Ээф деканы Денисенко В. И. 2012ж. «Геоэкология»жүктеу 99.65 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі99.65 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

Коммерциялық емес АҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

Электр энергетика факультеті 

«Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы 

 

  

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

  

    ЭЭФ деканы                   Денисенко В.И.  

                                                               «_____» _____________ 2012ж.  

 

  

 

«Геоэкология»  

пәні бойынша оқу программасы  (syllabus)  

5В073100 - «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің 

қауіпсіздігі» мамандығының студенттері үшін 

 

  

 

  

 

Курс- 2 Семестр- 4 

Барлығы - 2 кредит 

Сағаттардың жалпы саны -90 

Дәрістер -2 кредит  

Практикалық сабақтар – 0,5 кредит 

СӨЖ- 30 сағат 

СМӨЖ-30 сағат  

2 ЕГЖ – 4 семестр 

Емтихан – 4 семестр 

 

  

 

Алматы- 2012 Оқу  программасын  (Syllabus)  –  профессор,  т.ғ.д.  Дюсебаев  М.К. 

5В073100  -  «Қоршаған  ортаны  қорғау  және  өмір  тіршілігінің 

қауіпсіздігі» мамандығының іс жүзіндегі оқыту жобаларының негізінде  

құрастырған. 

Силлабус  кафедраның  отырысында  ________  2012  ж.,  (№  ____  

хаттама)  қарастырылды және құпталды. 

 

 

            Кафедра меңгерушісі                

 

         Приходько Н.Г.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Оқытушы  –  Дюсебаев  Марат  Канафиевич,  техн.ғыл.  докт.  проф., каб.115,117. 

Консультация уақыты – Сабақ кестесіне бойынша 

Аудиториялық  сабақтардың  өту  уақыты  және  орны:  Сабақ  кестесіне 

байланысты. 

Пререквизиттар.  Курс  студенттердің  математика,  физика,  химия, 

информатика, және де т.б. пәндердің негізінде қаланған. 

Постреквизиттар. Студенттер теориялық және практикалық сұрақтарды 

оқу  нәтижелерін  дипломдық  жұмысты  жобалағандағы  «Өмір-тіршілік 

қауіпсіздігі» бөлімінде қолданады. 

Пәнді сипаттау. Курс адамның адам тіршілігі және Жер геосферасының 

арасындағы  ара-қатынастын  зерттейтін,  міндетті  түрдегі  пән  болып 

саналады.  

Пәннің  мақсаты    –  Студенттерді  геосфера  және  қоғам  интеграциясы 

ғылымының  негізгі  бағыттары  және  бөлімдері,  адамның  атмосфера 

күйіне  әсері  туралы,  гидросфера,  биосфера,  Жер  геосферасының 

құрылысы  және  сапалы-сандық  құрылымы  туралы  теориялық 

дайындау. 

 

Сабақтар графигі 

Оқыту ұзақтығы - 24 апта.  

Оқу кезінде дәрістік, практикалық және лабораториялық сабақтар 

университеттің  диспетчерлігінде  құрастырылған  және  деканаттың 

стендінде ілінген кестесіне байланысты өткізіледі. 

Дәрістерге  және  лабораториялық  жұмыстарға  дайындықты, 

есептеу-графикалық  жұмыспен  және  СМӨЖ-пен  өзіндік  жұмысты, 

кеңестер және есептеу-графикалық жұмысты тапсыруды өзіне қосатын  

СӨЖ,  кафедра  меңгерушісі  құптаған  және  деканаттың  және 

кафедраның стендінде ілінген кесте бойынша анықталады.   

 

     Дәріс сабағы – сағат кестесі Дәріс 

Тақырып 


Мәлімет беру көзінің 

нөмірі  
1. 

Кіріспе. Дамудың қысқаша 

тарихы. Негізгі 

анықтамалар және 

түсініктер – 2 сағат  

1,2,3,4,6,7 

2. 

Жер планета ретінде – 2 сағат. Күн жүйесіндегі 

Жердің калпы. 

Жер құрылысы. Магниттік 

және гравитациялық 

1,2,3,6,7 


өрістер – 2 сағат  

3. 


Гидросфера – 2 сағат. 

Негізгі ерекшеліктер. 

Құрлық сулары және адам 

тіршілігі. Дүниежүзілік 

мұхит деңгейін өлшеу және 

оның климатты 

формалаушы рөлі. Адам 

тіршілігінің гидросфераға 

тигізетін әсері. – 2 сағат   

1,2,3,4,6,7,8,9 

4. 

Атмосфера  –  4  сағат. Идеалды 

и 

айқын атмосфера.  Электр  өрісі. 

Радиациялық 

және 

жылулық 


баланс. 

Атмосфералық 

қысым. 

Пәрнекті (оранжереялық) 

эффект түсінігі. – 4 сағат    

1,2,3,6,9,13 

5. 


Ландшафт тану – 2 сағат. 

Ландшафттардың және гео 

жүйенің классификациясы. 

Гео жүйенің құрылымы 

және функциялануы. 

Геохимиялық шет 

аймақтары: табиғи и 

техногенді. – 2 сағат  

1,2,3,7  

 

6.  Геология және гидрология 

– 2 сағат. Жер қабатының 

құрылысы және күйі. 

Эндогенді және экзогенді 

геологиялық процесстер. 

Жер асты суларының 

құрылымы және қасиеттері, 

көлемінің және сапасының 

өзгеруі.– 2 сағат   

1,2,3,6 


7. 

Климатология, 

метеорология және құрлық 

гидрологиясы.  Климат 

және климат құрушы 

факторлар. Климаттың 

формалануы және 

динамикасы. Климаттың 

техногенді өзгерісі және 

оның салдары. 

Метеорологиялық 

1,2,3 


бақылаулар және 

болжамдары. 

Геометрияның негіздері. 

Гидрологиялық 

процесстердің жалпы 

заңдылықтары – 2 сағат.   

8. 

Биосфераның энергетикалық ластануы – 

Энергетикалық ластанудың 

классификациясы. 

Акустикалық ластану. 

Дірілдік әсер етулер. 

Электромагниттік ластану. 

Оптикалық диапозонның 

сәулеленуі. Радиациялық 

сәулелену – 4 сағат.    

1,3,6,7 


9. 

Экологиялық тәуекел – 4 

часа. Тәуекелді 

экологиялық бағалаудың 

сұлбасы. Биохимиялық 

көздер. Әр түрлі 

жағдайлардағы зиянды 

заттардың әсер етуін 

бағалау әдістері. Тәуекелді 

геохимиялық факторларын 

мөлшерлік бағалауы. 

Өнеркәсіпте және 

энергетикадағы 

экологиялық тәуекелді 

басқару – 4 сағат.    

1,3,5,7  

 

Практикалық сабақтар – сағат кестесі 

 

 Дәріс 


Тақырып 

Мәлімет беру 

көзінің нөмірі  1. 


Гидросфера  ластануының  экономикалық 

зарарын бағалау – 2 сағат. 

 

Әдістемелік нұсқау 

2. 


Транспорттық  жүйелерде  экологиялық 

тәуекелді басқару:  

Автомобильді 

транспорттан 

шығатын 

экологиялық  тәуекел  (мысал  ретінде 

Мәскеу алынған) – 2 сағат. 

Әдістемелік 

нұсқау 


Магистральді  газ  құбырларынан  шығатын 

экологиялық тәуекел – 2 сағат.  

 

3. 


Жер  концентрациясындағы  әр  түрлі 

өндірістік ластаушы заттарды анықтау  – 4 

сағат. 

 

Әдістемелік нұсқау 

 

Студенттің өзіндік жұмыстар графигі 

№ 

п/п 


Сабақ түрі 

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ,  ЕГЖ 

және 


т.б. 

тапсыру 


мерзімі 

Мәлімет  беру 

көзінің  нөмірі 

мен тарауы 

1.  

Дәрістер Осының алдындағы 

дәрістердің 

материалдарымен 

жұмыс істеу  

Әр апта 

Конспект 

оқулық 

2.  


Зертханалық 

сабақтар  

Келешек 

өткізілетін 

лабораториялық 

сабақтар 

материалдарына 

дайындалу 

және 

танысу 


Сабақ 

басталғанан 

1  аптадан 

кейін  


Метод.  

Нұсқаулар 

 

3. 


Есептеу-

графикалық 

жұмыс 

Есептеу-графикалық жұмыстың 

бөлімдерінің  орындау 

әдістемелерін 

және 


теориясын оқып білу. 

3-7 апталар  Метод.  

Нұсқаулар 

 

  

Есептеу-графикалық жұмыстардың тақырыптары 

1.

 Өндіріс қаупі категорияларын есептеу. 

2.

 Расчет выбросов автотранспорта в атмосферу и определение 

платежей за них. Автокөліктің атмосфераға зарарлы заттардың 

шығаруын есептеу және оған төлемдерін анықтау.  

3.

 Циклонды таңдау және есептеу. 

    


 

ДӘРІС ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

Дәріс 1. 

Тақырып 1. Пәннің мақсаты, мазмұны және міндеттері. Дамудың қысқа 

тарихы. Негізгі анықтамалар және түсініктемелер. 

Дәріс 2. 


 Тақырып  2.  Жер  –  планета  ретінде.  Күн  жүйесіндегі  Жердің  қалпы. 

Жердің құрылысы. Магниттік және гравитациялық өрістер.  

 

Дәріс 3. Тақырып  3.  Негізгі  ерекшеліктер.  Құрлықтың  сулары  және  адам 

тіршілігі.  Дүниежүзілік  мұхит  деңгейін  өлшеу  және  оның  климатты 

формалаушы рөлі. Адам тіршілігінің гидросфераға тигізетін әсері.   

 

 Дәріс 4. 

Тақырып  4.  Атмосфера.  Идеалды  и  айқын  атмосфера.  Электр  өрісі. 

Радиациялық  және  жылулық  баланс.  Атмосфералық  қысым.  Пәрнекті 

(оранжереялық) эффект түсінігі.  

 

 

Дәріс 5. Тақырып 5 Ландшафт тану – 2 сағат. Ландшафттардың және гео 

жүйенің классификациясы. Гео жүйенің құрылымы және 

функциялануы. Геохимиялық шет аймақтары: табиғи и техногенді. – 2 

сағат 


 

Дәріс 6. 

Тақырып 6 Геология және гидрология – 2 сағат. Жер қабатының 

құрылысы және күйі. Эндогенді және экзогенді геологиялық 

процесстер. Жер асты суларының құрылымы және қасиеттері, көлемінің 

және сапасының өзгеруі.– 2 сағат   

 

Дәріс 7. Тақырып 7 Климатология, метеорология және құрлық гидрологиясы.  

Климат және климат құрушы факторлар. Климаттың формалануы және 

динамикасы. Климаттың техногенді өзгерісі және оның салдары. 

Метеорологиялық бақылаулар және болжамдары. Геометрияның 

негіздері. Гидрологиялық процесстердің жалпы заңдылықтары – 2 сағат.   

 

Дәріс 8. Тақырып 8 Биосфераның энергетикалық ластануы – Энергетикалық 

ластанудың классификациясы. Акустикалық ластану. Дірілдік әсер 

етулер. Электромагниттік ластану. Оптикалық диапозонның сәулеленуі. 

Радиациялық сәулелену – 4 сағат.    

 

Дәріс 9. Тақырып 9 Экологиялық тәуекел – 4 часа. Тәуекелді экологиялық 

бағалаудың сұлбасы. Биохимиялық көздер. Әр түрлі жағдайлардағы 

зиянды заттардың әсер етуін бағалау әдістері. Тәуекелді геохимиялық 


факторларын мөлшерлік бағалауы. Өнеркәсіпте және энергетикадағы 

экологиялық тәуекелді басқару – 4 сағат.    

 

Әдебиеттер тізімі 

Негізгі 


1.

 

Голубев Г.Н. Геоэкология. – Москва: Изд. ГЕОС, 1999.-338с. 2.

 

Ясаманов  Н.А. Основы геоэкологии.  – Москва: Академия, 2003.- 352 с.  

3.

 Шищиц  И.Ю.  Основы  инженерной  георадиоэкологии.  –  Москва: 

Изд. «Горная книга», 2005. – 711 с. 

4.

 

Куликова  Е.Ю.  Подземная  геоэкология  мегаполисов:  Учеб. пособие. – Москва: Изд. «Горная книга», 2005.- 480 с. 

5.

 Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» от 

15 июля 1997 года».- Алматы: Жеті Жарғы, 1998.- 96 с. 

6.

 

И.Ф.Ливчак.  Инженерная  защита  и  управление  развитием окружающей среды. – М.: Колос, 2001.-159 с. 

 

Қосымша 7.

 

Кобылянский В.А. Философия экологии: общая теория экологии, геоэкология,  биоэкология.  –  Москва:  Изд.-  торговый  дом 

«ГРАНД»: Фаир-Пресс, 2003.- 188 с. 

8.

 

Миропепко В.А., Румынин В.Г. Проблемы гидрогеоэкологии. 2-е изд.-Москва: Изд. «Горная книга», 2002. – в 4-х книгах 

9.

 Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Справочник по охране окружающей 

среды. – Киев: Будiвельник, 1986. – 152 с. 

 

Баға жөнінде мағлұмат 

Курс  бағдарламасы  бойынша  үлгеріміңіз  жалпы  жүйелік 

қорытынды бағамен есептеледі, кесте 1. 

 

Кесте 1. Үлгерімін бағалау Әріп жүйесі 

бойынша 

Балл 

Дұрыс 

жауаптың  %-

тік құрамы 

Дәстүрлі әдіс бойынша 

        А 

   9 

95- 100 


Өте жақсы 

        А- 

   8 

90-94 


        В+ 

   7 


85-89 

 

Жақсы         В 

   6 


80-84 

        В- 

   5 

75-79 


        С+ 

   4 


70-74 

 

 Қанағаттандырарлық 

 

        С    3 

65-69 


        С- 

   2 


60-64 

        Д+ 

   1 

55-59 


        Д- 

   0 


50-54 

        F 

   0 

0-49 


Қанағаттандырылмаған 

 

Кесте 2. Рейтинг допуска. Значимость каждого вида работ Параметрі 

%-тік құрылым 

Балл 

Практикалық жұмыстың орындалуы                20 

            20 

Есептеу-графикалық жұмыс 

               60 

            60 

Дәріске қатысуы   

               10 

            10 

Қорытынды  рубеждік  аттестация 

(тесттілеу) 

               10 

            10 

Жалпы – ∑ өткізілген 

             100 

          100 

 

Кесте 3. Семестрдің жалпы бағасы Параметрі 

%-тік құрылым 

Балл 

Рейтингтік баға 60 

60 


Емтихан қорытындысы 

40 


40 

Жалпы: 0,6∑өткізілген+0,4емтихан 

100 

100 


 

Балл қою әдістері: 

2,  3  кестедегі  баллдар  максималды  түрде  көрсетілген.  Олар 

жұмыстарының  барлығын  уақытысымен  және  дұрыс  тапсырылғанда 

ғана  қойылады.  Тест  және  дәрістерге  қатысу  баллдары  дұрыс 

жауаптары мен қатыспаған сағаттарын ескеріліп қойылады. 

 

Курс әдістері: 

- сабаққа кешікпеу және жібермеу; 

- лабораториялық жұмыстарға белсенді қатысу; 

- лабораториялық жұмыстарды уақытымен тапсыру; 

- есептеу-графикалық жұмыстарды уақытымен тапсыру; 

- СӨЖ тапсырылған тақырыптарды талдау.  

Академиялық мәнер: 

тәртіптілік; 

- тәрбиелік; 

- тиянақтылық; 

- шынайылық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефонды қолданбау. 

Келіспеушілік  болған  жағдайда  мұғаліммен,  эдвайзермен 

талқылануы керек, болмаса, деканатқа жеткізілуі керек. 

 

 

 Бақылау сұрақтары 

 

1. 

Геоэкология нысандарын зерттеу 

2.

 

Геоэкология нысандарын зерттеу пәні 3.

 

Қоршаған орта мен адам қарым-қатынасының тарихи үш кезеңін ата 

4.

 Технологиялық тұжырымдама не? 

5.

 Ластанудың антропогендік көздеріне мысал келтір 

6.

 Жергілікті техногенез көзі 

7.

 Техногенез сызықтың көздеріне не жатады? 

8.

 Қоршаған ортаға тура әсер ететін техноегенез  

9.

 Қоршаған ортаға жанама техногендік әсер 

10.


 

Өнеркәсіптік кәсіпорынның экологиялық қауіп санаттары 

11.

 

Мөлшері белгілеген шек  12.

 

Атмосфера  үшін  шектік  жіберілім  шағырлануларының  түрлері қандай? 

13.


 

Кәсіпорын  қауіпсіздік  нысаны  не  және  олар  қандай  кластарға 

бөлінеді? 

14.


 

КОП мәндерін қандай жағдайларда анықтайды? 

15.

 

Қоршаған ортаға әсер ететін техноген түрлерін ата 16.

 

Геоэкология мазмұны, пәні және нысаны 17.

 

Геоэкология мақсаты, міндеттері 18.

 

Қазіргі геоэкологияның ролі мен мәні  19.

 

Қоршаған орта экологиялық сапа стандарттар жүйесі 20.

 

Қоршаған орта туралы ғылымдағы экологиялық және техногендік мәселелер 

21.


 

Геоэкология негізгі ұғымдары және олардың техногенезі мен ара 

қатынасы  

22.


 

Жер 


беті 

және 


ағым 

сулардың 

негізгі 

сапаларының 

көрсеткіштерін бақылау 

23.


 

Атмосфераның ластануының негізгі ормативтік көрсеткіштері 

24.

 

Техногенездің негізгі көздері 25.

 

Технократтық оптимизм деген не? 26.

 

Ластанудың антропогендік көздеріне мысал келтір 27.

 

Жергілікті техногенез көзі 28.

 

Техногенез сызықтың көздеріне не жатады? 29.

 

Қоршаған ортаға тура әсер ететін техноегенез  30.

 

Қоршаған ортаға жанама техногендік әсер 31.

 

Қоршаған орта экологиялық сапа стандарттар жүйесі 32.

 

Қоршаған орта техногендік сапа стандарттар жүйесі 33.

 

Литосфераның ресурстық функциясы  34.

 

Литосфераның геодинамикалық функциясы 35.

 

Топырақ минералдары қандай топтарға бөлінеді? 36.

 

Топырақтың көміртегімен ластануы 37.

 

Ақаба сулар анықтамасын айт 38.

 

Қандай күйлерде ақаба суларда зиянды заттар болады? 39.

 

Ақаба суларды тазарту үшін қандай әдістер қолданылады? 40.

 

 Жер  асты  суларының  тіреуіп  дамыту  болжамы  қалай  іске асырылады? 

41.


 

Жер асты су шығынын қандай формуламен анықтайды? 

42.

 

Табиғи сулар қандай түрлерге бөлінеді? 43.

 

Геосүзу есебін жүргізу мақсаты қандай? 44.

 

Флюидтер көмуінде жер асты гидросфера кендері жарықтарының рөлі 

45.


 

Жерасты гидросферасы техногенезі 

46.

 

 Қоршаған ортаға әсерді бағалау және экологиялық сараптама 47.

 

Экологиялық мониторинг және экологиялық нормалау 48.

 

Геоэкологиялық аудандастыру әдістемесі  

 

 Каталог: student -> sillabus 2012 -> otios kz
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-2 пәні бойынша 5В073100-Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бағыты
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі 2 пәні бойынша 5В071700 Жылу энергетика бағыты
sillabus 2012 -> Нpe 215 Метрология, стандарттау және сапаны басқару 1
sillabus 2012 -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В081200 – Ауыл шаруашылығын энергиямен қамту
sillabus 2012 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
otios kz -> БАҒдарламасы (Syllabus)
otios kz -> «Еңбек және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы
otios kz -> Ээф деканы Денисенко В. И. 2012 ж. «Өндірістік желдету»
otios kz -> БАҒдарламасы (Syllabus)

жүктеу 99.65 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет