Әдебиетке адалдық Жан азабыжүктеу 0.94 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата25.04.2017
өлшемі0.94 Mb.
#7844
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№14 (1376)

6 – 12 сәуір

2017 жыл


1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Көрме көрігін қалай 

қыздырамыз?

Әдебиетке адалдық

Жан азабы

3-бет

9-бет

12-бет

Астанада  ткен  «Сарайшық: 

ұлы дала тарихы» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конферен-

циядан осындай ой түйдік.  Осы 

орайда, бел шешіп, белсеніп кел-

ген 40-тан астам отандық және 

шетелдік ғалымдар орта ғасырлық  

қалашықтың  құрып кету қаупі,  

ж а л п ы   Қ а з а қ с т а н д а   т а р и х и 

ескерткіштерді қорғау, сақтау 

мәселелеріне қатысты ойлары мен 

пікірлерін ортаға салды. Бірден 

айта кетейік, бұл игілікті бастамаға 

Мәдениет және спорт министрлігі 

мен  Атырау облысының әкімдігі 

бірлесе мұрындық болды.

(Жалғасы 11-бетте)

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

6 айға


1748,16

1859,94


8 айға

2330,88


3479,92

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

6 айға


3202,56

3314,34


8 айға

4270,08


4419,12

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

АТАМЕКЕН

Елбасы Н.Назарбаев Маңғыстау облысында болды. Сапар аясында  жуырда ғана 

Ақтау қаласында бой көтерген «Маңғыстау-Арена» көп қызметті спорт кешенімен 

танысты. Демеушілердің қаражаты есебінен салынған жаңа кешен 550 орынға 

арналған. 9333 шаршы метрді құрайтын алаңда футбол, баскетбол, волейбол, 

сондай-ақ жекпе-жек пен жеңіл атлетикаға арналған залдар бар.

 Бұдан басқа, атап айтқанда «Тарту» 

деген оқу кітабын, оны түзуші қазақ 

ақыны М.Жұмабайұлы « бубәкір 

ақсақал – Диваев» деген мақаласында 

( Т а ш к е н т ,   1 9 2 3 ,   3 0   м а м ы р )   ұ л т 

руханиятындағы айрықша орны мен 

ерен еңбегі кең түрде с з болады. 

Ақын, әсіресе ұлт мұраты мен елдік 

мүдде, руханият ісіндегі орнын жан-

жақты ашады: «Елге еңбегін сіңірген 

ер қымбат...

бубәкір ақсақал – қазақ-қырғыз 

елімен қаны дәл бір болмаса да, жа-ӘБУБӘКІР ДИВАЕВ 

ЖӘНЕ ОРХОН МҰРАСЫ

ХАН ОРДАЛЫ 

САРАЙШЫҚ

Қазақ руханиятын асыл сөз арна-

ларымен байытып, дамыту ісіне 

– ғалым-фольклоршы һəм  этнограф 

Əбубəкір Диваевтың ерекше еңбегі, 

сүбелі үлесі бар. Халық əдебиеті 

үлгілерін жинап, жариялау мен 

зерттеу ісіне қосқан үлесі (мыса-

лы, ертегілер, тарихи жырлар мен 

салт өлеңдері, хикаят пен эпостар, 

т.т.с.) этнографиялық матери-

алдар жиынтығы, халық ағарту 

ісі, қолжазба һəм хабарламалар, 

жалпы көркемөнер мен руханиятқа 

қатысты көзқарас, идеялары – 

Ə.Диваевтың алуан арнадағы 

бағыттары мен көзқарастарын, ерен 

еңбектерін, сан-салалы қызметі мен 

көп қырлылығын кеңінен көрсетеді 

(Ə.Жиреншин, «Қазақ кітаптары 

тарихынан»).

Еңсемізді тіктеп, рух беретін қазыналы жылнамамыздың  жұмбақтарын 

ашып,  тарихымыздың  топырақ басып,  су шайып, күн қақтаған тұстарын  

жарқырата көрсететін кез келді. 

нын бір қылып, шамасы келгенше 

еңбек қылған адам... Қазақ-қырғыз 

елін жауына жақсы жақтан таныстыру 

үшін, қазақ-қырғыз еліне тұмсығымен 

с у   т а с ы ғ а н   қ а р л ы ғ а ш   б о л у   ү ш і н . 

Қарлығаштың қымбаттығы тасыған 

суының молдығында емес, жүрегінің 

адалдығында.  бубәкір ақсақалдың 

да қа зақ-қырғызға қымбаттығы еткен 

еңбегінің ұшан-теңізінде емес, адам 

ойлы қамқор болуында... 

Елдің елдігін сақтайтын – әдебиеті, 

тарихы, жол-жорасы. Қазақ-қырғыз 

елінің ел болуын тілеген  бубәкірдің 

ә д е б и е т ,   ж о л - ж о р а   ж и н а у   ж о л ы -

на кіруінің мәнісі осы. Ол күндерде 

қазақ-қырғыз тілінде газет-журнал 

жоқ болғандықтан,  бубәкір жинаған 

ә д е б и е т   о р ы с   т і л і н е   а у д а р ы л ы п , 

орыстың газет-журналдарында жария-

ланып отырған...

Түрік халқын тексеріп, таза ғылым 

жолында жүрген орыстың Радлов, 

 Катанов, Бартольд, Самойлович сықыл-

ды ғалымдары  бубәкірдің қазақ-

қырғыз туралы жазған мақалаларына кең 

орын беріп, қабыл алып, сол  бубәкір 

мақалалары арқылы қазақ-қырғыз 

елінің жайын арғы Еуропа ғалымдарына 

да білдірген...

Қазақ-қырғыз елі  бубәкір ақсақал-

дың бұл ұзақ уақыттың адал еңбегін 

бағаламай қойған жоқ һәм қоймақ емес. 

Бағалаудың қымбаты – алдына айдап 

мал салу емес, шын к ңілден разылық 

білдіріп, елдің оны – «Сен – менің 

ұлым» деуі...».

Ал  .Диваевтың «Тарту» кітабын 

құ рас тырған Ф.Оразаева халық әде-

биеті үлгілерін (ертегілер, тарихи 

жыр, салт  леңдері, эпостар, хикаят), 

этнографиялық материалдарын жинап-

жариялау ісіндегі еңбегін, жұртқа жақын 

к пшілдігін, руханият құндылықтарына 

қамқорлығын ерекше атайды.(Жалғасы 9-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҮКІМЕТ


ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

КАСПИЙДІҢ АРҒЫ ЖАҒЫ, БЕРГІ ЖАҒЫ...

ТІЛГЕ ЖАНАШЫРЛЫҚ 

ЖАН СҮЙСІНТТІ

Еліміздің Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың 

төрағалығымен өткен Үкімет отырысында мемлекеттік 

тілдің мəселелеріне қатысты ортаға салынған мəселелер 

көпшіліктің көңілінен шықты. Өйткені бұл жолғы жиын 

бүгінгі таңда мемлекеттік тілдің қордаланған мəселелеріне 

жан-жақты мəн берілуімен ерекшеленді. 

Мәдениет және спорт 

м и н и с т і р і   А р ы с т а н б е к 

Мұхамедиұлының жаса ған 

баяндамасында тіл саяса-

тының жемісті тұстары атап 

к рсетілді. Мәселен, елі-

міздегі мемлекеттік тілді мең-

гергендер қатары артып келеді 

екен. Сандық к рсеткішке 

жүгінетін болсақ, 2016 жылы 

республикада қазақ тілін 

м е ң   г е р г е н   а з а м а т т а р д ы ң 

үлесі 82 пайызға жетіпті. Үш-

тілді меңгеру к рсеткіші де 

жақсаруда. Ересек тұрғындар 

мен 12-17 жас аралығындағы 

оқушыларды қоса алғанда, 

үштілді меңгергендердің үлесі 

20 пайыздан асыпты. 

Ал  ткен жылдың қоры-

тын дысы бойынша орталық 

және жергілікті атқарушы 

ор гандардағы  мемлекеттік 

тілдегі құжат айналымының 

үлесінде де ілгерлеушіліктің 

бар екеніне тоқталған министр 

ол бүгінде 91 пайызды құрап 

отырғанын мәлім етті. Алайда 

статистикалық-есептік және 

қаржылық құжаттамалардың 

м е м л е к е т т і к   т і л г е   к ш у і 

жеткіліксіз деңгейде екенін 

де жасырмады. «Бұл жағдай, 

әсіресе, ұлттық компаниялар-

да байқалады. Мемлекеттік 

тілдегі ісқағаздарын жүргізу 

орталық атқарушы органдар-

да – 89%, жергілікті атқарушы 

органдарда – 93%. Отандық 

БАҚ-тағы қазақ тіліндегі 

контенттің үлесі 71%, – деді 

А . М ұ х а м е д и ұ л ы .   Ж и ы н -

да, сондай-ақ мемлекеттік 

тілді үйретудің жаңа әдіс-

темелері «Қазақ с зі» оқу 

құралдары әзірленгені де ай-

тылды. Тілдерді дамыту бағ-

дарламасы аясында терми-

нология, аударма жайындағы 

мәселелерге де барынша мән 

бе ріліп, бұл бағыттағы ат-

қарылған жұмыстар туралы 

хабарланды. 

Басқосуда с з болған ең 

маңызды мәселелердің бірі 

– мемлекеттік тілді оқыту 

о р т а л ы қ т а р ы н а   қ а т ы с т ы . 

Неге десеңіз, кезінде осы 

о р т а л ы қ т а р д ы ң   м е м л е к е т 

қарамағында қалу, қалмау 

мәселесі туындаған еді. Елімізде 

8 7   а й м а қ т ы қ   м е м л е к е т т і к 

тілді оқыту орталығы жұмыс 

істейді екенМұндай орталық-

тар жекеменшіктің қолына 

тсе, қазақ тілін оқытудың 

жай-күйі қалай болады деген 

сұрақ к пшіліктің к ңіліне 

алаңдаушылық ұялатқаны 

с зсіз. Бұған бейжай қарамаған 

азаматтар мен Парламент депу-

таттары да қарсылық білдірді. 

«Ана тілі» газеті де бұл тура-

лы мәселе к терді. Сонымен 

Үкімет оң шешім қабылдап, тіл 

орталықтары жекешеленбейтін 

болды. 


  –   Е л   Ү к і м е т і н і ң   2 0 1 4 

жылғы 30 сәуіріндегі жеке ше-

лендірудің 2014-2016 жылдарға 

арналған кешенді жоспарын 

бекіту туралы қаулысы бойын-

ша жекешелендіруге жататын 

республикалық меншіктегі 

ұйымдар тізбесіне 39 орталық 

енгізілген болатын.

(Жалғасы 2-бетте)

спективалары және «Жібек жолы» жүк 

тиеу кешенінің жұмысы туралы да  хабар-

дар болды. Терминал жұмысы экспорт-

импорт  сімін арттыруға және Қазақстан 

мен Орталық Азия елдері  німдерін Ақтау 

порты арқылы Кавказ маңы, Парсы 

шығанағы елдеріне және Ресей Федераци-

ясына жеткізуге бағытталған. Кәсіпорында 

жыл бойы дәнді дақылдар тиеу және 

ж нелту, кемелерге кешенді қызмет 

к рсету, ірі тонналық жүк контейнер лерін 

сақтау жұмыстары жүргізіледі, сондай-ақ 

қоймада жүк сақтау операциялары жүзеге 

асырылады.

Н.Назарбаев «Азерсун»  ндіріс және 

логис тика орталығы» ЖШС-ына барып, 

оның ұжымымен кездесу кезінде: «Ақтау-

дағы логистика орталығының қызметі 

азық-түлік  німдері бағасын арзандатуға 

бағытталған. Маңғыстау облысымен қатар, 

республикамыздың басқа да  ңірлеріндегі 

азық-түлік бағасын т мендетіп, онымен 

қамтамасыз ету мақсатымен тауарларды 

сақтау, жеткізілетін к лемін арттыру 

ж нінде шаралар қабылдау қажет» деді.

Маңғыстау облысының әкімі Ералы 

Тоғжанов облыстағы әлеуметтік-эко-

номикалық жағдай мен оны дамыту перс-

пективалары туралы баяндап, аймақтағы 

ауыз су мәселесі, мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестікті нығайту, тұрғын үймен қамта-

масыз етуді және кәсіпкерлікті белсенді 

дамыту бағытындағы жоспарларды ортаға 

салды. 

(Жалғасы 2-бетте)

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 

ДҮНИЕ ДИДАРЫНДА

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

Елбасы Маңғыстауға сапары барысында 

«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық 

аумағында (АЭА) орналасқан Ақтау теңіз 

солтүстік терминалында да болды. Каспий 

теңізіндегі к лік-логистика саласының да-

муы мен бағыттары туралы «Қазақстан темір 

жолы» ҰК АҚ президенті Қанат  Алпысбаев 

баяндады. «Ақтау теңіз порты» АЭА 39,4 

гектар алаңында бір уақытта 5000-ға дейін 

контейнер (TEU) мен 170000 тоннаға дейін 

негізгі жүкті сақтауға болады. Заманауи к п 

мақсатты терминалдың  ндірістік қуаты жы-

лына 3 млн тоннаға дейін негізгі жүкті, оның 

ішінде, 1,5 млн тоннаға дейін  дәнді дақылды 

ауыстырып тиеуге мүмкіндік береді. Жоба 

құны – 37,5 млрд теңгені құрайды. Қазіргі 

уақытта терминал астық, металл, контейнер-

лер мен негізгі жүктерді қабылдап жібереді, 

вагондарға жүкті тиеп, оларды түсіреді, кеме-

лерге кешенді қызмет к рсетеді. Бүгінгі таңда 

бұл кәсіпорында Маңғыстау облысының 190 

тұрғыны қызмет етеді.

Мемлекет басшысы солтүстік теңіз 

тер миналының қызметі мен даму пер-


2

№14 (1376)

6 – 12 сәуір

2017 жыл


АНА ТІЛІ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

БҰҒАН НЕ ДЕЙСІЗ?

ҚҰПТАЙМЫЗ!

АҚЫЛБЕКТІҢ АҚЫЛЫ

ФОНОГРАММАҒА ТЫЙЫМ 

САЛЫНА МА? 

МАҚТАРАЛДАН 

ҚОЗҒАЛАТЫН КӨШ...

(Басы 1-бетте)

  Н ә т и ж е с і н д е ,   А қ т б е ,   Қ а р а ғ а н д ы , 

 Алматы облыстарының оқыту орталықтары 

жекешелендірген. Мемлекеттік бағдарлама 

м а қ с а т - м і н д е т т е р і   м е н   н е г і з г і   н ы с а н а -

лы индикаторларының орындалу барысы 

осы тілді оқыту орталықтары арқылы жүзеге 

асырылатындықтан, құрметті Бақытжан 

бдірұлы, сіздің осы мәселе бойынша бер-

ген тапсырмаңыз осы бағыттағы жаппай 

жекешелендіру процесін тоқтатуға ұйытқы бол-

ды. К п рақмет айтамыз, – деді А.Мұхамедиұлы. 

Мемлекеттік қызметшілерді оқытуды 

ұ й ы м д а с т ы р у   м ә с е л е л е р і н е   б а й л а н ы с т ы 

 министр былтыр мемлекеттік басқару академия-

сымен  зара түсіністік туралы меморандумға қол 

қойылғанын жеткізді. Жоба аясында орталық 

органдарда мем-лекеттік тілді оқыту курсына 

300 адам қатысқан. Биыл бұл дәстүр жалғасын 

тауып, қазақ және ағылшын тіліндегі курстарға 

қатысатын мемлекеттік қызметшілердің қатары 

екі есе артатынын атап к рсетті. 

Ү к і м е т   о т ы р ы с ы н д а   Ұ л т т ы қ   э к о н о -

мика министрі Т.Сүлейменов Мемлекеттік 

б а ғ д а р л а м а н ы ң   2 0 1 4 - 2 0 1 6   ж ы л д а р д а ғ ы 

кезеңін жүзеге асырудың тиімділігіне бағалау 

жүргізілгенін жеткізді. Соңғы 3 жыл ішінде 

Бағдарламаны жүзеге асыру қорытындылары 

орташа тиімділігін к рсеткен, балдық жүйе 

бойынша мүмкін болатын 4 балдан 2,66 балмен 

бағаланған. «3 критерий бойынша бағалаулар 

біршама жоғары болды. Мақсатты индикатор-

лар мен нәтижелер к рсеткіштеріне қол жеткізу 

дәрежесі 88%-ды құрады» деді Ұлттық экономи-

ка министрі. 

Т а л қ ы л а у д ы   қ о р ы т қ а н   П р е м ь е р - м и -

нистр Б.Сағынтаев тілдерді одан әрі дамыту 

мәселелері ж нінде бірқатар тапсырма берді. Бұл 

 Мемлекет  басшысының «Қазақстанның Үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты Жолдауын іске асыру аясында жүзеге 

асырылмақ. Осыған орай Үкімет басшысы 

тілдерді дамыту еліміздегі басым міндеттердің 

бірі болып табылатынын айтты, соған орай мем-

лекет еліміздегі барлық тілдерді дамытуға жағдай 

жасауда. Мемлекет басшысының Жолдауында 

үш тілді білім беруге кезең-кезеңмен ауысуға 

ерекше к ңіл б лінген. Сондықтан да Үкімет 

алдында осы тапсырманы қамтамасыз ету 

міндеті тұр. Мәдениет және спорт министрлігі 

мен Білім және ғылым министрлігіне, әкімдерге 

түсіндіру жұмыстарына барынша күш салып, 

халыққа қазақ тілін үйретудің тегін курстарын 

ұсынуды жандандыру тапсырылды. Сондай-

ақ Б.Сағынтаев тілдерді үйрету үшін БАҚ-

тың әлеуетін мейлінше пайдалану керектігін 

және арнайы бағдарламалар мен тіл үйрететін 

бейне німдерді әзірлеу қажеттігін атап  тті. 

Үкімет отырысында күн тәртібіндегі  зге де 

мәселелер қаралды. Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

(Басы 1-бетте)

2017 жылы 1 млрд теңгеден астам 

қаржыға 250 шағын несие б лу, 165 бизнес-

бастамаларды субсидиялау жоспарланып 

отырғандығын тілге тиек етіп,  ағымдағы 

жылы облыс бойынша 26 мың жұмыс орнын 

ашу жоспарда тұрғандығын атап  тті.  

  –  


ң і р л і к   э к о н о м и к а н ы   д а м ы т у 

 бойынша жүзеге асырылатын шаралар 

мен экономикалық  сімді қамтамасыз 

ету, ең алдымен, жұмыспен қамтылуды 

с а қ т а у ғ а ,   ж а ң а   ж ұ м ы с   о р ы н д а р ы н 

құруға, еңбек мобильділігін арттыруға, 

ңірдің кәсіпорындарындағы к п шілік 

қысқартуларды болдырмауға бағыт талады. 

Бүгінгі таңда  ңірлерде, сіз айқындап берген 

міндеттер мен тапсырмаларды орындауға 

барлық қажетті мүмкіндіктер бар. Осы 

мүмкіндіктерді толығымен пайдаланып, 

еліміздің және  лкеміздің дамуы жолын-

да алға қойған мақсаттарға қол жеткізуге 

бар күш-жігерімізді салатынымызға сенім 

білдіремін, – деді Е.Тоғжанов. 

К е з д е с у д е   « Л у к о й л   О в е р с и з » 

компания сы ның  аймақтық  координа-

торы, облыстық сайлау комиссиясының 

т р а ғ а с ы   Е . К ү м і с қ а л и ,   М а ң ғ ы с т а у 

о б л ы с т ы қ   м ә с л и х а т ы н ы ң   д е п у т а т ы , 

Мұнайлы аудандық Қоғамдық кеңестің 

т рағасы Т. міров, Назарбаев зияткерлік 

мектебі ағылшын тілі пәнінің оқытушысы 

Н.Келехсаева, геолог О.Белоножкина, ар-

дагер К.Егізқараев, Ақтаудағы әскери-теңіз 

базасы жауынгерлік ракета-артиллериялық 

« О р а л »   к е м е с і н і ң   б а й л а н ы с ш ы с ы 

Ж.Ибраева, «Болашақ» стипендиясының 

түлегі, «Каспиан Меруерт Оперейтинг 

Компаний» компаниясының жетекші 

инженері Е.Абылханов, Кәсіпкер әйелдер 

ассоциациясының т райымы, кәсіпкер 

С.Жақаева, Жастар орталығының жетекшісі 

Г.Бұрхандинова, Ш.Есенов атындағы 

КМТжИУ ректоры Б. ділбеков, Бей-

неу ауданының әкімі Б. зірханов, Ақтау 

қаласының әкімі С.Тұрымов және т.б. с з 

с йлеп,  з ой-пікірлерін білдірді. 

***


Қазақстан Президенті Н.Назарбаев  

з е р б а й ж а н ғ а   р е с м и   с а п а р   ж а с а -

д ы .   С а п а р   М е м л е к е т   б а с ш ы с ы н ы ң 

 Шахидтер аллеясындағы мәңгілік алау 

м е н  

з е р б а й ж а н н ы ң   ж а л п ы   ұ л т т ы қ к шбасшысы Гейдар  лиевтің бейітіне гүл 

шоғын қою рәсімімен басталды.

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев 

зербайжан Республикасының Президенті 

И .

л и е в п е н   к е з д е с і п ,   с а я с и ,   с а у д а -экономикалық және мәдени-гуманитарлық 

ынтымақтастықтың хал-ахуалы мен даму 

үрдістері,  зекті халықаралық мәселелер 

мен  ңірлік проблемалар талқыланды. 

Қазақстан мен  зербайжан арасындағы 

тарихи-мәдени байланыстар ежелден 

үзілмей жалғасын  тауып, бауырластық пен 

МІНЕ, ҚЫЗЫҚ!

НУМИМЗАТИКА ДА БІР ӨНЕР

р адамның әуестігі мен қызығушылығы әртүрлі 

болатыны рас. Кейбіреулер сол қызығушылығына 

мірінің соңына дейін адал болып  тетініне 

таңғалмай к ріңіз. Ғұмырының мәні мен 

мағынасына да айналуы ғажап емес. 

з д е р і ң і з б е н   б л і с е й і к   д е п   о т ы р ғ а н 

жаңалығымыз тұп-тура осы әуестікпен байланысты 

болып отырғанын несіне жасырайық. Мәселен, 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінде сабақ беретін Ғалым Ибраев есімді 

азамат бүгінгі күнге дейін 40 елдің қағаз ақшалары 

мен монеталарын жинапты. Міне, қызық! Бәрі 

де танысының Оңтүстік Кореяның т л ақшасын 

сыйға тартудан басталыпты. Ғалекең бұл әуестігін 

тек сүйікті ісіне жатқызбайды екен. Қайта жинаған 

ақшаларын сол елдің тарихына үңілу деп білетін 

к рінеді. Шын мәнінде солай ғой. Ең бастысы, әр ва-

лютаны жинаудағы ұқыптылық пен тиянақтылықты, 

т зімділікті айтсаңызшы.

Қазір жер-дүниедегі жаңалықтың бәрі техно-

ло гия ға тәуелді болып тұрған заман ғой. 

Технологияң болса, к ш бастайсың. Бұл орайда 

математика ілімінің алар орны ерекше. 

Құдайға шүкір, қазаққа математика жат емес. 

Қаншама жастарымыз осы салада әлемдік білім 

байқауларында топ жарып, алдыңғы қатардан 

к рініп жүр. Олардың арасында қиын есептерді 

шығарғандардың бар екенін естігенде мерейің 

тіпті тасып шыға келеді екен. Мәселен, Атырау 

облысының тумасы Ақылбек К пжасаров әлем 

ғалымдары осы уақытқа дейін жауабын таппай келген 

– бұрыштың үшсекциясы туралы есептің шешімін 

дәл тауыпты. Бұл к не есептің шешімі Еуропалық 

математика одағының  сайтында ұсынылыпты. 

Жасы жиырмада болғанына қарамастан осын-

дай зор нәтиже к рсеткені естіген адамды елең 

еткізерліктей-ақ оқиға. 

Парламент Сенатының депутаты Сәрсенбай 

Еңсегенов мәдениет мәселелері бойынша 

заң акті леріне  згертулер мен толықтырулар 

енгізуге арнал ған жиында Қазақстан әншілеріне 

фонограм мамен ән айтуға тыйым салу ж нінде 

бас тама  к терді. 

«Жұртшылықпен жүздескен кездерімізде кон-

церттерде фонограмма қолданылатыны туралы жиі 

айтылады.  рине, біз әртіс немесе әнші емеспіз, бұл 

мәселелердің қыр-сырын түсінбеуіміз мүмкін. Ал 

бірақ Түркіменстанда және  зге де к ршілес мемле-

кеттерде фонограмма қолдануға тыйым салынған» 

дейді депутат. Иә, шын мәнінде осы фонограмманың 

кең қанат жайып кетуінің салдарынан әнші деген 

мәртебелі атқа нұқсан келтіріп жүргендер қаншама. 

Депутат айтқан бастама қолдау табатын болса, бүгінгі 

қаптап жүрген жұлдыздарымыздың қайсысы нағыз 

әнші, қайсысы фонограмма әншісі екенін ажырата 

бастайтын едік. Елімізде оңтүстік тұрғындарын солтүстікке к шіру 

үдерісі қолға алынғаны белгілі. Биыл да 900-дей 

отбасы аталған аймаққа қоныс аударуды жоспар-

лап отыр екен. 

Оның алдында 250 отбасының к шіп баруы 

сәтті жүзеге асырылыпты. «Серпін» мемлекеттік 

бағдарламасы аясындағы осы игі мақсатты әрі қарай 

іске асыру үшін солтүстік облыстардың  кілдері 

ОҚО-дағы Мақтарал ауданының жұртшылығымен 

кездесулер  ткізіп, бос жұмыс орындарының 

жәрмеңкесін ұйымдастырыпты. Мақтаралда бүгінде 

350 мыңға жуық халықтың 8 мыңы жұмыссыз деген 

дерек бар. Ал тұрғын үй кезегіне 300 азамат тіркелген. 

Сондықтан шалғайдағы аудан тұрғындарына 

Солтүстікке к шу тиімді болмақ. «Ауданда жылы-

на он мыңға жуық сәби  мірге келеді. Үй берсе, 

әрине барады. Ол жақ аграрлы аймақ болған соң, 

осы бағыттағы жұмысшылар  те қажет. Сондай-ақ 

мұғалімдер, денсаулық сақтау салаларында да маман 

тапшы екен» дейді Мақтарал ауданы әкімінің орын-

басары Алтын Ешанқұлова. КАСПИЙДІҢ АРҒЫ ЖАҒЫ, БЕРГІ ЖАҒЫ...

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

достыққа негізделген екіжақты қарым-

қатынастар берік қалыптасқанын Елбасы-

мыз ерекше атап  тті.

Ресми кездесу рәсімінен соң «За-

гульба» резиденциясында екі ел бас-

ш ы с ы   к е ң е й т і л г е н   қ ұ р а м д а   к е л і с с з 

ж ү р г і з д і .   Н . Н а з а р б а е в   з а р а   т и і м д і 

ынтымақтастықтың барлық саласын-

да біріккен іс-қимылды үдету, к лік-

транзит әлеуетін дамыту, бірлескен жаңа 

ндірістер ашып, жүзеге асырылмай жатқан 

мүмкіндіктерімізді пайдалану, экономи-

каны әртараптандырып, инновациялық 

технологияларға назар аудару қажеттігіне 

тоқталды.

з кезегінде И. лиев Қазақстанның 

Н.Назарбаевтың басшылығымен қол 

жеткізген жетістіктеріне жоғары баға берді. 

сіресе Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып 

с а й л а н у ы   –   ә л е м д і к   а р е н а д а ғ ы   р л і 

м о й ы н д а л ғ а н ы н ы ң   к р с е т к і ш і   ж ә н е 

Н.Назарбаевтың жеке беделінің арқасы 

екенін тілге тиек етті. «Сіздің  ңірлік қана 

емес, сонымен бірге әлемдік ауқымдағы 

бастамаларыңыз зор құрметке ие болып 

келеді. Екіжақты қарым-қатынастың да-

муына к ңіліміз толады. Бүгінгі сындарлы 

пікір алмасулар талқыланған к птеген 

мәселелер ж ніндегі ұстанымдарымыздың 

ұқсастығын к рсетеді» деді Ильхам  лиев.

зербайжан Президенті ынтымақ-

т а с т ы қ т ы   о д а н   ә р і   н ы ғ а й т у   м е н 

серіктестіктің аясын кеңейту үшін бұл сапар 

аса маңызды дей келе,  зінің қазақстандық 

әріптесін  Гейдар  лиев орденімен марапат-

тады.  «Гейдар  лиев ордені» – 2005 жылдың 

сәуірінде бекітілген  зербайжандағы 

ең жоғары марапат саналады. Бұл ор-

ден шетел азаматтарына  зірбайжан елі 

алдындағы ерен еңбектері үшін, оның 

ішінде  зербайжанның басқа елдермен са-

яси, экономикалық, ғылыми және мәдени 

байланысын жақсартуға үлес қосқаны үшін 

беріледі. 

***

П р е з и д е н т   Н . Н а з а р б а е в   Ұ л т т ы қ қ а у і п с і з д і к   к о м и т е т і н і ң   т р а ғ а с ы 

К . М ә с і м о в п е н   к е з д е с т і .   « К е з д е с у д е 

К.Мәсімов Мемлекет басшысына Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің  зге арнаулы қызмет 

органдарымен бірлесе отырып, биыл Аста-

нада  тетін «ЭКСПО-2017» халықаралық 

к рмесіне дайындық аясында қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге бағытталған тиісті шара-

ларды атқарып жатқанын баяндады.

Елбасымыз Қазақстанда  «ЭКСПО-2017» 

к рмесімен қатар алдағы уақытта әлемдік 

деңгейдегі басқа да ауқымды іс-шаралар 

тетінін еске салды. «Биыл бірқатар 

халықаралық іс-шаралар болады. Мем-

лекеттер мен үкіметтер басшылары, пар-

ламент мүшелері, сондай-ақ шетелдер-

ден және  з елімізден туристер к птеп 

келеді деп жоспарланып отыр. Осыған 

орай, сол іс-шаралардың тиісті деңгейде 

ұ й ы м д а с т ы р ы л у ы н   қ а м т а м а с ы з   е т у 

мәселелерін пысықтау қажет. Ең алдымен 

қауіпсіздік мәселесіне назар аудару ке-

рек» деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен 

қатар Ұлт к шбасшысы шетелдерде болып 

жатқан террорлық актілерге тоқталып, он-

дай қайғылы жайттарға жол бермеу үшін 

тиісті жұмыстар жүргізу, қауіп-қатерлердің 

алдын алу, соның ішінде шетелдердегі 

әріптестермен  зара іс-қимыл орнату 

қажеттігін айтты. ҰҚК т рағасы Елбасына 

мұндай ауқымдағы іс-шараның қауіпсіз 

туі, сондай-ақ терроризммен және діни 

экстремизммен күрес Ұлттық қауіпсіздік 

комитетімен қатар барлық құқық қорғау 

органдарының үнемі бақылауында болаты-

нын мәлімдеді.Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.94 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет