ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.

бет5/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Оқу құралдары: 
- Пиз А. Роберт. 
Практическая 
электроника 
аналоговых 
устройств. Поиск 
неисправностей и 
отработка 
проектируемых схем 
/ Пиз А. Роберт ; Пер. 
с англ. - М. : ДМК 
Пресс, 2001. - 320 с., 
ил. - (Учебник). - 
ISBN 5-94074-004-9. 
- б.ц. 
-КомпьютерПресс 
№6 2005 г. 
- Цай Д. 
Устройство и ремонт 
персонального 
компьютера : 
Учебник / Д. Цай. - 
Астана : Фолиант, 
2007. - 208 с. - 


Ақаулықтарды
ң себептерін 
анықтау және 
қоректендіру 
көзіне (ҚК) 
шамалы жөндеу 
жүргізу 
Ақаулықтардың 
себептерін анықтау және 
қоректендіру көзіне (ҚК) 
шамалы жөндеу жүргізу 
-ҚК типтік ақаулары және 
оларды жою жолдары; 
- ҚК түйіні аймағында 
басып шығару платасына 
тетіктерді тағайындау – 
ҚК кірісіндегі 
сақтандырғыштың 
мақсаты және қызметі; 
- тексеру әдістері: 
түзеткіш көпірдің 
диодтары, оған ену 
жолындағы термистор; 
енгізу фильтрінің 
конденсаторы, кілтті 
транзистор.  
- қоректендіру сымын 
және электр желісінде 
қоректендіретін 
кернеудің барын 
тексеру;  
- ҚК түйіні аумағында 
басып шығаратын плата 
тетіктерін тексеру; 
- қолданылатын 
микросызба және 
транзисторлардың түрі 
бойынша ҚК негізгі 
сызбасын анықтау; 
- ҚК енгізу жолында 
балқыма 
сақтандырғышты 
тексеру; 
- күшті 
трансформатордың 
екіншілік орамының 
шығысында қысқа 
мерзімге 
тұйықталуының 
болмауын тексеру; 
- тетіктердің 
шығысында әлсіз 
дәнекерленгендіктен, 
басып шығаратын 
(Профессиональное 
образование). - ISBN 
9965-35-228-3 : б.ц 
-Селина Н.Н. 
Персональный 
компьютер. Просто 
как дважды два / Н. 
Н. Селина. - М. : 
Эксмо, 2008. - 256 с. - 
ISBN 978-5-699-
11610-2 : б.ц. 
- Леонтьев В. 
Выбираем ноутбук / 
В. Леонтьев. - М. : 
ОЛМА Медиа Групп, 
2009. - 256 с. - 
(Компьютерная 
академия на дому). - 
ISBN 978-5-373-
02101-2. - б.ц. 
- Коксеген А.Е. 
Микропроцессорные 
технологии : Учебное 
пособие / А. Е. 
Коксеген. - Астана : 
Фолиант, 2008. - 120 
с. - ISBN 9965-35-
535-5. - 396 т. 00 т. 

платаның 
тасымаладушыларында 
үзіктер мен сызаттарды 
тексеру.  
- Леонтьев В.П. 
Персональный 
компьютер. 
Карманный 
справочник / В. П. 
Леонтьев. - М. : 
Олма-пресс, 2004. - 
928 с., ил. - ISBN 5-
224-04491-Х. 
-Ан Пей. 
Сопряжение ПК с 
внешними 
устройствами / Ан 
Пей ; Пер. с англ. - 
М. : ДМК Пресс, 
2001. - 320 с.,ил. - 
ISBN 5-94074-076-6. 
- б.ц. 

Принтердің 
ақаулықтарын 
диагностикалау 
және жөндеу 
Принтердің 
ақаулықтарын 
диагностикалау 
және 
жөндеуді іске асыру 
-принтердің 
негізгі 
тораптары  және  олардың 
байланысы; 

ақаулық 
туралы 
пайдаланушыға 
белгі 
беретін 
зуммердің 
дыбыстық 
сигнализациясының 
мағынасы; 
-  принтерге  алдын  ала 
жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізу 
және 
майлау 
әдістері; 
-принтерді 
бөлшектеу 
сызбасы  және  майлау 
орындарының орналасуы; 
-  күймешелердің  орын 
ауыстыру  мхеанизмінің, 
қағазды  беру  механизмі 
және 
принтердің 
ластануының 
ақаулықтарын анықтау. 
-принтерді бөлшектеу 
және майлау бойынша 
алдын ала жұмыстарды 
жүргізу; 
- күймешелердің орын 
ауыстыру 
механизмінің, қағазды 
беру механизмі, 
сонымен қатар 
принтердің 
ластануымен 
байланысты 
ақаулықтарды жою;  
-микросызба 
кристалында контактілі 
өткізгіштің үзілуі және 
контактінің болмауы; 
толық емес логикалық 
деңгейлер; транзистор, 
регистр, 
конденсатордың 
параметрлерінің 
өзгеруі; кернеудің қате 
деңгейі; торап немесе 

компоненттің 
жұмысының уақытша 
диаграммасының 
бұзылуымен 
байланысты 
ақаулықтардың себебін 
анықтау және жою.   

Периферийлі 
құрылғылардың 
басқа 
түрлеріндегі 
ақаулықтарды 
іздеу және 
шамалы жөндеу 
жүргізу 
Периферийлі 
құрылғылардың басқа 
түрлеріндегі 
ақаулықтарды іздеу және 
шамалы жөндеу жүргізу 
-пернетақта құрылғысы, 
контак матрицасы 
(клавиш); 
- пернетақта 
бақылаушысының 
құрылымдық сызбасы; 
- ДК пернетақтаның 
байланысу реті; 
- POST сынау кезінде 
пернетақтаның 
қателерінің стандартты 
кодтарының мәні; 
- әр түрлі түрдегі тышқан 
манипуляторларының 
құрылғысы және негізгі 
элементтері 
- пернетақта мен 
тышқанға алдын ала 
қызмет көрсету 
жұмыстарын жүргізу 
(пернетақта мен 
тышқанды тазалау); 
- периферийлі 
құрылғыға шамалы 
жөндеу жүргізу; 
- периферийлі құрылғы 
мен олардың жеке 
тетіктеріне 
ауыстырулар жүргізу.  
 
В.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 

Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, 
жаңарту және қалпына келтіруді және 
серверге жүйе конфигурациясын күйге 
келтіруді іске асыру.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын 
кәсіптік фнукцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-басқарушы 
қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен талдауды 
талап  ететін күрделілігі әр түрлі 
деңгейдегі типтік практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
Ақаулықтар 
бұзылулардың себептерін 
анықтау және оларды 
жою шараларын 
қарастыру 
Микропроцессорлық жүйенің (МПЖ) базалық 
функционалды сызбасы; микробақылаушы жүйені 
ұйымдастыру және басқарудың (контроллер) типтік 
жүйесінің құрылысы; МПЖ сынау әдістері және 
дұрыстау тәсілдері; 
Интернет арқылы әр түрлі құрылғылардың 
ақпараттық әрекеттесуі; МПЖ қолдану және 
шығару жағдайы; дербес компьютерді орнату және 
конфигурациялау әдістері және олардың жұмысын 
бағдарламалық қолдау; периферийлі құрылғылар 
жұмысының физикалық негіздері және құрудың 
негізгі принциптері; стандартты және стандартты 
емес бағдарламалық утилиттерді (БУ) қосу әдістері; 
ақаулықтардың және мүмкін болатын тоқтап 
қалулардың себептері.
 
 
В.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.Периферийлі құрылғылардың 
ақаулықтарының себептерін анықтау 
тәсілдері мен жолдары және оларға 
шамалы жөндеу жүргізу әдістерін 
сипаттау 
1.1 Ақаулық пен тоқтап қалудың себептерін анықтаудың жолдарын түсіндіру; 
1.2 Периферийлі құрылғының ақаулығын жою бойынша әрекеттерді сипаттау; 
1.3 Периферийлі құрылғыға шамалы жөндеу жүргізу кезінде қолданылатын 
көбірек сәйкес келетін әрекеттерді атау және көрсету.   

2.Принтердің ақаулықтарының себептерін 
анықтау және шамалы жөндеу жүргізу. 
Ақаулықтың түрі: принтер істемейді, 
қорек индикаторы жанбайды 
2.1 Ақаулықтардың себептерінің бірін анықтау: 
a)сақтандырғыштың күйіп кетуі; 
b)желілік фильтр істен шыққан; 
c)күш трансформаторы істен шыққан. 
2.2 Ақаулықты жою әдісін таңдау:  
a)  сақтандырғышты ауыстыру; 
b) фильтрдің бұзылған компонентін жою;  
c) орамдардың дұрыстығын тексеру.  
2.3 Принтердің штаттық режимде жұмыс істейтіні және құжатты басып шығару 
тоқтаусыз және жақсы сапада атқарылатыны туралы қорытынды жасау  
3.Монитордың ақаулығын 
диагностикалау және шамалы жөндеу 
жүргізу 
3.1 Монитордың корпусын ашу және оның жағдайын бағалау;  
3.2. Қорек блогының жағдайы мен жұмысқа жарамдылығын тексеру;  
3.3.Бұзылған торапты анықтау және диагностика жүргізу;  
3.4. Тетіктерді ауыстыру; 
3.5. Компьютермен комплексте соңғы диагностика, күйге келтіру және сынау 
жүргізу; 
3.6. Монитор режимінің дұрыс ауысун тексеру;  
3.7. Монитор штатты режим жұмыс істейтіні және ақаулықтың жойылғаны 
туралы қорытынды жасау 
4.Принтердің аппараттық ақаулығының 
себебін анықтау 
4.1  Қадамдық қозғалтқыштар, механикалық желінің, блоктау және 
сигнализацияның ретті жұмысын тексеру
4.2 Принтердің қорек кернеуін тексеру; 
4.3 Барлық кварцты генератор, тактілі генератор және бөгелу жолдарының 
жұмыстарын тексеру;  
4.4 Микропроцессор және мирокбақылаушы (қорытындыдағы шаттатық 
белгілердің бар болуы) жұмысын, адрес, мәліметтер әне басқару шиналарының 
қалыптасуы; ПЗУ, ОЗУ және СБИС және бүкіл принтердің контактілеріндегі 
белгілердің жұмысын тексеру;  

4.5 Контактілі ажыратқыштардағы белгілердің болуын тексеру;  
4.6 Алынған мәліметтерді жинақтау және талдау, соның негізінде принтердің 
ақаулығын анықтау.  
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы «Компьютерлік техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 128 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Жұмыс орнын 
ұйымдастыру 
Жұмс орнын 
ұйымдастыру 
- қауіпсіздік техникасы 
ережелері 
- эргономикалық талаптарға 
сәйкес жұмыс орнын 
дайындау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті 
тақта. 
Материалдар: 
- бұрағыш және 
оны 
толықтырушыла
р;  
-периферийлі 
құрылғылар;  
- ақпаратты 
тасымаладушыл
ар; 

Қондырғылар мен 
жабдықтарды 
жұмысқа 
дайындау  
Қондырғылар мен 
жабдықтарды 
жұмысқа дайындау 
- қондырғылардың 
түрлері; 
- қондырғыны 
эксплуатациялау 
бойынша нұсқаулық; 
- материалдар мен 
құралдардың қасиеттері 
- қоректену режимін тексеру; 
- қондырғының қосылу 
ретін қадағалау; 
- құралдар мен 
материалдардың мақсатын 
ажырата білу 

Құрылғылардың 
техникалық 
жағдайын тексеру 
және 
қондырғының 
механикалық 
ақауын іздеу 
Құрылғылардың 
техникалық 
жағдайын тексеру 
және қондырғының 
механикалық ақауын 
іздеу 
- құрылғылардың 
түрлері; 
- ұқрылғылардың 
ерекшеліктері және 
жұмыс істеу 
принциптері;  
- құрылғылардың 
техникалық жағдайларын 
диагностикалау; 

құрылғылардың 
техникалық  ақаулықтарын 
орнату;  

- қондырғылардың 
механикалық 
ақауларының түрлері 

қондырғылардың 
механикалық 
ақауларын 
анықтау 
- ОЖ 
дистрибутивтері

- утилиттер. 
Оқу 
материалдары: 
-  ОЖ орнату 
және қалпына 
келтіру 
бойынша 
нұсқаулық;; 
- сынақтар; 
-жеке 
тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 
Оқу 
құралдары: 
-Селина Н.Н. 
Персональный 
компьютер. 
Просто как 
дважды два / Н. 
Н. Селина. - М.: 

Электронды-
есептеуіш 
техникаларының 
құрылғыларын 
бөлшектеу 
Электронды-
есептеуіш 
техникаларының 
құрылғыларын 
бөлшектеуді орындау 
- қауіпсіздік техникасы 
ережелері 
- Электронды-есептеуіш 
техникаларының 
құрылғыларының 
түрлері 
- құрылғыларды бөлшектеу 
үшін құралдарды дұрыс 
қолдану;  
- есептеуіш техникасының 
құрылғыларын ретпен 
бөлшектеу 

Дербес 
компьютердің 
блоктары, 
тораптары, 
тетіктерін 
ауыстыру 
Дербес компьютердің 
блоктары, тораптары, 
тетіктерін ауыстыру 
- тетіктердің 
сипаттамалары және 
оларға қойылатын 
талаптар; 
- әр түрлі ДЭЕМ 
тетіктері мен 
тораптарының сәйкес 
келуі 
- техникалық құжаттама мен 
анықтамалық 
әдебиетті 
қолдану 
-  толықтыратын  тетіктерді 
қайтадан 
тұтастыруды 
жүзеге асыру 

Электронды-
есептеуіш 
техникасын 
жинақтау 
Электронды-
есептеуіш 
техникасын жинақтау 
- қауіпсіздік техникасы 
ережелері; 
- жүйелі блок, 
периферийлі 
құрылғылардың 
құрылымы 
- есептеуіш техникасының 
құрылғыларын ретпен 
жинау; 
- талап етілетін 
конфигурацияға қажетті 
толықтырушыны таңдау 

Компьютерлік 
қондырғының 
және есептеуіш 
техникасының 
Компьютерлік 
қондырғының және 
есептеуіш 
техникасының 
- компьютер және оны 
толықтырушылардың 
техникалық 
сипаттамалары; 
- қондырғының сыртын 
тексеру және механикалық 
ақауларын анықтау; 

бағдарламалық 
жабдықтамасыны
ң қате жұмыс 
істеуді болдырмау 
бойынша алдын 
ала жұмыстар 
жүргізу 
бағдарламалық 
жабдықтамасының 
қате жұмыс істеуді 
болдырмау бойынша 
алдын ала жұмыстар 
жүргізу 
-кабельдердің түрлері; 
-ДК алдын ала 
жұмыстың әдістері 
- толықтырушылардың 
контактілі топтарын, 
кабельдерін, электр 
байланысының бүтіндігін 
тексеру;   
- компьютердің электрқорегі 
жүйелерін тексеру; 
- бағдарламалық 
жабдықтама жұмысының 
дұрыстығын тексеру; 
- процессор мен аналық 
платаға диагностика 
жүргізу; 
- салқындату жүйесінің 
тиімділігіне сынама жүргізу.  
Эксмо, 2008. - 
256 с.  
- Цай Д. Устрой-
ство и ремонт 
персонального 
компьютера: 
Учебник / Д. 
Цай. - Астана : 
Фолиант, 2007. - 
208 с.  
- Коксеген А.Е. 
Микропроцессор
ные технологии : 
Учебное посо-
бие/А.Е. Коксе-
ген. - Астана : 
Фолиант, 2008. - 
120 с.  
- Пиз А. Роберт. 
  -Практическая 
электроника 
аналоговых 
устройств. 
Поиск неисправ-
ностей и 
отработка 
проектируемых 
схем / Пиз А. 

Орындалған 
жұмыстардың 
сапасын анықтау 
және 
құрылғыныңы 
жұмысқа 
жарамдылығына 
тексеру жүргізу 
Орындалған 
жұмыстардың 
сапасын анықтау 
және құрылғыныңы 
жұмысқа 
жарамдылығына 
тексеру жүргізу 
- арнайы бағдарламалық 
жабдықтаманың 
көмегімен компьютер 
және оның 
құрылғыларын 
диагностикалау және 
сынама жүргізу 

арнайы  бағдарламалық 
жабдықтаманың  көмегімен 
периферийлі  құрылғы  мен 
жөнделген 
есептеуіш 
техникасын  диагностикалау 
және сынама жүргізу 

Роберт ; Пер. с 
англ. - М. : ДМК 
Пресс, 2001. - 
320 с., ил.  
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Компьютер техникасына қызмет көрсету 
және жөндеу жүргізу.  
Өз бетімен тапсырманы анықтау, 
ұйымдастыру және функцияларын 
бағынушы жұмыскерлер арқылы іске 
асыруды бақылауды қарастыратын 
кәсіптік фнукцияларды іске асыру 
бойынша дербес атқарушы-басқарушы 
қызмет. 
Кәсіптік функцияларды іске асыру кезінде 
өзінің және басқалардың қауіпсізідігіне, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша 
талаптарды орындауға жауапкершілік 
атқару. 
Жұмыс жағдайларын өз бетімен талдауды 
талап  ететін күрделілігі әр түрлі 
деңгейдегі типтік практикалық 
тапсырмаларды шешу. 
Компьютерлік жүйе мен 
кешендерінің жұмысқа 
жарамдылығын диагностикалау, 
бақылау және қалпына келтіру. 
Компьютерлік жүйе мен 
кешендеріне жүйетехникалық 
қызмет көрсетуді іске асыру.  
Компьютерлік жүйе мен 
кешендерін жөндеуге және 
техникалық сынауға қатысу. 
Операциялық жүйені, драйверді 
және резидентті бағдарламаларды 
орнату, конфигурациялау және 
күйге келтіру.  
Қауіпсіздік техникасының 
регламенттерін орындау.  
Аппараттық бағдарламалық жүйені 
диагностикалау және бақылаудың 
ерекшеліктері; 
Диагностикалаудың негізгі әдістері; 
СВТ қателігінің орнын анықтау үшін 
арнайы және стандартты бақылау-өлшеу 
аппаратурасын қолданылу облысы және 
мүмкіншілігінің фнукционалды жүйесі 
мен кешенінің аппараттық және 
бағдарламалық құралдары; 
Сервистік құрал мен орнатылған сынақ-
бағдарламаларды қолдану; 
Компьютерлік жүйе мен кешендерді 
конфигурациялау; 
Операциялық жүйені, драйверді және 
резидентті бағдарламаларды орнату, 
конфигурациялау және күйге келтіру; 
Компьютерлік жүйе мен кешендерінің 
тұрақты жұмыс атқаруын қамтамасыз ету 
жолдары 
 

С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
Элементтер  
Белгілер  
1.Компьютер техникасына техникалық 
қызмет көрсету және жөндеуді 
қамтамасыз ету әдістерін түсіну 
1.1 Компьютерлік жүйе және кешенге бақылау, диагностика жасау және қалпына 
келтіру; 
1.2 Компьютерлік жүйе мен кешеніне жүйетехникалық қызмет көрсету; 
1.3 Компьютерлік жүйе мен кешенді жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге 
қатысу; 
1.4 Операциялық жүйені, драйверді және резидентті бағдарламаларды орнату, 
конфигурациялау және күйге келтіру; 
1.5 Қауіпсіздік техника регламенттерін орындау  
2.Мұғалім көрсеткен периферийлі 
құрылғы немесе есептеуіш техникасының 
ақаулығының себебін анықтау. 
Зақымданған құрылғыны ауыстыру 
немесе оны жөндеу.  
2.1 Ақаулықтың себебін анықтау;  
2.2 Жұмыстағы ақаулықты жою; 
2.3 Компьютер қосылған кезде штаттық режимде жұмыс істеуі туралы 
қорытынды жасау 
3.Компьютердегі процессорды ауыстыру 
арқылы компьютер техникасына жөндеу 
жүргізу 
3.1 Компьютерді бөлшектеу, кулер, радиатор және процессорды шығару; 
3.2 Сол аналық платаның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін 
процессордың түрін таңдау және орнату; 
3.3 Термопаста жағып, кулер мен радиаторды орнату; 
3.4 Компьютерді жинауды жүзеге асыру;  
3.5 Процессорды ауыстырып, ары қарай жиналғаннан кейін компьютер 
тоқтаусыз жұмыс істеп тұрғандығы және барлық компьютерлік жүйелер 
штаттық жүйеде жұмыс істеп тұрғандығы туралы қорытынды жасау 
4.Компьютердің қорек блогындағы 
кулерге техникалық қызмет көрсету және 
майлауды іске асыру 
4.1Жүйелі блоктың қапталындағы қақпағын ашу, қорек сымдарынан ажыраты;  
4.2 Қорек блогын бекітіп тұрған төрт винтті ажырату және қорек блогын 
шығару; 

4.3 Қорек блогының қақпағын ашу, шаңсорғыштың көмегімен ішкі бөлшектерін 
тазалау; 
4.4 Винтті бұрау және кулерді шығару; 
4.5Дұрыс жұмыс жасау үшін кулерді майлау; 
4.6 Қорек блогының шусыз жұмыс істегенін және жеткілікті салқындатылғанын 
тексеру және талдау. 
 
 
2 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Ақпараттық жүйелер бойынша техник 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:4  
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы«Ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау және модификациялау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 70 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Ақпараттық жүйені 
сүйемелдеудің 
міндеттерін қою 
Ақпараттық жүйені 
сүйемелдеудің 
міндеттерін қоюды 
анықтау 
-ақпараттық жүйені 
сүйемелдеудің негізгі 
міндеттері; 
-қызмет көрсетілетін 
ақпараттық жүйені 
техникалық сүйемелдеу 
және жаңарту бойынша 
регламенттер  
 
-ақпараттық жүйені 
сүйемелдеуді іске асыру, 
техникалық құжаттамаға 
сәйкес нақты пайдаланушы 
үшін күйге келтіру; 
-маңызды жағдайда 
құжаттаманы қолдау 
Құрал-жабдық: 
-үстелдер; 
-орындықтар; 
-компьютер
-интерактивті тақта. 
Оқу 
материалдары: 
-  ОЖ орнату және 
қалпына келтіру 

2. 
Ақпараттық 
жүйенің 
қызметтерін іске 
асыруды бақылау 
және ұйымдастыру 
Ақпараттық жүйенің 
қызметін іске асыруды 
ұйымдастыру және 
бақылау 
-сынау түрлері; сапаның 
атрибуттары мен 
сипаттамалары; 
- сапаны бақылау және 
қамтамасыуз ету 
әдістері;  
-резервті көшіру әдістері 
және терминология; 
жүйенің бас тартулары; 
- ақпараттық жүйедегі 
ақпаратты қалпына 
келтіру.  
-ақпараттық жүйенің 
функционалдығын кеңейту 
және ақпараттық жүйені 
эксплуатациялауды 
тоқтату немесе 
реинжиниринг туралы 
шешім қабылдау;  
-жүйені эксплуатациялау 
процесі кезінде пайда 
болатын техникалық 
мәселелерді 
идентификациялау; 
- АЖ сүйемелдеу 
кезеңінде құжаттаманы 
жүргізу; 
- ақпараттық жүйенің 
мәліметтер базасын 
сақтау және қалпына 
келтіру.  
бойынша 
нұсқаулық; 
- сынақтар; 
-жеке тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- практикалық 
жұмыстар; 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал