Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж


Конституционное и административное правожүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет3/21
Дата17.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріДиссертация
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

19
Конституционное и административное право
(«административно-территориальные  единицы» 
(сәйкесінше 86 және 2-баптар). 
Мұндай тәжірибе орфографиялық ережелерді 
де қатаң сақтауға қатысты. Мысалы, Қазақстан 
Республикасы 
Конституциялық 
Кеңесінің 
Төрағасы, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банк Төрағасы, Қазақстан Республикасының Бас 
Прокуроры сияқты жоғары лауазымдар атаулары 
Конституцияда  қалай  ресімделсе,  одан  заңдық 
күші төмен нормативтік құқықтық актілерде де 
солай болуы тиіс. Бірақ мемлекеттік органдардың 
құқықтық  және  тілдік  тәжірибесінде  балама 
нұсқалар көптеп кездеседі.
Құқықтық  қате-кемшіліктердің  болуы,  бір 
жағынан, объективтік заңдылық. Екінші жағынан, 
оларды талдап, дер кезінде түзете білу де шартты 
қажеттілік.  Сондықтан  Конституцияның  қоғам 
мен мемлекет алдындағы тарихи маңыздылығын 
қамтамасыз ету үшін оның сапасына қайта назар 
аудару  қажет.  Сонда  ғана  Конституция  өзінің 
тарихи миссиясын атқара алатын болады, сонда 
ғана  оның  заңдық  күші  мен  құқықтық  сапасы 
арасындағы  диалектикалық  тәуелділікке  қол 
жеткізіледі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы // «Әділет» АҚЖ. (22.2.2016)
2. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы: 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы // «Әділет» АҚЖ. (22.2.2016).
3. Әкімшілік рәсімдер туралы: Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңы // 
«Әділет» АҚЖ. (22.2.2016)
4.  Қазақстан  Республикасының  әкiмшiлiк-аумақтық  құрылысы  туралы:  Қазақстан 
Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңы // «Әділет» АҚЖ. (22.2.2016)
5. Қазақстан Республикасы Парламентінің Регламенті. Қазақстан Республикасы Парламентінің 
1996 жылғы 20 мамырдағы қаулысымен қабылданған // «Әділет» АҚЖ. (22.2.2016).
6.  Қазақстан  Республикасы  Парламенті  Сенатының  Регламенті.  Қазақстан  Республикасы 
Парламенті  Сенатының  1996  жылғы  8  ақпандағы  қаулысымен  қабылданған  //  «Әділет»  АҚЖ. 
(22.2.2016).
7.  Қазақстан  Республикасы  Парламенті  Мәжілісінің  Регламенті.  Қазақстан  Республикасы 
Парламенті  Мәжілісінің  1996  жылғы  8  ақпандағы  қаулысымен  қабылданған  //  «Әділет»  АҚЖ. 
(22.2.2016).
Мақала  Қазақстан  Республикасы  Конституциясының  жоғары  заңдық  күші  мен  құқықтық 
сапасы  арасындағы  диалектикалық  байланысқа  арналған.  Құқықтық  және  тілдік  талдау 
барысында айқындалған кемшіліктер көрсетілген. 
Конституцияның жоғары заңдық күшін қамтамасыз ету үшін құқықтық мәселелермен қатар 
тілдік мәселелерді де шешу қажет. Тек жоғары құқықтық және тілдік сапа ғана Конституцияның 
қоғам мен мемлекет алдындағы тарихи маңыздылығын қамтамасыз ете алады.
Түйін сөздер: конституция, құқықтық сапа, жоғары заңды күш, құқықтық және тілдік қателер. 
Статья  посвящена  диалектической  связи  между  высшей  юридической  силой  и  правовым 
качеством  Конституции  Республики  Казахстан.  Показаны  юридические  и  языковые  ошибки, 
обнаруженные в ходе правового и языкового анализов.
Для обеспечения высшей юридической силы Конституции необходимо решить ее как правовые, 
так  и  языковые  проблемы.  Только  высокие  правовые  и  языковые  качества  смогут  обеспечить 
историческую значимость Конституции перед обществом и государством.
Ключевые  слова:  конституция,  правовое  качество,  высшая  юридическая  сила,  правовые  и 
языковые ошибки.
● ● ● ● ●

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
20
The article focuses on the dialectical relationship between the supreme legal force and the legal quality 
of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Kazakhstan.  Displays  legal  and  linguistic  errors  detected  in  the 
course of legal and linguistic analysis. 
In order to ensure the higher legal force of the Constitution it is necessary to solve its legal issues as well 
as language challenges. Only highest legal and linguistic qualities can provide the historical significance 
of the Constitution to society and the State. 
Keywords: constitution, legal quality, high legal force, legal and language mistakes.
Нұрзада Маханбетұлы Примашев,
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясы,                  
з.ғ.к., доцент
Конституцияның заңдық күші мен құқықтық сапа: өзара тәуелділік диалектикасы
Примашев Нурзада Маханбетович,
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, к.ю.н., доцент
Юридическая сила Конституции и правовое качество: диалектика взаимозависимости
Primashev Nurzada Mahanbetovich,
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan, PhD, Associate 
Professor
The legal force of the Constitution and its legal quality

21
Конституционное и административное право
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОГО 
И ПОДОТЧЕТНОГО ГОСУДАРСТВА
Токпаева Дарига Мустафакызы,
начальник Центра исследования социально-экономических дисциплин
Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре РК
кандидат юридических наук, PhD, LLM
Введение
Сегодня  Казахстан  находится  на  хороших 
позициях  по  многим  рейтингам  развития 
государства.  Однако,  борьба  с  коррупцией 
в  Республике  Казахстан  (далее  –  РК)  все 
еще  остаётся  слабой  стороной  построения 
казахстанской 
государственности. 
Анализ 
стратегических 
документов 
государства, 
посвященных  борьбе  с  коррупцией,  и 
нормативных  правовых  актов,  посвященных 
рассматриваемой теме показывает, что борьбе с 
коррупцией в Казахстане уделяется значительное 
внимание со стороны государства, формируется 
антикоррупционная  политика.  Полагаем,  что 
это  справедливо  и  такая  ситуация  должна 
сохраняться  до  того  времени,  когда  результаты 
борьбы с коррупцией станут очевидны и уровень 
восприятия  коррупции  обществом  достигнет 
соответствующего  уровня  подотчетного  и 
транспарентного государства.
Рейтинги Казахстана и статистика
Казахстан  в  2015  году  занял  123-е  место  по 
индексу восприятия коррупции, поднявшись на 
три  позиции  по  сравнению  с  прошлым  годом 
(126  место  в  2014  году)  [1].  Очевидно,  что 
множество  национальных  программ,  законов, 
реорганизации  и  ликвидации  государственных 
органов  по  борьбе  с  коррупцией,  не 
способствуют  существенному  позитивному 
изменению  ситуации.  Так,  за  последний  год 
рост 
зарегистрированных 
коррупционных 
преступлений  увеличился  на  90%.  Согласно 
статистическим  данным  Комитета  правовой 
статистики  и  специальным  учетам  в  2015  году 
было  зарегистрировано  3577  коррупционных 
правонарушений, что составляет 0,89% от общего 
числа зарегистрированных преступлений [2].
Росту  коррупционных  правонарушений 
способствует  много  причин,  некоторые  из 
которых  были  рассмотрены  в  юридической 
литературе,  статьях  ученых-правоведов  и 
других  источниках.  Однако,  как  показывает 
анализ  литературы,  очень  мало  работ  о 
непосредственном 
антикоррупционном 
государственном 
управлении 
Казахстана. 
Полагаем, 
что 
необходима 
реализация 
дополнительных  регулирующих  компонентов 
для  эффективного  противодействия  коррупции, 
включающих  культуру  и  этические  ценности. 
Таким  дополнительным  компонентом  может 
стать  антикоррупционный  менеджмент  в 
государственных  органах,  который  может 
быть  частью  антикоррупционной  политики 
государства, 
включающей 
правовые, 
административные  и  организационные  меры, 
направленные  на  снижение  коррупционных 
рисков,  повышение  доверия  общества  к 
деятельности 
государственных 
органов. 
Антикоррупционный менеджмент целесообразно 
внедрять в различных государственных органах 
с  учетом  специфики  каждого.  Это  может 
стать  хорошим  барьером  против  совершения 
большинства  коррупционных  правонарушений 
или  другими  словами  антикоррупционной 
профилактикой. 
В 
настоящей 
работе 
хотелось  бы  остановиться  на  рассмотрении 
этапов  антикоррупционного  менеджмента  в 
государственных органах Казахстана. 
Стратегические документы
Стратегические  направления  по  борьбе 
с  коррупцией  в  государстве  отмечены  в 
Антикоррупционной  стратегии  на  2015-
2025  гг.,  утвержденная  Указом  Президента 
РК  №  986  от  26.12.2014  г.  [3]  и  Программе 

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
22
противодействия коррупции партии «Нур Отан» 
на 2015-2025 гг. [4] Целью антикоррупционной 
стратегии,  утвержденной  Указом  Президента 
РК  от  26.12.2014  г.,  является  вовлечение  в 
антикоррупционное  движение  всего  общества 
путем 
создания 
атмосферы 
«нулевой» 
терпимости  к  проявлениям  коррупции  и 
снижению  в  Казахстане  уровня  коррупции. 
Поставленные  главой  государства  задачи 
обуславливают  актуальность  рассматриваемой 
темы. 
В  своем  послании  народу  Казахстана  от  17 
января  2014  г.  «Казахстанский  путь  –  2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
Президент РК отметил, что важнейшая задача – 
продолжить формирование и реализацию новой 
антикоррупционной  стратегии  [5].  Эта  мысль 
развивается  во  всех  последних  выступлениях 
Президента  РК.  Выступая  на  очередном  XVI 
съезде  партии  «Нур  Отан»,  глава  государства 
выдвинул  пять  институциональных  реформ 
для  укрепления  государственности  [6].  После 
чего  в  «Плане  нации-100  шагов  по  реализации 
пяти  институциональных  реформ»  были 
детализированы  вопросы  по  их  пошаговому 
выполнению [7]. 
Борьба  с  коррупцией  является  одним  из 
основных  компонентов  реализации  трех 
институциональных  реформ,  объявленных 
Президентом  РК:  формирования  современного, 
профессионального 
и 
автономного 
государственного  аппарата,  обеспечивающего 
качественную 
реализацию 
экономических 
программ  и  предоставление  государственных 
услуг (первая реформа); обеспечения верховенства 
закона,  гарантирующего  права  собственности, 
создающего  условия  для  предпринимательской 
деятельности, охраны договорных обязательств, 
который  в  конечном  итоге  станет  основой 
для  экономического  роста  (вторая  реформа), 
формирования транспарентного и подотчетного 
государства (пятой реформы). Для эффективной 
реализации  всех  пяти  институциональных 
реформ  необходимо  существенно  снизить 
уровень коррупции в Казахстане.
Законодательная основа
Антикоррупционный  менеджмент  должен 
основываться  на  принятых  законодательных 
нормах и государственных программах борьбы с 
коррупцией. В ст.22 Закона РК «О противодействии 
коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК 
отмечено,  что  «противодействие  коррупции  в 
пределах своей компетенции обязаны вести все 
государственные органы, организации, субъекты 
квазигосударственного  сектора  и  должностные 
лица».  Принципы  борьбы  с  коррупцией 
являются 
основополагающими 
началами 
внедрения антикоррупционного менеджмента в 
государственных органах в Казахстане. Такими 
принципами являются: 
законность; приоритет защиты прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина;
гласность и прозрачность;
взаимодействие  государства  и  гражданского 
общества;
системное  и  комплексное  использование 
мер противодействия коррупции; приоритетное 
применение  мер  предупреждения  коррупции; 
поощрение  лиц,  оказывающих  содействие  в 
противодействии  коррупции;  неотвратимость 
наказания  за  совершение  коррупционных 
правонарушений [8]. 
Перечень  уголовных  и  административных 
коррупционных  правонарушений  изложен 
в  Уголовном  кодексе  РК  и  Кодексе  РК  об 
административном правонарушениях [9]. 
Этапы антикоррупционного менеджмента 
Предлагаем  внедрение  следующих  этапов 
антикоррупционного менеджмента:
1.  Выявление  коррупционных  рисков  на 
каждом  конкретном  месте  работы  с  учетом  их 
специфики;
2.  Определение  должностных  лиц,  ответ-
ственных  за  осуществление  контроля  за 
выполнением антикоррупционной программы;
3. Оценка выявленных рисков;
4.  Разработка  мер  по  снижению  отрица-
тельных последствий;
5.  Публичный  отчет  организации  о  своих 
действиях по борьбе с коррупцией; 
6.  Принятие  решения  о  коррупционных 
фактах в организации.
Выявление коррупционных рисков
Первым  этапом  является  выявление 
коррупционных 
рисков. 
Эффективная 
профилактика  коррупции  требует  понимания 
и  оценки  тех  рисков,  с  которыми  предстоит 
бороться. Необходимо выявить коррупционные 
риски  и  определить  их  приоритетность.  Для 
каждой  организации  коррупционные  риски 
являются разными. Они зависят от их размера, 
структуры,  географии,  вида  или  модели 
деятельности,  системы  внутренних  операций 
государственной организации. 
Основными  источниками  информации  для 
выявления  коррупционных  рисков  являются 
нормативные  правовые  акты  организации. 
Анализ  таких  документов  поможет  вывить 

23
«серые»  зоны,  в  отношении  которых  может 
потребоваться  принятие  организационных 
решений.  Уменьшение  либо  исключение  таких 
«серых»  зон  достигается  путем  регулирования 
внутренними 
документами 
организации. 
Другими важными источниками информации для 
выявления  коррупциогенных  рисков  являются 
сотрудники, которые потенциально подвержены 
коррупции,  в  связи  с  тем,  что  они  владеют 
информацией  о  «слабых»  коррупциогенных 
местах  и  могут  помочь  с  выработкой  мер 
по  их  снижению.  Анализ  сведений  о  фактах 
коррупционных  правонарушений  в  прошлом 
могут  также  быть  источниками  информации  о 
рисках коррупции. 
Коллективное обсуждение коррупциогенных 
рисков  организации  с  сотрудниками,  а  также  с 
другими  взаимодействующими  организациями 
может служить ценным источником информации. 
Изучение  опыта  государственных  организаций 
с  похожей  системой  управления,  видом 
деятельности может быть также полезным.
Определение 
должностных 
лиц, 
ответственных за осуществление контроля за 
выполнением антикоррупционной программы
Следующим  этапом  мы  определили  стадию 
определения  должностных  лиц,  ответственных 
за  осуществление  контроля  за  выполнением 
антикоррупционной 
программы. 
Здесь 
целесообразно  назначить  квалифицированный 
персонал  с  наделением  его  полномочиями 
по  оценке  рисков  и  управлению  ими.  Кого 
необходимо  назначить  в  качестве  таких 
ответственных  лиц?  Полагаем,  что  лучше 
выбрать из лиц, имеющих авторитет в коллективе. 
При  этом  следует  помнить,  что  чрезмерный 
контроль  может  создать  формализм  при 
организации антикоррупционного менеджмента 
в  организации  и  отрицательно  повлиять  на 
атмосферу борьбы и предупреждения коррупции 
в коллективе. 
Оценка коррупциогенных рисков
Другим 
этапом 
является 
оценка 
коррупциогенных рисков. Для этого необходимо 
четко и поэтапно определить производственные 
процессы 
деятельности 
государственной 
организации.  В  принципе,  в  целом  Казахстан 
уже  прошел  эту  стадию  систематизации 
производственных  процессов  через  процессы 
внедрения  системы  менеджмента  качества 
«ISO».  Сейчас  эти  процессы  необходимо 
совершенствовать  с  целью  достижения  их 
транспарентности  (прозрачности)  и  должного 
уровня подотчетности. Такие процессы должны 
происходить  периодично  с  указанием  времени 
проведения оценки рисков, частоты проведения 
рисков,  источников  выявления  рисков,  лиц, 
участвующих в оценке рисков, предоставлением 
внутренней и внешней отчетности о результатах 
оценки.  Необходимо  определить  сферы 
деятельности,  которые  наиболее  подвержены 
коррупционным 
рискам. 
Целесообразно 
составить  карту  коррупциогенных  рисков 
с  учетом  указанных  выше  зависимостей 
(размера,  структуры,  географии,  вида  или 
модели 
деятельности). 
Коррупциогенные 
риски зависят от местоположения организации, 
вида  деятельности  организации,  способов 
ее  взаимодействия  с  государственными  и 
частными предприятиями. Как известно, южные 
регионы  Казахстана  больше  подвержены 
коррупциогенным 
рискам. 
Некоторые 
специалисты  связывают  это  с  менталитетом 
региона.  Риск  коррупции  может  зависеть 
также  от  способов  взаимодействия  с  другими 
организациями, к примеру, торговыми агентами 
или  субподрядчиками.  Также  отмечается 
зависимость от уровня контроля в той или иной 
организации,  текучести  кадров,  зависимости 
от  лицензирования,  срока  финансирования 
и  т.п.  На  уровень  контроля  может  оказывать 
влияние 
организационная 
структура. 
Децентрализованные 
организационные 
структуры  имеют  пониженный  уровень 
контроля. Здесь также имеется ряд зависимостей 
от  степени  конкуренции,  уровня  культуры  и 
политики  этических  ценностей  сотрудников. 
В  организациях,  где  поощряется  честность  и 
справедливость,  риски  коррумпированности 
могут  быть  снижены.  Целесообразно,  чтобы 
в  каждом  государственном  органе  были 
внедрены  и  реализованы  этические  правила  по 
антикоррупционному менеджменту. Исполнение 
либо  неисполнение  этических  норм  должно 
оцениваться обществом, коллективом на уровне 
«нулевой»  терпимости  к  коррупционным 
правонарушениям 
и 
проступкам. 
Здесь 
необходима  выработка  четких  принципов  и 
критериев  антикоррупционного  менеджмента  в 
государственных  органах.  Антикоррупционный 
менеджмент 
должен 
способствовать 
выработке  антикоррупционного  поведения 
и 
антикоррупционной 
культуры. 
Такие 
мероприятия  позволят  выработать  «нулевую» 
терпимость  общества  к  правонарушениям, 
в  частности,  коллективов  и  сотрудников 
государственных органов.
Результатом  выявления  коррупционных  рис-
Конституционное и административное право

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
24
ков  должно стать придание им количественных 
характеристик.  Количественные  измерения 
создают возможности для эффективной работы  
с ними. Такие измерения зачастую определяются 
суммированием  значений  воздействия  события 
и вероятности события
1
. Все результаты оценки 
рисков коррупции должны быть документально 
оформлены  в  количественных  показателях 
для  их  последующего  анализа  и  снижения 
отрицательных последствий.
Разработка мер по снижению отрицательных 
последствий
После оценки выявленных коррупциогенных 
рисков  одним  из  важных  этапов  является 
разработка  мер  по  снижению  отрицательных 
последствий.  Они  должны  разрабатываться 
отдельно для каждой организации индивидуально 
с  целью  снижения  вероятностей  и/или  степени 
воздействия  коррупционных  рисков.  Такие 
меры  могут  включать:  а)  совершенствование 
прозрачности внутренних процедур организации, 
включая принимаемые решения руководством по 
всем процессам; б) максимальная автоматизация 
внутренних  процессов,  внутреннего  контроля 
и  анализа;  в)  проведение  специального 
обучения  сотрудников,  в  особенности  тех, 
чьи  функциональные  обязанности  связаны 
с  коррупционными  рисками;  г)  назначение 
на  должности  сотрудников  с  «чистой» 
репутацией  в  отношении  коррупционных 
проступков;  д)  стремление  взаимодействовать 
с  другими  организациями,  возглавляемыми 
руководителями с «чистой» репутацией. Однако, 
даже в хорошо организованной структуре может 
сохраняться остаточный риск коррупции. 
В  соответствии  с  Шагом  97  Плана  нации 
–  100  шагов  «Передача  несвойственных 
государству  функций  в  конкурентную  среду  и 
саморегулируемым  организациям»  [10]  такая 
практика  будет  эффективна  и  при  организации 
антикоррупционного 
менеджмента. 
Так, 
организации  могут  переадресовать  риски  по 
управлению  внутренними  процессами,  передав 
эти  обязанности  независимым  компаниям. 
В  этом  случае  за  репутационные  риски 
будет  ответственна  компания,  исполняющая 
ряд  переданных  функций,  и  при  малейших 
сомнениях  взаимодействие  с  такой  компанией 
может быть прервано. 
Публичный  отчет  организации  о  своих 
действиях  по  борьбе  с  коррупцией  и  принятых 
решениях о мерах по исправлению положения
Противодействие 
коррупции 
включает 
формирование  антикоррупционной  культу-
ры  в  обществе,  то  есть  деятельности, 
осуществляемой  субъектами  противодействия 
коррупции  в  пределах  своей  компетенции  по 
сохранению и укреплению в обществе системы 
ценностей,  отражающей  нетерпимость  к 
коррупции  (ст.9  Закона  «О  противодействии 
коррупции»).  Завершающим  этапом  должен 
являться публичный отчет организации о своих 
действиях  по  борьбе  с  коррупцией  и  принятых 
решения  о  мерах  по  исправлению  положения. 
Это  будет  способом  показать  искренность, 
серьезность 
и 
добросовестность 
своих 
действий  по  противодействию  коррупции  во 
вверенном  государственном  органе,  и  о  своей 
приверженности  к  принципам  построения 
прозрачного и подотчетного государства. 
Отметим, 
что 
важным 
компонентом 
эффективного 
антикоррупционного 
менеджмента  в  государственной  организации 
является  открытая  и  несомненная  политика 
«нулевой»  терпимости  его  руководства  к 
коррупционным 
правонарушениям. 
Для 
руководства организации  важно быть образцом 
для 
подражания! 
Антикоррупционный 
менеджмент  не  будет  эффективным  при 
отсутствии  добросовестной  приверженности 
руководства  государственной  организации 
к 
искоренению 
и/или 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений. 
Такая 
приверженность  играет  важную  роль  в 
создании  этических  принципов,  таких  как 
добросовестность,  честность  и  неподкупность, 
а также культуры противодействия коррупции в 
коллективе  государственного  органа.  Хорошим 
показателем 
будет 
являться 
включение 
вопроса  о  действиях  по  антикоррупционному 
менеджменту  в  повестку  коллективных 
собраний,  присоединение  руководства  к  какой-
либо  независимой  организации  по  борьбе  с 
коррупцией, публичное поощрение сотрудников, 
1
Воздействие события – это оценка всех негативных правовых, коммерческих, производственных и репутационных последствий для 
организации. Оно включает прямые материальные и нематериальные последствия (предусмотренные законом штрафы, отстранение 
от  рынка  и/или  негативное  давление),  а  также  косвенные  затраты,  такие  как  оплата  услуг  юридической̆  поддержки  или  время, 
потраченное в связи с данным делом. 
Вероятность события – это возможность того, что связанный̆ с коррупцией̆ риск действительно возникнет в обозримом будущем 
(например, в течение последующих 12–24 месяцев). Высокий̆ уровень рисков означает, что прямые и косвенные последствия коррупции 
весьма вероятны. 

Каталог: sites -> default -> files -> leaflets
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет