Әдістемелік нұсқау ф со пгу 18. 2/05жүктеу 39.34 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.05.2017
өлшемі39.34 Kb.

Әдістемелік нұсқау

 

  Ф СО ПГУ 7.18.2/05    

                                                                                                                                                            формасы

                                                                                                            

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Шетел филологиясы кафедрасы

050119 «Шет  тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша 

оқитын студенттер үшін 

«Теориялық грамматикасы» пәні бойынша тәжірибелік жұмыстары арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


             

  Әдістемелік нұсқаның бекітілу беті

                          ФСО ПГУ 7.18.1/05

                                                                                                                                формасы 

Құрастырған: ф.ғ.к., доцент ___________________Нурсетова Х.Х. 

Шетел филологиясы кафедрасыТәжірибелік сабақтарға 

әдістемелік нұсқау

«Теориялық грамматикасы» пәні бойынша

050119 «Шет  тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін

Кафедраның мәжілісінде ұсынылған

200  ж. «___»____________ №_____. хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________________________ Каирбаева А.К. 

                                     

Филология,   журналистика   және   өнер   факультетінің   әдістемелік   кеңесінде

мақұлданған 

200  ж. «_____»______________№____ хаттама

ӘК төрайымы_________________________  Жуманкулова Е.Н.

БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және 

өнер факультетінің деканы 

___________Сарбалаев Ж.Т. 

«___» ___________200_г.

   Кегль 14, 

буквы


строчные,

кроме первой

прописной


1. Пәннің мақсаты мен міндеттері 

 

1.1 Курстың мақсаты 

Курстың  мақсаты   –  шетел   тілінің   грамматикалық   құрылысының   аса

маңызды заңдылықтарын көрсету, студенттерді грамматикалық құбылыстардың

негізгі   аспектілерімен,   атап   айтқанда,   грамматиканың   негізгі   екі   саласы   –

морфология   мен   синтаксиспен   таныстыру.   Курстың   басты   тақырыптары   мен

тараулары теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндайдан олардың тілдің өз

қызметін   атқарудағы   прагматикалық   құндылығымен   таныстыруға   қарай

бірізділікпен көрсетіледі.1.2 Курстың міндеттері: 

-

студенттердің   тілдің   түрлік-мағыналық   құрылымы   жәнеграмматикалық   бірліктердің   сөйлеуде   қызмет   атқаруы   туралы

түсінігін қалыптастыру;

-

тіл   жүйесінің   қазіргі   кездегі   даму   үрдістері   туралы   ағымдықғылыми   ақпаратты   өз   бетімен   өз   бетімен   өңдей   білу   жөніндегі

іскерлігін дамыту;

-

студенттердің   теориялық   жинақтаулар   мен   өз   бетіменкорытыңдылар жасау қабилетін дамыту;

-

теориялық   материалды   берудің   педагогикалық   дағдыларындамыту.

Теориялық   грамматикалық   мамандарды   даярлаудағы   рөлі   мен   маңызы

мынада:   бұл   пәнді   оқу   нәтижесінде   алған   білімдері,   іскеріліктері   мен

дағдылары шетел тілі мұғаліміне грамматикалық құбылыстарды терең түсінуге

және осы құбылыстарды өз оқушыларына жоғары кәсібі деңгейде түсіндіруге

мүмкіндік береді. 

1.3 Курстың оқу нәтижесінде студент білуі керек:

-

теориялық   грамматиканың   тарихи   даму   кезеңдері   және   қазіргізаманғы жай-күйі;

-

теориялық   грамматиканың   заңдары   мен   заңдылықтары,   оныңұғымдық аппараты жіне негізгі грамматикалық категориялары;

-

қазіргі заманғы ғылыми-теориялық көзқарастар;-

Қазақстан   ғалымдарының   теориялық   грамматиканың   дамуына

қосқан үлесі;

-

грамматикалық   талдау   мен   сипаттаудың   негізгі   әдістері,грамматикалық   құбылыстарды   сипаттауда   қызметтік   тәсілдің

қалай қолданылатын 

-

оқытылатын тілдің грамматикалық мөлшерін.-

1.4  «Теориялык грамматикасы» курсын меңгеру арқылы

студент:

-

ғылыми және анықтамалық әдебиеті пайдалана білуге;-

әр алуан теорияларды және сын көзімен түсіне білуге;-

сөздерді   өз   бетімен   морфологиялық   тұрғыдан   талдай   білуге,

фразалары   мағыналық-құрылымдық   тұрғыдан   талдай   білуге,

сөйлемдерді   оларды   мүшелеудің   негізгі   төрт   үлгісі   негізінде

талдай білуге, мәтінге грамматикалық талдау жасай білуге;

-

ғылыми терминологияны іскерлікпен пайдалана білуге;-

әр алуан көзқарастардың қисындылығын немесе қисынсыздығын

дәйекті түрде дәлелдей білуге; 

-

оқыту барысында шетел тілі құбылыстарын игерудің қиындығынанықтау үшін оларды ана тілінің фактілерімен салыстыра білуге;

-

тілдің грамматикалық құбылыстарын өз бетімен зерттей, түсіндіребілуге, өз көзқарасын дәйектер арқылы дәлелдей білуге.

2.   

Шетел   тілінің   теориялық   грамматикасын   оқудың   алдында   өтетін

пәндер тізімі:

-

Тіл біліміне кіріспе;-

Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі;

-

Негізгі базалық шетел тілі;-

Арнайы мақсаттарға қажетті шетел тілі.

 

Шектес   пәндер   тізімі   және   олардың   теориялық   грамматикамен   өзарабайланасы:

-

оқытылатын тілдің теориялық фонетикасы;  -

оқытылатын тілдің лексикологиясы;

-

стилистика:-

оқытылатын тілдің тарихы;

-

академиялық қажетті арналған шетел тілі.3. Аудитория сабақтарының мазмұны

3.1 Тәжірибелік  сабақтардың  мазмұныСабақ 1  Кіріспе.  Лингвистикалық  пән ретіндегі теориялық грамматиканың

нысаны.   Пәннің   мазмұны,   оның   мақсаттары   және   міндеттері.

Грамматиканың   екі   саласы:   морфология   және   синтаксис.   Негізгі

грамматикалық   ұғымдар.   Грамматикалық   категория,   граматикалық

түр және грамматикалық мағына.

Сабақ 2

Морфология.  Сөздің   морфемалық   құрылымы.   Сөз   таптарын

ажыратуға   байланысты   мәселелер.   Сөздерді   сөз   таптарына   қарай

топтастыра жіктеудің негізгі тәсілдері.

Сабақ 3

Зат есімдердің грамматикалық қасиеттері. Септік, сан категориясы

мәселелерінің тарихы.

Сабақ 4

Етістік.   Етістктің   әр   алуан   кластық   тармақтары.   Етістіктің

морфологиялық-синтаксистік

 

сипаттамасы. 

Етістіктіңграмматикалық категорияларының мәселелері мен тарихы.

Сабақ 5

Сын   есім.   Семантикалық,   морфологиялық   және   синтаксистік

ерекшеліктері.

Сабақ 6

Үстеу.   Семантикалық,   морфологиялық   және   синтаксистік

ерекшеліктері.

Сабақ 7

Синтаксис. Синтаксистің пәні негізгі синтаксистік ұғымдар. Сабақ 8

Фразеология   мәселелері.   Осы   мәселеге   байланысты   материалға

шолу.   Сөз   тіркестерін   негізгі   құрамдық   бөліктеріне   және

құрылымына қарай топтастыра жіктеу мәселесі.Сабақ 9

Сөйлемге   анықтама   беру   мәселесі,   оны   топтастыра   жіктеу.

Сөйлемнің   құрылымдық   типтері.   Сөйлемнің   қарым-қатынастық

типтері.


Сабақ 10 Сөйлемді   лингвистикалық   ьалдау   әдістері.   Сөйлемнің   үлгілерію

Сөйлем мүшелерінің дәстүрлі үлгісі. Жай және құрмалас сөйлемнің

белсенді түрде мүшеленуі.

Сабақ 

11

Құрмалас сөйлем. Топтастыра жіктеу мәселелері. Қолданбалықлық

тапсырмаларды орындау.

Сабақ 

12

Мәтін.


4. Әдебиеттер

 

1. Бархударов Л.С. Штеллинг Д.А.  Грамматика английского языка. М: 1973.

2. Блох М.Я. Семенова Т.Н.   Тимофеева С.В. Практикум по теоретической

грамматике английского языка. М., 2004

3. Вейхман  Г.А. Новое в современной английской грамматике. М., 2002

4. Иванова И.П. Бурлакова В.В.   Поцепцов Г.Г. Теоретическая грамматика

современного английского языка. М., 1981.

5. Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса. М., 1981

6. Смирнитский А.И. Морфология английского языка. М., 1959

7. Blokh M.Y.  A course of theoretical grammar. M.,  2000

8. Ilyish  B.  The structure of modern English.  Leningrad. 1971

9. Collins C.  English  Grammar. – Harper Collins Publisher. 1955

10. V.J. Cook,  M. Newson.  Chomsky’s universal Grammar

11.Iofic   L.L.     Chakhoyan   I.P.,   Pospepolova  A.G.   Readings   in   the   theory   of

English grammar. L., 1981

12. Khaimovich B.B., Rogovskaya B.I. A Course of English Grammar. M., 196713.  Leech   G.Svartvik   J.A.   Communicative   Grammar   of   English.   Longman.

London. 1994

14.M.A.K. Halliday, Hasan R. Language, context  and text: aspects of language in

a social semiotic perspective. Oxford University Press. 199115.Michael Swan. Practical English usage. Oxford, 2004.

Document Outline

  • Кафедра меңгерушісі ____________________________ Каирбаева А.К.
  • ӘК төрайымы_________________________ Жуманкулова Е.Н.
  • 3.1 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 39.34 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет