Дөңгелек үстел Тағылымды әңгіменің арқауыжүктеу 319.83 Kb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата23.02.2017
өлшемі319.83 Kb.
  1   2   3

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

Сарабдал 

саясаткерге 

арналған 

дөңгелек үстел

Тағылымды 

әңгіменің арқауы – 

Ұлт көшбасшысы

2-бетте


3-бетте

7-бетте


Жазушының 

төлқұжаты – 

шығармасы

«Тұңғыш Президент 

күні – мемлекет мерейі»

Вечер, организованный для 

пропаганды творческого пути 

удивительного человека, замеча­

тельного учителя среди подрас­

тающего поколения удался на 

славу. На мероприятии приняли 

участие ученики, коллеги Людми­

лы Кремер, а также руководство и 

студенты вуза. 

Творческий вечер объявил 

открытым первый проректор 

университета Баходир Алиев. Он 

прочел горячую поздравительную 

речь от имени ректора Динар Жу­

супалиевной Нукетаевой. «Эсте­

тическое воспитание подрастаю­

щего поколения заключается в 

искусстве. Людмила Михайловна 

наставник нескольких поколений 

педагогов­хореографов, которые 

успешно работают не только в 

нашей стране, но и за рубежом. В 

течение всех лет работы в КазГос­

ЖенПУ Людмила Михайловна 

создала немало ярких танцеваль­

ных постановок. 

(Продолжение на 8 стр.)

Е

гемендікті жариялаған жылдар ішінде Қазақ­

стан дамуы жағынан 

әлеуеті зор мемлекетке айнал­

ды. Еуропа мен Азияның ара­

сын алып жатқан Қазақ елі 

тек қана жер көлемімен ғана 

емес, көпұлтты халқы біртұтас, 

тыныштық пен берекені сақ­

таған, ынтымақтастық пен ымы­

рашылдықты ұлықтаған мем­

лекет ретінде әлемге танылды. 

Бұл жетістіктердің басында 

Елбасының көшбасшылық еңбе­

гі тұр. Оның лидерлік бастама­

лары, стратегиялық ұстанымы 

Қа зақстанды бүгінгі деңгейге 

көтерді. Елін қадірлеген Елба­

сыны әлем қадірлейтіні мақта­

ныш  тудырады. Сондықтан, ҚР 

Тұңғыш Президенті күні – ең ал­

дымен жастар үшін даналық пен 

даралықтың үлгісі ретінде мерейі 

үстем мереке саналады.

8-бет 


Д.Ж.НӨКЕТАЕВА, 

ҚазМемҚызПУ ректоры:

газетінің «наурыз көжесі»

Құрметті оқытушылар мен 

студенттер!

Сіздерді 1 желтоқсан – Қа­

зақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті күні мерекесімен 

шын жүректен құттықтаймын!

Мемлекет басшысының тұл­

ғасын, болмыс­бітімін ұлық­

тауға,  зерделеуге,  наси хат тауға 

ар налған мерекенің ел дамуы 

мен ұрпақ тәрбиесінде алатын 

маңызы айрықша. Әлемнің 

бірқатар елдерінде мемлекет 

қалыптастыруда мықшегедей 

бекіген басшыларды ұлықтауға 

арналған арнайы мерекелік күн 

бар екені белгілі. Мұндай арнайы 

даталардың Қазақстан патриотта­

рын шығаруда рөлі зор.

Еліміздің әлем мемлекеттері 

арасында абырой­беделінің 

артуына Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбавтың сіңірген еңбегі 

ұшан­теңіз. Өз қолтаңбасымен 

іргетасы қаланған Астана төрткіл 

дүниенің көзін тіккен қаласы, 

Еуразияның жүрегіне айналды. 

Бұл – бүкіл Қазақстанның мерейі.

М е м л е к е т   б а с ш ы с ы   б і р 

сөзінде «Өзім үшін емес, елім 

үшін толғанамын: бір басыма 

керекті қай күнде де табармын. 

Халқыма керекті қалай табам

қайдан табам деп қам жеп жүру 

тек қана менің емес, әр азаматтың 

ісі мен жадында болуы тиіс» 

деп толғанған екен. Осындай 

жүрекжарды асқан патриоттық 

сезім әрбір қазақстандықтың, 

әсіресе жастарымыздың ойында 

мәңгі жүруі тиіс. Бұл – Мәңгілік 

Ел болудың алтын баспалдағы. 

Біз – ұстаздар, ертеңгі педагог­

тар, әрбір шәкіртіміздің жүрегіне 

осындай асыл мүддені еге білуіміз 

керек.

Баршыңызды осындай ұлық мерекемен құттықтай отырып, 

бастарыңызға амандық, ден­

деріңізге саулық тілеймін! Елін 

сүйетін, жерін қадірлейтін ұрпақ 

жалғастығы жолында сіңірген 

еңбектеріңіз жемісті болсын!С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ

№14 (121)

28 қараша

2014 жыл


19 ноября в Казахском государственном женском педагогическом 

университете был проведен творческий вечер под названием 

«Жизнь исполненный полет», в честь семидесятилетия почетного 

учителя КазГосЖенПУ, известного хореографа страны, отличника 

культуры РК, Почетного работника образования РК, доктора искус-

ствоведческих наук, профессора Людмилы Михайловны Кремер. 

1 желтоқсан – Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш 

Президенті күні. 

Мемлекеттік мерекелердің 

қатарына енгізілген 

айрықша күн ұлт 

біртұтастығының артуы 

мен ел дамуында ерекше 

маңызға ие. Өйткені, рухы 

өр, намысы жаншылмаған, 

ұлтжанды ұрпақ тәрбиесінде 

қиын-қыстау кезеңдерде 

сарабдал саясатының берік 

ұстанымымен, мақсаты 

айқын жоспарларымен 

Қазақстан халқының 

әл-ауқатын арттырған, 

ұлттық экономикасын 

қалыптастырған, дамудың 

даңғыл жолын салған Ұлт 

Көшбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың тұлғасы 

кейінгі өскелең ұрпақ үшін 

заманауи зор үлгі.

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ – 

КӨШБАСШЫЛЫҚ ҮЛГІСІ

«Жан жылуы» 

мейірім 

шуағын төкті


2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№14 (121)

28 қараша

2014 жыл

А Қ П А Р А Т24 қараша күні Қазақ 

мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті күні мерекесіне орай 

Елбасының сыныптасы Кеңесбай 

Бекдайырұлы Байбосыновпен 

кездесу өтті.

21 қараша күні заман көшіне ілескен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті әлеуметтік гуманитарлық факультетінің Қазақстан тарихы 

кафедрасында «Менің Отаным – Қазақстан» ғылыми үйірмесінің мүшелері 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 

Жолдауын талқылау әрі түсіндіру мақсатында дөңгелек үстел өткізілді.

17 қараша күні Қазақ 

мемлекеттік қыздар педаго-

ги калық  университетінің 

Ғылыми кітапханасында 

Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Нұрлы жол-

болашаққа бастар жол» атты 

Қа зақстан халқына арнаған 

Жолдауын талқылау мәжілісі 

болып өтті.

мен құттықтап, «Елбасының сыныптастары» 

атты жинақ кітабын табыс етті. Студенттер 

мемлекет басшысымен мектеп қабырғасында 

бірге оқыған сыныптасын көріп, жүзбе­

жүз кездесіп, Елбасының балалық шағы, 

оқушы кезі туралы өздерін қызықтырған 

сауалдарға жауап алып қана қоймай, жалпы 

ХХ ғасырдың 50­60 жылдардағы жастар мен 

қазіргі уақыттағы жастардың айырмашылығы 

мен ұқсастықтары, көзқарастары, білім алу, 

кітап оқу, адамгершілік, мейірбандылық 

тақырыптарында әңгіме өрбітті.

«Әр оқушыға жеке­жеке қалам жетпей, 

ортақ сиясауытпен жазу жазатын уақытта 

құрылысын жалғастыруға, 

шағын және орта бизнесті 

қ о л д а у   ү ш і н   б ю д ж е т т е н , 

Ұлттық қордан қаражат бө­

лі не тіндігін атап өтті», – 

деп сөз бастаған Кітапхана 

директорының орынбасары 

С.Миркенова Жолдаудың 

басты тармақтарына тоқталып 

өтті.

Президент кезекті жол­дауында 2015 жыл – ұлттық 

тарихымызды ұлықтау және 

бүгінгі биіктерімізді бағалау 

т ұ р ғ ы с ы н а н   м е р е й л і   б е ­

лестер жылы екендігіне ерек­

ш е   т о қ т ал ы п ,   Қ а з ақ   х ан ­

д ы   ғ ы   н ы ң   5 5 0   ж ы л д ы ғ ы н , 

Қа  зақ стан  халқы  Ассембея­

сы мен Конституцияның 20 

жыл дығын, Ұлы жеңістің 70 

жылдығын атап өтетіндігімізді 

айтты. Осынау тарихи бе­

«Қазақстан тарихы» кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. Е.Т.Берлібаев: «Елбасының 

жыл сайын жасалатын Жолдаулары 

2050 жылға дейінгі мерзімді қамтыды. 

Ал биылғы жаңа Жолдау – 3 жылға 

бағдарланған қаржылық қиындықтарға 

тойтарыс берудің қағидасы. Жаһандану 

үрдісінде сын­қатер туындамай тұрмайды. 

Әлемдік тоқыраудың алдын алуда Ұлттық 

Қоры көп көмегін тигізеді. Әлемде қаржы 

басты мәселеде тұр. Жолдау әлеуметтілігі 

тарапынан осы тұсты қамти келе ел 

тыныштығын, бірлігін, біртұтастығын 

негіздейді», – деп жиын барысында 

Жолдаудың мәнін түсіндірді.

«Қазақстан тарихы» кафедрасының 

меңгерушісі т.ғ.к., қауым. профессор м.а. 

А.Т.Қаипбаева осы жылы қарашаның 

14­жұлдызында кафедра мәжілісінде 

барлық бакалавр мамандықтарына 

Жолдауды насихат шараларын жүргізу 

бекітілгенін айта келе, осы Жолдаудың 

аясында әр түрлі іс­шаралар өткізу 

назарға алынғандығын жеткізді. Соның 

айғағы бүгінгі « Нұрлы жол – болашаққа 

бастар жол» Жолдауын талқылау екенін 

айтып, жастар мәселесіне баса мән 

беріп, олардың біліміне, әлеуметтік және 

руханияттық жай күйін сипаттады. Жал­

пы, Жаңа Экономикалық Саясат саяси 

тұрақтылық мәселесі тақырыптағы өзекті 

жеті басым бағытты тарқатуда болашақ 

филологтар, тарихшылар мен математи­

катер өз пікірлерін белсенді білдірді.

Студенттер Жолдаудағы «Ұлттық 

қор арқасында дағдарысқа тойтарыс 

беру. Ондағы бөлінген триллиондаған 

қаражатты үш жыл көлемінде дұрыс 

пайдалану», «Шағын және орта биз­

нес барысында ішкі өнімді арттыру: 

біз, әртүрлі жылда туған балалар, бір класта 

оқыдық. Барлығымыз жақсы оқуға, білім 

алуға ұмтылдық. Әрине, ел басқаруға дейін 

көтерілген, халықтың ұлына айналған 

Нұрсұлтандай азаматпен бір сыныпта оқу – 

мақтаныш. Сол уақытта өзінде арамызда бол­

мысы ерек болатын. Өте зерек, көп оқуға, 

білуге ғана емес, сонымен қатар домбырада 

ойнап, гармонь, мандолина тартып, өнерге 

ерекше құмар болып өсті», – деп әңгіме 

шерткен Кеңесбай аға жастарды ұлтты сүюге, 

құрметтеуге, ана тілін ардақтауға шақырып, 

әрбір істе адал болуға, мейірімділік танытуға 

үлкендік ақыл­кеңесін берді.

Кеңесбай Байбосынов – ұлттық сана 

сезімі ояу, рухы биік, пайым­парасатты 

кең, еңбекқор, бойында бар игі қасиеттер 

қалыптасқан ел ағасы. Зейнет жасына 

қарамастан кіндік қаны тамған туған өлкесі 

– Қарасай ауданы, Жалпақсай ауылында 

әлі де қызметке араласып келеді. Қыз бен 

ұл тәрбиелеген ардақты әке, бір отбасының 

отағасы, бес немеренің сүйікті атасы. Сту­

денттер ортасына келіп, жастық шаққа 

ойша саяхат жасаған қария Абай Құнанбаев, 

Мағжан Жұмабаев, Мұқағали Мақатаев, 

Қадыр Мырзалиев сынды қазақтың дарын­

ды ақындарының өлеңдерін жатқа оқып, 

жас тарды өмірді сүюге, көп білуге ұмтылуға 

шақырып, жігерлендіре түсті.Қарлыға ТЕЛМАН

лестер Жаңа Қазақстандық 

Патриотизмді ұрпақ жады­

на сіңіруде айырықша рөлге 

ие болатынына себепті елдің 

тұтастығы мен бірлігі, татулығы 

мен тыныштығы ең басты на­

зарда болуы керек. Олай бол­

са Елбасы Жолдауын жүзеге 

асыруға әр азамат, әр қазақ­

стандық өз үлесін қосуы тиіс.

Елбасы Жолдауын түсіндіру, 

талқылау мақсатында өткен 

жиында Ғылыми кітапхана 

қызметкерлері С.Шағаланова, 

Ә.Мұстахметова, М.Оқап тағы 

басқалар Жолдауды қолдай­

тындарын білдіріп, саяси 

құжаттың 7 тармағы бойынша 

өз ой­пі кірлерін ортаға салды.Нәзира ӘЛМЕКЕЕВА,

ҚазМемҚызПУ Ғылыми

кітапханасының қызметкері

тамақ өнеркәсібі», «Индустриялды 

инфрақұрылым дамудың алғышарты» 

«Экспо­2017», экономикалық шеңбердегі 

аймақ, Ұлттық Қор сатыларын мейлінше 

дәйекті келтірді.

Жиында 1­курс студенті Айдана Бо­

дын: «Астана әуежайынан Қазақстанның 

барлық облысына және ТМД елдеріне, 

әлемнің бүкіл елдеріне тұрақты рейстік 

қатынас орнатылу көзделген» деген 

сипаттама беріп, әуежай қызметінің 

назарға алынуы, Астана қатынас 

кешенін ауқымдандыру мәселелеріне 

өзіндік ойын қосты. Сондай­ақ, студент 

Гүлжаһанбегім Шерхан: «Экспо – 2017 

көрмесі – бүкіләлемдік экономикалық 

форумдармен, ал туристік жағынан 

әлемнің ең көп танымал спорт жарыс­

тарымен теңдес жаһандық ауқымдағы 

оқиға», – деп баға берді.

PhD доктор А.А.Нұрмұхамбетов, 

үйірме жетекшісі Ж.К.Тойшыбекова 

Жолдауда қамтылған басым бағыттар  

қоғам біртұтастығының, дамудың, 

е л   ж а с а м п а з д ы ғ ы н ы ң   с а т ы л а р ы 

екендіктерін айтып, дөңгелек үстелді 

қорытындылады.

Қазақстан – қайнаған тіршілік күре 

жолдарының бойында. Жол – өмір 

өзегі, тірліктің біртұтас даңғылы. Осы 

даңғылға бір мақсатпен аяңдадық. Жол­

дау – алыс ты жақын еткен даму даңғылы. 

Қазақ өркениеті уақыт талабымен, заман 

ағымымен дамуда, жаңғыруда, жаңаруда. 

Елбасының жаңа Жолдауы қазақ даласын 

тағы да серпілтті.

Ұлмекен ЛЕСБЕКОВА,

Студенттік медиа клуб мүшесі

Тағылымды әңгіменің арқауы – 

ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ

Кітапханада талқылау өтті

Елбасының «Нұрлы Жолы» – 

ел дамуының даңғылы

« Ұ р п а қ т а р   с а б а қ т а с т ы ғ ы »   д е г е н 

тақырыпта К.Б.Байбосыновпен ұйым­

дастырылған сыр­сұхбатқа «Нұр Отан» 

партиясының Алматы қалалық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары Кенжехан 

Ісләмжанұлы Матыжанов, ҚазМемҚызПУ 

ректоры Динар Жүсіпәліқызы Нөкетаева, 

«Жас Отан» Жастар қанаты Алматы қалалық 

филиалының атқарушы хатшысы Ар­

ман Халбеков, Қыздар университетінің 

оқытушылары мен студенттері қатысты.

ҚазМемҚызПУ ректоры Д.Ж.Нөкетаева 

құрметті қонақты зор қошеметпен қарсы 

алып: «Оқу ордасында ұйымдастырылған 

бүгінгі іс­шара өзгеше, тұрпаты бөлек. 

Себебі, Қазақстанның тәуелсіздік алуы­

на, егемен елдің аяғының нық тұруына 

ерен еңбек етіп, кемел келешек жолын­

да стратегиялық бағдарламалар жасап, 

мақсаты айқын, міндеті зор тың жобаларды 

жүзеге асырған новатор, Ұлт Көшбасшысы, 

Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен бір 

сыныпта білім алған, ауылды көркейтуге 

атсалысқан Кеңесбай Бекдайырұлы Байбо­

сыновпен кездесу ұйымдастырып отырмыз. 

Бұл жай ғана кездесу емес, жастар үшін 

тәлім­тәрбиелік мәні зор сыр­сұхбат кешіне 

айналары сөзсіз», – деп жиынның мақсатын 

жіті түсіндіріп өтті.

Кеңесбай қария бірегей оқу ордасы 

Қыздар университетін 70 жылдық мерейтойы­

К і т а п х а н а   д и р е к т о ­

ры Б.Т.Бағашарова мемле­

кет басшысының дәстүрлі 

Жолдауының маңыздылығына, 

Қазақстан халқын бір мақсатқа 

жұмылдыруға бағытталғанын 

және осы кезге дейінгі Елба­

сы Жолдауларының маңызды 

тұстарын атап өтті. Биылғы 

ж о л д а у   –   б ұ л   ә л е м н і ң   3 0 

дамыған ел қатарына қосылуға 

жасалған маңызды қадам. Кез 

келген мемлекеттің биіктер­

ден көрінуіне халқының ауыз­

бір шілігі үлкен әсер етеді. 

Өйткені, Қазақстан көп ұлтты 

мемлекет. Сонымен қатар, Ел­

басы Жолдауындағы бүгінгі 

әр салада еңбек етіп жүрген 

жастарымызды куантқаны бас­

пана мәселесі бойынша ре­

форма жасалатындығы. Бұл 

бағдарлама баспанаға зәру 

және жас отбасыларға үлкен 

қуаныш сыйлайды деп ойлай­

мын», – деп жиын отырысын 

ашты.


« Е л б а с ы н ы ң   « Н ұ р л ы 

жол – болашаққа бастар жол» 

атты  Жол дауы  әрбір  қа зақ  ­

с т а н д ы қ т ы ң   т ұ р м ы с ы н 

жақсартып, экономиканың 

өсуіне бағытталған. Болашаққа 

жоспарлар қойып, экономи­

каны дамыту үшін, жолдар­

ды салуға, «ЭКСПО –2017» 


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№14 (121)

28 қараша

2014 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І К28 қараша күні Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде ҚР Тұңғыш 

Президенті күніне арналған «Н.Ә. Назарбаев – этносаралық үйлесімділіктің қазақстандық 

үлгісін қалыптастырушы» атты тақырыпта дөңгелек үстел өтті.

Қыздар университеті Қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафедрасының ұйымдастыруымен 

өткен шараға Қазақстан гуманитарлық-саяси конъюктура орталығының президенті, 

саяси ғылымдарының докторы, профессор Есенжол Алияров, әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Сайфолла Сапанов, 

Ақпараттық технологиялар университетінің профессоры, саяси ғылымдарының докторы 

Дулат Қыдырбекұлы Балғабеков, Қазақ газеттері ЖШС директорының орынбасары Ләззат 

Ноғайбаева, сонымен қатар Қыздар университетінің оқытушылары мен магистранттары 

қатысты.

ЕЛ ТІРЕГІ – 

ЕЛБАСЫ

5 қараша күні Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университетінде 1 желтоқсан – 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті күні мерекесіне 

арналған «Ел тірегі – Елбасы» 

тақырыбында мәні ерекше кеш 

өткізілді.

Қазақстанның саяси­экономикалық, 

әлеуметтік,рухани жетістіктерін қам­

тамасыз еткен этносаралық және кон­

фессияаралық қатынастарды жаңа деңгейге 

көтерген, еліміздегі ұлттық келісім 

мен толеранттық қарым­қатынастың 

маңыздылығын санаға жеткізуде, еліміздің 

ұлтаралық келісім моделін қалыптастыруда 

аянбай қажырлы еңбек сіңірген Елбасының 

сарабдал саясаты басқосудың негізгі әңгіме 

арқауы болды. 

Қ Р   Т ұ ң ғ ы ш   П р е з и д е н т і   к ү н і н е 

арналған жиынды ашқан Қоғамдық­

гуманитарлық пәндер кафедрасының 

меңгерушісі Бибігүл Иманбекова: «Бүгінгі 

жиын мықты стратег, көреген басшы, 

әлемдік аренада өзіндік орны бар, саяси 

имиджі қалыптасқан Ұлт Көшбасшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен Қазақ 

елінің саяси­әлеуметтік, экономикалық, 

халықаралық дамуындағы қол жеткізген 

жетістіктерін жастарға түсіндіру мақсатында 

а р н а й ы   ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п   о т ы р . 

Қазақстан – 130­дан астам ұлт өкілдерінің 

басын қосқан, ұлтаралық татулықтың 

дінаралық консенсустың толеранттық үлгісін 

қалыптастырған ел. Тарихтың қиын­қыстау 

кезеңінде мыңдаған ұлт өкілдеріне пана 

болған, саялы мекен болған қасиетті қара 

шаңырақ. Қазақ елі – әлемге, адамзатқа 

ортақ жаһандық проблемалардың түйінін 

тарқатудың нақты жолын көрсеткен ел. 

Қазақ елі – әлемдегі 4­арсенал алып ядролық 

қарудан өз еркімен бас тартып, ядролық 

қарусыздану саясатындағы көшбасшы ел. 

Міне, Қазақ елінің осындай ауыз толтырып 

айтатындай жетістіктері көп. Ол әрине, 

Ел Президентінің салиқалы саясатының 

арқасында жүзеге асып жатыр», – деді. 

Одан әрі сөз алған Қыздар универси­

тетінің Бірінші проректоры Баходир Әлиев: 

«Елбасы ұстанған этносаралық келісім сая­

саты – бүгінгі қол жеткен экономикалық­

саяси мәртебеміз бен жетістіктеріміздің алғы 

шарты. Ендеше, ел ішіндегі татулық пен 

бірлік, ұлттардың өзара ынтымақтастығы 

мен дінаралық үйлесімділігі бүгінгі таңда да 

және болашақта да Қазақстан ұстанатын ішкі 

саясаттағы татулық пен бейбітшілік кредосы 

болмақ. Біз, бүгінгі әлемдік саяси аренада, 

кейбір елдерде болып жатқан ұлтаралық 

және дінаралық кикілжіңдерден бастап, 

идеологиялық және психологиялық күрес 

алаңына куә болып отырмыз. Ал біздің еліміз 

Елбасының ұстанған бейбітшіл саясатының 

арқасында тыныштық пен татулықта», – деп 

атап өтті. 

Басқосуда Қазақстан гуманитарлық­

саяси конъюктура орталығының президенті  

Есенжол Алияров: –Еліміз ұлтаралық та­

тулықтың үлгісі, өзге мемлекеттерге осы­

нысымен үлгі болып отыр, – деп ерекше 

атап өтті – Қазіргі таңдағы Қазақстанның 

егеменділік келбеті әлем елдерінің алдын­

да айқара ашылып, әртүрлі қырларымен 

к ө з г е   т ү с у д е .   М е м л е к е т   б ү т і н д і г і н 

дамытудың негізгі тірегі ретінде есептелетін 

көпэтносты мемлекет үшін бірден­

бір басты сала – халықтардың бірлігі, 

ынтымағы, қоғамда құқықтық мемлекет 

принциптерін сақтай отырып, алға басу. 

Этносаралық қатынасты тұрақтандырушы 

бірден­бір кепіл – мәдениет, тіл, дін, ағарту 

салаларындағы этностарға аталған салалар 

бойынша кепілдіктер беретін мемлекетте 

еркіндікте өмір сүруінде деп ойлаймын. 

Сондықтан, конфессияаралық қатынастар 

да этносаралық қатынастармен тығыз 

нығаюына ықпал етіп отырған Қазақстан 

Халықтары Ассамблеясының рөлі, кон­

фессиялардың жұмысы жайында ой­пікір 

алмасты. 

Бүгінде Қазақстан қарқынды дамып келе 

жатқан әлемдегі демократиялық елдердің 

біріне айналды. Елбасының саяси көрегендігі 

Қазақстанды ұлтаралық келісімнің арқасында 

бұрынғы барлық кеңестік республикалар­

дың ішінде ең тұрақты мемлекет болуына 

алып келді. Ел Көшбасшысының тікелей 

қатысуымен құрылған Қазақстан халқы 

Ассамблеясы республикада қоныстаған 

көпұлтты халқымыздың азаматтық, ашық, 

зайырлы, демократиялық қоғам орнатуға 

бір кісідей жұмылған біртұтас Қазақстан 

халқының толеранттығын, конфессияаралық 

және ұлтаралық келісімін, туысқандық 

бірлігі мен достығын одан әрі дамытып, 

нығайтуды көздеген өз алдына қойған 

мақсатын абыройлы атқарып келеді. Бұл 

жетістіктерге еліміз қоғамдағы азаматтық 

келісім мен саяси тұрақтылықты қамтама­

сыз етуге бағытталған, сонымен бірге, 

этносаралық және дінаралық қатынастарды 

реттеудің тиімді тетіктерін қалыптастыру 

саясатының негізінде, Елбасының сарабдал 

саясатының арқасында жетті. Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың еліміз тәуелсіздік 

алған жылдардан бері жүргізіп келе жатқан 

ұлтаралық саясаты қазіргі таңда әлемдік та­

рихта өз орнына ие болды.

«Толеранттылық пен этнос аралық 

татулық – біздің ел жетістіктерінің басты 

сыры» деп айтқандай Елбасы, этносаралық 

үйлесімділікті одан әрі нығайту, халықтар 

арасындағы ынтымақ пен бірлестік тірегінің 

қайнар көзі болып табылмақ. 

Нәзира ЕЛЕУХАН

2012 жылдан бері Қазақстан 

Республикасы Президенті күні 

желтоқсан айының 1­жұлдызы бо­

лып белгіленіп, мерекелене баста­

ды. Қазақ елінің біртуар тұлғасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы – 1991 жылы 

1­желтоқсанда жалпыхалықтық 

сайлауда Президент болып сай­

ланды. Қыздар университетінде 

ө т к е н   б ұ л   і с ­ ш а р а н ы ң   м а қ ­

саты – студент­жастарға Елбасының 

еңбексүйгіштігін, ұлтжандылығын 

үлгі­өнеге ету. Қарағанды метал­

лургия комбинатында қатардағы 

жұмысшы болудан бастап, түрлі 

сатылардан өтіп, мемлекет басшы­

сы болған қазақ баласының тағдыр 

жолы кімді болса да, толғандырмай, 

тамсандырмай қоймайды. Тәуелсіз 

Қ а з а қ с т а н н ы ң   к е ш е г і с і   м е н 

бүгіні Н.Назарбаевтың есімімен 

тығыз байланысты. Тұңғыш Пре­

зидент – Ұлт көшбасшысы, са­

рабдал саясаткер Н.Назарбаевтың 

басшылығымен экономикалық, 

саяси және әлеуметтік реформалар 

жиырма үш жылдан бері жүзеге асы­

рылып келеді.

Дайындық бөлімінің басшы­

сы Қалима Елшібаева: «Бүгінгі 

кешті Тұңғыш Президент атындағы 

дәрісханада өткізіп отырмыз. 

Елбасының салиқалы саясаты бар­

ша қазақстандықтарға аян. Өскелең 

ұрпақ ұлтын сүйетін азамат жай­

ында көбірек біліп, көңілдеріне 

түйіп өскені абзал. Біздің дайындық 

бөлімінде 88 қыз оқиды. Алдағы 2015 

жылы бәрі дерлік студент атанады 

деген ойдамыз. Бұл қыздарымыз 

бүгіннен бастап­ақ студенттік өмірге 

үйренісіп, жан­жақты дамуы үшін, 

осындай игі іс­шараларды жиі 

өткізіп тұруға тырысамыз», – деді. 

Сондай­ақ, тарих ғылымдарының 

кандидаты, профессор С.Түменова, 

оқытушы С.Өмірбекова, педагогика 

ғылымдарының магистрі, оқытушы 

С.Нұрбековалар тақырып аясында 

толғана сөйлеп, өз ойларын ортаға 

салды.


Ал, Қазақ филологиясы мен әлем 

тілдері факультетінің 1­курс студенті  

А.Орынбек өзінің күні кеше ғана 

дайындық бөлімінде оқып, ал осы 

үстіміздегі жылы білім грантын 

жеңіп алғандығын тілге тиек ете 

отырып, осы бөлімде оқитын барлық 

қыздарға сәттілік тіледі.

Кеш барысында экранда Елба­

сы туралы слайд көрсетілді. Залға 

жиналған көпшілікке викториналық 

сұрақтар қойылып, үздік жауап бер­

ген студенттерге шағын сыйлықтар 

табысталды. Қыздар әуелетіп ән 

айтып, күмбірлетіп күй шертіп, мың 

бұрала билеп, өз өнерлерін көрсетті.

XXI ғасырда адамзат дамуының 

негізгі тетігі тек білімді, көп тіл 

меңгерген, бәсекеге қабілетті адам­

дар қолында болмақ. Міне, жастар 

мұны әсте, естерінде ұстауы қажет. 

Мемлекетімізде барлық жағдай 

жасалған қоғамда өмір сүріп жатқан 

жас буын небір ой­арманға беріліп, 

оны жүзеге асыру жолында маңдай 

терін төге жүріп еңбектенуі, ізденуі 

қажет. 

Елбасы жастарды ешуақытта на­зардан тыс қалдырған емес, үнемі 

қолдап, жол нұсқап, дұрыс бағыт­

бағдар беріп келеді. Басты мақсат – 

баға жетпес байлық – білімді иге­

ру. Сонда ғана алынбайтын асу, 

бұзылмайтын қамал қалмайды. 

Мағжанша айтсақ, «Біз жастарға 

сенеміз!» 

А.ӨТЕЕВА

САРАБДАЛ САЯСАТКЕРГЕ 

АРНАЛҒАН ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

бай ланысқан, негізгі ынтымақтастықтың 

бастауы болып есептеледі, себебі қай 

ұ л т  т ы ң   б о л м а с ы н   н а н ы м ­ с е н і м і 

оның дүниетанымының негізгі дің­

гегі. Осы мәселеде, ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың конфессияралық қаты­

настың қазақстандық үлгісін жасаушы деп 

айтуға негіз бар, – деді. 

Дөңгелек үстел барысында соны­

мен қатар,«Қазақстандағы дінаралық 

к е л і с і м ­ с а я с и   т ұ р а қ т ы л ы қ   к е п і л і » , 

«Н.Ә.Назарбаевтың этносаралық үйле­

сімділікті қалыптастыру қажеттілігінің 

идеялық бастаулары», «Этносаралық 

үйлесімділіктің тарихи­философиялық 

негіздері және оның қазіргі заманмен 

сабақтасуы», «Қазақ халқының дүниетанымы 

этносаралық үйлесімділіктің қайнар көзі», 

«Қазақстан және ұлттық біртектілік мәселесі» 

тақырыптары сөз болып, қатысушылар 

Қазақстандағы этносаралық және дінаралық 

қатынастардың бүгінгі жағдайы, қазіргі 

ұлт саясаты, этносаралық қатынастардың 4

4

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№14 (121)

28 қараша

2014 жыл

М І Н Б Е Р

Елбасы Н.Ә.Назарбаев биылғы жылы «Нұрлы жол» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің экономикасының 

қарқынды дамуына өзекті бағыттарды нақты атап көрсете 

отырып, еліміздің «...тұтастығы мен бірлігі, ... татулығы мен 

тыныштығы ең басты назарда» екендігін тағы да есімізге 

салып өтті.

Биылғы «Нұрлы жол» Жолдауында Н.Ә.Назарбаев 

ең басты мәселе Мәңгілік елге айналуымыздың басты 

бағыты – ата­бабаларымыздың сан ғасырлар бойы кейінгі 

ұрпақтарға аманат етіп қалдырған өсиеті – туған жер мен 

елді және қасиетті Отанды сүю және оны шын патриот 

ретінде қорғай білу қажеттігі қадап айтылған. Сонымен 

қатар, Елбасы Мәңгілік Ел идеясының бастауы өте тереңде 

жатқанындығын айтып, «Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк 

абыз «Түркі жұртының мұраты – Мәңгілік ел» деген өсиетін 

атап айтты. 

 Мәңгілік Ел идеясы халқымыздың ғасырлар бойы 

қанына сіңген әрі жанына жақын асыл мұраты және ұлттық 

ұстанымы екендігі тарихтан да белгілі. Ұлт бірлігін өмірлік 

өнегесімен паш ете білген Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би 

және т.б. бабаларымыздың ой­толғауларынан мұны айқын 

аңғаруға болады. Мысалы, Төле би бабамыз «Атадан ұл 

туса игі, ата жолын қуса игі» деген өсиеті ұрпақтардың өмір 

жолында өнеге­үлгі болып, ата­бабалар аманатына адал 

болуын аңсайды.

Қаз дауысты Қазыбек би бабамыздың ой­толғауларынан 

да осыны аңғаруға болады «Әкенің айтатын өсиеті балаға, 

Баланың беретін анты анаға: «Арымнан жаным садаға!». 

Отанды сүйе білу, оны көздің қарашығындай қорғау 

қажеттігі «Нұрлы жол» Жолдауында айрықша атап 

айтылған. «Отан ды сүю – бабалардан мирас болған ұлы 

мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз 

үлесіңді қосып, дамыту және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, 

табыстау деген сөз».

Ұстаздар қауымы үшін бұл Жолдауда аса жауапкершілік 

міндет жүктелгендігін айқын аңғаруға болады. «Біздің 

кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз – ел бірлігі 

болу керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір 

жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз» деген Жолдаудағы 

жолдардың мәні зор.

Патриоттық тәрбиенің түпкі тамыры ретінде ата­

бабалардан қалған өмірлік өсиеттер мен ұлттық рухани 

құндылықтарды өскелең ұрпақтардың жүрегіне ұялатып, 

санасына сіңіре білу әрбір ұстаздың басты міндеті деп 

білеміз.

В нынешнем Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

«Нұрлы жол – путь в будущее» главное 

внимание уделено экономической 

сфере. Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2014
2014 -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
2014 -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол
2014 -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ұлытау сұхбатының берері мол
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Айбыным, арым – Ата Заң Жамаловтың жобасы үздіктер
2014 -> «Қыз жібек» студенттер газеті «Исаев» олимпиадасы
2014 -> Семинар-тренинг тәжірибені арттырады Жуырда күрделі уақытта бағыт-бағдар, қиындықтан шығуды
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы

жүктеу 319.83 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет