ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.

бет6/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Оқу құралдары: 
-Романец Ю.В., 
Тимофеев П.А., 
Шаньгин В.Ф. 
Защита информа- 
ции в компьютер-
ных системах и 
сетях. Под ред. В.Ф. 
Шаньгина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. 
- М.:Радио и связь, 
2001. - 376 с.: ил. 
-Череватова Т.Ф. 
Информационная 
безопасность и 
защита информации 
: Учебное пособие / 
Т. Ф. Череватова. - 
2009. - 59,3 МБ. 
3. 
 
Компьютер 
жүйелерінде 
мәліметтердің 
қауіпсіздігін 
бақылау 
Компьютер 
жүйелерінде 
мәліметтердің 
қауіпсіздігін 
бақылаупроцесін 
қамтамасыз ету 
-ақпараттық жүйелердегі 
әр түрлі деңгейдегі 
рұқсатты ұйымдастыру 
принциптері, қазіргі 
кездегі ақпараттық 
жүйедегі қауіпсіздік 
саясаты; 
-стандарттау және 
сертификаттаудың 
-резервті көшіру 
жоспарын құру; 
-Резервті көшіру 
қашықтығын анықтау; 
- өз құзыреттілігі 
шеңберінде ақпараттық 
жүйе қолданушысының 
әр түрлі деңгейдегі 
рұқсатын ұйымдастыру; 

халықаралық жүйесі, 
өнімнің сапасын 
қамтамасыз ету жүйесі, 
сапаны бақылау әдістері  
-мәліметтер базасының 
сұраныстары тілін 
қолдана отырып, 
мәліметтерді бақылау, 
мәліметтердің бүтіндік 
шексіздігін анықтау; 
- сертификаттау 
жүйесінің құжаттары мен 
негізгі ережелерін 
қолдану 
 -Алферов 
А.П., 
Зубов 
А.Ю., 
Кузьмин А.С., Чере-
мушкин 
А.В. 
Основы 
криптографии: 
Учебное пособие. 
3-е изд., испр. и доп. 
- М.: 2005. - 480с. 
- Введение в 
криптографию/ Под 
общ. ред. В.В. 
Ященко. - 3-е изд., 
доп. - М.: 2000.-
288с. 
- Нечаев В.И. 
Элементы 
криптографии 
(Основы теории 
защиты 
информации): Учеб. 
Пособие для ун-тов 
и пед. вузов./ Под 
ред. В.А. 
Садовничьего - М.: 
Высш. шк., 1999 - 
109с. 
- Яворский В. 
 
4. 
Ақпараттық жүйені 
эксплуатациялау 
кезінде жұмыстағы 
жағдайларды 
талдауды талап 
ететін әр түрлі 
тәжірибелік үлгілі 
есептерді шешу  
Ақпараттық жүйені 
эксплуатациялау 
кезінде жұмыстағы 
жағдайларды 
талдауды талап 
ететін әр түрлі 
тәжірибелік үлгілі 
есептерді шешу 
-ұйымды 
автоматтандырудың 
мақсаты; 
- ақпараттық жүйенің 
міндеттері мен қызметі; 
- ұйымдастыру 
құрылымдарының 
түрлері; 
-бизнес-процестердің 
реинжинирингі; 
- ақпараттық жүйені 
құрудың негізгі 
модельдері, олардың 
құрылысы, ерекшеліктері 
мен қолданылу 
облыстары; 
-ақпараттық жүйені 
дайындауда 
-компьютерлік жүйелерді 
жобалауда тіршілік 
айналымын анықтау; 
- ұйымның бизнес-
процесін дамыту 
стратегиясын анықтау 
әдістері және бұйымдық 
облысын бағалау әдістері 
мен критерийлерін 
қолдану; 
-ұйымның 
архитектуралық 
сызбасын құру; 
- бұйымдық облысына 
талдау жүргізу; 
-ақпараттық жүйе мен 
бағдарламалық 
құралдарды құру 

қолданылатын 
бағдарламалық 
құралдардың 
ерекшеліктері  
модельдеріне таңдау 
жүргізу; 
- бағдарламалық 
құжаттаманы рәсімдеу 
стандарттарын қолдану 
арқылы бағдарламалық 
және техникалық 
құжаттаманы рәсімдеу; 
- өнім (қызмет) мен 
процестің негізгі 
түрлеріне қойылатын 
нормативті құжаттардың 
талаптарын қолдану 
Экономическая 
информатика и 
информационные 
системы 
(лабораторный 
практикум) : 
Учебное пособие / 
В. Яворский, А. 
Амиров. - Астана: 
Фолиант,2008.-208с.  
-Тулегулов А. 
Информационные 
системы в произ-
водстве : Учебник /  
А. Тулегулов. -
Астана: Фолиант, 
2009.- 320 с.  
- Избачков Ю.С. 
Информационные 
системы : Учебник 
для вузов / Ю. С. 
Избачков, 
В.Н.Петров. - 2-е 
изд. - СПб. : Питер, 
2008. - 656 с. 
 
D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 

Ақпараттық жүйені 
эксплуатациялау және 
модификациялау. Өз бетімен 
тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және 
функцияларын бағынушы 
жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды 
қарастыратын кәсіптік 
фнукцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-
басқарушы қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске 
асыру кезінде өзінің және 
басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау 
бойынша талаптарды орындауға 
жауапкершілік атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен 
талдауды талап  ететін 
күрделілігі әр түрлі деңгейдегі 
типтік практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
Ақпараттық жүйені сүйемелдеуді іске асыру, 
техникалық құжаттамаға сәйкес нақты 
пайдаланушы үшін күйге келтіру. 
Маңызды жағдайда құжаттаманы қолдау. 
Ақпараттық жүйенің функционалдығын кеңейту 
және ақпараттық жүйені эксплуатациялауды 
тоқтату немесе реинжиниринг туралы шешім 
қабылдау. 
Жүйені эксплуатациялау процесі кезінде пайда 
болатын техникалық мәселелерді 
идентификациялау. 
Сүйемелдеу кезеңінде құжаттаманы жүргізу. 
Ақпараттық жүйенің мәліметтер базасын 
сақтау және қалпына келтіру. 
Резервті көшіру жоспарын құру, резервті көшіру 
қашықтығын анықтау. 
Өз құзыреттілігі шеңберінде ақпараттық жүйе 
қолданушысының әр түрлі деңгейдегі рұқсатын 
ұйымдастыру. 
Мәліметтер базасының сұраныстары тілін 
қолдана отырып, мәліметтерді бақылау.   
Компьютерлік жүйелерді жобалауда тіршілік 
айналымын анықтау. 
Ұйымның бизнес-процесін дамыту 
стратегиясын анықтау әдістері және бұйымдық 
облысын бағалау әдістері мен критерийлерін 
қолдану. 
Ұйымның архитектуралық сызбасын құру. 
ақпараттық жүйені сүйемелдеудің негізгі 
міндеттері; 
қызмет көрсетілетін ақпараттық жүйені 
техникалық сүйемелдеу және жаңарту 
бойынша регламенттер 
сынау түрлері;  
сапаның атрибуттары мен 
сипаттамалары; 
сапаны бақылау және қамтамасыз ету 
әдістері;  
резервті көшіру әдістері және 
терминология;  
жүйенің бас тартулары; 
ақпараттық жүйедегі ақпаратты қалпына 
келтіру; 
ақпараттық жүйелердегі әр түрлі 
деңгейдегі рұқсатты ұйымдастыру 
принциптері, қазіргі кездегі ақпараттық 
жүйедегі қауіпсіздік саясаты; 
стандарттау және сертификаттаудың 
халықаралық жүйесі, өнімнің сапасын 
қамтамасыз ету жүйесі, сапаны бақылау 
әдістері; 
ұйымды автоматтандырудың мақсаты; 
ақпараттық жүйенің міндеттері мен 
қызметі; 
ұйымдастыру құрылымдарының 
түрлері; 

Бұйымдық облысына талдау жүргізу. 
Ақпараттық жүйе мен бағдарламалық 
құралдарды құру модельдеріне таңдау жүргізу. 
Бағдарламалық құжаттаманы рәсімдеу 
стандарттарын қолдану арқылы бағдарламалық 
және техникалық құжаттаманы рәсімдеу. 
Өнім (қызмет) мен процестің негізгі түрлеріне 
қойылатын нормативті құжаттардың 
талаптарын қолдану. 
Сапа жүйесінің құжаттарын қолдану. 
Сертификаттау жүйесінің негізгі ережелері мен 
құжаттарын қолдану.  
бизнес-процестердің реинжинирингі; 
ақпараттық жүйені құрудың негізгі 
модельдері, олардың құрылысы, 
ерекшеліктері мен қолданылу 
облыстары; 
ақпараттық жүйені дайындауда 
қолданылатын бағдарламалық 
құралдардың ерекшеліктері 
ақпараттық жүйені жобалаудың әдістері 
мен құралдары; 
жүйелі талдаудың негізгі түсініктері; 
стандарттау және сертификаттаудың 
халықаралық және ұлттық жүйелері, 
өнімнің сапсын қамтамасыз ету жүйесі, 
сапаны бақылау әдістері.  
 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1. Ақпараттық жүйедегі ақпаратты 
эксплуатациялау және модификациялау, 
қорғау әдістерін түсіну.  
1.1 Ақпараттық жүйені сүйемелдеудің негізгі міндеттерін түсіндіру; 
1.2 Қызмет көрсетілетін ақпараттық жүйені техникалық сүйемелдеу және жаңарту 
бойынша регламенттерді көрсету; 
1.3 Сынау түрлерін, сапаның атрибуттары мен сипаттамаларын атау;   
1.4 Сапаны бақылау және қызмет көрсету әдістерін бейнелеу;   
1.5 Резервті көшіру терминологиясы мен әдістерін түсіндіру;   
1.6 Жүйенің мүмкін болатын тоқталуларын көрсету; 
1.7 Ақпараттық жүйедегі ақпаратты қалпына келтіру әдістерін атау және суреттеу;  

1.8 Ақпараттық жүйеге әр түрлі деңгейдегі рұқсатты ұйымдастыру принципін 
түсіндіру; 
1.9 Қазіргі кездегі ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі саясатының негізгі 
принциптерін анықтау. 
2. Ақпараттық жүйені модификациялау 
кезінде мұғалімнің берген тапсырмасын 
қалыптастыру және мұғалім берген 
тапсырмаға сәйкес ақпараттық жүйені 
модификациялау  
2.1.Бастапқы мәліметтерді зерттеу; 
2.2 Ақпараттық жүйені модификациялаудың міндеттерін қалыптастыру; 
2.3 Ақпараттық жүйені модификациялауды іске асыру; 
2.4 Ақпараттық жүйені модификациялау бойынша тапсырма дұрыс және толық 
орындалғаны туралы қорытынды жасау. 
3. Берілген ақпараттық жүйе үшін 
пайдаланушының нұсқаулығын 
оқығаннан кейін, сол ақпараттық жүйені 
пайдаланушының жұмысында 
қарастырылған әрекеттерді орындау  
3.1 Берілген ақпараттық жүйе үшін пайдаланушы нұсқаулығын оқу; 
3.2 Берілген ақпараттық жүйемен пайдаланушы жұмыс істегенде 
қарастырылатын әрекеттерді біртіндеп орындау;  
3.3 Әрекеттер толық орындалғаны және мұғалім берген тапсырманың 
шешілгендігі туралы қорытынды жасау 
 
D.2 Модулінің технологиялық картасының үлгісі «Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау 
әдістерін іске асыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 с 
№ 
р/с  Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1.  Автоматтандырылға
н ақпараттық 
жүйелерде 
ақпаратты қорғау 
құралдары 
Есептеуіш 
ресурстарын қорғау 
құралдарын қолдану, 
парольдік 
идентификациялауды 
қолдану және рұқсат 
етілмеген 
пайдаланушының 
мәліметтері және 
ақпараттарына 
рұқсатты шектеу 
- автоматтандырылған 
ақпараттық жүйені 
пайдаланушылардың 
түрлері және олардың 
құқығы; 
- жқұмбақсөз түсінігі, 
және оны құру, сақтау, 
ауыстыру және қолдану 
әдістері; 
- мәліметтерді архивтеу 
әдістері және жүйе істен 
шыққан кезде 
мәліметтерді қалпына 
келтіру 
- автоматтандырылған 
ақпараттық жүйені 
пайдаланушының 
құқықтарын шектеу; 
- Жұмбақсөз 
идентификациясын 
қолдану; 
- резервті көшіру кезінде 
мәліметтерді сақтау және 
архивтеу; 
- ақпаратты автоматты 
өңдеу, сақтау және 
жіберуге рұқсат етілмеген 
мүмкіншілік болған кезде 
оның шегін төмендететін 
жағдай жасау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Материалдар: 
- кабель; 
- қыспақ; 
- тестер; 
- коннектор; 
- вирусқа қарсы 
бағдарламалар. 
Оқу 
материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша 
нұсқаулық; 
- сынақтар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
-Романец Ю.В., 
Тимофеев П.А., 
Шаньгин В.Ф. 
Защита информации 
в компьютерных 
системах и сетях. 
2.  Автоматтандырылға
н 
ақпараттықжүйедегі 
ақпаратқа рұқсат 
Автоматтандырылған 
ақпараттықжүйедегі 
ақпаратқа рұқсатты 
басқаруды іске асыру 
-әрбір объектіге дербес 
идентификаторды беру 
әдістері; 
- бекітілген регламентке 
сұралған ресурстар мен 
процедуралардың апта 
күнін, тәулік уақытының 
сәйкес келуін тексеру 
және дұрыстығын 
орнату әдістері;  
-қорғалатын ресурстарға 
үндеулерді хаттамалау 
-берілген идентификатор 
бойынша объект немесе 
субъектті 
аутентификациялау; 
- қызметке тексеру 
жүргізу, тіркеудің 
бекітілген регламенті 
шегінде жұмыс жағдайын 
жасау және рұқсат беру; 
- рұқсат етілмеген әрекет 
жасаған кезде әрекет 
жасау;  

жолдары, рұқсат 
етілмеген әрекеттер 
кезіндегі сигнализация, 
өшіру, жұмыстың 
бөгелуі және сұраныстан 
бас тарту. 
- пайдаланушыларды 
идентификациялау, 
ақпараттық жүйе 
ресурстарын басқару 
Под ред. В.Ф. 
Шаньгина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. 
- М.:Радио и связь, 
2001. - 376 с.: ил. 
-Череватова Т.Ф. 
Информационная 
безопасность и 
защита информации 
: Учебное пособие / 
Т. Ф. Череватова. - 
2009. - 59,3 МБ. 
-Алферов А.П., 
Зубов А.Ю., 
Кузьмин А.С., 
Черемушкин А.В. 
Основы 
криптографии: 
Учебное пособие. 3-
е изд., испр. и доп. - 
М.: 2005. - 480с. 
- Введение в 
криптографию/ Под 
общ. ред. В.В. 
Ященко. - 3-е изд., 
доп. - М.: 2000.-
288с. 
3.  Автоматтандырылға
н ақпараттық 
жүйеде ақпаратты 
қорғау әдістері  
Ақпараттық жүйені 
қорғауда физикалық, 
аппараттық-
бағдарламалық, 
аппараттық, 
бағдарламалық, 
криптографиялық, 
ұйымдастырушылық, 
заңды және саналы-
этикалық сияқты 
механизмдерді 
қолдану 
-ақпаратты қорғаудың 
заңды және моральді-
этикалық нормалары; 
- ақпараттық жүйені 
қорғау механизмдері: 
физикалық, аппараттық-
бағдарламалық, 
аппараттық, 
бағдарламалық, 
криптографиялық, 
ұйымдастырушылық 
-криптографиялық бекіту 
арқылы 
автоматтандырылған 
ақпараттық жүйедегі 
ақпаратты қорғау 
әдістерін қолдану; 
- орнатылған моральді 
және этикалық 
нормаларды сақтау 
арқылы қызметкерлер мен 
пайдаланушыларды 
жүйені бұзбауға шақыру; 
- қорғалатын ақпаратты 
жіберу, өңдеу ережелерін 
сақтауға мәжбүр болатын  
материалдық, әкімшілік 
немесе қылмыстық 
жауапкершілікпен қауіп-
қатерде болатындай 
қорғау әдістерін қолдану 

- Нечаев В.И. 
Элементы 
криптографии 
(Основы теории 
защиты информа-
ции): Учеб. Пособие 
для ун-тов и пед. 
вузов./ Под ред. 
В.А. Садовничьего - 
М.: Высш. шк., 1999 
- 109с. 
 
D.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Автоматтандырылған ақпараттық 
жүйелерде ақпаратты қорғау әдістерін 
қолдану. Өз бетімен тапсырманы 
анықтау, ұйымдастыру және 
функцияларын бағынушы жұмыскерлер 
арқылы іске асыруды бақылауды 
қарастыратын кәсіптік фнукцияларды 
іске асыру бойынша дербес атқарушы-
басқарушы қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру 
кезінде өзінің және басқалардың 
қауіпсізідігіне, қоршаған ортаны қорғау 
бойынша талаптарды орындауға 
жауапкершілік атқару. 
Әр түрлі қосымшалар үшін ақпаратты өңдеу 
алгоритмдерін қолдану, ақпаратты өңдеу 
бойынша міндеттерді математикалық және 
ақпараттық қоюды іске асыру. Шынайы 
уақыттың экспертті жүйелерін, 
статистикалық экспертті жүйелерді қолдану 
арқылы интеллектуалдық жүйелердің 
қолданбалы мәселелерін шешу.  
Тәуелсіз бағдарламаларды құру үшін 
құрылымдық, объектілі-бағдарланған 
бағдарламалау тілдерін қолдану және 
қосымшаның графикалық интерфейсін 
дайындау. 
Ақпаратты өңдеудің негізгі түрлері 
мен процедуралары, ақпаратты 
өңдеу міндеттерін шешу әдістері 
мен модельдері (есепті 
генерациялау, шешім қабылдауды 
қолдау, мәліметтерді талдау, 
жасанды интеллект, бейнелерді 
өңдеу); сервистік бағдарланған 
архитектуралар, CRM-жүйесі, ERP-
жүйесі;  
Объектілі-бағдарланған 
бағдарламалар; тілдің 
арнайылылығы, графикалық 
пайдаланушы интерфейсін құру  

Жұмыс жағдайларын өз бетімен 
талдауды талап  ететін күрделілігі әр 
түрлі деңгейдегі типтік практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
Қосымшаны дайындау және жабдықтық 
құралдарды қолдану арқылы жобаны 
басқару міндеттерін қалыптастыру бойынша 
жоба құрастыру  
(GUI), файлдық енгізу-шығару, 
желілік сервер және желілік клиент 
құру; ақпараттық жүйені құру, 
басқару және атқаруға арналған 
платформалар; дайындау жобасын 
басқарудың негізгі процестері.  
 
D.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1. Белгілі бір 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйеге пайдаланушылардың 
құқықтарын шектеу 
1.1. Мұғалім ұсынған автоматтандырылған ақпараттық жүйенің пайдаланушыларына әр 
түрлі мүмкін болатын құқық беру; 
1.2. Автоматтандырылған ақпараттық жүйені максималды құқығы бар пайдаланушы – 
басқарушыны құру;   
1.3.Автоматтандырылған ақпараттық жүйеде шектеулі құқығы бар пайдалнушыларды 
құру. 
2. Мәліметтерді архивтеу, 
резервті көшірме құру, 
ақпараттық жүйеде құпиясөз беру 
2.1. Мәліметтерді архивке салу; 
2.2 Мәліметтерді резервті көшіруді іске асыру; 
2.3. Құпиясөз беру;  
2.4. Желі аралық экранды, антивирустық бағдарламалық жабдықтаманы қолдану, 
мәліметтерді архивтеу және резервті көшіру арқылы ақпараттық жүйедегі ақпараттардың 
жеке элементтерін қорғауды іске асыру.  
3. Ақпараттық жүйеде құпиясөз 
идентификациясын беру 
3.1.Ақпараттық жүйеге жүйе басқарушысы ретінде кіруді жүзеге асыру; 
3.2Ақпараттық жүйеде қолданылып жүрген құпиясөздерді өзгерту;  
3.3Ақпараттық жүйеге жаңа құпиясөздер беру
3.4 Ақпараттық жүйеде жасалынған өзгерістерден шықпас бұрын сақтап қою. 
4. Ақпаратты өңдеу бойынша 
математикалық және ақпараттық 
4.1Ақпаратты өңдеудің негізгі түрлерін және процедураларын көрсету;  

тапсырманы қоюды іске асыру 
әдістерін түсіну, әр түрлі 
қосымшалар үшін ақпаратты 
өңдеу алгоритмдерін қолдану 
4.2Ақпаратты өңдеудің тапсырмаларын шешудің модельдері мен әдістерін атау (есепті 
генерациялау, шешім қабылдауды қолдау, мәліметтерді талдау, жасанды интеллект, 
бейнелерді өңдеу);  
4.3Сервистік-бағдарланған архитектураны қолдану мүмкіншілігін бейнелеу; 
4.4Әр түрлі қосымшалар үшін ақпаратты өңдеудің алгоритмдерін ісен асыру кезіндегі 
объектілі-бағдарланған бағдарламалардың артықшылықтарын көрсету;  
4.5 Тілдің, графикалық пайдаланушы интерфейсін құру  (GUI), файлдық енгізу-шығару, 
желілік сервер және желілік клиент құруды егжей-тегжейлі көрсету;  
4.6 ақпараттық жүйені құру, басқару және атқаруға арналған платформалар; дайындау 
жобасын басқарудың негізгі процестерін атау. 
 
D.3 Модулінің технологиялық картасы «Компьютерге сервистік-техникалық қызмет көрсету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 128 с 
№ 
р/с  Тақырыптық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Компьютерді  сынау 
және 
диагностикалау 
бағдарламалау 
утилиттерінің 
түрлері 
Компьютерді  сынау 
және  диагностикалау 
бағдарламалау 
утилиттерінің  түрін 
таңдау 
- компьютерді сынау 
және диагностикалау 
утилитінің түрлері; 
- сынау және 
диагностикалау 
түрлерінің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері; 
- сынайтын және 
диагностикалайтын 
- компьютерді сынау 
және диагностикалау 
утилиттерінің түрлерін 
ажырата алу;; 
- оларды ажырататын 
ерекшеліктері мен 
жұмыс өнімділігін 
талдау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Бағдарламалық 
жабдықтама: 
- сынау және 
диагностикалау 
бағдарламалары; 

бағдарламалардың 
құрамы мен мақсаты
 
- бенчмаркингті 
бағдарламалар 
Материалдар: 
- бұрағыш және оны 
толықтырушылар;  
-периферийлі 
құрылғылар;  
- ақпаратты 
тасымаладушылар; 
- ОЖ дистрибутивтері; 
- утилиттер. 
Оқу материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 
бойынша нұсқаулық;; 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу құралдары: 
- Гордеев А. В., 
Молчанов А. Ю.  
Системное 
программное 
обеспечение: Учебник/ 
А. В. Гордеев, А. Ю.  

Сынау және 
диагностикалау 
бағдарламаларының 
құралдары арқылы 
аппараттық және 
бағдарламалық 
құрамдары туралы 
ақпарат жинау 
Сынау және 
диагностикалау 
бағдарламаларының 
құралдары арқылы 
аппараттық және 
бағдарламалық 
құрамдары туралы 
ақпарат жинау 
-сынау және 
диагностикалау 
бағдарламаларының 
түсініктері; 
-компьютерді сынау 
және диагностикалау 
бағдарламалары 
ортасында олардың 
аппараттық және 
бағдарламалық 
құрамдары және жүйе 
туралы ақпаратты жинау 
бойынаш жұмыстың 
негізгі жолдары  
 
- сынайтын және 
дагностикалау 
бағдарламаларының 
көмегімен аппараттық 
және бағдарламалық 
құрамдары және жүйе 
туралы ақпарат жинау; 
-алынған ақпаратты 
талдау, жүйе мен оның 
құрамының өнімділігі 
туралы қорыытнды 
жасау. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал