Ээф деканы Денисенко В. Ижүктеу 135.8 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі135.8 Kb.

Қазақстан Республикасы  Білім және Ғылым министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

 коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

 

Электр энергетика факультеті  

“Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау” кафедрасы  

 

 

 

                                                                Бекітемін: 

 

                                                                 ЭЭФ деканы                   Денисенко В.И.  

  «__  _»________2014 ж.   

 

 

 

 

 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша   ЕҢБЕК ҚОРҒАУ   пәнінің 

Syllabusы  

Курс   


 

 

  

Семестр     

 

 Барлығы ҚР кредиттер   

 Барлық ECTS кредиттері         Барлық сағат саны          

 

90 


Машықтану сабағы                        8 

Дәрістер                           

 

22  


ОӨЖ                                                   52 

Зертханалық жұмыстар   

 

15 


Оның ішінде:  

СОӨЖ                                          

15  

Емтихан                                     

 

 

 

Алматы 2014 

 

 

 

Syllabusты    5В070200  –  «Автоматтандыру  және  басқару»  пәнінен құрастырған аға оқытушы Бекмуратова Н.С. 5В070200 «Жылу энергетикасы» 

мамандығының жұмыс бағдарламасы негізінде жасалды.  

Syllabus  «Автоматтандыру  және  басқару»  пәнінен  «Еңбек  және 

қоршаған  ортаны  қорғау»    кафедрасының  отырысында  23.06.2014  ж.  №  10 

хаттамасымен қарастырылды және мақұлданды. 

 

  

 

                 Кафедра меңгерушісі                           Н.Г. Приходько 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 1    Оқытушы:  Бекмуратова  Нуржамал  Сарсембаевна  -  АЭжБУ,  «ЕжҚОҚ» 

кафедрасының аға оқытушысы, каб. А 113, 124. 

Байланыс: 8(727)260-67-05. 

 

2. Пән аты: Еңбекті қорғау 

 

3.Консультация уақыты: Сабақ кестесі бойынша 

 

4.Аудиториялық  сабақтарының  жүргізілу  орны  және  уақыты:  сабақтар 

кестесінде көрсетілген    

5. 

Пререквизиттері: 

Курс 


«Физика», 

«Математика», 

«химия», 

«информатика»,  «электротехниканың  теория  негіздері»  және  мамандық 

пәндерінен алған білім, дағды және іскерлікке негізделеді. 

 

6. Постреквизиттері: 

Курс 


«Еңбекті 

қорғау» 


төртінші 

курста 


оқытылады.Теориялық  және  практикалық  сұрақтарды  талдау  нәтижесінде 

студенттер  «Қоршаған  ортаны  қорғау»  бөлімінің  дипломдық  жұмыстарын 

негізге алады. 

 

 

7.  Пәнннің  сипаттамасы:  Курс  өндірістік  қауіпсіздікті  заңдарға  және 

нормативтік  құжаттарға  сәйкес  басқару  және  ұйымдастыру  проблемалары 

бойынша оқытылатын міндетті пән болып табылады.   

  8. Пәннің мақсаты – болашақ мамандарға төмендегілерге қажет теориялық 

және машықтану білімдер беру. Курс жалпы білім беретін пәндер кешенінде 

бакалаврға маман ретінде қалыптастыратын пән болып табылады. Теориялық 

және  машықтану  сұрақтарын  оқып  үйрену  нәтижелері  студенттердің 

дипломдық жұмыстарын жазғанда «Еңбек қорғау» бөлімінде қолданылады. 

 

Курстың түсіндірмесі 

Пән  «5В071700  –  Жылуэнергетикасы»  мамандығының  студенттеріне 

арналған.  Пәнде  жұмыс  процессіндегі  адамның  жұмыс  қабілиетін,  ден-

саулығын  қамтамасыз  ететін  әлеуметті-экономикалық,  ұйымдастыру, 

техникалық,  гигиеналық  және  сауықтыру  –профилактикалық  құралдармен 

шараларды қарастырып өтеді. 

Пәнді  оқыту  барысында  болашақ  мамандарға  төмендегілерге  қажет 

теориялық және машықтану білімдер беру: 

 

еңбекке қолайлы жағдай жасау;  

санитарлы-гигиеналық және өртке қарсы талаптарға сәйкес энергетикалық кәсіпорындардың 

цехтарындағы 

қондырғы 

және 


құрылғыларды 

рационалды түрде орналастыру;   

кәсіби  ауруларды  және  өндірістік  травматизмді  болдырмайтын  жаңа 

техникамен 

технологияларды 

өңдеуге 

байланысты 

сұрақтарды 

творчестволық шешу.  

Сабақ кестесі 

 

Оқу ұзақтығы 15 апта. 

Кредиттік технология студенттің оқу үдерісіне жауапты қарауына негізделген. 

 

Оқу кезінде дәріс және машық сабақтар университеттің диспетчер бөлімі құрастырған және деканат стендіне ілінген сабақ кестесі бойынша өткізіледі. 

 

ҮӨЖ, дәріс және машық сабақтарына дайындық, ЕГЖ өзіндік жасау кафедра меңгерушісі бекіткен және деканат пен кафедра стендіне ілінген 

сабақ кестесі бойынша анықталады.  

Дәрістер сабақтары – оқу кестесі 

 

Дәрістер  күн 

Тақырыптар 

Әдебиет 


нөмері 

1. Еңбек қорғаудың ұйымдастыру сұрақтары – 3 сағ. 

 

Кіріспе. ҚР негізгі заңдық және нормативтік актілердегі еңбек қорғау 

сұрақтары– 1 сағ. 

1, 9, 12 

 Еңбек қорғауды басқару объектілері. 

Бақытсыз жағдайларды тіркеу, зерттеу және 

тергеу. Өндірістік травматизмнің және 

кәсіби аурулардың себептерін оқыту 

әдістері.– 2 сағ. 

1, 13, 15 

2. Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы– 4 сағ. 

 Өндіріс ортасының метеорологиялық 

жағдайы. Өндіріс ортасының факторлары. 

Өндірістегі микроклимат– 1,5 сағ. 

9, 10, 13, 16 

 

Өндірістік жарықтану түрлері және жүйелері. Шу және дірілдің зиянды 

әсерінен қорғану.– 1,5 сағ.  

9, 13, 15,16 

 Электромагниттік өрістер және одан 

қорғану әдістері.– 1 сағ. 

9, 10, 22, 

3. Өндірістік электр құрылғыларын пайдалану және жөндеуде қауіпсіздік 

шаралары. – 6 сағ. 

 Электр травматизм түрлері, талдау жасау  – 

1 сағ. 


9, 13, 21 

 Электр тоғынан зақымдалуды талдау – 1 

сағ.   


9, 10, 13 

6,7 


 

Электр қондырғыларындағы қауіпсіздіктік 

шаралары. - 3 сағ. 

9, 13, 21  

6,7  

Статикалық электрленуден қорғану 

шаралары - 1 сағ. 

9, 13, 21 

4. Өрт қауіпсіздігі -2 сағ. 

7/8 


 

Энергетикалық объектілерді пайдаланудағы 

өртқауіпсіздік шаралары. Өрт сөндіру 

құралдары. Ғимарат және құрылыстарды 

найзағайдан қорғау.  

2,  3,  5,  11, 

14, 20, 23 

 

  

   Зертханалық жұмыстардың тізімі 

Тәж.ж   Күні 

Тақырыптар 

Әдебиеттер 

нөмері  және 

бөлімі 


 

Зардап  шегушіге  алғашқы  көмек  көрсетуді үйрену. – 2 сағ.  

25 


 

Өндіріс бөлмесіндегі 

микроклимат 

параметрлерін анықтау. – 4 сағ.  

23 


 

Өндіріс бөлмесіндегі 

ауада 


зиянды 

газдардың құрамын анықтау. – 4 сағ.  

23, 28   

Бөлмедегі  жасанды  жарықтануды  есептеу 

және зерттеу.– 4 сағ 

23 


 

Бөлмедегі  өндірістік  шуды  есептеу  және зерттеу– 4 сағ. 

24, 26 


 

Адам денесінің электрге кедергісін зерттеу.– 4 сағ. 

23 


 

Электр  құрылғыларын  қорғаныстық  нөлге қосуды зерттеу.– 4 сағ. 

23 


 

Радиожиіліктік  диапазонда  электр  магниттік өрісті зерттеу. – 4 сағ. 

27 


 

Студенттердің өзіндік жұмыс графигі  

№ 

п/п  

Сабақ түрі 

                            

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ, 

ЕГЖ 


және  т.б.лар 

тақырыптары

н 

тапсыру 


мерзімі  

Әдебиет-


тер 

Дәріс  Өткен дәріс материалдары-

мен және берілген 

тапсырмалармен жұмыс 

жасау  


 Әр аптада 

Дәрістер 

жинағы   

Тәжірибе 

 

 

Болашақ зертханалық жұмыстарымен танысу және 

дайындау  

Екі  аптада  бір 

рет 


 

Әдістеме-

лік 

нұсқау


 

 

 Есептеу-графикалық жұмыстың тақырыптық тізімі  

1.Өндірістік ғимаратты жасанды жарықтандыруды қайта жөндеу . 

2. Жұмыс орындарында шу деңгейін акустикалық есептеу және қорғау 

шаралары 

     Аспирациялық жүйені есептеу 

 

 ДӘРІСТІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Дәріс 1 Тақырып  1:    Еңбек  қауіпсіздігін  басқару  (ЕҚБ)  нормативті-құқықтық 

негіздері. 

           Түсініктер 

мен 

анықтамалар. Ғылыми-техникалық 

прогресс, 

өндірістегі  еңбек  қорғау  және  өмір  тіршілік  қауіпсіздік.  Қазақстан 

Республикасының  еңбек  қорғау  және  өмір  тіршілік  қауіпсіздік  туралы  заң 

шығаратын  актілер.  Нормативті-техникалық  құжаттеу:  стандарттар, 

ережелер, 

еңбек 

қорғау 


бойынша 

нормалар, 

еңбек 

қауіпсіздігі стандарттарының  жүйесі  (ЕҚСЖ),  ҚР  өндірісіндегі  еңбек  гигиенасы 

бойынша  санитарлық  ережелер  мен  нормалар  (СН),  құрылыс  нормалары 

және  ережелері  (ҚНжЕ),  қауіпсіздік  техникасы  бойынша  нұсқаулықтар, 

еңбек  қорғау  бойынша  ведомствоның  жетекші  құжаттары.  Өнеркәсіптегі 

еңбек қорғауды ұйымдастыру. Еңбек қорғау туралы заңдарды бұзғаны үшін 

лауазымды адамдардың жауапкершілігі. Жұмыстың қауіпсіз әдістерін үйрету 

және өндірістегі  нұсқаулықтың түрлері. 

 

Дәріс 2 Тақырып  2:  Еңбекті  қорғауда  өндірістік  травматизмді  есептеу  және 

тексеру.  

             Еңбек 

қорғау  жайын  қадағалау  және  бақылау  мүшелері. 

Ведомстволық  қадағалау,  қоғамдық  қадағалау  және  олардың  түрлері. 

Мемлекеттік  қадағалау.  Мемлекеттік  қадағалау  мүшелері,  олардың  түрлері, 

құрылымы  және  функциялары.  Объекттің  санитарлы-техникалық  күйін 

паспорттандыру. Еңбек қорғау жайын тіркеу, талдау және бағалау. Өндірістік 

және профессионалды аурулар, олардың себептері. Өндірістегі апаттар және 

жарақаттанудың  себептері.  Өндіріспен  байланысты  бақытсыз  жағдайларды 

тергеу және тіркеу. Жарақаттануды талдау әдістері. Апаттар мен жарақаттану 

болуының  тәуекелділігі.  Еңбек  қауіпсіздігінің  деңгейін  болжау,  мүмкін 

болатын 


тәуекелділік 

және 


тәуекелділікті 

басқару 


принциптері. 

Жарақаттанудың зардаптарын экономикалық бағалау. 

 

Дәріс 3 


Тақырып  3:  Еңбек  қорғауды  басқару  жүйесінің  психофизиологиялық 

негіздері. 

             Психофизиологиялық факторлардың еңбек қорғаудағы рөлі. Еңбектің 

ауырлығы  және  қызулығы,  оны  бағалау.  Жұмысқа  қабілеттілік,  оның 

кезеңдері  және  қарқындалуы.  Қажығандық  (утомление),  оның  формалары

 

және  онымен  күресу  жолдары.  Еңбек  режимі  және  тынығу.  Адамның антропометриялық  сипаттамалары.  Талдаушылардың  түрлері,  олардың 

жалпы  және  жеке  сипаттамалары.  Еңбектің  психологиялық  сипаттамалары 

және адамның психологиялық үйлесімділігі. Жеке тұлғаның және ұжымның 

психологиясы. Жүйе қауіпсіздігіндегі адамның рөлі. «Айнала-адам-машина» 

(ААМ).  ААМ  жүйесінің  сипаттамасы  -    тез  әрекет  ету,  дәлдік,  сенімділік 


 

және  кедергіге  төзімділік.  Адамның  ААМ  жүйесіндегі  сенімділігі  – қателіктер, бұзылыстар және істен шығу.  Кадрлардың психофизиологиялық 

себептері және оларды профессионалды іріктеу. Жұмыс орнына, машинаның 

құрылымына,  информацияны  көрсететін  жүйе  және  басқару  мүшелеріне, 

өндірістік  эстетикаға,  бөлменің  және  машинаның  түстік  безендірілуіне 

қойылатын эргономикалық талаптар. 

 

 Дәріс 4 

Тақырып 


4: 

Әуе 

кеңістігінің 

жағымсыз 

метеорологиялық 

жағдайларынан сақтану.   

 

Жұмыс  орнынның  микроклиматы  және  оның  параматерлері. Микроклимат  параметрлерінің  ағзаға  әсері  және  оның  гигиеналық 

нормалауы.  Терморегуляция  туралы  түсінік.  Жұмыс орнында жабдықталған 

метеожағдайлар  жасау  әдістері.  Микроклиматтың  параметрлерін  нормалау 

және оларды қамтамасыз ету әдістері. Микроклимат параметрлерін бақылау. 

Ауаны жылыту және кондициялау. Оларды есептеу принциптері. Өндірістік 

ортаның метеожағдайын бақылау. Өнеркәсіптік желдету, оның түрлері және 

қолдану  шарттары.  Табиғи  желдету  және  оны  есептеу.  Жасанды  желдету, 

оның түрлері және есептеу принциптері. 

 

Дәріс 5 


Тақырып 5: Өндірістік жарықтандырылу. 

 

Өндірістік жарықтандырылу туралы жалпы мағлұматтар. Негізгі жарық 

техникалық  бірліктер  және  өндірістік  жарықтандырылуға  қойылатын 

талаптар.  Жасанды  жарықтандырылу  және  оны  жобалау.  Жасанды 

жарықтандырылудың  түрлері  және  оларды  қолдану  шарттары.  Жарық 

беретін  қондырғылар,  олардың  классификациясы  және  жарық  техникалық 

көрсеткіштер. Жасанды жарықтандырылуды нормалау және есептеу әдістері. 

Табиғи жарықтандырылу, оны нормалау және есептеу. 

 

Дәріс 6 


Тақырып 6: Шу, діріл, инфра- және ультрадыбыстан сақтану. 

Өндірістегі  шу  және  діріл  көздері  және  олардың  адам  ағзасына  әсері. 

Олардың  копьютерлік  технологиялар  және  басқарудың  ақпараттық  жүйесін 

қолданған  кезіндегі  пайда  болу  көздері.  Шу  мен  дірілді  сипаттайтын 

көрсеткіштер.  Шу  мен  дірілді  нормалау.  Шу  және  дірілмен  күресу  әдістері. 

Шумен күресу әдістері: акустикалық есептеу. Ультрадыбыс және инфрадыбыс, 

олардың негативті әсері, нормалауы және қорғану жолдары. Шу, діріл, инфра- 

және ультрадыбысты өлшеу параметрлері.  

 

Дәріс 7 


Тақырып 7: Зиянды сәулеленуден сақтану. 

 

Электромагниттік  сәулелену,  оның  адам  ағзасына  әсері  және гигиеналық нормалау.  Иондаушы  сәулеленулер,  оның  адам  ағзасына  әсері, 

гигиеналық нормалау және олардан қорғану. Лазерлі сәулелену,  оның адам 

ағзасына  әсері,  гигиеналық  нормалау  және  олардан  қорғану.  Компьютерлік 


 

құрылғы  және  электронды  аппаратураларды  қолданған  кездегі  зиянды сәулеленуден қорғану. 

 

Тақырып 8: Электр құрылғыларын қолданған кездегі электрқауіпсіздік. Электр  қауіпсіздігінің  негіздері.  Электр  тоғының  адам  ағзасына  әсері 

және  адам  зақымдануының  нәтижесін  алдын  ала  белгілеу.  Электр  тоғымен 

зақымдану  қауіпсіздігі  бойынша  өндірістік  бөлмелердің  классификациясы. 

Әр-түрлі  электр  желілерінде  адамның  электр  тоғымен  зақымдану  қаупін 

талдау.  Қадамдық  кернеу  және  жанасу.  Адамның  электр  тоғынан 

зақымдануынан  техникалық  және  ұйымдастырушы  қорғану  әдістері.  

Қорғаныш 

жерлендіру 

және 

нөлдеуді есептеудің 

принциптері. 

Тасымалданатын  электр  қондырғыларын  қолдану  қауіпсіздігі.  Электронды-

санауыш  техникасын  қолдану  кезіндегі  электр  қауіпсіздігінің  арнайы 

шаралары. Статикалық электр: пайда болу шарттары және қорғану шаралары. 

Атмосферлік  электрден  ғимараттарды  және  құрылыстарды  қорғау 

(нажағайдан қорғаныс).  

 

Дәріс 8 Тақырып 9: Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Өртке қарсы қорғаныс жүйесі.   

Жану,  оның  анықтамасы,  фазалары  және  пайда  болу  шарттары.  Жану 

түрлері 

және 


оның 

параметрлері. 

Өрт, 

оның 


себептері 

және 


классификациясы.  Өрттің  ұзақтығы  және  темпертуралық  режимдері.  Өрт 

және жарылу қауіпті заттар, олардың көрсеткіштері. Өрт және жарылу қауіпі 

бойынша  өндіріс  орны,  бөлмелер  және  қондырғылардың  классификациясы. 

Өнеркәсіпте  өрттен  қорғануды  ұйымдастыру.  Өнеркәсіпте  өрттен  қорғауды 

ұйымдастыру. Өрт және жарылыс қаупіне жол бермеу жүйелері.  

Өрттің  таралуын  шектеу.  Құрылыс  материалдарының  және 

конструкциялардың  жанғыштығы.  Құрылыс  конструкцияларының  және 

ғимараттарының  отқа  төзімділігі.  Жанғыштық  тобын  және  конструкциялар 

мен  құрылыстардың  отқа  төзімділігінің  керекті  шегін  таңдау.  Өнеркәсіптік 

алаңды зоналау және олардың арасындағы өртке қарсы қабыспай алшақтауы. 

Қондырғылар және коммуникациядағы отты бөгеуші құрылғылар. 

Өртті  сөндіру.  Өртті  сөндірудің  тәсілдері  және  от  сөндіруші  заттар, 

оларды  таңдау  принциптері.  Өртті  сөндіру  техникасы  –  алғашқы, 

жылжымалы,  стационарлы  және  автоматты  құралдар.  Өртке  қарсы  сумен 

жабдықтау  және  оны  есептеу.  Өрттік  байланыс  және  дабыл.  Ғимараттан 

адамдарды  эвакуациялау.  Эвакуациялық  кезеңдер,  жолдар  және  шығатын 

есік.  Эвакуцация  процессін  нормалау.  Ақпараттық  және  компьютерлік 

техникасын қолдану объектілеріндегі өрт қауіпсіздігінің арнайы шаралары. 

       Студент жетістіктерін бағалау жайлы мәліметтер 

    Бағалау жүйесі 

          Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту 

технологиясында қабылданған қорытынды баға деңгейі бойынша бағаланады 

(6.1 кесте) 

                              

             6.1 кесте Әріптік жүйе 

бойынша баға 

  

Балл 

  %-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі 

жүйе 

бойынша бағалау 

        А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67            90-94 

Өте жақсы 

        В+ 

  3,33             85-89 

Жақсы 

        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67             75-79 

Жақсы 

        С+ 

  2,33             70-74 

Қанағаттанарлық 

        С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттанарлық         С- 

  1,67             60-64 

Қанағаттанарлық 

        D+ 

  1,33             55-59 

Қанағаттанарлық 

        D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттанарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

 

Сіздің  жіберілу  рейтингіңіздің  (ЖР)  бағасы  семестр  бойында жиналады.  Оқу  жұмысының  әрбір  түрі  100-баллдық  шкаламен  бағаланады 

және  2  кестеге  сәйкес  коэффициенттерді  есепке  алып  жіберілу  рейтингіге 

қосылады.  

 

         6.2 кесте. Жіберілу рейтингі. Әрбір жұмыс түрінің маңыздылығы.                       Сипаттамасы 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық практикумның орындалуы 

               0,4 

Шектік аттестация  

               0,1 

Дәріс сабақтарына қатысу 

               0,1 

Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖР) 

               1,0 

 

Қорытынды бағаның шығарылуы: И = 0,6ЖР+0,4Е, 

мұнда Е – емтихандағы баға.  

9.2 Балл шығарылуының саясаты: 

Максималды  бағалау  балы  жұмыстың  жоғары  сапада  және  қалыпты 

орындалу  шартында  қойылады.  Дәрістер  сабағына  қатысу  және  тестілеудің 

бағалау  балы  дұрыс  жауап  саны  мен  дәріске  қатыспаудың  санына 

байланысты қойылады. 

 

 9.3  Университет  оқушыларының  академиялық  ұтқырлығын 

ұйымдастырудағы бағаларды аудару 

 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  (Европейская  система трансферта  (перевода)  и  накопления  кредитов)  бойынша  және  керісінше 

бағаларды  баллдық-жіберу  әріптік  жүйеге  аудару  3  және  4  кестеге  сай 

орындалады. 

                                                      

 

                                                    

10 


6.3  –  кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS бойынша  бағаларды 

баллдық-жіберу әріптік жүйеге аудару  ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдың 

сандық 

баламасы 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлық емес 

 

6.4 – кесте.  ҚР баллдық-жіберу әріптік жүйедегі бағаларды ECTS бағаларына аудару 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдың 

сандық 

баламасы 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша баға  

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

 Курстың саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

-  оқытушының  берген  сабақ  бағдарламасын  мұқият  тыңдап,  белсенді  түрде 

қатысу; 

-  белгілі  себеппен  қатыса  алмаған  зертханалық  сабақтарды  өтеу  (деканаттан 

рұқсат болған жағдайда); 

-  есептік-графикалық  жұмыстарды  қорғау,  семестрдің  14-ші  аптасынан  кеш 

болмауы тиіс; 

-  білімін өз бетімен жоғарылату.  

  Академиялық этиканың нормалары: 

тәртіптілік; 

- тәрбиелік; 

- ізгілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 


 

11 


- аудиторияда ұялы телефонды өшіріп жұмыс жасау. 

 

Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен ашық  түрде  талқылануы  тиіс,  ал  келісімге  келе  алмаған  жағдайда  деканат 

қызметкерлеріне жеткізіледі.  

 

 

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Арнайы 

         1. Конституция Республики Казахстан, Алматы от 30 августа 1995 г.  

         2. Закон Республики Казахстан «О безопасности и охране труда». 

Астана,от 28 февраля 2004 г.  

         3. Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах», Астана, 3 апреля 2002 г.  

         4. Экологический кодекс Республики Казахстан. Изд.  дом  «БИКО»  

Алматы, 2007. -193с.                 

 

 

Негізгі 5. Тонкопий  М.С. Экономика природопользования. – Алматы. 2007, - 

680 с.   

6. Экологиялық энциклопедия / А.Ж. Акбасова, Е.У. Жамалбеков т.б. – 

Алматы, 2007. -303б. 

7.  Нуркеев  С.С.,    Мусина  У.Ш.  Экология:    Учеб.  пособия  для 

технических вузов. – Алматы, 2005.-  490. 

8.  Кузнецов  К.Б.,    Мишарин  А.С.  Электробезопасность    в  

электроустановках железнодорожного  транспорта. Учеб. пособие для  вузов 

ж.д.  транспорта / Под. ред. К.Б. Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 456с.  

 

9.  Дукенбаев  К.Д.  Энергетика  Казахстана.    Условия  и  механизмы  ее устойчивого развития. – Алматы, 2004. -  604с. 

 

10.  Раздорожный  А.А.  Безопасность    производственной  деятельности: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА, 2003. – 208с. 

 

11.  Гарин  В.М.,  Кленова  И.А.,  Колесников  В.И.  Экология  для технических вузов. Под. ред.  В.М. Гарина. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с  

        12.  Охрана  труда  и  техника  безопасности  в  практической  деятельности 

субъектов Республики Казахстан/ Сост. В.И. Скала.- Алматы:  «LЕМ», 2002. - 

276с.  


          13. Безопасность  жизнедеятельности.  /  Под  ред.  Арустамова  Э.А. -  

Москва: 


Издательский 

дом 


«Дашков 

и 

К», 2002. 

676с.            14.    Дукенбаев  К.Д.,  Нурекен  Е.  Энергетика  Казахстана  (технический 

аспект). Алматы, 2001, 2001. – 312с.  

12 


15.  Безопасность   жизнедеятельности,    производственная 

безопасность и охрана труда / П.П. Кукик, В.Л. Лапин и др. - М.: Высш. 

школа, 2001. - 431 с.  

          16. Безопасность жизнедеятельности. / С.В. Белов, А.В. Ильницкая и 

др. - Москва: Высшая школа, 1999. - 448с.  

            17. Охрана труда и экологическая безопасность в химической 

промышленности:  Учеб. для вузов. Изд. 2- е  / А.С. Бобков, А.А. Блинов. 

И.А. Роздин, Е.И. Хабарова. – М.: Химия, 1998. – 400с.  

           18.  Рихтер Л.А. и др. Охрана водного и воздушного бассейнов от 

выбросов тепловых электростанций: Учебник для вузов / Под ред. П.С. 

Непорожнего. - М.: Энергоиздат, 1981. -296 с. 

            19.  Охрана  труда  в  электроустановках  /  Под  ред.  Б.А.  Князевского.  –

М.: 1981. – 311 с. 

 

20.    Абдимуратов  Ж.С.    Охрана  труда.  Методические  указания  к расчетно-графической  работе  для  студентов  специальности  5В071800- 

«Электроэнергетика» Алматы -2013. -35 с. 

21.    Абдимуратов Ж.С.  Еңбек  қорғау.  5В071800-  «Электроэнергетика» 

мамандығы  бойынша  оқитын  студенттерге  арналған  есептеу-графикалық 

жұмысқа әдістемелік нұсқаулар., Алматы -2013. -32 с. 

 

Қосымша 

20.    Охрана  труда  и  техники  безопасности  в  практической  деятельности 

субъектов  Республики Казахстан /Сост. В.И. Скала. – Алматы: «LEM» , 2002. – 

276с.  

21.  Приходько  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности:  Курс  лекций.  -Алматы: ВШП «Адилет», 2000. - 366с. 

22.  Дюсебаев  М.К.,  Кашкарова  З.А.,  Жандаулетова  Ф.Р.  Охрана  труда  и 

основы безопасности жизнедеятельности. Конспект  лекций. - Алматы: АИЭС, 

2006. - 40с. 

23.  Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов. Алматы, 

Эверо, 2006. - 288 с. 

24.  Безопасность  производственных  процессов:  Справочник  /С.В. 

Белов, В.Н. Бринза, Б.С. Векшин др. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с. 

25. Абдимуратов Ж.С., Дюсебаев М.К., Санатова Т.С., Хакимжанов Т.Е.                    

Еңбек қорғау.  Дәрістер жинағы.  Алматы:- АЭжБИ, 2006. -36 б.  

                                                                                      


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал