Әдебиетке адалдық Жан азабыжүктеу 0.94 Mb.
Pdf просмотр
бет11/11
Дата25.04.2017
өлшемі0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Шәрипа МҰҚАНОВА

Қобда гимназиясының мұғалімі 

Ақт бе облысы12

№14 (1376)

6 – 12 сәуір

2017 жыл


АНА ТІЛІ

Құрылтайшы және шығарушы: «ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы Жұмабек КЕНЖАЛИН

қабылдау бөлмесi 272-87-30 

kaz_gazeta@mail.ru

www.kazgazeta.kz

Бас редактор 

Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 

бiрiншi орынбасары 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 

орынбасары 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Абылайхан ЖҰМАШЕВ – Тіл мәселелері және этнография

Дина ИМАМБАЕВА – Білім, ғылым және мәдениет

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпаратФототiлшi

Азамат ҚҰСАЙЫНОВБеттеуші

Нұржан АСАНОВ 

Корректор

Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВАХатшы-референт

Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 

Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 

№7345-Г куәлiгi берiлдi.

Газет аптасына бір рет шығады.

«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 

газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.

«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 

редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 

Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 

нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 

бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 

Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 

орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в».                                                                              

 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 

 Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты

Тапсырыс №494/482

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 

аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)

Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ (Астана) 8 7016048029

Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81

Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33

Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84

Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ruҚоғамдық негіздегі кеңесшілер:

Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор

Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері

Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 

ақысы төленген

Кезекшi редакторАбылайхан ЖҰМАШЕВ

Таралымы 20000

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 

2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)Бөлім редакторлары: 

267-40-07E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

050013, Алматы қаласы, 

Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

Тарлан суреткер тағы бір туындысын тарту етті. 

«Болу, болмаса бордай тозу» 

дейтін Гамлетті, «Ұлтты 

ұрыға, қоғамды тонауға 

айналдырған қорқаулар» деп 

ашынатын тайқы тағдырлы  

Есенинді  Қостанайда 

қазақша сөйлеткен  сахна 

ақтаңгері  Ерсайын Төлеубай  

бұл жолы  «Гоголь – Пушкин-

ге»  ауыз салды. Ауыз салды 

дейтініміз – аты аталған  қос 

классиктің  тағдыр-талайы  

хақында,  əсіресе Гогольдің 

бастан кешкен  азабы мен 

тозағын,  Пушкинмен  ру-

хани  туыстығын  орыстар 

қанша жерден қаузаса да, əлі 

шынайы  рухани болмысын 

сахнаға көшіре алмаған екен.  

СПОРТ


«Əн μнерiнiњ 

С±ржекейi»

Жан азабы

Оның бұл мерейлі жеңісі жан күйер-

леріне қуаныш сыйлағаны с зсіз.  йткені 

осыған дейін әлем чемпионаттарында 3 

қола медаліміз болса, енді, міне, жерлесіміз 

күмістен алқа тағып Қазақстанның абы-

ройын асқақтатты.

Нұрлан Бекжанов 1987 жылы 15 

сәуірінде Батыс Қазақстан облысы  Сырым 

ауданы Бұлдырты ауылында дүниеге 

келген. Бала кезінен еңбекқор, ұқыпты, 

сабырлы болып  сті. Жолдастарының 

арасында ерекше сыйлы. Бүгінде екі 

баланың әкесі, бір ұл, бір қыз тәрбиелеп 

отыр. 15 жасынан бастап казіргі уақытқа 

дейін бапкері Асқар  бдірашевтан тәлім 

алып келеді. 

Айта кетейік, Асқар  бдірашев – 

Қа зақстан ұлттық командасының аға 

жат тықтырушысы. Шәкіртінің жетістік-

тері бапкерінің жүйелі түрде жасаған 

еңбегі деп білеміз. Нұрланның спорт та ғы 

жетістіктерін айта кетсек, ол – Қазақ-

станның бес дүркін чемпионы, бірнеше 

халықаралық турнирлердің жеңімпазы. 

С о л а р д ы ң   қ а т а р ы н д а   Д і н м ұ х а м е д 

Қонаевты еске алу турнирі, Президент 

кубогы сынды беделді бәсекелер де бар.

Еркін күрестен  ткен әлем чемпиона-

тындағы Нұрлан Бек жановтың тарихи 

жеңісі – оның туған  ңірі Сырым ауда-

«Халық әні» кафедрасы ұйымдас-

т ы р  ғ а н   к о н ф е р е н ц и я ғ а   ф и л о л о г и я 

ғылымының кандидаты Б.Жүсіпов, ҚР 

Еңбек сіңірген әншісі Р.Стамғазиев,   

Қ Р   Е ң б е к   с і ң і р г е н   қ а й р а т к е р і 

С.Жанпейісова, консерваторияның аға 

оқытушысы Е.Шүкіман, ҚазҰ У-нің 

аға оқытушысы Т.Сембаев,  нертану 

докторы  .Мұхамбетова, профессор 

Г.Омарова, ҚазҰ У доценті А.Байбек 

және басқа еліміздің түкпір-түкпірінен 

келген  нертанушылар мен студенттер 

қатысты. Конференцияның ашылу сал-

танатында консерваторияның ғылым 

ж ніндегі проректоры Р.Жұманиязова 

ш а р а н ы ң   м ә н - м а ң ы з ы н   а й т а   к е л е , 

«Халық әні» кафедрасы ашылғалы бері 

дәстүрлі ән орындау кәсіби  нерге бет 

бұрып, халық мұрасын електен  ткізу, 

дамыту, сақтау ж нінде к птеген шара-

лар қолға алынғанын атап  тті. Сондай-

ақ «орындаушылық үрдісті лайықты  

жалғастыру, жас ұрпаққа насихаттауда үні 

елдің құлағында қалған, есімі  халық жа-

дында мәңгі сақталған ерен тұлғалардың 

нерін үлгі етуге баса назар аударыла-

ды» деді проректор. Ғылыми отырыста 

М.Ешекеев шығармашылығымен қатар 

халықтық ән-жыр  нерінің бүгінгі  зекті 

мәселелері, оқытудың заманауи әдіс-

тәсілдері, орындаушылық ерекшеліктер 

және басқа мәселелер қозғалды.      

Халқымыздың әншілік  неріндегі 

ерекше дауыс иесі, Ж.Елебековтің 

ны үшін, әсіресе Бұлдырты ауылындағы 

еркін күрес мектебі үшін биік мәртебе 

болып отыр. Сырым елі Нұрланға лайықты 

құрмет к рсетуде. Аудан әкімінен бастап 

шапан жауып, ат мінгізу тәрізді шара-

ларын ұйымдастыруда. Еркін күрестің 

майталманы, КСРО спорт шебері Сайлау 

Мұқашев атындағы спорт клубының  кілі, 

белгілі спортшы Бауыржан Бегайдаров 

та талантты азаматтың иығына шапан 

жауып, сәйгүлік сыйлады. Айта кетейік, 

Бауыржан Бегайдаров желтоқсанның 21-

23 аралығында Орал қаласында Сайлау 

Мұқашев жүлдесі үшін  ткізілген турнирді 

халықаралық дәрежеде ұйымдастырып, 

қомақты үлес қосқан жігіттердің бірі. 

Осындай азаматтар к п болса ауыл спор-

ты, жалпы қазақ спорты дами береріне 

сеніміміз мол. 

Бекжановтар отбасына ауылдағы 

ағайын да, достары да сый-сияпаттарын 

к рсетуде. Атап айтқанда, сырымдық-

тар батыр ұлдарына 5 бірдей ат мінгізді. 

Қазақстанның к к туын жел біреткен 

ұландарымыздың  ркендері  се берсін, 

алтыннан алқа таға берсін дейміз. Айбар ҒҰСМАН,

спорт ардагері

АЛМАТЫ


алғашқы шәкірттерінің бірі М.Ешекеев 

қазақтың бұзылмаған үнін жеткізген үздік 

әнші. Оның репертуарындағы халық 

әндері мен Біржан салдың, Абайдың, Жаяу 

Мұсаның, Балуан Шолақтың әндері ерек-

ше нақыш-бояуымен халықтың ыстық 

ықыласына б ленді. Ғылыми конферен-

цияда с з алған Е.Шүкіман «ән  нерінің 

Сұржекейі» атанған М.Ешекеевтің  нерге 

құмарлығы бала кезінен басталып, бүкіл 

ғұмырын қазақ әніне арнағанын тілге 

тиек етті. Жиналғандар әншінің 1955 

жылы 19 жасында алғаш рет теледидар-

да орындаған әнінің жақында архивтен 

табылған бейненұсқасын к ріп тамаша-

лады. 


Конференция аясында арқалы әншінің 

т л шәкірті, «Халық әні» кафедрасының 

а ғ а   о қ ы т у ш ы с ы   Е . Ш ү к і м а н н ы ң 

«Сұржекей» атты кітабының тұсаукесері 

тті. Шара ән базарының бағын жандырған 

тұлғаға арналған «Бүлкілдер әнге сал-

са к мекейі» атты дәстүрлі әншілердің 

концертіне ұласты. Үш күнге созылатын 

конференция бағдарламасы бойынша 

ҚР-ның еңбек сіңірген қайраткерлері 

Р.Жұмаділова, А.Қосанова, А.Исатаева, 

Т.Құрманғалиев сынды ұстаздардың дауыс 

қою, орындаушылық  неріне арналған 

шеберлік сыныптары, музыкалық мек-

теп шәкірттері мен ЖОО студентеріне 

арналған олимпиадалар  ткізілмек.Дина  ИМАМБАЕВА             

Жарайсың, Нұрлан!

НАУРЫЗ

ШАТТЫҒЫ


Қаламгерлер сайысы

Е н д е ш е   р е ж и с с е р - д р а м а т у р г 

 Ерсайын Т леубайдың осындай дау- 

дамайлы дара тұлғаларды қазақ сахнасы-

на әкелуінде қандай сыр бар? Айтпағы 

не? Бұл сауалдардың жауабын ойлағанда 

Ерекеңнің біз атын атаған бұрынғы 

қойылымдарын еске түсіріп, байыбы-

на барсақ болғаны, шет жағасын сезе 

береріміз анық.  йткені Е.Т леубайдың 

драмалық туындыларына тән ортақ бір 

зек бар. Ол – рух дерті. Руханият траге-

диясы. Естеріңізде болса, қоғамдық ке-

селге қарсы күресем деп Гамлет «миым, 

оян!» десе, Есенин де аһ ұрмаушы ма 

еді?! Олай болса театр тарланының бұл 

жолғы тың қойылымынан да күтеріміз 

бар.  дебиет корифейі Гогольді қай 

қырынан танытты? Пушкинді ше? 

Ұлы ақынды қадірменді ұстазым деп 

бағалайтын Гоголь қойылымда басты 

кейіпкер болуы неліктен? Дарья мен 

Дантес не үшін керек болды? Сауал к п. 

Жүк ауыр.  Ерсайын сол ауыр жүкті небәрі 

7 кейіпкерге артқан. Түпқазық драма 

Гогольдің (актер – Олжас  Бегайдаров) 

т ңірегінде  рбиді. Жалдамалы пәтерінде 

малайы Семен (Бақытжан Таңатқанұлы) 

картоп пен балық пісіріп, Гогольге 

 дайындап берген сәтте әлдекім есік 

қағады. Келген Александр Пушкин 

(Т ленді  лғожин) мен әйелі Наталья 

Гончарова (Айым Бірмағамбетова) екен. 

Семен қонақтарын үйге кіргізе сала, 

«нанға ақша қалмады, к р қазып ақша 

тауып келейін» деп шығып кетеді. Міне, 

қойылым осылай басталады. 

Пушкин де әп дегеннен-ақ ақынның Алматыдағы Оқушылар сарайында 

республикалық «Айқын» газетінің 

13 жылдығына орай басылымның 

жүлдесі үшін әрі әз-Наурыз мере-

ке  сі не  арналған  журналистер  ара-

сын да дәстүрлі шахмат турнирі 

тті. 

Турнирдің ашылу салтанатында 

Алматы қалалық Тілдерді дамыту 

мұрағат және құжаттама басқар-

ма сының басшысы Мамай Ахетов, 

Жансая  бдімәліктің анасы Алма 

шірова, Ж. бдімәлік атындағы 

Шахмат академиясының менеджері 

.Нұрпейісов с з с йлеп, қаламы 

мен ойы жүйрік шығармашылық 

жарысқа қатысу шыларға сәттілік 

т і л е д і .   Б е л г і л і   қ а л а м г е р   А я н 

 Нысаналин бұл  сайысты келесі 

жылы к рнекті қаламгер, шах-

мат шебері Тәкен  лімқұловтың 

атындағы турнир ретінде  ткізуді 

ұсынды. 

Аталмыш жарыс алдағы уақытта 

дәстүрлі түрде  ткізіліп тұратынын 

тілге тиек еткен «Айқын» газетінің 

бас редакторы Н.Жүсіп: «Газетіміз 

биыл бір мүшелге толды. Осы айтулы 

мерекені қалай  ткізсек деп к п ой-

ландық. Нәтижесінде шахматтан тур-

нир  ткізуге бел байладық. Бұл арқылы 

журналистердің қолынан шахмат ой-ТЕАТР

ӨНЕР


ШАХМАТ

ШАРА


«Гоголь-Пушкин» пьесасы сахналанды 

албырт күйін, ал ақсүйек  Наталья тәкаппар 

талғампаздығын бірден сездіреді. Жасқа 

тән адуындылық,  назды қылық, ашық 

мінез бәрі  сырттай жарасып тұр. Бірақ 

ең  бастысы, сахнадағы образдардың 

сырты мен ішінің табиғи үйлесімі. 

Жалпы Ерсайынның драматургтік 

қолтаңбасына сентенциялық  диалог  

тән.  р кейіпкердің аузынан шыққан 

с здер қысқа. Гоголь: «Құлмыз. Құлдың 

айтары жоқ. Жаздық, айттық дегеннің 

бәрі жалған  тірік.  тірік күлеміз, 

тірік жылаймыз,  тірік с йлейміз, 

тірік  мір сүреміз. Жан баққан сорлы-

мыз.  з ойыңды  зің ойлай алмайсың. 

Қорқамыз. Неден осыншама сорлы 

болып жаралдық» немесе: «Қайыршы 

қоғамның жазушысы да қайыршы! 

Асықпа, уақыт талант тудырады, талант 

уақытын табады» әйтпесе: «Театрда 

туып арғы арманыңды айта алмағаннан 

ауыр азап болмас» десе, Пушкин: «Сенің 

шындығың халықтың шекпені, менің 

поэзиям Ресейдің іш киімі. Құдай жо-

лында күнәға батқан халыққа керегі 

асыл с з. Құтқарушы - с з, с з! Асыл 

с з – Поэзия» деген секілді ой шоқтары 

трагедияның  н бойында ұшқын атып жа-

тыр. Спектакльдегі диалогтарда режиссер 

Натальяның ашынасы, тегі голландтық 

Дантеске (Қуаныш Маратұлы) «Ресейді 

оятқан Еуропа», ал Дарьяға ( Айжан 

Тәжентай) «Еуропаны құтқарған менің 

атам  Кутузов» дегізетіні секілді кесек-

кесек астарлы сыр арқалатқан. Содан 

барып-ақ әр кейіпкердің сахнадағы 

орнын аңдай аласыз. Тек осы бір тұста 

нау келетіндігін к рсетіп, мықтылар 

ойынын кеңірек насихаттағымыз 

келді» деді.

Биылғы сайысқа әртүрлі басылым, 

сайт, телеарнадан келген жалпы саны 

30 шахматшы қатысты. Ойындар 

«швейцар жүйесі» бойынша  ткізілді. 

Тартысты кездесулер нәтижесіне 

тоқталар болсақ, бірінші орынды 

Арсилан Алахунов иеленді. Ол 7 ой-

ыннан 6,5 ұпай жинады. Екінші орын-

ды 6 ұпайымен Қуаныш Сүлеймен 

иеленді. Ал жүлделі үшінші орын 5 

ұпай жинаған Бақдәулет Құмарға 

берілді. 

Алматы қаласындағы «Білім-Инно-

ва ция» қыз балалар лицейінің мәжіліс 

залында «Наурыз-думан – 2017» 

атты дәстүрлі Наурыз мерекесі той-

ланды. Бір ай бойы мерекеленетін 

 әз-Нау рыз ды  әрбір  ұжым  жарасымды 

сән-салтанатымен атап  туде. 

Аталған шараның басты мақсаты 

–  Наурыз мейрамының мемлекеттік 

маңызын, халықтық мәнін танытуға ба-

ғытталды. Сонымен қатар салт-дәстүрді 

к рсету арқылы жас ұрпақты ұлттық 

құн дылықтарымызды қастерлеуге, қа-

зақстандық патриотизм мен азаматтық қа, 

отансүйгіштікке тәрбиелеу, жеке тұлға 

ретінде қалыптастыру жайына назар 

 аударылды. Мерекенің биылғы ерекшелі-

гі – Ұлыстың ұлы күнінде лицейдің орта 

буыны, яғни 7-сынып оқушылар ата-

аналарымен бірге  з  нерлерін ортаға 

салып, жиналғандар тағылымды қойы-

лымдарды тамашалады. Қонақтар ұлттық 

тағамдардан дәм татып, оларға наурыз 

к же ұсынылды. 

Шара барысында жүргізушілер ақ 

 ниетпен  ткенге салауат айтып, ақ тілек-

терін жаудырды. «Наурыз», «Қазағым» әні 

шыр қалды. Лицей бишілері «Қаражорға», 

«Қамажай» және т.б. билерді тарту етті. 

С.ҚАЖЫКЕН

қойылымдағы жас актерлерге айтатыны-

мыз, осындай диалог-монологтарды сы-

дырта с йлеуден г рі, әр с здің екпінін 

іздеу керек. Интонацияға, үн иірімдеріне 

мән берсе. Егер әр с зді шоқ десек, 

оны маздату керек. Айталық, Зәмзәгүл 

 Бекайдарова Қасіретті маздатып, лаула-

тып жіберді. Образдың ішкі болмысын 

шебер меңгерген актер екенін тағы бір 

танытты. 

Қойылымдағы жаңалық – Пушкиннің 

қазақ елін еске алуы. Ақынның Орал 

ңірінде болғаны тарихтан белгілі. 

Қойылымда «Орал-Жайықтың бойын 

жайлаған ат үстінде еркін  скен қазақ 

деген ел бар. Қыздарына дейін атқа мініп 

қымыз ішкен Амазонкалар.  те  нерлі 

халық. Біз  з жазғанымызды  зіміздің 

жатқа айтуымыз қиын. Ал олар болса бір 

дастаныңды бірнеше күн жаңылмастан 

жатқа айтады. С з байлығы мұндай к п 

болар ма!» деп тамсандырады. Реті келіп 

тұр. Айта кетейік, Гогольдің қазаққа 

қатысты тағы бір жері бар екен. Та-

рихта батыр әрі қолбасшы Доспамбет 

жыраудың (1490-1523) екі ұлы болған – 

Есақай мен Қосай. Қосай түрік қызына 

ғашық болып, жау жағына  тіп кетеді. 

Бірде түн ішінде жұртына қайтып келе 

жатқан Доспамбет жаумен бетпе-бет 

кездесіп қалып, оны  лтіреді. С йткен 

жауы  з баласы болып шығады. Қапыда 

з баласын  лтіріп алған жырау баласына 

арнап «Қосай» жырын шығарды. Белгілі 

ноғай ғалымы  шім Сиқалиев осы та-

рихи оқиғаны Н.Гоголь «Тарас Бульба» 

повесіне арқау етіп алғанын жазады. 

Бұдан басқа Асқат Байпейісов, 

Қанат Қаматаев пен Түсіпхан 

Нұрбек есімді журналистер әртүрлі 

аталым бойынша марапаттал-

ды. Ал шахмат турниріне белсене 

қатысқан бірқатар журналистерге 

бағалы сыйлықтар табыс етілді. 

Сонымен бірге Нұрт ре Жүсіптің 

«Мың құмырсқа және БІЗ» және 

Е р м а х а н   Ш а й х ы н ы ң   « Қ о ң ы р 

қажының күнделігі» кітаптары тур-

нирге қатысқандарға тарту ретінде 

берілді.

Нұрлан ҚҰМАР 

Ерсайын ізденімпаз. «Есенин» де, 

«Гоголь-Пушкин» де ұзақ та тынымсыз 

ізденістің нәтижесі. Ол  зіне керекті 

штрих-детальдарды сүзіп алды, түзіп 

алды. Мысалы, осы қойылымдағы 

декорацияның қақ ортасында биікке 

рілген баспалдақ бар. Сонау бала 

кезінде әжесінің ертегісін тыңдап  скен 

Гогольге адамдардың жаны к кке 

баспалдақпен к теріліп кетеді деген 

ұғым сіңіп қалады. Осы спектакльдің 

шырқау шегінде Гоголь: «Сайтан сал-

танат құрған кер заман! Болды, бітті 

осымен. Мен тірімде  лімін,  лген соң 

тірімін. Естимісіңдер?  лген соң тірімін. 

Сүйегімді суымай к мбеңдер. Баспалдақ 

беріңдерші. Жоғары шыққым келеді. 

Баспалдақ» деген к рініс те, малай 

Семеннің: «Баспалдақ. Бәрінің арма-

ны т беге шығу. Т менде жүретін сол 

біздер. Е, әкем байғұс атымды Алек-

сандр деп қойғанда ғой, патша болар 

ма едім, тым болмаса ақын. Құрығанда 

Николай Васильевичтей бірдеңе жа-

затын болғанымда ғой. Құдай оны да 

бұйыртпады мендей пақырына. Қайран 

биіктік мені қайтсін» деуі де түйсік-

сезімді дыз еткізері анық. 

Тағы бір айрықша деталь – табыт. 

Бұл суреткердің жан азабы. Гогольдің 

ұстамалы науқасы барлығы себепті мәйіті 

әбден иістеніп кетпейінше табытқа 

салып к мбеңдер деп жазып ескерткен 

(1845 ж). Қойылымда режиссер табытқа 

мүлдем басқа қырынан келген. Оның бір 

ұшқынын Семённің аузымен:  «Табыт. 

Жаңа туған баланың табыты. Адам. 

Дұрыстап к му керек. Бір Құдайға аузына 

келгенін айтып  летін кәрі қақпастардан, 

дүние боғына былғанбай  лген періште 

артық. Тақтайы жақсы. Табыт болар, 

болмаса дәміміз таусылған күні орындық 

болар» деп аңғартады. 

Гоголь шығармашылығының шиыр-

шық атуына Пушкин себепкер деседі. 

Спектакльде Пушкин Гогольге «Ре-

визор» мен « лі жандардың»  идеясын 

аңғартып  теді. Сахнада « лі жандардың» 

екінші томын отқа тастап жіберіп, со-

дан кейін еңіреп жылаған дейтін желі 

зіндік к рініс тапқан.  йтсе де дертті 

жазушының қасында ұлы ақын образы 

эпизодтық к рініспен шектеліп қалған 

секілді. Пушкинді аша түсу керек пе 

еді деген ой туады.  йткені драманың 

атына заты сай болса керек-ті. Жалпы 

пьесаның  н бойында бүгінгі заманмен 

үндесіп жатқан қоғамдық-әлеуметтік 

драма баршылық. 

Спектакль премьерасына Қостанай-

дағы қазақ-орыс жұрты, жастар к п келді. 

Осы орайда канадалық режиссер Робер 

Лепаждың «Адам бүгін театрға ертең 

адам болып қалу үшін барады» дегені бар. 

Қойылым осы  мірлік қағиданы тағы бір 

еске салды.   

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ,

әдебиеттанушы

ҚОСТАНАЙ


СПОРТ

ерекше дауыс иесі, Ж.Елебековтің Дина ИМАМБАЕВА

Еркін күрестен  

Будапешт 

қаласында 

 (Венгрия) 

өткен əлем 

біріншілігінде  

қазақ балуаны 

Нұрлан  Бекжанов 

күміс жүлдегер 

атанды. Ол 

ақтық белдесуде 

ресейлік   Магомед 

 Курбаналиевке 

ғана есе жіберді. 

Құрманғазы атындағы Қазақ 

ұлттық консерваториясында 

Қазақстанның халық əртісі, əнші 

Мəдениет Ешекеевтің 80 жылдығына 

арналған «Ұлттық музыка өнері: 

орындаушылық үрдіс пен оқыту 

жүйесіндегі өзекті мəселелер» 

атты респуб ли калық ғылыми-

практикалық конференция өтті. 

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.94 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет