ДҮниежүзілік банк


N.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей)жүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет19/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

 
N.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық 
анализаторлардың негізгі тораптары және жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық 
спектрлерін түсіндіру әдістері; дистанциялық 
манипуляторлардың және ыстық камералардың құрылысы 
 
N.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1 ыстық камералардағы дистанциялық 
манипуляторлармен жұмыс 
1.1 дистанциялық манипуляторлармен жұмыс істеу ретін сипаттау 
1.2 ыстық камераларда жұмыс істеуді көрсету 

1.3 радиометрлік аспаптарды тасымалдауға қойылатын талаптарды негіздеу 
2 жұмыс эталондық көздерді дайындау 
2.1. табиғи фонның және эталонның белсенділігін өлшеу 
2.2. жұмыс эталондық көзін дайындау 
4.радиометрлік талдау нәтижелерін 
өңдеу 
4.1 радиоактивті сәулеленудің амплитудалық спектрлерін түсіндіру тәсілдерін 
көрсету. 
4.2   нәтижелерді өңдеуге килограммның қолданылуын көрсету. 
 
6 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы  Техник-геофизик 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:4 
 
S.1  Модулінің технологиялық картасы «Дала жұмыстарын ұйымдастыруға, қажетті жабдықты, аспаптарды, 
аппаратураны, саймандарды және дала жабдығын алуға қатысу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 8 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Зерттеу 
алаңшасының 
жабдығы 
 Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын 
қамтамасыз ету. 
Алаңшаларды 
дайындау  бойынша 
атқарушы тәртіп 
Жұмыс бөлімінің 
(нысанының) жалпы және 
қысқа геологиялық 
сипаттамасы 
Геофизикалық 
аппаратураны және 
жабдықты алу. Қауіпсіздк 
техникасы бойынша 
кіріспе нұсқаулығы. 
Геофизикалық 
жабдықты тиеуге, оны 
жұмыс орнына 
тасымалдауға және келу 
нүктесінде түсіруге 
қатысу. Жабдыққа 
арналған алаңшаларды 
және тұратын 
орындарды дайындау.  
Геофизикалық 
жабдықты 
байлау, 
тасымалдау және 
оны жұмыс 
орнына 
орналастыру 
сұлбалары  
 


ГБЖ 
экономикасының  
және 
ұйымдастыруының 
негіздері 
Еңбекті 
ұйымдастыруға 
1 бөлім. Қазіргі нарықтық 
экономика: жұмыс істеу 
негіздері, қағидалары 
және құрылымы.  
Кіріспе. Ел 
экономикасының қазіргі 
жағдайы. 
Нарықтық экономика 
негіздері. Нарық заңдары. 
Экономикалық 
реформаның негізгі 
бағыттары.  
2 бөлім. Өнеркәсіп және 
сала экономикасының 
негіздері. 
Елдің өндірістік күштерін 
дамытудағы минералдық 
шикізаттардың рөлі. 
Жер қойынауын 
пайдаланудың 
экономикалық және 
құқықтық негіздері. 
Геологиялық барлау 
саласының сипаттамасы. 
3 бөлім. Нарықтық 
экономика жағдайындағы 
кәсіпорын және 
кәсіпкерлік. 
Геологиялық 
кәсіпорындардың негізгі 
қорлары:  

 
негізгі 
қорлардың ақшамен 
бағалауын анықтау 

 
 негізгі 
қорлардың 
амортизациясын есептеу 

 
негізгі 
қорлардың қолдану 
көрсеткіштерін есептеу 
Геологиялық 
кәсіпорындардың 
айналма құралдары: 
айналма құралдарын 
пайдалану 
көрсеткіштерін есептеу. 
Өнімнің және 
геологиялық барлама 
жұмыстарының өзнідік 
құны: негізгі және 
көмекші өндірістегі өнім 
бірлігінің өзіндік құнын 
есептеу.  
Кәсіпорынның табысы 
және пайдалылығы:  тау-
кен кәсіпорнының 
Жобалау-
сметалық 
өндірістік 
құжаттама.  

Кәсіпкерлік – нарықтық 
экономикадағы 
экономикалық қызметтің 
негізгі түрі. 
Кәсіпорын – 
экономиканың негізгі 
буыны. Кәсіпорын 
формалары. 
Геологиялық 
кәсіпорындардың негізгі 
қорлары. 
Геологиялық 
кәсіпорындардың айналма 
құралдары. 
Өнімнің және 
геологиялық барлама 
жұмыстарының өзнідік 
құны. 
Нарықтық экономика 
жағдайында баға белгілеу.  
Геологиялық 
кәсіпорындардың табысы 
және пайдалылығы. 
4 бөлім. Нарықтық 
экономика жағдайында 
геологиялық кәсіпорынды 
басқару. 
табысын және 
пайдалылығын есептеу 
Геологиялық барлама 
жұмыстарына еңбек 
ресурстары. 
Қызметкерлердің санын 
есептеу. Жұмыс 
уақытының балансы. 
Тізімдегі құрам 
коэффициенттерін 
есептеу. 
Еңбек өнімділігі – 
өндіріс нәтижелілігінің 
көрсектіші. Еңбек 
өнімділігінің 
көрсеткіштерін есептеу. 
Еңбекақыны төлеуді 
ұйымдастыру – өндірісті 
басқару функциясы. 
Еңбекақыны төлеудің 
әртүрлі формалары 
кезінде 
қызметркерлердің 
жалақысын есептеу. 
Еңбекті ғылыми 
ұйымдастыру 
менеджмент элементі 
ретінді. Еңбекті ғылыми 

Менеджмент –өндіріс 
нәтижелілігінің арту 
факторы ретінде. 
Кәсіпорынның тауарлар 
нарығындағы қызметі. 
Маркетинг. 
Геологиялық барлама 
жұмыстарына еңбек 
ресурстары. 
Еңбек өнімділігі – өндіріс 
нәтижелілігінің 
көрсеткіші.  
Еңбекақыны төлеуді 
ұйымдастыру – өндірісті 
басқару функциясы. 
Еңбекті нормалау – 
нарықтық экономикада 
өндірісті басқару 
функциясы ретінде. 
Еңбектің ғылыми 
ұйымдастыру - 
менеджмент элементі 
ретінде. 
5 бөлім. Жоспарлау және 
жобалау – басқару 
функциялары. 
Техника-экономикалық 
жоспарлау. 
ұйымдастыру 
шараларының 
экономикалық 
тиімділігін есептеу.  
Жобаның техника-
экономикалық 
көрсеткіштерін есептеу. 
Әр түрлі геологиялық 
барлама жұмыстары 
бойынша уақыт және 
еңбек шығынын есептеу, 
қызметкерлердің санын 
есептеу. 
Жүктерді және 
қызметкерлерді жұмыс 
жүргізу орнынан және 
одан қайта тасымалдауға 
кететін шығындарды 
есептеу. 
Жұмыстың сметалық 
құндылығын 
норманбайтын 
анықтамалықтармен 
(УЖСН) есептеу. 
Геологиялық барлама 
жұмыстарын өндіруге 
кететін шығындарға 
жиынтық смета жасау

Геологиялық барлама 
жұмыстарын жобалау 
және олардың өндірісіне 
кететін шығындардың 
сметасы. 
6 бөлім. Кәсіпорын 
қаржысы және кредит. 
Қаржы және кредит 
негіздері. Геологиялық 
барлама 
кәсіпорындарының 
қаржылары, олардың 
мемлекетпен, банкпен 
қатынасы. 
7 бөлім. Геологиялық 
кәсіпорындардың 
өндірістік-шаруашылық 
қызметінің есебі және 
талдауы. 
Кәспорынның 
шаруашылық қызметінің 
есебі, талдауы және 
статистикасы. 
8 бөлім. Геологиялық 
барлама жұмыстарының 
экономикалық өсуі және 
нәтижелілігі. 
Геологиялық барлама 
жұмыстарына күрделі 
жұмсалымның 
нәтижелілігін есептеу 

Күрделі жұмсалымның 
және геологиялық 
барлама жұмыстарының 
экономикалың өсуі және 
нәтижелілігі. 
Бөлім бойынша 
қорытынды: 
Курстық жоба 
 
S.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Есептердің  шеңберін 
дербес анықтау. 
Бағынышты 
қызметкерлердің 
жұмысын 
ұйымдастыру және 
бақылау. Есептерді 
шешудің соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Тәжірибелік дағдылар:  
- еңбекті ұйымдастыруға; 
- тау жұмыстарының 
топографиялық карталарымен 
және жоспарларымен жұмыс 
істеуде, геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеуді 
жүргізуге; 
- бақылау-өлшеу 
аспаптарымен жұмыс істеуге; 
- жердегі геофизикалық 
өлшеулерді жүргзу 
Еңбекті ұйымдастыру, өндіріс және басқару негіздері; еңбекті 
қорғау, қауіпсіздік техникасы. өндірістік санитария және өртке 
қарсы қорғаныс ережелері және нормалары. 
Геофизикалық әдістердің, олардың жүргізудің әдістемелік және 
нормативтік құжаттарының теориялық негіздері. Қолданылатын 
геофизикалық жабдықтың, аппаратураныың, аспаптардың түрлері 
және олардың құрылысы және техникалық пайдалану ережелері. 
Геофизикалық материалдардың есепке алу және сақтау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды және 
материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар және нормативтік 
құжаттар.  
Геодезия және маркшецдер бойынша негізгі мәліметтер. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, оларға 
қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 
 
S.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 

Элементтер  
Өлшемдер 
1.зерттеу алаңшасын таңдау 
1.1  жұмыстар аумағының геологиялық-геофизикалық ерекшеліктерін көрсету 
1.2. аумақтағы бұрын өткізілген жұмыстарды атау 
2.геофизикалық 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 
2.1. жұмыстарды жүргізуге геологиялық есептердің құрылымын сипаттау 
2.2     геологиялық есепті жүзеге асыратын негізгі жұмыстардың тізбесін анықтау 
3. 
геофизикалық 
аспаптарды 
дайындау 
3.1  зерттеудің осы түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   геофизикалық аспаптарды жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
S.2 Модулінің технологиялық картасы «Бөлу-байлау жұмыстарын ұйымдастыру және басқару – тіркедің жобалық 
профильдерінің аймақта орналасуын және физикалық даланың, сонымен қатар, геофизикалық бақылау нысандарының, 
саймандардың және дала жабдығының қозуын анықтау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 18 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Бөлу-байлау 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
Тәжірибелік дағдылар:  

тау 
жұмыстарының 
топографиялық 
карталарымен 
және 
жоспарларымен 
жұмыс 
істеуде, геодезиялық және 
маркшейдерлік  өлшеуді 
жүргізуге 
Профильдерді және 
нүктелерді төңірекке 
саймандық байлау 
Жобалау профильдерін 
бөлу 
Геодезиялық 
саймандар 


Геодезия және 
маркшейдер ісі 
Тау 
жұмыстарының 
топографилық 
карталарымен 
және 
жоспарларымен 
жұмыс 
істеу, 
геодезиялық 
аспаптардың 
көмегімен 
аймақтагі арақашықтықты 
өлшеуді 
жүргізу 
дағдылары; 
 
       Н-3 
нивелирінің 
құрылысы  және  оны 
тексеру. 
Ниверлеу 
мақсаты  және  түрлері  
Геометриялық 
ниверлеу  және  оның 
әдістері. 
Тахеометриялық 
түсірмені орындауда 
қолданылатын 
аспаптар. Жоспарлы-
биік жабдықты жасау. 
Станцияларды және 
бедерді түсіруді 
жасау реті. Түсіру 
нәтижелерін 
жүйеленген өңдеу 
және жоспар жасау. 
Топографиялық 
жоспарлар және 
карталар 
2Т-30 теодолитінің 
құрылысы 
Н-30 нивелирінің 
құрылысы 
 
               
Тахеометриялық 
түсірмені бақылау 
журналын жөндеу. 
Тахеометриялық 
түсірме жоспарына 
бекеттік нүктелерді 
түсіру. Шартты 
белгілерге сәйкес 
жоспар сызу. 
Тахеометриялық 
түсірме жоспарын 
зарамалық рәсімдеу. 
 
Топографиялық 
карталар бойынша 
есептерді шешу 
Тұйық теодолит 
жүріснің төбе 
координаталарын 
есептеу. 
Нивелир жүрісінің 
абсолютті белгілерін 
есептеу 
Тахеометриялық 
түсірме 
станцияларындағы 
бақылау нәтижелерін 
өңдеу. Жоспар құру . 
Топографиялық 
жоспарлар, 
карталар 
 
нивелир 
Теодолит, 
тахеометр 
Топографиялық 
жоспарлар, 
карталар, 
теодолиттер, 
нивелирлер, 
өлшеуіштер 

Теодолит түсірмесі 
Техникалық 
нивелирлеу 
 Тахеометриялық 
түсірме 
Есепті рәсімдеу. 
Тәжірибені қорғау 
 
S.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Есептердің  шеңберін 
дербес анықтау. 
Бағынышты 
қызметкерлердің 
жұмысын 
ұйымдастыру және 
бақылау. Есептерді 
шешудің соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Тәжірибелік дағдылар:  
- еңбекті ұйымдастыруға; 
- тау жұмыстарының 
топографиялық карталарымен 
және жоспарларымен жұмыс 
істеуде, геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеуді 
жүргізуге; 
- бақылау-өлшеу 
аспаптарымен жұмыс істеуге; 
- жердегі геофизикалық 
өлшеулерді жүргзу 
Еңбекті ұйымдастыру, өндіріс және басқару негіздері; еңбекті 
қорғау, қауіпсіздік техникасы. өндірістік санитария және өртке 
қарсы қорғаныс ережелері және нормалары. 
Геофизикалық әдістердің, олардың жүргізудің әдістемелік және 
нормативтік құжаттарының теориялық негіздері. Қолданылатын 
геофизикалық жабдықтың, аппаратураныың, аспаптардың түрлері 
және олардың құрылысы және техникалық пайдалану ережелері. 
Геофизикалық материалдардың есепке алу және сақтау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды және 
материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар және нормативтік 
құжаттар.  
Геодезия және маркшецдер бойынша негізгі мәліметтер. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, оларға 
қызмет көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 
 
S.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 

Элементтер  
Өлшемдер 
1геодезиялық профильдерді бөлу. 
1.1 жұмыстың орындалу ретін көрсету 
1.2 теодолит көмегімен берілген бұрышты өлшеуді орындау 

геодезиялық 
жабдықты 
және 
аспаптарды тексеру. 
2.1. геодезиялық аспаптардың тексеруді жүргізу ретін сипаттау  
2.2  нивелирдің жұмысқа дайындығын тексеруді орындау 
3 геодезиялық аспаптарды дайындау 
3.1  зерттеудің осы түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   геодезиялық аспаптарды жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
S.3 Модулінің технологиялық картасы «Геофизикалық жабдықты, аспаптарды және аппаратураны, саймандарды және 
дала жабдығын дайындау, орнату және баптау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 8 сағ 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Геофизикалық 
жабдықты, 
аспаптарды 
және 
аппаратураны 
дайындау, 
орнату және 
баптау 
Еңбектің 
қауіпсіз 
жағдайын қамтамасыз ету. 
Жабдықты  тасымалдауға, 
сақтауға, 
монтаждауға, 
жөндеуге дайындау 
 
Геофизикалық 
аспаптарды 
монтаждау ережелері, 
сақтау және 
тасымалдау реті.  
Пайдалану 
мақсаты, 
техникалық  деректері, 
жиынтықтылығы. 
Аспаптарды 
жұмысқа 
дайындау, 
баптау, 
өлшеу 
техникасы. 
Аспаптар  жұмысының 
тұрақтылығын  бақылау. 
Олқылықтарды жою. 
Геофизикалық 
жабдық және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-өлшеу 
аспаптары 
 
S.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі,  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Есептердің  шеңберін 
дербес анықтау. 
Бағынышты 
қызметкерлердің 
жұмысын 
ұйымдастыру және 
бақылау. Есептерді 
шешудің соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Тәжірибелік дағдылар:  
- еңбекті ұйымдастыруға; 
- тау жұмыстарының 
топографиялық 
карталарымен және 
жоспарларымен жұмыс 
істеуде, геодезиялық және 
маркшейдерлік өлшеуді 
жүргізуге; 
- бақылау-өлшеу 
аспаптарымен жұмыс 
істеуге; 
- жердегі геофизикалық 
өлшеулерді жүргзу 
Еңбекті ұйымдастыру, өндіріс және басқару негіздері; еңбекті қорғау, 
қауіпсіздік техникасы. өндірістік санитария және өртке қарсы қорғаныс 
ережелері және нормалары. 
Геофизикалық әдістердің, олардың жүргізудің әдістемелік және 
нормативтік құжаттарының теориялық негіздері. Қолданылатын 
геофизикалық жабдықтың, аппаратураныың, аспаптардың түрлері және 
олардың құрылысы және техникалық пайдалану ережелері. 
Геофизикалық материалдардың есепке алу және сақтау ережелері. 
Геофизикалық жұмыстарда қолданылатын жабдықтарды және 
материалдарды пайдалану бойынша нұсқаулықтар және нормативтік 
құжаттар.  
Геодезия және маркшецдер бойынша негізгі мәліметтер. 
Геофизикалық аспаптарды және жабдықтарды пайдалану, оларға қызмет 
көрсету, тасымалдау және сақтау ережелері 
 
S.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері,  (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1геофизикалық  жабдықты  және 
аспаптарды монтаждау. 
1.1 каверномерді ұңғымада монтаждау ретін көрсету 
1.2 сейсмикалық станцияны монтаждау жұмысының орындалу жоспарын жасау  
2 геофизикалық жабдықты және 
аспаптарды тексеру. 
2.1 каротаж станциясына тексеріс жүргізу ретін сипаттау 
2.2 М 33 магнитомтерінің жұмысқа дайындығын тексеруді орындау 
3  геофизикалық  аспаптарды 
дайындау 
3.1  зерттеудің берілген түріне қажетті аспаптардың тізбесін көрсету 
3.2   геофизикалық аспаптарды жұмысқа дайындауға және тексеруге қатысу 
 
S.4 Модулінің технологиялық картасы «Енгізу және ақпараттық-есептеуіш кешендердегі геофизикалық деректерді өңдеу 
құрылғыларын, саймандарды және дала жабдығын дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 8 сағ 

№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Сайманды және 
дала жабдығын 
дайындау 
еңбекті ұйымдастыруға; 
 
далалық 
геофизикалық 
жұмыстарды 
ұйымдастыру, 
сайманды және дала 
жабдығын дайындау 
Шатырларды, 
үйшіктерді орнату, дала 
лагерін ұйымдастыру 
Геофизикалық 
жабдық және 
аспаптар, дала 
жабдығы 

ҰГЗ 
геофизикалық 
материалдарын 
өңдеу және 
түсіндіру 
геофизикалық зерттеу 
нәтижелерін өңдеудің және 
жүйеленетін өңдеудің 
техникалық құралдарын 
дайындау үдерістерін 
басқаруға жауапкершілікті 
тұспалдайтын жүзеге асыру 
кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілік 
Кіріспе.  
1 бөлім Геофизикалық 
зерттеулер және 
жұмыстар 
технологиясы. 
Геофизикалық 
зерттеулер және 
жұмыстар 
технологиясына 
қойылатын жалпы 
талаптар. 
ҰГЗ түсіндіру 
ҰГЗ өңдеу 
Қатты жазық және 
көлденең 
ұңғымаларды 
зерттеуді түсіндіру. 
Жер қойнауын 
пайдаланудағы 
ақпараттық 
технологияларды 
қолдану бойынша оқу 
тәжірибесі 
1 бөлім. Геоақпараттық 
жүйелердің саймандық 
құралдары. 
Кіріспе. MapInfo ҰГЗ-де 
жұмыс істеу негіздері. 
Encom Discover 
модулінде тіліктерді 
жасау 
Micromine 
бағдарламасында 
деректерді өңдеу 
Бағдарламалық 
жасақтама 
Ақпараттық-
есептеуіш 
кешендер. 
Зерттеудің 
геофизикалық 
деректері 

Пайдалануда тұрған 
ұңғымаларды 
зерттеуді өңдеу. 
2 бөлім Геофизикалық 
зерттеулердің және 
жұмыстардың түрлері 
және әдістері. 
Электр және 
электромагниттік 
каротажды өңдеу және 
түсіндіру. 
ГК қисықтарын 
түсіндіру 
АК қисықтарын 
түсіндіру 
Магнит және 
ядролық-магниттік 
каротажды өңдеу және 
түсіндіру 
Кавернометрияны, 
профилеметрияны 
және 
инклинометрияны 
өңдеу және түсіндіру. 
Қабатты 
наклонометрияны 
өңдеу және түсіндіру. 
ArcView-де жұмыс істеу 
негіздеру 
2 бөлім Геофизикалық 
деректерді өңдеу және 
түсіндіру 
Графикалық 
құрылымдарға арналған 
Surfer бағдарламасы. 
MESA бағдарламасында 
жобалау 

 Термометрияны 
өңдеу және түсіндіру 
Әдістемелік 
көрсетулер 
Сынамаларды 
іріктеуді өңдеу және 
түсіндіру. 
Бұрғылау 
құбырларын, 
отырғызылған 
құдықтарды және 
цемент дөңгелектерді 
геофизикалық зерттеу. 
Эксплуатациялық 
ұңғымалардағы 
геофизикалық 
зерттеулерді өңдеу 
және түсіндіру. 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет