ДҮниежүзілік банк «техникалық ЖӘне кәсіби білім беруді жаңҒырту» жобасы бағдарламалар жинағының жобасыжүктеу 5.18 Kb.

бет10/10
Дата11.04.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2Желі инфрақұрылымының техникалық құралдарын эксплуатациялау, желінің 
апаттан кейінгі жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру сызбасын қолдануды 
суреттеу. 
1.3Техникалық құралдардағы ақаулықтарды іздеу және диагностикалау әдістерін көрсету. 
1.4Техниктің қызметіне сәйкес келетін бөліктердегі ақаулықтарыд жою бойынша 
әрекеттерді орындауды суреттеу. 
1.5 Кабельдер мен коммуникациялық құрылғыларды сынау. 
1.6 Техникалық құжаттаманы дұрыс рәсімдеу әдістерін түсіндіру. 
1.7Трафикті бақылау, резервті көшіру және мәліметтерід қалпына келтіру операцияларын 
орындау әдістері мен жолдарын анықтау. 
1.8Техникалық құжаттамаға сәйкес ақпараттық жүйені эксплуатациялау, орнату және 
сынау әдістерін атау. 
1.9  Желілік инфрақұрылым объектілерін антивирустық қорғаумен қамтамасыз ету 
әдістерін көрсету 
2. Желінің апаттан кейінгі жұмысқа 
жарамдылығын қалпына келтіру 
сызбасын қолдана отырып,  техникалық 
құралдардағы және желілік 
құрылымыдардағы ақаулықтарды жою 
және диагностика жүргізу  
2.1. Техникалық құралдар мен желілік құрыылмдардың ақаулықтарына диагностика 
жасау;  
 2.2. Техникалық құралдардағы ақаулықтарды жою әдістерін дұрыс қолдану; 
2.3.Желінің жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру үшін апаттан кейініг 
сызбаны қолдану; 
2.4. Ақаулық дұрыс жойылғаны туралы қорытынды жасау. 
3.Резервті көшіру және компьютер 
жүйелеріндегі ақпаратты қорғау 
бойынша шаралар жүргізу 
3.1 Мәліметтерді резервті көшіру;  
3.2 Антивирустық бағдарламалық жабдықтаманы орнату;  
3.3 Антивирустық мәліметтер базасын жаңарту; 
3.4 Компьютерді вирустың болуына тексеру 
 

 
3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу жоспары 
 
(орта буын маманының деңгейіне арналған техникалық және кәсіби білім алу оқу жоспарының үлгісі) 
академиялық сағат 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім  
негізінде 
жалпы орта білім  
негізінде 
3 ж.10 ай 
3 ж.10 ай 

Жалпы білім беру пәндері/ 
жалпы білім беру модульдері 
1448 
  

Жалпы гуманитарлық пәндер/ 
Жалпы  модульдер 
420 
460 

Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ 
әлеуметтік-экономикалық модульдер 
180 
180 

Жалпы кәсіби пәндер/ 
жалпы кәсіби модулдер 
780 
800 
1 Кәсіп. Компьютер жүйелері бойынша техник 
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер 
840 
840 
 5.1  А.1 Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, серверде жүйені 
конфигурациялау 
132 
132 
 5.2  А.2 Компьютерде жүйелі бағдарламалық жабдықтаманы 
күйге келтіру 
108 
108 
 5.3  А.3 Компьютер жүйелерінің бұзылуларын анықтау 
54 
54 
 5.4  А.4 Компьютер жүйелерін монтаждау 
86 
86 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім  
негізінде 
жалпы орта білім  
негізінде 
3 ж.10 ай 
3 ж.10 ай 
 5.5  А.5 Нормативті-техникалық құжаттаманың талаптарын 
орындау 
52 
52 
 5.6  В.1 Микропроцессорлы жүйелерді сынау және дұрыстау 
88 
88 
 5.7  В.2 Дербес компьютерлерді орнату және конфигурациялау, 
периферийлі құрылғыларды қосу 
72 
72 
 5.8  В.3 Периферийлі құрылғыға шамалы жөндеу жүргізу және 
бұзылу себебін анықтау 
120 
120 
5.9   С.1 Компьютерлік техниканы жөндеу және техникалық 
қызмет көрсету 
128 
128 
2 Кәсіп. Ақпараттық жүйе бойынша техник 
5   Арнайы пәндер\арнайы модульдер 
384 
384 
5.1   D.1 Ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау және 
модификациялау 
70 
70 
5.2   D.2 Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердегі ақпаратты 
қорғау әдістерін іске асыру 
78 
78 
5.3   D.3 Компьютерге сервистік-техникалық қызмет көрсету 
128 
128 
5.4   Е.1 Ақпараттық жүйелерді дайындау 
108 
108 
3 Кәсіп. Компьютерлік желі бойынша техник (желіні басқару) 
 
Арнайы пәндер\арнайы модульдер 
398 
398 
 5.1  F.1 Желі инфрақұрылымын жобалау 
106 
106 
 5.2  F.2 Желіні монтаждау және техникалық қызмет көрсету 
144 
144 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім  
негізінде 
жалпы орта білім  
негізінде 
3 ж.10 ай 
3 ж.10 ай 
 5.3  G.1 Желіні басқару 
76 
76 
 5.4  H.1 Желі инфрақұрылымының объектілерімен жұмыс 
72 
72 

Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен 
келісім бойынша модульдер) 


7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-өндірістік, 
технологиялық, біліктілік) 
Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 
көлемінен кем дегенде 40%** 

Аралық аттестаттау 
  
  

Қорытынды аттестаттау: 
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша 
білім беру ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес 
9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 
12 сағаттан кем емес 
10 
Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 
11 
Факультативтік сабақтар 
Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 
сағаттан артық емес  
  
Барлығы  
6588 
4960 
* Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби білім 
берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа(ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пәндер», 
«Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады 
 
 

3.3. Арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары (А.1 арнайы модулі «Бағдарламалық жабдықтаманы орнату, 
серверде жүйені конфигурациялау») 
 
«Операциялқ жүйе және БЖ» пәнібойыншатиптікоқубағдарламасы 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Ары қарай орнату 
үшін 
операциялық 
жүйенің 
(ОЖ) 
түрін таңдау 
Операциялық 
жүйенің 
сипаттамалары 
Кіріспе  
- операциялық 
жүйенің түрлерін 
ажырата білу және 
олардың айрықша 
ерекшеліктері мен 
сипаттамаларын 
талдау; 
-компьютердің 
жүйелі 
бағдарламалық 
жабдықтамасымен 
жұмысты іске асыру; 
- ақпаратты 
тасымалдаушылар 
мен қатты дискіні 
форматтауды іске 
асыру; 
- компьютердің 
конфигурациясына 
байланысты орнату 
«Операциялық 
жүйе» оқу-
көрнекілік 
құралының 
жинағы;  
Әр түрлі 
операциялық 
жүйенің түрлері 
бар 
дистрибутивтер; 
Әр түрлі 
операциялық 
жүйені орнатудың 
әдістерін көрсету 
үшін «виртуалды 
машина» 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтамасы; 
- Ермеков Н. 
Информационные 
технологии : 
Учебник / Н. 
Ермеков. - 2-е 
издание. - Астана : 
Фолиант, 2010. - 
136 с. - 
(Профессиональное 
образование). - 
ISBN 978-601-292-
048-2 : б.ц. 
- Шафрин Ю. 
Информационные 
технологии: В 2 ч. 
Ч.1: Основы 
информатики и 
информационных 
технологий / Ю. 
Шафрин. - М.: 
Операциялық 
жүйе 
туралы 
негізгі мағлұмат 
Операциялық 
жүйелерідң 
қасиеттері  мен 
түрлері 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
 
үшін операциялық 
жүйенің түрін таңдау 
 Лицензиялы 
бағдарламалық 
жабдықтамасы бар 
компьютер және 
мультимедиа 
проектор.  
Операциялық жүйе 
және 
бағдарламалық 
жабдықтама 
бойынша сайттар 
және электронды 
құралдар 
Бином, 2002. - 320 
с. 
- Голицына О.Л. 
Программное 
обеспечение: 
учебное пособие / 
О. Л. Голицына, 
Партыка Т.Л., 
Попов И.И.  
- 448с. 
- Гордеев А. В.,  
Молчанов А. Ю.  
Системное 
программное 
обеспечение: 
Учебник/ А. В. 
Гордеев, А. Ю.  
Молчанов.- СПб.: 
Питер, 2002.- 475 с.  
- Леонтьев В.  
Windows 7 и Office 
2010. 
Универсальный 
справочник / В. 
Белгілі бір 
түрдегі файлдық 
жүйені құру 
арқылы қатты 
дискіні 
форматтау. Қатты 
дискті арнайы 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
көмегімен бөлу.   
Операциялық 
жүйені 
орнату 
үшін 
дискіде 
орын дайындау 
Разбиения 
жестких дисков  
Файловые 
системы 
жестких дисков 
-выбирать виды 
файловых систем 
жестких дисков для 
последующей 
установки 
операционных 
систем. 
-осуществлять 
разбиение жестких 
дисков при помощи 
специализированного 
программного 
обеспечения; 
-форматировать 
жесткие диски с 
созданием файловой 
системы 
Қатты 
дискті 
бөлу 
бағдарламалары 
Операциялық 
жүйені  орнату 
үшін 
дискіде 
орын дайындау 
Операциялық 
жүйелерді  орнату 
(Windows,  Linux) 
және 
пайдаланушының 
Операциялық 
жүйені орнату, 
қалпына келтіру, 
қайтадан орнату 
Операциялық 
жүйені орнату 
-ОЖ 
қосу 
және 
орнату, 
оңтайлы 
жұмыс  үшін  BIOS 
күйге келтіру,  

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
қалауына  сәйкес 
графикалық 
ортаны 
күйге 
келтіру 
және күйге 
келтіру 
-операциялық жүйеде 
қате  шыққан  кезде 
оны 
жаңарту, 
қайтадан 
орнату, 
қалпына келтіру;  

операциялық 
жүйені  орнату  және 
күйге келтіру; 

әр 
түрлі 
операциялық 
жүйенің 
бағдарламалық 
ортасында 
жұмыс 
істеу; 
-әр 
түрлі 
операциялық 
жүйелерді  қайтадан 
орнату және қалпына 
келтіру 
Леонтьев. - М.: 
ЗАО Олма Медиа 
Групп, 2010. - 768 
с. 
 
 
Операциялық 
жүйені 
қайта 
орнату 
және 
қалпына келтіру 
 
Сервер 
және 
жұмыс 
станцияларына 
операциялық 
жүйелерді  және 
 
Сервер және 
жұмыс 
станцияларындағы 
жүйелі 
Серверы и 
рабочие 
станции 
- серверлік 
бағдарламалық 
жабдықтаманы 
эксплуатациялау 
бойынша 
Серверлік 
операциялық 
жүйелер 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
қажетті 
бағдарламалық 
жабдықтаманы  
орнату.    Сервер 
және 
жұмыс 
станцияларында 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
конфигурациясын 
күйге 
келтіру.  
 
бағдарламалық 
жабдықтама 
Сервер және 
жұмыс 
станцияларында 
бағдарламалық 
жабдықтаманы 
күйге келтіру 
нұсқаулықты 
қолдану; 
-  сервер  және  жұмыс 
станцияларына 
операциялық 
жүйе 
және  бағдарламалық 
жабдықтаманы 
орнату; 
-сервер  және  жұмыс 
станцияларында 
бағдарламалық 
жабдықтаманың  
конфигурациясын 
күйге келтіру 
 
«ЕТ техникалық қызмет көрсету және жөндеу» пәні бойынша үлгілі оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Жұмыс орнын 
ұйымдастыру. 
Жұмысқа 
қондырғылар мен 
материалдарды 
дайындау. 
Компьютер 
құрылғысы 
Компьютер 
архитектурасы.  
Компьютер 
техникасын  жинау, 
компьютерідң 
негізгі 
құрылғыларын 
қосу.  Периферийлі 
Оқытудың 
техникалық 
құралдары:  
- интерактивті 
тақта; 
- видео-проектор; 
-Селина Н.Н. 
Персональный 
компьютер. Просто 
как дважды два / Н. Н. 
Селина. - М. : Эксмо, 
2008. - 256 с. - ISBN 
Ішкі  және  сыртқы 
құрылғылар. 
Олардың 
түрлері, 
мақсаты 
және 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Құрылғылардың 
техникалық 
жағдайын және 
қондырғының 
механикалық 
ақаулығын 
тексеру. 
Электронды-
есептеуіш 
техникасының 
құрылғысын 
бөлшектеу. 
Қондырғының 
ақаулығын 
тексеруді іске 
асыру.  
Түйіндердің, 
блоктардың және 
дербес 
компьютердің 
тетіктерін 
ауыстыру. 
Электронды-
есептеуіш 
техникасын 
жинақтау. 
техникалық 
сипаттамалары 
құрылғыларды 
орнату  және  күйге 
келтіру.  
- мультимедиялы 
тақта; 
- дербес  
компьютер; 
-ноутбук;  
-электронды оқу 
басылымдары;  
- интернет-
ресурс. 
Есептеуіш 
техникасын 
жөндеу 
және 
сервистік  қызмет 
көрсету  бойынша 
оқу-әдістемелік 
құралдардың 
жинағы 
978-5-699-11610-2 : 
б.ц. 
- Цай Д. 
Устройство и ремонт 
персонального 
компьютера : Учебник 
/ Д. Цай. - Астана : 
Фолиант, 2007.-208 с.  
- (Профессиональное 
образование). - ISBN 
9965-35-228-3 : б.ц. 
- Леонтьев В. 
   Выбираем ноутбук / 
В. Леонтьев. - М. : 
ОЛМА Медиа Групп, 
2009. - 256 с. - 
(Компьютерная 
академия на дому). - 
ISBN 978-5-373-
02101-2. - б.ц. 
- Коксеген А.Е. 
   Микропроцессорные 
технологии : Учебное 
пособие / А. Е. 
Коксеген. - Астана : 
Фолиант, 2008. - 120 
Периферийлі 
құрылғылар, 
олардың 
түрлері, 
мақсаты 
және 
техникалық 
сипаттамалары 
Компьютер 
техникасын 
жөндеу 
Қауіпсіздік 
техникасы 
ережелері 
Жұмыс 
орнын 
ұйымдастыру. 
Қондырғы 
мен 
материалдарды 
жұмысқа дайындау.  
Құрылғылардың 
техникалық 
жағдайын 
және 
қондырғының 
механикалық 
ақаулығын тексеру. 
Электронды-
есептеуіш 
техникасының 
құрылғысын 
бөлшектеу. 
 
 
Компьютер 
техникасының 
ақауларын 
іздеу 
және жою 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Орындалған 
жұмыстың 
сапасын анықтау 
және құрылғының 
жұмысқа 
жарамдылығын 
тексеру.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с. - ISBN 9965-35-535-
5. - 396 т. 00 т. 
- Леонтьев В.П. 
   Персональный 
компьютер. 
Карманный 
справочник / В. П. 
Леонтьев. - М. : Олма-
пресс, 2004. - 928 с., 
ил. - ISBN 5-224-
04491-Х. - б.ц. 
- Пиз А. Роберт. 
  -Практическая 
электроника 
аналоговых 
устройств. Поиск 
неисправностей и 
отработка 
проектируемых схем / 
Пиз А. Роберт ; Пер. с 
англ. - М. : ДМК 
Пресс, 2001. - 320 с., 
ил. - (Учебник). - 
ISBN 5-94074-004-9. - 
б.ц. 
Сынау 
және 
диагностикалау 
бағдарламалары 
Сынау 
және 
диагностикалау 
бағдарламаларының 
түрлері 
және 
олармен 
жұмыс 
жасау 
Есептеуіш 
техникасы 
және 
периферийлі 
құрылғыларға 
арнайы 
бағдарламалық 
жабдықтаманың 
көмегімен 
сынау 
және  диагносткиа 
жүргізу 
 

«Алгоритмдеу және бағдарламалау негізі» арнайы пәні бойынша үлгілі оқу бағдарламасы  
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар 
(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Алгоритмді 
берудің негізгі 
қасиеттері мен 
әдістерін, 
бағдарламалау 
тілінің 
көмегімен 
негізгі 
алгоритмдік 
конструкциялар
ды іске асыру 
тәсілдерін білу 
Алгоритмдер 
және 
оның 
түрлері 
Алгоритм 
түсінігі, 
оның 
қасиеті 
және 
беру тәсілдері 
Тапсырманы 
орындаған 
кезде 
математикалық 
модельді  құру.  Блок-сызба 
құру 
және 
сызықты, 
тармақталған және циклдық 
құрылымдағы 
тапсырманың  алгоритмін 
құру. 
Жалған 
кодты 
қолдану. 
Тапсырманы 
орындау  үшін  әрекеттің 
ретін  құру.  Алгоритмді 
бірнеше түрмен көрсету 
Оқытудың 
техникалық 
құралдары:  
- интерактивті 
тақта; 
- видео-
проектор; 

мультимедиялы 
тақта; 
- дербес  
компьютер; 
-ноутбук;  
-электронды 
оқу 
басылымдары;  
- интернет-
ресурс. 
Алгоритмдеу 
және 
бағдарламалау 
бойынша оқу-
Коксеген А. 
Виртуальное 
программирова-ние : 
Учебное пособие / А. 
Коксеген. - Астана : 
Фолиант, 2008. - 248 
с. - 
(Профессиональное 
образование).  
- Капенов Е. 
Язык программиро-
вания Turbo Pascal 
7.0 : Учебное 
пособие / Е. Капенов. 
- Астана : Фолиант, 
2008. - 
(Профессиональное 
образование). - 
-    Основы 
алгоритмизации и 
программирова-ния : 
Учебное пособие / С. 
Блок-
сызбалардың 
көмегімен 
алгоритмдерді 
графикалық 
түрде көрсету 
Сызықты, 
тармақталған 
және  циклдық 
құрылымдағы 
алгоритмдер 
Сызықты, 
тармақталған 
және циклдық 
құрылымды 
қолдану арқылы 
алгоритм құру. 
Бағдарламалауд
ың құрылымдық 
түрінде 
бағдарламалау 
Бағдарламалау 
тілінің 
негізі: 
тілідң 
синтаксисі, 
бағдарлама 
құрылымы, 
Бағдарламалау ортасымен, 
бағдарламаны құру 
жолымен, тіл 
синтаксисімен, 
бағдарламаны жөндеу және 
сынаумен танысу. Келесі 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар 
(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Бағдарламалау 
тілінің 
көмегімен 
бағдарлама құру 
бойынша 
жұмыс. 
Бағдарламаны 
жазған кезде 
тілдің 
синтаксисін 
өзгерту. 
Бағдарламалау 
ортасында 
бағдарламаны 
жөндеу, сынау 
және 
компиляциялау
ды іске асыру.  
мәліметтер 
түрлері 
құрылымдарды және 
бағдарламалау тілінің 
операторларын қолдану 
арқылы бағдарлама құру: 
тармақталу, цикл, массив, 
белгі, график, тізім, жинақ, 
көрсеткіш.  
әдістемелік 
құралдардың 
жинағы 
4. 
Бағдарламалау 
тілдерінің 
дистрибутивтер
і бар СD – диск 
Дюзельбаев и др. - 
Астана : Фолиант, 
2008. - 256 с. - 
(Профессиональ-ное 
обучение).  
- Майерс С. 
Эффективное 
использование С++. 
50 рекомендаций по 
улучшению ваших 
программ и проектов 
/ С. Майерс ; Пер. с 
англ. - М. : ДМК 
Пресс, 2006. - 240 с. - 
(Библиотека 
программиста). 
Александровский 
А.Д. Delphi для 
профессионалов. 
Опыт практического 
применения / А. Д. 
Александров-ский, 
В.В.Шубин. - М. : 
Мәліметтерді 
енгізу,  шығару 
операторлары. 
Шартты 
операторлар. 
Циклдер.  
Бірөлшемді 
және екіөлшемді 
массивтер. 
Массив 
элементтерін 
сұрыптау 
Жолды 
және 
белгілі 
ауыспалыларме
н  жұмыс.  Ішкі 
бағдарламалар. 
Процедуралар 
мен  қызметтер. 
Файлдар, 
жиынтықтар, 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдықтар 
(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
тізімдер 
және 
көрсеткіштер 
ДМК, 2000. - 240 с., 
ил. - (Для 
программистов- 
Аубакиров Г.Д. 
Языки программиро-
вания Pascal, Delphi : 
Учебное пособие / Г. 
Д. Аубакиров
А.Г.Хмыров. - 
Астана : Фолиант, 
2007. - 208 с. - 
(Профессиональное 
образование).  
Ары қарай 
кәсіптік 
қызметте 
қолдану үшін 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтама 
құру  
Объектілі-
бағдарланған 
бағдарламалар 
Бағдарламалауд
ың 
объектілі-
бағдарланған 
ортасы 
Создавать проекты в среде 
объектно-
ориентированногопрограм
мирования (Delphi или 
C++Bilder). 
Осуществлять, 
при 
создании приложений, 
работу с формой, 
компонентами различных 
видов и назначений. 
Изменение и задание их 
свойств, событий и 
методов. 
Объектілі-
бағдарланған 
бағдарламаның 
көмегімен 
қолданбалы 
бағдарламалық 
жабдықтама 
құру 
 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал