fulltext/buuk
  Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
fulltext/transactions
  Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
  К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
dmdocuments
  Айса байтабынов эпик жыршы
fulltext/transactions
  Знаменательных и памятных дат республики казахстан
  Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
  Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
fulltext/buuk
  Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіы
  {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
dmdocuments
  Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
fulltext/transactions
  Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
  Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
fulltext/buuk
  Монография «Тұран-Астана»
fulltext/transactions
  Монография «Тұран-Астана»
  Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
  Тәңірберген Қалилаханов
pdf/asyl-mura
  Социал Жұмабаев Ұлылар туғАН
fulltext/bibl
  Ж у р ш І і ш 1 п а т ч І к І іш«г1 о д м д о с е с я д о І і и в д и І ю и я д д и г І і ж у р ш г ш л №2008 m L «к І т а п т ы с ү ю ш І л е р д І ң б ә с е к е с і» Кітапхапалық сабақ
uploads/library
  Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы Ақылдастар алқасы: Азат Перуашев
fulltext/buuk
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
fulltext/bibl
  Ел е щ е сурапыл соғыстың ардагерлері, м н маппанның куәгерлері. ерен ерліктің
fulltext/transactions
  Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы
fulltext/buuk
  Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
dmdocuments
  1 махамбет өтемісұлы толғауларындағы ономастикалық атаулар
  1 Қайрат жұМАҒалиев поэзиясы және азаматтық лирика
fulltext/transactions
  М. ҚАлтайұлының мысал өЛЕҢдері
wp-content/uploads/2016/08
  Өзбек филологиясы факультеті түркi филологиясы кафедрасы
fulltext/transactions
  Сауытбек Абдрахманов ; б 83(5К) А14 ліөН
  Ж. Елмуратов саяси ілімдер тарихы
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
fulltext/buuk
  КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
  Бағдарламасы бойынша шығарылды
dmdocuments
  ЖҮсіпбек аймауытовтың «АҚбілек» ЖӘне «Қартқожақ» романдарындағЫ Қайталама және қосарлама қос сөздер
fulltext/buuk
  Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
fulltext/transactions
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
download/PBD/vestniki/2005(37)1
  Қаңтар–ақпан–наурыз 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады
fulltext/transactions
  Ө. Айтбайұлы тілғ¥мырлар іп кітап павлодар 2010
dmdocuments
  Батыс қ аза қ станны ң айма ғ ында ғ ы ә улиелік қ орымдар: тарихы, та ғ ылымы
sites/default/files
  Жалпы редакциясын басқарған Ғалымқайыр Мұтанов Жауапты редактор
fulltext/transactions
  М и н и стр л ігі С. Т о р ай ғы р о в аты н д ағы п ав л о д ар м ем л е к е ттік у н и в ер си теті т ор айғыровт ану дәрістер жинағы Павлодар 2006
  Журсы бэтенулы Бегендк Эл1пбайулы
  С. Т. Каргин педагогика ғылымдарының докторы, профессор
dmdocuments
  МӘлік ғабдуллин
fulltext/buuk
  Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1
fulltext/transactions
  Ж арм аки н о лж абай Қ айкенұлы п авлодар 2005 о о ? / г с 3 О.Қ. Жармакин / / Ь п ав л о л ар
dmdocuments
  Н. А. Болатбай БҚО, Ақжайық ауданы Тілеужанов Мәтжан Мақсымұлының ғылыми еңбектері қазақ әдебиетіндегі сатира мен юмордың көркемдік ерекшеліктерін зерттеуге арналып, бірнеше монография
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Салықов К. Евней Бөкетов – шығармашылық пен қайырымды істердің шыңы / Кəкімбек Салықов // Орталық Қазақстан
dmdocuments
  Н. Ж. Бэйтенова (қүрастырушы), Қ. А. Затов
download/DBases/E_A_Buketov/Files
  Асанұлы Қ. Евней Букетов публицистикасы / Қойлыбай Асанұлы // Жұлдыз. – 2003. – №6. – 157-162 б
  Е. А. Бөкетов жəне көркем аударма мəселелері / Қойлыбай Асанұлы // Ақиқат. – 2002. – №2. – 93-95. –
fulltext/transactions
  СҮлтанмахмүт шығармалары орыс тіліне қалай
fulltext/buuk
  Kit ап хан асы ғарифолла Есім
fulltext/transactions
  I f, pvr Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі
fulltext/buuk
  Білім және ғылым министрлігі а.Қ. Ахметов
fulltext/transactions
  Д. Жамбылов ч й б~ £. о 9 э-нг. Д. Жамбылов
files
  «Алаш ардақтысы Міржақып Дулатұлы»
fulltext/transactions
  Пікір ж азғандар: биология гылымдарының докторы, профессор Н. Ш. Шоқанов
  Казакстан республикасынын мэдениет жэне акпарат министрл1Г1
  Б 83(5К) А44 Қьфықбай Аллаберген
fulltext/buuk
  Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
dmdocuments
  Хамза есенжановты ң шы ғ армашылы қ шеберханасы
wp-content/uploads/2016/12
  Құрметті оқырмандар! Сіздерді кітапханаға 2016 жылы қараша айында келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз
fulltext/buuk
  Бағдарламасы бойынша басылып іпықгы Ахметжан Т. Жан әлемі: Сүхбатгар Алматы: Сөздік-слош 240 бет
wp-content/uploads/2016/08
  Өзбекстан республикасы жоғары жəне орта арнаулы бιЛΙм министрлιГΙ
pdf
  Қайролла мұҚанов
fulltext/transactions
  Р. М. Муталиева Қазіргі қазақ Әдебиеті
pdf
  Северный Казахстан
fulltext/buuk
  Шэмишябану Сэтбаева с э у л е л
fulltext/transactions
  М в & Қазақстан Республикасының Білім және гылым министрлігі
wp-content/uploads/2016/08
  Арнаулы бiлiм министрлiгi
fulltext/transactions
  Қырықбай Алдабергено
fulltext/buuk
  С в м б л е в атындаты гылыми
fulltext/transactions
  Мақалалар Естеліктер Өлеңдер
download/PBD/vestniki/2005(39)3
  №3(39)/2005 Серия экономика
2014/bibl_ukazateli_literaturi
  Жеңіс халықтың өшпес ерлігі
fulltext/buuk
  С. бейсемб&ев атычд/Пу пдомтод
  М к И.Ә. Абеуова білім беру саласындағы психологиялық Қызмет: Әдіснама, технология, практика э в е р о алматы 2015 Эверо
  Жизнь замечательных людей
fulltext/transactions
  №3 (30) Наурыз 2009
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
images/vistavki
  «Каныш Сатпаев один из великих людей не только бывшего Советского Союза, но и уходящего века. На такой высокий уровень от Казахстана, от казахов еще никто не поднимался»
pdf
  Марал Зейнел-ҒабиқыЗы Қоңыр
sites/default/files
  Жалпы редакциясын басқарған Ғалымқайыр Мұтанов Жауапты редактор
fulltext/buuk
  «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдардамасыиың
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Талғат СҮлтангереев әдептілік әдемілік
download/DBases/Ecology_of_the_CK/Files
  Жүнісбеков М. Орман – халық байлығы / М. Жүнісбеков // Орталық
fulltext/transactions
  Республикасы білім және ғылым министрлігі
pdf
  Издательство «Северный Казахстан» Зейнел-Ғаби Иманбаев балаларға арналған қызықты әңгімелер
fulltext/transactions
  І88Ы 1 8 1 1 1 8 2 3 пму хабаршысы
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
fulltext/buuk
  Кднжығалы шежіресі
  Қ 1 7 Қазақстан ресгп>’Б. Пикасының білім және еылым ш ш истрш гі с. Торайеыров аіъіндаеы павлодар мемлекеттпс унивғ. Рситеті № казак, тіаі
fulltext/bibl
  І ішиіШмішінпрш ітшріРіиішштш
fulltext/buuk
  Бизнес этикасы
  К*і м к см н Респуаммиісы в ііім а імс ь ы іым Мнниі
fulltext/transactions
  Республикасы
  Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
  Қ азақстан Республикасьш ы н білім ж әне гы лы м м инистрли і
  Т. К. Қойбағарова, Р. А. Ельтинова Информативны
  Сыц Сендер к осталайи ык, сықдсф
  4959 ова Р. М., Жақсылықова А.Қ., Зотиков В. И
fulltext/buuk
  Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы
  Оқулық. 2-басылым. Астана: ф олиант, 2013
fulltext/transactions
  Зубаиров, А. Т. ТілеуқҮлов суғару ( о к у л ы к ) «Дайк-Пресс» баспасы Алматы 2010
  ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім және әылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен V щ т
fulltext/buuk
  Елтай шаханов
fulltext/transactions
  Р. А. Дарменова тігін бүиымдарының
fulltext/buuk
  Буынаяңтылар былкылдаңденеліле
fulltext/transactions
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
fulltext/buuk
  Т. К. Қойбағарова, Р. А. Ельтинова Информативны
  Практический курс казахско го язы ка для экономических специальностей
fulltext/transactions
  Биотехнология
  Практикум Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру і
  Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасозінде тарихтың «Ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы бірінші кітап павлодар Кереку 2009
  Ш. М. Жумадина, А. М. Рахметова заманауи биологияның
  Ж й Ж. Б. ҚОянбаев
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
  Коммуникация теориясы мен практикасы
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
fulltext/buuk
  ОҚулық Қазақстан Республикасының Білім және әылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен Алматы, 2011
  И. В. Батяшова П44 Баскетболдагы дайындық жатгыгулары
pdf/asyl-mura
  Социал Жұмабаев, Зейнолла Олжабаев
fulltext/transactions
  Казахстан республикасы білім және ғылым министр лігі
fulltext/buuk
  Білім және ғылым министрлігі
  Оқулық Алматы, 2014 Әож 577 (075. 8) Кбж 28. 072я73 к 98
fulltext/transactions
  Н. Б. Ахмадуллина (Жаппы генетика және цитология институты)
  Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей
  I п т I к X. Қожабаева
  А. Ж. Асамбаев техника ғылымының кандидаты, доцент
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрл іп
files/articles/92/c8/280/library
  Сабақ тақырыбы: Күні 1 Кіріспе сабақ. Компьютер құрылғыларымен танысу. Терезелермен жұмыс терезені жабу
fulltext/buuk
  Е. А. Бекетов атындағы Караганды профессоры, медицина гылымдарынын докторы А. Е. Коикабаева
  Білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Казахский язы к
2014/biobibl_ukazateli_zkatu
  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық університеті
fulltext/transactions
  А Ғ ы л ш ы н тіл І тілдік емес маманды қтары ны ң студенттеріне арналган ағы лш ы нш а орысша қазақш а • педагогикалық терминдер сөздіп Павлодар
dmdocuments
  Окушыллрдың тарих сабағында өзіндік ж¥мыс істеу дағдыларын қальшт астыру аққожина Р. С., оқытушы
fulltext/buuk
  Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
sites/default/files/biobibliographic_index
  Әл-фараби атындағЫ
files/articles/92/c8/280/library
  Сабақ кестесі Топ: #6-16-kz, Деңгей: ІI
files/articles/d3/95/279/library
  Сабақ күндері: дүйсенбі, сәрсенбі, жұма Сабақ уақыты: 15. 00-16. 30
fulltext/transactions
  Монография Павлодар Кереку 2015 Әож 37. 02 а кбж 7 2 0
fulltext/buuk
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
fulltext/transactions
  Қазақстан Республикасының Білім және ғы лы м министрлігі
fulltext/buuk
  Респубдикасының білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Этнопедагогикасы
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҮУ. п.ғ. к, доцент
files/articles/e4/a6/242/library
  Сабақ тақырыбы: Күні 1 Кіріспе сабақ. Компьютер құрылғыларымен танысу. Терезелермен жұмыс терезені жабу
fulltext/buuk
  М. С. Б әйт енов; биология ғылымдарының кандидаты, профессор С
fulltext/transactions
  Физиодогиялық негіздері
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
kazakh/books
  3. киелі рухпен қарым-қатынас жасаудың Үш деңгейі
fulltext/buuk
  Баданбекқызы Зәуре Ші 5 8 І х а и ? л Б 44 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі зәуре Баданбекқызы
fulltext/transactions
  Агрономия негіздері 6 2 Л
  Ү. Субханбердина, С. Дәуітов
sites/default/files
  Халықаралық қоғамдық-саяси, ғылыми, әдеби-көркем журнал Жылына 4 рет шығады
fulltext/transactions
  Психологиясы
fulltext/buuk
  Оқулық Алматы, 2013 Әож 577 (075. 8) К к ж 78. 077 Я7ч к 98
  Сыц Сендер к осталайи ык, сықдсф
fulltext/transactions
  Технологиями
pdf/asyl-mura
  Ғалым қадірәЛІҦлы жылғара байтоқИН
fulltext/buuk
  Оқулық Алматы, 2012 ӘӨЖ 338. 48 (075. 8) Кбж 65. 433 ат ф£ 4 у 5 с 89
fulltext/transactions
  Ш. М. Жумадин a, A. M. Рахметова
images
  Ғылыми кітапхана
fulltext/buuk
  Б 83(5К) Қ44 с ейіт Қ асқабасов
fulltext/transactions
  Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
fulltext/buuk
  Ова Р. М., Жақсылықова А.Қ., Зотиков В. И
wp-content/uploads/2016/08
  Филология факультетi
wp-content/uploads/2017/03
  Өзбекстан республикасы халықҚа білім беру министрлігі бердақ атындағЫ Қарақалпақ мемлекеттік университi
sites/default/files
  Әл-Фараби атындағы
fulltext/buuk
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
fulltext/dist
  S Қолжазба қүқығында Жүсіпова jiaypa Қуандыққызы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының“Қазақ түбі” үлгілері
fulltext/buuk
  Мақалалар Естеліктер Өлеңдер
fulltext/transactions
  Монография Павлодар Кереку б п л щ әож 37. 013. 77 Кбж 74. 58 А56
  М к И.Ә. Абеуова білім беру саласындағы психологиялық Қызмет: Әдіснама, технология, практика э в е р о алматы 2015 Эверо
fulltext/buuk
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
fulltext/transactions
  Бизнес этикасы
  Б 83(5К) Қ44 с ейіт Қ асқабасов
fulltext/buuk
  Аныктамасы
Uzbek/Content/PDFs
  Узбекской с с р ў з б е к и с т о н сср м и н и с т р л а
fulltext/buuk
  Т. С. Садьщов (бас редакторы)
  Ш. М. Жумадин a, A. M. Рахметова
  О қ у ә д іс т е м е л ік к у р а л жалпы редакциясын баскарғандар
files/vkr/bakalavri/2781
  Лингвокультурологический анализ сказок шар
sites/default/files
  Міреев, Ж. Темірбеков эпидемиология Жалпы эпидемиология 1 т о м алматы жоғары аттестациялық комиссияның баспа орталығЫ 2000
fulltext/transactions
  Научная иілкотекімиуі с
dmdocuments
  Сыни тұРҒысынан оқу мен жазу арқылы оқушыларды шығармашылықҚа баулу г. О. Басгулова
  Б ақт ыгүлова Б. Н. ага оцытушы, М. Өтемісов атындагы б қ м у бірт¥тас қазақстанға ортақ тарихи т¥ЛҒА
  Азіргі заман қазақтарының киелі аңызы қҮжаттамалық зерттеу а л м а т ы «ж ібе к ж о л ы» 2009
fulltext/transactions
  Гуманитарная  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ гуманитарная сеРИя
dmdocuments
  Сборник научных статей республиканской научно-практической конференции «ивановские чтения 2016»
fulltext/transactions
  Н.Қ. Жуе пов ф о ж, ош ртан,йырда щ ШрІшиІ ж ар т
  Рз&ии смэдмком
dmdocuments
  «сырттандар» ертегісі бойынша жасалатын кейбір жұмыс түрлері с. К. Утарова
  КӨсемсөз шеберлері қолданысындағЫ Қайталамалардың прагматикалық МӘНІ
  Сайын мұратбеков әҢгімелеріндегі кейіпкердің даралық Ұлттық сипаты
  Бекеева Г. А. 6М010600 Музыкалық білім М.Өтемісов атындағы БҚму магистранты
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Я & 2 а а б Қазақ тіл білімшің антологиясы X. Досиү\ачслүлы Қазақ қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы (таңдамалы) Павлодар 2010 I
dmdocuments
  Республики казахстан
  Сабақтастығы халық басына түскен ауыртпалықтың қордалана түсуі, әділдік іздеуші ерлер алдында
pdf
  Батыр баян бірінші тарау
dmdocuments
  Ұстаз-ғалым қалимолла мырзағалиев – Қазақ Әдебиетін оқыту әдістемесінің білгір теоретигі қыдыршаев А. С
fulltext/buuk
  Республикасы
sites/default/files
  Халықаралық қоғамдық-саяси, ғылыми, әдеби-көркем журнал Жылына 4 рет шығады
fulltext/buuk
  ОҚулық Қ.ӘБішев g è t э а І философия жоғары оқу орындары студенттері
fulltext/transactions
  Н республикасының білім және ғылым министрлігі
fulltext/buuk
  Е. К. Рахимов С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
fulltext/transactions
  Е. А. Бекетов атындағы Караганды профессоры, медицина гылымдарынын докторы А. Е. Коикабаева
library/docs
  Материалдары
fulltext/transactions
  А. А. Теміржанова кой ш аруаш ылығЫ, ҚОЙ
fulltext/buuk
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
dmdocuments
  Биологияны оқытудағы жаңа технологиясының әдістері
  Республики казахстан
  Ерте жастан ағылшын тілін оқытудың маңызы ж ә н е оның еркшеліктері
  АҒылшын тілі пәнін интерактивті тақтада өткізудің тиімділігі р. Б. Сариева
  АҒылшын тілінен өткізілетін сыныптан тыс жұмыстардың РӨЛІ
  АҒылшын тілін оқытуда интерактивті әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану б. Ж. Жангирова
fulltext/buuk
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
  Латын логиканың да күрделене түсетіні анық
  Микркезз алматы
dmdocuments
  Бейнелеу өнері сабағында оқушылардың Қызығушылықтары н арттыру
fulltext/bibl
  Казахстан республикасы білім және ғылым министр лігі
wp-content/uploads/2017/04
  Ш. смамутова
dmdocuments
  Білім беру ұйымдарында электрондық ОҚыту жүйесін енгізудің ТҰжырымдамалық негіздері- педагогтардың АҚпараттық-коммуникативтік
  Қадыр мырза әлі өЛЕҢдерінің ОҚушылардың Өмірлік танымын қалыптастырудағы рөлі б. Т. Гумарова
  Республики казахстан
  Бастауыш сынып оқушыларының ОҚУ Үрдісінде қҰзіреттілігін арттыру жолдары есболатова Ж. М
fulltext/transactions
  Оқулық Ң гі I f L ' h p t L Триумф т алматы 2006 ббк 45 184
fulltext/buuk
  Қазақстан Республикасының Білім және ғы лы м министрлігі
dmdocuments
  ОӘК 82. 085: 37. 011. 31. МҰҒалімнің СӨйлеу мәдениеті
  Бастауыш сыныптарда модульдік о қ ыту технологиясын пайдалану
  Білім беруде ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі бағыттары
uploads/library
  «Ақ жол» партиясы Шығыс Қазақстан облысындағы радиоактивті залалдарды жою жөніндегі хаттамалық шешімдердің орындалуын талап етеді
fulltext/transactions
  Оқулық ретінде ұсынған Алматы 2009 «Эверо» (075)
dmdocuments
  «махамбет оқулары – 7»
fulltext/transactions
  А. С. Никифоров техника ғылымдарының докторы
wp-content/uploads/2017/01
  Билим министрлиги
fulltext/buuk
  Ш. М. Жумадина, А. М. Рахметова заманауи биологияның
dmdocuments
  Физика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың АҚпараттық ҚҰзыреттілігін қалыптастыру және білім сапасын арттыру
  ШАҒын жинақты мектептегі оқыту әдістемесінің психологиялық ерекшелігі
  Ресей федерациясы орынбор мұРАҒатындағЫ Ғылыми комиссия жинақТАҒан қазақ тарихы
wp-content/uploads/2016/08
  Өзбекстан республикасы жоғАРҒы жəне орта білім министрлігі
wp-content/uploads/2017/03
  Лекция текстлери Жоғарғы тəлімнің 5200100-тəлім тарауындағы
wp-content/uploads/2017/04
  Лекция мəтіндері Дайындаған: Ш. Смамутова
download/zhurnal_st
  Вестник пгу №1, 2010 16 Əож 372. 854 Мектепте химияны оқыту барысында
dmdocuments
  Бахишева С. М. ҚАзіргі мектепті басқарудың педагогикалық менеджмент!
  АҒылшын тілін оқытуда оқушылардың СӨйлеу дағдыларын қалыптастыру мақсатында интерактивті әдісті қолдану
  МҮмкіндігі шектеулі балалармен дене тәрбиесі сабағын ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері н. Н. Брманова
flgl
  КӘсіби қазақ тілі «Дизайн» мамандыгына арналған оқу-әдістемелік курал Алматы
dmdocuments
  ЖАҢа технологиялар негізінде қазақ тілін оқытудың тиімді жолдары л. Н. Кажгереева Орал қ. Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
directory library  
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет