ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет2/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Рад
ио
м
етр
лі
к зе
ртте
ул
ер
ді
 
жүргі
зу
 
 
Г
ео
фи
зи
к-
ра
ди
омет
ри
ст 
 
 
L. 
Радиометрлік 
жабдықты дала 
геофизикалық 
жұмыстарға 
дайындау 
 
L.1 Радиометрлік жабдықты және аспаптарды монтаждау 
 
 
 
L.2 Радиометрлік жабдықты және аспаптарды монтаждау және тарирлеу 
 
 
M. Дала 
радиометрлік 
өлшеуін және 
өлшеу 
нәтижелерін 
өңдеуді жүргізу 
 
М.1 Радиоактивті заттардың шығарылу және тасталу белсенділігін өлшеу және 
бағалау. Радиоактивті сәулеленуді кешенді радиометрлік өлшеу 
 
 
 
М .2 Радиоактивті заттың және радиометрлік өлшеудің сынамасын әртүрлі 
қондырғыларда дайындау. Жұмыс беттерінің, жабдықтың, көлік құралдарының, 
жеке қорғаныс құралдарының, терінің және қызметкер киімінің радиоактиті 
заттармен ластану деңгейін өлшеу 

 
 
 
М .3 Рентген, гамма және нейтрон сәулелену мөлшерін, жұмыс орындарында, 
іргелес ғимараттарды, ұйым территориясында, санитарлық-қорғайтын зонада 
және бақылау зонасында ионазициялайтын сәулелену бөлшектерінің ағу 
жолдарының тығыздығын өлшеу 
 
 
 
М .4 Санитарлық-қорғайтын зонада және бақылау зонасында қоршаған орта 
нысандарының радиоактивті ластану деңгейлерін анықтау 
 
 
N. Нәтижелерді 
жүйеленген 
өңдеу 
 
N.1 Санауыштардың сипаттамаларын алу. Санау сипаттамалрын графикалық 
құру және жұмыс нүктесін таңдау 
 
 
 
N.2 Радиоактивті сәулелену спектрлерін амплитудалық анализаторларда алу. 
Радиоактивті сәулеленудің амплитдалық спектрлерін алумен байланысты 
жазбалар және есептер журналын жүргізу. Спектрді графикалық құру 
 
 
 
N.3 Радиоизотоптарды ыдырау және жұту қисықтарымен сәйкестендіру. Талдау 
нәтижелерін матақырыптикалық статистика әдістерімен өңдеу 
 
 
 
N.4 Төмен дәрежелі зертханашылармен орындалған сынамаларды және есептерді 
өлшеуді бақылау. Ыстық камералардағы дистанциялық манипуляторлармен 
жұмыс. Радиоизотоптардың белсенділігін спектрлар бойынша (үш 
құрауыштардан жоғары) есептеу 
 
 
 
 
 
 
 

Қызмет 
түрінің атауы 
Кәсіп 
          Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Дала жә
не ж
үй
еле
неті
н г
ео
фи
зи
кал
ы
қ з
ер
тте
ул
ер
ді
 
жүргі
зу
 
 
Т
ех
ни
к-
гео
фи
зи
к 
 
S. Бақылау 
жүйесін және 
жабдықты 
геофизикалық 
жұмыстарға 
дайындау 
 
S.1 Дала жұмыстарын ұйымдастыруға, қажетті жабдықты, аспаптарды, 
аппаратураны, саймандарды және дала жабдығын алуға қатысу 
 
 
 
S.2  Бөлу-байлау жұмыстарын ұйымдастыру және басқару – тіркедің жобалық 
профильдерінің аймақта орналасуын және физикалық даланың, сонымен қатар, 
геофизикалық бақылау нысандарының, саймандардың және дала жабдығының 
қозуын анықтау 
 
 
 
S .3  Геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны, саймандарды 
және дала жабдығын дайындау, орнату және баптау 
 
 
 
S .4  Енгізу және ақпараттық-есептеуіш кешендердегі геофизикалық деректерді 
өңдеу құрылғыларын, саймандарды және дала жабдығын дайындау 
 
 
T. Дала 
жұмыстарын 
геофизикалық 
 
Т.1  Жерүсті геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін 
тіркеу және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе 
құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау. 

 
 
әдістермен 
жүргізу 
 
Т.2  Ұңғыма геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін 
тіркеу және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе 
құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау 
 
 
 
Т.3  Жерасты геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін 
тіркеу және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе 
құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және сақтау 
 
 
 
Т.4  Теңіз геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін тіркеу 
және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы 
есепке алу, рәсімдеу және сақтау 
 
 
 
Т.5  Аэро-геофизикалық зерттеулерін жүргізу кезіндегі өлшеу нәтижелерін тіркеу 
және жазу. Геофизикалық бақылау нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы 
есепке алу, рәсімдеу және сақтау 
 
 
U.Геофизикалы
қ зерттеу 
нәтижелерін 
жүйеленетін 
өңдеу және 
түсіндіру 
 
U.1  Жердегі геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және 
түсіндіру. Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, 
рәсімдеу және сақтау 
 
 
 
U.2  Ұңғыма геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және 
түсіндіру. Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, 
рәсімдеу және сақтау 

 
 
 
U.3  Жерасты геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және 
түсіндіру. Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, 
рәсімдеу және сақтау 
 
 
 
U.4  Теңіз геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. 
Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және 
сақтау 
 
 
 
U.5  Аэро-геофизикалық зерттеу нәтижелерін жүйеленетін өңдеу және түсіндіру. 
Өңдеу нәтижелерін және оларға ілеспе құжаттаманы есепке алу, рәсімдеу және 
сақтау 
 
 
Z. Жабдықт 
демонтаждау 
және дала 
геофизикалық 
жұмыстарыны 
салдарын жою 
 
Z.1  Дала жұмыстарынан кейін геофизикалық жабдықты демонтаждауды 
ұйымдастыру 
 
 
 
Z.2  Геофизикалық жабдықтың алаңшаларын және тұратын орныдарын, 
сейсмикалық жұмыстар кезіндегі бұрғылау-жарылу жұмыстарының салдарын 
жою жұмыстарын басқару 
 
 
 
Z.3  Геофизикалық жабдықты, аспаптарды, саймандарды және дала жабдығын 
тиеуді, тасымалдауды және сақтауды ұйымдастыру 
 
 
 

1 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы   Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:1-2 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы  «Геофизикалық жабдықты тиеуге, оны жұмыс орнына тасымалдауға және келу 
нүктесінде түсіруге қатысу. Жабдыққа арналған алаңшаларды және тұратын орындарды дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 8 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1 тақырып. 
Зерттеу 
алаңшасының 
жабдығы 
 Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Алаңшаларды  дайындау 
бойынша атқарушы пән 
Жұмыс бөлімінің 
(нысанының) жалпы 
және қысқа 
геологиялық 
сипаттамасы. 
Геофизикалық 
аппаратураны және 
жабдықты алу. 
Қауіпсіздк техникасы 
бойынша кіріспе 
нұсқаулығы. 
Геофизикалық 
жабдықты тиеуге, оны 
жұмыс орнына 
тасымалдауға және келу 
нүктесінде түсіруге 
қатысу. Жабдыққа 
арналған алаңшаларды 
және тұратын 
орындарды дайындау. 
Геофизикалық 
жабдық 
және 
аспаптар, 
дала 
жабдығы 
Геофизикалық 
жабдықты байлау, 
тасымалдау және 
оны жұмыс 
орнына 
орналастыру 
сұлбалары 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды жүзеге 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Геофизикалық аппаратураны, 
аспаптарды және жабдықты пайдалану, 
тасымалдау және сақтау ережелері, 

асырудың шектелген жауапкершілігін және 
дербестіктің белгілі дәрежесін тұспалдайтын, 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Слесарлық сайманмен тәжірибелік 
жұмыс дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете білу 
монтаждау саймандарымен жұмыс 
істеудің негізгі амалдары. 
Саймандарымен жұмыс істеудің негізгі 
амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және 
геофизикалық жұмыстарды жүргізу 
кезіндегі ережелер. 
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (1 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу 
1.1. жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
1.2. жүктерді тұтастыру жоспарын жасау 
2. жұмыс алаңшасын таңдауын негіздеу 
2.1. алаңшаны таңдау ретін сипаттау 
2.2     лагерь нысандарының орналау жоспарын жасау 
3. 
тұрақ  территориясындағы  қалыпты  санитарлық-
гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету 
3.1  дала тұрақтарының жабдығыныа қойылатын санитарлық 
нормалардың талаптарын көрсету 
3.2   лагерьді сумен жабдықтауды қамтамасыз ету 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма және жерасты геофизикалық 
зерттеулерін жүргізу үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
Тау өндірісінен хабардар 
болу. Қол тау бұрғылау 
сайманымен жұмыс істеудің 
тәжірибелік дағдылары 
Геология, ұңғымалардың және тау-кен 
өндірісінің құрылымы, сәйкес геофизикалық 
жұмыстардың түрінің міндеттері және 
әдістемесі, жерасты геофизикалық 
жұмыстарының өндірістік үдерістерін 
орындауды ұйымдастыру және технологиясы 

нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
туралы негізгі мәліметтер Электр тізбектерін 
монтаждаудың негізгі амалдары 
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды 
монтаждауға және дала жұмыстарына дайындауға қатысу 
1.1.  нақты  геологиялық  есепті  шешуге  арналған  жабдықты 
монтаждау ретін көрсету 
1.2.   нақты аспабы бойынша жөндеу-реттеу жұмыстарының 
қажеттілігін бағалау 
2. Ұңғыма аузына аспаптарды және апппараттарды орнату. 
Ұңғыма  геофизикалық  жұмыстарды  (каротаж)  орындауға 
қатысу 
1.1    ұңғыманы орнату аспабын дайындау 
1.2     каротаж жұмыстарын жүргізу технологиясын сипаттау 
3. Геофизикалық жабдықты және аспаптарды демонтаждау, 
оларды тасымалдауға дайындау 
3.1    геофизикалық  аспаптардың  әр  түрін  демонтаждау  ретін 
атау 
3.2 аспаптарды тасымалдауға дайындау үдерісін сипаттау 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы  «Бөлу-байлау жұмыстары - жобалау жай-күйінің орындарына тіркеу және сәуле 
таратушы профильдерді және нүктелерді, сонымен қатар, геофизикалық бақылау нысандарын апару» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 20 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Жұмыстың 
геодезиялық 
дәйектемесі 
Еңбектің қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз 
ету 
Профильдерді бөлу 
бойынша атқарушы пән 
Бөлу-байлау 
жұмыстарының 
әдістемесі. 
Топогеодезиялық 
жұмыстарды жүргізу.  
Бөлу-байлау 
жұмыстары - жобалау 
жай-күйінің 
орындарына тіркеу 
және сәуле таратушы 
Геодезиялық 
аспаптар 
Геофизикалық 
жабдықты байлау, 
тасымалдау және 

Нүкте 
координаталарын 
есептеу реті 
профильдерді және 
нүктелерді, сонымен 
қатар, геофизикалық 
бақылау нысандарын 
апару. 
оны жұмыс 
орнына 
орналастыру 
сұлбалары 

Геодезия және 
маркшейдер ісі 
Тау жұмыстарының 
топографилық 
карталарымен және 
жоспарларымен жұмыс 
істеу, геодезиялық 
аспаптардың көмегімен 
аймақтагі 
арақашықтықты өлшеуді 
жүргізу дағдылары; 
 
       Н-3 нивелирінің 
құрылысы және оны 
тексеру. Ниверлеу 
мақсаты және түрлері  
Геометриялық 
ниверлеу және оның 
әдістері. 
Тахеометриялық 
түсірмені орындауда 
қолданылатын 
аспаптар. Жоспарлы-
биік жабдықты жасау. 
Станцияларды және 
бедерді түсіруді жасау 
реті. Түсіру 
нәтижелерін 
жүйеленген өңдеу және 
жоспар жасау. 
Топографиялық 
жоспарлар және 
карталар 
2Т-30 теодолитінің 
құрылысы 
 Тахеометриялық 
түсірмені бақылау 
журналын жөндеу. 
Тахеометриялық 
түсірме жоспарына 
бекеттік нүктелерді 
түсіру. Шартты 
белгілерге сәйкес 
жоспар сызу. 
Тахеометриялық 
түсірме жоспарын 
зарамалық рәсімдеу. 
Топографиялық 
карталар бойынша 
есептерді шешу 
Тұйық теодолит 
жүріснің төбе 
координаталарын 
есептеу. 
Нивелир жүрісінің 
абсолютті белгілерін 
есептеу 
Топографиялық 
жоспарлар, 
карталар 
 
нивелир 
Теодолит, 
тахеометр 
Топографиялық 
жоспарлар, 
карталар, 
теодолиттер, 
нивелирлер, 
өлшеуіштер 

Н-30 нивелирінің 
құрылысы 
 
Тахеометриялық 
түсірме 
станцияларындағы 
бақылау нәтижелерін 
өңдеу. Жоспар құру . 
Теодолит түсірмесі 
Техникалық 
нивелирлеу 
 Тахеометриялық 
түсірме 
Есепті рәсімдеу. 
Тәжірибені қорғау 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды жүзеге 
асырудың шектелген жауапкершілігін және 
дербестіктің белгілі дәрежесін тұспалдайтын, 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете білу 
Геофизикалық аппаратураны, аспаптарды 
және жабдықты пайдалану, тасымалдау және 
сақтау ережелері, монтаждау саймандарымен 
жұмыс істеудің негізгі амалдары. 
Саймандарымен жұмыс істеудің негізгі 
амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және геофизикалық 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі ережелер. 
 
А.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (1 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.Жұмыс нүктесін байлауды орындау 
1.1. нүктені байлауды орындау ретін көрсету 

1.2. нүктені аймаққа байлауды орындау 
2. Жұмыстың геодезиялық дәйектемесі 
2.1. бөлу-байлау жұмыстарын орындау ретін сипаттау 
2.2     профильді биіктік бөлудің жүзеге асыру 
3. Геодезиялық аспаптарды дайындау және тексеру 
3.1  профильді бөлуге қажет аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2  геодезиялық  аспаптарды  жұмысқа  дайындауға  және 
тексеруге қатысу 
 
А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма және жерасты геофизикалық 
зерттеулерін жүргізу үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тау өндірісінен хабардар болу. 
Қол тау бұрғылау сайманымен 
жұмыс істеудің тәжірибелік 
дағдылары 
Геология, ұңғымалардың және тау-кен 
өндірісінің құрылымы, сәйкес 
геофизикалық жұмыстардың түрінің 
міндеттері және әдістемесі, жерасты 
геофизикалық жұмыстарының өндірістік 
үдерістерін орындауды ұйымдастыру және 
технологиясы туралы негізгі мәліметтер 
Электр тізбектерін монтаждаудың негізгі 
амалдары 
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.Геодезиялық  жабдықты,  аппаратураны  және 
аспаптарды 
монтаждауға 
және 
дала 
жұмыстарына дайындауға қатысу 
1.1.  нақты  геологиялық  есепті  шешуге  арналған  жабдықты  монтаждау 
ретін көрсету 
1.2.   нақты аспабы бойынша жөндеу-реттеу жұмыстарының қажеттілігін 
бағалау 
2. Аспаптарды жұмыс нүктелеріне орнату.  
1.1    аспапты жұмыс нүктесіне орнатуға дайындау 
1.2     топографиялық жұмыстарды жүргізу технологиясын сипаттау 

3.  Геодезиялық  жабдықты  және  аспаптарды 
демонтаждау, оларды тасымалдауға дайындау 
3.1  әр түрлі геодезиялық аспаптарды демонтаждау ретін атау 
3.2     аспаптарды тасымалдауға дайындау үдерісін сипаттау 
 
А.3 Модулінің технологиялық картасы  «Геофизикалық жабдықты, аппаратураны және аспаптарды монтаждауға және 
дала жұмыстарына дайындауға (профилактикалық қызмет көрсету және жөндеу, қорек көздеріне қосу) қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 8 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Жабдықты 
дайындау, 
тексеру және 
оған қызмет 
көрсету 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз 
ету. 
Жабдықты тасымалдауға, 
сақтауға,  монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды монтаждау 
ережелері, сақтау және 
тасымалдау реті. 
Аспаптарға және 
жабдыққа техникалық 
қызмет көрсету 
Геофизикалық 
жабдықты, 
аппаратураны және 
аспаптарды 
монтаждауға және дала 
жұмыстарына 
дайындауға 
(профилактикалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу, қорек көздеріне 
қосу) қатысу. 
Геофизикалық 
аспаптар және 
жабдық 
Геофизикалық 
бақылау жүргізу 
сұлбасы, 
геофизикалық 
жабдықтың, 
аспаптардың және 
аппаратураның 
нұсқаулықтары 
және басқару 
 
А.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (1 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Алаңшаларды дайындауды және жердегі 
геофизикалық зерттеулерді жүргізу және 
геофизикалық жұмыстарды аяқтауды жүзеге 
Тиеу-түсіру жұмыстарының 
тәжірибелік дағдылары 
Геофизикалық аппаратураны, аспаптарды 
және жабдықты пайдалану, тасымалдау және 
сақтау ережелері, монтаждау саймандарымен 

асырудың шектелген жауапкершілігін және 
дербестіктің белгілі дәрежесін тұспалдайтын, 
жетекшілік астындағы нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Слесарлық сайманмен 
тәжірибелік жұмыс 
дағдысының болуы 
Алғашқы көмек көрсете білу 
жұмыс істеудің негізгі амалдары. 
Саймандарымен жұмыс істеудің негізгі 
амалдары 
Еңбекті қорғау, техника және геофизикалық 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі ережелер. 
 
А.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (1 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1.Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау 
1.1. геофизикалық аппаратураның тиеу-түсіру жұмыстарына қойылатын талаптар 
1.2. гравиметрді тасымалдауға байлау 
2. қорек көзін тексеру 
2.1. аккумуляторларды, құрғақ элементтерді тексеру ретін сипаттау 
2.2     қорек көздерінің төлқұжат деректерін тексеру 
3. 
Геофизикалық 
аспаптарды 
дайындау 
3.1  зерттеудің осы түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету  
3.2   геофизикалық аспаптарды жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
А.3,  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Ұңғыма және жерасты геофизикалық 
зерттеулерін жүргізу үдерістерін жүзеге 
асыруға қойылған міндеттерді орындауға 
дербес жоспарлауды, жауапкершілікті 
тұспалдайтын жетекшілік астындағы 
нормаларды жүзеге асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тау өндірісінен хабардар 
болу. Қол тау бұрғылау 
сайманымен жұмыс 
істеудің тәжірибелік 
дағдылары 
Геология, ұңғымалардың және тау-кен өндірісінің 
құрылымы, сәйкес геофизикалық жұмыстардың 
түрінің міндеттері және әдістемесі, жерасты 
геофизикалық жұмыстарының өндірістік 
үдерістерін орындауды ұйымдастыру және 
технологиясы туралы негізгі мәліметтер Электр 
тізбектерін монтаждаудың негізгі амалдары 
 
А.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 

Элементтер  
Өлшемдер 
1геофизикалық  жабдықты,  аппаратураны  және  аспаптарды 
монтаждау және дала жұмыстарына дайындау 
1.1.  нақты  геологиялық  есепті  шешуге  арналған  жабдықты 
монтаждау ретін көрсету 
1.2.   нақты аспабы бойынша  жөндеу-реттеу жұмыстарының 
қажеттілігін бағалау 
2. Ұңғыма аузына аспаптарды және апппараттарды орнату. 
Ұңғыма  геофизикалық  жұмыстарды  (каротаж)  орындауға 
қатысу 
1.1    ұңғыманы орнату аспабын дайындау 
1.2     каротаж жұмыстарын жүргізу технологиясын сипаттау 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет