Әдіскер жаршысыжүктеу 10.31 Kb.
Pdf просмотр
бет1/23
Дата18.02.2017
өлшемі10.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
№3 (49) 2016 

 

     
 
ӘДІСКЕР ЖАРШЫСЫ 
Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 
Республиканский научно-методический журнал 
№3 (49) 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редактор 
Н.К.Кибатаева  
педагогика ғылымының 
кандидаты 
 
 
Редакциялық кеңестің 
төрайымы 
Председатель редакционного 
совета 
Ш.И.Кубенова  
физика-математика 
ғылымдарының кандидаты, 
доцент 
 
 
Редакциялық кеңес 
Редакционный совет 
А.К.Қағазбаева  
педагогика ғылымының докторы, 
профессор 
А.К.Каплиева  
педагогика ғылымының 
кандидаты, доцент 
Н.А.Тойбазарова 
педагогика ғылымының 
кандидаты, доцент 
 
 
Редакциялық алқа 
Редакционная коллегия 
А.К.Дүйсенбаев  
педагогика ғылымының 
кандидаты, доцент 
А.Тоқсанбаев  
педагогика ғылымының 
кандидаты 
Е.С.Давлеткалиева  
педагогика ғылымының 
кандидаты 
К.З.Сансызбаева  
психология ғылымының кандидаты  
Г.Ж.Рахатова 
педагогика ғылымдарының 
магистрі 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютерде беттеуші 
Компьютерный дизайн  
Г.Г.Джумагазина 
 
Ғылыми-әдістемелік журнал 
Научно-методический журнал 
2005 жылдан бастап шығарылды 
Издается с 2005 года 
Кезеңдік басылым 1 жылда 4 рет 
Выходит 4 раз в год 
 
Меншік иесі: 
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі 
«Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығы»  акционерлік 
қоғамының  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» 
Собственник: 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения 
квалификации  «Өрлеу»  «Институт  повышения  квалификации 
педагогических работников по Актюбинской области» 
 
Редакцияның мекен-жайы: 
Адрес редакции: 
Индексі: 030020 
Ақтөбе қаласы, 
город Актобе, 
Тургенев көшесі 86 
улица Тургенева 86 
«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  ПҚБАИ» 
баспа қызметі және қоғамдық ортамен байланыс бөлімі. 
Отдел по связями с общественностью и издательской 
деятельностью филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПКПР по 
Актюбинской области». 
«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  ПҚБАИ» 
баспа  қызметі  және  қоғамдық  ортамен  байланыс  бөлімінде 
басылып, шығарылды. 
Изготавливает и выпускает отдел по связями с общественностью и 
издательской  деятельностью  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу» 
«ИПКПР по Актюбинской области». 
Телефон: 8 (7132) 56 05 37, 56 06 09 
Е-mail: 
IPK_UMK@MAIL.RU
 
 
Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінде 
тіркелген  
Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  по  инвестициям  и 
развитию Республики Казахстан 
Куәлік № 15636-Ж, 22.10.2015 жыл. 
Свидетельство № 15636-Ж, 22.10.2015 год. 
 
Қолжазбалар қайтарылмайды. 
Рукописи не возвращаются. 
Теруге 02.08.16ж. жіберілді. 
Сдано в набор 02.08.16г.  
Баспаға 26.08.16ж. қол қойылды. 
Подписано в печать 26.08.16 г.  
Журналды шығару мерзімі .30.09.2016 ж. 
Выход журнала 30.09.2016г. 
Тапсырыс №344. 
Заказ №344. 
Таралымы 500 дана. (электронды түрде)  
Тираж 500 экз. (в электронном виде) 

 

     
 
МАЗМҰНЫ 
 
Білім сапасын жақсарту жолдары 
 
Кибатаева Н.К. 
От идеи «триединство языков» до полиязычного образования в Казахстане.................. 
Галимжанова М.А. 
Білім беруде педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіру жолдары......................... 
Сарсенова Н.С. 
Жаңартылған білім мазмұны жағдайында мектеп жасына дейінгі балалардың  
үш тілде сөйлеуін дамытудың алғы шарттары.................................................................... 
Биктимирова Л.Р. 
Пути формирования поликультурного сознания учителей и учеников  
в мультикультурном обществе.............................................................................................. 
Балмагамбетова Б.А. 
Желілік қоғамдастық - кәсіби дамудың басты кепілі......................................................... 
Турмамбетова А.Т. 
Жаңа дәуір келбеті – Мәңгілік Ел......................................................................................... 
Умарова А.С. 
Инновациялық технологияларды қолдану – уақыт талабы................................................ 
Уразалина А.Т. 
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру........................................................................................... 
Шаштыгарин М.М. 
Профессиональная компетентность современного педагога............................................. 
 
Педагогикалық зерттеу: ізденіс пен тәжірибе 
 
Берденова С.Ж. 
Балалардың жан сұлулығын,тән сұлулығын жетілдіру жұмыстары................................ 
Жубаева Ж.О. 
Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби шеберлігін жетілдіруде жаңартылған  
білім беру бағдарламасының маңызы................................................................................ 
Калимагамбетова А. 
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың функционалдық  
сауаттылығын дамыту............................................................................................................ 
Нурмухамбетова А.С. 
Қысқа мерзімді курстарда CLIL технологиясын енгізу..................................................... 
Серікқызы Қ. 
Студенттердің құндылық қабілеттерін бейімдеу................................................................ 
Сұлтанғалиева Ж.Б. 
Бастауыш класс оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру................................. 
Туржанова М.К. 
Қазақтан тарих оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын  
қалыптастыру.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 
 
 
16 
 
 
20 
 
25 
 
28 
 
30 
 
31 
 
33 
 
 
 
 
35 
 
 
38 
 
 
40 
 
42 
 
44 
 
45 
 
 
47 
 
 
 
 
 

 

     
 
Мектептегі тәрбие 
 
Базарғалиев Ғ. 
Профессор қ.б.сейталиевтің педагогикалық мұраларындағы ұлттық  
тәрбие идеялары..................................................................................................................... 
Қаленова Г.С. 
Отбасы тәрбиесі-қоғам негізінің бастауы............................................................................ 
Мадетхан Н. 
Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушыларды отан сүйгіштікке тәрбиелеу................. 
Нұрсара Ж. 
Ұлттық- этникалық тәрбие ол адамгершілік тәлім-тәрбиенің іргетасы............................ 
Утеумаганбетова Ж.Е. 
«Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы негізінде патриоттық тәрбиені дамыту............................ 
 
Ұстаз тәжірибесінен 
 
Айдынова Г.Д. 
Кальций және оның қосылыстары........................................................................................ 
Ақмалаева С.Е. 
Қарахан мемлекеті.................................................................................................................. 
Аликулова Н.М., Бажабай Т.С. 
Біз – жеңістің ұрпақтарымыз!............................................................................................. 
Аликулова Н.М., Бажабай Т.С. 
Мен оқимын! Біз оқимыз! Бәрі оқиды!................................................................................ 
Аманғожина Х.Ә. 
Түймедақтар әлемі.................................................................................................................. 
Аубакирова Т.К. 
Елімнің еркіндігі – Тәуелсіздік............................................................................................. 
Бабаниязов Ж.С. 
Есептеуіш техникасының даму тарихы......................................................................................... 
Бекет Г.С. 
Былғардан жасалған бұйымдар............................................................................................. 
Бердигожина А.Е. 
В.Сухомлинский «Ақ шаш».................................................................................................. 
Брешова М.Б. 
Сөйлем..................................................................................................................................... 
Бтеналина З.А. 
Вводные слова, их значения.................................................................................................. 
Есенжолова Н.А. 
Портфолио-мұғалімнің өзін-өзі бағалау құралы................................................................. 
Естурина Р.Б., Нуркасынова С.М. 
Әке, Ана үш-ақ әріп тіршілік, Үш әріптен үлбірейді гүл шығып...................................... 
Жайлханова А.Ж. 
Антоним.................................................................................................................................. 
Жанзакова М.А. 
М.Дулатұлы «Шешенің балаларын сүюі»........................................................................... 
Жетенова А.Ж. 
Тас дәуірі................................................................................................................................. 
Жумагельдиева Н.С. 
Буылтық құрттар типіне жататын жәндіктердің негізгі ерекшеліктері............................ 
 
 
 
 
51 
 
53 
 
55 
 
57 
 
60 
 
 
 
 
62 
 
63 
 
65 
 
67 
 
68 
 
69 
 
71 
 
73 
 
75 
 
77 
 
78 
 
80 
 
82 
 
83 
 
85 
 
87 
 
88 

 

     
 
Жұбат С.Т. 
Сүйектің құрамы, құрылысы, олардың пішіндері және қызметі....................................... 
Жұбатқанова С.М. 
Ә Табылды Дақылдар әні....................................................................................................... 
Искакова Ш.С. 
Тіл жүйрікте кім жүйрік?....................................................................................................... 
Канымкулова Д.В. 
Үлес.Жай бөлшектер.............................................................................................................. 
Касимова Ж.А. 
Қар астындағы ұялар (Аңшының әңгімесі)......................................................................... 
Кенешова Ж.А. 
Қазақ хандығының құрылуы............................................................................................... 
Мамытова А.Х. 
Schools in Great Britain........................................................................................................... 
Махатова А.Ж. 
Әдебиет әлемінде................................................................................................................... 
Мединаева Г.М. 
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жыры......................................................................................... 
Мунайтбасова Н.М. 
Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл!......................................................................... 
Мурзабекова Д.Ж. 
Меншіктеу операторы. Сандық функциялар....................................................................... 
Ниеткалиева Г.М. 
1837-47 жж. Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыс........................................................ 
НугимановаМ.Б.  
Су. Табиғаттағы су айналымы.............................................................................................. 
Пурханов С.К. 
Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері...................................................... 
Рсалина Г.И. 
Сауатсыздықты жою, халыққа білім беру жүйесінің дамуы және  
Саяси ағартушылық............................................................................................................ 
Рүстем Г.Е. 
Тірі ағзалардың Жер қабықтарына әсері.............................................................................. 
Рысқұлова Ш.С. 
Қарапайым графикалық редакторы. Суретті ашу, сақтау.................................................. 
Самиянова А.Е. 
А.Құнанбаев. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»......................................................................... 
Сарсенова М.А. 
Қуат.......................................................................................................................................... 
Сисенова А.Б. 
Сын есім.................................................................................................................................. 
Тансыкбаева Г.М. 
Виды углов.Транспортир....................................................................................................... 
Темирбаева А.А. 
Sport......................................................................................................................................... 
Тлепбергенова Р.Б. 
1920-1930 жылдардағы Қазақстан мәдениеті...................................................................... 
ТоктасоваС.Б. 
Ұлулар типі. Бауыраяқты ұлулар класы. Қосжақтаулылар класы. Басаяқты  
ұлулар класы........................................................................................................................... 
 
91 
 
92 
 
94 
 
96 
 
98 
 
99 
 
102 
 
103 
 
106 
 
108 
 
110 
 
112 
 
113 
 
116 
 
 
117 
 
118 
 
120 
 
122 
 
125 
 
128 
 
130 
 
132 
 
132 
 
 
133 

 

     
 
Тулегенова Г.Б. 
Алгоритм типтері (сызықты, тармақталу және циклдік алгоритмдер)............................. 
Турешова Ф.С. 
Алгебралық қосынды. Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін 
пайдаланып, алгебралық қосындының мәнін табу............................................................. 
Умиралина Т.С. 
Ң дыбысы мен әрпі................................................................................................................. 
Утеген Ж.Р. 
Атом құрамы және құрылысы............................................................................................... 
Шаманова Э.Ж. 
Ққ дыбысы мен әріпі............................................................................................................ 
Абдинагиева Г.К. 
Сөйлеу мәдениеті................................................................................................................ 
 
135 
 
 
137 
 
140 
 
141 
 
143 
 
144 
 
 

 

     
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЕСТИ 
 
Уважаемые педагоги! Вашему вниманию предлагаются основные мероприятия научно-
методического  характера  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  -  института  повышения 
квалификации  педагогических  работников  по  Актюбинской  области,  вызвавшие 
положительный  резонанс  педагогической  общественности.  В  третъем  квартале  2016  года 
сотрудниками филиала был проведен ряд важных мероприятий. 
1.  30  июня  2016  года  на  базе  филиала  проведена  Республиканская  педагогическая 
студия  «Шуақты  мұғалім  –  болашақтың  жарығы»  в  режиме  онлайн.  Участники  уделили 
внимание  роли  учителя  в  становлении  духовно-нравственного  потенциала  учащихся.  В 
Республиканской  педагогической  студии  приняли  участие  руководители  образовательных 
организаций,  ученые,  магистранты,  учителя  предмета  «Самопознание»,  а  также 
профессорско-преподавательский  состав  филиала  АО  НЦПК  «Өрлеу»  Жамбылской, 
Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей. 
В  ходе  мероприятия  заместитель  директора  института  повышения  квалификации 
педагогических  работников  по  Актюбинской  области,  к.п.н.  Кибатаева  Н.К.  поделилась 
мыслью  с  участниками  студии  о  деятельности  учителя  самопознания,  отвечающего 
современным требованиям. В завершении учителя средней школы №6 имени Г.Актаева, СШ 
№30 г.Актобе, прошедшие курсы повышения квалификации по программе «Самопознание», 
дали  исчерпывающие  ответы  на  вопросы,  поступившие  в  студию  и  поделились 
практическим опытом работы. Тренеры института повышения квалификации педагогических 
работников по Актюбинской области Токбасова А.С., Култаева Л.А., Сеткереева Г.А. вместе 
с  участниками  педагогической  on-line  студии  завершили  работу  исполнением  песни 
«Ұстазым». 
2.  Согласно  плану  АО  НЦПК  «Өрлеу»  –  института  повышения  квалификации 
педагогических  работников  по  Актюбинской  области  с  28  марта  по  12  августа  научно-
преподавательским  составом  института  реализованы  на  практике    идеи  обновленных 
образовательных 
программ 
курсов 
повышения 
квалификации, 
обеспечивающих 
индивидуализацию  и  непрерывность  профессионального  развития  учителей  начальных 
классов, казахского, русского, английского  языков, музыки,  технологии и изобразительного 
искусства. На курсах повышения квалификации педагогов в рамках обновления содержания 
образования  широко  использовались  активные  стратегии,  а  также  современные 
интерактивные методы и приемы обучения. 
3. В период с 22.08 по 18.09 2016 года на базе филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по 
Актюбинской  области  был  организован  первый  этап  курса  «От  сердца  к  сердцу»  по 
программе НДО «Самопознание» «Общечеловеческие ценности на уроках» для 50 педагогов 
(28  учителей  с  казахским  языком  обучения,  22  с  русским  языком  обучения)  организаций 
образования области.
 
Цель курса: 

 
способствовать  духовно-нравственному  преображению  личности  педагога,  раскрытию 
его внутреннего потенциала. 

 
способствовать 
усилению 
духовно-нравственного 
потенциала 
образования, 
обеспечивающего эффективность воспитательной работы. 

 
обеспечить  учителей  знаниями  и  практической  готовностью  по  организации  процесса 
преподавания  предмета  «Самопознание»,  способствующего  воспитанию  достойной 
личности, живущей в согласии с совестью, позитивно мыслящей и осознающей свой долг. 
На  первом  этапе  курса  «От  сердца  к  сердцу»  (в  объеме  160ч.)  –  были  рассмотрены 
вопросы о приоритетах нравственно-духовного в современном мире, историко-философские 
основы  программы  духовно-нравственного  образования,  о  новых  подходах  к  гуманизации 
современного  образовательного  пространства,  о  вечных  общечеловеческих  ценностях. 
Диалоговая форма работы создавала благоприятные условия для выполнения первого этапа 
«От  сердца  к  сердцу»  программы  курса,  а  также  позволила  достигнуть  максимальной 

 

     
 
активности  слушателей  курсов,  обеспечила  причастность  и  сопричастность  к  идеям  и 
ценностям, возможность раскрыть «Кто есть Я?». Педагоги посетили уроки «Самопознание» 
в СШ №3, №25, №30, №40 г.Актобе. 
1.
 
15 августа 2016 года на базе Актюбинского колледжа транспорта, коммуникаций и 
новых  технологий  в  10-00  состоялось  открытие  областного  семинара-диалога  для 
преподавателей колледжа на тему:  «Гендер и образование: человек и общество», в котором 
приняли участие преподаватели, методисты, студенты актюбинских колледжей, специалисты 
инновационного отдела филиала АО «НЦПК «Өрлеу». 
В  первой  части  семинара  участникам  была  представлена  слайдовая  презентация, 
основная  цель  которой  рассмотрение  ключевых  понятий  и  законодательной  базы  по 
вопросам  равных  прав  и  возможностей  в  соответствии  с  Конституцией  Республики 
Казахстан. 
Преподавательским составом колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий 
был  представлен  теоретический  и  практический  материалы  по  вопросам  семьи,  женщин  и 
детей,  где  определен  главный  принцип  -  равенство  прав  супругов  в  семье,  приоритет 
семейного воспитания детей, защита прав и интересов всех членов государства, как мужчин 
– так и женщин. 
В  заключении  семинара-диалога  была  проведена  рефлексия,  которую  провели 
специалисты инновационного отдела и особо отметили ключевые вопросы, активизировали 
деятельность  участников  семинара  посредством  применения  стратегий  критического 
мышления с целью последующего применения на собственных занятиях. После подведения 
итогов  участники  семинара-диалога  пришли  к  выводу,  что  актуальность  гендерного 
исследования  определяется  необходимостью  адекватной  реакции  педагогической  науки  и 
практики  на  происходящие  перемены  в  жизни  общества,  которые  предопределяют 
интенсивность и масштабность реформ современной системы образования. 
Уважаемые  педагоги!  Мы  рады  приветствовать  Вас  на  страницах  журнала 
«Әдіскер жаршысы» и очень надеемся, что наше сотрудничество не только сохранится, 
но и будет постоянно развиваться и совершенствоваться.  
Ждем от Вас новых публикаций и новых материалов «Из опыта работы...». 
 
                                              
                    Редакционная коллегия 
 
 
 

 

     
 
  
 
 
 
 
ОТ ИДЕИ «ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ» ДО ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ 
 
Кибатаева Н.К., 
к.п.н., зам.директора филиала АО «НЦПК «Өрлеу»» ИПК ПР по Актюбинской области 
 
Мир стремительно меняется. В быстро-
изменяющемся  мире  вопрос  о  создании  ин-
новационной  полиязычной  модели  является 
актуальным  и  значимым.  Это  назревшая 
жизненная необходимость, поскольку интен-
сивные  темпы  и  уровень  развития  науки  и 
техники  в  мире  требуют  свободного  владе-
ния  иностранными  языками  для  более  ка-
чественного  и  полноценного  получения 
необходимых теоретических и практических 
знаний, умений и навыков. 
Одним  из  важнейших  аспектов  проис-
ходящей в казахстанском обществе экономи-
ческой  и  социальной  модернизации  высту-
пает  политика  в  области  языка.  Внимание 
Лидера нации к этой составляющей государ-
ственной  политики  очевидно  и  заслуживает 
самого пристального изучения и анализа, по-
скольку  именно  в  нашей  республике  реали-
зуется  уникальный проект, инициированный 
Главой государства «Триединство языков»
В  современном  мире,  полиязычном  и 
мультикультурном,  как  никогда  актуальна 
проблема  сопряженности  языков,  поиск  эф-
фективных  и  жизнеспособных  программ  в 
области  языков  по  консолидации  общества. 
В  связи  с  этим  значимость  и  актуальность 
полиязычного образования, являющегося ре-
зультатом внедрения идеи Президента о три-
единстве языков, не вызывают сомнения.  
По  мнению  Президента  Н.Назарбаева 
«...Казахстан уникален и силен своей много-
национальностью. На его земле сформирова-
лось  уникальное  поликультурное  простран-
ство…  Поликультурность  Казахстана  –  это 
прогрессивный  фактор  развития  общества. 
Евразийские  корни  народов  Казахстана 
позволяют  соединить  восточные,  азиатские, 
западные,  европейские  потоки  и  создать 
уникальный казахстанский вариант развития 
поликультурности». 
Проживание  различных  этносов  в  рес-
публике  обусловливает  проведение  государ-
ственной  языковой  политики  и  предусмат-
ривает  взаимодействие  национальных  куль-
тур. Благодаря принятию законов РК «О язы-
ках  в  Республике  Казахстан»  в  1989  и  1991 
годах,  а  также  соответствующей  статьи 
Конституции  стало  возможным  начать  воз-
рождение  национального  образования.  В 
республике  значительно  расширилась  сеть 
организаций с казахским и другими языками 
обучения. 
Языковые знания сегодня рассматрива-
ются  как  триединство  ценностей:  1)  языко-
вое  образование  как  государственная  цен-
ность; 2) языковое образование как общест-
венная  ценность;  3)  языковое  образование 
как личностная ценность. В своих выступле-
ниях  и  обращениях  Президент  страны 
Н.А.Назарбаев  неоднократно  говорил  о 
важности и значимости развития полиязычия 
для  многонационального  казахстанского 
общества. 
Идею триединства языков в Казахстане 
Президент впервые озвучил ещё в 2004 году, 
впоследствии  неоднократно  к  ней  возвра-
щаясь.  Так,  в  октябре  2006  году  на  ХІІ 
сессии  Ассамблеи  народа  Казахстана  Глава 
государства  вновь  отметил,  что  знание,  как 
минимум,  трех  языков  важно  для  будущего 
наших детей. А уже в 2007 году в Послании 
народу  Казахстана  «Новый  Казахстан  в 
новом  мире»  Глава  государства  предложил 
начать  поэтапную  реализацию  культурного 
проекта  «Триединство  языков».  Именно  с 
этого  момента  и  начинается  отсчёт  новой 
языковой 
политики 
независимого 
Казахстана, которая сегодня может служить 
примером для других стран мира по степени 
популярности  в  обществе  и  уровню  своей 
эффективности. Гармонично войдя в процесс 
                                                                                                           
 
БІЛІМ САПАСЫН ЖАҚСАРТУ 
ЖОЛДАРЫ
 

 
10 
     
 
духовного 
развития 
народа, 
языковая 
политика  неотделима  от  общей  политики 
масштабной социальной модернизации. 
«Казахстан  должен  восприниматься 
во всем мире как высокообразованная стра-
на, - неоднократно подчёркивал Президент,- 
население которой пользуется тремя языка-
ми.  Это:  казахский  язык  -  государственный 
язык,  русский  язык  -  как  язык  межнацио-
нального  общения  и  английский  язык  -  язык 
успешной 
интеграции 
в 
глобальную 
экономику»
Для  казахстанцев  идея  триединства 
языков  особенно  важна,  поскольку  сформу-
лирована была Главой государства как ответ 
на  вызов  времени,  как  решение  насущной 
жизненной  потребности  общества,  активно 
интегрирующегося в глобальный мир. 
Интеграция  Казахстана  в  мировое  со-
общество  зависит  сегодня  от  осознания  и 
реализации  простой  истины:  мир  открыт 
тому, кто сможет овладеть новыми знаниями 
через  овладение  доминирующими  языками. 
Благодаря  инициативе  Президента  наше 
государство  приступило  к  реализации  кон-
цепции  полиязычия  в  образовании,  потому 
что  именно  полиязычие  послужит  укрепле-
нию конкурентоспособности Казахстана. 
Сегодня  невозможно  представить  себе, 
что  где-то  ещё  существуют  страны,  люди 
которых владели бы только одним языком. И 
в  реальности  нет  цивилизованных  государ-
ств, где жила бы только одна нация. Для нор-
мального  функционирования  любого  много-
национального  государства  весьма  сущест-
венно  формирование  двуязычия  и  полиязы-
чия.  Полиязычие  –  «употребление  несколь-
ких  языков  в  пределах  определенной  со-
циальной  общности  (прежде  всего  государ-
ства); употребление индивидуумом (группой 
людей) нескольких языков, каждый из кото-
рых выбирается в соответствии с конкретной 
коммуникативной ситуацией». 
Обучение  иностранному  языку  форми-
рует  коммуникативное  умение,  столь  необ-
ходимое  для  человека  как  члена  общества, 
члена коллектива, члена семьи. Оно предпо-
лагает  умение  слушать  собеседника,  всту-
пать  в  общение  и  поддерживать  его. 
Английский  язык  как  средство  международ-
ного общения занимает в мире лидирующую 
позицию. Это связано, прежде всего, со стре-
мительным  развитием  высоких  технологий 
(космических,  информационных  лазерной 
техники, био – и нанотехнологий), экономи-
ки.  Применение  новых  методов,  технологий 
обучения 
иностранным 
языкам 
будет 
способствовать  развитию  таких  качеств 
личности, которые являются востребованны-
ми  современным  поликультурным  и  много-
язычным  обществом.  Поэтому  проблема  ис-
пользования  эффективной  методики  препо-
давания  английского  языка  в  школе  пред-
ставляется очень важной. 
Владение  казахским,  русским  языком  и 
иностранным  языками  становится  в  казах-
станском  обществе  неотъемлемым  компо-
нентом личной и профессиональной деятель-
ности  человечества.  Всё  это  в  целом  вызы-
вает  потребность  в  большом  количестве 
граждан,  практически  и  профессионально 
владеющих  несколькими  языками  и  полу-
чающих  в  связи  с  этим  реальные  шансы 
занять  в  обществе  более  престижное  как  в 
социальном,  так  и  в  профессиональном 
отношении положение.  Одной из  задач  при-
общения  подрастающего  поколения  к  уни-
версальным, глобальным ценностям, форми-
рования  у  подростков  умений  общаться  и 
взаимодействовать с представителями сосед-
них культур в мировом пространстве. В этой 
связи понимание роли языков в современном 
мире  ставит  перед  нами  вопрос  обучения 
языкам  и  повышение  уровня  языковой  под-
готовки  учащихся,  а  так  же  учителей  школ, 
которые  должны  знать  свой  родной  язык  и 
язык 
международного 
общения 
– 
английский. 
Казахстан - многонациональная страна. 
Жизнь  сложилась  так,  что  люди  разных  на-
циональностей живут здесь в одной большой 
дружной  семье,  знакомятся  с  языками  пред-
ставителей  других  национальностей,  изуча-
ют их языки. По опросу (опросом были охва-
чены  1392  респондента  из  5-ти  областей 
Казахстана),  сделанному  Р.Б.Абсаттаровым 
и  Т.С.Садыковым,  «каждый  респондент  со-
общил, что живет по соседству с представи-
телями не менее пяти различных националь-
ностей,  83,1%  опрошенных  имеют  среди 
представителей  других  национальностей 
близких друзей, более 50% – близких родст-
венников, 91,9% – приглашают и сами ходят 
в гости к людям других национальностей» . 

 
11 
     
 
В этих условиях актуализируется проб-
лема  становления  и  развития  полиязычного 
образования.  Для  решения  поставленной 
Президентом  задачи  эффективного  внедре-
ния  полиязычия  в  образование  необходимо 
привести  в  единую  систему  фрагментарно 
наработанную  практику  полиязычного  обра-
зования в отдельных вузах и школах Респуб-
лики  Казахстан  и  обеспечить  преемствен-
ность образовательных программ. Это потре-
бует,  в  свою  очередь,  разработки  комплекса 
научно-методических  рекомендаций  по  реа-
лизации  принципа  преемственности  поли-
язычного  образования  в  системе  «школа- 
вуз»,  социально-экономический  эффект  ко-
торых  определяется  тем,  что  будут  созданы 
реальные  предпосылки  для  решения  задач, 
поставленных в Государственной программе 
развития  образования  на  2011-2020  годы: 
«...подготовка  педагогических  кадров  с 
полиязычным  образованием  в  вузах 
страны». 
С  целью  создания  инновационной,  по-
лиязычной  модели  образования  количество 
школ, предоставляющих образование на трех 
языках, увеличится с 33  до  700, в том числе 
количество  школ  сети  «Назарбаев  интел-
лектуальные  школы»  расширяется  с  6  до 
20.  Эти  школы  станут  базовыми  площад-
ками для апробации полиязычной модели 
образования, инноваций в образовании» . 
«Министерством  образования  и  науки 
сделаны конкретные шаги по внедрению по-
лиязычного  образования  в  вузах  страны,  в 
частности,  расширен  объем  кредитов  на 
изучение  языков  в  Государственных  стан-
дартах  по  направлению  «Образование»,  что 
позволит студентам третьего года обучения в 
объеме  2-х  кредитов  изучать  дисциплины 
«Профессиональный  казахский/русский»  и 
«Профессионально  ориентированный  инос-
транный язык». 
Базовыми  вузами  республики  по  вне-
дрению  полиязычного  образования,  в  числе 
которых  Карагандинский  государственный 
университет  имени  академика  Е.А.Букетова, 
накоплен определённый опыт по подготовке 
педагогических  кадров  в  области  полиязы-
чия,  проведена  комплексная  работа  по  фор-
мированию  учебно-методических  материа-
лов на английском языке, создана академиче-
ская  база  для  эффективного  изучения  казах-
ского, русского и английского языков, нача-
та языковая подготовка преподавателей. 
Авторскими коллективами разработаны 
учебно-методические  комплексы  по  спе-
циальным  дисциплинам  на  английском  язы-
ке,  изданы  под  грифом  Министерства  обра-
зования и науки трёхъязычные терминологи-
ческие  словари,  опубликованы  учебные 
пособия,  практикумы,  успешно  реализуется 
Республиканская 
бюджетная 
программа 
«Повышение  квалификации  и  переподго-
товка  кадров  государственных  организа-
ций образования». 
Совместно  с  Республиканским  научно-
практическим  центром  Министерства  обра-
зования  и  науки  «Дарын»  проводятся  обу-
чающие  семинары,  республиканские  олим-
пиады  по  английскому  языку,  разрабатыва-
ются  учебно-методические  комплексы  на 
английском  языке  для  специализированных 
школ  с  обучением  на  трёх  языках.  По  госу-
дарственной  программе  учебники  нового 
поколения  издаются  в  стране  на  шести  язы-
ках:  казахском,  русском,  уйгурском,  узбек-
ском,  турецком  и  немецком.  Иностранные 
языки  изучаются  во  всех  школах.  Если 
учесть,  что  обучение  осуществляется  на  го-
сударственном,  казахском  и  языке  межна-
ционального  общения,  русском  языках  в 
школах, колледжах и вузах, а в учебных пла-
нах  всех  учебных  заведений  предусмотрено 
изучение,  кроме  русского,  еще,  как  мини-
мум,  одного  иностранного  языка,  то  можно 
говорить,  что  в  Казахстане  уже  сформиро-
валась  двуязычная  ситуация  и  имеется  тен-
денция полиязычного образования. 
«Сейчас  в  Казахстане  в  основном  ут-
вердилось двуязычие как важнейшее направ-
ление культуры межнационального общения. 
Человек,  владеющий  кроме  родного  языка 
языком  другого  народа,  получает  возмож-
ность общаться с большим количеством лю-
дей, приобщаться к материальному и духов-
ному  богатству,  выработанному  носителями 
языка другого народа, ближе и глубже знако-
миться с его историей, культурой». 
По  поручению  Главы  государства, 
начиная с 2013 года, в школах республики с 
1  класса  вводится  изучение  английского 
языка. Уже через 5 лет эти школьники нач-
нут изучать  уже дисциплины на английском 
языке. К тому времени необходимо подгото-

 
12 
     
 
вить  квалифицированные  кадры  для  осу-
ществления такой работы. Предпринимаются 
конкретные и эффективные меры в вузах по 
подготовке  полиязычных  учительских  кад-
ров.  Новая  модель  образования  будет  ст-
роиться  на  трех  языках.  Именно  такую  за-
дачу  перед  казахстанцами  ставит  Глава 
Государства в ближайшей перспективе. 
Полиязычие  –  основа  формирования 
поликультурной  личности.  Полиязычным 
можно  назвать  человека,  говорящего,  пони-
мающего  и  умеющего  в  различных  ситуа-
циях  общения  пользоваться  иностранными 
языками.  Изучение  иностранного  языка  еще 
не  говорит  о  получении  образования.  О  по-
лиязычном  образовании  можно  говорить  в 
тех  случаях,  когда  на  изучаемом  иностран-
ном языке преподаются еще другие учебные 
дисциплины,  например,  литература  изучае-
мого языка, страноведение и т.п. 
Годы развития суверенного Казахстана 
показывают,  что  двуязычие  и  полиязычие  в 
обществе  не  только  не  ущемляет  права  и 
достоинства  казахского  языка,  но  и  создаёт 
все необходимые условия для его развития и 
прогресса. Но это зависит от глубоко проду-
манной  языковой  политики  Президента 
Назарбаева и государства и способности на-
циональной интеллигенции сохранить и раз-
вить  культуру,  историю  и  язык  казахского 
народа.  Концепция  языковой  политики 
Республики  Казахстан  определяет  русский 
язык как основной источник информации по 
разным областям науки и техники, как сред-
ство  коммуникации  с  ближним  и  дальним 
зарубежьем. 
Развитие  государственного  казахского 
языка, сохранение и развитие русского, осу-
ществление  политики  полиязычного  образо-
вания задача важнейшая, но трудная. Решить 
эту  задачу  можно  только  сообща,  усилием 
всех членов общества. Поэтому, развивая по-
лиязычное  образование,  мы  должны  ставить 
его  целью  не  просто  знание  всеми  детьми 
трех языков, а в первую очередь, интеграцию 
мировоззрения трех культурных кодов.  
Необходимо  сделать  так,  чтобы  нечто 
объединяло  всех  юных  граждан  страны  вне 
зависимости  от  того,  в  какой  школе  они 
учатся  и  на  каком  языке.  Иными  словами,  в 
развитии  по-лиязычного  образования  мы 
должны  стре-миться  к  достижению  трех 
целей:  1)  знание  языков,  2)  интеграция 
мировоззрения,  3)  воспитание  достойных 
граждан страны. 
Для реализации этой идеи разработаны 
стратегия  развития  полиязычного  образова-
ния, пакет нормативных документов, плани-
руется  подготовка  педагогических  кадров 
для  системы  полиязычного  образования,  а 
также  разработаны  модели  по  обучению 
казахскому и русскому языкам, аналогичные 
международной 
системе 
обучения 
английскому языку. 
Это  позволит  сформировать  единую 
методологию  обучения  языкам.  В  рамках 
реализации  культурного  проекта  «Триедин-
ство языков» стоит задача повысить роль го-
сударственного  языка  как  фактора  укрепле-
ния  государственности  Казахстана,  сохра-
нить  высокий  уровень  знания  русского  язы-
ка,  а  также  создать  условия  для  успешного 
овладения английским языком. 
В Казахстане уже начата работа по раз-
витию  центров  обучения  языкам.  С  2007 
года в специализированных школах для ода-
ренных  детей  в  экспериментальном  режиме 
начато  внедрение  программы  полиязычного 
образования,  направленной  на  углубленное 
изучение  казахского  (государственного), 
русского и английского языков и преподава-
ние  предметов  естественнонаучного  и  мате-
матического циклов на английском языке.  
Наряду с этим, в 20 вузах страны, в том 
числе,  национальных  и  ведущих  региональ-
ных,  открыты  специальные  отделения  по 
подготовке  полиязычных  кадров  приори-
тетных  специальностей  инженерно-техниче-
ского и естественно-научного направлений.  
В  настоящее  время  уже  функцио-
нируют  33  специализированные  школы  с 
обучением  на  трех  языках,  а  в  следующем 
учебном  году  их  количество  увеличится  до 
700.  В  отдельных  вузах  (или  факультетах) 
начата  работа  по  обучению  на  трех  языках. 
Успешным примером практической реализа-
ции  казахстанской  модели  полиязычного 
образования  являются  Назарбаев  Интеллек-
туальные  школы  и  Назарбаев  Университет, 
преподавание  в  котором  ведется  на 
английском  языке.  Обучение  в  этих 
передовых  образовательных  центрах  откры-
вает  для  казахстанской  молодежи  дополни-

 
13 
     
 
тельные  перспективы  интеллектуального, 
профессионального и карьерного роста.  
Вместе  с  тем  активизация  полемики 
вокруг  языковой  ситуации  в  Казахстане  в 
последние  несколько  лет  свя-зана  с 
полиязычием,  что  позволяет  говорить  о 
новых  гранях  языкового  образования.  На-
ряду с этим необходимо провести конструи-
рование нового содержания языкового обра-
зования, концептуально обоснованного, про-
граммно  спроектированного,  реализация  ко-
торого  должна  регламентироваться  типовы-
ми  требованиями,  научно  обоснованными 
предписаниями и рекомендациями. 
Учитывая положительный опыт по реа-
лизации полиязычного  обучения  в  казахско-
турецких  лицеях,  областных  школах-интер-
натах  для  одаренных  детей,  международной 
школы  «Мирас»,  Министерством  образова-
ния и науки было принято решение о поэтап-
ном внедрении обучения на трех языках с 7-
го  класса  в  школах,  предусмотрев  изучение 
одного  или  нескольких  предметов  естест-
венно-математического цикла на английском 
языке, казахского языка и литературы, исто-
рии  Казахстана  в  школах  с  русским  языком 
обучения - на казахском языке, по программе 
школ  с  казахским  языком  обучения;  рус-
ского языка и литературы в школах с казах-
ским  языком  обучения  -  на  русском  языке, 
по программе школ с русским языком обуче-
ния. В связи с тем, что на сегодняшний день 
в  системе  образования  отсутствует  единая 
методика 
полиязычного 
преподавания 
школьных предметов, в том числе и для кур-
са  информатики,  актуализируется  вопрос  о 
проведении научных исследований в данной 
области. 
В ходе исследования был изучен поло-
жительный опыт стран, в которых полиязыч-
ное  обучение  прошло  апробацию  в  системе 
образования  (Канада,  Бельгия).  На  основе 
изученного опыта стоит отметить, что необ-
ходим поэтапный переход к изучению пред-
метов  на  нескольких  языках,  так  как  резкий 
переход,  может  негативно  отразиться  не 
только  на  качестве  усвояемости  материала, 
но  и  на  развитие  нежелания  изучения  пред-
мета у учащихся.  
В  связи  с  этим  первостепенно  предла-
гается  внедрение  полиязычного  обучения  в 
отдельные  фрагменты  урока  с  применением 
новых  методов  обучения,  основанных  на 
проведении  нестандартных  видов  уроков. 
Примером может являться опыт применения 
игровой  модели  проведе-ния  уроков  с 
применением  видеоуроков  на  иностранном 
языке. 
Сегодня  перед  системой  образования 
ставится  задача  внедрения  новейших  мето-
дик  уже  дошкольной  подготовки  и  раннего 
трехъязычия,  а  в  32-ти  вузах  страны  с  1 
сентября  2012  года  внедрена  подготовка 
более  5,5  тысяч  студентов  спецотделений. 
Это  позволит  в  ближайшее  время  получить 
не  только  конкурентоспособных  полиязыч-
ных  специалистов,  но  и  осуществить  массо-
вое  внедрение  полиязычия  на  всех  этапах 
образования  «дошкольное  образование-шко-
ла- вуз». 
Считаем важным обратить внимание на 
формирование компетентностного подхода к 
обучению языкам в рамках полиязычного об-
разования, поскольку в основной школе язы-
ки  традиционно  изучались  в  трех  аспектах: 
теоретические  аспекты  языка,  формиро-
вание  орфографических  и  пунктуационных 
навыков,  развитие  связной  речи  и  совер-
шенствование речевой культуры. 
Неслучайно  сегодня  остается  актуаль-
ным  вопрос  о  важности  лингвокультуровед-
ческого и страноведческого аспектов в мето-
дике  преподавания  языков,  необходимости 
сопоставительной  грамматики  и  стилистики 
с родным языком студентов. К слову, тради-
ционные  ошибки  на  согласование  (при  от-
сутствии в казахском языке категории рода), 
предложное  управление  (при  отсутствии  в 
родном  языке  студентов  предлогов),  пра-
вильное  интонирование  речи  (при  наличии 
разных интонационных конструкций и моде-
лей  интонирования  в  сравниваемых  языках) 
и  т.д.  требуют  систематической  работы  на 
каждом занятии. 
Знание  двух  и  более  языков  –  явление 
прогрессивное, оно способствует ускоренно-
му интеллектуальному развитию, формирует 
гибкость  мышления.  По  мнению  Олжаса 
Сулейменова, если программа триязычия бу-
дет реализована в республике, то через деся-
ток  лет  перед  нашей  молодёжью  будет  от-
крыт весь мир. Важно отметить тот факт, что 
полиязычное  образование  стало  активно 
внедряться в систему среднего образования. 

 
14 
     
 
Сегодня как никогда важны разработки 
новых креативных подходов в обучении язы-
кам,  предполагающим  комплексный  подход 
к  триязычию,  без  которой  невозможно  реа-
лизовать  профессиональную  языковую  под-
готовку  высококвалифицированных  специа-
листов.  
Таким образом, одним из актуальных и 
перспективных  направлений  научных  ис-
следований  для  современного  образования 
являются  направления,  связанные  с  разра-
боткой  полиязычных  методик  и  технологий 
обучения, и, в частности, методик и техноло-
гий  преподавания  информатики  на  англий-
ском языке. 
Н.Назарбаев  в  своем  вступлении  пояс-
нил, что в старших классах постепенно нуж-
но  переходить  на  английский  язык,  как 
произошло  в  Малайзии,  и  повсеместно  пе-
рейти  на  английский  язык  при  получении 
высшего  образования.  Также  Глава  государ-
ства обратил внимание НАТО, что с каждым 
годом  увеличивается  количество  представи-
телей  некоренной  национальности,  владею-
щих казахским языком.  
«
Развитие  казахского  языка  еще  не 
знало  таких  масштабов  и  темпов,  сколько 
неказахов сегодня знает казахский язык, я не 
рискну  посчитать,  много.  При  этом  в 
Казахстане  широко  используется  русский 
язык,  как  язык  межнационального  общения, 
как  родной  язык  нашего  огромного 
стратегического соседа России. 
Ранее  Глава  государства  говорил  о  не-
обходимости преподавания всех предметов в 
старших  классах  на  английском  языке.  Сов-
ременная  молодежь  должна  знать  как  мини-
мум три языка. «Родители должны быть нас-
троены на то, чтобы дать детям образование. 
Триязычие  обязательно!»  -  подчеркнул 
Назарбаев. Он пояснил, что в мире огромное 
количество научной и технической литерату-
ры издается на английском языке и далеко не 
весь  этот  объем  переводится  на  казахский и 
русский языки. 
По  словам  Президента,  молодые  люди 
должны  знать  казахский  язык  как  государ-
ственный,  русский  как  язык  межнациональ-
ного общения и английский в качестве меж-
дународного. «В Швейцарии, например, каж-
дый  водитель  такси  должен  знать  пять  язы-
ков.  И  это  ничего,  молодежь  должна  это 
освоить»,- отметил Глава государства. 


жүктеу 10.31 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет