fulltext/buuk
  Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
  Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіы
  {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
  Монография «Тұран-Астана»
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
  Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
  КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
  Бағдарламасы бойынша шығарылды
  Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
  Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1
  Kit ап хан асы ғарифолла Есім
  Білім және ғылым министрлігі а.Қ. Ахметов
  Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
  Бағдарламасы бойынша басылып іпықгы Ахметжан Т. Жан әлемі: Сүхбатгар Алматы: Сөздік-слош 240 бет
  Шэмишябану Сэтбаева с э у л е л
  С в м б л е в атындаты гылыми
  С. бейсемб&ев атычд/Пу пдомтод
  М к И.Ә. Абеуова білім беру саласындағы психологиялық Қызмет: Әдіснама, технология, практика э в е р о алматы 2015 Эверо
  Жизнь замечательных людей
  «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдардамасыиың
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Талғат СҮлтангереев әдептілік әдемілік
  Кднжығалы шежіресі
  Қ 1 7 Қазақстан ресгп>’Б. Пикасының білім және еылым ш ш истрш гі с. Торайеыров аіъіндаеы павлодар мемлекеттпс унивғ. Рситеті № казак, тіаі
  Бизнес этикасы
  К*і м к см н Респуаммиісы в ііім а імс ь ы іым Мнниі
  Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы
  Оқулық. 2-басылым. Астана: ф олиант, 2013
  Елтай шаханов
  Буынаяңтылар былкылдаңденеліле
  Т. К. Қойбағарова, Р. А. Ельтинова Информативны
  Практический курс казахско го язы ка для экономических специальностей
  ОҚулық Қазақстан Республикасының Білім және әылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен Алматы, 2011
  И. В. Батяшова П44 Баскетболдагы дайындық жатгыгулары
  Білім және ғылым министрлігі
  Оқулық Алматы, 2014 Әож 577 (075. 8) Кбж 28. 072я73 к 98
  Е. А. Бекетов атындағы Караганды профессоры, медицина гылымдарынын докторы А. Е. Коикабаева
  Білім және ғылым министрлігі
  Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
  Респубдикасының білім және ғылым министрлігі
  М. С. Б әйт енов; биология ғылымдарының кандидаты, профессор С
  Баданбекқызы Зәуре Ші 5 8 І х а и ? л Б 44 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі зәуре Баданбекқызы
  Оқулық Алматы, 2013 Әож 577 (075. 8) К к ж 78. 077 Я7ч к 98
  Сыц Сендер к осталайи ык, сықдсф
  Оқулық Алматы, 2012 ӘӨЖ 338. 48 (075. 8) Кбж 65. 433 ат ф£ 4 у 5 с 89
  Б 83(5К) Қ44 с ейіт Қ асқабасов
  Ова Р. М., Жақсылықова А.Қ., Зотиков В. И
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
  Мақалалар Естеліктер Өлеңдер
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
  Аныктамасы
  Т. С. Садьщов (бас редакторы)
  Ш. М. Жумадин a, A. M. Рахметова
  О қ у ә д іс т е м е л ік к у р а л жалпы редакциясын баскарғандар
  Республикасы
  ОҚулық Қ.ӘБішев g è t э а І философия жоғары оқу орындары студенттері
  Е. К. Рахимов С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
  Латын логиканың да күрделене түсетіні анық
  Микркезз алматы
  Қазақстан Республикасының Білім және ғы лы м министрлігі
  Ш. М. Жумадина, А. М. Рахметова заманауи биологияның
directory fulltext buuk  
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет