Дипломдық жұмыстың өзектілігіжүктеу 105.5 Kb.
бет7/9
Дата17.02.2022
өлшемі105.5 Kb.
#17325
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9
жеке енбек %орауWord
силлабус Криминалды психологлия, силлабус Рим құқығы
Ереженің күші:

1) шетелдік занды тұлғалардын, олардың филиалдарының немесе өкілдіктерінің 1-ші басшы болып қызмет істейтін;

2) мерзімі бір күнтізбелік жыл ішінде жиынтығы 45 күнтіз-белік күннен аспайтын іссапарда жүрген;

3) Казакстан Республикасынын Үкіметімен акшалай бала-масы 50 миллион АҚШ долларынан астам инвестиция сомасы-на келісімшарттар жасаскан ұйымдардын 1-ші басшылары және Казакстан Республикасынын кызметтің басым түрлерінде ин-вестициялық қызметті жүзеге асыратын әрі инвестициялар жоніндегі уәкілетті органмен келісімшарт жасасқан занды түлға-ларының 1-ші басшылары болып кызмет істейтін;

4) банк, сақтандыру (кайта сактандыру) үйымдарының 1-ші басшылары болып жүмыс істейтін;

5) дипломатиялык окілдіктер мен халыкаралык ұйымдардың кызметкерлері, Казакстан Республикасында аккредиттелген консулдык мекемелердің кызметкерлері болып табылатын;

6) кайырымдылық және ізгілік көмек корсету максатымен келетін;

7) Казакстан Республикасында аккредиттелеген шетелдік бүкаралык акпарат күралдарының кызметкерлері болып табы­латын;

8) шетелдік үйымдарға тиесілі теңіз және озен кемелері, әуе, теміржол және автомобиль колігі экипаждарынын мүшелері болып табылатын;

9) әртістер мен спортшылар болып кызмет істейтін;

10) жеке кәсіпкерлер болып табылатын;

11) Казакстан Республикасында түракты түратын;

12) босқын мәртебесін немесе Казакстан Республикасынын аумағында саяси баспана алған шетелдік азаматтар мен азамат-тығы жоқ адамдарға қолданылмайды.

Рүқсатты алған соң, жұмыс беруші тартылатын шетелдік жүмыс күшінің тізімдерін растауға кіріседі. Жұмыс беруші рұксаты болған кезде шетелдік қызметкерлермен Казақстан Республикасынын еңбек туралы заңнамасына сәйкес, енбек шарттарын жасасады. Жүмыс беруші рүқсат алған күннен бас-тап, 3 айдан кешіктірмей тартылатын шетелдік жүмыс күшінің тізімдерін қалыптастырады және оларды уәкілетті органға ұсы-нады. Сондай-ак, жүмыс беруші тартылатын шетелдік жүмыс күшінің тізімдерін: тегін, атын, әкесінің атын, туған күні мен жылын, азаматтығын, түракты түратын елін, баратын елін, ма-мандығы мен білімін Казақстан Республикасында колданыла-тын орталық аткарушы орган бекітетін жүмысшылар жұмыста-ры мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалы-ғына, басшылар, мамандар мен басқа да қызметшілер лауазым-дарының біліктілік аныктамалығына және 01-99 «Кәсіптер сы-ныптаушы» Казакстан Республикасынын Мемлекеттік сынып-таушысына сәйкес кәсіптер мен лауазымдарының атауларын корсете отырып, бес дана жасайды. Тартылатын шетелдік жүмыс күшініңтізіміне:

1) білімі туралы қүжаттарының нотариалды расталған аудар-малары;

2) медициналыканыктамалары;

3) кызметкердің еңбек кызметін жұмыс беруші растайтын кұжаттар;

4) жасалған еңбек шартының көшірмесі;147

5) рұксаттың мерзімі аякталғанда шетелдік жұмыс күшінін Казақстан Республикасынан тыскары шығуына кепілдік беретін күжаттар коса беріледі.

У әкілетті орган кұжаттардың белгіленген талаптарға сәйкес-тігін карағаннан кейін, олар берілген күннен бастап, бес жұмыс күні ішінде жұмыс беруші берген тізімдерді растайды. Шетелдік кызметкерлермен еңбек шарты рұксаттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін бұзылған жағдайда, жүмыс беруші шетелдік жүмыс күшінің өзгертілген, уәкілетті орган растаған тізімі негізінде сол санат пен біліктілік бойынша тарта алады.

Уәкілетті орган тізімдер расталған күннен бастап, оларды 5 жұмыс күні ішінде орталық атқарушы органның, Казахстан Республихасы Ішкі істер министрлігінін, Казахстан Республи-касы Үлттық кауіпсіздік комитетінің аумактых органдарына ұсынады.

Тізімдерді растау мынадай жағдайларда жүзеге асырылмай-

ды:


1) қүжаттарды сәйкес толық және тиесілі ұсынбағанда;

2) тартылатын шетелдік жұмыс күші талап етілетін санат пен біліктілікке сәйкес болмауы;

3) «Халыктың көші-коны туралы» Казахстан Республикасы Занының (13.12.97.) 22-бабында козделген негіздер бойынша;

4) тартылатын шетелдік жүмыс күші үшін визалык, колдау жүмыс берушіде уәкілетті орган растаған тізімдер коса берілген рүксат болған кезде жүзеге асырылады;

5) жұмыс беруші рүқсаттың қолданылу мерзімі аякталғанда шетелдік жұмыс күшінің Казахстан Республихасынан тыска-ры шыгуын хамтамасыз етеді.

Аталмыш ережеде жүмыс берушіге рүхсат хандай мерзімге берілетіндігі хорсетілмеген. Бірах рүхсат мерзімін үзарту және рүксатты токтата тұру және хайтарып алу мәселелері жехе-жеке карастырылып реттелген. Біздің үсынысымыз ережеге әрбір санатка сәйкес рүксат мерзімін немесе озгеше тәртіппен рұксат мерзімін бекітіп, енгізу қажет сияхты.

Рүксат мерзімін үзартуды уәхілетті орган жүмыс берушінің отініші бойынша тиісті облыс, Астана мен Алматы халалары үшін бөлінген хвота шегінде жүзеге асырады. Рүксаттың мер-зімін үзарту 1-ші санат үшін ехі рет, ехінші санат үшін бір рет жүзеге асырылады. Үшінші және тортінші санаттар үшін рұхсат-тын мерзімін үзарту жүзеге асырылмайды.

Рүхсаттың мерзімін үзарту үшін жүмыс беруші рұксаттың холданылу мерзімі аяхталғанға дейін 20 хүн бұрын уәкілетті органға мынадай хұжаттарды: етінішті, рүксаттынтүпнұскасын, уәхілетті орган растаған шетелдіх жүмыс күшінің тізімдерін, бұрын берілген рұхсаттың ерекше шарттарының орындалуы туралы ахпаратты, рүхсаттың мерзімін үзарту негіздемесін жібереді.

Уәхілетті орган үсынылған кұжаттар негізінде хұжаттар бе-рілген күннен бастап, 10 жүмыс күні ішінде рүхсаттың мерзімін үзарту туралы шешім хабылдайды және жүмыс беруші мен ор-талык атқарушы органды хабылдаған шешім туралы 5 жүмыс хүні ішінде бас тартқан жағдайда себебін хөрсете отырып, жаз-баша түрде хабардар етеді.

Рүхсаттың мерзімін үзарту мынадай жағдайлардажүзеге асы­рылмайды:

1) егер хұжаттар толық және тиесілі ресімделмесе;

2) бұрын берілген рұхсаттың ерехше шарттары орындалмаса;

3) болінген хвотадан асып кетсе.

Уәхілетті орган міндетті түрде себебін хөрсете отырып, рүх-саттың холданылуын 3 айға дейінгі мерзімге токтата түруға не­месе рүксатты хайтарып алуға хұхылы.

Рұхсатты уәкілетті органдар токтата тұрады: жұмыс беруші рүхсат берудін ерекше шарттарын орындамаған; шетелдік жүмыс күші рұқсатта козделген саннан артық тартылған; тар­тылатын жүмыс күші тізімдерінде көрсетілмеген шетелдік жүмысшылар мен мамандар тартылған жағдайларда жүргізіледі.

Токтатыла түрған рұксаттың колданылуы уәкілетті орган­ный шешімі бойынша аныкталған бүзушылыктар жойылған-нан кейін калпына келтіріледі, бұл туралы жүмыс берушіге қал-пына келтіру туралы шешім кабыдданған күннен бастап 10 жү-мыс күні ішінде жазбаша түрде хабарланады.

Уәкілетті орган рұксатты хайтарып алуды уәкілетті орган рүксаттың колданылуын токтата түрған себептер жойылмаған, сондай-ак үш ай ішінде тартылатын шетелдік жұмыс күшінің тізімдері немесе белгіленген есеп беру үсынылмаган жағдайда жүргізеді.

Казахстан Республихасына келген шетелдіктер хейіннен заңсыз еңбекші-иммигранттарға айналып кетпеуі үшін және жүмыс беруші озіне жүктелінген арнайы міндеттерді толык, уакытында орындау максатыңда жұмыс беруші рұқсатты алған-

149

нан кейін уәкілетті органға ай сайын шетелдік жұмыс күшін тарту туралы және Ереженің 13-тармағына сәйкес ерекше шарт-тардың орындалуы туралы ақпарат ұсынады. Уәкілетті орган орталык аткарушы органға ай сайын шетелдік жұмыс күшін тарту, жұмыс берушінің рұқсаттың ерекше шарттарын орын-дауы жөнінде орталык аткарушы орган белгілейтін нысан бо-йынша есеп ұсынуы кажет. Біздің пікірімізше, бакылаудың тәртібін катаң койған өте пайдалы, себебі катан бакылау бар жерде біріншіден, тәртіп, екіншіден, міндеттер жетік дәрежеде орындалады. Сондай-ақ, Ереже шарттарының орындалуын ба-қылауды орталық аткарушы орган мен аумақтык органдары, уәкілетті орган өз құзыреті шегінде жүзеге асырады. Орталық аткарушы орган бөлінген квотаның оңірлер бойынша сакталуын бакылайды. Уәкілетті орган мен орталық атқарушы органның аумақтык органы жұмыс берушінің рұксат берудін ерекше шарттарын орындауын және жұмыспен қамту туралы заңнама-ның орындалуын бакылайды.Осы Ережеде Казакстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік жүктейді. Жүмыс берушіге тәртіптік, аза-маттык және кылмыстык жауапкершіліктер қолданылады. Ка­закстан РеспубликасынынӘкімшілік күқык бұзушылык тура­лы кодексінің 396-бабы (30.01.01) Казакстан Республикасында шетелдік жүмыс күшін тарту мен пайдалану ережелерін бұзуға арналған.

Қазакстан Республикасы аумағына уәкілетті органның тиісті рүксатынсыз немесе оны алдау жолымен алып оз бетімен кел-ген шетелдіктер мен азаматтығы жок адамдарды (жасырын им-мигранттарды) жүмыс берушініңжүмыска кабылдауы, сондай-ак лауазымды адамдардын жасырын иммигранттарға катысты нотариалдык немесе кандай да бір өзге де зандык (күкык туғы-зушылык) іс-әрекеттер жасауы — азаматтарға айлық есептік көрсеткіштін 10-нан 20-ға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адам-дарға — 20-25-ке дейінгі молшерінде, занды түлғаларға ЗО0-5О0-ге дейінгі мөлшерде айыппүл салуға әкеп соғады.

Шетелдіктін немесе азаматтығы жок адамның Казакстан Республикасында шетелдік жүмыс күшін тарту мен пайдалану ережелерін бүзуы Казакстан Республикасының аумағынан әкімшілік жолмен шығарып жібере отырып, айлык есептік көрсеткіштің 20-25 дейінгі мөлшерінде айыппүл салуға әкеп соғады.


жүктеу 105.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет