Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағыPdf просмотр
Дата04.03.2017
өлшемі40 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

 титулдық парағы 

Нысан 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

Кәсіби тіл пәні бойынша

5В011900

 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығының студенттеріне

арналған

ПӘНДІ ЗЕРДЕЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды 

бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_______  Пфейфер Н.Э

20__ж. «___»________

Құрастырушы:  ________ доцент  Г.К.Кенжетаева

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

«Кәсіби тіл» пәні бойынша

5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығының студенттеріне арналған

Пәнді меңгеру жөніндегіәдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды 

20__ж. «___»______________, №__ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі __________  Демесинова Г.Х.  20__ж. «____» ______

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің ОӘК мақұлдады

20__ж. «___»______________,  №____ Хаттама

ОӘК төрағасы _____________   Жұманқұлова Е.Н. 20__ж. «____» ________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы _____________      Варакута А.А.  20__ж. «____» _______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды     

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама    

Жалпы мәліметтер

Бұл пән 6  семестрде оқытылады. Пәнді оқытуға 90 сағат бөлінген, оның  30 -

тәжірибелік   сабақтар,   60-   СӨЖ.   Қорытынды   бақылау   –   семестрдің   аяғында

емтихан.


Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Кәсіби тіл» курсының негізгі мақсаты - студенттерге ресми және ресми емес

кәсіби   сферадағы   ауызша   және   жазбаша   түрдегі   тіл   нормаларын,   арнаулы

лексиканы меңгерту.

Пәннің  міндеттері  -   студенттерге   экономика,   кәсіби   қатынас   сферасында

елтанулық білімдер жинағын бере отырып, экономиканың, кәсіби қатынас сол

сияқты   кәсіби   әңгімені   жүргізе   білу,   кәсіби   хат,   резюме   жаза   білу   т.б.

проблемаларды   қарастыратын   ауызша   және   жазбаша   мәтіндерді   оқи   білуге

үйрету.

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент:

Кәсіби қатынас сферасындағы оқитын тақырыптар аясында  студент 

-  хабарландырулардың, кәсіпорындардың түрлерін;

-  ваканттық бос орынға қажетті талаптарды;

-  кәсіпорындардың түрлерін және құрылымын;

-  кәсіби спарға немесе стажировкаға қалай дайындалу қажеттігін;

- келіс-сөзді қалай жүргізетіндігін  білуі керек.

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент:

Курстың соңында студент

- оқитын тілде кәсіби әңгіме жүргізе білуі, кәсіби хат жаза білуі, басқа да кәсіби

іс- қағаздарын жүргізе білуі;

- кәсіби функционалды стильдің стилистикалық ерекшеліктерін айқындай білуі;

- қысқа және дәл информация бере  және қабылдай білуі;

-  кәсіби   қатынас   материалдарын   лингвистикалық   зерттеулерде   қолдана   білуі

қажет.

Пререквизиттер

«Кәсіби тіл» пәнін меңгеру үшін келесі пәндерді зерделеу қажет: Базалық шет

тілі,  Практикалық   грамматика,   Іскерлік   қатынас   этикасы,   Іс   жүргізу,

Аударматануға кіріспе.  

2 Пәннің тақырыптық жоспары


р/с

Тақырыптардың атауы

1

Жұмысқа орналасу.2

Резюме.


3

Әңгімелесу.

4

Жұмысқа орналасу жөнінде өтініш жазу.5

Кәсіпорындағы жұмыс. Кәсіпорындардың түрлері мен 

құрылымы.

6

Кәсіби хат жазысу. Қазіргі байланыс құралдары. Кәсіби корреспонденция.

7

Кәсіби келісім жүргізу.  Контрактқа қол қою.8

Кәсіби жол жүруге, стажировкаға дайындық.

9

Телефон   арқылы   келіс   сөз   жүргізу.   Автоматты   жауапберуші.

Факс


Комп


ьюте

р. 


Инте

рнет.


10

Қолданылатын әдебиет:

Негізгі:

1. Калиева А.К. Шаги к деловому успеху. – Павлодар, 2003.

2. Омарова Р.А., Кенжетаева Г.К. Hinweise zum Baustein Bewerbungstraining.

– Павлодар, 2006

3.  Haubelin,   Scherling,   Hausler.   Telefonieren.   Schriftliche   Mitteilungen.

Langenscheidt, 2003.

4. Ratgeber. Briefe, E-Mails, SMS. – Koeln: Tandem Verlag, 2004

Қосымша:

      5. A. Hering, M.Matussek. Geschäftskommunikation.Schreiben und Telefonieren.

Hueber Verlag, 2003

      6. M.Mueller, P.Rusch u.a. Moment mal! Lehrbuch 2 Langenscheidt KG. Berlin

und Muenchen, 2003

     7.Бориско М.М. Деловой немецкий язык. – М., 2005.3 Пәнді зерделеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

Тақырып  1 Жұмысқа орналасу. Жұмысқа орналасу түрлері. 

Студент білу керек: 

- жұмысқа орналасу түрлерін. 

- бос орынға хабарландыру түрлерін (газетте, теледидарда,  Интернетте және 

т.с.с.).

Студент істей білу керек:

- Қазақстан мен Германиядағы нормаға сай хабарландыру құрастыру; 

 - хабарландыру бойынша жұмыс іздеу;

-  ұсыныс хат жазу;

-  әңгімелесу.Әдебиет:

[1] б. 5-9Тақырып 2 Резюме. 

Студент білу керек: 

- резюме қалай жажылатынын; 

Студент істей білу керек:

- Қазақстан мен Германия нормативтеріне сәйкес резюме, кәсіби хат, 

хабарландыру жаза білу.Әдебиет:

[1] б. 18-23

[2] б.13-16

[7] б.150-151Тақырып 3 Әңгімелесу.

Студент білу керек: 

-  әңгімелесу қалай жүргізілетінін; 

-   вакантты бос орынға қандай талаптар қажет екенін білу (білімі, ұтқырлығы

(мобильность),   икемділігі   (гибкость),   мақсаткерлігі,   дұрыс   шешім   қабылдай

білетіндігі, психологиялық тепе-теңдігі және т.б.) 

Студент істей білу керек:

- кадрлар бөлімінің бастығымен сөйлесе білуі;

- вакантты бос орындағы қызметті алу үшін өз кандидатурасын қорғап қалу;

- осы қызметке жарамдылығын негіздей білуі.Әдебиет:

[1] б. 11-13

[2] б.16-20, 27-35

[7] б.160-163Тақырып 4  Жұмысқа орналасу жөнінде өтініш жазу.

Студент білу керек: 

-  жұмысқа орналасу жөнінде өтініш қалай жазылатынын; 

- өтініш сызбасын;

Студент істей білу керек:

- жұмысқа орналасу жөнінде өтініш жаза білу; 

-   өтініш   сызбасын:   осы   қызметке   жарамдылығын   негіздей   білуі,   себеп-

салдарын, жұмысты бастаудың мерзімін көрсету.Әдебиет:

[1] б. 20-23

[2] б.10-17

Тақырып 5 Кәсіпорындағы жұмыс. Кәсіпорындардың түрлері мен құрылымы.

Студент білу керек: 

-  фирма, компания және кәсәпорын түрлерін;

Студент істей білу керек:

- фирма, компания және кәсәпорын түрлерін айыра білу;

Әдебиет:

 [7] б.144-146Тақырып 6  Қазіргі байланыс құралдары. Кәсіби корреспонденция.

Студент білу керек: 

-     ұсыныс-хаттың   құрылымын:   ұсыныс-хаттың   себебін,   сұраққа   жауап   беру,

қосымша ұсыныстар, тапсырысқа үміттену.

Студент істей білу керек:

-   ұсыныс-хатты   жаза   білу,   оның   құрылымын   бұлжытпай   орындау:   ұсыныс-

хаттың   себебін   көрсету,   сұраққа   жауап   беру,   қосымша   ұсыныстар   жасау,

тапсырысқа үміттену.Әдебиет:

[5] б.27-37

[7] б.146-150

Тақырып 7 Кәсіби келісім жүргізу.  Келісімге қол қою.

Студент білу керек: 

-   келісім   қалай   талқыланатынын   және   келісімге   қалай   қол   қойылатынын:

келісім жасау орны мен уақыты, келісім тақырыбы, тауарды жеткізу мерзімі,

жеткізілімі, ақысын төлеу  шарттары, кепілділік, сақтандыру, қол қою және т.б. 

Студент істей білу керек:

- келісімді талқылау және келісімге қол қою: келісім жасау орны мен уақыты,

келісім   тақырыбы,   тауарды   жеткізу   мерзімі,   жеткізілімі,   ақысын   төлеу

шарттары, кепілділік, сақтандыру, қол қою және т.б. 

Әдебиет:

[7] б.171-186Тақырып 8 Кәсіби іс-сапарға, стажировкаға дайындық.

Студент білу керек: 

- билетке қалай тапсырыс беретінін,  қонақ үйге қалай тапсырыс беретінін,  

ұшақтардың ұшу кестесін.

Студент істей білу керек:

- билетке тапсырыс беру,  қонақ үйге тапсырыс беру,  ұшақтардың ұшу кестесін

сұрай білу.

Әдебиет:

[7] б. 35-69Тақырып 9 Телефон арқылы келіссөз жүргізу. Автоматты жауап беруші.

Студент білу керек: 

-   фирмамен   келіссөзді   қалай   жүргізуді,  іскерлік   қызмет   істесу   жөнінде

әңгімелесу;

-   ескертудің,   рекламацияның,   дағуаның   (претензия),   талаптың,   сұраныстың,

тапсырыстың қалай жазылатынын.

Студент істей білу керек:

-   іскерлік   әңгімені   шет   тілде   жүргізе   білу,   фирмалармен   келіссөз   жүргізу,

іскерлік қызмет істесу жөнінде әңгімелесу;

- ескерту, рекламация, дағуа (претензия), талап, сұраныс жаза білу.Әдебиет:

[1] б. 10-17

[7] б. 46-48

Тақырып 10 Факс. Компьютер. Интернет. 

Студент білу керек: 

- Телекс. Телетайп. Телефакс. Дисплей  экранындағы мәтін. Телекс пен 

факстағы  маңызды қысқартулар тізімін.

Студент істей білу керек:

- Телекс, телетайп, телефакс жібере білу;

- Телекс, телетайп, телефаксты оқи білу.  

Әдебиет:

[7] б. 44-60Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет