Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 жжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/21
Дата17.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріДиссертация
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Меншік иесі және баспагер:
«Қазақстан Республикасының 
Заңнама институты» ММ
2006 жылдан бастап шығады
Журналдың материалдары
www.iz.adilet.gov.kz сайтында 
орналастырылған
Заң ғылымдары бойынша
диссертациялардың негізгі ғылыми
нәтижелерін жариялауға арналған
басылымдар тізіліміне енгізілген
(ҚР БҒМ БҒСБК 30.05.2013 ж. 
№894 бұйрығы)
Редакциялық кеңес:
Б.М. Имашев (Төраға)
З.Х. Баймолдина
А.С. Тукиев
И.Ш. Борчашвили
Редакциялық алқа:
З.С. Байниязова (Саратов қ., РФ)
С.Ф. Бычкова
Д. Досмырза
Е.А. Дүйсенов
Д.Ж. Игембаев
А.Қ. Қанатов
В.Т. Қоныс
Ж.О. Құлжабаева
Ш.Р. Мырзаева
С.М. Рахметов
А.Ж. Сағидан
Ә.Г. Сақтағанов
М.А. Сәрсембаев
Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінің 
БАҚ есепке қою туралы куәлігі 
№ 11219-Ж 15.11.2010 ж.
Мекен-жайы:              
Қазақстан Республикасы,
010000, Астана қ., 
Орынбор к., 8 үй
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
             www.iz.adilet.gov.kz
МАЗМ¦НЫ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің коллегиясының    
отырысы туралы, Астана қ., 2016 жылғы 31 наурыз (ҚР Әділет 
министрлігінің баспасөз қызметі) ..........................................................
«Қазақстан Республикасы  Заңнама институтының жаршысы» 
ғылыми-құқықтық журналының 10 жылдығы ...................................
Конституциялық және әкімшілік құқық ........................................
А.С. СМАН Әділдік жолында: қазақ мемлекеттілігі және оның 
мұрасы (тарихи-құқықтық аспекті) .......................................................
Н.М. ПРИМАШЕВ Конституцияның заңдық күші мен құқықтық 
сапа: өзара тәуелділік диалектикасы .....................................................
Т.М.  ТОҚПАЕВА  Мемлекеттік  органдарындағы  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы менеджмент транспаренттік және есеп беретін 
мемлекеттің тиімді компоненті ретінде................................................
Азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқығы ...................................
В.Т. ҚОНЫС Alternative Dispute Resolution in the USA: analysis of 
main advantages and disadvantages (Америка Құрама Штаттарында 
дауларды балама жолмен шешу: негізгі артықшылықтары мен 
кемшіліктеріне талдау) .............................................................................
Р.Е. ЖАҚЫПОВ Қазақстан Республикасының еңбек құқығын- 
дағы кепілдік төлемнің мәселелері .......................................................
Г.К. САҒИЕВА, Б.Ж. БАЗАРБЕК Экологиялық және кәсіп-
керлік заңнамасын жетілдіру аясындағы «экологиялық бас-
қару»  және  «экологиялық  менеджмент»  ұғымдарының  
этимологиясы..............................................................................................
Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу .........................
З.К. АЮПОВА, Д.У. ҚҰСАЙЫНОВ Терроризм және экстремизм-
нің әлеуметтік-мәдени негіздері және оларды болғызбау туралы 
мәселесіне ...................................................................................................
Р.А. ОРСАЕВА Кәмелетке толмағандардың топтық қылмыстық 
құқық бұзушылықтарының  ерекшеліктері.........................................
Ж.К. КОЖАНТАЕВА Адам өз қызмет бабын пайдалана отырып 
жасайтын алаяқтық, сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иемденіп 
алу немесе жымқыру ерекшеліктері .....................................................
Қазақстан Республикасы
Заңнама институтының
жаршысы
ғылыми-құқықтық журнал
№1 (42)
2016
5
6
8
8
15
21
27
27
32
37
40
40
46
53
«ҚР  ЗАҢНАМА ИНСТИТУТЫНЫҢ 
ЖАРШЫСЫНА» - 10 ЖЫЛ

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
2
Халықаралық құқық және салыстырмалы құқықтану ..........................................................................
М.А. СӘРСЕМБАЕВ ДСҰ мен ЭЫДҰ талаптарына сәйкес Қазақстанның АӨК өнімдерін экспорт- 
қа шығарудың және импорттаудың құқықтық мазмұны ..............................................................................
А.О. БАЛҒЫНТАЕВ, А.Қ. ҚАНАТОВ Қазақстан мен Белоруссияның қылмыстық процесінде 
ынтымақтастық туралы келісімдер: салыстырмалы талдау ........................................................................
Ж.И. ИБРАГИМОВ Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының талаптарына сәйкес 
зияткерлік меншік саласындағы заңнаманы жетілдіру ................................................................................
Құқықтық мониторинг .....................................................................................................................................
З.Ғ. ҚАЗИЕВ, А.Б. ЕСІМОВА Салалық құқықтық мониторингі: жалпы ұғымы, міндеті және жүргізу 
мүмкіндігі ...............................................................................................................................................................
И.Қ. ЕЛЕУСІЗОВА Кәсіпкерлік тәуекелді сақтандыру саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасын жетілдірудің кейбір мәселелері ...................................................................................................
Мемлекетік тілде заң шығару тәжірибесінен ...........................................................................................
М.А. АЙЫМБЕТОВ Заңнама терминдерінің тұрақты тіркестік сипаты ..................................................
Л.С. ТҰРҒАНБАЕВА Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіндегі тауар жиынтықтылы-
ғына қатысты заңнамалық және лингвистикалық мәселелер ......................................................................
Шетелдік тәжірибе ...........................................................................................................................................
Қ.Е. ИСМАҒҰЛОВ, Д.С. ҚАЖМҰРАТОВА Қылмыстық процеске қатысатын тұлғалардың 
құзыреттерін құқықтық регламенттеу (салыстырмалы талдау) ....................................................................
Жас ғалым мінбері ...............................................................................................................................................
М.Е. ЖҰМАБАЕВА Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау және қамтамасыз ету саласында               
ЭЫДҰ жетекші елдерінің озық тәсілдеріне шолу ..........................................................................................
А.А. ЖАБАЕВА Төрелік келісім дауды шешудің негізі ретінде .................................................................
А.С. НӘБИЕВА, Е.К. АХМЕТОВ Құқықтық мониторингтің заң техникасы: проблемалар және 
шешу жолдары .......................................................................................................................................................
Н.Р. ӘКІМОВА Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасындағы тараптарды татулас-             
тыру институтының қазіргі уақыттағы ахуалы ...............................................................................................
М.М. ТАСТАНОВА Маңызды халықаралық құжаттарда берілген бала құқықтары ..............................
Е.О. МҰХАМЕДЖАНОВ Жаңа Қазақстан Республикасының ҚПК бойынша жедел бөлімшелерінің 
іздестіру қызметінің құқықтық режимі ..............................................................................................................
Н.Н. СҰЛТАНОВ Қазақстанның қылмыстық сот ісін жүргізудің жаңа моделіндегі қылмыстық 
қудағалаудың ерекшеліктері: қысқаша ретроспективалы шолу мен перспективалық көзқарас............
А.Ж. БҰСЫРМАНОВ Төрелік дауларды шешудің балама құралы ретінде .............................................
Д. ҚАСЫМОВА Пленарлық отырыс Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының құқық түсіндіру 
қызметінің субъектісі ретінде .............................................................................................................................
Даналық ойлар: Н. Шәйкеновтің максималары мен афоризмдер.........................................................
56
56
67
73
79
79
84
90
90
95
99
99
105
105
109
113
119
125
130
134
140
143
148

3
Собственник и издатель:
ГУ «Институт законодательства
Республики Казахстан»
Издается с 2006 года
Все материалы журнала
размещаются на сайте
www.iz.adilet.gov.kz
Включен в перечень изданий
для публикации основных
научных результатов диссертаций
по юридическим наукам 
(Приказ ККСОН МОН РК №894 
от 30.05.2013 г. )
Редакционный совет:
Б.М. Имашев (Председатель)
З.Х. Баймолдина
А. С. Тукиев
И.Ш. Борчашвили
Редакционная коллегия:
З.С. Байниязова (г. Саратов, РФ)
С.Ф. Бычкова
Д. Досмырза
Е.А. Дюсенов
Д.Ж. Игембаев
А.К. Канатов
В.Т. Конусова
Ж.О. Кулжабаева
Ш.Р. Мырзаева
С.М. Рахметов
А.Ж. Сагидан
А.Г. Сактаганов
М.А. Сарсембаев
Свидетельство о постановке 
на учет СМИ № 11219-Ж 
от 15.11.2010 г. Комитета информации
и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан
Адрес:
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
ул. Орынбор, д. 8,
тел.: 8 (7172) 74-02-06; факс: 8(7172)74-14-43
E-mail: instzak-kz@mail.ru
             www.iz.adilet.gov.kz
СОДЕРЖАНИЕ
О заседании коллегии Министерства юстиции Республики 
Казахстан,  г.  Астана,  31  марта  2016  года  (пресс-служба 
Министерства юстиции РК) .....................................................
10-летие  научно-правового  журнала  «Вестник  Института 
законодательства Республики Казахстан» ..............................
Конституционное и административное право .................
А.С.  СМАН  На  пути  к  справедливости:  казахская  госу-
дарственность и ее наследие (историко-правовой аспект) ....
Н.М.  ПРИМАШЕВ  Юридическая  сила  Конституции  и 
правовое качество: диалектика взаимозависимости ..............
Т.М.  ТОКПАЕВА  Антикоррупционный  менеджмент  в 
государственных  органах,  как  эффективный  компонент 
транспарентного и подотчётного государства ........................
Гражданское и гражданско-процессуальное право ............
В.Т. КОНУСОВА Alternative Dispute Resolution in the USA: 
analysis of main advantages and disadvantages (Альтернативное 
разрешение споров в США: анализ основных преимуществ 
и недостатков)............................................................................
Р.Е. ЖАКУПОВ Вопросы гарантийных выплат в трудовом 
праве Республики Казахстан ....................................................
Г.К.  САГИЕВА,  Б.Ж.  БАЗАРБЕК  Этимология  понятий 
«экологическое управление» и «экологический менеджмент» 
в  контексте  совершенствования  экологического  и  пред-
принимательского законодательства ........................................
Уголовное право и уголовный процесс ...................................
З.К.  АЮПОВА,  Д.У.  КУСАИНОВ  К  вопросу  о  социо-
культурных основах терроризма и экстремизма и путях их 
предотвращения ........................................................................
Р.А.  ОРСАЕВА  Особенности  групповых  уголовных 
правонарушений среди несовершеннолетних ........................
Ж.К.  КОЖАНТАЕВА  Особенности  мошенничества, 
присвоения  или  растраты  вверенного  чужого  имущества, 
совершаемых лицом с использованием своего служебного 
положения ...................................................................................
Вестник
Института
законодательства
Республики Казахстан
научно-правовой журнал
№1 (42)
2016
5
6
8
8
15
21
27
27
32
37
40
40
46
53
 «ВЕСТНИКУ ИНСТИТУТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК» - 10 ЛЕТ

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
4
Международное право и сравнительное правоведение ..........................................................
М.А. САРСЕМБАЕВ Правовое содержание экспорта и импорта продукции АПК Казахстана 
на основе требований ВТО и ОЭСР ............................................................................................
А.О. БАЛГЫНТАЕВ, А.К. КАНАТОВ Соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе 
Казахстана и Белоруссии: сравнительный анализ ......................................................................
Ж.И.  ИБРАГИМОВ  Совершенствование  законодательства  в  сфере  интеллектуальной 
собственности в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества 
и развития ........................................................................................................................................
Правовой мониторинг ..................................................................................................................
З.Г. КАЗИЕВ, А.Б. ЕСИМОВА Отраслевой правовой мониторинг: общее понятие, задачи 
и возможности проведения ...........................................................................................................
И.К. ЕЛЕУСИЗОВА Некоторые вопросы совершенствования законодательства Республики 
Казахстан в сфере страхования предпринимательского риска ..................................................
Из практики законотворчества на государственном языке .................................................
М.А. АЙЫМБЕТОВ Фразеологические особенности законодательных терминов ...................
Л.С.  ТУРГАНБАЕВА  Законодательные  и  лингвистические  проблемы,  қасающиеся 
комплектности товара в Гражданском кодексе Республики Казахстан ....................................
Зарубежный опыт .........................................................................................................................
К.Е.  ИСМАГУЛОВ,  Д.С.  КАЖМУРАТОВА  Правовая  регламентация  компетенций  лиц, 
участвующих в уголовном процессе (сравнительный анализ) ..................................................
Трибуна молодого ученого ............................................................................................................
М.Е. ЖУМАБАЕВА Обзор передовых подходов ведущих стран ОЭСР в сфере защиты и 
обеспечения прав интеллектуальной собственности .................................................................
А.А. ЖАБАЕВА Арбитражное соглашение как основа урегулирования спора ......................
А.С. НАБИЕВА, Е.К. АХМЕТОВ Юридическая техника правового мониторинга: проблемы 
и пути решения ..............................................................................................................................
Н.Р. АКИМОВА Современное состояние института примирения сторон в уголовном праве 
Республики Казахстан .....................................................................................................................
М.М. ТАСТАНОВА Права ребенка в самых важных международных инструментах ............
Е.О.  МУХАМЕДЖАНОВ  Правовые  режимы  розыскной  деятельности  оперативных 
подразделений по новому УПК Республики Казахстан ..............................................................
Н.Н.  СУЛТАНОВ  Особенности  уголовного  преследования  в  новой  модели  уголовного 
судопроизводства Казахстана: краткий ретроспективный обзор и перспективный взгляд ....
А.Ж. БУСУРМАНОВ Арбитраж как альтернативный инструмент разрешения споров ........
Д. КАСЫМОВА Пленарное заседание как субъект праворазъяснительной деятельности 
Верховного Суда Республики Казахстан .....................................................................................
Мудрые мысли: максимы и афоризмы Н. Шайкенова ...........................................................
56
56
67
73
79
79
84
90
90
95
99
99
105
105
109
113
119
125
130
134
140
143
148

5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ КОЛЛЕГИЯСЫНЫҢ 
ОТЫРЫСЫ ТУРАЛЫ
О ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
г. Астана    
31 марта 2016 года
31  марта  т.г.  в  Министерстве  юстиции 
РК  состоялось  заседание  коллегии  под 
председательством 
Министра 
юстиции 
Республики  Казахстан  Имашева  Б.М.  с 
участием  заместителя  Генерального  Прокурора 
РК  Кравченко  А.Н.,  заместителя  Министра 
внутренних  дел  РК  Жакупова  Р.Т.,  вице-
министра  образования  и  науки  Имангалиева 
Е.Н.,  Ответственного  секретаря  Министерства 
финансов  РК  Коржовой  Н.А.,  а  также 
заместителей  акимов  и  секретарей  маслихатов 
областей и городов Астана и Алматы в режиме 
видеоконференцсвязи.
В ходе заседания коллегии обсуждены итоги 
проведенного  государственными  органами 
правового мониторинга нормативных правовых 
актов за 2015 год.
Как было отмечено на коллегии, в истекшем 
году  центральными  и  местными  органами 
госуправления  в  ходе  проведенного  ими 
правового  мониторинга  были  выявлены  ряд 
нормативных правовых актов, противоречащих, 
неэффективно реализуемых и устаревших норм.
В своем докладе Министр юстиции отметил 
о  несвоевременном  принятии  отдельными 
госорганами мер по приведению в соответствие 
с  законодательством  нормативных  правовых 
актов, 
противоречащих 
действующему 
законодательству.  В  частности,  наибольшее  их 
количество  приходится  на  МВД,  МФ,  МОН, 
местные  представительные  и  исполнительные 
государственные  органы  Кызылординской, 
Мангистауской,  Южно-Казахстанской,  Коста-
найской и Акюбинской областей.
Руководство  указанных  государственных 
органов отчиталось о ходе проводимой работы и 
принимаемых мерах по устранению отмеченных 
недостатков.
По  итогам  обсуждения  данного  вопроса 
указанным  государственным  органам  даны 
соответствующие  поручения,  направленные 
на  повышение  качества  проведения  правового 
мониторинга и своевременное принятие мер по 
противоречащим законодательству нормативным 
правовым актам.
На  этом  же  заседании  коллегии  были 
рассмотрены  вопросы  внесения  изменений 
и  дополнений  в  некоторые  законодательные 
акты 
РК 
в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности  с  учетом  опыта  стран  ОЭСР,  а 
также  наднационального  характера  решений 
Евразийской  экономической  комиссии  и  их 
влиянии  на  формирование  национального 
законодательства.
По  указанным  вопросам  также  даны 
соответствующие поручения.
Пресс-служба Министерства юстиции
Республики Казахстан

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
6
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЗАҢНАМА ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАРШЫСЫ»
 ҒЫЛЫМИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖУРНАЛЫНЫҢ 
10 ЖЫЛДЫҒЫ
10-ЛЕТИЕ НАУЧНО-ПРАВОВОГО ЖУРНАЛА 
«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
В  2006  году  Институтом  законодательства  Республики  Казахстан  Министерства 
юстиции  РК  был  издан  первый  номер  научно-правового  журнала  «Вестник  Института 
законодательства  Республики  Казахстан»,  в  рамках  которого  обеспечивается  широкое 
обсуждение  результатов  работы  сотрудников  и  международных  партнеров  Института. 
Главная идея издания – научное участие и научное сопровождение в процессе националь-
ного нормотворчества. 
В  журнале  регулярно  публикуются  материалы  об  актуальных  вопросах  законопроект-          
ной  работы  в  системе  органов  юстиции  Республики  Казахстан,  а  также  зарубежных 
стран.  Одной  из  задач  журнала  является  информирование  читателей  об  актуальных 
работах  по  вопросам  развития  правовой  системы  Казахстана,  построения  правового 
государства,  соблюдения  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  ознакомление 
широкой общественности с проблемами современного нормотворчества, распространение 
инновационных  технологий  и  знаний  в  различных  сферах  деятельности  Министерства 
юстиции и Института законодательства, а также широкое распространение материалов по 
повышению правовой культуры граждан Республики Казахстан.
С  2009  года  Комитетом  по  контролю  в  сфере  образования  и  науки  Министерства 
образования и науки Республики Казахстан журнал «Вестник Института законодательства 
РК»  включен  в  перечень  изданий  для  публикации  основных  научных  результатов 
диссертаций  по  юридическим  наукам.  За  период  выхода  «Вестника»  с  2006  года  в  41 
номере  журнала  тиражом  более  12  000  экземпляров  опубликовано  более  1  300  научных 
статей свыше 300 авторов из Казахстана, России, Турции, Беларуси, Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана, Монголии, Германии, Литвы и других стран. Большую роль 
в создании и продвижении журнала сыграл первый председатель редакционной коллегии 
журнала,  академик  НАН  РК,  доктор  юридических  наук,  профессор  Сапаргалиев  Гайрат 
Сапаргалиевич.  Его  необычайная  эрудиция,  непререкаемый  авторитет,  обширные  знания 
помогли в формировании интеллигентной читательской аудитории журнала, привлечении 
в  журнал  маститых  и  пишущих  авторов.  Во  многом  благодаря  именно  его  усилиям  в 
«Вестнике»  регулярно  публиковались  С.З.  Зиманов,  Г.С.  Сапаргалиев,  М.Т.  Баймаханов, 
А.Г. Диденко, М.К. Сулейменов, Ю.А. Тихомиров и многие другие известные ученые.
Министром  юстиции  Республики  Казахстан  Б.М.  Имашевым  была  поставлена  задача 
добиться  статуса  журнала  как  общепризнанной  диалоговой  площадки  для  широкого 
круга  юристов,  представляющих  юридическую  науку  и  практику,  бизнес-сообщество, 
государственный  аппарат,  адвокатов,  нотариусов,  а  также  представителей  казахстанских 
неправительственных организаций и общественных объединений. 

7
Аюпова Зауре Каримовна,
доктор юридических наук, профессор 
кафедры международного права
 факультета международных отношений 
КазНУ  им. аль-Фараби
Сактаганов Алибек Галимжанович,
главный эксперт-начальник отдела
издательской деятельности
Института законодательства РК
Рождение  и  успешное  десятилетнее  развитие  «Вестника  Института  законодательства 
Республики Казахстан» способствует открытости и внедрению результатов фундаменталь-
ных и научно-прикладных исследований в законотворческой деятельности, удовлетворению 
интереса юристов к живой практике. Журналу исполнилось 10 лет. Этот юбилей является 
своеобразной  точкой  отсчета  для  дальнейшего  успешного  развития.  Авторы  журнала 
создают  его  таким,  каким  его  видят  читатели.  Именно  их  профессионализм  -  это  самая 
главная ценность и достоинство.
Искренне  поздравляем  коллектив  Института  законодательства  Республики  Казахстан, 
редакцию  журнала,  учредителей,  авторов  и  читателей  с  юбилеем  и  желаем  долгих  лет 
плодотворного сотрудничества.

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
8
Сман Айсана,
доктор юридических наук, профессор, Астана
НА ПУТИ К СПРАВЕДЛИВОСТИ: 
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И ЕЕ НАСЛЕДИЕ 
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Лидер Нации, Глава государства Н.А. Назар-
баев  отметил  «…только  сейчас  казахское 
самосознание  впервые  имеет  возможность 
понимания своего национального «я» в прошлом, 
настоящем  и  будущем  –  потоке  истории…Но 
это  лишь  возможность,  которая  должна  стать 
действительностью, фактом массового сознания 
не только казахов, но и всех казахстанцев.
И эта задача предстает перед нами не только и 
даже не столько как величайшая возможность, а 
как суровая необходимость. Решив ее, мы будем 
соответствовать  нашему  времени  истории,  не 
повиснем в пустоте исторического небытия…» 
[1].
История  Казахстана  18-19  веков  насыщена 
событиями  судьбоносного  характера.  В 
1731-1770  годы  произошло  официальное 
признание  значительной  частью  казахских 
правителей  главенствующей  роли  Российской 
империи,  что  привело  к  утере  независимости, 
государственности, и что по существу превратило 
Казахстан в колонию. С первого дня признания 
власти  России  началась  полоса  национально-
освободительной  войны  казахского  народа 
за  прежнюю  независимость,  восстановление 
государственности. 
Зачастую 
вспышки 
народного 
недовольства 
провоцировались 
национальным и социальным притеснением. 
История  колониального  этапа  Казахстана, 
особенно  ее  узловые  вопросы,  стали  в  центре 
внимания  отечественной  истории  главным 
образом  после  обретения  независимости 
страны, т.е. после 1991 года. Что и понятно, ибо 
проблемы истории народов окраин, туземцев, как 
тогда назывались народы колоний, подверглись 
в прошлом явной фальсификации, под влиянием 
имперского диктата и идеологии догматического 
марксизма,  тоталитаризма,  культа  личности. 
История Казахстана 18-19 веков рассматривалась 
под  углом  зрения  российского  менталитета, 
относящегося к народам евразийских степей вне 
контекста всемирной истории. 
Все  это  требует  сегодня  объективного 
отношения  к  историческому  прошлому, 
определения новых подходов. 
Наиболее  актуальными  являются  аспекты 
истории казахского народа в составе Российского 
государства (18-19 вв.)
После  обретения  независимости  Республи-
ки  Казахстан  впервые  за  долгие  годы  исследо- 
ватели  получили  возможность  изучения  без 
вмешательства  сверху  и  идеологического  дик-
тата  проблем  отечественной  истории.  В  своем 
докладе «Слово об Абае» Президент Республики 
Казахстан Н. Назарбаев отмечал:
«То  была  особенно  тяжкая  пора  в  истории 
казахов.  Нетрудно  представить  положение 
огромных  степных  просторов,  оказавшихся 
на  пути  хищных  стратегических  интересов 
империи,  решившей  захватить  как  можно 
большую часть земного шара, как можно дальше 
продвинуться  через  Среднюю  Азию  на  юг  и 
восток.  Империи  во  всех  отношениях  было 
невыгодно  лишаться  такого  лакомого  куска. 
Для  этого  нужно  было  разрушить  исторически 
сложившуюся национальную систему правления 
страной.  Надо  было  силой  внедрить  в  степь 
порядки  и  форму  власти  могущественной 
метрополии.  Было  спешно  и  искусственно 
создано несколько карликовых ханств, нарушена 
этнотерриториальная 
ценность. 
Потом 
раздробили народ и земли ханства по родовым и 
племенным признакам на волости и аулы.
Более  плачевной  участи  некогда  единого 
народа  невозможно  было  и  представить. 
Таковой была коварная колониальная политика, 

9
Конституционное и административное право
преследовавшая  цель  –  превратить  огромное 
пространство  номадов  в  стратегический 
плацдарм  для  расширения  своей  территории. 
Ради  этого  империя  пошла  на  разрушение 
исторической  государственности  и  лишение 
всяких  человеческих  прав  ее  исконных 
обитателей» [2].
Россия пыталась выяснить, какое количество 
кочевого и оседлого населения приобретала она 
вместе  с  новыми  территориями,  каковы  база  и 
особенности  экономической,  политической  и 
правовой  сторон  их  жизни  и  другие  вопросы, 
составляющие основу казахской народности. 
Социальная организация казахов представляла 
собой  сложную  систему  разнообразных 
объединений,  возникавших  на  базе  общности 
экономических  и  внеэкономических  интересов, 
всего  многообразного  спектра  человеческих 
взаимоотношений.
Минимальной  социальной  ячейкой  кочевого 
общества  являлась  семья,  в  собственности 
которой 
находилось 
основное 
средство 
производства  кочевников  –  скот.  Семья  у 
казахов  носила  преимущественно  моногамный 
характер.  Хотя  нормами  шариата,  имевшими 
хождение  в  казахской  среде,  многоженство 
и  допускалось,  но  вследствие  определенной 
нестабильности 
кочевого 
скотоводческого 
хозяйства  и  ограниченности  материальных 
ресурсов  казахов  оно  не  получило  широкого 
распространения. В рамках семьи происходили 
воспроизводство 
индивидов, 
начальные 
этапы  социализации  человека,  овладение 
первичным  опытом  хозяйственно-культурной 
деятельности,  стереотипами  общения  и 
группового 
поведения, 
осуществлялось 
половозрастное  разделение  труда  и  т.д.  Однако 
в  специальных  исследованиях  отмечается,  что 
семья в казахском кочевом обществе не являлась 
первичной  экономической  ячейкой  социума, 
так  как  в  выпасе  скота  участвовали  не  все,  а 
только  взрослые,  фактически  здоровые  члены 
семейства  мужского  пола,  а  также  людских  и 
энергетических  затрат  труда  одной  семьи  для 
организации  процесса  производства  в  полном 
объеме было недостаточно [3].
В  целях  наиболее  рационального  ведения 
скотоводческого  хозяйства  различные  семьи, 
проживающие  вместе  в  рамках  определенной 
местности  объединялись  в  локальную  группу, 
характеризуемую  тесными  территориальными 
связями.
Главным  системообразующим  стержнем 
общественных  отношений  у  казахов  являлось 
единство  интересов  и  целей,  формирующихся 
в  процессе  материального  производства. 
В 
условиях 
аграрного 
общества 
оно 
реализовывалось  в  виде  общины,  которая 
функционировала  на  основе  производственных 
связей.  В  источниках  отмечается:  «У  казахов 
владение землей общинное, каждый род и отдел 
имеют  свой  определенный  участок,  на  этом 
пространстве каждый из родовичей может иметь 
свои пашни, летовки и зимовки; но род ревниво 
следит за тем, чтобы никто из другого отдела не 
занимал их земель» [4].
Существование  общины  вытекало  из 
объективной 
необходимости 
трудовой 
кооперации  скотоводов  для  осуществления 
всех  звеньев  сложного  и  трудоемкого 
производственного 
процесса, 
который 
предполагал 
объединение 
энергетических 
усилий большого количества людей.
Функционирование  кочевой  общины  в 
значительной мере опосредовалось посезонным 
ритмом  выпаса  скота.  В  зависимости  от 
различий в характере кочевания в разные сезоны 
года, в Казахстане сложились два типы общины. 
В  зимний,  ранневесенний  и  осенний  периоды 
получила развитие так называемая минимальная 
община, размеры которой (5-6 хозяйств) обычно 
соответствовали средней величине зимней отары 
овец  (300-400  голов).  Размеры  общины  в  эти 
времена  года  определялись  количеством  скота, 
способного  прокормиться  на  прилегавших  к 
зимовке пастбищных угодьях, и в максимальной 
степени  зависели  от  продуктивности  кормов 
на  этой  территории.  Пастбищные  участки, 
располагавшиеся  в  радиусе  2-4  км  от  зимовки, 
находились  в  собственности  данной  общины, 
которая являлась не только формой кооперации 
труда  и  самих  индивидов,  но  и  единицей 
землевладения и землепользования.
Второй  тип  общины  имел  место  в  теплый 
период  года,  когда  кочевники  объединялись 
в  более  крупные  хозяйственные  группы 
преимущественно на основе интересов наиболее 
рационального  обеспечения  скота  водой. 
Размеры  расширенной  общины  определялись 
в  этом  случае  не  столько  ее  зависимостью  от 
пастбищных  угодий,  сколько  обеспеченностью 
животных  водными  источниками.  Поэтому 
она  обычно  представляла  собой  объединение 
двух-трех  минимальных  общин.  На  основе 
общей потребности в урегулировании вопросов 
водопользования 
возникали 
отношения 
собственности  на  водные  источники.  В 
полупустынных  и  пустынных  ландшафтах, 

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
10
где  основными  источниками  водообеспечения 
служили колодцы разной глубины, собственность 
общины  на  водные  ресурсы  реализовывалась 
в  виде  права  «первого  использования»,  а 
в  ландшафтных  зонах  с  преобладанием 
источников 
естественного 
происхождения 
–  по  праву  «первозахвата».  Присваивая  тот 
или  иной  источник,  расширенная  община 
фактически  присваивала  территорию  вокруг 
данного водоема. Следовательно, она не только 
регулировала  производственные  процессы  в 
сфере  кочевого  скотоводства,  но  и  являлась 
субъектом землепользования [5]. 
Наряду  с  данной  социальной  структурой,  в 
казахском обществе существовала разветвленная 
и 
многоступенчатая 
«родоплеменная» 
организация,  представлявшая  собой  форму 
объединения  людей  в  разные  иерархически 
организованные 
социальные 
группы 
– 
посредством принципа генеалогического родства. 
Появление  этой  генеалогической  организации 
обусловливалось  особенностями  способов 
передачи информации и собственности в кочевой 
среде.  Между  номадами  существовала  жесткая 
конкуренция  за  пастбища  и  водные  источники, 
поэтому  знание  о  природных  ресурсах  среды 
обитания  и  конкретных  способах  культурной 
адаптации к ней, а стало быть, и о накопленном 
опыте ведения скотоводческого хозяйства носило 
строго локализованный, эзотерической характер 
и распространялось вертикальным способом из 
поколения в поколение как «знание для своих».
Поскольку  женщины  не  были  включены 
в  процесс  скотоводческого  производства, 
то  хозяйственный  опыт  и  собственность 
передавались  у  казахов  по  патрилинейным 
каналам, от отца к сыну, от деда – к внуку и т.д. Такой 
естественно  сложившийся  тип  циркулирования 
общественно-полезной 
информации 
и 
имущества  обеспечил  определяющее  место 
в  структуре  социальных  связей  казахского 
общества  системе  генеалогического  родства, 
выполнявшей  у  номадов  определенную 
регулирующую функцию [6]. 
Традиционно  казахи  подразделялись  на 
три  жуза:  Старший  (Улы),  средний  (Орта)  и 
Младший (Киши), происхождение которых было 
связано  со  спецификой  протекания  культурно-
исторических  процессов  в  трех  естественно 
выделяющихся  географических  частях  региона 
–  Жетысу,  Западном  и  Восточном  ареалах.  По 
отдельным подсчетам, в 17 – первой половине 18 
века в состав всех трех жузов входило 112 племен, 
родов  и  поколений  [7].  Все  они,  как  система 
в  целом,  имели  сложные  генеалогические 
предания,  возводившие  свое  происхождение 
к  одному  реальному,  либо  легендарному 
предку.  Совокупность  социальных  функций, 
выполняемых  родоплеменной  организацией,  и 
строгая экзогамия по седьмое колено, позволяют 
представить ее как большую патронимию.
Определяющая роль в системе общественных 
отношений у казахов принадлежала отношениям, 
складывающимся  между  людьми  в  процессе 
производства  по  поводу  средств  и  продуктов 
труда. В обычном праве казахов зафиксировано 
несколько  форм  собственности  на  средства 
производства: 
отношения 
собственности 
на  скот  и  продукты  скотоводства  в  форме 
частно-семейной  собственности;  общинная 
собственность  на  землю,  или,  точнее,  зимние 
пастбища; собственность расширенной общины 
на  водные  источники;  внеэкономическая 
собственность 
корпорации 
общин 
на 
территорию,  на  которой  кочевали  входившие 
в  ее  состав  группы  скотоводов.  Характерной 
особенностью  производственных  отношений 
в  кочевом  обществе  являлась  предельная 
рассеянность прав собственности среди разных 
звеньев социальной организации (семья, община, 
корпорация общин). Практически ни одна из ее 
структурных единиц не обладала монополией на 
землю и воду и могла реализовать определенные 
права на них лишь в момент своего пребывания 
на данной территории. 
В  имущественном  отношении  казахское 
общество  было  четко  дифференцированным 
посредством  семейной  собственности  на  скот. 
Численность  зажиточных  скотовладельцев 
среди  казахов  была  в  целом  незначительна,  но 
доля  принадлежавшего  им  скота  –  достаточно 
высока.  Исследователь  середины  18  века  И.П. 
Фальк  писал  в  своих  записках,  что  у  «богатых 
киргизов (казахов) считают во владении пять и 
даже  десять  тысяч  голов  коней.  Такие  богачи 
не  могут  даже  знать  с  точностью  численности 
своих  стад»  [8].  Однако  наибольшая  часть 
казахов,  по  признанию  очевидцев,  состояла 
из  людей  бедных,  не  имевших  достаточного 
скотоводства  для  пропитания  своего  [9]. 
Данная  социальная  группа  кочевого  населения 
по 
своему 
социально-экономическому 
положению может быть причислена к категории 
зависимых  производителей.  В  силу  жизненной 
необходимости  малоимущие  скотоводы  были 
вынуждены  продавать  свою  рабочую  силу, 
а  потому  вступали  в  разные  экономические 
отношения с богатыми скотовладельцами.

11
Конституционное и административное право
Основной  формой  трудовых  отношений  в 
казахском обществе являлся, в первую очередь, 
сам  совместный  труд  преимущественно 
дифференцированных  индивидов  в  рамках 
общин.  Каждое  хозяйство,  вступавшее  в 
нее  поочередно,  осуществляло  выпас  всего 
общинного стада, независимо от той доли скота, 
которая находилась в его личной собственности. 
Разница  между  равными  затратами  труда  и 
частным характером присвоения и потребления 
продуктов  этой  совместной  деятельности 
«составляла  величину  прибавочного  продукта 
для  одних  и  норму  эксплуатации  для  других» 
[10].
Процессы  общественного  разделения  труда 
и  социально-экономической  дифференциации 
казахского общества порождали, в свою очередь, 
определенную специализацию в осуществлении 
общественно-полезных  функций  и,  вследствие 
этого,  приводили  к  процессам  оформления 
особых  институтов  и  сословий  в  структуре 
социальных  отношений  номадов.  Характерной 
особенностью  социального  деления  казахского 
общества являлась дифференциация индивидов 
на  так  называемую  «белую  кость»  (ак  суйек) 
и  «черную  кость»  (кара  суйек).  Первый 
социальный  слой  представлял  собой  закрытую 
привилегированную  корпорацию  индивидов, 
непроницаемую  извне  в  силу  ее  социальной 
изолированности  и  большой  значимости  в 
структуре  общественных  отношений.  К  ней 
относились  два  аристократических  сословия  – 
торе и кожа. 
В  отличие  от  ак  суйек,  сословно-
корпоративные группы «черной кости» являлись 
открытыми  структурами,  достижение  которых 
было доступно любому индивиду в зависимости 
от  его  личных  качеств  и  имущественного 
положения.  К  ним  принадлежали  категории 
биев,  тарханов,  батыров,  старшин  (аксакалов). 
Однако  большая  часть  казахского  населения, 
определяемая  как  свободные  общинники, 
никак  не  дифференцировалась  по  сословным 
признакам,  что  отличало  ее  от  состоятельного 
слоя. 
Привилегированную 
элиту 
кочевого 
общества 
составляло 
аристократическое 
сословие  торе  (султанов),  являвшееся  основой 
«белой  кости».  Оно  объединяло  группу  лиц, 
принадлежавших  к  одной  из  ветвей  потомков 
Чингисхана (джучидов), которые находились вне 
генеалогической структуры жузов. 
Сословие  джучидов  играло  огромную  роль 
в  социальной,  политической  и  военной  жизни 
казахов.  Из  его  среды  избирались  верховные 
правители  казахов  (ханы),  представлявшие 
собой  центральное  звено  в  политической 
системе  кочевого  общества.  Принадлежность  к 
сословию султанов по праву рождения означала 
фактическую  принадлежность  индивида  к 
господствующему  классу  и  предопределяла 
его  преимущественное  право  осуществлять 
регламентацию и регулирование общественных 
отношений.
Вместе 
с 
тем, 
многие 
источники, 
характеризующие имущественное и социальное 
положение казахских султанов, свидетельствуют, 
что  привилегированные  права  и  привилегии 
торе мало или совсем не зависели от их личного 
экономического благосостояния, а принадлежали 
сословию торе по праву рождения. Не владение 
скотом  и  прочим  имуществом,  а  знатность 
происхождения, столь ценимая в традиционных 
аграрных  социумах  Евразии,  представляла 
собой  источник  политического  доминирования 
и  общественного  признания  султанов  среди 
кочевников,  определяла  их  наиболее  высокий 
статус  в  социальной  иерархии  и  системе 
ценностных ориентаций казахского общества. 
Другую 
элитную 
группу 
кочевников 
представляло  сословие  служителей  мусульман-
ского  культа  –  кожа.  Кожа,  пользовавшиеся 
наследственными 
привилегиями, 
играли 
важную  роль  в  поддержании  традиций  ислама 
среди  кочевников.  Политическое  влияние  кожа 
в кочевом обществе было значительным, что во 
многом  объясняется  распространением  ислама           
в степи. 
Среди  привилегированных  социальных 
категорий «черной кости» у казахов чрезвычайно 
важное  место  занимало  сословие  биев, 
осуществлявших  функции  судебной  власти 
в  кочевых  коллективах.  Под  словом  «бий»,  - 
указывал Я.П. Гавердовский, - «разуметь должно 
людей красноречивых, богатых и оборотливых» 
[11].  Привилегированное  положение  биев  в 
Казахстане определялось, прежде всего, большой 
общественной значимостью функций правового 
регулирования,  арбитража  и  посредничества  и 
выражалось  в  приоритетных  правах  в  системе 
имущественных отношений, в частности, правом 
на присвоение гонорара в форме одной десятой 
размера иска (бийлык). 
При  выдвижении  каких-либо  лиц  на  роль 
судебных  арбитров  в  практике  разрешения 
общественных  противоречий  определяющую 
роль  играл  принцип  меритократии,  согласно 
которому,  биями  могли  стать  только  самые 

№1 (42) 2016 ж. Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы  
12
талантливые, авторитетные и опытные народные 
судьи,  имевшие  солидные  познания  в  обычном 
праве казахов. При этом никакого права прямого 
наследования звания бия в казахских правовых 
традициях,  не  допускалось.  Однако  принцип 
меритократии  не  исключал  появления  такой 
возможности, когда ближайшие потомки какого-
либо казахского бия, могли быть избраны биями.
Материальное 
благосостояние, 
степень 
влиятельности индивида и прочие субъективные 
факторы  нередко  способствовали  закреплению 
бийского  звания  за  отдельными  династиями 
казахов,  в  чем  проявилась  большая  социальная 
значимость  среди  кочевников  принципа 
генеалогического родства. Но даже в подобных 
ситуациях  сама  по  себе  генеалогическая 
близость  к  представителю  бийского  сословия 
еще  не  гарантировала  претенденту  на  этот 
ранг  желаемого  избрания  бием  и  занимала  в 
общественном сознании кочевников подчиненное 
место  по  отношению  к  личным  способностям 
и  арбитражным  навыкам  индивидов.  «Только 
глубокие  познания  в  судебных  обычаях, 
соединенные  с  ораторским  искусством,  давали 
казахам это почетное звание», - указывал Ш.Ш. 
Уалиханов [12].
Бии,  обладавшие  способностью  разрешать 
межклановые и межплеменные споры, добиваясь 
достижения  консенсуса  противоборствующих 
сторон,  как  правило,  приобретали  немалый 
авторитет  среди  кочевников  и  значительное 
влияние  в  социально-политической  жизни 
казахского общества. 
Большое социальное значение и политическое 
влияние  в  казахском  обществе  в  период  18  – 
первой  половины  19  века  имела  социальная 
группа батыров – военных вождей.
Тюрко-монгольское  слово  батыр,  багатур, 
бахадур  первоначально  означало  храбреца, 
вызывающего  врага  перед  битвой  на 
противоборство.  Со  времени  Чингисхана 
термин  бахадур  неоднократно  признавался 
как  титул  представителям  военизированной 
тюрко-монгольской  знати.  Довольно  часто  он 
использовался  в  качестве  почетного  титула, 
получаемого  ханом  или  султаном  за  личную 
храбрость,  либо  умелое  руководство  военными 
действиями  в  борьбе  с  внешними  врагами.  В 
данном  случае  звание  бахадур  прибавлялось 
к  полному  собственному  имени  какого-либо 
знатного кочевого правителя. В частности, в 18 
веке  этот  титул  имели  казахские  ханы  Тауке, 
Абулхаир, Аблай и некоторые другие.
Однако  батыр  –  это  не  только  титул 
храбреца,  но  и  наименование  лиц,  занятых 
преимущественно  осуществлением  военных 
функций.  Батыром  казахи  называли  любого 
храброго  опытного  воина,  как  из  социальной 
группы  «черной  кости»,  так  и  наследственной 
аристократии, особо прославившихся в набегах 
и сражениях. По определению путешественника 
Е.К.  Мейендорфа,  батырами  в  казахском 
обществе  именовались  «…люди  храбрые, 
справедливые  и  предприимчивые,  во  время 
войны – это наездники» [13].
Звание батыр никогда не было наследственным, 
его  приобретали  только  личными  подвигами. 
Но  вместе  с  тем,  нередко  возникали  ситуации, 
когда  батырами  становились  сын  и  внук  того 
или  иного  батыра,  заметно  проявившие  себя 
на  военном  поприще.  Примером  тому  может 
служить  история  наследования  данного  титула 
потомками  влиятельного  батыра  рода  табын 
поколения  жетыру  Младшего  жуза  Богенбая, 
его  сыном  Тленши  Богенбай-улы  и  внуком 
Жоламаном  Тленши,  возглавившим  народно-
освободительное  движение  западных  казахов  в 
20-начале 30 годов 19 века.
В эпоху 18 – середины 19 века батыры были 
одной  из  наиболее  влиятельных  социальных 
групп казахского общества. Привилегированное 
положение  батыров  зависело,  помимо  их 
личных качеств, от военной удачи, престижных 
родственных  связей  и  богатства,  т.е.  размеров 
той добычи, которую им удавалось захватить во 
время военных походов в чужие страны, а также 
от числа добровольных сторонников, состоявших 
большей частью из казахской молодежи. Поэтому 
по своему богатству и политическому влиянию 
среди казахов некоторые батыры, превосходили 
иногда правивших ханов и султанов.
Определенное  место  в  социальной  системе 
казахского  общества  принадлежало  категории 
тарханов, т.е. лиц, наделенных за разные заслуги 
привилегиями,  например  при  уплате  налогов 
и  т.п.  Во  время  централизации  общества, 
оформления 
государственных 
структур, 
военных  столкновений  тарханы  пользовались 
правом  приобретать  те  или  иные  престижные 
должностные  места  в  системе  управления 
кочевыми коллективами.
Наиболее 
многочисленную 
прослойку 
господствующего  класса  казахов  представляли 
старшины 
(аксакалы), 
осуществлявшие 
социально-регулирующие  функции  во  всех 
звеньях  кочевых  общин.  Звание  аксакала  у 
казахов  могли  получить  лица,  обладавшие 
большим  интеллектуальным  потенциалом, 

13
Конституционное и административное право
разносторонними  эмпирическими  знаниями 
и  богатым  опытом  пастьбы  скота.  В  условиях 
кочевого  скотоводческого  хозяйства  эти 
индивидуальные 
человеческие 
качества 
неизбежно  становились  важнейшим  фактором 
концентрации 
скота 
и 
материальной 
обеспеченности индивида. Поэтому закономерно, 
что именно экономически господствующий класс 
общества присваивал себе функции социально-
экономического,  политического  и  правового 
регулирования,  активно  вторгался  в  сферы 
идеологии  и  духовной  культуры.  Аксакалы 
образовывали  фундамент  всей  системы 
социальной  стратификации  кочевого  общества, 
пополняя  из  своих  рядов  другие  социальные 
категории и сословия.
Наряду  с  разными  сословными  группами, 
представлявшими 
господствующую 

Каталог: sites -> default -> files -> leaflets
files -> Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрации
files -> Алпысбай Мұсаев Әдебиеттанушы ғалым библиографиялық
files -> Аға оқытушы Мағжан жаны сыршыл ақын
files -> Тасимова Айслу Педагог ғалым
files -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж
leaflets -> Диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіліміне енгізілген Қр бғм бғсбк 30. 05. 2013 ж

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет