Ә. Б. Ақпаева, Л. А. Лебедева математика әдістемелік құралжүктеу 219.7 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі219.7 Kb.
#4908

Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева

МАТЕМАТИКА

Әдістемелік құрал

Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің

3-сынып мұғалімдеріне арналған

Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі ұсынған

Алматыкiтап баспасы

2014


27

Құралда курс тақырыптары бойынша әмбебап оқу әрекет-

терін (жеке тұлғалық, метапәндік) қалыптастыру бойынша 

ұсыныстар берілген, әр сабақ бойынша жоспарланатын пәндік 

нәтижелер және оқушылардың ықтимал әрекеттері егжей-

тегжейлі қарастырылады.О ушыларда кез келген әмбебап о у іс-әрекетін (ӘОІӘ) 

алыптастыру  шін қалыптасқан тәжірибеге негіз деле оты-

рып, оқушы тиісті ӘОІӘ орындаудың жалпы тәсілін (алго-

ритмін) меңгереді; одан әрі оқылған ӘОІӘ әртүрлі оқу пән-

дерінің мазмұны арқылы білім алу тәжірибесіне, сондай-ақ 

сабақтан тыс іс-әрекет және тәрбие жұмысы жүйесіне енгі-

зіледі, осыдан кейін оның орындалуын өз бетімен бақылау 

және қажет болған жағдайда түзету ұйымдастырылады; соңын-

да осы ӘОІӘ қалыптасу деңгейін бақылау және білім беру 

тәжірибесінде сабақтармен қатар сабақтан тыс іс-әрекетте 

жүйелі практикалық пайдалану ұйым дастырылады. 

Біздің ОӘК оқу тақырыптары мен сағаттарының бағдар-

ламаға сәйкестігі туралы сұрақтарды болдырмас үшін кестеде 

салыстырамыз. Материалды түсіндіру логикасы сағаттар мен 

тақырыптарды мына түрде баяндауды талап етеді (1-кес те).БАҒДАРЛАМАМЕН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ МАТЕРИАЛДЫҢ 

ОҚУЛЫҚТА ТОПТАСТЫРЫЛУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1-кесте

.

Тақырып

Оқулық 

бойын-

ша сағат 

саны

Бағдар-

лама 

бойынша 

сағат саны

1-тоқсан (45 сағат).

2-сыныпта өткенді  айталау.            

Ба дарлама бойынша 14 са атты  12 са аты 

алынды.  ал ан 2 са ат жыл ая ына ауысады, 

өйткені  орытынды  айталау  шін 7 са ат 

жеткіліксіз. 

12

1428

Бірта балы сандарды көбейту және о ан 

сәйкес бөлу жа дайлары. 

Бағдарламада бұл тақырып «Геометриялық 

фигураның ауданы. Әріпті өрнек. Теңдеу» 

тақырыптарымен біріктірілген. Бағдарлама 

бойынша барлығына 46 сағат бөлінген (біз 

1-тоқсанда 25 сағат, 2-тоқсанда 21 сағат алын-

ды).

25

25шта балы сандарды  осу мен азайтуды  

ауызша тәсілі      

1-тоқсанда «1000-ға дейінгі сандарды жазбаша 

қосу және азайту, шамалар арасындағы байла-

ныстар» тақырыптарына бөлінген 21 сағаттан 8 

сағат алынды.

8

82-тоқсан (35 сағат). 

Геометриялы  фигураны  ауданы. Әріпті 

өрнек. Те деу.                    

Бұл тақырып 1-тоқсандағы тақырыптың 

жалғасы, 21 сағат (46 сағаттан) және 

«шамалардың бірліктері» тақырыбынан 1 сағат 

беріледі.

22

21Шамалар арасында ы байланыстар (21 

сағаттың 13 сағаты қалады. 1-тоқсандағы 

тақырыпты қараңыз). 

13

133-тоқсан (50 сағат). 

1000-ға дейінгі сандарды көбейту мен бөлудің 

ауызша тәсілі. Шамалардың: ұзындық, масса, 

аудан, көлем (сыйымдылық) бірліктері.

Бағдарлама бойынша 52 сағат. 3-тоқсанда 50 

сағатын, 4-тоқсандағы тақырыптан 1 сағат, 

2-тоқсаннан 2 сағат алынды.

50

52

4-тоқсан (40 сағат).Бірта балы сан а жазбаша көбейту және 

бөлу. Те деу 

ру ар ылы есептер шы ару.

 Бағдарлама бойынша 30 сағ бөлінген (оның 

ішінде 1 сағ алдыңғы 3-тоқсаннан алынады). 

31

30

Қайталау.                    Біздің оқулық бойынша 9 сағат (7 сағат 

бағдарлама бойынша және жыл басындағы 

қайталаудан 2 сағат) бөлінген.

9

7Барлы ы

170


170

29

3-СЫНЫПТА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖОСПАРЛЫ 

НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ МҮМКІН БОЛАТЫН ПӘНАРАЛЫҚ 

БАЙЛАНЫСТАР (2-КЕСТЕ)

2-кесте.

№ Сабақтың тақырыбы

Пәндік нәтижелер

Мүмкін 

болатын 

пәнаралық 

байланыстар

1

23

4

І то сан (45 са ат).

2-сыныптағы өткенді қайталау. 

1 0-ден 1000-ға дейінгі 

сандар. Ауызша 

қосу және азай-

ту. Сандарды оқу, 

жазу, топтастыру, 

салыстыру. 1000-ға 

дейінгі сандардың 

нөмірленуін қайталау

Оқушылар 1000-ға дейінгі 

сандардың нөмірленуіне 

байланысты жекелей 

кездесетін қиындықтарды 

анықтайды, олардың 

түзетілуін көрсетеді 

«Ана тілі»

«Дүниетану»

2 Кестелік қосу және 

азайту. Қосудың және 

азайтудың ауызша 

тәсілі 

Оқушылар кестелік және ауызша қосу мен 

азайтуға қатысты білімдері 

мен дағдыларындағы 

қиындықтарды анықтайды, 

олардың түзетілуін 

көрсетеді

«Әдебиеттік 

оқу»


«Дене 

тәрбиесі»

3 Ауызша қосу және 

азайту тәсілі

Оқушылар ауызша қосу 

мен азайтуда кездесетін 

қиындықтарды анықтайды, 

олардың түзетілуін 

көрсетеді 

«Әдебиттік 

оқу»

4

Көбейту  және бөлу. Көбейту 

компоненттері мен 

нәтижесінің аталуы. 

Өрнектерді оқу және 

жазу 

Оқушылар өрнектерді оқудағы және жазудағы 

кездесетін қиындықтарды 

анықтайды, олардың 

түзетілуін көрсетеді

«Ана тілі»


30

5 Көбейтудің 

ауыстырымдылық 

қасиеті.


2 және 4-ке дейінгі 

сандарды кестелік 

көбейту. Көбейту 

амалының мәнін 

ашатын есептер 

(көбейтіндіні табуға 

арналған есептер). 

Көбейтіндіні табуға 

арналған қарапайым 

есептерді шығару

Оқушылар жекеленген 

қиындықтарды анықтайды, 

2 және 4-ке дейінгі сан-

дарды кестелік көбейтуге 

және оларға сәйкес бөлу 

жағдайларына, көбейтудің 

ауыстырымдылық 

қасиетіне, көбейтіндіні 

табуға арналған қарапайым 

есептерді шығару 

толықтырылады

« Дене 


тәрбиесі »

« Дүниетану »

6 Бөлу амалының мәні 

(теңдей бөліктерге 

бөлу, берілгені 

бойынша бөлу). 

Компоненттердің 

және бөлу 

нәтижесінің атау-

лары. Өрнектерді 

оқу және жазу. 

Бөлу амалының 

мағынасын ашатын 

есептер


Оқушылар жекеленген 

қиындықтарды анықтайды, 

бөліндіден тұратын 

өрнектер құрады, оқу және 

жазу, бөлудің мәнін аша-

тын есептерді шешу білімі 

толықтырылады

«Ана тілі»

«Дүниетану»

7 Теңдеулерді 

шешу. Теңдіктер, 

теңсіздіктер құру

Оқушылар жекеленген 

қиындықтарды анықтайды, 

өрнектер, теңдеулер, 

теңдіктер, теңсіздіктер 

құрады, оқу білімі 

толықтырылады

«Ана тілі»

8 Шамалар

Оқушылар жекеленген 

қиындықтарды анықтайды, 

шамалар және олардың 

өлшем бірліктері туралы 

біліміне қатысты түзетулер 

жүргізеді

«Дүниетану»

9 Геометриялық фигу-

ралар. Периметр. 

Шаршы мен 

тіктөртбұрыш 

периметрін табу

Оқушылар жекеленген 

қиындықтарды анықтайды, 

геометриялық фигура-

ларды танып, олардың 

элементтерін атап, 

«Бейнелеу 

өнері»

«Еңбекке баулу»

31

тәсілдері (2-сынып 

бойынша қайталау)

маңызды белгілерін ажы-

ратады, тіктөртбұрыштың 

периметрін табу, 

тіктөртбұрыш сызу білімі 

толықтырылады

10 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар 2-сыныпта 

оқылған материалды 

қорытады. Білім, білік, 

дағдыларын жүйелеуге 

мүмкіндік алады

«Әдебиеттік 

оқу»

11 Білімдерін тексеруОқушылар 2-сынып-

та оқылған материалға 

бақылау жүргізеді

-

12 Бекіту. Екітаңбалы сандарды қосудың 

және азайтудың 

ауызша тәсілдерін 

қайталау


Оқушылар жекеленген 

қиындықтарға түзетулер 

жүргізеді. Үштаңбалы 

сандар бойынша ұқсас 

тәсілдерді енгізуге дай-

ындалу мақсатында 

екітаңбалы сандарды 

қосудың және азайтудың 

тәсілдерін ауызша 

қайталайды

«Әдебиеттік 

оқу»


Бірта балы сандарды көбейту және олар а сәйкес бөлу жа -

дайлары. Геометриялы  фигураны  ауданы. Әріпті өрнек. Те деу. 

шта балы сандарды жазбаша  осу және азайту (46 са ат)

13 Үштаңбалы сандарды 

разрядтары бойынша 

қосу және азайту 

Оқушылар «баған» 

түрінде қосудың және 

азайтудың жазбаша тәсілін 

(алгоритмін) меңгереді

«Ана тілі»

14 Разрядтан бір рет 

аттап өту арқылы 

қосудың және 

азайтудың жазбаша 

тәсілі 


Оқушылар разрядтан 

бір рет аттап өту арқылы 

жазбаша қосу және азайту 

алгоритмін біледі

«Ана тілі»

15 Разрядтан екі рет 

аттап өту арқылы 

қосудың және 

азайтудың жазбаша 

тәсілі


Оқушылар разрядтан 

екі рет аттап өту арқылы 

жазбаша қосу және азайту 

алгоритмін біледі

«Ана тілі»


32

16 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар «баған» 

түрінде қосудың және 

азайтудың жазбаша тәсілін 

(алгоритмін) қолдануды 

үйренеді


«Дүниетану»

17 735 + 265, 1000 – 735 

түріндегі қосудың 

және азайтудың жаз-

баша тәсілі

Оқушылар 735 + 265, 1000 – 

735 түріндегі жазбаша қосу 

және азайту алгоритмін 

біледі

«Ана тілі»18 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар 735 + 265, 1000 – 

735 түріндегі жазбаша қосу 

және азайту алгоритмін 

қолданады 

«Ана тілі»

19 Бекіту. 

Бақылау жұмысы

Оқушылар үштаңбалы 

сандарды жазбаша қосу 

және азайту және есептер 

шығару тәсілдеріне бақылау 

жасайды 


20 Өтілген матери-

алды пысықтау. 

Қателермен жұмыс

Оқушылар үштаңбалы 

сандарды қосудың және 

азайтудың жазбаша 

тәсіліндегі жекеленген 

қиындықтарды анықтайды 

және түзетулер жүргізеді

«Әдебиеттік 

оқу»

21 Белгісіз көбейткіші, бөлгіші, бөлінгіші бар 

теңдеулер

Оқушылар бөлу және 

көбейту амалдарының 

байланысын қорытады. 

Белгісіз көбейткіші, 

бөлгіші, бөлінгіші бар 

теңдеулерді шығарып 

үйренеді

«Ана тілі»

22 Есептер шығару. 

Көбейтінді мен 

бөліндіні табуға 

арналған қарапайым 

есептер шығару (кері 

есептер)


Оқушылар көбейтінді 

мен бөліндіні, белгісіз 

көбейткішті, бөлгішті, 

бөлінгішті анықтауға 

арналған қарапайым 

есептерді шығару кезінде 

көбейту мен бөлудің бай-

ланысы туралы білімдерін 

қолдануды үйренеді 

«Дүниетану»33

23 Есептер шығару. 

Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар көбейтінді 

мен бөліндіні анықтауға 

арналған қарапайым 

есептерді шығару, кері 

есептер құру білімдерін 

қолдануды үйренеді

«Дүниетану»

24 Өрнектердегі 

амалдардың орында-

лу тәртібі

Оқушылар 4 

арифметикалық амал-

дан тұратын өрнектердегі 

амалдардың орындалу 

тәртібін біледі

«Ана тілі»

25 Құрама есептерді 

шығару


Оқушылар көбейту және 

бөлу амалдары бар құрама 

есептерді талдауды, 

шығаруды және ресімдеуді 

үйренеді

«Дүниетану»

26 1 санына көбейту 

және бөлу

Оқушылар 1 санына 

көбейту мен бөлудің ерекше 

жағдайларын біледі 

«Ана тілі»

27 0 санын көбейту және 

бөлу. 0 санына бөлуге 

болмайтындығы

Оқушылар 0 санымен 

көбейту мен бөлудің ерекше 

жағдайларын біледі

«Ана тілі»

28 Берілген саннан 

бірнеше есе артық 

немесе кем сандар

Оқушылар берілген саннан 

бірнеше есе көп немесе аз 

санды табуға арналған жаңа 

есептер түрін біледі

«Дүниетану»

29 Еселіктік 

салыстыруға 

арналған есептер. 

Кері есептер

Оқушылар еселіктік салыс-

тыруға арналған жаңа есеп-

тер түрін біледі.

Оқушылар берілген саннан 

бірнеше есе көп немесе аз 

санды табуға, еселіктік 

салыстыруға арналған есеп-

терді шығаруды үйренеді 

«Дүниетану»

30 5 санына көбейту 

және бөлу кестесі

Оқушылар 5 санына 

көбейту кестесін және оған 

сәйкес бөлуді орындайды

«Дене 


тәрбиесі»

34

31 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар кері есептер 

шығаруды (еселік салыс-

тыру, сандарды бірнеше 

есе арттыру немесе азайту) 

үйренеді


«Дүниетану»

32 6 санына көбейту 

және бөлу кестесі

Оқушылар 6 санына 

көбейту кестесін және оған 

сәйкес бөлуді орындайды

«Дене 

тәрбиесі»33 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар 5 және 6 

сандарының көбейту мен 

бөлу кестесін қолдануды 

үйренеді


«Әдебиеттік 

оқу»


34 Өткенді пысықтау. 

Құрама кері есептерді 

шығару

Оқушылар 2 амалдан тұратын кері есептерді 

шығару ережесін біледі

«Әдебиеттік 

оқу»


35 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар көбейту мен 

бөлуге арналған кері 

есептерді құрастыруды 

үйренеді


«Дүниетану»

36 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар көбейту мен 

бөлуге арналған кері 

есептерді құрастыруды 

үйренеді

«Дүниетану»

37 Үлес 

Оқушылар үлес ұғымын, 

оның жасалуын, аталуын 

біледі 


«Дүниетану»

38 Санның үлесін және 

үлесі бойынша санды 

табу


Оқушылар сан бойынша 

үлесті және үлесі бойынша 

санды табу ережесін біледі

«Дүниетану»

39 7 санына көбейту 

және бөлу кестесі

Оқушылар 7 санына 

көбейту кестесін және оған 

сәйкес бөлуді шығарады

«Дене 


тәрбиесі»

35

40 Есептер шығару. 

Пысықтау

Оқушылар сан бойынша 

үлесті және үлесі бойын-

ша санды табу ережесін 

қолдануды үйренеді. 

Оқушылар 7 санының 

көбейту мен бөлу кестесін 

қолдануды үйренеді

«Дүниетану»

41 8 және 9 сандарына 

көбейту және бөлу

Оқушылар 8 және 9 санда-

рына көбейтуді және оған 

сәйкес бөлуді шығарады

«Дене 

тәрбиесі»42 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар 8 және 9 

сандарына көбейту мен 

бөлу кестесін қолдануды 

үйренеді


«Музыка»

43 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар көбейту кестесі 

және оған сәйкес бөлу 

жағдайларын, өтілген түрге 

ұқсас есептерді шығаруды 

үйренеді


«Дүниетану»

44 Өтілген материалды 

бекіту

Оқушылар көбейту кестелері білімін және оған 

сәйкес бөлу жағдайларын, 

өтілген түрге ұқсас 

есептерді шығаруды 

үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»

45 Бақылау жұмысыОқушылар кестелік 

көбейту және сәйкес бөлу 

жағдайларына, сан бойын-

ша үлесті және үлесі бойын-

ша санды табуға арналған 

есептерді шығаруға 

бақылау жүргізіледі

-

ІІ то сан (35 са ат).Геометриялы  фигураны  ауданы. Әріпті өрнек. Те деу. 

Шамалар арасында ы байланыс.

Шамаларды  бірліктері:  зынды , аудан

36

46 Қайталау

Оқушылар көбейту кестесі 

мен оған сәйкес бөлу 

жағдайларына, үштаңбалы 

сандарды қосудың жазбаша 

тәсіліне, өтілген түрге ұқсас 

есептерді шығаруға рефлек-

сия жасайды. Жаңа мате-

риалды енгізуге дайындық 

жасалады

«Әдебиеттік 

оқу»

47 Санды және әріпті өрнектер

Оқушылар құрылымы 

әртүрлі санды өрнектер, 

оларды оқу және жазу 

ережелері, амалдардың 

орындалу тәртібі ту-

ралы алған білімдерін 

қорытындылайды

«Ана тілі»

48 Екі әріптен тұратын 

өрнектің мәні 

Оқушылар екі әріптен 

тұратын өрнектердің мәнін 

табу ережесін біледі

«Ана тілі»

«Шет тілі»

49 Пысықтау

Оқушылар екі әріптен 

құралған өрнектердің мәнін 

табу ережесін қолдануды 

үйренеді 

«Шет тілі»

«Ана тілі»

50 Миллиметр 

Оқушылар жаңа өлшем 

бірлік – миллиметрді 

біледі, оның басқа өлшем 

бірліктермен арақатысын 

айқындайды 

51 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар үлестерге байла-

нысты есептерді шығаруды, 

әріпті өрнектердің мәнін 

табуды жетілдіреді. Келесі 

сабақтарда «аудан» ұғымын 

енгізуге дайындық ретінде 

фигураларды көзбен көру 

және беттестіру арқылы 

олардың көлемін салыстыру-

ды үйренеді

«Еңбекке бау-

лу» «Бейне-

леу өнері»37

52 Геометриялық 

фигуралардың ау-

даны (S). Ауданның 

өлшем бірлігі (см

2

). Палетка 

Оқушылар «аудан» ұғымын 

және ауданның өлшем 

бірлігін – квадрат см. біледі. 

Палетка арқылы ауданды 

анықтау ережесін біледі

«Еңбекке 

баулу» 


53 Тіктөртбұрыш және 

шаршының ауданы. 

Санның квадраты

Оқушылар тіктөртбұрыш 

(шаршы) ауданын табу 

ережесін (формуласын) 

біледі

«Еңбекке баулу» 

54 Аудан өлшем 

бірліктері (дм

2

, м2

). 


Тіктөртбұрштың 

және шаршының 

ауданын табу 

Оқушылар шаршы дм, 

шаршы м өлшем бірліктерін, 

олардың арақатысын біледі. 

Ауданның өлшем бірліктері 

кестесін құрады. «Санның 

квадраты» ұғымын біледі 

«Еңбекке 

баулу» 

«Дүниетану»55 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар тіктөртбұрыш ау-

данын табу, ауданның өлшем 

бірліктерін қолдану, санның 

үлесін және үлесі бойын-

ша санды табуға арналған 

есептерді шығаруды 

жетілдіреді. Оқушылар 

тіктөртбұрыш (квадрат) 

ауданын табу, санның ква-

дратын есептеу ережесін 

қолдануды үйренеді

«Дүниетану»

56 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар тіктөртбұрыш 

ауданын тапқан 

кезде көбейтудің 

ауыстырымдылық қасиетін 

қолдануды үйренеді

«Дене 


тәрбиесі»

57 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар тіктөртбұрыш 

пен шаршы ауданын 

табу ережесін қолдануды 

үйренеді. Үлестерге байла-

нысты есептерді шығаруды 

үйренеді. Екі және бір 

әріптен тұратын өрнектерге 

байланысты есептерді 

шығаруды жетілдіреді 

«Дүниетану»


38

58 Бағасы, саны, құны

Оқушылар есептің жаңаша 

түрін (баға, сан (мөлшер), 

құн) біледі

«Дүниетану»

59 Есептер шығару 

Оқушылар өзара байланыс-

ты шамалар: баға, мөлшер, 

құн арасындағы қатысты 

анықтайды

«Дүниетану»

60 Пропорционал 

шамаларға (теңдей 

бөліктерге) байланы-

сты есептерді шығару. 

Шамалар: 1 заттың 

массасы, заттардың 

мөлшері. Жалпы мас-

са. Есептер шығару

Оқушылар шамалар: 1 

заттың массасы, заттардың 

мөлшері, жалпы мас-

са арасындағы қатысты 

анықтайды

«Дүниетану»

61 Шамалар: 1 заттың 

массасы, заттардың 

мөлшері. Жалпы 

масса.


Пропорционал 

шамалардың санды 

мәнін табуға арналған 

есептер. Есептер 

шығару

Оқушылар шамалар: 1 заттың массасы, заттардың 

мөлшері, жалпы масса 

арасындағы байланыс-

ты анықтауға арналған 

есептерді шығарған кез-

де пропорционал теңдей 

бөліктерді табуға арналған 

есептің жаңаша түрін біледі

«Дүниетану»

62 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар пропорциялы тең 

бөліктерді табуға арналған 

есептерді шығарып үйренеді 

«Дүниетану»

63 Шамалар: 1 өнімге 

(затқа) жұмсалған 

шығын, заттың 

мөлшері, жалпы 

шығын


Оқушылар шамалар: 1 

өнімге (затқа) жұмсалған 

шығын, заттың мөлшері, 

жалпы шығын арасындағы 

байланысты анықтайды

«Дүниетану»

64 Шамалар: 1 өнімнің 

(заттың) шығыны, 

заттың мөлшері, жал-

пы шығын. Пропор-

циялы тең бөліктерді 

табу. Есептер шығару

Оқушылар шамалар: 1 

өнімнің (заттың) шығыны, 

заттардың мөлшері, жалпы 

шығын арасындағы қатысты 

табуға арналған есептерді 

шығаруды үйренеді 

«Ана тілі»


39

65 Есептер шығару

Оқушылар әртүрлі шамалар 

арасындағы қатысты табуға 

арналған есептерге салысты-

ру жүргізеді

«Ана тілі»

66 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар шамалар 

арасындағы байланысқа 

арналған есептерді 

шығаруды үйренеді 

«Ана тілі»

«Әдебиеттік 

оқу»


67 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар шамалар 

арасындағы қатысты 

табуға арналған есептерді 

шығаруды үйренеді. 

«Әдебиеттік 

оқу»


68 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар шамалар 

арасындағы байланыс тура-

лы білімдерін қорытады, осы 

түрдегі есептерді шығару 

жолдарын жүйелейді

«Дүниетану»

69 Өтілген материалды 

бекіту


Оқушылар тіктөртбұрыш ау-

данын табу, аудан өлшемдері 

кестесін қолдану, шамалар 

арасындағы байланысқа 

арналған есептерді шығару 

жолдарына бақылау жасай-

ды 

-

70 Қатемен жұмыс. Көбейту және бөлу 

кестесін бекіту 

Бақылау жұмысын орын-

дау кезінде оқушыларда 

кездескен қиындықтарды 

анықтап, оларды түзетеді

«Ана тілі»

71 Көбейту мен бөлу 

амалынан тұратын 

есептерді теңдеу құру 

арқылы шығару

Оқушылар көбейту мен бөлу 

амалынан тұратын есептерді 

теңдеу құру арқылы шығару 

әдісін (белгісіз көбейткішті 

табу арқылы) біледі

«Ана тілі»

72 Теңдеу құру арқылы 

көбейту мен бөлу 

амалына арналған 

есептерді шығару

Оқушылар көбейту мен бөлу 

амалынан тұратын есептерді 

теңдеу құру арқылы шығару 

әдісін (белгісіз көбейткішті 

табу арқылы) біледі

«Ана тілі»


40

73 Теңдеу құру арқылы 

есептер шығару

Оқушылар құрылымы 

әртүрлі теңдеулерді, 

шамалар арасындағы 

байланыстарға арналған 

есептерді шығару, 

кестелік көбейту мен бөлу 

дағдыларын жетілдіреді

«Дүниетану»

74 Өтілген материалды 

бекіту

Оқушылар өтілген материал-дарды қамтитын есептердің 

түрлерін шығару жолдарын 

қорытады 

«Музыка»


75 Аудан мен периметрді 

табуға арналған 

есептерді шығару 

Оқушылар тіктөртбұрыш-

тың (шаршының) ау-

даны мен периметрін 

табуға қатысты есептерді 

шығаруды үйренеді

«Еңбекке 

булу»


76 Өтілген материалды 

бекіту


Оқушылар есептердің 

әртүрлерін шығаруды 

үйренеді, алған білім 

бақылауға дайындалады 

«Әдебиеттік 

оқу»


77 Бақылау жұмысы 

Оқушылар есептердің 

түрлерін шығаруға, көбейту 

кестесіне, теңдеулер 

шығаруға, тіктөртбұрыш 

ауданын табуға бақылау 

жүргізеді 

-

78 Қатемен жұмысОқушылар бақылау 

жұмысын орын-

дау барысындағы 

қиындықтарды анықтап, 

оларды түзетеді 

«Музыка»


79 Өтілген материалды 

бекіту 


Оқушылар 2-тоқсанда 

оқылған материалдарды 

қорытады

«Еңбекке 

баулу»

80 Оқылған материалды бекіту 

Оқушылар 2-тоқсанда зерде-

леген білімдерін жетілдіреді 

«Әдебиеттік 

оқу»

ІІІ то сан (50 са ат).

1000- а дейінгі сандарды көбейтуді  және бөлуді  ауызша 

тәсілі. Шамалар бірліктері:  зынды  масса, аудан, көлем 

(сыйымдылы ) 


41

81 10 мен 100 сандарына 

көбейту және бөлу. 

10х3, 30:3, 100х3, 

300:3 түріндегі амал-

дарды есептеу 

Оқушылар 10 мен 100 сан-

дарына көбейту және бөлу 

ережесін біледі

«Ана тілі»

82 Пысықтау

Оқушылар 10 мен 100 

сандарына көбейту және 

бөлу ережесін қолдануды 

үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»

83 Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту 

және бөлу 

20 · 4, 4 · 20, 80:4, 80:20 

түріндегі көбейту және 

бөлу амалдары, бөлу мен 

көбейту амалдарының ретін 

(алгоритмін) анықтайды

«Ана тілі»

84 1000-ға дейінгі 

сандарды бөлу және 

көбейту (кесте-

ге келтірілетін 

жағдайлар) 

Кестеге келтірілетін 

жағдайда нөлмен 

аяқталатын сандарды бөлу 

және көбейту амалдарының 

ретін (алгоритмін) 

анықтайды

«Ана тілі»

85 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар нөлмен 

аяқталатын сандарды бөлу 

және көбейту амалдарын 

қолдануды үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»


86 Есеп шығару 

Оқушылар бөлу және 

көбейту амалдарын есеп 

шығаруда қолдануды 

үйренеді. Нөлмен 

аяқталатын сандарды бөлу 

және көбейту амалдарын 

құзіреттілікке енгізу

«Дүниетану»

87 Пысықтау

Оқушылар бөлудің және 

көбейтудің ауызша тәсілін 

есеп шығаруда қолданады

«Дүниетану»

88 Көбейтудің 

үлестірімділік 

қасиеті 

Оқушылар көбейтудің 

үлестірімділік қасиетін 

біледі (қосындыны санға 

көбейту ережесі) 

«Ана тілі»42

89 Тіктөртбұрыштың 

периметрін әртүрлі 

тәсілмен табу 

Оқушылар тіктөртбұрыш 

периметрін табудың 

әртүрлі тәсілдерін біледі 

(қосындыны санға көбейту 

ережесі негізінде)

«Еңбекке 

баулу»

90 Өтілген материалды бекіту

Оқушылар тіктөртбұрыш 

периметрін әртүрлі амалдар-

мен табуды үйренеді 

«Еңбекке 

баулу»


91 Есептерді әртүрлі 

тәсілмен шығару 

Оқушылар көбейтудің 

үлестірімділік қасиетіне 

сүйене отырып, есептердің 

әртүрлі амалдармен қалай 

шығарылатынын біледі

«Ана тілі»

92 Есептерді әртүрлі 

тәсілмен шығару 

Оқушылар көбейтудің 

үлестірімділік қасиетіне 

сүйене отырып, есептердің 

әртүрлі амалдармен 

шығаруды үйренеді 

«Дүниетану»

93 Пысықтау 

Оқушылар есеп шығару 

амалдарын салыстырып, ең 

тиімдісін анықтайды

94 36 · 2, 2 · 36, 360 · 2,2 · 

360, 36 · 20 түріндегі 

көбейту 

Оқушылар көбейтудің үлес-

тірімділік қасиеті негізінде 

36 · 2, 2 · 36, 360 · 2, 2 · 360, 

36 · 20 түріндегі көбейту 

алгоритмін шығарады

«Ана тілі»

95 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар өтілген 36 · 2, 

2 · 36, 360 · 2,2 · 360, 36 · 20 

түріндегі көбейту амалының 

алгоритмін қолдануды 

үйренеді


«Әдебиеттік 

оқу»


96 Өтілген материалды 

пысықтау


Оқушылар өтілген 36 · 2, 

2 · 36, 360 · 2, 2 · 360, 

36 · 20 түріндегі көбейту 

амалы алгоритмін есептер 

мен теңдеулерді шығаруда 

қолданады 

«Дүниетану»

97 Қосындыны санға 

бөлу

Оқушылар қосындыны санға бөлу ережесін біледі

«Ана тілі»43

98 Есептерді әртүрлі 

амалдармен шығару

Оқушылар есептерді әртүрлі 

амалдармен шығаруда 

қосындыны санға бөлу 

ережесін қолдануды 

үйренеді


«Дүниетану»

99 48:2, 480:2, 480:20 

түріндегі бөлу 

48:2, 480:2, 480:20 түріндегі 

бөлу амалының алгоритмін 

анықтайды

«Ана тілі»

100 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар 48:2, 480:2, 

480:20 түріндегі бөлу амалы 

алгоритмін қолдануды 

үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»

101 70:2, 700:2, 700:20 түріндегі бөлу 

Оқушылар 70:2, 700:2, 

700:20 түріндегі бөлу амалы 

алгоритмін анықтайды 

және оны көбейту арқылы 

тексереді

«Ана тілі»

102 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар 70:2, 700:2, 

700:20 түріндегі бөлу амалы 

алгоритмін қолдануды 

үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»

103 58:2, 580:2, 580:20 түріндегі бөлу 

Оқушылар 48:2, 480:2, 

480:20 түріндегі бөлу амалы 

алгоритмін анықтайды 

және оны көбейту арқылы 

тексереді

«Ана тілі»

104 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар 48:2, 480:2, 

480:20 түріндегі бөлу амалы 

алгоритмін қолдануды 

үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»

105 36:12, 88:44 түріндегі екітаңбалы сандарды 

бөлу 


Оқушылар 78:26, 88:44 

түріндегі екітаңбалы 

санды екітаңбалы санға 

бөлу (іріктеу тәсілімен) 

алгоритмін анықтайды 

және оны көбейту арқылы 

тексеруді орындауды 

үйренеді 

«Ана тілі»


44

106 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар екітаңбалы 

санды екітаңбалы санға 

бөлу (таңдап алу амалы-

мен) алгоритмін қолдануды 

үйренеді 

«Әдебиеттік 

оқу»


107 Кестеден тыс көбейту 

және бөлу амал-

дарына қатысты 

білімдерін тексеру 

Оқушылар көбейту және 

бөлу амалдары бойынша 

алған білімдеріне бақылау 

жүргізеді 

-

108 Көбейтудің терімділік қасиеті

Оқушылар көбейтудің 

терімділік қасиетін біледі

«Ана тілі»

109 Есептеулер-

де көбейтудің 

терімділік қасиетін 

пайдалану

Оқушылар көбейтудің 

терімділік қасиетін есептеу-

лерде қолдануды үйренеді

«Ана тілі»

110 Есептерді әртүрлі 

тәсілмен шығару 

(көбейтудің 

терімділік қасиеті 

негізінде)

Оқушылар есептерді әртүрлі 

амалдармен шығару үшін 

көбейтудің терімділік 

қасиетін пайдалануды 

үйренеді


«Дүниетану»

111 Текше. Санның кубы  Оқушылар текшемен 

танысады, осы фигураны 

ажыратуды және олардың 

элементтерін атауды 

үйренеді


«Еңбекке 

баулу» 


112 Текшенің көлемі

Оқушылар көлемі бойын-

ша заттарды салыстыруды 

үйренеді


«Еңбекке 

баулу» 


113 Көлемнің өлшем 

бірліктері

Оқушылар көлемнің өлшем 

бірліктерін және текше 

көлемінің формуласын (оны 

табу ережесін) біледі

«Еңбекке 

баулу» 


114 Көлемнің өлшем 

бірліктерінің 

арақатысы. 

Сыйымдылық (литр) 

Оқушылар көлемнің 

өлшем бірліктерінің 

арақатысын анықтайды, 

10 текше см көлем мен 

1 л сыйымдылықтың 

арақатысын біледі

«Дүниетану»


45

115 Теңдеу шешу 

Оқушылар құрылымы 

күрделенген жаттығуларды 

орындау (сол бөлігі 

қарапайым түрдегі және 

оң бөлігі өрнектен тұратын 

теңдеуді шешу) алгоритмін 

салыстырады

«Ана тілі»

116 Теңдеу шешу. Есеп 

мазмұны бойынша 

теңдеу құру

Оқушылар құрылымы 

күрделенген жаттығуларды 

орындау алгоритмін 

қолдануды үйренеді 

«Әдебиеттік 

оқу»

117 Өтілген материалды пысықтау

Оқушылар қалдықпен 

бөлу және оны тексеру 

алгоритмін біледі

«Ана тілі»

118 Бекіту. Қалдықпен 

бөлу және оны тек-

серу


Оқушылар қалдықпен бөлу 

алгоритмін қолдануды және 

оны тексеруді үйренеді 

«Дүниетану»

119 Қалдықпен бөлуге 

берілген есептерді 

шығару

Оқушылар қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануға 

мүмкіндік алады 

«Ана тілі»

120 Өтілген материалды 

пысықтау

Оқушылар оқылған мате-

риалдарды құзіреттілікке 

қосуға мүмкіндік алады

«Музыка»

121 Білімдерін тексеру

Оқушылар есептерді әртүрлі 

амалдармен шығаруға, 

қалдықпен бөлуді орындауға 

бақылау жүргізеді

«Бейнелеу 

өнері»


122 204 · 2, 408:2 

түріндегі көбейтудің 

және бөлудің ауызша 

тәсілі


204 · 2, 408:2 түріндегі 

көбейтудің және бөлудің 

ауызша тәсілін (алгоритмін) 

біледі


«Ана тілі»

123 Өткен материалды 

пысықтау

Оқушылар 204 · 2, 408:2 

түріндегі көбейтудің және 

бөлудің тәсілін (алгоритмін) 

қолдануды үйренеді 

«Әдебиеттік 

оқу»


46

124,


125

242 · 2, 484 : 2 

көбейту және бөлудің 

ауызша тәсілі

Оқушылар 242 · 2, 484 : 2 

түріндегі үштаңбалы санды 

біртаңбалы санға көбейту 

және бө лу амалдарының 

ауызша тәсілін (алгоритмін) 

мең гереді

«Ана тілі»

126 Ұзындық және аудан 

өлшем бірліктерінің 

кестесі. Ар – аудан 

өлшем бірлігі

Оқушылар ұзындық, 

көлем өлшем бірліктері 

арақатысын анықтайды, 

ұзындық және аудан өлшем 

бірліктеріне салыстыру 

жүргізеді

«Еңбекке 

баулу», 

«Дүниетану»

127 Өткен материалды 

пысықтау


Оқушылар ұзындық және 

аудан өлшем бірліктерінің 

кестелерін қолдануды және 

оларға амалдар қолдануды 

үйренеді

«Дүниетану»

128 Өткен материалды 

пысықтау


Оқушылар көбейтудің 

және бөлудің ауызша 

тәсілін қорытады, олардың 

қасиеттері негізінде 

есептерді әртүрлі амалдар-

мен шығарады

«Музыка»

129 Бекіту. Білімді 

қорыту

Оқушылар көбейтудің және бөлудің ауызша 

тәсілін қорытады, олардың 

қасиеттері негізінде 

есептерді әртүрлі амалдар-

мен шығарады

«Бейнелеу 

өнері»

130 Білім, білік, дағдыларын тексеру

Оқушылар есептеу 

тәсілдеріне, есептерді 

әртүрлі амалдармен 

шығаруға, өлшемдік 

кестелерімен жұмыс 

жасауға, көбейту мен бөлу 

амалдарының қасиеттеріне 

бақылау жүргізеді 

-

4-то сан (40 са ат).Жазбаша көбейту және бөлу. Те деу 

ру ар ылы есептер 

шы ару

47

131 Қайталау

Оқушылар көбейтудің және 

бөлудің ауызша тәсіліне, 

көбейтудің және бөлудің 

қасиеттеріне, сандардың 

0-ден 1000-ға дейінгі 

сандардың нөмірленуін 

қорытындылайды 

«Әдебиеттік 

оқу»

«Бейнелеу өнері»

132 43 · 2, 143 · 2 түріндегі 

көбейтудің жазбаша 

тәсілі 


Оқушылар жазбаша 

көбейту алгоритмін біледі 

«Ана тілі»

133 86 : 2, 286 : 2 

түріндегі бөлудің 

жазбаша тәсілі 

Оқушылар жазбаша бөлу 

алгоритмін біледі. 

«Ана тілі»

134 Өткен материалды 

пысықтау

Оқушылар жазба-

ша көбейту және бөлу 

алгоритмін пайдалануды 

үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»

135 Құрылымы күрделі теңдеу

Оқушылар х + 4 х 2 = 24 

түріндегі құрылымы 

күрделі теңдеуді 

шешу жолының ретін 

(алгоритмін) анықтайды

«Ана тілі»

«Шет тілі»

136 Теңдеу құру арқылы 

есепті шығару

Оқушылар есеп 

шығарғанда құрылымы 

күрделі теңдеудің қалай 

құрылатынын анықтайды

«Ана тілі»

«Шет тілі»

137 Пысықтау

Оқушылар құрылымы 

күрделі теңдеу шығаруды, 

есеп шығарғанда осы 

түрдегі теңдеулерді құруды 

үйренеді


«Дүниетану»

138 Қалдық қалатын жаз-

баша бөлу

Оқушылар қалдықпен 

бөлудің алгоритмін 

анықтайды

«Ана тілі»

139 Қалдықпен бөлу. 

Бекіту 

Оқушылар қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды 

үйренеді


««Әдебиеттік 

оқу»


48

140 Разряд арқылы аттап 

өту бойынша бөлу 

және көбейту. 23 · 4, 

23 · 5, 92 : 4, 115 : 5 

Оқушылар разряд арқылы 

аттап өту бойынша бөлудің 

және көбейтудің алгоритмін 

біледі 

«Ана тілі»141 Пысықтау

Оқушылар разряд арқылы 

аттап өту бойынша бөлудің 

және көбейтудің 

 алгоритмін қолдануды 

үйренеді


«Дене 

тәрбиесі»

142 120 · 3, 360 : 3 

түріндегі жазбаша 

көбейту және бөлу

Оқушылар 120 · 3, 360 : 3 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін біледі

«Ана тілі»

143 Пысықтау

Оқушылар 120 · 3, 360 : 3 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін 

қолдануды үйренеді

144 103 · 3, 309 : 3 

түріндегі жазбаша 

көбейту және бөлу

Оқушылар 103 · 3, 309 : 3 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін біледі

«Ана тілі»

145 Пысықтау

Оқушылар 103 · 3, 309 : 3 

түріндегі көбейту және 

бөлу алгоритмін қолдануды 

үйренеді


«Дене 

тәрбиесі»

146 103 · 6, 618 : 6 

түріндегі жазбаша 

көбейту және бөлу

Оқушылар 103 · 6, 618 : 6 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін біледі

«Ана тілі»

147 Пысықтау

Оқушылар 103 · 6, 618 : 6 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін 

қолдануды үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»


148 165 · 3, 495 : 3 

түріндегі жазбаша 

көбейту және бөлу

Оқушылар 165 · 3, 495 : 3 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін біледі

«Ана тілі»

149 Пысықтау

Оқушылар 165 · 3, 495 : 3 

түріндегі жазбаша көбейту 

және бөлу алгоритмін 

қолдануды үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»


49

150 185 · 4, 740 : 4 

түріндегі көбейту 

мен бөлудің жазбаша 

тәсілі  

Оқушылар көбейту және 

бөлу алгоритмдерін са-

лыстырады, 185 · 4, 

740 : 4 түріндегі дербес 

жағдайларға арналған 

алгоритмді біледі

«Дүниетану»

151 Өткен материалды 

пысықтау


Оқушылар көбейту және 

бөлу алгоритмдерін 

қолдануды үйренеді

«Бейнелеу 

өнері»

152 Бақылау жұмысыОқушылар екі және 

үштаңбалы сандар-

ды біртаңбалы санға 

көбейтудің жазбаша 

тәсіліне, оған ұқсас түрдегі 

есептерді шығаруға 

бақылау жүргізеді

-

153 Қозғалыс жылдамдығы 

Оқушылар «жылдамдық» 

ұғымын, жылдамдық фор-

муласын (жылдамдықты 

табу ережесін), оның өлшем 

бірліктерін біледі

«Дүниетану»

154 Жылдамдықты 

табуға берілген есеп-

тер 


Оқушылар жылдамдықты 

табу формуласын 

қолдануды, қашықтықты 

табуды үйренеді

«Дүниетану»

«Еңбекке 

баулу»

155 Жол. Қашықтықты  табуға берілген есеп-

тер


Оқушылар қашықтықты 

табу формуласын 

қолдануды, жүрілген жолға 

кеткен уақытты табуды 

үйренеді

«Дүниетану»

156 Уақытты табуға 

берілген есептер 

Оқушылар уақытты табу 

формуласын қолдануды, 

жүрілген жолға кеткен 

уақытты табуды үйренеді

«Дүниетану»

157 Есептер шығару

Оқушылар жылдамдықты, 

уақытты, арақашықтықты 

табуға арналған қарапайым 

есептерді шығаруды, 

есептеудің ауызша және 

жазбаша тәсілдерін 

қолдануды үйренеді

«Әдебиеттік 

оқу»


50

158 Пысықтау

Оқушылар әртүрлі 

есептерді шығаруды 

жетілдіреді, жазбаша және 

ауызша көбейту мен бөлу 

алгоритмін қолдануды 

үйренеді


«Ана тілі»

159  Қайталау

Оқушылар әртүрлі 

есептерді шығару, жазбаша 

және ауызша көбейту мен 

бөлу алгоритмін, өлшемдік 

жүйені қолдану, периметр, 

аудан және көлем табу 

амалдарын жетілдіреді

«Ана тілі»

«Еңбекке 

баулу»


160  Бақылау жұмысы

Оқушылар есептеу 

тәсілдеріне (ауызша 

және жазбаша), өтілген 

түрлердегі есептерді 

шығару, периметр, ау-

дан және көлемді табу 

білімдеріне бақылау 

жүргізеді 

161 Қатемен жұмыс. 

Қайталау

Оқушылар бақылауда 

болған қиындықтарды 

анықтап, оларды түзетеді 

«Ана тілі»

162 Кестелік және кесте-

ден тыс көбейту мен 

бөлу 


Оқушылар кестелік көбейту 

дағдыларына бақылау 

жүргізеді, кестеден тыс 

көбейту және бөлу амалда-

рын қорытады 

«Дене 


тәрбиесі»

163 Есептеудің жазбаша 

тәсілі

Оқушылар жазбаша көбейту және бөлу амалда-

рын қорытады

«Ана тілі»

164 Шамалар

Оқушылар шамалар және 

олардың өлшем бірліктері 

туралы білімдерін 

қорытады


«Дүниетану»

165 Геометриялық ша-

малар

Оқушылар периметр, аудан және көлемді табу амалда-

рын қорытады

«Дүниетану»


51

166 Теңдеу, теңдік, 

теңсіздік, өрнектер 

Оқушылар теңдікті, теңдеу 

мен теңсіздікті шешу жол-

дарын қорытады

«Ана тілі»

«Шет тілі»

167 Есептерді шығару

Оқушылар әртүрлі 

есептерді шығару жолдарын 

қорытады 

«Әдебиеттік 

оқу»


168 Қайталау

Оқушылар 4-тоқсанда алған 

білімдері мен қалыптасқан 

дағдыларын қорытуға, есеп 

шығаруды жетілдіруге, 

есептеу тәсілдерін 

қолдануға, тіктөртбұрышты 

сызуды жетілдіруге 

мүмкіндік алады

«Дүниетану»

169 Білім және дағды 

деңгейін бақылау

Оқушылар 3-сыныпта 

өтілген материалдарға 

бақылау жүргізеді

170 ҚорытуОқушылар жекеленген 

қиындықтарды анықтап, 

оларды түзетеді

«Ана тілі»

Оқушылардың кез келген әмбебап оқу іс-әрекетін (ӘОІӘ) 

қалыптастыру үшін әр оқушы белгілі бір жолды жүріп өтуге 

тиіс. Ол материалдар 2-сыныпта қаралған болатын, сондықтан 

бұл жұмыс 3-сыныпта жалғасады.І  тоқсан (45 сағат)

2-сыныпта өтілген материалды  айталау (ба дарлама 

бойынша 14 са атты  12 са аты, 2 са аты жылды  ая ына 

ауысады, өйткені  айталау а 7 са ат азды  етеді).

Ал аш ы он саба та 2-сынып ба дарламасыны  негізгі ма-

териалдарын  айталау  ажет:

–  Нөмірлеу білімі: Сандарды оқу, жазу, топтастыру, салыстыру. 

1000-ға дейінгі сандардың нөмірленуін қайталау 1000 дейінгі 

сандар, ондық құрам, раз рядтық қосылғыштар қосындысы түрінде ұсыну, ондық құрам негізінде қосу және азайту.


жүктеу 219.7 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет