Егер қолдау тапса, мұндай бастаманы қолға алуға әбден болар еді. Өз басым 100 па йыз ғажүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.09.2017
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

Егер қолдау тапса, мұндай бастаманы қолға 

алуға әбден болар еді. Өз басым 100 па йыз  ға 

қолдаймын. Одан заңға келетін қай шы лық көріп 

тұрған жоқпын. Керек десеңіз, 1997 жылы 

қабылданған «Тілдер туралы» Заң да «Мем-

лекеттік тілді білуі керек қызметтің түр 

лері, 


лауазымдары көрсетілуі керек» деп жа зыл  ған. 

Бәлкім,  өзге  шетелдерде  мұндай  тә жі ри   бе  жоқ 

та шығар. Бірақ оларда мұндай проб ле  ма да жоқ 

қой.  Мемлекеттік  тілді  біл мейтін  мем    лекеттік 

қызметкердің жоғары қызметтерге қол жеткізуі 

өзге әлемде тіпті мүмкін емес құбы лыс, аксиома. 

«Тілге талапты күшейткен жағ дай  да Қа зақстан 

көптеген білікті кадрларынан айы  ры лады» деген 

пікір де айтылып жатыр. Бұл – ақыл  ға сыймайтын 

жеңіл пікір немесе ше неу нік  тер мен еріншек-

тердің сылтауы. 

ЖОҚ

– Қысқартуды мемлекеттік тілмен байла-

ныс тырған дұрыс емес. Меніңше, алдымен өзі-

нің қызметіне лайық емес, өзінің негізгі ма ман-

дығынан адасып, басқа бір саланың ауласында 

жүр ген, жұмыс көрсеткіші төмен адамдардан 

бас тау керек. Яғни алдымен мамандардың кә-

сіби біліктілігіне назар аудару керек. Әйтпесе 

біз қалаймақан орнатып, жемісті еңбек етіп 

жүр ген мамандарға қысым жасаймыз. Мұның 

ар ты елде үлкен дауларға ұласуы мүмкін. Деген-

мен мен мемлекеттік қызметкерлерге айтар-

лық тай үлкен көлемде қысқарту болады деп 

ой ла маймын. Себебі біздің көптеген шенеунік-

тер бір-бірін қысқартуға ұшыратқанды жақсы 

көрмейді. Естеріңізде болса, өткен жылы да біз 

мемлекеттік қызметкерлерді 30 пайызға дейін 

қыс қартамыз деген едік.  Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№167 (393) 

29 қыркүйек

сәрсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

Досым СӘТПАЕВ, Тәуекелді 

бағалау тобының директоры:

Дос КӨШІМ, «Ұлт тағдыры» 

қозғалысының төрағасы:

4-бет

2-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Ауыратлеттер де 

мақтауды 

көтере алмайды

Мал азығын даярлауға 

мемлекеттік бақылау 

қажет


Қарасақалдылар 

«Қызылжардан» 

неге қорқады?

Мемлекеттік қызметкерлерді қысқартуды мемлекеттік тілді білмейтіндерден бастаған жөн бе?

3-бетте

Таяуда ел Президенті мемлекеттік 

қызметкерлердің санын 15 пайызға 

қысқарту жайында Жарлыққа қол 

қойды. Демек, шамамен 25 мыңға 

жуық адам қызметінен босатылады 

екен. Қоғамда «қысқартуды 

мемлекеттік тілді білмейтін 

қызметкерлерден бастаса қалай 

болады» деген сауал көтеріліп жүр. 

Өйткені бұл да мемлекеттік 

қызметкердің біліктілігінің кемшілігі 

екені анық. Өзекті сауал төңірегіндегі 

мамандардың пікірі әрқалай. 

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,42

197,57

4,81

22,03

1,3310112,04

1489,38

1503,19

78,84

1297,9

А

ЛАШ-АҚПАРА

Т

Министрдің диагнозы – инсульт 

Қазақстан мен Ресей 

қос теңізді қоспақшы

Ал министр Досқалиев Астанадағы республикалық 

клиникалық аурухананың жансақтау бөлімінде әлі 

жатыр. Бұл туралы ақпаратты кеше аурухана қызмет-

кер леріне сілтеме жасаған «Интерфакс-Қазақстан» 

агент тігі хабарлады. Дәрігерлердің мәліметінше, ми-

нистр дің диагнозы – инсульт. Ақпарат агенттігі сондай-

ақ бұл медициналық мекемені Қаржы полициясы өкіл-

дері күзетіп жатқанын да жария етті. Ал республикалық 

кли никалық ауруханаға біз хабарласқанымызда, қа-

был  дау бөліміндегі қызметкерлер бұл жайында еш-

қандай мәлімет бере алмайтынын айтты. Денсаулық 

сақ тау министрлігінің баспасөз қызметі де бұл күні теле-

фон ды көтерген жоқ. Министрдің денсаулығы туралы 

мә ліметті оның туысқандары растады.

Нұрлан АҒЗАМОВ, министрдің туысқаны:

– Жағдайы әлі ауыр. Хабарласып жатырмыз, 

бірақ республикалық клиникалық ауруханаға 

ешкімді кіргізбей жатыр. Басқа ешқандай 

мәлімет жоқ. 

Естеріңізге сала кетейік, Жақсылық Досқалиев өткен 

жексенбіде ауыр халде ауруханаға жатқызылған бола-

тын. Ал қыркүйектің 21-і күні ҚР Экономикалық қыл-

мыс қа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агент-

тігі оған қатысты Қылмыстық кодекстің 308-бабы (қыз-

мет тік өкілеттікті асыра пайдалану) бойынша іс қозғады. 

Жақ сылық Досқалиев Денсаулық сақтау министрлігін 

2008 жылдың қарашасынан бері басқарады. Ол 2001-

2004 жылдары да осы қызметте болды. 

Ресейлік басылымның мәліметінше, Еуропа мен 

Азияның қосылатын тұсындағы қос теңізді жалғау 

идея сы осыдан 80 жыл бұрын-ақ көтерілген. Осы мақ-

сатта кезінде Краснодар мен Ставрополь өлкелерін ке-

сіп өтетін Маныч арнасы да салынған. Бірақ Отан соғы-

сының салдарынан жоба тоқтап қалады. 2007 жылы 

Ре сей Федерациясы Үкіметінің төрағасы Владимир Пу-

тин сталиндік жобаға екінші тыныс беру керектігін ай-

тып, бастама көтерді. Соған сәйкес, ғалымдар екі мүм-

кін жобаны ұсынып отыр: біреуі – қос теңізді қосатын 

«Еу разия» арнасы, екіншісі – «Еділ-Дон» арнасының 

екін ші желісі. Ғалымдардың пікірінше, жаңа су арнасы 

Ре сей мен Қазақстан арасында ғана емес, Каспийге 

шы ғатын Әзірбайжан, Иран сияқты елдер арасында да 

мұ най тасымалына өзгеше серпін беруі ықтимал. 

Болатбек МҰХТАРОВ

ТҮЙТКІЛ


Құпия мәлімет саудада жүр

«Алматы қаласының базарларында бей  нежазба таспа 

саудасымен ай на лы са тын дар жасырын түрде ҚР ІІМ Жол по ли-

ция сы комитетінің мәліметтер базасындағы ақ параттар айна-

қатесіз көшірілген бейне тас паларды жасырын сатады екен» 

дегенді ес тігенде, «қауесет болар, қандай да бір тү йінге келмес 

бұрын рас-өтірігін анықтап ал ғанымыз жөн» деп шештік. 

... «Тастақ» – аптаның сейсен-

бісі нен (сол күні базар демалады) 

бас қа күндері таң ның атысы, кештің 

ба тысы, ине шаншар же рі қалмай-

тын базарлардың бірі. «Із де ге німіз 

сол маңнан табылар» деп ойлаған 

едік, қателеспеппіз. Қатар-қатар ор-Ләззат БИЛАН

Жалғасы 2-бетте

ҚР денсаулық сақтау министрі Жақсылық 

Досқалиевтің үкіметтік порталдағы жеке 

блогына көптеген хат келіп түсіп жатыр. Блогқа 

кірушілердің бірқатары министрдің сауығып 

кетуін тілеп, оның айыпты емес екеніне сенім 

білдіріп жатса, бас дәрігерге қатысты жайттан 

бейхабар кейбіреулер оған әдеттегідей өздерінің 

мәселелерін айтып, көмек сұраған. 

Қызыға бермей италиялық бұйымға, 

мата жасау Қазақстанға қиын ба?!

Жамбыл облысына 

екі күндік іссапармен 

келген Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев бірқатар 

ілкімді істердің іске 

қосылуына  мұ рын дық 

болды. Ең алдымен 

облыс орталығындағы 

Зейнетақы және 

жәрдемақы төлеу 

орталығының ғима ра-

тына ат басын бұрды. 

Жалғасы 3-бетте 

«Жасыл ел» бағдарламасы аясында абаттанды рыл-

ған тұрғын үйдің ауласында болып, көне ша һар  дың 

тұрғын 


дарымен жүздесті. Басты жаңалық: об 

лыс 


орталығындағы ірі өндіріс ошағы болып та бы  латын жүн 

өңдейтін фабриканы іске қосты. Ке ле  шегінен мол үміт 

күттіретін аталмыш жоба Үде ме лі индустриялық-ин-

новациялық даму жөніндегі мем лекеттік бағдарлама 

аясында жүзеге асы ры луда. Елімізде мал шаруашылығы 

жақсы дамы 

ға 

нымен, жүнді кәдеге жарата алмай отырғанымыз осы уақытқа дейін айтыла-айтыла жауыр 

болған еді. Енді одан нәтиже шығатын түрі бар. Аталмыш 

кә сіпорын бір жылда 2000 тонна арқар-меринос қо-

йының жүнін өңдеп, одан 800 тонна топс өнді ретін 

болады. Елімізде жылына 7000 тонна жүн қыр қылады 

екен. Малшы қауым енді оны қоқысқа лақ тырмайтын 

болады. Аталмыш кәсіпорын жүнді кәдеге жарат пақ. 

Фаб риканың жылына 2000 тонна топс өндіруге мүм-

кіндігі бар. Келе шек те тоқыма өндірісі бойынша әлемдік 

на рық ты жаулап алған Италия және Индия елдерімен 

бірлескен кәсіпорын құру да жос 

парда тұр. Тіпті 

болашақта бірлескен кәсіпорынның ар қасында мата 

өндірісін дамыту да ойдағы іс. Қазақстандық матаға 

қарық болатын ақжарылқап күн де алыс емес. Көңіл 

көркейткен көрсеткіштерге қа ныққан Елбасы: «Мақ са-

тымыз – тек қана зауыт салу емес, өнімді шетелге сату, 

әлем дік нарыққа шығу. Бәсекеге қабілетті өнім өн діру», 

– деп атап көрсетті. 

6-б

етте

Ілияс ИСАЕВ:

ДАТ!

на  лас қан  бейнежазба  таспа  сату-

шы 

лары бір-бі рінің тауарлары жа-

йын да да жақсы бі ле ді екен. «Жол 

по 

лициясының мәліметтер ба засы 

жа зыл ған бейне таспа керек» дегені-

міз ді естіп, олар бірден базардың кі -

ре беріс жерінде тұрған Марат есім  ді 

жігітті  көрсетті.  Марат  бо л  са,  жылы 

қа бақ  таныта қоймады. 

Қазақстандық 

қайта құрылымдау 

тәжірибесі кәрі 

құрлыққа ой салдыЖуық арада Каспий мен Азов теңіздерін 

қосу жобасы ресейлік-қазақстандық жұмыс 

тобының талқысына түседі. Бұл туралы 

«Известия» газеті хабарлады.

Александр ЛУКАШЕНКО

Белоруссия Президенті: 

– Мен өзімнің жеке блогымды 

ашу мәселесін қарастырып жатқан 

жоқпын. Себебі өзімнің қан ша-

лықты жетілген адам екенімді 

көр  сетіп,  мақтаншақтықпен  ай на-

лысқым келмейді. 

(www.rosbalt.ru сайтынан)

17-бап. Жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу 

 1. Әкiмшiлiк құқықбұзушылық туралы iс жүргiзу кезiнде iске қа т ы су-

шы адамның ар-ожданын қорлайтын немесе қадiр-қасиетiн кемi те тiн 

шешiм дер мен iс-әрекеттерге тыйым салынады, адамның же ке өмiрi 

туралы мәлiметтердi, сол сияқты, ол құпия сақтауды қа жет деп 

есептейтiн жеке сипаттағы мәлiметтердi осы кодексте көз дел-

ме ген мақсаттар үшiн жинауға, пайдалануға және таратуға жол 

берiл мейдi.

18-бап. Жеке өмiрге қол сұқпаушылық 

 Жеке өмiр, жеке бастың және отбасының құпиясы заңның 

қорғауында болады. Әркiмнiң жеке салымдар мен жинақ 

ақша, хат жазысу, телефонмен сөйлесу, поштамен, телеграф 

арқылы және өзге хабарламалар алысу құпиясына құқығы бар. 

Әкiмшiлiк құқықбұзу шы лық туралы iс жүргiзу барысында 

осы құқықтарды шектеуге тек заңмен тiкелей белгiленген 

жағдайларда және тәртiппен жол берiледi. 

(Әкімшілік құқықбұзушылық туралы 

Қазақстан Республикасының 

2001 жылғы 30 қаңтардағы № 155-II кодексінен)

Ақәділ ЫРЫСМА

Х

АН (фо


то

)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№167 (393) 29.09.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kzЕрбақыт АМАНТАЙҰЛЫ

ТҮЙТКІЛ


?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Студент кездегі атқарған жұмыс 

еңбек өтіліне есептеле ме? 

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сарапшы 

мамандарының айтуына қарағанда, ҚР еңбек кодексіндегі анықтамаға 

сәйкес, еңбек стажы деп қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға 

жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақытты атайды. Осы орайда кез келген 

жұмыс (еңбек қызметін растайтын құжаттардың болғаны жағдайында) 

еңбек стажына енуі тиіс. 

Мен жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінде соңғы курста 

оқимын. Екі жылдан бері компьютерлік курста оқытушы қызметін 

атқарып келемін. Менің білейін дегенім, осы студенттік кездегі қоса 

атқарған жұмысым еңбек өтіліне есептеле ме? 

 Жамал МЕЙІРБЕКОВА, Алматы қаласы

Қысқарту кезінде кімдерге жеңілдік қарастырылған?

МӘСЕЛЕ

Қарасақалдылар «Қызылжардан» неге қорқады?

Құпия мәлімет саудада жүр

Алдымен Сенатта отырған Тасбай Си-

мам баевтың «бүйректен сирақ шы ғар ға-

нын» көргенде, жұрт жағасын ұстады. 

Оның айтуынша, қаланың атауы ауысса, 

өз ге ұлт өкілдері үдере көшеді-міс. Қарап 

тұ рып, еріксіз күлкің келеді. Енді оның ізін 

ала сайлаушылары – қалалық мәслихат 

де  путаттары да Симамбаевша сайрай бас-

тады. Жапа-тармағай жиналыс өткізіп, 

жер 

гілікті газет беттеріне қарсы мақала жа затындай олардың бастарына не күн ту-

ды екен? Оқып көрейік: «Петропавл қа ла-

лық мәслихатының «Нұр Отан» фрак ция-

сы 


ның отырысы өтіп, онда «Петропавл 

қа  ла сының атын өзгерту жөнінде депутат 

Мұнысы аңдап сөй легені болса ке рек. 

«Сақтық шарасын» кү 

шейтіп алған 

дығы 


сезіліп-ақ тұр. «Біл мей мін, ондай диск жоқ 

менде» дегенін естіп, «қап» деп кетуге 

ыңғайланған едік, әуел 

де «үн 


демеген 

үйдей бәледен құ 

тылады» де 

ген сыңай 

танытқан Марат ке нет «тұра тұ ры ңыз дар-

шы» деді бір нәр се ден кү дік теніп тұрған 

адамша. Кілт тоқтап, біз құ лағымызды тіге 

қалдық. «Қазір жоқ, ер  тең келіңіздер, бі-

ре уін тауып қоярмын» де  ді ол, қам қор лық 

та нытып тұрған жан дай. 

Ертесіне тағы келдік. «Бізде сондай-

ақ Ал маты қаласы тұрғындарының қа-

ла лық те лефондарының нөмірлері жа-

зыл ған дискі де бар. Айтпақшы, енді 

бі рер күннен ке йін бір келіп кетіңіздер, 

2010 жылғы мә 

лімет болады» деген 

Ма рат кешегідей емес, келесі күні та-

уар  ларын  ашық  жар на ма лай  бастады. 

Кү дігі се йілген екен. Жол по лициясының 

мә  лі мет тер  базасы  жа зыл ған  таспаны 

2000, ал Алматы қаласы тұр ғын да ры-

ның қа ла лық телефондарының нө мір-

лері жи на ғын 1000 теңгеге сатып ал-

дық. Айта ке тейік, бізді Алматы қаласы 

тұр ғын да рының  қалалық  телефонда-

ры ның  нө мір лері  жазылған  таспадан 

гөрі, Жол по 

ли 

циясының мәліметтер базасы ай рықша назар аудартты. 

Енді әңгіменің тоқетеріне көшсек. 

Тас  па ны  арнайы  бағдарламаның  кө-

ме  гімен  ком пьютерімізге  көшірдік.  Ес-

кер 

те ке 


терлік жайт, таспаға 2009 

жылға  дейінгі  мә лі мет тер  енгізілген. 

Сон дай-ақ  ескіре  қой ма ған.  Аты-жө-

ніңізді жазсаңыз болды, де 

реу сіздің 

ме кенжайыңыз,  мен шігіңізде  қан ша 

кө 

лік, оның мем ле 

кеттік нөмірі мен 

мар  касы, тіпті әкімшілік жа заға қандай 

жол  тәртібін  бұз ған ды ғы ңыз  үшін  тар-

тыл  ға ныңызға  дейін,  қыс қасы  жыл жи-

тын мү лік ке қатысты барлық ақ паратты 

табуға бо лады. 

Қазір еш нәрсеге таңғалмайсың. 

Алай да сөз болып отырғандай, бейне 

тас па ның заңсыз сатылымына қатысы 

барлар сол әрекеттері арқылы, «жаман 

айтпай, жақ сы жоқ», адам өміріне қа-

уіп төн 

діріп жүр 

гендерін білмейді 

емес, жақсы біледі. Он 

дай мәліметті 

бі реу  лер   арам  пи ғы лын  жүзеге  асы ру 

үшін  пай  даланулары  әб  ден  мүмкін. 

Құпия сақталуы тиіс мәліметті құ-

зыр лы сала қызметкерлерінің саудаға 

сал ған дығы – шектен шыққандық дер 

едік. Тас па сау да ға қалай түскен? Осы 

са уал мен Алматы қа лалық ІІД баспасөз 

қыз ме тінің  бастығы  Сал танат  Әзір-

бекпен  ха бар ласқан  едік:

– Осыдан жарты жылдай бұрын 

дәл осын дай ақпарат келіп түскен еді 

бізге. Ал маты қалалық ІІД Қылмыстық 

полиция қыз 

меткерлері дереу рейд 

ұйым дас тырып,  заң сыз  саудамен  ай-

на лысып  жүр ген  са ту шы ны  ұстаған  бо-

латын. Ол тас паны белгісіз адам дардан 

алып жүр гендігін айтты. Алай да ол са-

тып жүрген тас падағы мәлімет тым ес-

кір ген екен, яғни 2005-2006 жыл дар-

дағы ақпарат. 

Тағы бір заңсыз сауда жайында ха-

бар дар еткен «Алаш айнасы» газетіне 

алғы сы мызды  білдіреміз.  Жоғарыда 

сөз болған бас 

қарманың «К» бөлімі 

дереу қолға ала ды бұл істі, – деді ол. 

Иә, қай саудагер болсын мейлі, 

«тауар та сы малдаушыны танымаймын» 

деп жал та рады, әрине. Бұл бәрінен бұ-

рын өзінің ба сын аман алып шығуға 

сеп тігін тигізетін тиім ді тәсіл, яғни пай-

даны бөлісіп отыр ған дарды ұстап бер-

меуге тырысып ба ға ды. Ондай болса, 

Жол полициясының мә лі меттер базасы 

жинағының заңсыз сау да сын тоқтатуды 

ІІД қызметкерлері ең ал 

ды 

мен өз-


дерінің араларын тазартудан бас 

тау 


керек.

Жа 


 

рас 


бай Сүлейменов жария еткен Қа-

зақ  стан  Республикасы  Парламенті  Мә жі лі-

сі 

нің депутаттары тобының мәлімдемесі ту ралы» мәселе қаралды... Депутаттар қа-

ланың тарихи атауын өзгертуге қарсы бір-

ауыз  дан пікір білдірді... Жарасбай Сү лей ме-

новтің бастамасы оның жеке ұстанымы бо -

лып табылады деген ортақ пікірге кел 

ді». 


Бұл «Солтүстік Қазақстан» газетіне шық   ты. 

Мәслихат депутаттары шамасы қа ла-

ның тарихи атауы қайсы екенін ажырата 

ал май жүрген сыңайлы. Әлде Петр мен 

Па велді пір тұтатын олар Жарасбай Сү лей-

ме 


новтің мәлімдемесінде келтірілген та-

ри 


хи деректерді мойындағысы келмей 

ме? (оқыңыз: «Алаш айнасы» №164 (390) 

24 қыркүйек 2010ж.). Қызылжарлық бо-

лу ды қаламайтындардың қатарында бү-

гін гі күнге дейін ұлтжанды азамат деп кел-

ген Жангелді Тәжин ағамыз да жүр. «Сен-

ген қойым сен болсаң, күйсегеніңді .....» 

де мек ші, депутаттықпен қоса мектеп ди-

рек то ры ретінде ұрпақ тәрбиелеп жүрген 

аға мыздың жеткен жері осы болса, өзге-

лер ден не қайыр? 

Қаланың атын ауыстыру Жарасбайдың 

же  ке пікірі ме? Жоқ, әрине. Бұл тақырып 

Тә 


 

уелсіздік алғаннан бері күн тәртібінен 

бір түскен емес. Бұқаралық ақпарат құрал-

да рында қаншама мақалалар жариялан-

ды. Ғалымдар мен өлкета ну шы лар да та-

лай  жазған.  Ал  қа лалық  мә с ли хат  де пу тат-

та ры  болса  ас пан нан  түс кен дей  әсер  қал-

ды рады. 

«Артық қыламыз деп, тыртық қылып 

ал майық...» деп айқайлатып мақала жаз-

ған халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

об лыстық филиалының төрағасы Кәрібай 

Мұ сыр манды да жұрт түсіне алмай әлек. 

Бұл кісі де қала Қызылжар атанса, қазақ 

пен орыс жаға жыртысады деп қорқатынын 

біл діріпті. «Осы жөнінде былтырлары не-

ше түрлі алыпқашпа, қаңқу сөздер өршіп, 

қа ла мен өңірдегі қоғамдық тұрақтылыққа 

қа уіп төнуге айналған кезде облыс әкімі 

Се 


рік Біләлов жұртшылықты ты 

ныш 


тан-

ды ру мақсатымен бұқаралық ақпарат құ-

рал дары арқылы мәлімдеме жасап, Пе-

тро павл қаласының атауын өзгерту мә се-

лесі әзірге күн тәртібіне енгізілмейтінін 

мә лім деуге мәжбүр болғаны белгілі. Мұны 

дұ рыс түсінбей, басқаша жорып, өңір бас-

шы сын ашық та, сырттан да сынап-мінеп 

жүр гендер жоқ емес. Бірақ бұл әділдікке 

жат 


пайды» дейді Мұсырман мырза ма-

қаласында. Әңгіме ауанын аңғарған бо-

лар сыздар, екі жыл бұрын ойын ашық біл-

ді ремін деп опық жеген әкім бұл жолы өз-

ге нің қолымен от көсеп жатқан сыңайлы. 

Әкім нің «әділетсіз» сыналуына мына сөзі 

се беп болған еді: «Біздің облыста әлеу-

меттік-экономикалық тұрақтылық қа-

лыптасқан. Соны бұзбау үшін облыс ор та-

л ы ғы өзінің тарихи атауын (!!?) сақтап қа-

ла бермек. Петропавл болған, бола да 

бер 


 

мек» (8.07.2008). «Балық басынан 

ші  риді» деген, сірә, осы болар. 

Билік басындағылар мен аға буын 

өкілдерінен қайыр болмаған соң жергілікті 

жастар өздерінше әрекет етуге кірісті. Олар 

қол жинап, Үкіметке, Президентке ашық 

хат жолдауды көздеп отыр. Уәлихан АРЫҚБАЙ, 

Қызылжар қаласының тұрғыны:

– Еліміз ғана емес, санамыз да, ті-

лі міз де Тәуелсіздікті қалайды. Қа ла-

ның христиан дінінің өкілдері Петр мен 

Павелдің атымен аталуы жастардың 

тәр биесіне кері әсерін тигізеді деп ой-

лаймын. Сондықтан да болар, қазақ 

жас тарының арасында шоқынып кетіп 

жат қандары бар. Бұл ұлт болашағына 

жа 

салып жатқан қасірет дер едім. 

Мәжіліс депутаты Жарасбай Сүлей ме-

но 

втің Премьер-министрге жолдаған 

са уалын өте орынды және мерзімінде 

кө те рілген мәселе деп ойлаймын. Қа-

ла ның атын ауыстыруды қызылжарлық 

жас тар қолдап отыр, тек аға буын та-

ра пы нан  белсенділік  байқалмайтын 

сы ңай лы. Сондықтан жастар қол жи-

нап жатырмыз. Кейін оны жергілікті 

әкім  дік ке,  Үкіметке,  Президент  Әкім-

ші л ігіне  жі бе руді  көздеп  отырмыз. 

 

ҚызылжарКаталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет