Доклады казахской академии образования Ежеквартальный журнал издается с 2008 годажүктеу 3.58 Kb.
Pdf просмотр
бет1/28
Дата27.01.2017
өлшемі3.58 Kb.
түріДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Қазақ білім академиясының 
 
БАЯНДАМАЛАРЫ 
 
 
Тоқсандық журнал 
2008 жылдан бастап шығады 
 
 
 
 
 
ДОКЛАДЫ 
 
Казахской академии 
образования 
 
Ежеквартальный журнал 
издается с 2008 года 
 
 
Журналда келесі бағыттардағы 
ғылыми зерттеулер көрініс табады: 
- педагогика; 
- психология; 
- тарих;
 
- филология; 
- философия; 
- саясаттану;
 
- әлеуметтану;
 
- әлеуметтік жұмыс;
 
- экономика; 
- құқықтану.
 
 
В журнале отражаются результаты
 
научных исследований по направлениям: 
- педагогика; 
- психология; 
- история; 
- филология; 
- философия; 
- политология; 
- социология; 
- социальная работа; 
- экономика; 
- юриспруденция. 
 
 
 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласын 
бақылау жөніндегі комитеті Коллегиясының шешімімен диссертациялардың негізгі 
қорытындыларын баспаға шығаруға ұсынылатын Ғылыми басылымдар тізіміне енгізілген 
 
Решением Коллегии Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 
включен в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикаций основных 
результатов диссертаций 
 
Журналда Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің қазіргі жағдайының 
нәтижелері басылады, білім беру теориясы мен тәжірибесі мәселелері талқыланады. 
 
В журнале публикуются результаты исследований современного состояния системы 
образования в Республике Казахстан, обсуждаются вопросы теории и практики образования. 
 
БІЗДІ ЖОО-ЛАРДЫҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ, БІЛІМ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ЕЛІМІЗДЕГІ КІТАПХАНАЛАРДЫҢ МИЛЛИОНДАҒАН 
ОҚЫРМАНДАРЫ ОҚИДЫ 
 
Жазылым индексі: 74182
 
Баспаның мекенжайы: 010009, Астана қ., Жұмабаев к-сі, 3.
 
Телефон/факс: (7172) 56-19-33 
E-mail: eagi@list.ru 
 
Бас редактор:  
 
Оспанова Ярослава Николаевна, п.ғ.к., доцент
 
 
Бас редактордың орынбасары:
 
Мамаділ Қайрат Асылбекұлы, ф.ғ.к., доцент
 
 

 

Құрылтайшы – «Қазақ білім академиясы» Қазақстан Республикасының 
ғалымдары мен педагогтерінің қоғамдық ұйымы  
 
 
 
БАҚ  -  қа  тіркелгендігі  туралы  №  9608  -  Ж  куәлікті  Қазақстан  Республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылы 4 қарашада берген 
 
 
Редакциялық кеңестің төрағасы 
Құсайынов А.Қ., т.ғ.д., профессор 
 
 
Редакциялық алқаның мүшелері 
Абдурасулова К.Р., з.ғ.д., профессор (Өзбекстан Республикасы)
 
Абдрашитова Т.А., психол.ғ.к., доцент 
Айтқазин Т.Қ., филос.ғ.д., профессор
 
Арабаев А.А., з.ғ.д., профессор (Қырғызстан Республикасы)
 
Ахметов Қ.Ә., т.ғ.д., профессор
 
Аширбекова А.Д. 
Бимендина А.Т. 
Башаров Р.Б., ф.-м.ғ.к., профессор 
Боланьос Х.Э., PhD, профессор (Испания)
 
Борбасов С.М., саясаттану ғ.д., профессор 
 
Волкова Л.В., п.ғ.к., доцент 
Дәдебаев Ж.Д., ф.ғ.д., профессор 
Дронзина Т.А., саясаттану ғ.д., профессор (Болгария Республикасы) 
Евгениева Е.Х., п.ғ.д., доцент (Болгария Республикасы) 
Жекова Р.Ж., саясаттану ғ.д., доцент (Болгария Республикасы) 
Забирова А.Т., әлеуметтік ғ.д., доцент 
Иншаков О.В., э.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы) 
Исмаилов А.Ж., психол.ғ.к., профессор 
Қадырбаев А.Ш., т.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы) 
Кадыров Б.Р., психол.ғ.д., профессор (Өзбекстан Республикасы) 
Кодин Е.В., т.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы) 
Косанов Ж.Х., з.ғ.д., профессор 
Мамаділ Қ.А., ф.ғ.к., доцент 
Пакуш Л.В., э.ғ.д., профессор (Беларусь Республикасы) 
Рындак В.Г., п.ғ.д., профессор (Ресей Федерациясы) 
Сарсекеев Б.С., п.ғ.д., доцент 
 
Жарияланған материалдар автордың көзқарасын білдіреді, олар журналдың Редакциялық 
алқасының пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін. Жарияланымдардағы деректер мен 
мәліметтердің дұрыстығына автор жауап береді. Қолжазбалар рецензияланбайды және 
қайтарылмайды. 
 
Публикуемые материалы отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с 
мнением Редакционной коллегии журнала. Ответственность за достоверность фактов и 
сведений в публикациях несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
 
Жауапты хатшы: Мухамбетова К.А.
 
 
Компьютерлік беттеу: Райнбекова Г.С.
 
 
ЖАРНАМАҢЫЗДЫ БЕРУГЕ ШАҚЫРАМЫЗ 
Жарнама жөніндегі менеджер – Хамзина Салтанат Болатқызы 
Телефон/факс: (7172) 56-19-33. E-mail: eagi@list.ru 
 

 

 
ҚАЗАҚ БIЛIМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БАЯНДАМАЛАРЫ
 
3-4/2014
 
Журнал 2008 жылдан бастап шығады
 
 
 
МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА. ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ БІЛІМ ТАРИХЫ. 
ЭТНОПЕДАГОГИКА 
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЭТНОПЕДАГОГИКА 
 
Сарсекеев Б.С. 
 
Пути  совершенствования  учебника  истории  в  условиях  перехода 
на 12-летнее обучение................................................ 
 
 

Ибраева А.Ғ. 
Калкеева К.Р. 
 
Қазақстан 
музейлеріне 
музейлік 
педагогиканы 
енгізу: 
мүмкіндіктері мен нәтижелері.................................................. 
 
 
10 
Жандарбеков
а Г.Б. 
Совершенствование учебного процесса с помощью инновационных 
технологий обучения........................................ 
 
 
14 
Мажит З. 
 
К  вопросу  о  проблемах  переводоведения  и  подготовки 
переводчиков в Казахстане........................................................ 
 
 
18 
Калкеева К.Р. 
Ибраева А.Г. 
 
Логика  конструирования  учебной 
дисциплины 
«История 
педагогической науки и образования Казахстана»................. 
 
23 
Башарулы Р. 
 
Методологический 
анализ 
проекта 
Государственного 
общеобязательного стандарта начального образования Республики 
Казахстан,  или  о  путях  преодоления  противоречий  в 
отечественной системе образования............. 
 
 
 
 
 
28 
Загатова С.Б. 
 
Психолингвистические проблемы перевода............................ 
 
41 
Шалғынбаева Қ.Қ. 
Алимбекова А.А. 
 
Лидерлік қабілеттің кәсіби іс-әрекетте негізгі орын алатын мәселе 
ретінде қаралуы ............................................................. 
 
 
44 
Аралбаева Р.К. 
Сапаргалиева А.Ж. 
 
Технологии  обучения  в  подготовке  специалистов  помогающих 
профессий............................................................ 
 
 
49 
Саипов А. 
Узахова А.С. 
Дайырбекова Г. 
Әділхан С. 
 
Заманауи оқыту технологияларының болашақ мұғалімдердің оқу 
жетістіктерін бағалауда алатын орны...... 
 
 
55 
Глазырина Н.Л. 
 
Экологический туризм...............................................................
 
 
64 
Сауханова Ж.С. 
Сарсекеев А.Б. 
 
Разработка моделей анализа данных на основе программно-го 
приложения RapidMiner......................................................... 
 
70 
Танирбергенова А.Ш. 
Мұғалімдердің рефлексивті ойлау дағдыларын 
 

 

Керімбердина А.Б. 
қалыптастыру.............................................................................. 
 
76 
Кулжабаева Л.С. 
Есентаева А.К. 
 
Социально-психологические 
аспекты 
исследования 
семьи 
и 
формирование духовных ценностей личности................................. 
 
80 
Кулжабаева Л.С. 
Сон Е.Д. 
 
Формирование  нравственной  культуры  в  будущих  педагогах  – 
психологах............................................................. 
 
 
85 
Вербицкий О.В. 
 
Диагностика сформированности межэтнической толерант-ности у 
старшеклассников......................................................... 
 
 
90 
Сафронова Л.Б. 
 
Структура понятия «социальный опыт» и пути его 
приобретения подростками........................................................ 
 
 
96 
Усенова А.М. 
 
Табыстылық ұғымының педагогикалық тұрғыда қарасты-
рылуы........................................................................................... 
 
 
102 
 
 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
Славинская И.С. 
 
Анализ методик, исследующих ценностные ориентации на 
предмет изучения нравственных ориентаций .......................
 
 
 
106 
Кулакова Л.Н. 
 
Психологические аспекты исследования чувства 
собственного достоинства в младшем школьном возрасте...
 
 
 
115 
 
ТАРИХ. ФИЛОЛОГИЯ 
 
Ахметов Қ.А. 
«ХХ ғасырдың 20-жылдарындағы қазақ зиялыларының ұлт 
мәдениеті саласындағы қызметі»................................................ 
 
122 
Жанұзақова Қ.Т. 
 
М.Мағауиннің  «Қыпшақ  аруы»  хикаятының  стильдік 
ерекшелігі...................................................................................... 
 
 
127
 
 
Volkova L.V. 
Different approaches to the study of the english vocabulary..........
 
133 
Машкова С.Н. 
Отражение экзистенциальной философии в романе «Вечер у 
Клэр» Г. Газданова........................................................................ 
 
 
 
136 
Тұрысбек Р.С. 
Күрделі жанр жүйесі: туынды табиғаты мен тағдырлар 
талқысы (көрнекті қаламгер Ә. Нұрпейісовтің «Соңғы 
парыз» романы туралы)................................................................
 
 
 
 
143 
Тоқсамбаева А.О. 
Мәшһүр Жүсіп еңбектеріндегі ұлттық болмыстың 
бейнеленуі...................................................................................... 
 
154 
Шахметова Н.А. 
Метафоризация как когнитивный механизм термино-
образования...................................................................................
 
 
160 
 
Таласпаева Ж.С. 
Қадыров Ж.Т. 
Сафуан Шаймерденов шығармаларында қолданылған 
соматикалық фразеологизмдер.................................................... 
 
165 
 

 

Сердәлі Б.К. 
Кадрдағы түс................................................................................. 
171 
Қабылов Ә.Д. 
Көркем бейненің сатиралық-ирониялық табиғаты....................  178 
Жұмағұл С.Б. 
Алимбаев А.Е.
 
 
Сәбит Дөнентайұлының саяси-әлеуметтік лирикасы................
 
 
184 
Жүсіпова Ә.Р. 
Жүсіпов А.Е. 
Қабиева А. 
Ақажанова А. 
 
Парадокстың  тіл  біліміндегі  орны:  қазақ,  орыс,  жапон, 
парсы, башқұрт тіліндегі салыстырмалы сипаты...................... 
 
 
191 
Кішкенбаева Ж.Қ. 
Қазіргі көркем прозадағы кейіпкер-нарратив бейнелері.......... 
199 
Абылова Г.Е. 
ХІҮ-ХҮІІІ 
ғасырлардағы 
ақын-жыраулар 
шығармаларындағы «Кеңістік» концептісі................................ 
 
206
 
 
Шормақова А.Б. 
Қазақ 
тіліндегі 
туыстық 
атаулардың 
лингвомәдени 
маңызы........................................................................................... 
 
211 
Өтелбай Г. 
 
Тілдік тест даярлауда абзац және азатжол ұғымының 
қолданысы...................................................................................... 
 
215 
Нұрбанова А.Қ. 
Етіс – етістіктің ерекше категориясы..........................................  219 
 
ЭКОНОМИКА 
 
Порядина И.В. 
Кадюков А.Н. 
Информационная база изучения финансового состояния 
предприятий в Республике Казахстан...................................... 
 
224 
Стацурина 
Ю.А. 
 
Особенности развития системы исламских финансов 
в 
Казахстане................................................................................... 
 
229 
Сатенова Д.Е. 
 
Оценка механизмов денежно-кредитной политики 
Национального Банка Республики Казахстан.......................... 
 
235 
 
ҚҰҚЫҚТАНУ 
      ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Сактаганова 
И.С. 
Сактаганова 
Г.С. 
 
Сравнительный анализ правовых основ банковской 
системы Республики Казахстан и Российской 
Федерации...............................................................................
 
 
 
 
242 
 
МЕРЕЙТОЙЛАР 
 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
 
 
 
 
Аубакирова 
Санжар Асфендияровтың туғанына 125 жыл......................
 
 
249 

 

Қ.Ш. 
 
Исина Н.У. 
 
Современное лермонтоведение на стыке двух веков: 
поиски и открытия..................................................................
 
 
 
251 
 
 
 
 
 
0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b02
00000000050000000c024602cc0a040000002e0118001c000000fb02100007000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d0002cc0a0000a8caab56505c11
0004ee8339e091b7210c020000040000002d01000004000000020101001c0000
00fb029cff0000000000009001000000cc0740001254696d6573204e657720526f
6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01010005000000
0902000000020d000000320a5a0000000100040000000000cb0a450220002d00
040000002d010000030000000000 
 
УДК 371.671.1 
 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНИКА ИСТОРИИ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
Б.С. САРСЕКЕЕВ 
 доктор педагогических наук, 
заведующии кафедрой педагогики, 
 Евразийский гуманитарный институт 
 
Аннотация 
В  статье  рассматриваются  проблемы  школьного  учебника,  педагогическая  теория 
учебника  и  пути  совершенствования  учебника  истории.  Учебник  истории 
рассматривается  не  как  источник  знаний,  а    как  инструмент  организации  учебной 
деятельности,  позволяющий  сформировать  ключевые  компетентции  школьников,  что 
позволит  им  эффективно  применять  усвоенные  знания  в  практической  деятельности  и 
успешно адаптироваться в общественную жизнь после окончания школы.
 
Ключевые  слова:  школьный  учебник,  компетентностный  подход,  ключевые 
компетенции, аппарат организации усвоения.
 
 
По  проблемам  школьного  учебника  сформирован  определенный  научный  фонд 
исследования [1; 2; 3; 4]. Типологизированную структуру учебника разработал Д.Д. Зуев, 
дидактические  основания  определения  содержания  и  пути  его  воплощения  в  школьном 
учебнике изучал Н.М. Шахмаев, функции учебника исследованы           Н.Ф. Талызиной, 
вопросами  реализации  принципа  доступности  в  учебниках  занимались  Я.  Пруха,  А.П. 
Чудаков.  Советская  педагогическая  теория  рассматривает  учебник  как  важнейшее 
средство  организации  учебного  процесса.  Так  И.Я.  Лернер  рассматривал  учебник  как 
источник  построения  проекта  организации  всего  учебного  процесса.  Его  поддерживал 
академик  М.Н.  Скаткин,  предлагавший  разрабатывать  содержание  учебника  как 

 

своеобразный сценарии (прообраз, проект) предстоящей деятельности обучения. 
В 70-80 годы начинает формироваться педагогическая теория учебника. Появились 
идеи  разработки  учебника  в  составе  книжного  учебно-методического  комплекса.  Место 
учебника в системе средств обучения и создание учебно-методического комплекса (УМК) 
рассматривали  С.Г.  Шаповаленко,  Л.И.  Айдарова.  Позднее  эта  идея  получила  свое 
развитие  в  Казахстане,  с  2000  года  все  учебники  нового  поколения  разрабатывались  в 
составе  УМК.  Следует  отметить,  что  вопросы  совершенствования  содержания, 
структуры,  функции  учебника  истории  исследовали  также  методисты  и  учителя:  Г.М. 
Донской, А.А. Вагин, Г.И. Годер, Л.М. Фридман, Н.Г. Дайри  и др. [5; 6]. 
В решении проблем учебника имеют значение поиски форм и методов его анализа. 
Методику повышения эффективности учебного текста разработал эстонский ученый Я.А. 
Микк. В связи с этим особую значимость в развитии теории школьного учебника имеют 
исследования  психологов,  в  частности  построении  учебников  с  учетом  возрастных 
особенностей учащихся (С.Ф. Жуйков), выработке психолого-дидактических требований 
к заданиям и упражнениям учебника (В.А. Онищук) [7]. 
Интересным  для  потенциальных  авторов  учебников  может  стать  идея  А.И. 
Маркушевича  о  «ядре  и  оболочке  учебника»,  где  основная  часть  («ядро»)  должна 
усваиваться прочно, а подвижная («оболочка») требует лишь общего представления [8]. 
Постепенно учебник превращается в многофункциональную книгу. Если в работах 
70-х годов можно насчитать до семи функций учебника,  то в настоящее время выделяют 
около  30  функций.  Многофункциональность  учебника  положительно  повлияла  на 
методику преподавания и обучения [8]. 
Вместе  с  тем,  многие  идеи  вызвали  дискуссию.  Проблемы  программирования 
дидактических  функций  учебника  в  процессе  его  создания  раскрыты  в  работах         В.П. 
Беспалько, рассматривающего учебник как «средство автоматизации управления учебно-
воспитательным процессом» [3]. Данная точка зрения имеет противников. Так польский 
ученый  М.  Савицкий  считает,  что  книга  воздействует  на  воображение  читателя  с 
помощью слова  и возражает против кибернетических моделей школьных учебников. 
В  связи  с  этим  отметим,  что  в  педагогической  среде  можно  услышать  
предложения  разработки  электронного  учебника  и  электронных  учебных  изданий, 
которые  обеспечат  ученика  необходимым  материалом.  В  реальности,  проблем  с 
количеством  материалов  нет.  Более  того,  возможности  современных  информационных 
технологий таковы, что ученик уже не справляется с тем потоком  информации, который 
идет  с  Интернета.  Проблема  состоит  в  отборе  информации,  умении  работать  с  ней, 
обрабатывать и использовать ее, т.е. в формировании ключевых компетенций, в том числе 
информационной и самоменеджмента. 
В 90-е годы одним из направлений совершенствования учебника стала разработка 
книжного учебно-методического комплекса (УМК). Учебник предлагалось разрабатывать 
как ядро УМК. В составе учебно-методического комплекса предлагалось также включать 
рабочие  тетради,  методическое  пособие,  хрестоматии,  книги  для  чтения, 
картографический материал и т.д. Учебники нового поколения, изданные после 2000 года, 
разрабатывались  в  составе  УМК.  Однако  здесь  возникла  другая  проблема:  разница  в 
тиражировании  учебников  и  рабочих  тетрадей,  которые  должны  идти  в  комплекте  с 
учебником,  но  изданы  были  лишь  в  незначительном  количестве,  что  сделало 
невозможным реализацию замысла авторов, так  как часть функции учебника оказалась в 
учебном пособии (Рабочей тетради), которых нет на руках у детей. 
Особое значение для исследователей проблемы школьного учебника имеют работы 
бельгийских ученых Ф.-М. Жерар и Кс. Рожье, рассматривающих подготовку учебников 
на основе компетенции [4]. Проблему реализации компетентностного подхода в обучении 

 

с использованием учебника исследовали российские ученые  И.А. Зимняя, Н.Н. Лазукова, 
Е.П.  Суворова  [7].  Уместно  подчеркнуть,  что  терминология  компетентностного  подхода 
характерна для государственных документов нашей страны [9]. 
В  целом,  из  вышеуказанного  списка  публикаций  можно  выделить  два  подхода  к 
подготовке  учебников.  Сторонники  фундаментального  подхода  считают,  что  общее 
образование есть самоценный процесс формирования и развития человека и формальные 
цели образования, как и реальные, являются значимыми [1; 2]. Тезис фундаментальности 
оспаривается концепцией прагматической ориентации                     (Кс. Рожье), ставящей 
во главу целей образования развитие ключевых компетенций субъектов обучения [3]. 
На  наш  взгляд,  модернизация  школьного  учебника  должна  идти  с  учетом 
компетентностного  подхода.  Это  обусловлено  тем,  что  учебники,  разработанные  на 
основе знаниевого подхода, не в состоянии выполнять возлагаемые для 12-летней школы 
функции развития способностей и компетенций школьника, так  как основной недостаток 
традиционного  учебника  –  усредненность  заложенного  в  учебнике  материала,  средний 
уровень знаний, определенных программой школы [2]. Исследования учебника в рамках 
парадигмы классического образования, в котором подготовка учебника рассматривалась в 
знаниецентрическом  подходе  с  акцентом  на  раскрытие  содержания  учебного  материала 
истории,  оставляют  без  внимания  психолого-педагогические  и  методические  аспекты. 
Для успешности учебно-воспитательного процесса наряду с функцией передачи знаний в 
учебнике следует предусмотреть функции, способствующие общему развитию личности 
ребенка.  Основная  идея  такого  учебника  заключается  в  формировании  ключевых 
компетенций учащихся как результатов образования. 
Системообразующим  звеном  подготовки  учебника  на  основе  компетентностного 
подхода  являются  цели  образования.  Согласно  компетентностному  подходу  целью 
обучения  является  не  триада  «знания,  умения,  навыки»,  обуславливающие  ориентацию 
на  содержание  образования,  и  как  следствие  теоретизированность  обучения,  а 
компетенции/компетентности,  которые  должны  быть  достигнуты  в  ходе  учебного 
процесса. 
Основная проблема при реализации компетентностного подхода состоит в том, что 
в отечественной педагогике ученые пока не смогли перевести содержание образования с 
языка  знаний,  умений,  навыков  на  язык  компетенции.  Это  значит,  что  автор  не  имеет 
«ориентиров»  и  не  может  выйти  за  рамки  предмета,  ориентируясь  лишь  на  базовое 
содержание  предмета, которые он и раскрывает. Отсюда и проблемы  учебника  истории: 
перегруженность  цифровыми  и  статистическими  данными,  географическими  и 
топонимистическими  наименованиями,  социологизацией  и  политизацией  [10;  11;  12]. 
Решение видится в разработке стандартов. Если теоретически обосновать знания, умения 
и  навыки  для  каждого  класса  средней  школы,  рассмотреть  весь  комплекс  проблем, 
связанных с разработкой самостоятельной работы учащихся,  способствующих развитию 
учебно-воспитательного  процесса,  то  авторы  будут  иметь  четкие  ориентиры  и 
возможность для целенаправленной подготовки учебников на компетентностной основе. 
Обучение  истории  нельзя  рассматривать  только  как  передачу  информации,  вне 
контекста  обучения  анализу,  сравнению,  обобщению,  умению  делать  самостоятельные 
выводы,  воспитанию  толерантности,  формированию  и  развитию  исторического 
мышления.  Исследование  учебника  с  точки  зрения  возможностей  формирования 
исторических 
компетентностей 
позволяет 
выдвинуть 
идею 
трансформации 
традиционного  учебника  в  средство  обучения-самообучения.  Эта  идея  должна 
разрабатываться параллельно с ИКТ технологиями и электронными учебниками. 
Использование компетентностного подхода в разработке учебника, его структуры и 
содержания  приводит  к  представлению  совершенствования  учебника  в  соответствии  с 

 

новыми  целями-компетентностями,  а  не  отказа  от  традиционного  учебника.  Это  имеет 
первостепенное  значение  для  обучения,  воспитания  и  развития  личности  ребенка,  его 
успешной адаптации в общественную жизнь после окончания школы. 
Пути совершенствования традиционного учебника для 12-летней школы на основе 
компетентностного  подхода  видится  нам  в  переориентации  с  описания  исторического 
содержания  на  организацию  учебной  деятельности  учащихся  с  учебно-историческим 
материалом,  баланса  между  предлагаемой  информацией  и  способами  деятельности, 
предлагаемыми  в  учебнике.  Важной  составляющей  здесь  является  включение 
дополнительных  рубрик  и  текстов  в  учебник,  изучение  возможностей  аппарата 
организации  усвоения,  способов  предоставления  информации  и  их  влияния  на 
мотивацию обучения. 
Учебник,  ориентированный  на  формирование  ключевых  компетентностей 
школьника, создаст возможность изменить организацию учебной деятельности, позволит 
детям  усвоить  разнообразие  исторического  процесса,  делать  мотивированные  выводы, 
аргументированно  защищать  свою  точку  зрения    на  основе  сформированных 
компетентностей.  Это  можно  сделать  за  счет  совершенствования  аппарата  организации 
усвоения. 
Школьный  учебник  истории  должен  рассматриваться  не  только  как  источник 
знаний,  а  как  инструмент  организации  учебной  деятельности,  позволяющий 
сформировать  ключевые  компетентности  школьников,  что  позволит  им  эффективно 
применять  усвоенные знания в практической деятельности  и  успешно адаптироваться в 
общественную жизнь после окончания школы. 
 
Список литературы 
1 Проблемы школьного учебника. 20 выпусков – Москва: Просвещение, 1971-1991гг. 
2 Зуев Д.Д. Школьный учебник. - Москва: Педагогика, 1983.- 240 с. 
3 Беспалько В.П. Теория учебника. - Москва: Педагогика, 1991.- 213 с. 
4 Франсуа-Мари Жерар. Ксавье Рожье. Разработка и анализ школьных учебников. Пер. с 
франц. – Вильнюс: АВ ОVО, 1998. - 372 с. 
5 Проблемы школьного учебника: ХХ век: Итоги / Сост. авт. Вступ. ст. Д.Д.Зуев; Под 
ред.Д.Д. Зуева. - Москва: Просвещение, 2004. – 384 с. 
6 Учебник: создание - выбор - обучение /Сост.Воронина Г.А. - Москва: Изд-во СГУ, 2006. - 
256 с. 
7 Академические чтения. - СПб.: Изд. СПбГИПСР, 2005. – Вып. 6.: Компетентностный 
подход в современном образовании. – 192 с. 
8 Гельфман Э., Холодная М.,  Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное 
воспитание учащихся. – СПб: Питер, 2006. – 384 с. 
9 Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. 
Среднее образование. Основные положения. Издание официальное. – Астана, 2006. - 72 с. 
10  Артыкбаев  Ж.О.,  Сабданбекова  А.А.,  Абиль  Е.А.  Рассказы  по  истории  Казахстана: 
Учебник для 5 класса общеобразовательной школы. Алматы: Атамұра, 2006. - 192 с.     
11 Всемирная история (1640-1914): учебник для 8 классов общеобразовательных школ. 
/Н.Алдабек, Р.Бекиш, К.Кожахмет-улы и др./ - Алматы. Изд. Мектеп, 2004. – 264 с. 
12 Аяган Б.Г., Шаймерденова М.Д. Новейшая история Казахстана: Учебник для 9 класса 
общеобразовательной школы. Под общей ред. Б.Г. Аягана. – Алматы: Атамұра, 2005. - 400 с. 
 
Түйін 
Мақалада Қазақстан тарихынан мектеп оқулығының мазмұндық және әдістемелік қырлары 
қарастырылады. Дәстүрлі оқулықтың жасырын резервтерінің мазмұнын ашу қарастырылады. 
 
 

 
10 
Resume 
In the article the author considers the problems of  a school teacher in history of Kazakhstan, the 
aspects  of  contents  and  methodology.  The  author  investigates  the  opportunities  of  revealing  the  hidden 
reserves of a traditional textbook. 
 


жүктеу 3.58 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет