ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.12 Kb.
Pdf просмотр
бет2/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
Часть 1: Семь простых 
методов: Учебное 
пособие для вузов / Ю.П. 
Адлер, Т.М. Полховская, 
В.Л. Шпер, П.А. 
Нестеренко. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: 
МИСИС, 2001. – 138 с. 
Статистические методы 
в современном 
менеджменте качества / 
Жулинский С.Ф., 
Новиков Е.С., Поспелов 
В.Я.. – М.: Фонд. Новое 
тысячелетие, 2001 г. – 
208 с. Статистическое 
управление 
технологическим 
процессом 
(методическое пособие) 
Серия «Все о качестве. 
Отечественные 
разработки». Выпуск 6, 
2001. – М.: НТК «Трек», 

 
 
бойынша таңдап бақылау. 
Үздіксіз 
қабылдау 
кезіндегі  бақылау.  AQL 
негізінде  кезектеп  келетін 
партияларды 
таңдап 
бақылау 
жоспарлары. 
Шектік  сапа  негізінде 
жеке  партияларды  таңдап 
бақылаудың  жоспарлары. 
Альтернативті 
белгі 
бойынша  таңдап  бақылау 
процедуралары. 
Технологиялық 
үдерістерді 
статистикалық 
реттеу, 
өндірісті  статистикалық 
бақылау,  үздіксіз  іріктеп 
бақылау 
жоспарлары. 
Технологиялық 
үдерістерді  реттеу  үшін 
бақылау 
карталарын  
пайдалану. 
Өндірісті 
статистикалық  бақылау. 
Үздіксіз  іріктеп  бақылау. 
Үздіксіз  іріктеп  таңдау 
жоспарлары.    Сандық 
және  сапалық  белгілерге 
  
 
2002. – 60 с. 
 

 
 
арналған 
бақылау 
карталары. 
Сандық 
белгілерге 
арналған 
бақылау 
карталары. 
Арифметикалық 
орта 
және  ауытқу  карталары. 
Жеке 
мәндер 
мен 
жылжымалы 
ауытқу 
картасы.    Медиана  және 
ауытқудың 
бақылау 
картасы.  Орташа  мәндер 
мен  орташа  квадраттық 
ауытқудың 
бақылау 
картасы.  Ақаулы  өнімдер 
үлесінің бақылау картасы. 
Ақаулардың 
қосынды 
санының 
бақылау 
картасы. Сапаны бақылау, 
ақауларды  талдау  және 
технологиялық 
үдерістерді 
зерттеу 
кезіндестатистикалық 
әдістердің 
қолданылуы 
және 
пайдасы. 
Вариабельдің  теориясы. 
Вариациялардың  жалпы 
және  арнайы  себептері. 

 
 
Технологиялық  үдерістің 
вариабельділігін  талдауға 
арналған  сапаны  бақылау 
кезінде 
статистикалық 
әдістерді 
қолдану. 
Өндірістің 
ақаулық 
себептерін 
талдаудың 
статистикалық 
әдістері. 
Өндіріс 
ақаулығының 
себептері. 
Ақаулық 
себептерін 
талдаудың 
статистикалық әдістері.   
 
В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Тамақ өнімдерінің рецептураларын қадағалауда өздігінен 
мақсаттарды  қоюды,  қол  астындағы  жұмысшылардың 
нормаларды  жүзеге  асыруын  ұйымдастыру  және 
бақылауды,      жауапкершілікті  қарастыратын  жетекшілік 
астында  нормаларды  жүзеге  асыру  бойынша  атқару-
басқару қызметі 
Тамақ 
өнімдерінің 
рецептураларының  қадағалануын, 
өндірістік үдерісті бақылай алу.   
Тамақ өнімдерінің 
нормалары мен 
шығындарын, рецептерін 
және технологиялық 
үдерісті білу.    
 
B.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Тамақ өнімдерінің рецептурасының қадағалануын бақылай алу    Тамақ өнімдерінің рецептурасының қадағалануы 
бақыланды  
Өндірістік үдерістің қадағалануын бақылай алу   
Өндірістік үдерістің қадағалануы бақыланды   

 
 
C.1 Модулінің технологиялық картасы: "Органолептикалық көрсеткіштерді анықтау " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  124 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
 
Тауарлар 
сапасын 
бақылаудың 
органолептик
алық әдісі : 
негізгі 
түсініктер, 
жіктелуі, 
жүргізу 
әдістемесі.   
Өнімдерді 
органолептикалық 
талдауды  жүргізу 
әдістемесін білу   
Тауарлар сапасын 
бақылаудың 
органолептикалық әдісі : 
негізгі түсініктер, 
жіктелуі, жүргізу 
әдістемесі.    
 
 
Өнімдердің 
органолептикалық 
көрсеткіштерін 
анықтау   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-өлшеу 
құралдары мен аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Ю.Г. Базарнова 
Теоретические основы методов 
исследования пищевых 
продуктов 
Методические рекомендации 
"Отбор проб пищевых 
продуктов для лабораторных 
испытаний и исследований" 
И.М. Василинец, В.С. 
Колодязная, Методы  
исследования свойств  сырья  и  
продуктов  питания. Учебное  
пособие 
 

 
 
C.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Тамақ өнімдері мен жартылай дайын өнімдерді 
органолептикалық бағалау бойынша жауапкершілікті, 
өздігінен жоспарлауды қарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша атқару 
қызметі  
Тамақ өнімдері мен жартылай 
дайын өнімдерді дегустациялай 
алу және органолептикалық 
бағалауды жүргізе алу.   
Өнім сапасының негізгі 
көрсеткіштері мен негізгі 
талдау әдістерін білу.   
 
C.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Тамақ өнімдерін органолептикалық талдауды жүргізу  
Тамақ өнімдерін органолептикалық талдау жүргізілді  
Тамақ өнімдеріне дегустациялау актісін құру   
Тамақ өнімдеріне дегустациялау актісі құрылды 
 
C.2 Модулінің технологиялық картасы:"Физико-химиялық көрсеткіштерді анықтау " 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  124 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Кіріспе 
Құрал-
жабдықтық 
талдау 
әдістерінің 
жіктелуін білу   
Өндірістің 
химико-
технологиялық 
бақылаудың 
жалпы 
әселелері.  Тұтынушылық 
тауарлардыі 
сапасын 
құрал-жабдықтық 
бақылау 
әдістерінің 
жіктелуі. 
Физико-
химиялық 
талдау 
Орташа  үгі  және  оны 
талдауға дайындау   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары

 
 
әдістерінің 
жалпы 
жіктелуі    және  қысқаша 
сипаттамасы   
Великая  Е.И.,  Суходол 
В.Ф. 
Лабораторный 
практикум  по  общей 
технологии  –  М:  Легкая 
и 
пищевая 
промышленность, -312 с 
Барковский 
В.Ф., 
Горелик 
С.М., 
Городенцева 
Физико-
химческие 
методы 
анализа.  –М:  Высшая 
школа-343 с. 
 

Ылғалдылықты 
анықтау 
әдістері  
Ылғалдылықты 
анықтау 
әдістемесін білу 
Ылғалды 
анықтау 
әдістерінің 
жіктелуі. 
Ылғалдылықты 
анықтаудың 
жылуфизикалық, 
дистилляциялық, 
химиялық, 
электромеханикалық 
әдістері   
Тамақ 
өнімдерінің 
ылғалдылығын анықтау.   

Құрғақ 
заттарды 
анықтау 
әдістері    
Құрғақ заттарды 
анықтау 
әдістемесін білу   
Тығыздықты 
анықтауға 
негізделген  әдістер.  Сыну 
көрсеткішін 
анықтауға 
негізделге әдістер.   
Құрғақ заттарды анықтау   

Көмірсуларды 
анықтау 
әдістері   
Көмірсуларды 
анықтау 
әдістемесін білу   
Көмірсуларды 
анықтау 
әдістерінің 
жіктелуі. 
Көмірсуларды 
анықтаудың  
поляриметриялық 
әдісі. 
Көмірсуларды 
анықтаудың 
химиялық 
әдісі.  Қантты  анықтаудың 
колориметриялық 
әдісі. 
Көмірсуларды 
анықтаудың 
Көмірсуларды анықтау 

 
 
ферментативті әдістері   

Этил спиртін 
анықтау 
әдістері   
Этил спиртін 
анықтау 
әдістемесін білу   
Этил  спиртін  анықтаудың 
физикалық, 
физико-
химиялық, 
химиялық 
әдістері   
Этил спиртін анықтау 

Қышқылдылық 
пен тотығу-
тотықсыздану 
потенциалын 
анықтау 
әдістері   
Қышқылдылықт
ы анықтау 
әдістемесін білу   
Белсенді 
қышқылдылықты 
анықтау. 
Титрленетін 
қышқылдылықты 
анықтау. 
Тотығу-
тотықсыздану 
потенциалды анықтау.   
Қышқылдылықты 
анықтау 

Азотты анықтау 
әдістері 
Азотты анықтау 
әдістемесін білу 
Жалпы  азотты  анықтау. 
Аминді азотты анықтау   
Азотты анықтау 

Майларды 
анықтау 
әдістері 
Майды анықтау 
әдістемесін білу 
Сокслет 
әдісі. 
Рушковский 
әдісі. 
Проскуяков  және  Чижова 
әдісі   
Майды анықтау 

Минералды 
заттарды 
анықтау 
әдістері 
Минералды 
заттарды 
анықтау 
әдістеесін білу 
Күлді  анықтау.  Калий, 
натрий, 
кальцийді 
анықтау. 
Жалпы 
фосфорды анықтау   
Минералды 
заттарды 
анықтау 
10  Түстілігі мен 
лайлылығын 
анықтау 
әдістері 
Түстілігі мен 
лайлылықты 
анықтау 
әдістемесін білу 
Визуалды  колориметрия. 
Фотоэлектроколлориметр
ия.  Спектрофотометрия. 
Нефелометрия 
Түстілігі  мен  лалылыұты 
анықтау  
11  Заттардың 
Заттардың 
Адсорбциялық 
Заттардың 
күрделі 

 
 
күрделі 
қоспаларының 
құрамын 
анықтау 
әдістері   
күрделі 
қоспасының 
құрамын 
анықтау 
әдістемесін білу   
хроматография. Таратқыш 
хроматография. 
Газдық 
хроматография 
қоспаларының  құрамын 
анықтау   
 
C. 2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Тамақ өнімдерін зертханалық талдау  кезінде 
өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы 
жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын 
ұйымдастыру және бақылауды,   жауапкершілікті 
қарастыратын жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
Қышқылдылық, майлылық, 
тығыздық, өнім массасы сияқты  
физико-химиялық 
көрсеткіштерді анықтай алу    
Тамақ өнімдері сапасының физико-
химиялық көрсеткіштерін анықтау 
әдістері мен әдістемесін білу   
 
C.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Тамақ өнімдері сапасының физико-химиялық көрсеткіштерін 
анықтау әдістері мен әдістемесін білу   
Тамақ өнімдері сапасының физико-химиялық 
көрсеткіштерін анықтау әдістеріне сипатама   
Тамақ өнімдері сапасының физико-химиялық көрсеткіштерін 
анықтау 
Тамақ өнімдері сапасының физико-химиялық 
көрсеткіштеріне талдау жүргізу  
Сынау хаттамасын құру 
Сынау хаттамасы құрылды 
 
C.3 Модулінің технологиялық картасы: "Микробиологиялық көрсеткіштерді анықтау" 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 124 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
Тәжірибелік оқыту 

 
 
мазмұны 
мазмұны 
 
Микроағзала
р 
морфологияс
ы 
Микроағзалар 
сипаттамасын білу 
Микробиологияның 
негізгі  түсініктері  мен 
терминдері. 
Микроағзалардың 
жіктелуі: бактериялар, зең 
саңырауқұлақтары, 
ашытқылар, 
вирустар. 
Микроағзалардың  негізгі 
топтарының  сипаттамасы:  
өлшемі, 
пішіні, 
құрылымы, 
 
көбеюі, 
жүйесі, қолданылуы.   
Микроағзалар 
морфологиясы 
және 
оларды 
микроскоптау 
техникасы    
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Еремина  И.А.,  Кригер 
О.В.          Лабораторный 
практикум 
по 
микробиологии: Учебное 
пособие. - / Кемеровский 
технологический 
институт 
пищевой 
промышленности. 
– 
Кемерово, 2005. -  112 с. 
 
 
 
Маңызды 
микробиолог
иялық 
үдерістер 
және 
олардың 
шаруашылық 
ролі   
Микробиологиялы
қ үдерістерді білу   
Азотты  емес  органикалық 
заттардың 
өзгеруі. 
Анаэробты 
үдерістер: 
спирттік 
ашу, 
сүтқышқылды 
ашу, 
майқышқылды 
ашу 

қоздырғыштар, 
сипаттамасы, 
қолданылуы.    Аэробты 
үдерістер: 
сіркеқышқылды 
ашу, 
лимонқышқылды  ашу  – 
қоздырғыштар, 
сипаттамасы, 
Шіру үдерістері 

 
 
қолданылуы. 
Азотты 
заттардың айналуы. Шіру, 
шіру 
үдерістерінің 
тәжірибелік мәні 
 
Маңызды 
тамақ 
өнімдерінің  
микробиологи
ясы 
Тамақ өнімдерінің 
микробиологиясын 
білу   
Ет,  балық,  көкөністер, 
жемістер,  сүт,  жұмысрқа, 
залалсыздандырылған 
консервілер 
микробиологиясы  
– микрофлора. Өнім ішіне 
микробтардың 
енуіне 
кедергі 
жасайтын 
шарттар, 
сақтау 
шарттары, 
алдын-алу 
шаралары  
Өнімдердің 
алғашқы 
микрофлорасының 
көздері,  микроағзалардың 
дамуына 
әсер 
ететін 
факторлар.   
 
 Өнім 
сапасының 
микробиолог
иялық 
көрсеткіштер
ін анықтау 
әдістемесі   
Микробиологиялы
қ талдау жүргізе 
алу   
Өнім сапасының 
микробиологиялық 
көрсеткіштерін анықтау 
әдістемесі   
Өнім сапасының 
микробиологиялық 
көрсеткіштері. Өнім 
сапасының 
микробиологиялық 
көрсеткіштерін анықтау 
әдістемесі    
 
C.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы 
жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын 
Микробиологиялық 
көрсеткіштерді анықтай алу   
микробиологиялық көрсеткіштерін 
анықтаудың технологиялық 

 
 
ұйымдастыру және бақылауды, тамақ өнімдерінің 
сапасына  жауапкершілікті қарастыратын 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқару-басқару қызметі 
нұсқауын, әдісі мен әдістемесін білу      
 
C.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Микроағзалар сипаттамасын білу  
Микроағзаларға сипаттама беру 
Тамақ өнімдері сапасының микробиологиялық көрсеткіштерін білу    Тамақ өнімдерінің микробиологиялық 
сипаттамаларына сипаттама беру   
Микробиологиялық талдау жүргізу және алынған нәтижелерге баға 
беру  
Микробиологиялық талдау жүргізілді және 
қорытынды жасалды.   
 
2 Кәсіп. 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Тамақ өнімдері өндірісінде жабдықтардың бапкері 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3    
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы:"Баптау үшін жұмыс орнын дайындау" 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Еңбекті 
қорғаудың 
құқықтық және 
ұйымдастыру 
негіздері   
Еңбек 
заңына 
сәйкес  құқықтар 
мен  міндеттерді 
білу   
ҚР еңбек құқығы 
жөнінде негізгі заңдары   
 
Еңбек заңына 
сәйкесжұмысшылардың  
құқықтары мен міндеттері   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  

 
 
 
Кәсіпорында 
еңбекті 
қорғау 
жөнінде 
жұмыстарды 
ұйымдастыру   
Кәсіпорында 
еңбекті  қорғау 
жөнінде 
нұсқауларды 
білу   
Кәіпорында еңбекті 
қорғауды ұйымдастыру 
бойынша жұмыс 
берушілердің міндеттері. 
Кәсіпорында еңбекті 
қорғауды 
ұйымдастырудың негізгі 
принциптері. 
Кәсіпорында еңбекті 
қорғау қызметі. 
Нұсқаулар түрлері мен 
сипаттамалары  
Кәсіпорында еңбекті 
қорғау жөнінде 
ұсыныстар мен нұсқаулар   
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
В.С. 
Никитин, 
Ю. 
М.Бурашников  "Охрана 
труда  на  предприятиях 
пищевой 
промышленности" 
 
Жұмыс  орнында 
қауіпсіздік 
техникасы   
Қауіпсіздік 
техникаы 
ережелерін білу   
Өрт қауіпсіздігі, электр 
қауіпсіздігі ережелері 
Өрт қауіпсіздігі, электр 
қауіпсіздігі ережелерін 
қадағалау 
 
Жабдықтар 
паспорты 
Әмбебап, 
арнайы 
құрылғылар, 
құрал-саймандар 
мен 
аспаптардың 
құрылымын білу   
Жабдықтар паспорты 
Жабдықтар  паспортымен 
танысу 
 
 
D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың техникалық күйін тексеру  
бойынша белгілі-бір өздігінен жұмыс 
Техникалық талаптарға сәйкес 
жабдықтардың техникалық күйін 
Өңделетін материалдардың механикалық 
қасиеттерін, әмбебап және арнайы 

 
 
істеу дәрежесі мен өздігінен 
жауапкершіліктіқарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқару қызметі 
текере алу, нәтижелерді айту.   
құрылғылардыңғ бақылау-өлшеу 
құралдары мен аспаптардың құрылымы.   
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
ҚР Еңбекті қорғау жөнінде заңды зерттеу   
Еңбекті қорғау жөнінде білімдер тексерілді   
Қауіпсіздік техникасы ережелерін зерттеу   
Қауіпсіздік техникасы жөнінде ережелер тексерілді   
Жабдықтар паспорттарымен танысу   
Жабдықтар мен олардың құрылымына сипаттама беру   
 
D.2 Модулінің технологиялық картасы: " Құрал-саймандар мен құрылғыларды таңдау және дайындау " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Өлшеу және 
бақылау 
құралдары   
Өлшеу 
және 
бақылау 
құралдарының 
құрылымын білу  
Жіктелуі 
мен 
тағайындалуы. 
Негізгі 
метрологиялық 
көрсеткіштері. 
Өлшеу 
аспаптарының 
сипаттамалары. 
Бұрыш, 
конустар, 
радиустар 
өлшеуге 
арналған 
аспаптар.    Калибрлер. 
Резьбаларды  өлшеу.  Тісті 
дңгелектерді 
өлшеуге 
Бұрыштарды, конустарды, 
радиустарды өлшеу. 
Резьбаларды өлшеу. Тісті 
дөңгелектерді өлшеу.   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Яковлев В.Н., 
Справочник слесаря-

 
 
арналған 
аспаптар. 
Геодезиялық аспаптар.   
монтажника – 4-е изд,4-е 
перераб и доп.-М: 
Машиностроение, 1983-
464 с. ил 
  
 
Кесу арқылы 
өңдеуге 
арналған 
құрал-
саймандар   
Кесу 
арқылы 
өңдеуге  арналған 
құрал-саймандар 
құрылымы 
мен 
жұмыс 
істеу 
принциптерін білу    
Бұрғылау 
және 
айналдыруарналған 
құрал-саймандар.  Резьба 
кесуге  арналған  құрал-
саймандар. Аралауға және 
шабрение арналған құрал-
саймандар. 
Металды 
кесуге 
және 
шабуға 
арналған 
құрал-
саймандар.  Шлифование 
арналған 
құрал-
саймандар.    
Бұрғылау және  
развертывание. Резьбаны 
кесу. Аралау және 
шабрение. Металды кесу 
және шабу.Шлифование 
 
Қол 
жұмыстарын
а арналған 
құрал-
саймандар 
мен 
құрылғылар 
Қол  жұмыстарына 
арналған 
құрал-
саймандардың 
құрылымы 
мен 
жұмыс 
істеу 
принципін білу   
Жинақтау және слесарлық 
жұмыстарға 
арналған 
құрал-саймандар.  Құрал-
сайманды 
бекітуге 
арналған 
құрылғы. 
Клепальный  қол  құрал-
сайманы.  Пневматикалық 
құрал-сайманға  арналған 
жұмысшы  ауыстырмалы 
ұштар. 
Білікті 
ұүрал-
сайман. 
Белгілеуге 
арналған 
құралсайман 
мен  құрылғы.  Шорный 
Жинақтау және слесарлық 
жұмыстарға 
арналған 
құрал-саймандар.  Құрал-
сайманды 
бекітуге 
арналған 
құрылғы. 
Клепальный  қол  құрал-
сайманы.  Пневматикалық 
құрал-сайманға  арналған 
жұмысшы  ауыстырмалы 
ұштар. 
Білікті 
ұүрал-
сайман. 
Белгілеуге 
арналған 
құралсайман 
мен  құрылғы.  Шорный 

 
 
құрал 
сайман. 
Дәнекерлеуге 
және 
лужения  арналған  құрал-
сайман.  Съемники 
құрал 
сайман. 
Дәнекерлеуге 
және 
лужения  арналған  құрал-
сайман.  Съемники     
 
Механикалан
дырылған 
қол құрал-
саймандары 
мен 
құбырларды 
өңдеуге 
арналған  
станоктар  
Механикаландыры
лған  қол  құрал-
саймандары 
құрылымы 
мен 
жұмыс 
істеу 
принципін білу     
Электр  қол  машиналары. 
Электрлі 
қол 
құрал-
сайманы.  Электр  құрал-
сайманына 
арналған 
қосымша  жабдықтар  мен 
құрылымы. 
Пневматикалық 
машиналар.  Гидрожетекті 
гайкабұрағыштар. 
Развальцовочные 
машиналар 
мен 
пневматикалық 
қайшылар. 
Пневмоқұралға  арналған 
компрессорлар.   
Электр  қол  машиналары. 
Электрлі 
қол 
құрал-
сайманы.  Электр  құрал-
сайманына 
арналған 
қосымша  жабдықтар  мен 
құрылымы. 
Пневматикалық 
машиналар.  Гидрожетекті 
гайкабұрағыштар. 
Развальцовочные 
машиналар 
мен 
пневматикалық 
қайшылар. 
Пневмоқұралға  арналған 
компрессорлар  
 
Слесарлық 
өңдеудің 
технологиял
ық үдерісі  
Слесарлық 
өңдеудің 
технологиялық 
үдерісін 
жүргізе 
алу     
Жазықтықта белгілеу. 
Металды шабу, түзету 
және бүгу. Металды кесу. 
Металды аралау. 
Бұрғылау,   зенкование и 
развертывание. Резьба 
кесу. Дәнекерлеу, 
лужение и склеивание. 
Жазықтықта белгілеу. 
Металды шабу, түзету 
және бүгу. Металды кесу. 
Металды аралау. 
Бұрғылау,   зенкование и 
развертывание. Резьба 
кесу. Дәнекерлеу, 
лужение и склеивание. 
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет