ДҮниежүзілік банк


S.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет20/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

 
S.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Есептердің  шеңберін 
дербес анықтау. 
Бағынышты 
қызметкерлердің 
жұмысын 
Тәжірибелік дағдылар:  
- еңбекті ұйымдастыруға; 
- тау жұмыстарының 
топографиялық карталарымен 
және жоспарларымен жұмыс 
Еңбекті ұйымдастыру, өндіріс және басқару негіздері; еңбекті 
қорғау, қауіпсіздік техникасы. өндірістік санитария және өртке 
қарсы қорғаныс ережелері және нормалары. 
Геофизикалық әдістердің, олардың жүргізудің әдістемелік және 
нормативтік құжаттарының теориялық негіздері. Қолданылатын 

ұйымдастыру және 
бақылау. Есептерді 
шешудің соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
істеуде, геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеуді 
жүргізуге; 
- бақылау-өлшеу 
аспаптарымен жұмыс істеуге; 
- жердегі геофизикалық 
өлшеулерді жүргзу 
геофизикалық жабдықтың, аппаратураныың, аспаптардың түрлері 
және олардың құрылысы және техникалық пайдалану ережелері. 
Геофизикалық материалдардың есепке алу және сақтау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды және 
материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар және нормативтік 
құжаттар.  
Геодезия және маркшецдер бойынша негізгі мәліметтер. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, оларға 
қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 
 
S.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1дала лагерін құру 
1.1 дала лагерін құру жұмысының орындалу ретін көрсету  
1.2 дала лагерін құру кезінде өртке қарсы шараларды атап шығу 
2. 
компьютерлік 
жабдықты 
дайындау. 
2.1 
каротаж 
зерттеулерінің 
нәтижелерін 
өңдеуге 
қажет 
компьютерлік 
бағдараламаларды атап шығу 
2.2  каротаж  зерттеулерінің  нәтижелерін  өңдеуге  қажет  көмекгі  компьютерлік 
жабдықты атау 
3  сайманды  және  дала  жабдығын 
дайындау 
3.1  дала жұмыстарын қамтамасыз етуге қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   дала сайманын дайындауға қатысу 
 
Т.1Модулінің технологиялық картасы «Жерүсті геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін тіркеу 
және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   478 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақыр
ыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 


Жалпы 
геология 
геологиялық 
материалдарды 
жинау 
кезіндегі 
жүзеге 
асыруға 
дербестіктің  белгілі 
дәрежесі 
Жердің геодезиялық 
сипаттамасы 
Жердің физикалық 
қасиеттері 
Жер құрылысы 
Сыртқы қабықтары 
Жер қыртысының 
құрылысы 
Жер қыртысының заттық 
құрамы 
Минералдар 
Тау жыныстары 
Шөгінді жыныстар 
Жер қыртысының жасы 
және оны анықтау әдістері. 
Жер бетінде болатын 
геологиялық үдерістер 
 Геологиялық үдерістер 
туралы жалпы мәліметтер 
Магматизм. Жанартау 
үдерістері 
Жер қыртысының 
тектоникалық қозғалысы 
Жер сілкінісі. 
Тектоникалық бұзылыстар 
 Тау жыныстарының 
орнының бұзылған және 
бұзылмаған формалары 
Тау жыныстарының көлденең 
орнының геологиялық картасы 
бойынша геологиялық тілікті және 
стратиграфикалық бағананы жасау. 
Тау құбыланамасының құрылысы, 
тау жыныстары орнының  
элементтерінің өлшемдері. Тау 
құбыланамасымен жұмыс, аймаққа 
бағдарлау, маршруттың берілген 
азимутпен өтуі, орын элементтерін 
картаға транспортир және тау 
құбыланамасының көмегімен 
шығару. Тау жыныстарының 
көлбеу орнының картасы бойынша 
геологиялық тілік жасау. 
Геологиялық карталарда қатпарлы 
және жарылатын бұзылыстарының 
түрін анықтау. Тау жыныстарының 
қатпарлы, бұзылған орнының 
геологиялық картасы бойынша 
геологиялық тілік жасау. 
Геологиялық тілікті, 
стратиграфикалық бағананы, 
шартты белгіленулерді жасау, 
геологиялық картаның макетін 
рәсімдеу. 
 
Тау 
құбыланамасы, 
геологиялық 
карталар, 
транспортир 

Тектоникалық бұзылыстар 
және олардың жіктелуі 
туралы түсінік 
Жарылатын бұзылыстар 
Метаморфизм 
Жер қыртысы дамуының 
негізгі заңдылықтары. 
Адамның геологиялық 
қызметі 
Геологиялық зерттеу және 
құжаттама 
ҚР геологиялық қызметі 
 Адамның геологиялық 
және техногендң қызметі 
Кендерді және қоршаған 
ортаны қорғау  

Кристта
лографи
я, 
минерал
огия 
және 
петрогра
фия 
әр түрлі 
геологиялық 
барлама 
жұмыстарының 
алғашқы 
құжаттамасын 
жүргізе білу;+ 
Геохимия негіздері 
 Минералогияның ғылым 
ретіндегі түсінігі. 
Минералдардың 
қасиеттері. 
Минералдардың 
морфологиясы. 
Минералогиялық зерттеу 
әдістері. Минералдардың 
генезисі және жіктелуі 
Табиғи элементтер 
Барлық топ минералдарына, 
магмалық, метаморфтық және 
шөгінді тау жыныстарына 
диагностика жасау жұмыстары 
Минералдардың 
коллециясы 
(танысу, барлау 
және бақылау) 

Күкіртті қосылыстар 
(сульфидтер) 
Галогенидтер 
Оксидтер (тотықтар 
Силикаттар және 
алюмосиликаттар 
Бораттар, карбонаттар, 
нитраттар 
Фосфаттар, арсенаттар, 
ванадаттар  
 Сульфаттар, 
ольфраматтар, 
молибдаттар 
Минералдардың 
парагенетикалық 
қауымдастығы 

Құрылы
мдық 
геология 
далалық 
геологиялық 
зерттеулерді 
жүргізу және 
олардың 
нәтижелерін 
жүйеленетін өңдеу 
үдерістерін жүзеге 
асыру кезіндегі 
нәтижелерге 
жауапкершілік 
1 бөлім. Геологиялық карта 
және графиканың басқа 
түрлері 
Геологиялық денелердің 
құрылымдық 
формаларының жіктелуі 
2 бөлім.  
 Жер қыртысындағы 
қабаттық құрылым 
Тау жыныстарының 
келісілген және 
2 тақырып.3 5-6 қабаттың 
шығысын көрсетілген немесе 
берілген бұрғылау бойынша 
топографиялық негіздегі 
(масштабы 1:1000 - 1:10000) 
көлденең орны бар геологиялық 
картасын жасау.  
Карта деректері бойынша 
геологиялық тілік жасау. 
Қабаттардың көлденең орны бар 
геологиялық карта бойынша 
Геологиялық 
карталар, 
жарықпен 
көшіргіш 
үстелдер 

келісілмеген орындарының 
құрылымдары 
Қабаттардың көлденең 
орындары 
Қабаттардың көлбеу 
орындары 
Тау жыныстарының 
қатпарлы бұзылыстары 
Жарылатын бұзылыстар  
Тау жыныстарындағы 
жарықтар 
Тектоникалық емес 
дислокация және орынның 
басқа формалары 
 Интрузивтік жыныстар 
орындарының формалары. 
Эффузивтік жыныстар 
орындарының формалары 
Тақырып Метаморфтық 
жыныстар орындарының 
формалары  
Жер қыртысының негізгі 
құрылымдық элементтері 
Аймақтың геологиялық 
құрылымын карта 
бойынша жалпы талдау 
 3 бөлім. 
бастапқы деректерге сәйкес 
стратиграфикалық бағана жасау.  
Карталарды жасау және рәсімдеу 
нұсқаулығының талаптарын сәйкес 
ватман қағазына геологиялық 
карталарды, тілікті, 
стратиграфикалық бағананы 
рәсімдеу. 
Көлбеу қабат орнының 
элементтерін тау құбыланамасымен 
модельдерде өлшеу. Өлшенген 
азимуттарлы және құлау 
бұрыштарын сұлбалық карталарға 
және тіліктерге түсіру. 
Көлбеу қабат шығысның бланкілік 
картасына орын элементтерінің 
және қабаттың нақты қуатының 
негізінде бір нүктеден құру. 
Көлбеу қабаттың орын 
элементтерін бедер 
горизонтальдары бойынша (карта 
бойынша) анықтау есебін шешу. 
Көлбеу қабат (кесілген қатпар 
жапсырмалары) қуатын карта 
бойынша (графикалық немесе 
формулалардың бірімен) анықтау. 
Төрттік шөгінділермен жасырынға, 
көлбеу қабат орнынң элементтерін 

Геологиялық карталау 
міндеттері және түрлері 
Аэро-ғарыштық әдістер 
Геологиялық түсірменің 
дайындау кезеңі 
Геологиялық түсірменің 
далалық кезеңі 
Жүйеленетін кезең 
Аймақтық зерттеудің 
қазіргі мәселелері 
үш ұңғыма деректері бойынша 
(карта бойынша) анықтау . 
Тілікті қабаттардың көлбеу 
(моноклинальды) орны бар 
геологиялық карта бойынша жасау. 
Картадан қатпар санын, типін және 
қабаттың қатпар жапсырмасындағы 
қуатын анықтау.  
Геологиялық карта бойынша тілікті 
қарапайым және тура тәсілдердің 
бірімен жасау. 
Стратиграфикалық көкжиек 
беттерімен құрылымдық/картаны 
жасау. 
Үзілісті жылжу арқылы 
геологиялық картадан тілікті жасау. 
Үзілісті құрылымдардың типтерін 
геологиялық және құрылымдар 
карталарда анықтау. 
Картадан жылжу амплитудаларын 
және жарылатын бұзылыстардың 
элементтерін анықтау. Жарылатын 
бұзылыстары бар геологиялық 
карта бойынша тілік жасау. 
Жарықтардың роза-диаграммасын 
жасау және алынған зейінді 
деректерді бланкілік картаға түсіру. 

Интрузия бейнеленген геологиялық 
карта бойынша тілік жасау. 
Интузияның салыстырмалы жасын, 
интузиялық қызметтік реттілігін 
және интузиялық денелердің 
морфологиялық типтерін анықтау.  
Жанартау-шөгінді серияларын 
тарату аймағының геологиялық 
картасымен жұмыс істеу. 
Жанартау-шөгінді қабаттануының 
таралуы бар карта бойынша тілік 
жасау. 
Магмалық және метаморфтық 
жыныстардың таралу аймағының 
геологиялық картасымен жұмыс 
істеу. Ол бойынша интузиті, 
эффузиті және метаморфты 
жыныстардың жасын анықтау. 
Тілікті карта бойынша жасау. 

Зерттеуд
ің 
геофизи
калық 
әдістері
нің 
жалпы 
курсы 
Геофизикалық 
аспаптарды және 
аппаратураны 
жұмысқа дайындау 
1 бөлім. Барлама 
геофизиканың негізгі 
түсініктері және ережелері 
Физикалық өріс және 
аномалия. Геологиялық-
геофизикалық тіліктер 
Далалық геофизикалық 
зерттеулер туралы негізгі 
мәілметтер 
203, М-33, ММП - 303 типті 
протонды және квантты 
магнитометрлердің құрылысымен 
танысу  
ММП -. Жиынтылықтық. Негізгі 
блоктардың және жабдықтың 
құрылысы. Аспапты жұмысқа 
дайындау. Аспапты қарапайым 
тексеру және бақылау 
Аппаратура, 
каротаж 
станциясы 

2 бөлім. Магнитбарлама 
Магнитбарламаның 
физика-геологиялық 
негіздері 
Геомагниттік өріс 
элементтерін өлшеуге 
арналған аппаратура 
Магнит түсірмелерді 
жүргізу әдістемесі және 
техникасы. 
Дала материалдарын өңдеу 
және түсіндіру 
    3 бөлім. Гравитациялық 
барлама. 
Гравитациялық барлаудың 
физика-геологиялық 
негіздері. 
Ауырлық күші өрісінің 
элементтерін өлшеу 
аппаратурасы. 
Гравитациялық барлама 
жұмыстарын жүргізу 
әдістемесі және техникасы. 
Дала материалдарын өңдеу 
және түсіндіру. 
     4 бөлім. 
Электрбарламасы 
операциялары. Магнит 
вариациялық станциялардың, 
астатикалық магнитометрдің 
құрылысымен танысу. Өлшеу 
техникасы. 
ГНУ-К типті кварцты 
гравиаметрдің құрылысы. Кварцты 
серпімді жүйенің жәгн 
температуралық компенсатордың 
әрекет ету қағидасымен танысу. 
Гравиаметрдің өлшеу диапазонын 
реттеу, бөлу құнын анықтау. 
Денситометрдің құрылысын 
зерделеу. Гравиаметрді жұмысқа 
дайындау. Өлшеу жүргізу. 
Құжаттаманы жүргізу. УЭГП 
қондырғысымен жұмыс істеу 
амалдарыАЭ-72, АНЧ-3, ВП - Ф, 
Импульс -Ц қозғалмалы 
аппаратурасының құрылысымен 
танысу. Аспаптарды жұмысқа 
дайындау, өлшеу техникасы. 
Аспаптардың негізгі тексерістері. 
ЦЭС - 2 цифрлық электрбарлама 
станциясымен танысу. Жұмысқа 
дайындау, өлшеу техникасы. 
Генератор станцияларымен танысу 

Электрбарламасының 
физикалық-геологиялық 
негіздері. 
Электрбарлама 
аппаратурасы және 
жабдығы. 
Тұрақты ток әдістері. 
Физикалық-химиялық 
пайда болған өрістердің 
әдістері. 
Төмен жиілікті 
электромагниттік өрістің 
әдістері. 
Жоғары жиілікті 
электромагниттік қазықтың 
әдістері (радиотолқынды 
әдістер) 
5 бөлім. Сейсмикалық 
барлама. 
Сейсмикалық барламаның 
физикалық-геологиялық 
негіздері. 
Сейсмикалық барлама 
аппаратурасы және 
жабдығы. 
Сейсмикалық барлама 
жұмыстарын жүргізу 
әдістемесі және техникасы.  
АЭКС, СК-1, АКСЛ типті каротаж 
станциясының, бұрғылау 
аспаптарының, каротаж 
жабдығының құрылысын зерделеу.
 
Әр түрлі каротаж кезіндегі 
өлшеу сұлбаларын монтаждау. 
Теориялық және нақты қисық 
электр каротаждарды зерделеу. 
Каротаж диаграммаларын рәсімдеу 
және өңдеу. Алынған нәтижелерді 
геологиялық түсіндіру. 
 
 
 

Дала материалдарын өңдеу 
және түсіндіру 
  6 бөлім. Іздеудің және 
барлаудың радиометрлік 
ядролық-физикалық 
әдістері 
 Радиоактивті әдістердің 
физикалық-геологиялық 
негіздері. 
Далалық радиометрлік 
аппаратура және жабдық. 
Барлаудың радиометрлік 
әдістері. 
Ядролық-физикалық 
әдістер. 
7 бөлім. Ұңғымалардағы 
геофизикалық зерттеулер 
 Электр каротажының 
әдістері 
 Радиоактивті каротаж 
әдістері 
Каротаждың және 
ұңғымадағы зерттеудің 
басқа әдістері. 
Ұңғымалардағы 
геологиялық-техникалық 
әдістер. 

Ұңғымалардағы 
геологиялық зерттеулерді 
кешендеу 
 
Т.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Есептердің  шеңберін дербес 
анықтау. Бағынышты 
қызметкерлердің жұмысын 
ұйымдастыру және бақылау. 
Есептерді шешудің соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
Тәжірибелік дағдылар:  
- еңбекті ұйымдастыруға; 
- тау жұмыстарының топографиялық 
карталарымен және жоспарларымен 
жұмыс істеуде, геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеуді жүргізуге; 
- бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс 
істеуге; 
- жердегі геофизикалық өлшеулерді 
жүргзу 
Геология туралы негізгі мәліметтер, бұрғылау 
ұңғымалары және олардың құрылымдары, тау-
кен өндірісі, теңіз және аэро зерттеулерін 
жүргізу ерекшеліктері, геофизикалық 
жұмыстардың сәйкес түрінің міндеттері және 
әдістемесі, ұңғыма және жерасты геофизикалық 
жұмыстарының өндірістік үдерістерін 
ұйымдастыру және орындау технологиясы 
туралы негізгі түсініктер. 
 
Т.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1 тау жыныстарының салыстырмалы 
жасын дала жағдайында және 
геологиялық карта бойынша анықтау 
1.1.  докембрий,  палеозой,  мезозой,  кайнозой  құрылымдарын  геологиялық 
картада анықтау; 
1.2. жыныстардың түзілу шарттарын анықтау 
2. тау жыныстарының қасиеттерін 
далалық бағалау 
2.1 үлгідегі минералдарға далалық диагностика жасау 
2.2 үлгідегі тау жыныстарының физикалық қасиеттерін бағалау 
3.аумақты маршрутты зерттеуді жүргізу 
3.1. қозғалыс азимутын анықтау 
3.2 бақылау нүктесінде жүргізілетін жұмыстарды сипаттау 

3.3 арттыруды анықтау әдістемесін негіздеу 
4 электрбарлама жұмыстары 
4.1 электрбарламасымен шешілетін есептерді атап шығу 
4.2 тік электр бұрғылауды жүргізуге қажет аспаптарды, жабдықты атау  
 
Т.2 Модулінің технологиялық картасы «Ұңғыма геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін тіркеу 
және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау.» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   346 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 

Бұрғылау 
және тау-
кен ісінің 
негіздері 
Зерттеудің 
геологиялық 
әдістерін өңдеу, 
түсіндіру және 
талдау әдістемесін 
түсіну және қолдану 
І бөлім. Ұңғымаларды 
бұрғылау негіздері 
Ұңғымаларды бұрғылау 
туралы жалпы мәліметтер 
Ұңғымаларды бекіту және 
жуу 
Іздеу бұрғылауға арналған 
қозғалмалы және өздігінен 
жүретін білдектері және 
қондырғылары 
Соқпа-механикалық 
бұрғылау 
Бағана бұрғылау 
Кернсіз бұрғылау 
Аса терең бұрғылау 
Теңіз бұрғылау 
 Тау жыныстарының 
физикалық-механикалық 
қасиеттерін және зерделетін 
нысанның тау-техникалық 
шарттарын анықтау бойынша 
геологиялық материалмен және 
анықтама әдебиетпен жұмыс. 
Іздеу бұрғылауға арналған 
қозғалмалы және өздігінен 
жүретін білдектердің және 
қондырғылардың бұрғылау 
жабдығымен және сайманымен 
және сынамаларды іріктеу 
әдістемесімен танысу. 
Бұрғылау қондырғысымен, 
соқпа-механикалық бұрғылау 
жабдығымен және сайманымен 
Бұрғылау 
қондырғылары, 
сайман, тау 
жабдығы, тау 
өндірісінің 
макеттері 

Ұңғымаларды бұрғылау 
кезіндегі апаттар және 
шиеленістер 
Ұңғымадағы арнайы 
жұмыстар 
Ұңғымаларды бұрғылау 
техникасының және 
технологиясының даму 
жолдары 
2 бөлім. Тау-кен ісінің 
негіздері. 
Тау-кен жұмыстар және 
тау-кен өндірістері 
Жарылыс жұмыстарының 
белгіленуі және қолданылу 
аясы. Жарылыс 
жұмыстарын жүргізуді 
қадағалауды жүзеге 
асыратын нормативтік 
құжаттар және құралдар 
Жарылғыш заттар және 
жару құралдары 
Жарылыс жұмыстарының 
технологиясы 
Жарылғыш 
материалдардың сақтау 
және тасымалдау 
танысу. Әртүрлі тау-
геологиялық шарттарда 
пайдалы қазбалардың төк 
кендерін барлау кезіндегі 
ұңғыманың құрылымын жасау. 
Сынамаларды іріктеу 
әдістемесі. 
Бағаналы бұрғылау 
қондырғыларымен, 
жабдығымен және сайманымен 
танысу. Жыныс бұзушы сайман 
құрылымдарын зерделеу. 
Бұрғылау қатпарының және 
діңгектерінің құрылымымен 
және жабдықты бұрғылау 
жайында орналастырумен 
танысу. Ұңғымалардың 
құрылымын және әртүрлі тау-
геологиялық шарттарда 
ұңғымаларды бұрғылаудың 
геологиялық-техникалық 
киімдерін жасау. Сынамаларды 
және үлгілерді іріктеумен 
кернді және шламды іріктеу 
және жәшіктерге салу. 
Ұңғыманың қисаюын өлшеу 
аспаптарының құрылымын 
және олармен жұмыс істеуді 

Жарылғыш материалдарын 
сынау және жою 
Ашық тау барламасының 
өндірісін жүргізу 
Жерасты тау 
барламасының өндірісін 
жүргізу 

Жерасты тау 
барламасының өндірісін 
жүргізу кезіндегі 
вентиляция, сутөкпе және 
жарықтандыру 
Жерасты тау 
барламасының өндірісін 
жүргізу кезіндегі тау 
жыныстарын, пайдалы 
қазбаларды, жабдықты, 
материалдарды және 
адамдарды тиеу және 
тасымалдау 
Жерасты тау 
барламасының өндірісін 
бекіту  
Пайдалы қазбалардың 
кендерін ашу және өңдеу 
Курстық жоба 
зерделеу. Нақты геологиялық 
шарттар үшін ұңғыманы 
цементтеу өндірісін есептеу. 
Бақылау-өлшеу аспаптарын 
және жару машинкаларын 
зерделеу. 
Бұрғылау-жару жұмыстарының 
төлқұжатымен танысу. 
Жарылғыш желінің сұлбасын 
жасау. 
Макеттердегі және табиғи 
барлама тау өнімдерімен 
танысу. Пайдалы қазбаның кен 
денесінің берілген өлшемдері 
және формасы, төрттік 
шөгінділер және төңіректің 
бедері бойынша ашық тау 
барлама өндірісінің көлденең  
қимасының формасын таңдау, 
өлщемдерін және оны ұңғылау 
тәсілдерін анықтау. 
Теспелерді бекітіп тұратын 
аспаптармен бұрғылауға 
арналған бұрғылау 
машиналарымен, сайманмен 
танысу. 
Пайдалы қазбаның кен 
денесінің берілген өлшемдері 

және формасы, жыныстардың 
тұрақтылығы және төңіректің 
бедері бойынша жерасты 
геологиялық барлама 
өндірісінің түрін және 
формасын таңдау және 
көлденең қимасының 
өлшемдерін анықтау. 
Забойдағы теспелердің қажетті 
санын, олардың тереңдігін және 
ұңғылаудың бір циклінің 
диаметерін анықтау. 
Жерасты геологиялық барлама 
өндірісін жүргізу 
жұмыстарының циклдік 
кестесін жасау . 
Кеніш атмосферасының 
құрамын және жай-күйін 
бақылау аспаптарымен танысу. 
Кеніш атмосферасының 
параметрлерін анықтау. Газ 
бойынша жару жұмыстарынан 
тұйыққа тірелген жерасты 
өндірісін жүргізу кезінде 
қажетті ауаны (м3/сек.)  
есептеу. 
Вентиляциялық журналды 
жүргізумен танысу. 
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет