Диссертацияларыныњ негізгі ѓылыми нєтижелерін жариялауѓа арналѓан басылымдар тізіліміне енгізілген Ќр бѓм бѓсбк 30. 05. 2013 жжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/30
Дата08.09.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріДиссертация
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Меншік иесі жєне баспагер:
«Ќазаќстан Республикасыныњ 
Зањ шыѓару институты» ММ
2006 жылдан бастап шыѓады
Журналдың материалдары
http:/www.izrk.kz сайтында 
орналастырылған
Зањ ѓылымдары бойынша
диссертацияларыныњ негізгі ѓылыми
нєтижелерін жариялауѓа арналѓан
басылымдар тізіліміне енгізілген
(ЌР БЃМ БЃСБК 30.05.2013 ж. 
№894 б±йрыѓы)
Редакциялыќ кеңес:
Б.М. Имашев (Төраға)
З.Х. Баймолдина
А.А. Смағұлов
И.Ш. Борчашвили
М.Ш. Қоғамов
Редакциялыќ алќа:
Н.М. Әбдіров
З.С. Байниязова (Саратов қ., РФ)
Б.М. Бишманов
С.Ф. Бычкова
М.Т. Ғабдуәлиев
Д. Досмырза
А.Д. Жүсіпов
Т.Е. Ќаудыров
В.Т. Қоныс
Ж.О. Құлжабаева
А.М. Н±рмаѓамбетов
Р.Т. Нұртаев
С.М. Рахметов
А.Ж. Сағидан
Є.Г. Саќтаѓанов
Т.С. Сафарова
М.А. Сәрсембаев
Т.Ә. Серікбаев
У. Шапақ 
Ќазаќстан Республикасы Мәдениет 
жєне ақпарат министрлігі
Аќпарат жєне м±раѓат комитетініњ 
БАЌ есепке ќою туралы куєлік 
№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.
Мекен-жайы:              
Ќазаќстан Республикасы,
010000, Астана ќ., 
Орынбор к., 8 үй
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
МАЗМ¦НЫ
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының 20 жылдығына 
арналған «Жаңа саяси бағыт жағдайларында Қазақстан Республикасының 
заңнамасын  жетілдірудің  өзекті  проблемалары»  тақырыбындағы 
халықаралық  ғылыми-практикалық  конференциядағы  Қазақстан 
Республикасының  Әділет  министрі  Б.М.  ИМашевтың  құттықтау 
сөзі, астана қ., «Rаdisson Astana» отелі, 2013 жылғы 31 мамыр ...........
а.а. СМаҒҰЛОв 
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының қалыптасуы мен 
дамуы ...........................................................................................................
Конституциялық және әкімшілік құқық ..............................................
Л.т. ЖаНҰЗаҚОва  
Әкімдерді сайлау - Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі 
басқару жүйесін қалыптастыруға қарай шынайы қадам.........................
а.Д. ЖҮСІПОв 
«Банк  операциясы»    және  «банк  мәмілесі»  ұғымдардың  арақа- 
тынасы........................................................................................................
Н.а. БИеКеНОв 
Қоғамдық тәртіпті  полиция қызметiнiң санаты ретінде ұғынудың 
теориялық мәселелерi ..............................................................................
Ә.Ә. ДӘУЛетХаНОва 
Қазақстан Республикасының Конституциясы – заң ғылымын дамыту 
мен қоғамды реформалаудың негізі ........................................................
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы .......................................
М.К. СҮЛеЙМеНОв 
Қазақстанда  соттан  тыс  дауларды  реттеу:  теория  және  практика 
проблемалары ............................................................................................
а.а. МҰҚашева 
Су заңнамасының жүйесі: жай-күйі және перспективалары....................
Д.а. БРатУСЬ 
авторлық құқықтағы новеллалар (І-бөлім)..............................................
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу ..............................
С.М. РаХМетОв 
Сот төрелігін жүзеге асыруға немесе алдын ала тергеу іс жүргізуіне 
байланысты қауіп-қатер немесе зорлық әрекеттері үшін жауапкершілік 
туралы заңнаманы  жетілдіру мәселелері ................................................
Н.а. СаРтаева 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі: уақыт призмасынан 
қарағанда (2004-2007 жж.) .........................................................................
Қазақстан Республикасы
Заң шығару Институтының
Жаршысы
ғылыми-құқықтық журнал
№ 3 (31)
2013
7
10
14
14
19
25
30
35
35
42
48
56
56
  62

№ 3 (31) 2013 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
2
т.Ә. СеРІКБаев, М.Н БаРаНОв 
Кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы қылмыстылықтың алдын алу..............................................
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану ....................................................................................
М.а. СӘРСеМБаев 
КО (БЭК) құқығы мен қазақстандық құқықтың арақатынасы және республиканың егемендігін сақтау 
проблемалары ........................................................................................................................................................
а.Ж. СаҒИДаН 
еуропалық Одақ заңнамасын үндестірудегі «жұмсақ құқықтың» рөлі ...........................................................
Құқықтық мониторинг және қолданыстағы НҚА-ға сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама.......
З.Ғ. ҚаЗИев.
Әлеуметтік саладағы мониторинг: басым бағыттарды және заңнаманы талдау акценттерін айқындау.......
Ә.Ғ. ҚаЗБаева 
Ойын  бизнесі  мәселелері  бойынша  Қазақстан  Республикасы  заңнамасының  практикалық  жүзеге 
асырылуының өзекті мәселелері..........................................................................................................................
ш.Ж. таУКеБаева 
Қолданыстағы заңнаманы жетілдірудің тиімді тетігі.........................................................................................
Мемлекеттік тілде заң шығару тәжірибесінен .............................................................................................
е. СаФУаНИ 
терминнің нормативтік жүктемесі.......................................................................................................................
М.Б. аСыЛБаев, т.е. МҰшаНОв 
Қазақстан Республикасының заң шығару қызметіндегі ғылыми лингвистикалық сараптаманың рөлі........
Шетелдік тәжірибе ..............................................................................................................................................
Б.М. МаГОМеДОв (Махачкала қ., РФ) 
Әкімшілік-деликттік атқарушылық заңнаманы жетілдіру: тарихи аспекті......................................................
е.Н. тОГУЗаева (Саратов қ.) 
Әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни өшпенділік пен араздықты қоздыратын насихатқа немесе үгітке 
тыйым салуды бекітудің халықаралық тәжірибесі..............................................................................................
И.Э. МаРтыНеНКО (Гродно қ., Беларусь Республикасы)
Қазақстан Республикасының  заңнамасы  бойынша тарихи-мәдени  мұраға  қарсы жасалған қылмыстар 
үшін қылмыстық жауаптылық................................................................................................................................
С.в. ПРИЛУЦКИЙ (Киев қ.) 
Жаңа тұжырымдамалық мазмұнды іздену жағдайындағы Украина прокуратурасы.......................................
М.в. ДеНИСЮК (Киев қ.)
Роман-германдық құқық тобындағы азаматтық қоғам институттары...................................................................
Д.е. веРГеЛеС (Киев қ.)
Заңнаманы кодификациялау негіздері.................................................................................................................
в.Д. НеДыБаЛЮК (Киев қ.) 
Украина Конституциясына сәйкес «абырой» мен «қадір-қасиет» ұғымдарының арақатынасы жоғарғы 
әлеуметтік құндылықтар ретінде...........................................................................................................................
т.Н. аЛФеРОва (Днепропетровск қ.)
Қоғамдық бақылау жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралы ретінде ............................................................
Л.в. МеЖевСКаЯ (Днепропетровск қ.) 
Мемлекеттік қызметшілерді жұмыстан шеттетуді құқықтық реттеу (Ресей Федерациясы мен Украинаның 
еңбек заңнамасына  салыстырмалы-құқықтық талдау) ......................................................................................
Құқық қолдану тәжірибе ...................................................................................................................................
М.е. ҚаЛМҰРЗаева 
атқарушылық іс жүргізу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдірудің кейбір мәселелері 
туралы......................................................................................................................................................................
68
72
72
80
84
84
89
94
97
97
100
104
104
112
117
124
132
137
142
149
157
162
162

3
Жас ғалым мінбері ...............................................................................................................................................
Р.е. ЖаҚыПОв, Д.М. ҚаЛКеНОва (Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының 20 жылдығына 
арналған жас ғалымдар байқауының жеңімпаздары) 
Ұлттық ғылым жүйесін құқықтық реттеу аспектілері туралы.............................................................................
М.С. аБаҚаСОв 
Соттық бақылаудың заңи табиғаты: мәні және нысаны....................................................................................
М.е. ЖҰМаБаева 
еуразия кеңістігіндегі интеграциялық процестер..................................................................................................
Р.е. ЖаҚыПОв 
шоғырландырылған заң мәселесіне орай..........................................................................................................
Б.К. НаҒашБаева 
«Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасының № 39-III Заңына талдау.........................................................................................................
Ә.С. НӘБИева 
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың кейбір мәселелері..................................................................................
а.Қ. СҰЛтаНОва
Мемлекеттік басқарудағы саясат пен құқықтың рөлі............................................................................................
а.а. шаРаПатОв 
Қылмыстылық детерминациясы...........................................................................................................................
а.Б. КОЧУБаев
Сот бақылауы..........................................................................................................................................................
а.т. БеРтаева
Халықаралық  құқықтағы  мемлекеттердің  аумақтық  тұтастығы  мен  халықтардың  өзін-өзі  билеу 
қағидаттарының ара қатынасы туралы мәселеге орай ....................................................................................
а.С. аСыЛБаева 
Мемлекеттік қызметтің жаңа үлгісі...................................................................................................................
Г.Б. ҚаРЖаСОва
Нарықтық  экономика    жағдайындағы  салықты  төлеуден  жалтару  қылмысын  құқықтық  реттеудің                             
қажеттіліктері........................................................................................................................................................
Ақпараттық хабарламалар ...............................................................................................................................
2013 ж. 23-26 сәуірде екатеринбург қ. өткен халықаралық ғылыми практикалық форум туралы ақпараттық 
хабарлама................................................................................................................................................................
2013 ж. 31 мамырда астана қ. өткен  «Жаңа саяси бағыт аясындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын 
жетілдірудің өзекті мәселелері» атты Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының 20 жылдық 
мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция туралы ақпараттық хабарлама
Даналық ойлар ......................................................................................................................................................
Мерейтой .................................................................................................................................................................
Профессор Д.Н. Бахрахтың өмір жолы мен заң ғылымындағы кезеңдері (80 жылдық мерейтойына орай)
ардақты ұстаз (Профессор Р.Б. Құлжақаеваның мерейтойына орай).............................................................
Ұстазымыз мәңгі есімізде (Белгілі ғалым – академик Ғ. Сапарғалиевтің туған күніне орай).......................
Жақып Қажманұлы асановтың туғанына 50 жыл.............................................................................................
165
165
170
177
181
184
189
192
197
200
204
209
215
220
220
222
226
227
227
233
240
244

№ 3 (31) 2013 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
4
Собственник и издатель:
ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»
Издается с 2006 года
все материалы журнала
размещаются на сайте
http:/www.izrk.kz
включен в перечень изданий
для публикации основных
научных результатов диссертаций
по юридическим наукам 
(Приказ ККСОН МОН РК №894 
от 30.05.2013 г. )
Редакционный совет:
Б.М. Имашев (Председатель)
З.Х. Баймолдина
а.а. Смагулов
И.ш. Борчашвили
М.Ч. Когамов 
Редакционная коллегия:
Н.М. абдиров
З.С. Байниязова (г. Саратов, РФ)
Б.М. Бишманов
С.Ф. Бычкова
М.т. Габдуалиев
Д. Досмырза
а.Д. Жусупов
т.е. Каудыров
в.т. Конусова
Ж.О. Кулжабаева
а.М. Нурмагамбетов
Р.т. Нуртаев
С.М. Рахметов
а.Ж. Сагидан
а.Г. Сактаганов
М.а. Сарсембаев
т.С. Сафарова
т.а. Серикбаев
У. шапак
Свидетельство о постановке 
на учет СМИ № 11219-Ж 
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан
Адрес:
Республика Казахстан,
010000, г. астана,
ул. Орынбор, д. 8,
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
СОДЕРЖАНИЕ
Приветственное  слово  Министра  юстиции  Республики  Казахстан 
ИМашева Б.М. на международной научно-практической конференции, 
посвященной  20-летию  Института  законодательства  Республики 
Казахстан  на  тему:  «актуальные  проблемы  совершенствования 
законодательства Республики Казахстан в условиях нового политического 
курса», г. астана, отель «Rаdisson Astana», 31 мая 2013 года...................
а.а. СМаГУЛОв 
Становление и развитие Института законодательства
Республики Казахстан.................................................................................
Конституционное и административное право ....................................
Л.т. ЖаНУЗаКОва 
выборы акимов – реальный шаг к формированию системы местного 
самоуправления в Республике Казахстан. .................................................
а.Д. ЖУСУПОв
Соотношение понятий «банковская операция» и «банковская сделка»....
Н.а. БИеКеНОв 
теоретические  проблемы  понимания  общественного  порядка  как 
полицейской категории. .............................................................................
а.а. ДаУЛетХаНОва 
Конституция Республики Казахстан – основа реформирования общества 
и развития юридической науки. ..................................................................
Гражданское и гражданско-процессуальное право ..............................
М.К. СУЛеЙМеНОв 
внесудебное урегулирование споров в Казахстане: проблемы теории 
и практики. ..................................................................................................
а.а. МУКашева
Система водного законодательства: состояние и перспективы................
Д.а. БРатУСЬ 
Новеллы в авторском праве (часть І). .......................................................
Уголовное право и уголовный процесс .....................................................
С.М. РаХМетОв 
вопросы  совершенствования  законодательства  об  ответственности  
за угрозу или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования.........
Н.а. СаРтаева 
Уголовный кодекс Республики Казахстан: через призму времени (2004-
2007 годы)......................................................................................................
Вестник
Института
законодательства
Республики Казахстан
научно-правовой журнал
№ 3 (31)
2013
8
12
14
14
19
25
30
35
35
42
48
56
56
62

5
т.а. СеРИКБаев, М.Н. БаРаНОв 
Предупреждение преступности среди несовершеннолетних и молодежи..............................................................
Международное право и сравнительное правоведение .............................................................................................
М.а. СаРСеМБаев 
Проблемы соотношения права тС (еЭП) и казахстанского права и сохранения суверенитета республики......
а.Ж. СаГИДаН 
Роль «мягкого права» в гармонизации законодательства европейского Союза.....................................................
Правовой мониторинг и антикоррупционная экспертиза действующих НПА..............................................
З.Г. КаЗИев
Мониторинг в социальной сфере: определение приоритетных направлений и акцентов анализа законодательства
а.Г. КаЗБаева 
актуальные вопросы практической реализации законодательства Республики Казахстан по вопросам игорного 
бизнеса.............................................................................................................................................................................
ш.Ж. таУКИБаева
Эффективный механизм совершенствования действующего законодательства.....................................................
Из практики законотворчества на государственном языке ................................................................................
е. СаФУаНИ
Нормативная нагрузка термина...................................................................................................................................
М.Б. аСыЛБаев, т.е. МУшаНОв
Роль научно-лингвистической экспертизы в законотворческой деятельности Республики Казахстан................
Зарубежный опыт ..........................................................................................................................................................
Б.М. МаГОМеДОв (г. Махачкала, РФ) 
Совершенствование административно-деликтного исполнительного законодательства: исторический аспект
е.Н. тОГУЗаева (г. Саратов) 
Международный опыт закрепления запрета пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду................................................................................................ 
И.Э. МаРтыНеНКО (г. Гродно, Республика Беларусь) 
Уголовная ответственность по законодательству Республики Казахстан за преступления против историко-
культурного наследия...................................................................................................................................................
С.в. ПРИЛУЦКИЙ (г. Киев) 
Прокуратура Украины в условиях поиска нового концептуального содержания....................................................
М.в. ДеНИСЮК (г. Киев)
Институты гражданского общества в романо-германской правовой семье.............................................................
Д.е. веРГеЛеС (г. Киев) 
Основы кодификации законодательства......................................................................................................................
в.Д. НеДыБаЛЮК (г. Киев) 
Соотношение понятий «честь» и «достоинство», как наивысших социальных ценностей, согласно Конституции 
Украины..........................................................................................................................................................................
т.Н. аЛФеРОва (г. Днепропетровск) 
Общественный контроль как средство обеспечения безопасности дорожного движения .....................................
Л.в. МеЖевСКаЯ (г. Днепропетровск) 
Правовое регулирование отстранения государственных служащих от работы (сравнительно-правовой анализ 
трудового законодательства РФ и Украины)................................................................................................................
Правоприменительная практика...............................................................................................................................
М.е. КаЛМУРЗаева 
О  некоторых  вопросах  совершенствования  законодательства  Республики  Казахстан  об  исполнительном 
производстве...................................................................................................................................................................
68
72
72
80
84
84
89
94
97
97
100
104
104
112
117
124
132
137
142
149
157
162
162

№ 3 (31) 2013 г. Вестник Института законодательства Республики Казахстан
6
Трибуна молодого ученого..............................................................................................................................................
Р.е.  ЖаКУПОв,  Д.М.  КаЛКеНОва  (Победители  конкурса  молодых  ученых,  посвященного  20-летию 
Института законодательства Республики Казахстан) 
Об аспектах правового регулирования национальной научной системы................................................................
М.С. аБаКаСОв 
Юридическая природа судебного контроля: сущность и формы.............................................................................
М.е. ЖУМаБаева 
Интеграционные процессы на евразийском пространстве.........................................................................................
Р.е. ЖаКУПОв 
К вопросу о консолидированном законе......................................................................................................................
Б.К. НаГашБаева 
К анализу Закона Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 
2005 года № 39-III...........................................................................................................................................................
а.С. НаБИева 
Некоторые вопросы государственного социального заказа.......................................................................................
а.К. СУЛтаНОва 
Роль политики и права в государственном управлении.............................................................................................
а.а. шаРаПатОв 
Детерминация преступности........................................................................................................................................
а.Б. КОЧУБаев 
Судебный контроль......................................................................................................................................................
а.т. БеРтаева 
К вопросу о соотношении принципов территориальной целостности государств и самоопределения народов 
в международном праве.............................................................................................................................................
а.С. аСыЛБаева 
Новая модель государственной службы.................................................................................................................... 
Г.Б. КаРЖаСОва
 
Необходимость правового регулирования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, в условиях 
рыночной экономики..................................................................................................................................................
Информационные сообщения .................................................................................................................................
Информационное  сообщение  о  международном  научно-практическом  форуме  23-26  апреля  2013  года                          
в г. екатеринбурге..............................................................................................................................................................
Информационное сообщение о международной научно-практической конференции «актуальные проблемы 
совершенствования  законодательства  Республики  Казахстан  в  условиях  нового  политического  курса», 
посвященной 20-летию Института законодательства Республики Казахстан, г. астана, 31 мая 2013 года.........
Мудрые мысли .............................................................................................................................................................
Юбилеи ........................................................................................................................................................................
Этапы большого пути в жизни и юридической науке профессора Д.Н. Бахраха (К 80-летию со Дня рождения)
Досточтимый учитель (К юбилею  профессора Р.Б. Кульжакаевой).................................................................................
Памяти Учителя (Ко дню рождения великого ученого – академика Г.С. Сапаргалиева)........................................
асанову Жакипу Кажмановичу – 50 лет.....................................................................................................................
165
165
170
177
181
184
189
192
197
200
204
209
215
220
221
222
226
227
227
236
240
244


жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет