Әдебиеттегі мәселелер ала-құла бола бас таған бүгінгі кезеңде ла йықты көркем шы ғаржүктеу 0.69 Mb.

бет1/6
Дата08.09.2017
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Әдебиеттегі мәселелер ала-құла бола бас-

таған бүгінгі кезеңде ла йықты көркем шы ғар-

маларды ға на басатын арнайы мемлекеттік бір 

баспа керек-ақ. Қазір кез келген бас па өз біл ге-

нін істеуде. Соның сал дарынан ешқандай са-

рап  та ма дан  өтпеген,  сауатты  редактордың  қолы 

ти меген ортаңқол дүниелер әдебиетімізге жол-

дан келіп қосылып жатыр. Осы олқылықтарды 

жөнге келтіруде мемлекет өзі үшін кешенді түр-

де жоспар жасап, дұрыс жүйе қалыптастыруы 

керек.  Ол үшін Мә дениет ми нистр лігі Қа зақ-

стан Жазушылар одағымен бір ле сіп іс жүргізуге 

тиіс. Өйткені осы шығар ма шылық одақтың 

маңайында ағымдағы әдеби про цестің тамырын 

баса алатын талғампаз қа лам герлер баршылық. 

Ендігі кезекте мемлекеттік бас 

па жұмысын 

жолға қойып, Жазушылар одағының сүзгісінен 

өткен шығармаларды ғана сол баспадан басып 

шығару керек. 

ЖОҚ

– Бүгінгі нарықтың қатал заңды лық  тары кез 

келген саланың жұмыс іс т еу тәсілдеріне бір-

шама өзгерістер алып келді. Кезінде көп нәр се 

бір  жү  йеге  бағынып,  бір  орталықтан  бас     қа рыл-

ды.  Қазақ  әдебиеті  де  ке ңес    идео  логиясына 

қыз мет етуге мәж  бүр болды. Се бебі ол тұстағы 

би  лік қалам гер атаулыға өз ісін жүр гізу үшін 

аямай ақша құйды. Егер де қазіргі жағ    дайда біз 

көркем  әдеби  кітаптар  өнді рісін  қай  тадан  ор-

талықтандыр сақ,  онда  әде биеттегі  бел гілі  бір 

топ  тың  моно по лиясын  тудырып  ала  мыз.  Ал 

мұндай бір бағытты ғана ұс тан  ған жүйе еш  -

қандай бәсе ке лес тік тудырмайды. Бұл жалпы 

әде бие тіміз дің дамуына да кері әсер етед і. Бә-

се ке жоқ жағдайда отандық поли гра фия өн ді-

рісі де алға жылжымайды. Сон дық тан да көр-

кем әдеби кітаптарды басумен айналысатын 

мем  лекеттік баспахана құрып, көркем әде биет-

ке монополия жүргізгеннен ұтарымыз жоқ.  Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Григорий ЯВЛИНСКИЙ, 

ресейлік саясаткер:

– Меніңше, 30 жылдан кейін 

әлемде дамушы елдер болмайды. 

Тек дамыған мемлекеттер және 

мәңгі-бақи дамымайтын халықтар 

қалады. 


(www.itogi.ru сайтынан)

№165 (391) 

25 қыркүйек

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Қазыбек ИСА, ақын, халықаралық 

«Алаш» сыйлығының иегері, «Тұран» 

баспасының бас директоры:

Оразақын АСҚАР, 

ақын, халықаралық 

«Алаш» сыйлығының иегері:

4-бет

4-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Подобедова тарихи 

отанын тақырға 

отырғызды

«Ауызсу» атқара 

алмаған істі «Ақ бұлақ» 

жүзеге асырамын дейді

Қазақтың саудаға қыры 

жоқ па, болмаса, сауда 

саласының міні көп пе?

Көркем әдеби кітаптарды басумен айналысатын мемлекеттік баспахана керек пе?

Бүгінгідей нарық қыспағында ақын мен 

жазушы өз шығар ма ларының жемісін жей алмай 

отырғаны анық. Бұрын ғы дай қомақты 

қаламақыдан қағылған қазақ қаламгері өз күнін 

өзі көріп келеді. Жоғарыдағылар болса «бүгінгіні 

паш ететін әдебиет неге жазылмай жатыр» деп, 

оларды жазғыруға дайын. Кеңес өкіметі тұсында 

жазушының кітабы сан мыңдаған тиражбен 

басылып, өз оқырманына сөзсіз жететін. Мұны 

өткеннің әңгімесі делік. Алайда осындай игіліктер 

бүгінгі Тәуелсіздіктің туын желбіреткен ұлт 

әдебиетіне неге жасалмайды? Ал қаптаған 

баспалар көркем әдебиетті дамытуға ынталы 

емес. Осыдан келіп талғамсыз дүниелер алға 

шыға бастады. Бәлкім, бізге кітап басу мен оны 

таратудың біркелкі жүйесін жасап, көркем әдеби 

кітаптарды басумен айналысатын мемлекеттік 

баспахана құру қажет шығар? Бұған 

қаламгерлердің өзі не дейді?

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,54

197,20

4,75

22,00

1,3310662,42

1471,63

1485,56

78,23

1294,3

Айбын БАҚЫТҰЛЫ

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Балқаш көлі Балқия

қыздың көз жасы ма?

Ертеде мыңғырған мал айдаған бір байдың Балқия 

деген айдай ару, күндей көркем қызы болыпты. Ел-

жұрты Балқияның ақылы мен көркіне тамсанып, оны 

«Балқияжан, Балқаш» деп еркелетіп айтатын болыпты. 

Күндердің күнінде сол Балқаш қыз бойжетіпті. Бала 

кезінен атастырылған Балқаш қыз өзінің болашақ жары 

туралы ештеңе білмейді екен. Бір күні бесік құдасы 

байға кісі шаптырып, «келінімді алып кетуге барамын, 

дайындала берсін» деп хабар жіберіпті. Өзінің болашақ 

күйеуінің сақау әрі есерсоқтау екенін осы кезде ғана 

жеңгелерінен естіп-білген Балқаш қыз күннен-күнге 

солған гүлдей сарғайып, қайғыдан қан құса бастайды. 

«Бай баласы, ертең-ақ ел ағасы болады, қызымыздың 

да көңілі жайланар» деп ата-анасы бұған аса мән 

бермейді. Бірақ та жүрегі қаламаған жанға жар 

болмасқа бел буған Балқаш қыз ертеден өзі көңіл 

қосып, ұнатып жүрген Ерденге өзінің өтініш-назын 

жеткізеді. Ерден бұл елге сіңіп кеткен, сырттың адамы 

екен. 


– Етегіңнен ұстадым, батыр-еке. Өмір-бақи 

алдыңнан шықпай, бетіңнен қақпай өтуге ант-су ішемін. 

Тек мені мына пәледен құтқара гөр. 

Барар жер, басар тауы жоқ, артында тұрған қалың 

жұрты, арқа сүйер елі жоқ Ерден сонда қатты қысы-

лыпты. Балқаш қыздың кім көрінгеннен бұлай өтіне 

бер мейтінін, ғазиз тағдырын қолына бекер тапсыр-

майтынын Ерден де жақсы біледі. Нартәуекел! Өткен 

жылы жоғалған бай жылқысын іздеп жүріп, қамыс қ ұ-

рақ ты айдын көлге тап болғаны бар-ды. Күзді Бал қа ш-

жанмен сонда өткеріп, қыс түсе көлдің беті қатқанда 

ар ғы беттегі жұртқа өтіп кетсе, қауіп бұлты сейілер. Ел 

қор ғауға жарар күші бар, ел ішіне сіңіп кетер. Қарға 

та мырлы қазақ баласы сыртына теппес. Ер ойы осыған 

бе кіді. Бір түнде ізім-ғайым жоғалған екі жасты іздеп, 

ел-жұрты сабылды да қалды. Жалғасы 5-бетте 

МӘСЕЛЕ


Оқу ақысына білім сапасы сай ма?

Әңгіме басын ЖОО-лардың алды саналатын бірқатар 

білім шаңырағының оқу ақысынан бастағанды жөн санадық. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-

тық мемлекеттік университетінің ең 

жо ғары ақысы – 505 мың, ал өткен 

жыл ғысы 490 мың теңге болған. Қ а-

ра шаңырақ атанып кеткен білім ор-

дасының 2009-10 жылдардағы тө-

менгі бағасы болса, 310 мың теңгеге 

же теғабыл. 

С.Асфендияров атындағы Қазақ 

Ұлттық медициналық университеті 

2010-2011 жылға оқу ақысын 569 

мың теңге көтерген, өткен жылғысы 

505 мың теңге шамасында. Есте рі ңіз-Ләззат БИЛАН

Жалғасы 5-бетте

Балқаш көлінің күнбатыс жағын 

мекендеген ертеректегі жұрт бұл айдынды 

«Ақ теңіз» деп атаған. Ал шығыстағы 

жұрт «Жұмбақ көл» атандырыпты. Бізге 

жеткен бағзы аңыздарға сүйенетін болсақ, 

бұл көлдің Балқаш атануы Балқия есімді 

арудың өзін осы шалқарға лақтыруымен 

байланысты екен. 

Қазақтілді «Балапан» 

қаз-қаз басты

Сүйінші! Өзіміздің өзегімізден 

шыққан және салт-дәстүр, тәлім-

тәрбиемізбен өрілген арнайы хабар-

ларымыздың жоқтығынан, таңнан 

кешке дейін Jetix, Niceledon секілді өзге 

арналардың түсініксіз мультсериалда-

ры на телміріп, ресейлік «Теленяня» 

қы зығына еліткен қазақ баласының 

ата-аналарынан сүйінші сұраймыз! 

Қыркүйектің 27-сінен бастап, елімізде 

кабельдік желіде қазақ тілінде ғана 

хабар тарататын, тек қана балаларға 

арналған «Балапан» атты телеарна 

іске қосылады. 

Жалғасы 2-бетте 

Бұл – қазақ телевизиясының тарихындағы 

ба лаларға арналған тұңғыш жеке телеарна. Мұн-

дай телеарнаны қазақ баласы көптен тосып, 

сары ла күткені анық. Бұл турасында талай айты-

лып, жазылды да. Осындай ел тілегі Елбасына да 

же тіп, Президент былтыр Үкіметке мемлекеттік 

тіл де хабар тарататын үш телеарна ұйымдастыру 

ту расында тапсырма бергені де мәлім. Соның бірі 

ба лаларға арналған «Балапан» болатын. Кеше 

ас та нада осы «Балапан» телеарнасының салтанат-

ты түрде тұсауы кесіліп, оған «Қазақстан» теле-

ра диокорпорациясының басшылығы мен Пре-

зидент Әкімшілігі басшысының орынбасары 

Мәу лен Әшімбаев, Байланыс және ақпарат ми-

нистрі Асқар Жұмағалиев келіп, ақ жол тіледі. 

Осы нау ел үшін маңызды шараға Үкімет Басшысы 

да келеді деп хабарланған еді. Алайда Үкімет ісі-

нен қолы тимесе керек, Кәрім Мәсімов мырза 

ке ле алмады. Бірақ сәлемін жолдап, құтты бол-

сын айтыпты. 

ПРЕМЬЕРДІҢ ТІЛЕГІ – 

«БАЛАПАНДЫ» ТҮЛЕТУ

«Ұлттық телевизия тарихында тұңғыш рет 

ашыл ған бұл жоба – баласы бар әрбір отбасы 

үшін маңызды оқиға. Ежелгі шығыстың «Ең ұзақ 

жол алғашқы қадамнан басталады» деген қанат-

ты сөзі бар. 

Өнер «жұлдыздары» 

аспандағы 

жұлдыздардан да 

көбейіп барады 6-б

етте

Жарқын ШӘКӘРІМ:

ДАТ!

ге сала кетейік, аталған ЖОО-да бар-

лық факультеттер үшін баға бір дей.

Қазақ ұлттық қыздар педа го ги-

ка лық университетінің жоғарғысы 

180 мың теңге болса, төменгі ақысы 

– 160 мың, өткен жылғымен салыс-

тыр ғанда 20 мыңға қымбат.

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлт-

тық техникалық университеті 2009-

2010 жылдары 288-320 мың теңге 

ара лығында болса, қазір 336- 464 

мың теңгені құрап отыр. 

ҚБТУ қазір 1 миллион 400 мың, 

ал төменгісі – 635 800, ең жоғарғы 

ақы сы биыл өзгермепті, есесіне ең 

тө менгі ақысы өткен жылы 562 500 

тең гені құраған. Оқу ақысынан бө-

лек ата-аналардың балаларының 

жү ріп-тұруына да айтарлықтай шы-

ғындануларына тура келеді.

Еліміздегі «көбейтуден басқасы 

адыра қал» принципіне беріктердің 

бірі – оқу ақысы. Онсыз да атынан 

ат үркетін оқу ақысы тұрақтана ма 

де сек, жоқ, керісінше, кемерінен 

асып барады. Байқаймыз, бағаны 

тіз гіндеуді ешкім қаламайтын да сы-

ңайлы. Қайта еркіне жіберуге ләб-

бай. Елдегі ЖОО-ларда білім алып 

жат қандардың басым бөлігі қара па-

йым халықтың балалары екендігін 

ес кер сек, олар үшін қаржы мәселесі 

қан шалықты қиындық туғызып жат-

қан дығы тек соларға аян. «Түйе сой-

ған ешкі сойғаннан дәметіпті» деген 

осы. Әйтпесе басқа – басқа, жастар-

дың бі лім алуына барынша мүмкіндік 

жасауға министрліктің өзі мүдделі 

болса игі еді. Елдегі білім саясаты 

құд 

 

ды бір негізгі міндетінен гөрі кіріс ті көбірек ойлап кеткен сияқты. 

Бұл – бір. Екіншіден, ақысына сай 

сту денттер оқу барысы кезінде бар-

лық керек-жарақпен қамтамасыз 

етіл се мейлі дейсің ғой. Мәселен, 

оқу құралдары жеткілікті емес. Сту-

дент 

тердің өздері оқып жатқан ЖОО-ның кітапханасынан алыстап, 

қа ла дағы  кітапханаларды  кезіп  жүр-

гендері. Дәл солай интернетпен де 

толық қамтамасыз етіп отырған жоқ. 

Сол үшін қаладағы интернет клуб-

тар да отыруға мәжбүр болады. Тіпті 

білім сапасы да барған сайын кері 

ке тіп барады. Сонда жарты миллион-

ға жуық ақшаны ата-аналар не үшін 

төлейді? Шыны керек, өздері де 

білмейді. 

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№165 (391) 25.09.2010 жыл, сенбі         www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ БЮРО

 

?Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Елбасы оққағарлары әлемде үздіктердің қатарында

Бүгінгінің атышулы диктаторлары кімдер? 

Тарихтан ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болған 

диктаторлардың өткені туралы хабардармыз. Ал қазіргі 

заманның диктаторлары кімдер? Олардың қайсысы атышулы? 

Біржан ӨТЕБАЕВ, Алматы облысы

Жақында ғана The Foreign Policy 

жур налы 40 шақты елдің диктатор ла-

рының рейтингін жариялады. Жур нал-

ға сенсек, әлемнің 1 млрд 900 мил-

лион халқы диктаторлар орнатқан 

қа таң режимде өмір сүріп жатқан кө-

рінеді. Диктаторлық режим көбінесе 

Аф рикаға тән болса, сонымен бірге 

бұл тізімге ТМД елдерінен Түрік мен-

стан, Өзбекстан және Беларусь ел де-

рінің басшылары енген. Америкалық 

журналдың дерегі бойынша, жеке ба-

сына табындырып, шектен тыс қа тал-

дығымен аты шыққандардың тізімін 

Сол түстік Корея көсемі бастап тұр. Бұл 

тізім нен Уго Чавес, Рауль Кастролар та-

былды. Сонымен, бүгінгінің атышулы 

дик таторларының кейбірін атап өтсек: 

1) Ким Чен Ир, КХДР (16 жылдан бері 

би лікте), 2) Роберт Мугабе, Зимбабве 

Биыл президенттердің оққағарларының арасында біріншілік 

ұйымдастырылды деп естідім. Қай елдің басшысының күзеті мықты 

болып шықты екен?

Мұрат ДҮЙСЕНҒАЗЫ, Алматы

Иә, дұрыс айтасыз, биыл президенттер 

оқ қағарлары арасында тұңғыш рет әлем 

бі ріншілігі өткізілді. Қырымда өткен бә-

секеде 28 команда күш сынасты. Төрт 

күн ге созылған жарыста әлемдегі ең үздік 

кү зет атағын Украинаның мемлекеттік кү-

зет қызметкерлері жеңіп алды. Жалпы 

есеп бойынша, Қазақстан Президентінің 

оқ қағарлары бұл бәсекеде екінші орын-

ды иеленді. Ал Беларусь елінің бас шы-

сының қауіпсіздік қызметі үздік үштікті 

қо  рытындылады. «Ұлттық команда» но-

ми нациясы бойынша да қазақстандық 

қор ғаушылар екінші сатыға тұрақтады. 

Бұл сында Лукашенконың күзетшілері ал-

да рына жан салмады. Үшінші орынды 

Мол дова мемлекетінің күзеті қанжыға-

сы на байлады. Жарыс қорытындысы бо-

йын ша, қатысушыларға бағалы кубоктар-

мен қатар, ақшалай сыйлықтар да табыс-

тал ды. Бірақ ұйымдастырушылар қаржы 

мөлшері туралы тіс жармады. 

СҮЙІНШІ!


БҮКПЕСІЗ ӘҢГІМЕ

Қазақтілді «Балапан» 

қаз-қаз басты

Кенже ұлымның есімін 

Нұрсұлтан деп Елбасы қойған

«Балапан» телеарнасының алғашқы 

қа дамы нұрлы болсын!» – деген Премьер-

ми  нистр құттықтау сәлемінде «Балапан» 

теле ар на сына  үлкен  жауапкершілік  жүк те-

ліп отырғанын, өйткені оның аудиториясы 

біз дің кішкентай бүлдіршіндеріміз екенін 

атап айтыпты. 

«Балапанды» көріп, олардың тілі шы-

ғады, көзқарасы мен дүниетанымы қалып-

та сады. Тарихымызды ұғып, ұлттық мәде-

ниет пен өнерді үйренеді. Салт-дәстүрімізді 

кө 

ріп өседі. Сондықтан телебағдар ла-

малардың сапасы жоғары болуы тиіс. Мұ-

ның барлығы телеарна ұжымынан табан-

ды лықты, қажырлы еңбекті талап етеді. 

«Балапан» тек қазақ тілінде шығады. Енді 

біздің алдымызда «Балапанды» ғарыштық 

байланыс арқылы әр елді мекенге, әр 

ауыл ға тарату мақсаты тұр. Бұған тез арада 

қол жеткізу керек. Балапанды көру арқылы 

ауыл дағы әрбір бала қаладағыдай білім, 

тәр бие алуы тиіс», – дейді жаңа телеар на-

ның ашы луына байланысты алдағы мін-

дет терді де айқындаған Кәрім Мәсімов. 

 «БАЛАПАНҒА» АРТАР ҮМІТ ЗОРМәулен ӘШІМБАЕВ, Президент 

Әкімшілігі басшысының орынбасары: 

– Бұл телеарнаның ашылуы – саяси-

тәрбиелік мәні бар үлкен оқиға. Соңғы 

жылдары біз қазақ тілінің мәртебесін 

көтеру үшін, қазақ тілін қоғамдық қол-

да ныста кеңейту үшін біраз жұмыс істеп 

жатырмыз. Басқа ұлт өкілдеріне қазақ 

тілін үйрететін бағдарламалар бар. 

Бірақ көп нәрсе бала кезден баста ла ды 

ғой, балаларды қазақ тіліне үй ретс е, 

олар тап-таза қазақша сөйлеп тұр са, 

бұл тіліміздің болашағына жол аша т ы-

ны сөзсіз. Сондықтан «Балапан» те-

леар насы басқа ұлттың балаларына 

қа зақ тілін үйретуде үлкен рөл атқарады 

деп сенеміз. Екінші жағынан, «Балапан» 

«Балапан» 3 пен 10 жас аралығындағы 

ба ла ларға арналған тұңғыш телеарна бол-

мақ. Оның басты ерекшелігі осы болса, екін-

ші ерекшелігі, телеарна «Қазақстан» рес-

публикалық телерадиокорпорациясы ның 

ба засында ертеңгі сағат 10-нан 22.00-ге де-

йін 12 сағат бойы тек қана мемлекеттік тіл де 

ха бар таратады. Ал енді оның маз мұ нына 

келсек, «Балапан» өз көрермендеріне ар нап 

«Ала қай, балақай!» деп аталатын ер тең гілік 

спорт тық жаттығу сипатындағы шоу-бағ-

дар 

ламасын, «Кел, ойнайық», «Ше бер-

хана», «Әліппе», «Айжұлдыз» сын ды оқу-та-

ным дық және «Ән салайық!» ат ты отбасылық 

музыкалық хабарларын эфир ге шығармақ. Жанар ШӘМЕЛ, 

«Балапан» телеарнасының жетекшісі:

– Телеарнаның  «Ғажайыпстанға 

саяхат» деп аталатын төл мультсериалы 

да болады. «Балапанның» хабар ла ры-

ның бәрі де педагог-психолог маман-

дар дың қатысуымен, балалардың жас 

ерек шеліктері  мен  мінез-құлықтарын 

ескере отырып жасалады. Мұның сыр-

тын да әлемдік балалар киносы мен 

ани  мациялық фильмдердің ең үздік 

туын дыларын  «Қазақстан»  ұлттық 

арна сының дубляж бөлімінде қазақша 

ды быстап,  ұсынбақпыз.

те леарнасының балалардың бойына 

қа 

зақтың құндылықтарын сіңіруде 

таным дық, тәрбиелік мәні зор болады 

деп ойлаймыз. 

Алдан СМАЙЫЛ, Мәжіліс депутаты: 

– Бұл – Қазақстан балалары үшін 

аса қуанышты оқиға. Біз осы балалар 

ар 

насының ашылуын көптен күттік. 

Әзірге кабельдік желіде таралатын те-

ле арна болып ашылғанымен, бола-

шақ та, 2015 жылға қарай еліміздегі 

те лежүйе сандық жүйеге көшкенде бұл 

да дербес арна секілді эфирге шығады. 

Ме нің өз ойым, телеарнаны енді бала-

лар қызығып көретін, қызғылықты әрі 

қа жетті білім алатын, ұлттық дәстүрлерге 

тәр биелейтін бағдарламаларға толтыр-

са деймін. Бұл оңай жұмыс емес. Сон-

дық тан бұл жұмысқа «Қазақстан» ұлт-

тық арнасының шығармашылық 

ұжымын ғана емес, еліміздегі балалар 

жазушы ла ры  мен  композиторларын, 

жалпы  шы ғар машылық  элитамыздың 

мүмкін ді гін осы балалар телеарнасына 

әкеліп жұмылдыру керек. Сонда бала 

да, ата-ана да көретін сүйікті арнаға 

айналады деп ойлаймын. Ең бастысы, 

күткен теле 

арна ашылды, Құдайға 

шүкір. Енді соның сәтті жұмыс істеуіне 

бәріміз атса лысуымыз қажет. 

МАҚСАТ – БАЛАЛАРДЫ ҰЙЫТУ

Таныс болыңыздар, телеарнаның же-

тек шісі – қалың көрерменге «Қазақстан» 

ұлт  тық  арнасындағы  «Таңшолпан»  таңғы 

ақ  параттық-сауықтық 

бағдарламасы 

арқы лы таныс журналист Жанар Шәмел. 

Оның ай туын ша, кабельдік желі арқылы 

хабар та 

ра 


та 

тын «Балапан» күні ертең 

қалың қазақ ба ласын қуантқалы отыр. Қа-

зір гі  мезгілде  ар наның  бағдарламалар 

жос  пары  дайын,  шы ғармашылық  мақсат 

ай қындалды. 

АҚОРДА

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Парламент 

Мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановты және Бас прокурор 

Қайрат Мәмиді қабылдады. 

Еліміздің Мемлекеттік хатшысы-сыртқы істер министрі Қанат 

Саудабаев БҰҰ Бас ассамблеясының 65-сессиясына қатысу 

шеңберінде бейсенбі күні бірнеше кездесу өткізді.

Елбасы Мәжіліс төрағасы мен 

Бас прокурорды қабылдады

ЕҚЫҰ саммитіне сауын айтылды

О.Мұхамеджанов Президентті Парла-

мент тің заң шығару жұмысы және «Нұр 

Отан» ХДП фракциясының қызметі жайын-

да ақпараттандырды. Атап айтқанда, үсті-

міз дегі жылдың бюджетіне енгізілген өз-

гер тулер туралы және алдағы үш жылға 

ар 


нал 

ған бюджеттің жобасы тура 

лы 

баяндады. Сонымен қатар кездесу ба ры-сында Парламент пен «Нұр Отан» пар-

ламенттік фракциясының алдағы ха лық-

аралық іс-шаралары сөз болды. 

Ал Бас прокурор Қайрат Мәми құқық 

қорғау қызметіне қатысты прокуратура ор-

ган дарының үйлестірушілік функциясын 

кү 

шейтуге, прокурорлық қадағалауды одан әрі арттыруға бағытталған Прези-

дент тің тамыздағы Жарлығы ережелерінің 

жү зеге асырылуы бойынша Бас прокура ту-

раның атқарып отырған жұмыстары жө-

нінде баяндады. Бас прокуратура қылмыс-

тық заңнамаларды одан әрі ізгілендіру 

жә не қылмыстық процестегі заңдылықтың 

кепіл дігін күшейту мәселелері бойынша 

заң жобасының негізгі әзірлеушісі болған-

дық тан, Бас прокурор осы құжаттың да-

йын далу барысы туралы әңгімеледі. 

Сонымен қатар Бас прокурор еліміздегі 

заң дылық пен құқық тәртібінің жай-күйі 

ту ралы, атап айтқанда, қылмыстар туралы 

арыз дар мен ақпараттарды электрондық 

тір к еуді енгізу, құқық қорғау құры лым-

дарының бірыңғай мәліметтер базасын 

қа лыптастыру, қылмыстық істерді жүргізу 

ба 

рысында азаматтардың құқықтарын қор ғау бойынша прокурорлық қадағалауды 

күшей ту жөнінде баяндады.

Алдымен АҚШ Президенті Барак Оба-

ма мен кездескен ол Ақ үй басшысына Ел-

ба сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 1-2 жел тоқ-

санда Астанада өтетін ЕҚЫҰ саммитіне 

қаты су ту ралы жеке шақыруын табыстады. 

Сон дай-ақ Нью-Йоркта Қанат Сауда баев-

тың Испания сырт қы істер министрі Мигель 

Ан хель Мо ратиноспен, Италия сыртқы сая-

сат ведомст 

во 


сының жетекшісі Франко 

Фрат тинимен, Босния және Герцеговина 

дип ломатиялық ведомствосының басшысы 

Свен Алкалаймен, Черногория сыртқы 

істер министрі Милан Роченмен және хор-

ватиялық әріптесі Гордан Яндроковичпен 

келіс сөздері өтті. Италия СІМ басшысы 

Франко Фраттини өз кезегінде Сильвио 

Берлусконидің ЕҚЫҰ-ның елорда мызда 

өте 


тін форумына қатысуды жоспарлап 

отыр ғанын мәлім етті. Сол күні сыртқы сая-

сат ведомствосының басшысы Еуропа ко-

мис 


сиясының төрағасы Жозе-Мануэль 

Бар розумен кездесті. Бұл кездесуде Еуропа 

Ода ғы қазан айында Елбасының Брюссель-

ге са парына аса маңыз беріп отырғанын, 

бұл са пар ЕО-Қазақстан ынтымақтастығына 

жа ңа серпін береді деген сенімін жеткізді. 

Со ны мен қатар Ж.Баррозу ЕО-ның ЕҚЫҰ 

сам митін табысты өткізу үшін күш салуға 

да йын екенін айтты. Қанат Саудабаев бұ-

дан кейін Индонезия сыртқы істер министрі 

Марти На талегавамен де кездесті. Жүздесу 

ба рысында 2011 жылғы Қазақстанның Ис-

лам Конфе рен циясы ұйымындағы төра ға-

лығының басым дықтары қаралды. 

ҚОҒАМ  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал