ДҮниежүзілік банк


Тәжірибелік оқыту мазмұныжүктеу 5.09 Kb.
Pdf просмотр
бет17/25
Дата03.05.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25

Тәжірибелік оқыту мазмұны 

1  Радиоакт
ивті 
заттарды
ң 
сынамала
рын 
зерделеу 
Геофизикалық 
аспаптарды 
және 
аппаратураны 
жұмысқа 
дайындау 
Радиоактивтілік және 
радиоактивтік ыдырау 
теориясының негіздері
радиоактивті сәулеленудің 
заттармен әрекеттесуі; 
белсенділікті салыстырмалы 
өлшеу әдістерінің негіздері; 
қайта есептеу 
қондырғыларының жұмыс 
істеу қағидасы және негізгі 
тораптары; радиоактивті 
сәулелену санауыштарының 
жұмыс істеу қағидасы; 
радиоактивті заттармен жұмыс 
істеудің санитарлық 
ережелері; электрондық 
аппаратурмен және 
сәулеленудің радиоактивті 
көздерімен қауіпсіз жұмыс 
істеу ережелері. 
Сынамаларды радиометрлік 
өлшеу на различных установках. 
Санауыштардың сипаттамаларын 
алу. Санау сипаттамалрын 
графикалық құру және жұмыс 
нүктесін таңдау. Табиғи фонды 
және эталонды өлшеу. Журналда 
жазбаларды жүргізуе. Әртүрлі 
изотопты құрамның 
сынамаларының меншікті 
белсендлігін анықтау бойынша 
барлық есептерді орындау. 
 
Аппаратура, 
каротаж станциясы 
2  Еңбекті 
қорғауды
ң жалпы 
мәселеле
рі 
 
-кәсіби 
лесиканы 
сауатты 
қолдану; 
- техникалық 
құжаттамамен 
жұмыс. 
 
ҚР еңбек заңнамасының 
негіздері 
ГБЖ жасау кезінде еңбекті 
ұйымдастыру 
Еңбекті қорғау бойынша 
ұйымдастырушылық 
жұмыстар 
Жазымды оқиғаны тергеу 
бойынша құжаттаманы рәсімдеу. 
Жазымды оқиғаның жағдайын 
және себептерін тексеру. 
Жазымды оқиғалардың алдын алу 
бойынша ұйымдастырушылық-
техникалық шараларды жасау. 
 
ҚТ бойынша типтік 
құжаттама 

 
3  Қауіпсізд
ік 
техникас
ы 
 
аспаптармен, 
жабдықпен, 
сайманмен 
және 
материалмен 
жұмыс істей 
білу; 
 
Жұмысты қауіпсіз жүргізуді 
ұйымдастыру 
Әртүрлі физикалық-
географиялық шарттарда 
жұмыстарды жүргізу кезіндегі 
қауіпсіздік техникасы 
Көлік құралдарын және 
арнаулы машиналардың 
қолдану кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
Элект қондырғыларын және 
іштен жанатын қозғалтқышты 
қолдану кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
1. Турист тораптарды, кеуде 
бекіткішін және күркені байлау.    
2.Өткелдердің аспалы және басқа 
түрлерін табиғи бөгеттер арқылы 
анықтау, оларды еңсеру. 
 
Геологиялық 
барлау 
жұмыстарының 
түрлері бойынша 
ҚТ өндірстік 
құрал-жабдығы 
4  V бөлім 
Геолгиял
ық 
барлау 
жұмыста
рының 
жеке 
түрлерін 
жүргізу 
кезіндегі 
қауіпсізді
к 
 
Радиациялық қауіпсіздік 
шаралары. 
Жүйеленетін және 
зертханалық жұмыстар 
кезіндегі қауіпсіздік шаралары 
Қоршаған ортаны қорғау 
Аймақтың радиациялық фонын 
және радиоактивті ластануын 
анықтау 
 
Геологиялық 
барлау 
жұмыстарының 
түрлері бойынша 
ҚТ өндірстік 
құрал-жабдығы 

техникас
ы 
5  Радиоэле
ктроника. 
1 бөлім. 
Радиоэле
ктрондық 
құрауыш
тар және 
олардың 
жұмыс 
істеу 
қағидалар
ы  
 
Кіріспе.  
Радиотехникалық материалдар  
Жартылай өткізгіш 
материалдар 
Жартылай өткізгіш диодтар 
Жартылай өткізгіш триодтар 
(транзисторлар) 
Интегралды микроэлектроника 
Функционалдық 
микроэлектроника 
Оптоэлектроника  
 
1.
 
өлшеу аспаптарын зерделеу, 
кедергіні, тұрақты және айнымалы 
кернеуді, ток күшін өлшеу 
2.
 
жартылай өткізгіш диодтың 
жұмысқа қабілеттілігін анықтау, 
ВАС-ын алу 
3.
 
жартылай өткізгіш 
транзистордың жұмысқа 
қабілеттілігін анықтау, 
сипаттамаларын алу және ортақ 
эмиттері бар сұлба бойынша 
транзистордың һ-параметрлерін 
анықтау және өріс транисторының 
параметрлерін анықтау. 
4.
 
 тиристорды зерттеу 
5.
 
микроэлектроника (тұстама 
табақтармен) бойынша 
анықтамалық әдебиетпен жұмыс 
істеу, СИМ-дағы төмен жиілікті 
тербелістердің күшейткішін 
зерттеу, операциялық 
күшейткішті зерттеу 
6.
 
электр сигналдарын күшейту 
сұлбаларын зерттеу 
7.
 
RC- LC - фильтрлерін зерттеу 
Жартылай өткізгіш 
материалдардың 
сипаттамаларын 
зерделеу 
стендтерінің 
жиынтығы. 
«Радиоэлектроника
» бойынша 
компьютерлік 
зертханалық 
жұмыстар  

8.
 
синусоидалы, тікбұрышты, ара 
тәрізді формадағы сигналдарды 
генерациялау сұлбасын зерттеу 
9.
 
триггерді зерттеу 
10.
 
түзетудің көпірлі сұлбасын 
зерттеу 

2 бөлім. 
Радиоэле
ктрондық 
жүйелер 
және 
сигналда
р 
 
 
Радиоэлектрондық аппаратура 
тораптары 
Электр сигналдарының 
жіктелуі. 
Сигналдардың күшейтілуі 
Электр фильтрлары 
Электр сигналдарының 
генераторлары 
 
 
 
3 бөлім 
сандық 
функцион
алдық 
элементт
ер 
радиоэле
ктрондық 
аппарату
ра 
тораптар
ы 
 
 
3 бөлім сандық 
функционалдық элементтер 
радиоэлектрондық аппаратура 
тораптары 
Негізгі логикалық элементтер 
Триггерлер 
Регистрлер 
Санауыштар 
Шифраторлар және 
дешифраторлар 
Сумматорлар және 
компараторлар 
Цифрлық-аналогтық 
түрлендіргіштер 
 
 

 
М.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, дала 
жағдайында радиометрлік өлшемдерді 
жүргізу бойынша негізгі қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижеге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, 
саусақтар ептілігінің 
дамуы, жақсы көзбен 
шамалау, назарын 
бақыланылатын нысанға 
ұзақ шоғырлай білу. 
 
Қара жыныстардың және кендердің 
радиоактивтілігі. Ядролық сәулеленудің затпен 
әрекеттесуі. Нейтрондардың көздері. Гамма 
сәулелену көздері. Эманациялық әдістердің 
физикалық негіздері. Радиоактивтік әдістерді 
қолданудың физикалық негіздері және 
геологиялық-геофизикалық алғышарттары 
 
М.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1 аппаратураны жұмыста бақылау 
1.1.Спектрометрдің жұмыс интервалдарын анықтау 
1.2.спектрометрді калибрлеуді жүргізу 
1.3. аспап санауларын алу 
2. материалдарды өңдеу 
2.1 бақылау нәтижелерінің құжаттамасын өңдеуді жүргізу  
2.2 аумақтағы тау жыныстарының ауытқыған физикалық қасиеттерін бағалау 
3  ластану деңгейін өлшеу 
3.1  радиоактивті ластануды өлшеуді жүргізу ретін түсіндіру 
3.2  МКС-17 Протон аспабының радиоактивтілігін өлшеуді жүргізу 
Аналогтық-цифрлық 
түрлендіргіштер 
 
Қорек 
көздері  
 
 
Түзеткіштер 
Фильтрлер 
Кернеу және ток 
тұрақтандырғыштары 
 
 

 
М.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
дала жағдайында радиометрлік 
өлшемдерді жүргізу бойынша 
негізгі қызметтерді жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижеге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында 
нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, анықтылық, саусақтар 
ептілігінің дамуы, жақсы көзбен 
шамалау, назарын бақыланылатын 
нысанға ұзақ шоғырлай білу. Тау 
жыныстарының және  кендерінің 
радиоактивтілігн іздеу радиометрімен 
өлшеу 
 
Қара жыныстардың және кендердің 
радиоактивтілігі. Ядролық сәулеленудің затпен 
әрекеттесуі. Нейтрондардың көздері. Гамма 
сәулелену көздері. Эманациялық әдістердің 
физикалық негіздері. Радиоактивтік әдістерді 
қолданудың физикалық негіздері және 
геологиялық-геофизикалық алғышарттары 
 
М.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер 
 
Өлшемдер 
 
1  Уранға,  радонға,  радийге  және  уран 
элементтері-жсеріктеріне 
 
су 
сынамаларын іріктеу ережелері. 
1.1. радиоактивті элементтерге су сынамаларын іріктеу ережелерін атап шығу 
1.2. сынамаларды іріктеуге қатысу 
2. радиометрлердің жұмысын тексеру 
2.1 радиометрді тексеруді жүргізу 
2.2 қозғалмалы радиометрлерге қойылатын стандарттардың талаптары. Болуы 
мүмкін олқылықтар және олардың жою тәсілдері 
3 участка радиометрлерді аумақты 
тексеруге дайындау 
3.1  бақылау нүктесінде жүргізілетін радиометрлік жұмыстарды түсіндіру 
3.2  радиометрлердің жұмысқа қабілеттілігін көрсету 
 

М.3  Модулінің технологиялық картасы «Рентген, гамма және нейтрон сәулелену мөлшерін, жұмыс орындарында, іргелес 
ғимараттарды, ұйым территориясында, санитарлық-қорғайтын зонада және бақылау зонасында ионазициялайтын сәулелену 
бөлшектерінің ағу жолдарының тығыздығын өлшеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 120 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Сәулелену 
сипаттамаларын 
өлшеу 
Радиометрлік 
жабдықпе 
және 
аспаптармен 
тәжірибелік  жұмыс 
істеу 
(монтаждау, 
демонтаждау) 
дағдылары. 
радиоактивті сәулелену 
спектрлары және 
спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер
сцинтилляциялық 
спектрометрия әдістерінің 
физикалық негіздері; 
амплитудалық 
анализаторлардың негізгі 
тораптары және жұмыс істеу 
қағидасы 
Радиоактивті сәулеленудің 
кешенді радиометрлік 
өлшемдері. Бақылау 
өлшеуінің нәтижелерін 
өңдеу. Қисық жұтылуды 
және ыдырауды алу және 
құру. Радиоактивті 
сәулелену спектрлерін 
амплитудалық 
анализаторларда алу. 
Радиоактивті сәулеленудің 
амплитдалық спектрлерін 
алумен байланысты 
жазбалар және есептер 
журналын жүргізу. 
Спектрді графикалық құру 
Радиометрлік 
жабдық және 
аспаптар. 
Саймандар, 
бақылау-өлшеу 
аспаптары 
Радиометрлік 
өлшемдерді 
жүргізу 
әдістемесі. 

070405 2- 
«Зертханашы-
радиометрист» 
жұмыс кәсібін 
алаңшаларды 
дайындауды және 
жердегі 
геофизикалық 
зерттеулерді 
Радиоактивті құбылыстар, 
радиоактивті сәулелену 
түрлері және қасиеттері, 
радиоактивті сәулелену 
санауыштары, 
Радиоактивті сәулеленудің 
кешенді радиометрлік 
өлшемдері. Бақылау 
өлшеуінің нәтижелерін 
өңдеу. Қисық жұтылуды 
Аспаптар, 
аппаратура 

алу бойынша 
оқу тәжірибесі 
жүргізуді және 
геофизикалық 
жұмыстарды 
аяқтауды жүзеге 
асыруға шектелген 
жауапкершілікті 
және дербетіктің 
белгілі дәрежесін 
радиоактивтіліктің өлшем 
бірліктері. Зерттеудің 
радиометрлік және ядролық-
физикалық әдістері, олардың 
қолданылуы туралы негізгі 
мәліметтер. Зерттеудің 
зертханалық әдістері. Табиғи 
және жасанды 
радиоактивтілікті өлшеуге 
қолданылатын аспаптар, 
олардың техникалық 
құжаттамасы. Радиоактивті 
сәулелену спектрлары және 
спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер, 
аппаратураның қорек 
көздері және олармен жұмыс 
істеу ережелері. 
Дифференциалдық 
спектрлерді қалыпты 
(табиғи фонды) алуды, 
санауыштарды 
сипаттамаларын, 
аппаратураның тиімді 
тәртібін таңдауды, 
аппаратурамен өлшеу 
техникасын, алынған 
деректерді тіркеуді анықтау. 
және ыдырауды алу және 
құру. Радиоактивті 
сәулелену спектрлерін 
амплитудалық 
анализаторларда алу. 
Журналда радиоактивті 
сәулеленудің 
амплитудалық 
спектрлерімен байланысты 
жазбаларды және 
есептерді жүргізу. 
Спектрді графикалық құру. 
Аппаратураны және 
жабдықты жұмысқа 
дайындау, аспаптарды 
баптау, эталондау, 
градуирлеу, радиоактивті 
көздермен жұмыс істеу 
кезіндегі қауіпсіздік 
ережелерін сақтау және 
жұмыс барысында 
қолдану. 

Бақылау сапасын, бақылау 
нәтижелерін өңдеуді 
бағалау, радиоактивті заттар, 
сақтау, тасымалдау және 
оларды қолдану ережелері.  
 
М.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, дала 
жағдайында радиометрлік өлшемдерді 
жүргізу бойынша негізгі қызметтерді 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижеге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқарушылық қызмет 
Ұқыптылық, 
анықтылық, саусақтар 
ептілігінің дамуы, 
жақсы көзбен шамалау, 
назарын 
бақыланылатын 
нысанға ұзақ шоғырлай 
білу. 
Қара жыныстардың және кендердің радиоактивтілігі. 
Ядролық сәулеленудің затпен әрекеттесуі. 
Нейтрондардың көздері. Гамма сәулелену көздері. 
Эманациялық әдістердің физикалық негіздері. 
Радиоактивтік әдістерді қолданудың физикалық 
негіздері және геологиялық-геофизикалық 
алғышарттары 
 
М.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1 гамма-спектрометрді жұмысқа 
дайындау 
1.1. қорек көздерін қосу ретін атау 
1.2. гамма-спектрометрдің қоректену тәртіптерін тексеруді сипаттау 
1.3.  күшейтуді,  калибрлеуді  баптауды  орындау,  аспаптың  энергетикалық 
рұқсатын анықтау. 
2. сынамаларды өлшеуге дайындау 
2.1 стандартты сынамаларға (эталондарға) қойылатын талаптарды атап шығу 
2.2 сынаманың альфа-талдауын жүргізуді көрсету 
3  сынамаларды радиометрлік өлшеу 
3.1  бақылау нүктесінде жүргізілетін радиометрлік жұмыстарды түсіндіру 

3.2  сынаманың бэта-талдауын жүргізу әдістемесін көрсету 
 
М.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды жүзеге 
асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік 
әдістер туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық 
спектрометрия әдістерінің физикалық негіздері; 
амплитудалық анализаторлардың негізгі тораптары және 
жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті 
сәулеленудің затпен әрекеттесу теориясы негіздері; 
жартылай өткізгіш детекторлардың көмегімен 
радиоактивті сәулелену спектрометриясының физикалық 
негіздері; радиоактивті сәулелену спектрлерін түсіндірудің 
қарапайым амалдары; технологиялық тәртіптердің 
үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары 
матақырыптика негіздері; радиометрлік аппаратураның 
негізгі тораптарының құрылысы; радиоактивті 
сәулеленудің амплитудалық спектрлерін түсіндіру әдістері; 
дистанциялық манипуляторлардың және ыстық 
камералардың құрылысы 
 
М.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (4 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1 өллшеу нәтижелерін өңдеу 
1.1.бақылау өлшеуінің нәтижелерін өңдеу ретін атап шығу 

 
1.2.радиоактивті  сәулеленудің  амплитдалық  спектрлерін  алумен  байланысты 
жазбалар және есептер журналын жүргізуді сипаттау. 
2. радиометрмен жұмыс істеу 
2.1 радиометрдің функционалдық тораптарын және блоктарын атап шығу. 
2.2 радиометрдің фонын компенсациялауды және градуирлеуді сипаттау 
3 аумақты зерттеудің өріс гамма-
спектрометрін дайындау 
3.1  спектрометрдің зауыттық жиынтықтылығын көрсету 
3.2  өріс гамма-спектрометрінің қарапайым олқылықтарын және оларды жою 
тәсілдерін көрсету 
 
М.4 Модулінің технологиялық картасы «Санитарлық-қорғайтын зонада және бақылау зонасында қоршаған орта 
нысандарының радиоактивті ластану деңгейлерін анықтау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  86 сағ. 
№ 
р/
с 
 
Тақыр
ыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлы
қтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту мазмұны 
1  Ластан
у 
деңгейі
н 
анықта
у 
Радиомет
рлік 
зерттеуле
рді 
жүргізу 
жұмыста
рының 
тәжірибе
лік 
тәжірибес
і 
ядролық  физика,  радиохимия  және 
радиоактивті 
сәулеленудің 
затпен 
әрекеттесу 
теориясы 
негіздері; 
жартылай  өткізгіш  детекторлардың 
көмегімен  радиоактивті  сәулелену 
спектрометриясының 
физикалық 
негіздері; 
радиоактивті 
сәулелену 
спектрлерін  түсіндірудің  қарапайым 
амалдары; 
п 
технологиялық 
тәртіптердің 
үдерістері 
және 
параметрлері. 
 
Радиоизотоптарды 
көп 
каналды 
амплитудалық  талдауларды  және 
үйлесу  және  антиүйлесу  сұлбаларын 
қолданып, 
спектрлары 
бойынша 
сәйкестендіру. 
Радиоизотоптардың 
белсенділігін  қарапайым  спектрлар 
(үш  құрауыштан  көп  емес)  бойынша 
есептеу  және  сынама  белсенділігін 
абсолюттік  әдіспен  анықтау  кезіндегі 
түзетулерді 
есептеу. 
Радиоизотоптарды ыдырау және жұту 
қисықтарымен  сәйкестендіру.  Талдау 
Радиометрлік 
сәулелену 
нәтижелерін 
өңдеу және 
түсіндіру 
әдістемесі 

нәтижелерін 
матақырыптикалық 
статистика әдістерімен өңдеу. 
 
М.4Модулішеңберіндегінегізгіқұзыреттертізбесі, (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді 
жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік әдістер 
туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық спектрометрия 
әдістерінің физикалық негіздері; амплитудалық 
анализаторлардың негізгі тораптары және жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті сәулеленудің 
затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай өткізгіш 
детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары матақырыптика 
негіздері; радиометрлік аппаратураның негізгі тораптарының 
құрылысы; радиоактивті сәулеленудің амплитудалық 
спектрлерін түсіндіру әдістері; дистанциялық 
манипуляторлардың және ыстық камералардың құрылысы 
 
М.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (3 деңгей) 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. рентген радиометрлік әдіс  
1.1. рентген радиометрлік әдіспен шешілетін есептерді атап шығу 
1.2.әдістің әртүрлілігін көрсету 
2. радиометрді баптау 
2.1. радиометрді тіркедің энергетикалық шегін баптау ретін атап шығу, 

2.2.радиометрдің жөндеуін жүргізу 
2.3. магнитометрді далада жұмыс жасауға дайындау 
3. өз міндеттерін қауіпсіз атқару 
3.1. радиоактивті материалдармен жұмыс істеу ережелерін атау 
 
М.4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Міндеттерді дербес анықтауды, 
бағынышты қызметкерлермен 
нормалардың жүзеге асырылуының 
ұйымдасуын және бақылауын, 
радиометрлік зерттеулерді жүргізу 
(өлшеу және нәтижелерді өңдеу) 
бойынша негізгі фукнцияларды 
жүзеге асыру кезіндегі нәтижелерге 
жауапкершілікті тұспалдайтын, 
жетекшілік астында нормаларды 
жүзеге асыру бойынша атқарушы-
басқарушылық қызмет 
Радиометрлік 
зерттеулерді жүргізу 
жұмыстарының 
тәжірибелік 
тәжірибесі 
Радиоактивті сәулелену спектрлары және спекрометрлік 
әдістер туралы негізгі мәліметтер; сцинтилляциялық 
спектрометрия әдістерінің физикалық негіздері; 
амплитудалық анализаторлардың негізгі тораптары және 
жұмыс істеу қағидасы. 
Ядролық физика, радиохимия және радиоактивті 
сәулеленудің затпен әрекеттесу теориясы негіздері; жартылай 
өткізгіш детекторлардың көмегімен радиоактивті сәулелену 
спектрометриясының физикалық негіздері; радиоактивті 
сәулелену спектрлерін түсіндірудің қарапайым амалдары; 
технологиялық тәртіптердің үдерістері және параметрлері. 
Радиотехника, радиоэлектроника және жоғары 
матақырыптика негіздері; радиометрлік аппаратураның 
негізгі тораптарының құрылысы; радиоактивті сәулеленудің 
амплитудалық спектрлерін түсіндіру әдістері; дистанциялық 
манипуляторлардың және ыстық камералардың құрылысы 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.09 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет