Дүниеде мен білетін екі ұлыжүктеу 0.65 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата16.01.2017
өлшемі0.65 Mb.
#681
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Дүниеде мен білетін екі ұлы 

кә сіп бар. Оның бірі адам емдеу 

бол  са, екіншісі – бала оқыту. Осы 

екі кәсіптің жағдайына қарап, елдің 

деңгейін анықтауға болады. Сол се-

беп ті де ұстаздардың жалақысын 

кө теруге талпыныс жасап отыр ға-

ны мыз – құптарлық әрекет. Жалпы, 

мұғалімнің беделі мен ақшасын 

көтеруді баяғыда-ақ қолға алуымыз 

керек еді. Бірақ әлі де кеш емес. Қа-

жет болатын болса, мұғалім дер дің 

жа лақысы орта деңгейден сәл жо-

ға ры емес, тіпті жоғары болса, ар-

тық етпейді. Бұлай істеуге мем ле-

кет  тің де шамасы келеді. Әйтсе де 

пе  дагог  мамандардың  жалақысы 

бір  дей деңгейде болмауы керек. 

Се  бебі тәжірибелі ғалым, білікті ұс-

таз қатардағы маманнан артық ба-

ға ланғаны  жөн.ЖОҚ 

– Мұғалімдердің жалақысын 

бә ленше пайызға өсіру, педагог-

тер ді категориясына қарай бөлу, 

олар ды тәжірибеден өткізу де-

ген нің бәрі – тек қана ағымдағы 

ре фор ма,  үйреншікті  ұсыныс 

қана. Мен педагог ретінде мына 

нәрсеге на зар аудартқым келеді. 

Мысалы, кез келген салада «қа-

жетті» және «жет кілікті» деген екі 

шартты іс бо ла ды. Сол сияқты 

мы на  ре фор ма лар дың  бәрі  қа-

жетті нәрселерге жа тады, бірақ 

жет кілікті емес. Де мек, жоғары 

жа лақы тағайындау ар қылы білім 

са пасының  көр сет кі шін  арттырып 

ала жөнелеміз деуіміз қисынсыз 

болады. 

Қажетті нәрсені жеткілікті жағ-

дай ға жеткізу үшін қыруар жұ-

мыс тар  атқарылуы  тиіс. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Дана БОРИСОВА, 

ресейлік тележүргізуші:

Сұрақ: Ақ боз ат мінген хан-

заданы қалайсыз ба, әлде сұр 

«Мерседестегі» бизнесменді ме?

Жауап: Бизнесмен шығар. 

Ханзадалар қазір қалған жоқ 

қой. Оның үстіне, мен аттан қор-

қамын. (www.trud.ru сайтынан)

№97 (323) 

12 маусым

сенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Ерұлан ЖИЕНБАЕВ, 

М.Ганди атындағы №92 дарынды 

балаларға арналған мамандандырылған 

мектеп-лицейінің директоры:

Асқар ЖҰМАДІЛДАЕВ, 

академик:

3-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

«Айдаһар» 

көлінің құпиясы

Қай құрама 

топ жарады?

Ұлттық құндылықтарды 

сериал арқылы 

көтеретін кез жетті

Жоғары жалақы білім сапасының көрсеткіші бола ала ма?

Газетіміздің кешегі санында Қазақстандағы білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын талқылау бойынша өткен кеңес жұмысы жайын-

да жазған едік. Сол жиында ҚР білім және ғылым министрі Жан-

сейіт Түймебаев: «Жоғары категориялы мұғалімдердің 

жалақысы орташа республикалық деңгейден жоғары болады», – 

деп мәлімдеген болатын. Осылайша еліміздің бас мұғалімі білім 

беру сапасының артуына ықпал етпекші екен. Министрдің ай-

туынша, педагог мамандығы мәртебесінің төмендігіне, жалпы, 

білім беру сапасының әлсіздігіне еңбекақының аздығы кері 

әсерін тигізіп отыр. Алайда мәселені тек жалақыны көтерумен 

шешуге бола ма? Мүмкін, қажетті қаржыны алдымен білім 

мекемелерінің оқу-әдістемелік және техникалық базасын жетіл-

діріп, сапасыз оқулықтар мәселесін шешуге жұмсау қажет 

шығар? Жалпы, жоғары жалақы білім сапасының көрсеткіші 

бола ала ма? Білетіндер не дейді екен?

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,03

178,07

4,67

21,52

1,19

10172,53

1365,27

1485,53

76,32

1217,80

ЖИЫН


С.БОНДАРЕНК

О, 


Б.О

ТАРБ


АЕВ  (фо

то

)Болатбек МҰХТАРОВ

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Саяси өрт сөндіру міндеті 

Қазақстан еншісіне бұйыра бере ме?

35 пайызға 

телмірген 

65 пайыз

Бүгінде әлемді мазалап отырған маңызды мә се ле-

лер ді талқыға салған алқалы жиынды еліміздің Мә де-

ниет министрлігі Қазақстан халқы Ассамблеясының 

хат шылығымен және Қазақстан халқының рухани да-

му қорымен бірлесіп ұйымдастырды. Аталған форум, 

не гізінен, таяуда ғана қабылданған «Ел бірлігі» док-

три насы шеңберінде өткізілді. Отырыс барысында ел 

бір лігіне қажетті сан түрлі факторларды мысал еткен 

ми 


нистр Мұхтар Құл-Мұхаммед отандық теле 

ар 


на-

лар дың «қазақшасына» көңілі толмайтындығын ерек-

ше атап өтті. «Шын мәнінде масқара ғой!

Жалғасы 2-бетте 

ҚЫРҒЫЗС


ТА

Н

Кеше Өзбекстанның астанасы Ташкенттегі «Көксарай» резиденциясында 

Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 

елдер Мемлекет басшылары кеңесінің 

10-мәжілісіне Қазақстан, Ресей, Қытай, 

Өзбекстан, Тәжікстан Президенттері 

және Қырғызстан атынан сыртқы істер 

министрінің міндетін атқарушы Руслан 

Қазақбаев қатысты. Ташкент саммиті ұйым 

алдындағы шаруалар мен міндеттердің 

ауқымды сипат алғанын көрсетті. 

Айтпақшы, ШЫҰ-ға әзірге бақылаушы, 

енді мүше болуға ұмтылған Иранның 

үміті үзілді. Өйткені 2006 жылдан бері 

санкциялардан көз ашпай келген Иранға 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі ядролық отынды 

байытпақ әрекеті үшін тағы да санкциялар 

таңды. Әншейінде ШЫҰ саммиттерінен 

қалмайтын Иран басшысы Махмұд 

Ахмадинежад бұл жолы БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесі атынан санкция қабылдаған Ресейге 

бола өкпелеп келмеген сыңайлы.

Жалғасы 2-бетте

Кейде мен де «халық 

әндері өліп кете ме» 

деп қорқамын...

Кейде мен де «халық 

әндері өліп кете ме»

деп қорқамын...

ДАТ!

6-б

етте

Келденбай ӨЛМЕСЕКОВ:

Алдымен саммит алдында Елбасы Нұр сұл-

тан Назарбаев Ташкенттегі «Көксарай» ре 

-

зиденциясында Өзбекстан Президенті Ис лам Каримовпен кездесіп, онда екіжақты ын 

 

ты-мақтастықтың өзекті мәселелерін тал қы  лады. 

Бұл жолғы мәжілісте ШЫҰ-ның төр аға лық 

тіз гінін қайта қолына алған Қазақстан ұйым -

ның 10 жылдық мерейтойлық саммитін 2011 

жы лы 15 маусымда Астанада өткізетін бол  ды. 

Төр ағалықтың басым бағыттарына тоқ  талған 

Ел басы  Н.Назарбаев:  «Ұйымның  құ  рылға ны-

ның 10 жылдық мерейтойы қар 

са 

ңында 


ШЫҰ-ға төрағалық жасау біздің өңір де болған 

сая 


си оқиғаларды ескергенде, Қа 

зақстанға 

ай  рықша міндет жүктейді. Осы ған байланысты 

Ор талық Азия өңіріндегі бей біт шілікті, қа уіп-

сіздікті және тұ рақ ты лық ты ұстап тұру ШЫҰ-ға 

қазақстандық  төр аға лық тың  негізгі  ба сым-

дық тарының  бірі  бо ла ды.  Бұл  Қыр ғыз стан да 

бол ған оқиғаларға бай ланысты өте-мөте ма-

ңыз ды», – деп атап өт ті. Президент Н.На зар-

баев тың  айтуынша,  Қыр ғызстанға  қа зір гі 

қиын дықтарды  ең се ру де  көмектесу,  бей біт-

шілік  пен  тұ рақ ты лық ты  сақтау,  әлеу мет тік-

эко номикалық жағ дай ды жақсартуға қол жет-

кізу аса маңызды. Қыр ғызстанға гума ни тар-

лық, қайтарымды кре 

диттік негізде кө 

мек 

көр  сетудің  зор  ма ңы зы  бар.  Қырғыз  оқи ға ла-рына байланысты ұйымның, соның ішінде, 

әсі  ресе,  Қазақстан ның  ше шімтал  іс-әрекетін 

атап өткен Елбасы ке  ле шекте де осындай ке лі-

сіл  ген жұмысты жал ғастыру керектігін жет кіз-

ді. 

Осы арада аймақтағы тұрақсыздыққа (Қыр 

ғызстан, Ауғанстан) байланысты Қ 

а-

зақстан төрағалықта «өрт сөндіруші» мін де тіне кіріспек.

Мемлекет басшылары көлденең құ бы лыс-

тардың, тосын жағдайлардың ШЫҰ қыз метін 

одан әрі ширатуды талап ететініне то қ талып, 

өз ұсыныстарын ортаға салды. Осы орайда Ел-

басы төтенше жағдайлар мен техногенді ката-

клизм дердің жиілеп кет кенін ескере отырып, 

ШЫҰ  шеңберінде  тө тенше  жағ дай лар дың  ал-

дын алу және олар дың салдарын жою жө нін-

дегі бір ың ғай орталық құруды және оны Қа-

зақстан ау мағында орналастыруды ұсын ды.

Оштағы қақтығыста опат болғандар саны өсіп келеді

Маусымның 

2-сінде төтенше 

жағдай режимі 

алынып тасталуы мұң 

екен, Қырғызстанда 

жаппай тәртіпсіздік 

тағы басталды. 

Жұмаға қараған 

түні елдің оңтүстік 

астанасы саналатын 

Ош қаласы отқа 

оранды. Топ-топқа 

бөлінген жастар қару 

алып қақтығысып, 

қала тыныштығын 

бұзды. Тәртіпсіздік 

жалыны елдің біраз 

аймағын шарпыды.

Бұл жолғы тәртіпсіздік қыр ғыз 

және жергілікті өзбек жас 

та 


ры 

ара 


сындағы жанжалдан туын-

да ды. «Қой» дейтін қожа та был-

ма 

ғандықтан, ұлтаралық жек-кө 

рініш шектен шығып, екі топ 

та бір-бірін аямай қан қақсатты: 

атыс 


ты, пышақтасты, ұрып өл-

тір 


ді. Ал 

ғашқыда 17, кейін 26, 

 

ақы ры 37 адамның қаза тап қа ны жария етілді. 500-ден астам адам 

соққы жеп, жарақат алды, дә 

-

рігерлер 300-ден астам адамға кө мек көрсетіп жатыр. Ferghana-

AKIpress агенттігінің мәліметінше, 

адам айтқысыз қан 

төгіс кезінде Кеше Алматыдағы «Қазақстан» 

қонақүйінің үлкен мәжіліс залында 

«Мәдениеттердің үндесуі арқылы 

бейбітшілік пен келісімге» атты тақырыпта 

этномәдени бірлестіктердің халықаралық 

форумы өтті.

Ош қалалық ке ңе сінің депутаты 

Ас қар Шә кі ров қайтыс болған. Ол 

бір не ше әріптесімен бірге жастар 

ара 

сында түсіндіру жұмысын жүр  гізбекке  тырысқан  көрінеді. 

Де пу тат ты  әлдекім  атып  өлтірген. 

Құ қық қорғау органдарына тәр -

тіпсіздікті сап тыю мүмкін бол ған 

жоқ. Түнгі мезгілдегі қыр қы су ке-

зінде жергілікті «ОшТВ» теле ар-

насы мен Өзбек дра ма театры-

ның 


ғимараты, 

қо нақ үй лер, 

дәм  ханалар мен сауда орын дары 

өр 


теніп, талқандалды. Жас 

тар 


келесі күні де қаланың ор талық 

көшелеріне жиналып, қыр ғын ды 

жалғастыра берді. Түрлі ны сан-

дар дың мүлкі тоналды.Жалғасы 2-бетте 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№97 (323) 12.06.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО

ҚЫРҒЫЗС


ТА

Н

Оштағы қақтығыста опат болғандар саны өсіп келеді

Қалада инженерлік ком 

му 


ни-

ка  ция лар  да  зақымданған,  соның 

сал дарынан тұрғын үйлерге кө гіл-

дір отын беру тоқтатылды. Кеше 

та ңертеңнен бері Бішкектен Ошқа 

екі БТР мен басқа да бірнеше ауыр әс кери 

техника кіргізілді. Қоғамдық тәр 

тіпті 


орнатуға қарулы күштер құрылым 

да-


рының бөлімшелері ағылып жатыр. Өз бек 

диаспорасы  орналасқан  ықшам ау дан ға 

арнайы бекініс-тұрақтар қойылды. Біз 

ге 


Ош қаласының тұрғыны, халық 

ара 


лық 

компанияның қызметкері Эдуард Гу роғ лы 

былай деп хабарлады:

– Түн мезгілінде белгілі бір топ нө мі рі 

жоқ машиналармен бір жағы өз бектер, бір 

жағы қырғыздар тұратын ық 

ша 

м 

ауданға келіп, айқай шығара бастады. Бұл адамдар 

– бандиттер. Әуелі олар кө 

ше 

де жүрген өзбек жастарына тиісіп, кейін оларға бір топ 

қырғыз жастарын айдап сал ды. Үнемі солай 

жасайды, ақыр ая ғын да төбелестің неден 

шыққаны белгісіз бо лып қалады және осы 

қылмыстық топ ту ра лы ресми орындар да 

айта бермейді. Бү гін де қырғыз жастарының 

дені  өз бек тер ге  ұлтшылдықпен  тиіспегенін 

айтты. Жал 

пы, бұл – қолдан жасалған 

ұлтаралық қақ тығыс. Жағдай әлі қалпына 

келген жоқ, көшеде кісі қарасы көп, біз ме-

ке ме міз дің  аумағын  күзетіп,  үрейленіп 

отыр мыз. 

Уақытша үкіметте болған шұғыл жиын 

ке зінде Үкімет басшысының орынбасары 

Әзім бек Бекназаров қақтығыстың мұқият 

ой ластырылғанын мәлімдеді. Жедел тер-

геу тобы осы тәртіпсіздікті тұтандыруға кү-

дік ті бес адамды қолға түсірген. Олардан 

мұн 


дай қадамға не себепті барғаны 

туралы жауап алынуда. Қазір Ішкі істер 

ми нистрлігі елдің барлық аймағын ба қы-

лауға алып, күшейтілген режиммен жұмыс 

іс теуге көшті. Үкімет басшысы Роза Отун-

баева жергілікті халыққа үндеу жолдап, 

аз 

а 

маттарды арандатушылыққа бой ал-дыр май, сабыр сақтауға шақырды. Бұдан 

бас қа амал қалмаған еді. «Уақытша үкімет 

Ош, Үзген қалалары мен Қарасу және Ар-

ауан аудандары коменданттарына, сон-

дай-ақ құқық қорғау органдарына Қыр-

ғыз станның барлық аумағында қоғамды 

тұ рақсыздандырудың кез келген әре кет те-

рі нің жолын кесуге, азаматтар арасында 

жек көрінішті өршітіп, зорлық-зомбылыққа 

үн дейтін тұлғаларға қатысты заңмен бе кі-

тіл 

ген шараларды қолдануға уәкілеттік бе реді. Кінәлілер ұсталып, мейлінше қатаң 

заң 


мен жауапқа тартылатын болады. 

Қым  батты отандастар! Бүгін біздің көп ұлт-

ты халқымыз әрқайсымыздан айрықша 

са  бырды, жанжалды бейбіт түрде, ке лі-

сім  дер мен ымыраласу арқылы шеше білу 

мен даналықты талап ететін жағдайға тап 

бол дық. Көп нәрсе әрқашан ең қиын жағ-

дай 


лардың өзінен шығудың жолдарын 

ай та білетін құрметті ақсақалдарымызға 

тә уелді болып тұр. Қырғызстан әйелдеріне 

бөлек үндеу арнаймын. Қымбатты әпке-

сіңлілер! Өз күйеулеріңізге, ағайын да ры-

ңыз бен ұлдарыңызға сөз таба біліңіздер. 

Қа зіргі жағдайда қызуқандылық пен кек 

алуға жол беруге болмайды! Біз қасиетті 

Ала тау жерінде қалай болғанда да бей біт-

ші лікті сақтауға міндеттіміз. Қыр ғыз стан-

ның болашағы үшін! Біздің балаларымыз 

үшін!» делінеді Отунбаеваның үндеуінде. 

Де генмен тәртіпсіздік ушыққан аймақтарда 

ахуал тұрақтала қоймай, керісінше одан 

әрі өрши берді. Түс ауа Отунбаева ханым 

Оштағы жағдайдың этносаралық қақтығыс 

екенін ресми түрде мәлімдеді. «Біз екі 

этнос арасында өзара қарсы тұру болып 

жат 

қанын түсінуге тиіспіз. Адамдардың қалың тобын тоқтатып, сабаға түсіру үшін 

бізге күш-құрал қажет», – деді ол. Уақытша 

үкі меттің басшысы Оштағы тәртіпсіздікке 

ел дің басқа да аймақтарындағы адам дар-

дың үн қосып жатқанына алаңдаушылық 

біл дірді. Алай ауданында халыққа түсін ді-

ру жұмыстарын жүргізбек болған үкімет 

мү 


шелерін бұзақы жастар тас кесектеп 

қор қытып, елді мекеннен қуып жіберген. 

Бұған қоса Бішкекте ел парламенті 

ғимаратының алдына мың қаралы адам 

жи налып, қаржы министрі міндетін ат қа-

ру шы Темір Сариевті кепілдікке алмаққа 

әре кеттенді. Бұл ойлары іске аспаған топ 

тол қуды одан әрі үдете түсті. Со ған қа ра-

ғанда, қырғыз қоғамының бү гін-ертең тұ-

рақты өмір салтына түсуі екі та лай тәрізді. 

Ай та кетейік, ҚР Сыртқы істер ми нис тр-

лігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаровтың 

мә 

ліметінше, Қырғызстандағы жаппай тәр  тіпсіздікте  қаза  тап қан дар  арасында 

отан дастарымыз  жоқ.

ЖИЫН

МӘЛІМДЕМЕСаяси өрт сөндіру міндеті 

Қазақстан еншісіне бұйыра бере ме?

Сонымен қатар ол ШЫҰ-да қуат ре-

сурс тарын  өндірушілердің  де,  тұ ты ну шы-

лар дың да, транзиттеушілердің де мүд-

де ле рін  толыққанды  ескеретін  энер ге ти-

ка лық қоғамдастық құру үшін қажет жағ-

дай дың бәрі бар екенін айтып, ұйым ел-

де рінің энергетикалық саладағы ко опе-

ра циясын те реңдету қажеттігіне тоқ тал-

ды. Лаң кес тік пен күрес ұйым қызметінің 

ма  ңызды  ба ғы ты  болғандықтан,  Елбасы 

ШЫҰ-ның Өңір лік антитеррорлық құры-

лымының ЕҚЫҰ-ның Антитеррорлық 

бө лімімен,  БҰҰ  Қа уіп сіз дік  кеңесінің 

1267 ко митетімен және Кон тртеррорлық 

ко ми тетімен,  Ин тер пол мен  және  БҰҰ  ая-

сын да жұмыс істейтін Есірт кі жөніндегі 

бас   қармамен  және  Ор та лық  Азиялық 

өңір   лік  ақпараттық-үй лес ті руші  орта-

лық  пен  іс  жүзіндегі  іс-қимылын  ке ңей ту-

дің өзекті екенін білдірді. 

 Президент Ауғанстанды ШЫҰ кеңіс ті-

гін дегі интеграциялық үдерістерге, эко но-

ми калық және гуманитарлық ынты мақ тас-

тық қа, соның ішінде «ШЫҰ-Ауғанстан» 

бай ланыс тобы желісі бойынша бел сен ді-

рек тарту маңызды екенін айта келе, ШЫҰ-

ның 2011-2016 жылдарға арналған Ан-

ти  террорлық  стратегия  қабылдауы  есірт-

кінің заңсыз айналымымен күреске ба ғыт-

талған ша ралардың тиімділігіне ық пал 

ете тінін атап өтті. Сондай-ақ Елбасы ШЫҰ 

ая сында  кө   ліктік  коммуникацияны  да мы-

туға,  ақ па рат тық  қауіпсіздікті  қамтамасыз 

ету  мә се ле леріне  назар  аудартты.  Ел ба сы-

ның көлік ин фрақұрылымын дамыту идея-

сын қол да ған Өзбекстан басшысы бұл бас-

тама жұ мыс сыздық мәселесін шешуге оң 

ық пал ететініне сенім білдірді. 

 Тәжікстан басшысы Эмонали Рахмон 

қырғыз  оқи  ғ алары  ШЫҰ-дан  жағдайды 

тиімді рет теу механизмдерін құруды талап 

етіп отыр ға  нын айта келе, ұйым қызметін 

бұдан әрі же тілдіріп, ШЫҰ даму қорын 

құруды ұсын ды. Сондай-ақ ол келесі ШЫҰ-

САММИТ


Африка БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінен тұрақты орын алуға үмітті. Бұл 

туралы кеше БҰҰ Бас хатшысы Пан Ги Мунға Камерун Президенті 

Поль Бийя мәлімдеді.

Оңтүстік Африка Республикасындағы 

футбол чемпионатына бара жатқан БҰҰ 

Бас хатшысы Пан Ги Мун жолшыбай Ка-

мерун мемлекетінің астанасы Яунде қа-

ласына тоқтаған болатын. Ол жергілікті 

мем 

лекет басшысымен кездесу өткізді. Ка мерун Президентінің пікірінше, Аф ри-

ка 


ның БҰҰ шешімдеріне әсер ете ала-

тындай, дауыс беріп, вето қоя ала тын дай 

қауқарының болмауы – келеңсіз құ-

былыс. Африкалық ұсынысты тыңдаған 

Пан Ги Мун керісінше, бірқатар мә се ле-

лер 


ге байланысты Поль Бийяның өзін 

айып тады. Оның ойынша, жергілікті бас-

шы демократияның дамуына кедергі кел-

ті ріп жатыр. Дегенмен халықаралық ұйым 

хатшысы соңғы жылдардағы жем 

қор-


лықпен күрес жолындағы Поль Бийя ның 

атқарып жатқан шараларын қол 

дай 

ты-


нын айтты. 2004 жылдан бері бұл елде 

100-ден астам парақор шенеунік тұт қын-

дал ды. 

Қауіпсіздік кеңесінің құрамын ұлғайту 

жө ніндегі ұсынысты бұған дейін Германия, 

Жа пония, Бразилия, Үндістан секілді ір-

ге лі елдер де жасаған болатын. 

Сәдуақас КЕБЕКБАЙ

35 пайызға телмірген 65 пайыз

Африканың Пан Ги Мунға бұйымтайы бар

ның 2020 жыл ға дейінгі даму стратегиясын 

әзірлеп, қа былдау керектігін айтты. ШЫҰ 

ая  сын да ғы  жобаларды  қаржыландыру 

үшін ар на йы есепшот ашу туралы Бей жің-

нің идеясын қол даған Ресей Пре зи денті 

Дмитрий  Медведев ұйым ға жауапты ай-

мақта энергетика, кө лік, халықаралық ло-

гистика  орталықтары,  жа ңа  техно ло гия лар 

са ласында диалог ор натып, пилоттық жо ба-

ларды жүзеге асы ру қажеттігін айтты. Ресей 

басшысы ал дағы қыркүйек айында пилоттық 

режимде ШЫҰ шеңберіндегі оқу орын-

дарының  кү ші мен  арнайы  уни вер си тет  өз 

жұмысын бас тайтынынан хабардар етті. 

Сонымен, саммит қорытындысы бо-

йын ша ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер Мем-

ле кет  басшылары  кеңесінің  10-мә жі лі сінің 

декларациясы қабылданды. Де 

кла 


ра-

цияда ұйым елдері Қырғызстандағы жағ-

дайды реттеуде ортақ ұстанымын ай қын-

дап, оған алаңдаушылығын білдірген. Құ-

жатта «Қырғызстандағы биліктің заңды 

жолға түсуі және жағдайдың тұрақталуы 

мақ сатында жан-жақты көмек көрсетуге 

да йындық» көрініс тапты. 

Сонымен қатар ШЫҰ елдерінің бас шы-

лары ұйымға жаңа мүшелерді қабылдау 

тәр тібі туралы ережені бекіту туралы, ШЫҰ 

про цедураларының ережесін бекіту ту ра-

лы, ШЫҰ-ның өткен жылғы қызметі туралы 

ШЫҰ Бас хатшысының баяндамасын бекіту 

ту ралы, ШЫҰ-ның Өңірлік антитеррорлық 

құ рылымының 2009 жылғы қызметі ту ра-

лы, ШЫҰ-ның Өңірлік антитеррорлық құ-

ры лымы кеңесінің баяндамасын бекіту ту-

ра лы ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер Мемлекет 

бас шылары кеңесінің шешімдеріне қол  

қойды. Сонымен қатар Қазақстан, Қыр-

ғызстан, Ресей, Қытай, Өзбекстан жә не 

Тәжікстанның сыртқы істер министрлері 

ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің үкіметтері 

ара сындағы ауыл шаруашылығы са ла сын-

да ғы ынтымақтастық туралы жә не қыл-

мыс пен күрес туралы келісімдер жасасты.

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Хуацяо деген кімдер?

Шеркесия автономия мәртебесін қайтаруды сұрайды


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.65 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет