Дистанционное обучение Южно-Казахстанского политехнического колледжа (php+MySql)жүктеу 3.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата15.09.2017
өлшемі3.54 Mb.
  1   2

 

  

  

10 


 

Аңдатпа 

 

11 


 

 

Дипломдық жобаның тақырыбы: Оңтүстік Қазақстан политехникалық 

колледжінің қашықтықтан оқыту жүйесі (PHP+MySql) 

Бүгінгі  күнде  студенттер  өздеріне  оқу  формасының  ынғайлығын, 

тиімділігін таңдайды. Оның себебі: негізгі жұмысынан қол үзбей, үйде отырып 

еш  қиындықсыз  оқуға,  білім  алуға  мүмкіндік  береді.

 

Әр  маманның  білімін үздіксіз  жетілдіріп  отыруын    заманауи  талапқа  сай.  Сондықтан  олар 

қашықтықтан  оқыту  технологиясын  таңдап,  өз  білім  деңгейін  көтереді  немесе 

жаңа мамандық алады. 

Жалпы  дипломдық  жоба  барлық  жағынан  толық  қамтылған  және 

қолданысқа енген. 

 

 Аннотация 

 

 Тема дипломной работы: Дистанционное обучение Южно-Казахстанского 

политехнического колледжа (PHP+MySql) 

На  сегодняшний  день  студенты  выбирают  удобные  и  эффективные 

формы обучения. Потому что дается возможность обучаться без никакого труда 

не выходя из дома и не отрываясь от дел. Это система предназначена для того 

чтобы без прерывно улучшать знания каждого специалиста. Поэтому студенты 

выбирают  наилучшие  технологии  дистанционного  обучения  и  повышают 

уровень своего знания или обучаются навыкам новых профессий. 

Дипломный  проект  полностью  и  разносторонно  расмотрен  и  уже 

применяется в данном учебном заведении. 

 

 

Annotation  

 

Theme  of  this  diploma  project  is:  Distance  Learning  South  Kazakhstan Polytechnic College (PHP + MySQL) 

To date, students choose a convenient and effective form of training. Because 

given  the  opportunity  to  learn  without  any  difficulty  without  leaving  home  and 

without  interrupting  business.  This  system  is  designed  to  continuously  improve 

without  knowledge  of  each  specialist.  Therefore,  students  choose  the  best  distance 

learning technologies and increase their level of knowledge or skills are taught new 

skills. 

Thesis  project  and  versatile  fully  reviewed  and  is  already  used  in  this 

institution. 

 


 

12 


 

Мазмұны  

 

КІРІСПЕ .............................................................................................................................................14 

1 Қашықтықтан оқыту технологиясы .............................................................................................16

 

1.1 Қашықтықтан оқытудың құрылымы ........................................................................................19 

1.2 Қашықтықтан оқыту үлгілері ....................................................................................................22

 

1.3 Қашықтықтан оқытудың артықшылығы мен тиімділігі .........................................................24 

2. Қашықтықтан оқыту жобасын жүзеге асыру үшін инструменталды құралды таңда ............27

 

2.1 Интернет туралы ұғым ...............................................................................................................27 

2.1.1. Қазақстандағы интернет ........................................................................................................29

 

2.2 Есептің алгоритмі .......................................................................................................................30 

2.3 PHP туралы ұғым ........................................................................................................................30

 

2.3.1 PHP+MySQL ............................................................................................................................31 

2.3.2 РНР дің пайда болуы және даму тарихы ...............................................................................32

 

2.3.3 РНР және АРАСНЕ локалді серверін орнату .......................................................................34 

2.4 HTML ...........................................................................................................................................35

 

2.5 CSS тілі ........................................................................................................................................36 

2.6 JavaScrpit туралы мағлұмат .......................................................................................................37

 

2.7 Деректор қоры .............................................................................................................................38 

3 Қашықтықтан оқыту жүйесін жобалау және оны іске асыру ...................................................41

 

3.1 Web сайт және Web қосымша құру кезеңдері .........................................................................41 

3.2 Жобаның интерфейсі ..................................................................................................................42

 

3.2.1 Администратор беті .................................................................................................................43 

3.2.2 Оқытушы беті ..........................................................................................................................47

 

3.2.3 Студенттің басты беті .............................................................................................................48 

4 Тіршілік қауыпсіздігі ....................................................................................................................51

 

4.1 Программалық өнімді жасау кезінде зиянды, потенциалдық факторларды талдау ............51 

4.2 Кондиционерлеу жүйесін есептеу.............................................................................................53

 

4.3 Табиғи жарықты есептеу ...........................................................................................................57 

4.4 Тіршілік қауіпсіздігі  бөлімі бойынша қорытынды ................................................................60

 

5 Техникалық экономикалық негізделуі ........................................................................................62 

5.1 Жұмысты сипаттау және қажеттілігін негіздеу .......................................................................62

 

5.2 Нарықты саралау  және орнын анықтау ...................................................................................62 

5.3 Бағдарламаның SWOT-анализі .................................................................................................62

 

5.4 Маркетинг-микс элементі ..........................................................................................................63 

5.5 Бағдарламалық қамтаманың өңделуінің еңбек өнімділігінің есептелуі ...............................64

 

5.6 Бағдарламаның бағасын есептеу ...............................................................................................73 

5.7 Бағдарлама өнімін сатып алуға кеткен бір жолғы шығындар есебі. .....................................74

 

5.8 Ақшалай құралдардың қозғалысы ............................................................................................75 

5.9 Экономикалық тиімділікті есептеу ...........................................................................................76

 

5.9.1 Таза ағымдағы құндылықты есептеу (Nеt present value, NPV) ...........................................76 

5.9.2 Пайда индексін есептеу (Profitability index, PI) ....................................................................76

 

5.9.3 Табыстың ішкі нормасын есептеу (Internal rate of return, IRR) ...........................................76 

 

13 


 

5.9.4 Өтімділік периодын есептеу (Payback period, PBP) .............................................................77

 

Қорытынды........................................................................................................................................79 

Әдебиеттер тізімі ..............................................................................................................................81

 

Қосымша А ........................................................................................................................................82 

 


 

14 


 

 

КІРІСПЕ  

 

Қазірде  қоғам  бұрын  болып  көрмеген  ақпараттар  ағынынының  көбеюі 

кезеніңде өмір сүруде. Ақпараттандыру процесі басталған кезден бастап-ақ оны 

қолданудың тиімді жолдары іздестіріле басталды. «Қазақстан Республикасында 

білім  беруді  2015  жылға  дейін  дамыту  тұжырымдамасын»  іске  асыру 

мақсатында  ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  оқу  үдерісіне 

пайдалану  және  колледж  оқытушылары  мен  студенттерінің  ақпараттық 

мәдениеті мен құзыреттілігі дамытылуда. 

Ақпараттық  технологияның  қарқынды  дамып  отырған  дәуірінде  оны 

өміріміздің  барлық  салаларында  қолдануда.  Қолдана  отырып  қарқынды 

жетістікке жетуде. Сонын ішінде ақпарат  алмасудың тездігін, ынғайлығын баса 

айтуға болады. Міне, осы үрдістерді  қоғамда әртүрлі салаларда пайдаланамыз. 

Соның  ішінде  білім  беру  саласы  ақпараттық  технологиясыны  тиімді 

пайдалануда.  Атап  айтсақ  білім  беру  жүйесінде  ақпараттық  технологияны 

оқыту  технологиясын  жетілдіру  үшін  қолданады.  Яғни,  ақпараттық 

технологияны  қашықтықтан  білім  беру  үшін  пайдаланудың  тиімді  жолдары 

қарастырылуда және пайдаланылуда. 

Қашықтан  білім  беру  -  жаңа  ақпараттық  технологиялар  мен 

мультимедиялық  жүйелер  негізінде  күндізгі,  күндізгі-сырттай,  кешкі  және 

сырттай  оқытудың  элементтері  үйлестірілген  ерекше,  жетілген  түрі.  Соған 

орай,  қашықтан  оқыту  -  компьютерлік  және  телекоммуникациялық 

технологияларға  негізделген  оқытудың  құралдары  мен  түрлері,  білім  беру 

үрдісінде  үздік  дәстүрлі  және  инновациялық  әдістер  қолданылатын,  күндізгі 

және  сырттай  білім  алу  ретінде  білімді  қабылдау  түрі  болып  табылады.  Ал,  

қашықтан  оқыту  технологиясы  -  оқу  үрдісі  кезінде  оқып  үйренушілер  мен 

оқытушылар арасында интерактивті өзара іс-әрекетте оқытылып, материалдың 

негізгі  көлемін  оқып  үйренушілерге  жеткізуді   қамтамасыз  ететін,  оқылған 

материалдарды меңгеру бойынша, сонымен бірге оқу үрдісі барысындағы оқып 

үйренушілердің  өз  бетімен  жұмыс  істеуіне  мүмкіндік  беретін  ақпараттық 

технология. 

Тақырыптың  өзектілігі:  Бүгінгі  күнде  студенттер  өздеріне  оқу 

формасының  ынғайлығын,  тиімділігін  таңдайды.  Оның  себебі:  негізгі 

жұмысынан  қол  үзбей,  үйде  отырып  еш  қиындықсыз  оқуға,  білім  алуға 

мүмкіндік  береді.  Әр  маманның  білімін  үздіксіз  жетілдіріп  отыруын    заман 

талап  етеді.  Сондықтан  олар  қашықтықтан  оқыту  технологиясын  таңдап,  өз 

білім деңгейін көтереді немесе жаңа мамандық алады. 

Қашықтан оқытудың жүйесінің жетістігі: 

 жеке адамның үздіксіз оқуына, танымына әлеуметтену мүмкіндігі; 

 икемділік (оқытудың уақыты, орны, көлемі және қимылы бойынша); 

 

15 


 

 жеке оқу жоспарын қолдану мүмкіндігі; 

 оқу ақпаратына қол жеткізу , оны жедел жаңарту; 

 экономикалық  (оқу  алаңы,  транспорты,  техникалық  құралдардың 

шығынын қысқарту есебінен); 

 

жаңа технологияларды қолдану 

оқып  үйренушілердің  әлеуметтік  құқығының  теңдігі  (олардың тұратын жерлері мен денсаулық жағдайына қарамастан); 

 барлық елдегі ақпараттық – оқыту ресурстарының шығысы мен кірісі; 

 материалдарды  көбейту  мәселелерінің  жоқтығы,  оларды  тарату 

ыңғайлылығы; 

 

оқып үйренушілердің өз-өзіне бақылау жасауын қамтамасыз ету.  

16 


 

 

1 Қашықтықтан оқыту технологиясы  

 

Қашықтан  оқыту  -  бұл  әдеттегі  күндіз  немесе  сырттай  оқудан  көп 

айырмашылығы  мен  артықшылығы  бар  оқытудың  жаңа,  арнайы  формасы.  Ол 

білім  алушы  мен  білім  берушінің  өзара  қарым-қатынынасының  өзгеше 

формасын, өзгеше оқу құралы мен әдістемені, оқытудың ұйымдастыру өзгеше 

түрін  ұсынады.  Сонымен  қатар,  оның  құрамы  кез-келген  оқыту  формасында, 

кез-келген  оқыту  жүйесінде  бар  компоненттерден;  оқытудың  барлық  түрінде, 

әлеуметтік  қажеттілікті  өтейтін  мақсаттардан;  оқу  орнының  түріне  қарай 

қолданыстағы  программаларды  қамтитын  мазмұннан;  әдістемелерден, 

ұйымдастыру формасынан, оқу құралдарынан тұрады. 

Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы 

технолгиялық  негіздерге  (мысалы,  тек  компьютерлік  телекоммуникацияға, 

баспа  құралымен,  компакт-дискімен,  кейс-технологиямен  жабыдықталған 

компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған. 

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды  ажырата  білу  керек.  Олардың  басты 

айырмашылығы  сонда,  қашықтан  оқытуда  жүйелі,  әрі  әсерлі  интерактивтік 

оқыту трлері қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы 

деп,  тиісінше  қашықтан  білім  беруді  (оқыту  нәтижесі  сияқты,  жүйені  де, 

процестің  өзін  де)  білім  берудің  жаңа  формасы  деп  қарастыру  керек.  Әрине, 

оны  басқа  оқу  жүйелеренің  жетілдірілген  түрі  деп  қарауға  болмас.  Қашықтан 

оқыту  да  күндізгі  оқытудағыдай  мазмұн  мен  мақсаттар  негізінде  құрылады. 

Бірақ,  материалды  беру  түрі:  білім  беруші  (оқытушы)  -  білім  алушының 

(оқушы) 

өзара  қатынастары  басқаша  болады.  Қашықтан  оқытудың 

дидактикалық принциптері де күндізгі оқу түрінен айырмашылығы жоқ. Бірақ, 

Интернеттің  ақпараттық  ортасының  және  оның  қызметінің  мүмкідіктеріне 

байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асырудың ерекшелігі болады. Білім 

алушының  білім  алу    әрекетінің  тиянақты  және  дәл  жоспарлануын,  дұрыс 

ұймыдастырылуын,  оқыту  мақсаты  мен  міндетінің  айқын  қойылуын,  білім 

алушы  мен  білім  беруші  тұлғалардың  арасындағы  интерактивтілікті 

қамтамасыз ететін қажетті оқу материалдарының жеткізілуін, білім алушы мен 

оқу  материалы  арасында  кері  байланыс  болуын  талап  етеді,  топтық  оқытуға 

жағдай  жасайды.  Бұдан  шығатыны,  педагогикалық  жобалау  кезеңінің 

міндеттері  мыналар:  электрондық  курстар,  электрондық  оқулықтар,  оқу 

құралдарының кешендірін құрастыру, желіде оқыту процесін ұйымдастырудың 

педагогикалық технологиясын жасау. 

Қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты: 

 білім  берудің  біртұтас  ақпараттың  жүйесін  құру  арқылы  оқушылар 

мен студенттердің білім деңгейін көтеру;  

17 


 

 кадрларды кәсіби дайындау және қайта даярлау;  

 білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту технологиясын жетілдіру; 

 қашықтықтан оқыту курстарын әзірлеу; 

 қашықтықтан оқыту әдістемесін ұйымдастыру; 

 қашықтықтан 

оқыту 


жүйесінде 

ақпараттық 

ресурстарды 

ұйымдастыру; 

 

білім алушылардың  үлгірімін дайындауды ұйымдастыру. Қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттері: 

  

қашықтықтан оқыту жүйесінің ғылыми-теориялық негізін анықтау; 

 

қазіргі  заманғы  желілік  жүйенің  (интернет)  ерекшеліктерін  көрсетіп, іске асу жолдарын белгілеу; 

 қашықтықтан оқыту курстарының мазмұнын жасау. 

Қашықтықтан оқытудың тиімділігі мен артықшылығы 

Қашықтықтан  оқытудың  тиімділіг  (шетел  тәжірибесіне  сүйенсек)  - 

студенттің  университетке  бармай-ақ,  өзіне  ыңғайлы  жерде  отырып,  берілген 

тапсырманы орындай беретіндігі, яғни уақыттың ұтымдылығы, екіншіден, оқу 

ақысының  арзан  болатындығы,  шалғайдағы  шетел  жоғары  оқу  орнын  елде 

жүріп-ақ оқып, диплом алу мүмкіндігінің болуы. Сонымен қатар, қашықтықтан 

оқыту  ыңғайлы  уақытта  үйде  немесе  офисте  курс  материалдарын  игеру  үшін, 

уақытты ұтымды пайдалану үшін қажет:  жас ерекшеліктеріне жеке шектеулер 

жоқ,  тұрғылықты  жеріңізге  байланысты  емес,  қабілеттілігіңізге  және  жеке 

ерекшелігіңізге байланысты оқу қарқынын белгілеу де тиімді болып саналады. 

Соңғы  жылдары  қашықтықтан  оқытудың  шетелдік  және  отандық 

тәжірибесі көрсеткендей бүгін де аккредитацияланған қашықтықтан оқыту сапа 

жағынан  дәстүрлі  оқытудан  кем  түспейтіні белгілі  болып  отыр.  Қашықтықтан 

оқытуда  білім  беру  іс-әрекетінің  тиімділігі  педагогикалық,  экономикалық, 

әлеуметтік  аспектілеріне  барлығына  ие  екеніне  өмірдің  өзі  дәлел  болып  отыр. 

Ал  ақпараттық  коммуникациялық  технологияның  ішінде  ақпаратпен  ашық 

жұмыс  жасау  үшін,  қашықтықтан  оқыту  жүйесіне  ыңғайлы  қол  жеткізу  үшін 

желілік  болып  табылатын  Интернет-технология  молынан  пайдаланылып  жүр. 

Ақпараттық  коммуникациялық  технология  құралдардың  бірінде  қашықтықтан 

оқыту  бойынша  тиімді  кері  байланысты  интерактивті  ұйымдастыру  болып 

табылады.  

Қашықтықтан  оқыту  -  оқытушының  студентпен  (жалпы  білім  алушы 

тұлға)  оқыту  құралдары  арқылы  интерактивті  қарым-қатынас  әрекет  үрдісін 

ұйымдастыруға  мүмкіндік  беретін  жаңа  ақпараттық  технология  (ереже 

бойынша компьютерлік техника).  

Қашықтықтан оқыту артықшылықтары төмендегідей болып табылады: 

 кез келген жерде, кез келген мерзімде оқуға мүмкіндігі бар; 

  кәсіби қызметпен қатар білім алуға болады;  

 

18 


 

 оқу 

үрдісінде 

ақпараттық 

және 


телекоммуникациялық 

технологиялардың  жаңа  жетістіктерін  пайдалана  отырып,  студенттер  мен 

оқытушылар арасындағы белсенді диалог құруға; 

 оқу ақпаратына мүмкіндік беру; 

 білім  алушының  мекен  жайына,  денсаулық  жағдайына,  элитарлық 

және  материалдық  жағдайына  қарамастан  тепе-тең  дәрежеде  білім  алуға 

мүмкіндігі бар. 

Қашықтықтан  оқыту  технологиясын  пайдалану,  білім  беру  үрдісінің 

негізіне  арнайы  жасалған  оқу-әдістемелік  материалдармен  білім  алуына  және 

бақыланатын  өзіндік  жұмыс  жасауына  мүмуіндік  береді.  Қашықтықтан 

оқытудың  компонеттері  мен  әдістемелік  тәсілдері  оқытуды  мүмкіндігінше 

ыңғайлы және тиімді болуына мақстатты түрде көзделген. 

Жалпы  қашықтықтан  оқыту  үрдісін  көпшіліктің  түсінігі  бойынша 

виртуалдық оқу аудиториясына қатысып, мультимедиалық құралдарды ұтымды 

пайдалану  арқылы  білім  алу  болып  табылады.  Алайда,  ақылы  интернеттік 

қызмет  мұндай  мүмкіндікті  бізге  бере  бермейді.  Соған  орай,  қашықтықтан 

оқыту  үрдісін  жүргізу  үшін  жинақталған  түрде  белгілі  бір  тәртіпте    құрылған 

әдістемелік  кешенді  оқу  бағдарламасын  құруы  қажет.  Әлем  бойынша 

қашықтықтан  оқыту  жүйесін  орта  мектептер  оқушылары,  студенттер,  түрлі 

деңгей  басқарушы  тұлғалар,  аймақтық  басқару  органдарының  жетекшілері, 

жұмыспен  қамту  қызметінде  тіркелген  тұлғалар,  екінші  білім  алуға  немесе 

біліктілігін  жетілдіргісі  келетін    тұлғалар,  қандай  да  бір  білім  саласындағы 

біліктілігін  арттырғысы  келетін  мемлекеттік  қызметкерлер,    сонымен  қатар,  

қозғалыс еркіндігі шектеулі адамдар, мүгедектер және т.б. пайдаланады. Соған 

орай,  қашықтықтан  оқытуды  дамыту  үшін  қашықтықтан  оқыту  үрдісін 

жүргізуші  тұлғалардың  білімін  жетілдру,  оқытушылардың  біліктілігін  көтеру, 

қашықтықтан оқытудың ақпараттық кеңістігін құру, оқу үрдісіне қашықтықтан 

оқыту  технологияларын  интеграциялау,  қашықтықтан  оқыту  курстарын 

ұйымдастырып өткізу, қажетті оқыту стандарттарын жасау мәселелері шешілуі 

тиіс. 


Қазіргі уақытта Қазақстанда тек экономикалық және саяси процесте ғана 

емес,  білім  жүйесінде  де  жаңа  ақпараттық  технологиялар  кеңінен  қолданыла 

бастады.  Ақпараттық  технологияларды  және  компьютерлік  желі  арқылы  жаңа 

білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды 

білім  жүйесінде  қолданудың  ең  негізгі  факторы негізгі  қозғаушы  күші  -  адам, 

сол  себепті  білімнің  негізгі  принциптері  іске  асырылуы  тиіс.  Осыған 

байланысты  адамның  шығармашылық  потенциялын  дамыту  үшін  қажетті 

жағдай  жасалуы  қажет.  “Білім  саласындағы  жаңа  коммуникациялық 

технологиялар” түсінігі компьютерлік техника және электрондық анықтамалық 

жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. 

Оны  оқыту  әдіс-тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта 

дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда.   

19 


 

Инновация  -  бұл  жаңалықтардың  таралуы  және  құрылуы.  Қазіргі 

педгогиканың  негізгі  тенденцисы  оқытуды  өнеркәсіптік-технологиялық 

процеске айналдыру үшін дидактикалық жолын және құралын табу болды. Бұл 

ізденіс “педагогикалық технология” деген ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат 

жүйелерінің  өркендеп,  ғарыштап  дамып  келе  жатқанын  білеміз,  өнеркәсіппен 

ортаның  дамуының  негізгі  құралы  болып  ақпараттық  ресурстар  болып 

табылады.  Сауатты  өмір  -  дамудың  жаңа  фазасына  енеді,  бұл  жаңа  сауатты 

оқыту  технологиясын  құруға  біртіндеп  көшуді  талап  етеді.  Оқытудың  жаңа 

технологиясына  көшу  ұзақ  уақыт  алады.  Компьютерлік  технология  білім 

ортасына  ене  отырып,  оқыту  процесін  жақсарту  үшін  құралдар  мен  әдістерді 

қолдануға негіз болады. Негізгі базалық білім беру аймағында қызмет көрсету 

жағынан  да  қашықтан  оқыту  мүмкіндіктері  үкімет  тарапынан  қолдау  тауып 

жатыр.  Осы  технологияны  пайдалану,  әсіресе,  ауылдық  жерлерді  де  жылдам 

ақпараттандыруға  көмектесуде.  Оқыту  процесінде  қолданылатын  жаңа 

әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып табылады.Соған орай, білім берудің 

біртұтас  ақпараттық  жүйесін  құру  арқылы  студенттердің  (білім  алушы 

тұлғалардың)  білім  деңгейін  көтеру.  Сонымен  қатар,  әлемдік  ақпарат 

кеңістігіне  жол  ашып,  студенттердің,  оқушылардың  ғылыми  және 

шығармашылық  ізденістерін  арттырып,  білікті  маман  дайындап,  оны  өз 

игілігімізге жарату болып табылады.

 

 
жүктеу 3.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет