Дипломдық жұмыстың өзектілігіжүктеу 105.5 Kb.
бет6/9
Дата17.02.2022
өлшемі105.5 Kb.
#17325
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9
жеке енбек %орауWord
силлабус Криминалды психологлия, силлабус Рим құқығы
Руқсат берудің тәртібі. Жүмыс беруші рұксат алу үшін уәкілетті органға мынадай күжаттарды:

1) жекелеген кәсіптер мен біліктіліктер бойынша тартыла-тын шетелдік жүмыс күшінің санын, санатын көрсете отырып, мемлекеттік немесе орыс тілінде рүксат беруге өтінішті;

2) орталык аткарушы орган бекітетін басшылар, мамандар мен баска да кызметшілер лауазымдарынын біліктілік аныкта-малығына (БА), жүмысшылар жүмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік аныктамалығына (БТБА) сәйкес, әр лауазым үшін белгіленген біліктік талаптарын;

3) шетел тілін және халыкаралык стандартты білу, шетелдегі жұмыс тәжірибесі кажеттілігінің негіздемесін;

4) өтініш берген күннен бастап, 1 айдан аспайтын мерзімде уәкілетті органнын өңірлік дерекқорынан бос лауазымдар жоніндегі үсыныстардын болуы туралы аныктаманы;

5) лауазымға крйылатын біліктілік талаптарын корсете оты­рып, уәкілетті органға отініш бергенге дейін, кемінде 1 ай бүрын және 3 айдан кешіктірмей жарияланған мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бос орындар туралы хабарландырулар бар респуб-ликалык және жергілікті мерзімді басылымдардың түпнүска-ларын;

6) орталык атқарушы органының \ҮеЬ-сайты аркылы еңбек нарығынын республикалык дереккоры бойынша іздестірудің нәтижелерін;

7) бүрын берілген рүксаттардың ерекше шарттарыныңорын-далуы туралы акпаратты (бар болса);

8) жүмыс берушінің бос орынға казакстандык азаматтарды алудан уәжделген бас тартуын;

9) тартылатын шетелдік жүмыс күші санының негіздемесін ұсынады.

Уәкілетті орган:

1. Жүмыс беруші үсынған күжаттарды, олар үсынылған күннен бастап он жүмыс күні ішінде карап, шетелдік жүмыс күшін тартуға рүксат беру жоніндегі комиссияның ұсынымда-ры бойынша рүксатберу (бермеу) туралы шешім кабылдайды.

Комиссия туралы ережені уәкілетті орган орталык аткару­шы органмен келісім бойынша әзірлейді және бекітеді. Комис-сияның күрамына орталык аткарушы орган, Казақстан Респуб-ликасының Ішкі істер министрлігі және Казакстан Республи-касының Коші-кон және демографиялык жоніндегі агенттігі аумактың органдарынын окілдері енгізіледі.

2. Жүмыс беруші мен орталык аткарушы органды шешім кабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кабылдан-ған шешім туралы хабардар етеді.

Рүксаттың нысанын орталык аткарушы орган бекітеді. Жүмыс беруші уәкілетті органды рүқсат беру туралы жазбаша

141


хабарландырылған күннен бастап, бір ай ішінде рұксат алуы керек.

Рұқсат уәкілетті орган әкелінетін шетелдік жұмыс күшінің тізімдерін растаған сәттен бастап колданылады.

Уәкілетті орган берген рұксат тиісті облыстың, Астана мен Алматы қаласының аумағында ғана колданылады және оны бас­ка жұмыс берушілерге беруге болмайды.

Жұмыс берушілердің шетелдік жұмыс күшін бірнеше облыс-тарда және (немесе) Астана және (немесе) Алматы калаларын-дапайдалануыкажетболған жағдайда, жұмыс берушінің тұрғы-лықты жеріндегі уәкілетті орган орталық аткарушы органның келісімі бойынша екі және одан да көп облыстарда, сондай-ак Астана және (немесе) Алматы қалаларында еңбек кызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат бере алады.

Рұқсат мынадай жағдайларда:

1) осы ережеде көзделген құжаттар толық және тиесілі ресімделмесе;

2) бұрын берілген рұқсаттың ерекше шарттары орындалмаса;

3) бөлінген квотадан асып кетсе берілмейді.

Жұмыс беруші уәкілетті органның шешімімен келіспеген кезде қабылданған шешімнің негізділігі мәніне орталық атка­рушы органға өтінішпен бара алады.

Орталық атқарушы орган жұмыс берушінің өтінішін қарай-да, уәкілетті органнан сұратып алған кажетті материалдарды зерделейді және нәтижелері бойынша қорытындыны тиісті уәкілетті органға қарауға жібереді, бұл туралы жұмыс берушіге хабардар етеді.

Жұмыс беруші төменгі жалақыны белгілеуі, жұмыс беру-шінің бос орынға казақстандық азаматтарды алудан уәжделген бас тартуын қамтамасыз етеді. Демек, жұмыс беруші тек жеке басының экономикалық мүддесін басты орынға қоюға жоғары-да аталған мәселе жол береді.

Осы ережеге № 55 қаулымен (20.01.03) өзгерістер мен то-лықтырулар енгізілді. № 322 (27.03.04) каулыдағы қосымшада бұл ереженің бірнеше баптарын езгертті. Тоқталып кететін бол-сак, № 55 каулыға сәйкес 3-тараудың 13-тармағы орталық ат­карушы орган рұқсат беру кезінде жұмыс берушіге рұксат беру категориясына сәйкес арнайы шарттарды орындауды жүктейтін болған:

1) 1-санат үшін - орташа арнаулы және жоғарғы білімі бар қазакстандық кызметкерлерді даярлау, кайта даярлау және олар-дың біліктілігін арттыру;

2)2-санат үшін - бұдан әрі шетелдік жүмыс күшін алмасты-ру үшін казакстандык азаматтарды даярлау, кайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру;

3)3-санат үшін - шетелдік жүмыс күшін алмастыру үшін қазақстандык мамандарды дайындау, Қазакстан азаматтарына қосымша жүмыс орындарын күру.

Ал № 322 каулыға сәйкес 4-тарау рүксат беру шарттарының 13-тармағы уәкілетті орган рұксат беру кезінде жұмыс беруші-мен келісім бойынша оған мынадай ерекше шарттардың кез келгенін орындалуын жүктейді:

1. Қазакстандык кызметкерлерді даярлау, кайта даярлау, бі-ліктілікті арттыру.

2. Бұдан әрі шетелдік жүмыс күшін алмастыру үшін казак­стандык азаматтарды даярлау, кайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру.

3. Қолда бар жұмыс орындарын сақтау.

4. Қазақстандық азаматтар үшін қосымша жұмыс орында­рын қүру.

Біздің пікірімізше, соңғы озгерістер жұмыс берушіге рұксат-ты алу үшін бүрынғы ережеге Караганда, неғүрлым оңай шарт­тарды кояды, яғни, біріншіден, жұмыс берушінің келісімі ке­рек, екіншіден келісімін берсе 4 шарттың ішінен өзіне ең колай-лысын тандауға күкық берілген. Әрине, кез келген жүмыс беруші осындай шарттардың озіне міндеттеліп жүктелуіне келіспейді. Мүмкін, заң шығарушы органдар бүл өзгерісті заң-сыз шетел жүмыс күшін тартпауы мақсатында енгізген шығар. Жүмыс берушінің озі күқылы жай рұқсатты немесе ауыртпа-лығы бар рүқсатты алу, ал оларға міндеттер мен шарттарды жүк-темеу келешекте Қазакстан Республикасында занды шетел жұмыс күші болатындығына әкеліп соғады.

4-тараудың 21-бабында шетел жүмыс күшін тартуға рүксат-ты беру 3 санатка болінген.

1) 1-ші санат - ұйымның басшы құрамын тартуға;

2) 2-ші санат - күжаттарды белгіленген тәртіппен расталған жоғары және кәсіптік орта білімі бар мамандарды тартуға;

3) 3-ші санат - білікті жүмыс күшін тартуға.

Ал № 322 косымшада 4-ші санат түрі корсетілген - еңбекші-мигранттардын еңбек коші-коны және оларды әлеуметтік

143

корғау саласындағы ынтымактастык туралы келісімдерге сәйкес маусымдық ауыл шаруашылығы жұмыстарымен айналысатын жұмысшылар.1990 жылдардан бастап, бұрынғы Кеңес республикаларынан реэмиграция үрдісі белсенді түрде дамыды және Қазакстанды тастап кетуге мәжбүр болғандардың (репатрианттардың) ора-луы байкалды. 1991-2000жылдарарасында 183 мыңадам Казак-станға келді. Казакстан Республикасынын Көші-қон және де-мографиялықагенггігі Қазакстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы бекітетін квотасына сәйкес тұлғаны иммигрант деп тану немесе танымау туралы шешімді кабылдайды. Соны-мен катар соңғы жылдарда Казакстан Республикасының аума-ғында шетел жұмыс күшін тартудың тәртібі әлі күнге дейін даулы және көкейкесті мәселе. Бұл мәселеніңөзектілігі: 1. Казакстан Республикасынын инвестициялык саясатымен және Орта, Шығыс Азия мемлекеттерінен заңсыз қоныс аударушылардың үлкен ағымынан туындады.

Қазақстан Республикасынын бүгінгі тандағы саясаты ірі өнеркәсіптің, пайдалы казбаларды табу, кайта өндіру және та-сымалдау саласынын; жабдыктарды өндіру, кен орындарды (газ және мұнай) игеру, машина күрылысы, білім беру, құрылыс салаларыныңдамуына бағытталған. Ірі өнеркәсіптік кешендерді салу үшін мемлекетімізде, жергілікті кәсіпкерлерде материал-дык, техникалык ресурстармен жеткілікті дәрежеде камтылма-ған, сондыктан да өндірістік жүйені жоғары деңгейде калып-тастыру үшін шетел капиталын тартуға біз мүдделіміз.

Тәуелсіздігін алған соң, Қазакстанға шетедцік жүмыс күшін тартудың тәртібіне байланысты бірнеше нормативтік актілер қабылданды. Алайда, заннама жиі өзгерістерге үшыраған соң шетел жүмыс күшін тартудың тәртібінде рұқсатты алу проце-дурасына койылатын талаптар катан болды. Осы катынастарды негізінен «Халыктың көші-коны туралы» Заң (13.12.97), «Халық-ты жүмыспен камту туралы» Заң (23.01.01.) және «Халыкты жүмыспен камту туралы» Заңын іске асыру шаралары туралы Казакстан Республикасы Үкіметінін каулысы реттейді.

2000 жылдан бастап, шетел жүмыс күшін тарту үшін квота белгіленді. Заң шығарушылардың квота енгізуі біздің пікірі-мізше бүл катынастар шенберіндегі ақаулыктарды жойды. Кво-таны енгізу туралы мәселеге мемлекеттің енбек, халыкты жұ-мыспен камту, халыкты әлеуметтік корғау органдары өздерінің бірнеше жобаларын үсынды. Осы органдардан баска казақстан-

дык кәсіпкерлер мен шетел инвесторларынын окілдері жоба-ларға өз түсініктемелерін және үсыныстарын білдірді. Нәти-жесінде, Казакстан Республикасы Үкіметінің №836 каулысы-мен (19.06.01) Казакстан Республикасына шетелдік жүмыс күшін тартуға квота белгілеу ережесі, жүмыс берушілерге рүксат берудің шарттары мен тәртібі бекітілді. Квота белгілеу тәртібі

Уәкілетті органдар жыл сайын бірінші казанға дейінгі мерзімде жұмыс берушілер отініштерінің негізінде орталык ат-карушы органға жүмыс берушінін алдағы жылға арналған шетелдік жүмыс күшін тарту негіздемесін орталык аткарушы орган белгілеген нысан бойынша үсынады.

Мүдделі орталык аткарушы органдар шетелдік жүмыс күшін тартуға квота белгілеу женіндегі үсыныстарын орталык атка­рушы органға енгізе алады.

Орталык аткарушы орган уәкілетті органдар мен мүдцелі орталык аткарушы органдар үсыныстарының негізінде жыл са­йын бірінші желтоксанға дейін алдағы жылға арналған квота белгілеу туралы нормативтік кұкыктык келісімнің жобасын Казакстан Республикасы Үкіметіне енгізеді.

Бұдан шығатын корытынды, Казакстан Республикасы халык­ты әлеуметтік корғау және еңбек министрлігі тартылатын ше­тел еңбек күшіне жалпы квота береді, ал оның арнайы есебін жергілікті аткарушы органдар жүзеге асырады. Сондай-ақолар-ға тартылатын шетел жүмыс күшінің койылған талаптарға сәйкестігін тексеру жүктелген. Демек, әрбір жергілікті аткару­шы орган накты сол аумактын еңбек нарығына кажетті маман-дарды тартуға ұсынады. Бірак, іс жүзінде еңбек нарыгына кажетті сирек кездесетін мамандык иелері аздык етеді. Дүние жүзіндегі техникалык прогрестің әсерінен жана технологиялар шығарылуда. Жана технологияларды біздің өндіріске енгізу әрдайым жүмыстын тез, әрі сапалы орындалуына әкеледі. На-рыктыкэкономикаға кошкен Республикадағы ірі кәсіпкерлерді аталмыш мәселе кызыктырады. Олар оз бизнестерін каркынды дамыту үшін және нарыкта үсыныска ие болу үшін осы техно­логияларды жетік білетін мамандарды ішкі еңбек нарығында іздеуге күш салады. Бірак, ондай маманды біздін нарығымызда табуға мүмкін емес деп айта аламыз. Сондыктан да, жұмыс берушілер сырттан маман тартуға мәжбүр болады. Тәжірибеде

145


уәкілетгі органның лауазымды адамдары жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартудың нысаналығына байланысты көптеген күрделі талаптар койған. Өз кезегінде жұмыс беруші бұл жағдайдан шығу үшін пара беруге жүгінген.

Соңғы өзгертулерде жоғарыда аталған мәселелер шешімін тапты. Қазакстан Республикасы Үкіметінің № 322 каулысына 3 тарау енгізілді. «Квота бөлу» орталык атқарушы органы Казак-стан Республикасынын Үкіметі квота белгілеу туралы шешім кабылдағаннан кейін 15 күн ішінде осы облыстардағы, Астана және Алматы калаларынын арасында еңбек нарығындағы ахуал-ды және өндірісті дамыту және инвестициялау жобаларын, оның ішінде шетелдік капиталды қарастыра отырып іске асыру, сон-дай-ак професивті шетелдік технологияларды енгізу үшін тиісті облыс, Астана мен Алматы калалары экономикасының жүмыс күшіне қажеттілігін ескере отырып, республиканың экономи-калық белсенді халқынан пайыздық қатынаста бөледі.

Орталық аткарушы орган бекітілген квотаны облыстарда, Астана мен Алматы калаларынын арасында Казакстан Респуб­ликасынын Үкіметі белгілеген квота шегінде кайта бөлуді жүзе-ге асыра алады. Атап отсек, квота болу тарауында тек орталык аткарушы орган шешеді деп корсетілген. Біздін пікірімізше, «уәкілетті органдардын ұсынысымен» деген толыктыру кажет.


жүктеу 105.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет