Дипломдық жұмыста Ақтау қаласының «Актау-сити»жүктеу 331.23 Kb.
Pdf просмотр
бет9/9
Дата04.05.2017
өлшемі331.23 Kb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табыс
36%
Таза табыс
22%
Басқа 
шығындар
2%
Капитал 
шығындары
26%
Эксплуатация
лық 
шығындар
14%

103
 
Қорытынды 
 
 
Осы  дипломдық  жобамда  Ақтау  қаласының  бір  бөлігі  болып  табылатын 
Актау  сити  үшін  GPON  байланыс  арнасын  енгізуді  зерттедім.  Жалпы  GPON 
технологиясының негізгі артықшылықтарын дәлелдедім: оптикалық талшықтың 
маңызды үнемділігі, қызмет көрсетудің жоғары сапасы, абоненттердің ағымдағы 
қажеттіліктерін  қанағаттандыру  үшін  бәсеңдейтін  және  өспелі  ағындардың 
жеткілікті  жылдамдығы,  кеңейтімділік.  Желіге  қолжетімділіктің  ағаштәрізді 
құрылымы жаңа абоненттерді тиімді  әдіспен қосуға мүмкіндік береді, иілгіштік, 
QoS қамтамасының заманауи механизмін қолдану абонентке қызмет көрсетудің 
қажетті  деңгейін  ұсынуға  мүмкіндік  береді,  жабдыққа  қажетті  ауданның 
үнемділігі және ток көзіне кететін шығынның оператор жағынан кетуі. Бөгеуiлге 
берiктiлігін  көрсететін  есептеулер  жүргізілді.  Маңғыстау  облысының 
табиғатына  байланысты  керекті  құрылғылар  талқыланып,  анализден  өтті. 
Сонымен  қатар  тіршіліқ  қауіпсіздігі  мен  экология  мәселесі  сөз  болды. 
Экономикалық жағынан тиімділігі де есептеліп өтті. Жобамның экономикалық 
тиімділік  көрсеткіші  0.83  пайызды  құрады,  ал  қайтарылым  мерзімі  12  ай 
болды. Яғни, жобаланатын желі бір жылға жетпей өзін-өзі ақтап, пайда әкеле 
бастайды. Осылайша GPON желісін ұйымдастыру телекоммуникация саласы 
үшін  табысты  болып  саналады. Абоненттер үшін қол жетімді, әмбебап  GPON 
технологиясы менің қаламның тұрғындарының ойынан шығады деген үміттемін. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104
 
Қысқартылған сөздер тізімі 
 
 
ТОТЖ - талшықты оптикалық тарату жүйе 
ТОБЛ - талшықты оптикалық байланыс линиясы 
ОК - оптикалық кабель 
ОТ - оптикалық талшық 
САБ - сандық абоненттік байланыс 
ҚОМ - қабылдағыш оптикалық модуль 
БОТ - бірмодалы оптикалық талшық 
СКП - сыну көрсеткішінің профилі 
ТІШ - толық ішкі шағылысу 
СЦИ - синхронды цифрлық иерархия 
ТЖ - тасымалдау жүйесі 
OLT  - (Optical Line Termination) - оптикалық сызықтық терминалы 
ONT  - (Optical Network Termination) - оптическое сетевое окончание 
QoS  - (Quality of Service) — қызмет сапасы 
PON  - (Passive Optical Network) — пассивті оптикалық желі 
PPP  - (Point to Point Protocol) — нүкте-нүкте протоколы 
RTP  - (Real - Time Transport Protocol) - қазіргі уақыттағы тасымал протоколы 
SDH  - (Synchronous Digital Hierarchy) - синхронды цифрлық иерархия 
SIP  - (Session Initiation Protocol) - протокол инициирования сеансов 
связи 
TDM - (Time Division Multiplexing) - арнаның уақытша бөліну 
VoIP  - (Voice over IP) - сөздік хабарды IP протоколын қолдану арқылы жіберу 
АЛ - Абоненттік линия 
ЖҚДТЖ - Жалпы қолданудың дәстүрлі телефондық жүйесі  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105
 
Әдебиеттер тізімі 
 
 
1.
 
Стив  Мак-Квери,  Келли  Мак-Грю,  Стивен  Фой  Передача  голосовых 
данных  по  сетям  CiscoFrameRelay,  ATM  и  IP.  -CiscoPress:  Вильямс,  Сан-
Франциско, -2002. 
2.
 
Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. – М. Радио и связь. 1998 
3.
 
Методическое указание к выполнению курсовой работы по теме «Расчет 
основных параметров сети при проектировании оптической линии связи». 
4.
 
Гринфилд Д. Оптические сети, М.: ДС, 2002. 
5.
 
Олифер  В.  Г.,  Олифер  Н.  А.  Основы  Сетей  передачи  данных.  Курс 
лекций. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003, 248 
6.
 
Компания  EXFO.  «Путеводитель  FTTx  PON:  Тестирование  Пассивных 
Оптических Сетей», 2-е изд. 2004. 
7.
 
В.  Тарасов.  Стаття  «Коммутаторы  для  сегмента  передачи  данных 
мультисервисной 
Metro-сети 
FTTB» 
журнал 
«Широкополосные 
мультисервисные сети», 2009. 
8.
 
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.:Питер. 
9.
 
В.  В.  Величко,  Е.  А.  Субботин,  В.  П.  Шувалов,  А.  Ф.  Ярославцев. 
Телекоммуникационные системы и сети. Том 3. Мультисервисные сети. Учебное 
пособие. В 3 томах.- М.:Горячая линия-Телеком. 
10.
 
Убайдуллаев  Р.Р.  Волоконно-оптические  сети  –  М.:  Эко-Трендз,  – 
1998. 
11.
 
Дэвид Гринфильд. Оптическая революция // LАN. март 2000. 
12.
 
Дмитреев С.А. Волоконно – оптическая техника: история, достижения 
перспективы/ С.А. Дмитреев, Н.Н. Слепов – М.: Connect, – 2000. 
13.
 
Замятин И.А. Кабели оптические 2010.  
14.
 
Коекин,  Р.  Нугманов,  и  др.  НТО  на  спецтему,  НПО  «ЭЛАС»  Инв.№ 
9695, Москва,1994 г. 
15.
 
А.  Кудря,  Р.  Нугманов,  В.  Четверик  и  др.  ЭП  на  радиолокационный 
комплекс КА ДЗЗ по теме «АРАКС-2», НПЦ «ЭЛСОВ», 2001г. 
16.
 
Артым  А.Д.,  Бахмутский  А.Е.  Матрично-топологические  методы 
анализа  электрических  цепей  с  применением  ЭВМ:  учеб.  пособие  /  ЛЭИС.  Л., 
1987. 
17.
 
Ткач  М.М.  Технологическая  подготовка  гибких  производственных 
систем  //  Гибкие  автоматизированные  производственные  системы  /  Под  ред. 
Л.С. Ямпольского. Киев, 1985. 
18.
 
Кузнецов  М.А.,  Рыжков  А.Е.,  «Современные  технологии  и  стандарты 
подвижной связи»– СПб.: Линк, 2006. 
19.
 
Гольдштейн Б.С.и др. IP-телефония. - Радио и Связь, Москва, 2001. 
20.
 
Шитов  В.В.  Исследование  затухания  волоконных  световодов  // 
Электросвязь. 1979. 

106
 
21.
 
Исследование  статистических  характеристик  каналов  ОТСПД:  отчет  / 
рук. Л.Н. Щелованов (инв. № 02820071515). ГР 81040859. Л.,1981. 77с. 
22.
 
А.с.  725046  (СССР).  Устройство  контроля  параметров  радиодеталей  / 
Ю.Н. Водяников и др. // БИ. 1980. №12. 
23.
 
Кулакова  Г.М.  Разработка  устройства  включения  телеграфного 
аппарата в сеть АТС (инв. № 703) / ЛЭИС. Л., 1981. 
24.
 
Берлин А.Н. Цифровые сотовые системы связи. М.: Эко-Трендз, 2007 
25.
 
Л.А. Широков Бухгалтерские информационные системы Издательство: 
МГИУ, 2002 г. 
26.
 
Н.Н.  Карабутов  Информационные  технологии  в  экономике 
Издательство: Экономика; 2003. 
27.
 
Ю.Баклашова  Н.И.  Охрана  труда  на  предприятии  связи  и  охрана 
окружающей среды - Радио и связь, Москва, 1990. 
28.
 
NirSimionovich. AsteriskNOW. - Packt Publishing Ltd., Birmingam, 2008. 
29.
 
Хакимжанов Т.Е. Охрана труда. Учебное пособие для вузов. – Алматы. 
2006 
30.
 
Охрана  труда:  Учебник  /  Под  ред.  Б.А.  Князевский.  –  М.  Высшая 
Школа. 1992 
31.
 
Рахманов  Б.Н.,  Чистов  Е.Д.  Безопасность  при  эксплуатации  лазерных 
установок- М. Машиностроени.  1991 
32.
 
Дюсебаев  М.  К.  Безопасность  жизнедеятельности.  Методические 
указания к выполнению раздела в дипломных проектах. Алматы. АИЭ. 2001 
33.
 
Волков О.И. Экономика предприятий связи. – М. Экономика. 1998 
34.
 
Буров  В.П.,  Новиков  О.И.  Бизнес-план:  методика  составления.  –  М. 
ЦИПКК. 1995 
35.
 
Экономика предприятия под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара, М. 
''Банки и биржи. Юнити. 1998 
36.
 
 Баканов  М.И.,  Шеремет  А.Д.  Теория  экономического  анализа.  –  М. 
Финансы и статистика. 1994 
37.
 
http://ru.wikipedia.org/wiki/PON 
38.
 
http://www.mgts.ru/home/internet/gpon/technology/ 
39.
 
http://nag.ru/articles/reviews/23115/gpon-vs-ethernet.html 
40.
 
http://www.dlink.ru/by/products/1383/ 
41.
 
http://www.skomplekt.com/tovar/1/0/pon/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107
 
А Қосымша 
 
 
 
ОК тезәрекеттілігін паскаль программасында есептеу 
 
Program dn; 
Uses crt, dos; 
Var 
Tob, Toj, Tdop, t:real; 
Const 
b=0,7; 
Q=18; 
Tper=0,3е-9; 
Tpr=0,8е-9; 
Br=2488е+6; 
Lru=100; 
 Begin 
Clrscr; 
Tdop:=b/Br; 
Toj:=1,111*sqrt(sqr(Tper)+sqr(Tpr)+sqr(Tob)); 
Tcb:=Q*Lru; 
Writeln (‘Tdop=’,Tdop); 
Writeln (‘Toj=’,Toj); 
Writeln (‘Tcb=’,Tcb); 
Begin 
T:=Tdop-Toj; 
If TojWriteln (‘OK syzykty signaldy burmalauynsyz taraluyn kamtamasyz etedi’) 
Else 
Writeln (‘OK syzykty signaldy burmalauy  taraluyn kamtamasyz etedi’); 
Writeln (‘t=’,t); 
      End; 
End. 

108
 
А Қосымшаның жалғасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАСЫ 

lru, tпер, tпр, 
t
ДОП
:=b1/B 
t
ОВ
:=σ*lru 
σ, tпер, tпр, tож, Δt 
СОҢЫ 

σ:=100 
10 
B=2488.320E+6; s_n=3.5; b1=0.7; dl=0.5E-9 

tож:=1.111*sqrt(sqr(tпер)+sqr(tпр)+sqr(tов)) 

Δt:=tдоп-tож 


109
 
А Қосымшаның жалғасы 
 
 
 
ОК тезәрекеттілігін паскаль программасына салу 
 
 
 
 
 
 
 
 

105 
 
Б Қосымша 
 
  
 
MatCAD programming OK-дің  сенімділігін  есептеу 
 
 

106 
 
Б Қосымшаның жалғасы 
 
 
 
Оптикалық кабельдің шығындары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 
 
В Қосымша 
 
 
 
Ақтау сити бөлігіндегі GPON кескіні 
 
 
 
 

108 
 
В Қосымшаның жалғасы  
 
 
 
7 кіреберісі бар үйге GPON тартылған кескін 
 
 
 


жүктеу 331.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет