Әңгімені Әуеден өрбітсек


Өтімсіз акциялар өтпей жатыржүктеу 0.71 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6

Өтімсіз акциялар өтпей жатыр

1 маусым мен 1 қазан аралығында Қазақстан қор биржасы 

өтімсіз акциялар үшін сауда күнін қысқартатын сынақ 

өткізбекші. Осы аралықта мұндай акциялар күніне екі сағат ғана 

саудаланады.

эмитент


бағасы

өзгеруі


БТА Банк

3 999


   4,49

Банк ЦентрКредит

462

   7,19


ENRC

1 615


   0,94

KAZAKHMYS PLС

1 771

   4,79


Халықбанк

174


   2,25

Қазкоммерцбанк

345

0

Казақтелеком13 200

   0,01


 ҚазМұнайГаз

19 200


   6,67

акциялары,  Данабанктің  жай  акцияла­

ры,Цеснабанктің  артықшылығы  бар  ак­

ция лары,  Нұрбанктің  артықшылығы  бар 

ак ция лары,Сенімбанктің  жай  акциялары 

да өтімсіздер қатарында. 

Бұл  сынақты  KASE  «2007­2010  жыл ­

дарға  арналған  биржаның  даму  стра те­

гиясы»  аясында  жүзеге  асырғалы  отыр. 

Ондағы  мақсаты  –  өтімсіз  акциялар  на­

ры ғын  жандандыру.  Жұмыс  күндері  ак­

ция лар  саудасы  таңғы  сағат  10­нан  15 

ми нут  өткеннен  кешкі  сағат  17­ге  дейін 

со зы ла ды. Осы аралықта зейнетақы қор­

ла ры, пайлық инвестициялық қорлар не­

месе  өзге  де  инвесторлар  өтімді  акция­

лар ды алып қалуға тырысады. Ал өтімсіз 

акциялар  базардағы  көтерем  мал  секілді 

брокерлердің назарынан тыс қалады. Мы­

салы,  «Химфарм»  акциялары  бойынша 

биыл  бірде­бір  мәміле  бекітілмеген. 

Соңғы келісімшарт 2008 жылдың 23 жел­

тоқ санында жасалыпты, оның өзінде баға 

4 пайызға арзандаған. 

Сонымен,  алдағы  төрт  айда  өтімсіз 

акциялар  сағат  15.00­17.00  аралы ғын­

да  ғана  саудаға  шығарылады.  Алай да 

мақтауын  келістіргенмен,  уақыт  шекте­Анар ҚУАнЫШБЕкОВА

ген нен  бұл  құнды  қағаздар 

қат  тауарға  айнала  қоймас. 

Өйткені инвесторлар қашан­

да рейтингі бар өтімді ак ция­

лар алуды мақсат етеді. Өтім­

сіз  акция  бойынша  айлап, 

тіпті  жарты  жылдап  мәміле 

бе кітілмейтіндіктен,  бағасы 

төмендемей, пайлық немесе 

зейнетақы  қоры  үшін  жақсы 

табыс  көрсетуі  мүмкін.  Бірақ 

бұл алдамшы дүние. Өйткені 

жеме­жемге  келгенде  оны 

сатып, қолма­қол ақшаға ай­

нал дыру қиямет­қайым.Қазақстан қор биржасы индексін 

құрайтын өкілетті тізімдегі акциялар 

құнының өзгеруі

бойын ша  Украина  арқылы  тасымал да на ­

тын  1  текше  метр  көгілдір  отын  үшін  1,7 

доллар  көлемінде  баға  белгіленді.  Өткен 

жылғы баға да дәл осындай еді. Сондықтан 

болар, Украина Президенті Ющенко на ра­

зылығын  жа сыр ған  жоқ.  Ол  «Тимошенко 

ең алдымен өз мүд десін ойла   ды» деп, газ 

мә  се лесіне қатыс  ты келісімді қай  та қарау 

қа  жет ті гін  мә лім деді.  «Ме нің ше,  бір де­

бір еуро  палық ком па  ния біз дің үкі мет қол 

қой ған  ба ға мен  газды  та  сымалдауға  ке ­

ліспес еді» дейді ол. Ющенконың ай туын­

ша,  газ  транзитіне  тарифті  көтер меу  дің 

сал дарынан бюджет 2,5 млрд дол лар дан 

қағылды. 

Ал  Ресейдің  ақпарат  құралдары 

«Украи наның  газ  үшін  төлейтін  ақшасы 

қиыншылықтар  туындауы  мүмкін»  деп 

ескертті Путин. 7 маусымға дейін украин­

дар  мамырда  тұтынған  көгілдір  отынның 

ақысынан  құтылуға  тиіс.  Әйтпесе  бұдан 

былай  тек  алдын  ала  төленсе  ғана  отын 

жіберіледі.  Дегенмен  Мәскеу  газ  дағда­

рысының  алдын  алмақ  ниетпен  біраз 

әре кеттеніп  көрді.  Путин  өткен  аптада 

Украина ға жеткізілетін газ төлеміне қа тыс­

Қазақстан  Республикасының  елтаң басы 

бейнеленген.  «Ag  925  31,1g»  бел гісі 

және  «2009»  деп  шыққан  жылы  көр се­

тілген.  Ақшаның  екінші  жағында  трамп­

линнен  секіріп,  ұшып  бара  жатқан  шаң­

ғышы  суреті  салынған.  Оң  жағында 

«2010» деп Олимпиада ойындары өтетін 

жыл  көрсетілген.  Сол  жағында  спорттың 

қысқы түрі дегенді білдіретін қар ұшқыны 

бейнеленген.  Ағылшын  тілінде  OLYMPIC 

GAMES деген жазу қашалған. 

Монета 925 сынамадағы күмістен жа­

салған. Салмағы – 31,1 грамм, диаметрі 

– 38,61 мм, дайындалу сапасы – proof.


РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№86 (86) 2.05.2009 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

5

?Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Жаңа ЖобаАрдақты Алаш 

оқырманы!

Түбі бір түркі жұртының тарихы мен 

мәдениетін  насихаттау  мақсатында  бү­

гінгі  түркі  халықтары  туралы  таным­

дық  мәліметтер  топтамасын  тұрақты 

жа риялап  келе  жатқанымыз  белгілі. 

осы  жоба  аясында  біз  «Көне  түркі  жа­

зуын  үйренейік!»  айдарымен  көзі­

қарақ ты  оқырмандар  арасында  бәйге 

жариялаған едік. Жуырда ол өз мәресіне 

жет пек. оқырмандарымыздың ата жа­

зуды  үйренуге  деген  ықылас­ынтасы 

бізді  қайран  қалдырып  отырғанын 

айт пай кетуге болмас. бәйгеге жолдан­

ған  хаттар  еліміздің  түкпір­түкпірінен 

толассыз ағы лу да. Үміткерлер арасында 

ше телдік қа зақ тар да бар. 

Құрметтi  оқырман!  Өздеріңіздің 

сұрау  ларыңыз  бойынша  купондарды 

қа  былдау уақыты 10 күнге ұзартылды. Бәйге  шарты  –  жасырылған  сөз­

дерді  түркі  әріптерімен  жазып,  газет 

қиын дысын  редакцияға  тезірек  жол­

дауы ңыз керек. 

Мүшелік жарнасы – 1000 теңге

Журналистер одағы мүшелігіне қалай өтуге болады? Және оның 

қандай артықшылықтары мен жеңілдіктері бар? Одаққа мүше ретінде 

төленетін жарна мөлшері қанша?

Нұрай МАРАТ, Алматы қаласы

«Қабуснаманы» жазған кім?Кейбір мақалаларда «Қабуснама» деген еңбектен үзінді келтіріп 

жатады. Ол қандай еңбек? Оны кім, қашан жазған?

Әйгерім АЙДАРХАНҚЫЗЫ, Астана

«Қабуснама» – 1082­83 жылдары жа­

зылған  аса  бағалы  педагогикалық  мәні 

бар  туынды.  авторы  –  Кейқауыс.  Каспий 

те ңізінің  оңтүстік  жағалауын  мекендейтін 

Гилан  ру­тайпасының  ұсақ  феодал  отба­

сын да  (1021­1022  жылдарда)  дүниеге 

ке леді. Кайқауыс өз заманының көп жағ­

дайы нан  хабары  бар  зиялылардан  еді. 

«Қабуснама» – өзінің ұлы Гилан шахқа ар­

нап жазған дидактикалық жанрдағы шы­

ғарма.  Музыка  және  табиғаттану  ілімі не 

ғана  емес,  көптеген  ғылымдардан  білім­

дар  болғаны  оның  «Қабуснама»  шы ғар­

масынан көрінеді. бала тәрбиесіне, оның 

мінез­құлық,  этика  мәселелеріне  сон­

шалықты  көңіл  бөлген.  «Қабуснама»  – 

тәлім­тәрбиелік мәні жағынан ХІ ғасыр да­

ғы шығыс педагогикасы тарихындағы аса 

құн ды  шығарма.  Неміс,  француз,  орыс, 

та тар, түрік, парсы, тәжік, қазақ және бас­

қа  да  әлем  елдерінің  көптеген  тілдеріне 

ау да рылған еңбек өнегелілік мазмұнымен 

құнды. біздің елімізде қазіргі кезде Кай­

қауыс тың ілімі педагогикалық оқу орын­

да рында оқытыла бастады.

ДәсТҮр

Та

лаНТ

 пе


Н

 Т

ағзыМ

КӨГІлДІр эКраН

ба

сылы


М

«Мұқағали» журналының 

кезекті №5 саны жарық көрді. 

Журналдың мамыр айындағы 

нөмірінде мәнді, мазмұнды 

естеліктер мен сұхбаттар, 

тұщымды мақалалар өз 

оқырманына жол тартты. Біз осы 

материалдардың бірнешеуіне 

тоқтала кеткенді жөн көрдік.

басылымдағы  басты  материалдың 

бірі  –  Кеңес  Үшбаевтың  «ақын  өлеңдері 

–  оның  өмірбаяны»  деген  тақырыптағы 

сұх баты.  сондай­ақ  жазушы  ғаббас 

Қабыш ұлының «баладай бейқам, ақкөңіл 

аға»  деген  естелігі  Мұқағалиға  қатысты 

ойлар ды  жаңа  қырынан  толықтырады. 

«Мұқағалиды қытайлар іздеп жүріп оқы­

ды»  деген  Қайша  Тәбәрікқызының  әңгі­

ме сі  де  өте  қызықты.  бану  Мәжиттің 

«Мұқаға ли ұнатқан бетхо вен» атты мақа­

ласында  немістің  ұлы  ком по зиторы  мен 

Мұқағалиға  қа тысты  бір шама  деректер 

сөз етіледі. соны мен қатар ақынға арнал­

ған  «бір  тойым  бар»  радиохабарының 

үшінші  бө лімі  осы  нөмірде  жарияланып 

отыр. Шолпан Жұ ма ді лова ның әнші сұлу­

шаш Нұрмағам бе то вамен сұхбаты «Мұқа­

ғали  ағамның  өлеңдері  мені  ән  әлеміне 

қарай  еріксіз  жетеледі»  деген  тақырыпта 

ақын  жайлы  толғаныстарымен  өрбиді. 

Журналда  назар  аударатын  мақаланың 

бірі  –  Жәлел  айдарханұлының  «Қажыға 

барғандары».  ол  өткен  ғасырда  аспан­

тау  лар  өлкесінен  алыс  сапарға  аттанған 

ата  ларымыз  туралы  шежірені  шертеді. 

Дүй сенбай  сығаевтың  «Қаржау  батыры» 

да  көмескіленген  тарих  бетін  қайта  оқы­

тады.  сондай­ақ  бұл  нөмірде  Жұма бай 

Қайранбайдың өлеңдеріне, Мінуар әкім­

ха нов тың рақымжан ақын тура лы жазған 

сағынышты  сырына,  Нұрділ да  Нұр ғожа­

ұлының  «Құмтекей  аңызы»  дас та ны на, 

үкілі  үміт  балауса  бесірдің  тырна қал ды 

жы рына,  сағатбек  Медеубекұлының 

«бәкей  қыз»  сараптамасының  жалғасына 

орын беріліп отыр.Айнұр НұРсАБеТ

«Мұқағалиды» 

оқисыз ба?

арудан асқан жан бар ма? 

Жылқыдан асқан мал бар ма?

 биенің сүті сары бал – 

Қымыздан  асқан  дәм  бар  ма?!  –  деп 

ақтамберді бабамыз жырға қосқан қымыз 

сусынының  6000  жылдық  тарихы  бар. 

Жазық  даланы,  жасыл  жайлауды  мекен 

еткен  хал қымыз  ешқандай  дәрі­дәрмек­

сіз,  дәрі   ханасыз­ақ  ауырмай­сырқамай, 

ақын  ды да, батырды да дүниеге әкелген. 

Мұның бір сыры – табиғи таза тағам мен 

қымыздай  сусын  ішкенінің  арқасы.  Қы­

мыз  –  өкпе,  жүрек  қан  тамырлары  мен 

ас қазан  жарасы,  қаназдық,  жүйке  жұ қа­

ру  дерттеріне  шипа.  Жапондар  қы мыз ды 

«сүт  тағамдарының  патшасы»  деп  ата са, 

француздар оның емдік қа сиетін мойын­

дап,  дәріхана  сөресіне  орна ластырыпты. 

сондай­ақ  шөлбасар  дала  су сынының Пайдасы бар қымыздың насихаты жоқ

Көктем келіп, тіршілік жаңа бір түрге еніп, табиғат бусанған 

шақта қыстың қыспағынан шығып, аузы аққа тиген халық 

осы бір кезеңді ерекше мерекеге айналдыратын. Бие байлап, 

қымыз ашыту бүкіл ауыл болып тойлайтын қымызмұрындық 

мерекесіне ұласатын. Қымызмұрындық – наурыз, сабантой 

секілді қазақтың көне мерекесі. Алайда кешегі тоталитарлық 

жүйе қымызмұрындық түгіл, қазаққа өзінің төл сусыны 

қымызды ұмыттырды емес пе?! Міне, осы өшкенімізді 

жандырып, ұмыт болған дәстүрімізді қайта жаңғырту 

мақсатында 30 мамыр күні Алматы қаласындағы Абай 

алаңында «Қымызмұрындық» фестивалі өтті. Тіл үйірер балдай 

қымызға сусаған, ата-бабамыздың салт-дәстүрін аңсаған халық 

Абай алаңына көптеп жиналды. Жиында театрландырылған 

көріністер қойылып, ән шырқалып, би биленіп, ұлттық ойындар 

ойналып, өнерпаз қыз-жігіттер мерекенің көрігін қыздырды.

ерек ше қасиетін әлемнің алдыңғы қа тар­

лы  медицинасы  толық  мойындап  отыр. 

Қазіргі  таңда  медицинасы  жақсы  да мы­

ған  Израиль,  Франция,  египет,  Гер ма­

ния,  Жапония  елдерінде  қымызға  деген 

сұ  ра ныс  артып  келеді.  ал  біздің  елі міз де 

әзірге,  өкінішке  қарай,  қымызға  қа ра ­

ған да,  сыраның  дәурені  жүріп  тұр.  олай 

дейтініміз,  тіпті  халық  көп  шо ғыр лан  ған 

алматы  қаласының  өзінде  ірі  қы мыз­

ханалар  жоқтың  қасы  екен.  сон дай­ақ 

өзі мізде 1,5 млн жылқы бола тұра, ба ры­

мызды  ұқсата  алмай  қырғыздардан  жы­

лына 100 тонна қымыз сатып алып отыр­

ған  жайымыз  бар.  Кезінде  бие  сауы лып, 

қы мыз сапырылғанда ата­әжелеріміз «па, 

шір кін,  аққан  бұлақтай  қымызым­ай!» 

деп  масаттанып  отырады  екен.  ал  бү гін ­

де  бұлағымыз  суалып,  басқаның  жа сан­

ды  сусынына  бас  қойдық.  бұл  да  ке шегі 

ке ңестік  кезеңнің  біздің  15  млн  жыл қы­

мызды  құртып,  қазақ  халқының  түбіне 

же ту ді  мақсат  еткен  саясатының  салдары 

еке  нін түсінгеніміз жөн.

Сыра өндіруден алдына жан салмайтын Еуропаның кейбір мемлекеттерінде 

жылда  сыра  мерекесі  тойланып  тұратыны  белгілі.  Онда  ағыл-тегіл  сыра  асып-

төгіліп,  жарыс  ұйымдастырылып  жатады.  Ал  біздің  елімізде,  қалалар  мен 

ауылдарда жылда қымызмұрындық мерекесі тойланып, жас-кәріміз сыра орнына 

қымыз  ішсек,  уланған  санамыз  да,  ағзамыз  да  тазарып,  ұлттығымыз  артар  еді. 

Дастарқанымыздың берекесін келтіріп, халқымыздың байлығы мен мырзалығын 

білдіретін  қымызға,  әсіресе,  өз  елімізде  жарнама  қажет-ақ.  Қазіргі  дүниежүзін 

дағдарыс шарпып отырған заманда өзіміздің төрт түлік малымыз өзімізге қаржы 

табудың, жұмыспен қамтудың, мәдениетімізді жаңғыртудың көзі болса нұр үстіне 

нұр болар еді. Сондықтан биыл алғаш рет өткізіліп отырған қымызмұрындықтың 

жалғасын табуына күш салынса дейміз.

Тү

Й

іН

– Әр ұлттың ішкен асы, киген киімі, өмір сүру салты халықтың ерекше салт-дәстүрін 

сипаттайды.  Адамның  тамаққа  деген  талғамы  бұзылғанда  ол  міндетті  түрде  ойға, 

санаға, ділге әсер етеді. Жалпы, жанға шипа болатын жылқының етін жеп, қымызын 

ішкен  адам  жақсы  жетіліп,  дұрыс  ойлайды.  Ал  дұрыс  ойлайтын  адамның  қоғамға 

пайдасы зор болатыны белгілі. Ат үстінде жүріп киелі ас ішкен халқымыз қымыздың 

қасиетін  жете  түсінген.  Қымызға  тек  тамақ  деп  қарамау  керек.  Ал  енді  сыра  ішіп, 

соның буына бөккен адам киеңкі, бұрташ дейтін ауруларға жиі ұшырайды. Сондықтан 

қымызды  дәріптейтін  осындай  шаралардың  жиі  ұйымдастырылуы  ұлт  ретінде 

дамуымызға септігін тигізеді.

Бекболат ТіЛеУХАН, Мәжіліс депутаты:

Айнұр сеНБАевА 

сұраққа


 Журналистер одағының тө-

ра  ғасы сейiтқазы МАТАев жауап бе ре ді: 

–  Журналистер  одағына  мүше  болам 

деушіге  қойылар  ең  бірінші  талап  –  кем 

де   генде  бес  жыл  журналист  болып,  ре­

дак    цияларда  тұрақты  жұмыс  істеуі  шарт. 

екін   шіден, одақ мүшелерінің кем де ген  де 

екеуі  мүшелікке  жаңадан  қабыл дан   ға лы 

жатқан  журналист  жайлы  ұсы ныс­хат  жа­

зуы керек. содан соң біз ол ұсы    ныс­хат ты 

басқармада қараймыз да, қа  был дауға тұ ­

ра  тын болса, арыз жаз ды ра мыз. ал одақ­

қа мүше болған әр жур на лист біз дің қор­

ғауы мызда болады. сон дай­ақ ке рек кезде 

бас қосып, белгілі бір мә се ле лер ге қатысты 

қо ғамдық ой туды ру да да, жур налистерді 

бір  арнаға  тоғыс ты  руда  да  ұйым ның  ат­

қа рар рөлі зор. Жар  на мөлшері – жы лы на 

1000 теңге. одан түскен ақшаны біз ар да­

герлерімізге жұмсай мыз.

бұған  алматылық  суретші  берік  Жан­

кеев  тің  көзі  әбден  жеткен.  ол  –  алты 

жылдан  бері  тек  қана  алаш  қайрат кер­

ле  рі нің портретін салумен айналысып ке­

ле  жатқан  жалғыз  қылқалам  шебері.  бұл 

салада  бәсекелесі  болмағандықтан,  та  ­

бысты күреп тауып жүр деп ойлап қалма­

ңыз. су ретшінің туындыларына керек де­

сеңіз сұраныс та болмайтын көрінеді. 

«алматыдағы  жоғары  оқу  орында­

рының  дені  өткен  ғасыр  басында  жар­

қырай  шыққан  алаш  зиялыларының 

атын  да.  бірақ  бұл  оқу  орындарынан  сол 

кісілер дің  сапалы  салынған  көрікті  порт ­

рет терін  көре  алмайсыз.  сол  се беп ті 

олардың  біразына  өзім  салған  порт рет ­

терді  ұсынып  едім,  ешқандай  қы зы  ғу­

шылық  танытпады»,  –  дейді  берік  Жан­

кеев.  айта  кетейік,  қылқалам  шебері  әр 

портретке  шамамен  жеті­сегіз  мың  теңге 

шы  ғын  жұмсайды.  Мазмұнына  қарай Алаш арыстарын бейнелеп 

жүрген жалғыз суретші

«үйімізде, төрімізде

Портретте тұрған кім?

Бұл – Ленин бабамыз,

Бұл – Ленин данамыз!»

Бастауыш cыныпта 

жатталып, өмір бойы естен 

кетпей қойған осы жолдар 

кеңестік дәуірдің шындығы 

еді. Ленинді төріне ілмейтін үй 

некен-саяқ-тын. Ленин бейнесі 

ізім-ғайым болғалы қашан? Ал 

енді ол көсемнің орнын Ахмет, 

Әлихан, Міржақып сынды 

Алаш тұлғалары басатын кез 

келді емес пе? Бірақ ұлттың 

рухани жетекшілері атанған 

ардақтыларды ұлықтап тануға 

құлшыныс аз болып тұр. 

туын  дылардың әрқайсысы 50 мыңға ба ға­

ла нады. портретшінің айтуынша, бұл «ар­

батқа», басқа да көрмедегі кар ти на лар ға 

қарағанда  арзан.  бірақ  көп ші лік  рухани 

көсемдер бейнелерін сатып алғаннан гөрі, 

өздері керемет деп санай тын жеңіл­желпі 

портретін  алудан  бас  тартты.  абылайхан 

атындағы қазақ халықаралық қатынастар 

және  әлем  тілдері  университеті  15  порт­

рет алмақшы болып, кейін жалпы көлемі 

300  мың  теңгеге  шығып  кеткен  кезде, 

басшылары «бұл қаржыға портрет алған­

ша,  неге  үш  дәретхана  салмаймыз?»  – 

деп  әзілдеді...  «бесжылдық»  аталатын 

ықшам   аудандағы мектептердің бірі алаш 

қай раткерлерінің  портреттерінен  бірден 

бас  тартты.  есесіне  пугачева  мен  Кир ко­

ров  ты қабырғаға іліп қойыпты...» – дейді 

б.Жанкеев.

алаш  қайраткерлерін  насихаттаймын 

деп  жүріп,  суретші  кезіккен  ыңғайсыз 

жағ дайлар осылай кете береді. Дегенмен 

алаш идеясын құрметтейтін, ақтаңдақ та­

рих тың  ардақты  өкілдерін  қастерлейтін 

аза маттар  да  бар.  Мысалы,  Қыздар  пе­

да гогикалық  университетінің  ректоры 

Шәмшә  беркімбаева  Жанкеев  еңбектерін 

жо ғары бағалап, оларды оқу орны қа быр ­

ғасына жарқырата іліп қойған. «портрет­

те рімнің  сапасына  күмән  келтіреді  дей 

алмаймын. Тарихи тұлғаларды жан бітіре 

бейнелейтінімді  көпшілік  біледі.  Жетпей 

тұрғаны  –  осы  азаматтарды  төрге  ілсек 

деген ниет қана», – дейді суретші. 

Жанкеев салған портреттердің санында 

есеп  жоқ.  ал  оның  шығармашылығына 

ар  қау  болған  тұлғаларға  келсек,  ұлы  да­

на  абайдан  бастап,  көрнекті  мәдениет 

қай  раткері  сұлтанбек  Қожановқа  дейінгі 

20  шақты  адам  бар.  әзірше.  Келешекте 

Нәзір  Төреқұлов,  Жұмақан  Күдерин, 

ермұ хан  бекмаханов  және  басқалар  қо  ­

сы    ла ды.  Жанкеев  қайраткерлердің  жұрт­

қа  танымал  портреттерін  қайта  кө ші  ру­

мен айналыспайды. ол әдейілеп мұ ра ғат 

аралап жүріп, зиялылардың бұ рын­соң ды 

жарияланбаған  құнды  сурет те рін  на си­

хаттауды  көздейді.  солай  жа сап  та  жүр. 

Таяу уақытта ол ХХ ғасыр басын да буыр­

қанып,  тасыған  ұлттық  идея  өкіл де рінің 

бәрі бірдей көрініс табатын үлкен картина 

жасауға кіріспекші.

Болатбек МұХТАРОв

Астанада былтырғы жылдың 

қыркүйек айынан бастап 

түсіріле бастаған «Обратная 

сторона» фильмі көрсетілді. 

Алғашқыда «Розыск» деп 

аталған туындының аты 

кейіннен өзгертілген екен. 

Қоюшы-режиссері – Қуат 

Исаев. Бұған дейін Қуат тек 

әндерге арналған бейнеклиптер 

түсірген, бұл – оның ең алғашқы 

кинотуындысы. 

Шытырман 

оқиғаларға 

құралған 

фильм нің негізгі мақсаты – қазақстандық 

полиция  қызметкерлерінің  қиын  да  қы­

рағы, ауыр әрі жауапты қызметін ке ңі нен 

насихаттау.  2008  жылдың  ішінде  по ли­

ция қызметкерлерінің 119­ы қызметін ат­

қару  барысында  мерт  болып,  495­і  түр лі 

жарақаттар  алған.  Қазақстан  респуб ли­

касының  Мәдениет  және  ақпарат  ми­

нистр лігінің  арнайы  тапсырысымен  және 

Ішкі істер министрлігінің қолдауымен түсі­

ріл ген  киноның  бюджеті  1  млн  400  мың 

дол ларды құраған. Түсіру жұмыстарының 

95  пайызы  алматы  қаласы  мен  алматы 

об лысында жүргізіліпті. 

Фильм беделді бизнесменнің жо ға лып 

кетуімен  басталады.  Қылмыстық  іс  қоз­

ғалып, оны тергеу барысы жоғалған биз­

нес меннің  қызметкерлеріне,  тіпті  әйеліне 

де  күдік  тудырады.  бұл  қызметке  жаңа 

келген  Нұртастың  (Қуат  Исаев)  алғашқы 

ісі  болғанымен,  жолы  болғыш  кейіпкер 

шиеленіскен  оқиғалар  арасынан  сәттілік 

пен батылдығының арқасында кінәлілерді 

анықтап  қана  қоймай,  алғашқы  тапсыр­

ма сын  абыроймен  орындап,  өзінің  қыз­

ме тін  сәтті  қадаммен  бастайды.  оқиға 

соңы  әділдікпен  аяқталып,  жамандық 

әле мі нің кейіпкері бек (Дмитрий Дюжев) 

те өз сыбағасын алады. 

Жалпы,  ресей  актерін  осы  фильмге 

ша қырудың  себебін  бас  продюсер  ернар 

Маликов:  «біз  бастапқыда  тек  қазақ­

стандық жастарды ғана тартамыз, елге та­

нытамыз деп ойлаған едік. Д.Дюжевті ша­

қыруымыздың  басты  себебі  –  туындыны 

өз  елімізде  ғана  емес,  ресей  рыногына 

шығару  еді.  Дегенмен  ойымызды  дөп 

басып,  актер  өзінің  шеберлігі  арқасында 

белгіленген рөлді шынайы сомдап шықты. 

Фильмді  түсірудегі  тағы  бір  мақсатымыз 

–  шетелдік  киноактерлерге  табынып,  со­

ларды пір тұтатын жастарға өз еліміздегі, 

қазіргі заманғы батырды тудыруды мақ сат 

еткен  едік,  ал  оның  қаншалықты  орын­

далғанын көрермен өзі бағалар. «обрат­

ная  сторона»  фильмін  жуық  арада  қазақ 

тіліне  аударып,  оның  дискілерін  шығару 

жұ мыс тары  қолға  алынбақ»,  –  деді 

продюсер өз сөзінде. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.71 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет