабылданғаны, бірақ 

ахуал тұрақтанғаннан кейін оның қайта 

ашылатыны белгілі болды.

ЫҚПА


ЛДА

С

ТЫҚҚазақ астығы үшін Гүржістанда 

қойма салынады

«Қазақстан Республикасы мен Ресей 

Фе  дерациясы  арасындағы  «Байқоңыр» 

кешенін тиімді пайдалану жөніндегі ын-

тымақтастықты дамыту туралы келісімді 

рати фикациялау туралы» заң жобасын де-

путаттар алдына Ұлттық ғарыш агенттігінің 

төра ғасы Талғат Мұсабаев алып келді. 

Келісімнің мақсаты айқын. Ең алдымен, 

Ресей мен Қазақстанның мүддесіне орай 

ын 

тымақтастықты дамыту. Сондай-ақ «Бай қоңыр» ғарыш айлағында бірлескен 

ға рыштық жобаларды іске асыру. Оның 

ішін де экологиялық қауіпсіздік деңгейі жо-

ғары «Бәйтерек» зымыран-ғарыш кешенін 

құ ру да бар. Ең бастысы, келісімнің 6-ба-

бында Ресей Федерациясының «Бай-

қоңыр» кешенін жалдау мерзімі 2050 

жыл ға дейін ұзартылатыны тайға таңба 

бас қандай анық көрсетілген. 

ЖАБЫЛА КҮЛДІРГЕН 

ЖАЛҒЫЗ ЖАУАП

Агенттік төрағасы құжаттың осындай 

ерекшеліктерін жіпке тізіп болған соң, 

сенаторлар да сұрақ қоюға кірісті. Алды-

мен сөз тізгінін алған депутат Қуаныш 

Айта ханов мақұлданғалы тұрған заңның 

12 сәуірде болатын Космоновтар күніне 

тұс па-тұс келіп отырғанын жеткізді. Осыған 

бай ланысты қазақтың Тоқтар Әубәкіров, 

Та лғат Мұсабаев сынды ғарышкерлерін 

құт тықтаған сенатор өзінің жауабын білгісі 

ке летін сұрағын да іркіп қалған жоқ. 

«...Сіз дермен мақтанамыз, құрмет тұтамыз, 

бір ақ бір сұрақтың реті келіп тұр, – деді 

Қуа ныш Айтаханұлы. – Гагарин атындағы 

ғарышкерлер даярлау орталығында 

қазақ тың екі жігіті дайындықтан өтіп, 

сынақшы ғарышкер дипломын алғаны 

белгілі. Олардың ғарышқа ұшуы 2009 

жылға белгіленген еді. Әйтсе де белгісіз 

себептермен ұшпай қалды. Енді қазақтың 

үшінші ғарышкері ға 

рыш 

қа қашан ұшады? Осыған жауап бері ңізші». Ал 

бұған қайтарған Талғат Аман гелдіұлының 

жауабы сенаторларды қы ран-топан күлкіге 

«қарық» қылды. «Үшін ші ғарышкер ме?» – 

деп сәл іркілген Тә кең: «Оны тек қана құдай 

біледі» деп сал ғаны. Аға ғарышкердің 

айтуынша, Ре сейдегі ғарыштық стансыда 

біз үшін орын болған жоқ. «Себебі мен 

келісімнің бәріне қол қойғаныммен, Үкімет 

ақша бөлген жоқ», – дейді Т.Мұсабаев. Бұл 

мәселе әлі де тереңдей бермесін деді ме 

екен, ор   таға Сенат төрағасы Қасым-Жомарт 

То қа ев түсті. «Біз мұны келесі бюджетті тал-

қы лағанда егжей-тегжейлі қарайтын бола-

мыз, қазірше осы мәселені көтермей қоя 

тұ ра лық», – деп басу айтты жоғарғы па ла та 

төрағасы. 

КҮЛКІ ШАҚЫРҒАН ЖАУАП 

НАМЫСТЫ ДА ОЯТТЫ

Десе де, аға ғарышкердің сақа сена-

тор ға қайтарған жауабына кейбір халық 

қалаулылары күлген жоқ. Керісінше, қабағы 

түйіле түсті. Солардың бірі – се на торлардың 

арасындағы жас шамасы жа ғынан ең кішісі 

болып саналатын Сәр сенбай Еңсегенов. Ол, 

жалпы, отырыс за лындағы жабыла шық -

қан күлкінің мә ніне үңілуге шақырды. «Біз 

берілген жа уапқа күліп жатырмыз. Бірақ 

бұл біздің дәр менсіздіктен шыққан күлкіміз 

секілді. «Құ дай біледі» деп жатыр. Егер 

ниет түзу болса, құдай береді. Ниет түзу 

емес. Жиырма жыл өтсе де, өз қолымызда 

тұрған керемет игі лікті әлі пайдалана 

алмай келеміз. Мил 

лиардтаған ақша 

кейде орынсыз да лаға шашылады. Сонда 

мемлекет  болып  оты   рып, екі  азаматы мыз   ды 

ғарышқа  ұшы     ру ға  ақша  таба  алмағанымыз 

ба? Мұн дай сөзді Сенатта отырып естудің 

өзі ұят деп ойлаймын», – деді Сәрсенбай 

Құр  манбайұлы. Депутатты шыдатпаған – 

өзі мі зге-өзімізді  күлкі  етіп қойған жағдай. 

Со  ған намысы келген. Оның үстіне, екі-үш 

ай бұрын Ресей сыртқы істер министрлігі 

та ра пынан нота түсіп, егер келісімді рати-

фи ка цияламасаңдар,  кешендегі  барлық 

жұ мысты,  оның ішінде біздің «Бәйтеректің» 

де шаруасын тоқтатамыз деген. Ал басқа 

ел  дер, керісінше, осыдан пайда тауып жа-

тыр. «Біз өз дүниемізге өзіміз зар болып, 

жа  лынып сұрап отырмыз», – деген ашы ны-

сын да ақтарып салды депутат. Каспий – көздің қарашығы

Әуе компаниясы Алматы – Бішкек – 

Ал  маты бағыты бойынша жолаушылар 

билет терін айыппұлсыз қайтара алады 

немесе ұшу күнін ауыстыра алады. Ол үшін 

клиенттерде жазбаша арыз бен билеттің 

түпнұсқасы болуы керек. Рейстердің өзгеруі 

туралы жедел ақ па ратты алу үшін әуе 

компаниясы бай ла ныс орталығының +7 

(727) 2444477 те лефонына хабарласуға 

болады.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет