Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағыжүктеу 101.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата29.04.2017
өлшемі101.91 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

 титулдық парағы 

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Экономика ж

 

 әне менеджмент кафедрасы                                                   

       (кафедра атауы)

Тауар және қызмет жарнамасы

 

пәні бойынша

                                                             (пән атауы)

__0505


 

 11


    М

   аркетинг

 

  _____ мамандығының студенттеріне арналған     (мамандық шифрі және толық атауы)

Пәнді оқып білуіне

(сабақ, жұмыс түрі)

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды 

бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор 

__________  Н.Э. Пфейфер

     (қолы)                   (аты-жөні)

20__ж. «___»____________

Құрастырушы:

 

аға оқытушы____________    А.А. Махамбетова              

(қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы, қолы)             (аты-жөні)  

Экономика және менеджмент кафедрасы

                                      

        (кафедра атауы)

Тауар және қызмет жарнамасы ___ пәні бойынша 

                                                       (пән атауы)

_____0505

 

 11


    М

   аркетинг__ мамандығының студенттеріне арналған

      (мамандық шифрі және толық атауы)

 

_________Пәнді оқып білуіне________((КЖ-а/КЖ-с/Бж/ЕКЖ/ЗЖ) оқу құжаты түрінің атауы)

Әдістемелік нұсқаулар 

    


Кафедраның отырысында ұсынылды 

201__ж. «___» _________ №__ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі 

____________  

С. К. Құнязова

 

201__ж. «___» _________      (қолы)                     (аты-жөні)

Қаржы – экономикалық факультетінің

 

ОӘК мақұлданды                     (факультет атауы)

201__ж. «___» __________ №__

 

Хаттама


ОӘК төрағасы 

___________    

А

   .Б. Темиргалиева 

201__ж. «___» ____________

                                            (қолы)      

       (аты-жөні)МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы

 __________        

А.А. Варакута

 

20__ж. «____» ________                                           (қолы)                         (аты-жөні)

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды     

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама

    


Кіріспе

Қaзipгi жағдайда әртурлі салада жұмыс істейтін және меншік нысандары

әртүрлі   кәсіпорындарда   жарнама   өте   маңызды   болады.   Кәсіпорынның

рыноктағы   табыстылығы   көбінесе   жарнаманы   тиімді   уйымдастыруға

байланысты, ягни жарнама сатьп алушыларды тауар мен кызметтердің сапасы

және тұтыну  қасиеттері мен өнімді өткізуді ынталандыру  туралы ақпараттау

құралы,   бәсекелестік   курестегі   құралы   болады.   Сондықтан   маркетинг,

менеджмент,   бизнес   негізі   және   т.б.   жетекші   пәндермен   қатар   жарнамалық

әрекеттер негізгі қарастыру маңызды роль атқарады.

Дәріс сабақтарды өткізу процессінде студенттер заңнамалық, нормативтік

– құқықтық актілерді әзірлеу жолымен теориялық білімдерін пысықтайды. 

Тақырып 


 Маркетинг коммуникация жүйесіндегі жаранама

Маркетинг   коммуникациясының   негізгі   құралдары:   жарнама,   қоғаммен

байланыс, жеке сату және өтімді ынталандыру.

Қоғаммен байланыс және жарнама: жалпы және ерекше белілері

Маркетинг саясатындағы жарнама ұғымы, мәні мен ролі. 

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды нысықтау

болып табылады: 

маңызы;


жарнама;

қоғаммен байланыс.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- жарнаманың негізгі ұғымдары, мәні туралы, сипаттамасы туралы толық

түсінікті студенттерде қалыптастау, осы бағыт бойынша практикалық жұмысқа

қажет дағдыларды тәрбиелеу.

1) Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов   Ф.Г.,   Серегина   Т.К.,   Шахурин   В.Г.,   Рекламная

деятельность. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

Тақырып 


 Жарнаманың даму кезендері мен түрлері

Казақстанда жарнаманың дамуы.

Жарнаманың   атқаратын   қызметтері:   коммуникациялық   экономикалық,

ақпараттық бақылау, реттеу, сұранысты басқару.

Жарнама түрлері: демеушіге, коммуникация субъектіне, әсер ету әдісіне,

техникалық белгісіне, қолдану орнына, адресатқа әсер ету сипатына, қамтитын

аумаққа, жарнама объектіне, жарнамалық акцияның мақсатына байланысты.

Сабақ   мақсаты   мына   бағыттар   бойынша   теориялық-материалдардыпысықтау болып табылады:

Жарнаманың атқаратын қызметтері;

Жарнама түрлері;

Казақстанда жарнаманың дамуы. 

Сабақтық тапсырмалары мыналар:

- Жарнаманың атқаратын қызметтері, осы бағыт бойынша практикалық

жұмысқа қажет біліктерді қалыптастыру.

Сабақтық сұрақтары

1 Қандай жарнама түрлері бар?

2 Қалай Казақстанда жарнаманың дамуы өтеді?

1) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

2) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

3) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

4) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

5) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

Тақырып 


 Жарнамалық қызмет субъектерлері

Жарнамалық процесс субъектілері: жарнама беруші, жарнама өндіруші,

жарнама таратушы, тұтьшушы.

Жарнамалық агентстволар және олардың аткаратын қызметтері. 

Жарнамалық   үдеріске   қатысушыларының   өзара   қарым-қатынасын

ұйымдастыру. 

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Жарнамалық процесс субъектілері;

- Жарнамалық агентстволар;

- Жарнамалық үдерісі.

Сабақтық тапсырмалары мыналар:

-    Жарнамалық   агентстволар   және   олардың   аткаратын   қызметтері,   осы

бағыт бойынша практикалық жұмысқа қажетті білікті қалыптастыру.

1) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

2) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

3) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

4) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

5) Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. –

СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2009.Тақырып  

  Жарнама   адамдары   бақылау   әдісі   ретінде.   Адамның

мінезөқұлқына әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар

Жарнама адамдарды бақылау әдісі ретінде. Адамның мінез-құлқына әсер

ететін iшкi және сыртқы факторлар.

Уәждердің   қалыптасуына   әсер   ететін   факторлар:   бедел   (авторитет),

әдеттер, дағдылар, қалыптасқан ойлар және т. б.

Сабақтың   мақсаты   мына   бағыттар   бойынша   теориялық   материалды

пысықтау болып табылады:

- Жарнама адамдарды бақылау;

- Уәждердің факторлар. 

Сабақтың тапсырмалары мыналар: 

-   Адамның мінез-құлқына әсер ететін iшкi және сыртқы факторлар, осы

бағыт бойынша практикалық жұмысқа қажет біліктерді қалыптастыру.

1) Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

Тақырып 


 Жарнамалық хабарлау: үлгілері, құралы

Жарнаманы   қабылдау   және   әсер   ету   процеci.   Жарнамалық   хабарлау.

Жарнамалық   хабарлаудың   мазмұнын   анықтайтын   факторлар.   Жарнамалық

хабарлау формасы. Хабарлаудың тоны. Хабарлаудың стилі.

Жарнамалық  хабарлаудың  құрылымы. Жарнамалық  хабарлаудың  негізгі

әлементтері: ұран (слоган), зачин, ақпараттык блок, анықтамалық мәліметтер,

эхо-сөйлем.

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Жарнаманы қабылдау;

- Хабарлаудың тоны;

- эхо-сөйлем. 

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- Жарнамалық   хабарлаудың   құрылымы,   осы   бағыт   бойынша

практикалық жұмысқа қажет дағдыларды қалыптастыру.

1) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

2) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

3) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

4) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.5) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

Тақырып 

 Прессадағы жарнама

Прессадағы   жарнама.   Прессаға   арналған   жарнамалық   материалдар:

жарнамалық   хабарландыру,   шолу-жарнамалық   сипатты   басылым,   тауар   мен

өнім туралы жарнамалық хабарландырулар.

Газета, журнал жарнамасының артықшылықтары мен кемшіліктері.

Сабақтың   мақсаты   мына   бағыттар   бойынша   теориялық   материалды

пысықтау болып табылады;

- Прессадағы жарнама; 

- Прессаға арналған жарнамалық материалдар.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

-   Прессаға   арналған   жарнамалық   материалдар,   осы   бағыт   бойынша

практикалық жұмысқа қажет дағдыларды үйрету.

1) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

2) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

3) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

4) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

5) Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. –

СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2009.

Тақырып 


 Баспалы және пошталық жарнама

Олардың негізгі сипаттамалыры.

Тікелей пошталық  жарнама. Пошталық жарнама артыкшылықтары  мен

кемшілктері. 

Пошталық   жарнаманы   құраушылар:   конверт,   ұсыныс   жазылған   хат,

жарнамалық брощюра, купон-тапсырыс.

Пошталық жарнама принциптері Пошталық жарнама тиімділігі.

Сабақтың   мақсаты   осы   бағыттар   бойынша   теориялық   материалды

пысықтау болып табылады:

- Тікелей пошталық жарнама;

- Пошталық жарнама принциптері

- тиімділігі.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

-   Пошталық   жарнама   артыкшылықтары   мен   кемшілктері,   осы   бағыт

бойынша практикалық жұмысқа қажет дағдыларды тәрбиелеу.

1) Бове   Л.   Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

Тақырып 

 Ақпарат тарату құралдарындағы жарнама

Аудиовизуалды жарнама: жарнамалық роликтер, жарнамалық-техникалық

фильмдер, бейне экспресс- ақпарат, слайд-фильмдер.

Ақпарат құралдарындарғы жарнама: радио және тележарнама. Радиодағы

жарнама   түрлері   радиохабарландыру,   радиоролик,   радиожурнал,

радиорепортаж.   Теледидардағы   жарнама:   телеролик,   телехабарландыру,

жарнамалық телехабар, телезаставка. Эфирлік уақыт. Жарнама құны.

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Аудиовизуалды жарнама;

- Ақпарат құралдарындарғы жарнама.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- Теледидардағы   жарнама,   осы   бағыт   бойынша   практикалық   жұмысқа

қажет біліктерді тәрбиелеу.

1) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

2) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

3) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

4) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

5) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

Тақырып 

 Интернет жуйесіндегі жарнама

Интернет жүйесіндегі жарнама: негізгі уғымдар, құру принциптері. 

Интернет-жарнама   аудиториясы.   Интернет   ресурстары   мен

қолданушылар сипаттамалары.

Жарнама   құралдарын   таңдау   белгілері.   Жарнаманы   орналастырудың

бағалық үлгілері.

Сабақтың   мақсаты   осы   бағыттар   бойынша   теориялық   материалды

пысықтау болып табылады:

- Жарнама құралдарын таңдау белгілері; 

- Интернет жүйесіндегі жарнама;

- Интернет-жарнама аудиториясы.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- Жарнаманы   орналастырудың   бағалық   үлгілері,   осы   бағыт   бойынша

практикалық жұмысқа қажет біліктерді тәрбиелеу.


1) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

2) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

3) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

4) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

5) Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. –

СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2009.

Тақырып 

 Сыртқы жарнама

Сыртқы   жарнама:   щиттер,   стенд,   панно,   афиша,   фирмалық   ілулер,

витрина. 

Витрина - сыртқы жарнама құралы. Жарнама түрлері, оларды топтастыру.

Витрина кермелерінің композициясын өңдеу ережелері

Транспорттағы   жарнама:   сыртқы,   әшкi.   Транспорттағы   жарнама:

артықшылықтары мен кемшіліктері.

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Сыртқы жарнама;

- Витрина - сыртқы жарнама құралы.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- Транспорттағы   жарнама,   осы   бағыт   бойынша   практикалық   жұмысқа

қажет біліктерді үйрету.

1) Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

Тақырып 

 Көрме, жәрмеңке және жарнамалық кәдесый

Көрме   және   жәрмеңке.   Халықаралық   жәрмеңке   және   корме,   ұлттық

көрме.   Көтерме   жәрмеңке.   Арнайы   көрме.   Турақты   түрде   жұмыс   істейтін

экспозициялар.

Жарнамалық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау мен басқару

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Көрме және жәрмеңке;

- Арнайы көрме;

- Көтерме жәрмеңке.

Сабақ тапсырмалары мыналар:-  Халықаралық жәрмеңке және корме, ұлттық көрме, осы бағыт бойынша

практикалық жұмысқа қажет біліктерді үйрету.

1) Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

Тақырып  

  Тауар   мен   қызметтер   рыногында   жарнамалық   қызметті

ұйымдастыру

Кәсіпорынның   жарнамалық   қызметті   ұйымдастыру.   Жарнамалық

кампанияларын   жоспарлау   мен   ұйымдастыру.   Жарнамалық   кампания   ұғымы.

Жарнамалық кампания мақсаты мен түрлері.

Жарнамалық   кампанияны   жоспарлаудың   тізбегі.   Жарнамалық

кампанияны ұйымдастырудың принциптері.

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Кәсіпорынның жарнамалық қызметті ұйымдастыру; 

- Жарнамалық кампания ұғымы;

- Жарнамалық кампанияны ұйымдастырудың принциптері.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- Жарнамалық   кампания   мақсаты   мен   түрлері,   осы   бағыт   бойынша

практикалық жұмысқа қажет біліктерді үйрету.

1) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

2) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

3) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

4) Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

5) Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. –

СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2009.

Тақырып 


 Жарнамалық қызметті ұйымдастыру және бақылау

Жарнамалық қызметті ұйымдастыру және маркетингтік жоспарлау жүйесі

Медиажоспарлау.

Жарнама   бюджетін   құру.   Жарнаманы   орналастыру   кестесін   өңдеу:

макрокесте, микрокесте. Жарнаманы жіберу үлгісі.

Жарнама   қызметін   бақылау.   Жарнама   қызметін   бақылау   түрлері.

Жарнаманы тактикалық бақылау. Ішкі фирмалық стратегиялық бақылау.


Жарнама   шараларының   коммуникативті   тиімділігі.   Бақылау,   тәжірибе,

сұрау жүргізу.

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Жарнамалық қызметті ұйымдастыру;

- Жарнама бюджетін құру.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

- Ішкі фирмалық стратегиялық бақылау, осы бағыт бойынша практикалық

жұмысқа қажет біліктерді үйрету.

1) Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

Тақырып 

 Жарнаманы реттеу: мемлекеттік, қоғамдық рыноктық

Жарнаманы реттеу: мемлекеттік, қоғамдық рыноктық.

Жарнама   қызметін   ұйымдастыру   мен   басқарудағы   заңдар   мен

жарлықтардың ролі. KP "Жарнама" туралы заңы.

Ереже талаптарына сәйкес келмейтін жарнама үшін жарнама процесіне

қатысушылардың жауапкершілігі.

Жарнама   қызметін   қоғамдық   реттеу   әдістері.   Жарнамалық   этика.

Этикалық белгілер.

Сабақ мақсаты мына бағыттар бойынша теориялық материалды пысықтау

болып табылады:

- Жарнаманы реттеу.

Сабақ тапсырмалары мыналар:

-   Жарнама   қызметін   ұйымдастыру   мен   басқарудағы   заңдар   мен

жарлықтардың   ролі,   осы   бағыт   бойынша   практикалық   жұмысқа   қажет

біліктерді үйрету.

1) Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2) Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3) Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4) Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5) Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.


Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Бове   Л.  Кортлэнд,   Аренс   Ф.Уилльямс.   Современная   реклама//Пер.   с

англ. – Тольятти: «Издательский Дом Довгань», 2009.

2 Делл Д., Линда Т. Уебник по рекламе/Пер. с польск. – Минск, 2006.

3 Закон Республики Казахстан «О рекламе» от 19.12.1997 года//Издание

Парламента Республики Казахстан (на каз. и русс. языках) Издатель Аппарата

Сената Парламента РК. – Астана: Издательский Дом «Азамат», 2007 – №24.

4 Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Рекламная деятельность.

– М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.

5 Рожков И.Я. Реклама: планка для профи. – М.: Юрайт, 2007.

6 Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К., Реклама: теория и практика/

Пер с англ.: Общ. Ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 2009.

7 Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. –

СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 2009.

Қосымша

8 Айзенберг А. Менеджмент рекламы. – М., 2009.9 Асеева Е.Н., Асеева П.В. Рекламная кампания. – М.: «Приор», 2006.

10 Беклешов Д.В. Попырин В.И. Реклама в системе маркетинга. Учебное

пособие. – М., 2009

11 Богачева Н.М. Эстетические проблемы рекламы. – М., 2009.

12 Борден.   Экономические   результаты   рекламной   деятельности.   –   М.,

2007.


13 Викентьев В. Приемы рекламы. – М., 2009.

14 Все о маркетинге. – М.: Азимут-Центр, 2006.

15 Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. - М., 2008.

16   Гольман   И.А.   Рекламное   планирование.   Рекламные   технологии.

Организация рекламной деятельности. - М.: Гелла-принт, 2006.

17   Дейян   А.  Реклама  /  Пер.с  франц.;  Общ.  ред  В.с.  Загашвили.   - М.:

Прогресс, 2007.

18 Дихтль   Е.,   Хершген   Х.   Практический   маркетинг:   Учебное   пособие

/Пер. с нем. - М., 2009.

19 Д. Доти. Паблисити и паблик рилейшнз /Пер. сангл. - М.: Фшпtll, 2006.

20 Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. - М.: Датастром, 2006.

21 Ильин   В.Я.   Тайны   рекламы:   как   делать   рекламу   в   России   и

государствах содружества. - Тверь, 2006.

22 Картер Г. Эффективная реклама. - М., 2009.

23 Как организовать рекламу продукции на внешнем рынке. - М., 2006.

24 Керов М.С. Реклама в системе маркетинга. - М., 2009.

25 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2009.

26 Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. - СПб: Наука, 2006.

27 Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи,

ЮНИТИ, 2006.

28 Найдулин А.Д. Основы организации рекламы. - М., 2006.

29 Огилви Д. Тайны рекламного двора. - М., 2009.30 Рассел  Дж., Лейн У.Р. Рекламные процедуры Клеппнера. 15-е изд. -

СПб.: Литер, 2007.

31 Реклама предприятия. Правовое регулирование. - М., 2006.

32 Ривз Р. Реальность в рекламе. - М., 2006.

33 Рожков   ИЯ.   Международное   рекламное   дело.  -  М.:   Банки   и   биржи,

ЮНИТИ, 2008.

34 Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга. - Харьков, 2009.

35 Россер Р. Реальность в рекламе. - М., 2007.

36 Серегина Т.К, Титкова Л.М. Реклама в бизнесе. - М., 2009.

37 Старобинский Э.А. Самоучитель по рекламе. - М., 2006.

38 Ученова Н.Н, Старых  Н.В. История рекламы: детство  и отрочество.

М.: Смысл, 2008.

39 Хромов ЛЯ.  Рекламная  деятельность:  искусство,  теория и практика,

Петрозаводск, 2008.40 Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. Пер. с англ. - М.: Экономика, 2007.

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 101.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет