ДҮниежүзілік банк


В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет4/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
В.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды жүзеге 
асырудың шектелген жауапкершілігін және 
дербестіктің белгілі дәрежесін тұспалдайтын, 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Тиеу-түсіру 
жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете 
білу 
Геофизикалық аппаратураны, аспаптарды және 
жабдықты пайдалану, тасымалдау және сақтау 
ережелері, монтаждау саймандарымен жұмыс 
істеудің негізгі амалдары. Саймандарымен 
жұмыс істеудің негізгі амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және геофизикалық 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі ережелер. 
 
В.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер 
 
Өлшемдер 
 
тау жыныстарының салыстырмалы 
жасын дала жағдайында және 
геологиялық карта бойынша анықтау 
1.1.құжаттама нәтижелері бойынша ескі және жасырақ жыныстарды анықтау 
1.2.жыныстардың гидрогеологиялық шарттарын анықтау 

2. тау жыныстарының қасиеттерін 
далалық бағалау 
2.1 каротаж жұмыстарының нәтижелері бойынша минералдарға диагностика 
жасау 
2.2 үлгідегі тау жыныстарының физикалық қасиеттерін бағалау 
3.каротаж жұмыстары 
3.1.  электркаротажын  қолданудың  физикалық  негіздерін  және  геологиялық-
физикалық алғышарттарын білу . 
3.2 термометрия көмегімен шешілетін есептерді негіздеу 
3.3 СГЭ -72 типті электрбарлама станциясын жұмысқа дайындау  
 
В.3 Модулінің технологиялық картасы «Тау-кен өндірістерінде бақылау нүктерлерін дайындау (теспелерді бұрғылау, 
алаңшаларды тазалау) Тіркеу аспаптарын және физикалық даланың  сәуле таратқыштарын бақылау нүктелеріне орнату және 
оларды біріктіруші желілерге қосу. Тіркеу аспаптарын, сәуле таратқыштарды және біріктіруші желілерді жұмыс барысында 
тасымалдау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  198 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақыр
ыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 

Ұңғыма
ларды 
бұрғыла
у 
ұңғымадағы 
геофизикалық 
зерттеулерді 
жүргізу 
үдерістерін 
жүзеге 
асырудағы 
І бөлім. Ұңғымаларды 
бұрғылау негіздері 
Ұңғымаларды бұрғылау 
туралы жалпы мәліметтер 
Ұңғымаларды бекіту және 
жуу 
Іздеу бұрғылауға арналған 
қозғалмалы және өздігінен 
жүретін білдектері және 
қондырғылары 
Тау жыныстарының физикалық-
механикалық қасиеттерін және 
зерделетін нысанның тау-
техникалық шарттарын анықтау 
бойынша геологиялық материалмен 
және анықтама әдебиетпен жұмыс. 
Іздеу бұрғылауға арналған 
қозғалмалы және өздігінен жүретін 
білдектердің және қондырғылардың 
бұрғылау жабдығымен және 
Бұрғылау 
қондырғылары, 
сайман, тау 
жабдығы, тау 
өндірісінің 
макеттері 

Соқпа-механикалық 
бұрғылау 
Бағана бұрғылау 
Кернсіз бұрғылау 
Аса терең бұрғылау 
Теңіз бұрғылау 
Ұңғымаларды бұрғылау 
кезіндегі апаттар және 
шиеленістер 
Ұңғымадағы арнайы 
жұмыстар 
 
сайманымен және сынамаларды 
іріктеу әдістемесімен танысу. 
Бұрғылау қондырғысымен, соқпа-
механикалық бұрғылау жабдығымен 
және сайманымен танысу. Әртүрлі 
тау-геологиялық шарттарда пайдалы 
қазбалардың төк кендерін барлау 
кезіндегі ұңғыманың құрылымын 
жасау. Сынамаларды іріктеу 
әдістемесі. 

І бөлім 
Еңбекті 
қорғауд
ың 
жалпы 
мәселел
ері 
 
-кәсіби 
лесиканы 
сауатты 
қолдану; 
- техникалық 
құжаттамамен 
жұмыс. 
 
ҚР еңбек заңнамасының 
негіздері 
ГБЖ жасау кезінде еңбекті 
ұйымдастыру 
Еңбекті қорғау бойынша 
ұйымдастырушылық 
жұмыстар 
Жазымды оқиғаны тергеу бойынша 
құжаттаманы рәсімдеу. Жазымды 
оқиғаның жағдайын және себептерін 
тексеру. Жазымды оқиғалардың 
алдын алу бойынша 
ұйымдастырушылық-техникалық 
шараларды жасау. 
ҚТ бойынша 
типтік құжаттама 

ІІ бөлім 
Қауіпсіз
дік 
техника
сы 
 
аспаптармен, 
жабдықпен, 
сайманмен 
және 
материалмен 
жұмыс істей 
білу; 
 
Жұмысты қауіпсіз жүргізуді 
ұйымдастыру 
Әртүрлі физикалық-
географиялық шарттарда 
жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
1. Турист тораптарды, кеуде 
бекіткішін және күркені байлау.    
2.Наведение навесной и других 
видов переправ  через естественные 
препятствия, преодожление их. 
 
Геологиялық 
барлау 
жұмыстарының 
түрлері бойынша 
ҚТ өндірстік 
құрал-жабдығы 

Көлік құралдарын және 
арнаулы машиналардың 
қолдану кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
Элект қондырғыларын және 
іштен жанатын 
қозғалтқышты қолдану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 

ІІІ бөлім 
Өндіріст
ік 
санитар
ия 
 
аспаптармен, 
жабдықпен, 
сайманмен 
және 
материалмен 
жұмыс істей 
білу; 
 
Дала жұмыстарының 
санитариясы және гигиенасы 
Өндіріс ғимараттарына 
қойылатын санитарлық-
гигиеналық талаптар 
Өндіріс ортасы 
факторларының адамға 
зиянды әсерінен қорғаныс 
Жұмысшылардың жеке 
қорғаныс құралдары  
   1.Жеке қорғаныс құралдарымен 
танысу және олардың қолданылуы. 
 
Геологиялық 
барлау 
жұмыстары 
кезіндегі арнаулы 
жұмыс киімі, 
жеке қорғаныс 
құралдары  
 

070404 
2-
»Геофиз
икалық 
жұмыст
ар 
жұмысш
ысы» 
жұмыс 
алаңшаларды 
дайындауды 
және жердегі 
геофизикалық 
зерттеулерді 
жүргізуді және 
геофизикалық 
жұмыстарды 
аяқтауды жүзеге 
Геофизикалық жұмыстарыдң 
сәйкес түрінің мәселелері 
және әдістемесі; дала 
геофизикалық 
жұмыстарының өндірістік 
үдерістерін жүргізуді 
ұйымдастыру және оның 
технологиясы; бақылау 
нүктелерін аймаққа белгілеу 
Сейсмикалық, электрбарлама және 
қосымша желілерді дайындау. 
Сейсмикалық қабылдағыштарды 
және электрбарлама қондырғыларын 
орналастыру сапасын және 
қосылуын тексеру (өткізгіштігі, 
ағуыжәне т.б.), олардың 
жұмысындағы олқылықтарды 
анықтау және жою. Сейсмикалық 
Аспаптар, 
аппаратура 

кәсібін 
алу 
бойынш
а 
оқу 
тәжіриб
есі 
асыруға 
шектелген 
жауапкершілікті 
және 
дербетіктің 
белгілі 
дәрежесін 
және геофизикалық 
аспаптарды орнату жүйесі 
туралы негізгі мәліметтер; 
геофизикалық аспаптарды 
және жабдықтарды 
пайдалану, оларға қызмет 
көрсету, тасымадау және 
сақтау ережелері; электр 
тізбектерін монтаждаудың 
негізгі амалдары, монтаждау 
сайманымен және бақылау-
өлшеу аспаптарымен жұмыс 
істеу реті; сәйкес әдіспен 
жұмыстарды (жарылатын 
жұмыстарды, жоғары кернеу 
токтарымен , иондаушы 
сәулеленулермен 
жұмыстарды,) жүргізу 
бойынша нұсқаулықтар  
 
шалғының, электрбарлама 
желілерінің секцияларын дайыдауға; 
сеймикалық қабылдағыштардың 
топтарын монтаждауға қатысу. Әр 
түрлі жерге қосылу және бөгеи 
құрылғысы. Бақылаудың 
дайындалған жүйесінің аймақтағы 
нүктелерін іздеу. Гравиметрлерді 
іздеу және көкжиекке орнату. 
Радиометрлік аспаптардың 
көмегімен жұмыс бақылауларын 
тексеру, жұмысқа дайындау және 
орындау. Дала журналында 
гравиметрдің және радиометрлердің 
көрсетулерін тіркеу. Айырым 
белгілерінің құрылғысы. 
Радиометрлердің сезімталдығын 
және эталондауын тексеру. 
Жабдықтың жай-күйін тексеру, 
профилатикалық қызмет көрсету 
және оны ағымдағы жөндеуді 
жүргізуге қатысу. 
 
В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды жүзеге 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Геофизикалық аппаратураны, 
аспаптарды және жабдықты пайдалану, 
тасымалдау және сақтау ережелері, 

асырудың шектелген жауапкершілігін және 
дербестіктің белгілі дәрежесін тұспалдайтын, 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете білу 
монтаждау саймандарымен жұмыс 
істеудің негізгі амалдары. 
Саймандарымен жұмыс істеудің негізгі 
амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және 
геофизикалық жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі ережелер. 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (1 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. дала жұмыстарын қауіпсіз 
ұйымдастыру 
1.1. радиоактивті көздермен жұмыс істеу ережелерін атау 
1.2. тиеу-түсіру жұмыстарының және геофизикалық жабдықты монтаждау 
және дайындау кезінде ҚТ талаптарын білу 
1.3 бұрғылау ұңғымасында  жұмыс істеу кезінде ҚТ ережелерін білу 
2. нүктеге аспаптарды орнату 
2.1 магнитометрді нүктеге орнату ретін келтіру 
2.2 магнитометр межелігі бойынша санауды алу 
3 дала жағдайларында аспаптарды 
орнату 
3.1. ұңғыманың электр картожын жүргізу жұмыстарының ережелерін және 
ретін білу 
3.2.ұңғымадағы резистивиметрді орнатуды жүргізу 
 
В.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма және жерасты геофизикалық 
зерттеулерін жүргізу үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
Тау өндірісінен хабардар болу. 
Қол тау бұрғылау сайманымен 
жұмыс істеудің тәжірибелік 
дағдылары 
Геология, ұңғымалардың және тау-кен 
өндірісінің құрылымы, сәйкес 
геофизикалық жұмыстардың түрінің 
міндеттері және әдістемесі, жерасты 
геофизикалық жұмыстарының өндірістік 

нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
үдерістерін орындауды ұйымдастыру және 
технологиясы туралы негізгі мәліметтер 
Электр тізбектерін монтаждаудың негізгі 
амалдары 
 
В.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. аспапты көшіру 
1.1. гравиметрмен жұмыс істеу ережелерін атау 
1.2. гравиметрді профиль бойынша көшіру талаптарын білу 
1.3 гравиметр межелігі бойынша санауды алу 
2.өртке қарсы қауіпсіздік 
2.1дала лагерінде және маршруттарда ережелерді сақтау 
2.2 өрт өшіру құралдарын атау 
3. дала жағдайларында аспаптарды 
орнату 
3.1. ұңғыманың гамма-картожын жүргізу жұмыстарының ережелерін және 
ретін білу 
3.2. ұңғымада гамма тетігін орнатуды жүргізу 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы « Геофизикалық жабдықты және аспаптарды демонтаждау, оларды тасымалдауға 
дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   22 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Геофизикалық 
жабдықты және 
аспаптарды 
демонтаждау, 
Слесарлық 
сайманмен 
тәжірибелік 
жұмыс 
Аспаптарды демонтаждауға 
дайындау. Геофизикалық 
аспаптарды демонтаждау 
Аспаптар сұлбасының 
блогы, қорек көздеру, 
жалғастырғыш сымдар 
және электр кабельдері 
Геофизикалы
қ аспаптар, 
слесарлық 
және 

оларды 
тасымалдауға 
дайындау 
дағдысының 
болуы 
Алғашқы көмек 
көрсете білу 
жұмыстарын жүргізудің негізгі 
талаптары және реті 
монтаждау 
сайманы 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды 
жүзеге асырудың шектелген 
жауапкершілігін және дербестіктің белгілі 
дәрежесін тұспалдайтын, жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқарушылық қызмет. 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете білу 
Геофизикалық аппаратураны, аспаптарды 
және жабдықты пайдалану, тасымалдау және 
сақтау ережелері, монтаждау саймандарымен 
жұмыс істеудің негізгі амалдары. 
Саймандарымен жұмыс істеудің негізгі 
амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және геофизикалық 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі ережелер. 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (1 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды ажырату 
1.1 аспаптарды ажырату ретін сипаттау 
1.2 монтаждау сайманымен жұмыс істеу ережелерін көрсету 
2 аспаптарды тасымалдауға 
дайындау 
2.1. аспаптарды және жабдықтарды тасымалдау ережелерін атап шығу 
2.2. геофизикалық аспаптарды консервациялау ретін негіздеу 
3. өз міндеттерін қауіпсіз 
атқару 
3.1. слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу аспаптарымен тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуын көрсету 
3.2 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу ережелерін 
атау 

 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жердегі геофизикалық зерттеулерді 
жүргізу үдерістерін жүзеге асыруға 
қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тау жұмыстарының топоргафиялық 
карталарымен және жоспарларымен 
жұмыс істеу, геодезиялық аспаптардың 
көмегімен аймақта қашықтықты өлшеуді 
жүргізу дағдыларының болуы 
Слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу 
аспаптарымен тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы. Электр тізбектерінде 
(желілерінде) олқылықтарды анықтаудың 
тәжірибелік тәжірибесі. 
Аймаққа бақылау нүктелерін беліглеу 
топографиясы, жүйелері бойынша 
негізгі мәліметтер Жабдықтардың 
және материалдардың қолданылатын 
геофизикалық жұмыстаырн пайдалану 
нұсқаулықтары және нормативтік 
құжаттары. Монтаждау 
саймандарымен, оқшаулау 
материалдарымен жұмыс істеу 
ережелері 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны және 
жабдықтарды демонтаждау  
1.1 геофизикалық жабдықты, аппаратураны аспаптарды демонтаждау ретін 
сипаттау  
1.2 геофизикалық жабдықты аспаптарды демонтаждауды, оларды 
тасымалдауға дайындауды көрсету 
2.3 геофизикалық аспаптарды тасымалдауға қойылатын талаптарды негіздеу 
2 аппаратураны тасымалдауға дайындау 
2.1. аспаптарды және жабдықтарды тиеу, тасымалдау ережелерін атап шығу 
2.2. геофизикалық аппаратураны таысмалдауға дайындау ретін сипаттау 
 
3. сайманмен жұмыс істеу 
3.1. слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу аспаптарымен тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуын көрсету 

3.2 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу 
ережелерін қолдану 
 
С.2 Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықтың алаңшаларын және тұратын орындарын,  сейсмикалық 
жұмыстар кезінде Бұрғылау-жарылу жұмыстарының салдарын жою » 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   12 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Геофизикалық 
жабдықтың 
алаңшаларын және 
тұратын 
орындарын,  
сейсмикалық 
жұмыстар кезінде 
Бұрғылау-жарылу 
жұмыстарының 
салдарын жою. 
Слесарлық 
сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек 
көрсете білу 
Топырақ құнарлығын 
қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізу реті. 
Тау-бұрғылау өндірістерін 
жою 
Бұрғылау-жарылу 
жұмыстар кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы 
Ұңғымаларды, жарылу 
жұмыстарын жою 
Геофизикалы
қ аспаптар, 
слесарлық 
және 
монтаждау 
сайманы 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды 
жүзеге асырудың шектелген 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Геофизикалық аппаратураны, аспаптарды 
және жабдықты пайдалану, тасымалдау 
және сақтау ережелері, монтаждау 
саймандарымен жұмыс істеудің негізгі 

жауапкершілігін және дербестіктің белгілі 
дәрежесін тұспалдайтын, жетекшілік 
астындағы нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқарушылық қызмет. 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете білу 
амалдары. Саймандарымен жұмыс 
істеудің негізгі амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және 
геофизикалық жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі ережелер. 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (1 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. геофизикалық зерттеу алаңшаларын 
жою 
1.1 дала лагерін жою ретін сипаттау 
1.2 геофизикалық алаңшаны жою сұлбасын көрсету 
2 ұңғымаларды жою 
2.1. бұрғылау жұмыстарын жою кезіндегі экология талаптарын атап шығу 
2.2. ұңғымаларды жою ретін негіздеу 
3. бұрғылау-жарылау жұмыстарын 
қауіпсіз жүргізу 
3.1. слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу аспаптарымен тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуын көрсету 
3.2 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу 
ережелерін атау 
 
С.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жердегі геофизикалық зерттеулерді 
жүргізу үдерістерін жүзеге асыруға 
қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тау жұмыстарының топоргафиялық 
карталарымен және жоспарларымен 
жұмыс істеу, геодезиялық 
аспаптардың көмегімен аймақта 
қашықтықты өлшеуді жүргізу 
дағдыларының болуы 
Слесарлық сайманмен, бақылау-
өлшеу аспаптарымен тәжірибелік 
Аймаққа бақылау нүктелерін беліглеу 
топографиясы, жүйелері бойынша негізгі 
мәліметтер Жабдықтардың және 
материалдардың қолданылатын 
геофизикалық жұмыстаырн пайдалану 
нұсқаулықтары және нормативтік 
құжаттары. Монтаждау саймандарымен, 

жұмыс дағдысының болуы. Электр 
тізбектерінде (желілерінде) 
олқылықтарды анықтаудың 
тәжірибелік тәжірибесі. 
оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу 
ережелері 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. аспаптарды, аппаратураны және 
жабдықтарды демонтаждау  
1.1 геофизикалық жабдықты, аппаратураын және аспаптарды демонтаждау 
ретін сипаттау  
1.2 геофизикалық жабдықты аспаптарды демонтаждауды, оларды 
тасымалдауға дайындауды көрсету 
2.3 геофизикалық аспаптарды тасымалдауға қойылатын талаптарды негіздеу 
2.дала лагерін жою 
2.1  жабдық алаңшасын жою ретін негіздеу 
2.2  дала лагерін жою бойынша экологиялық талаптарды негіздеу 
3. өз міндеттерін қауіпсіз атқару 
3.1. слесарлық сайманмен, бақылау-өлшеу аспаптарымен тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуын көрсету 
3.2 монтаждау саймандарымен, оқшаулау материалдарымен жұмыс істеу 
ережелерін қолдану 
 
С.3  Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықты тиеу» 
                                                         Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   8 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1  Жабдықты тиеу   Тиеу-түсіру 
жұмыстарының 
Аспаптарды және 
жабдықтарды тиеу, бекіту, 
Ыдысты, бекіту 
бөлшектерін әзірлеу 
Геофизикалы
қ аспаптар, 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет