Дипломдық жұмыста Ақтау қаласының «Актау-сити»


Оптикалық кабельдің шығындарыжүктеу 331.23 Kb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата04.05.2017
өлшемі331.23 Kb.
түріДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.2 Оптикалық кабельдің шығындары  
 
 
Бір жарықжол ұшының екіншісіне қатысты тік ығысуы әсерінен, сонымен 
қатар жарықжолдардың ауытқуынан бірдей бірмодалы жарықжолдардың түйісуі 
кезінде  туған  шығындарды  анықтайық.  λ=1,55*10
-6
,  а=4,2*10
-6
,  n1=1.468, 
n2=1,464, r=4,2*10
-6
, θ=0,3. 
Жарықжолдың х (х = 0,5 мкм) көлденең ығысуы әсерінен туған шығындар: 
 
 
 
,
17
,
2
2
2
1
1
1
0
2
 


a
x
x
J
x
J
x
L
x
                                     (3.8) 
 
мұндағы x
1
,x
2
- өлшемсіз сандар. 
 
,
2
2
2
1
1


ý
n
n
r
x

                                           (3.9) 
 
,
2
2
2
2
2


n
n
r
x
ý

                                        (3.10) 
 
мұндағы  n
э
  –  моданың  фазалық  жылдамдығы  бәсеңдеуінің  тиімділік 
көрсеткіші. 
 
,
ф
э
V
c
n

                                               (3.11) 
 
,
n
c
V
ф

                                                (3.12) 
 
мұндағы с – жарық жылдамдығы (с = 3*10
8
 км/с);  
ô
V
– фазалық жылдамдық
n – орташа сыну көрсеткіші. 
 


,
2
1
2
1
n
n
n
n                                                  (3.13) 
 


4661
.
1
2
4642
.
1
4680
.
1n
 

59
 

 

2705
.
1
10
55
.
1
4661
.
1
468
.
1
10
2
.
4
14
.
3
2
6
2
2
6
1


x
 
 

 

2697
.
1
10
55
.
1
4642
.
1
4661
.
1
10
2
.
4
14
.
3
2
6
2
2
6
2


x
 
 
мұндағы J0,J1- бірінші және екінші реттің цилиндрлік функциясы;  
J0(1,2705) = 0,56;  
J1(1.2697)=0.4 ке тең. 
 
,
0676
.
0
10
2
.
4
10
5
.
0
4
.
0
56
.
0
2696
.
1
17
.
2
2
6
6
2











x
L
дБ 
 
Тік осьтердің Ө(0 = 0,30) бұрышына ауытқуынан туған шығындар: 
 
,
10
31
.
3
2
2
1
2
2
0
4


n
n
n
r
V
W
L
                           (3.14) 
 
мұндағы W0 -  НЕ11 жарықжолының мода радиусы. 
 
 
 





2
1
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
2
1
861
.
0
x
x
x
J
x
x
J
r
W
,                          (3.15) 
 

 

,
10
338
.
4
2705
.
1
1
2697
.
1
1
2
1
4
.
0
2705
.
1
56
.
0
10
2
.
4
816
.
0
6
2
2
6
0
W
м 
 
,
0395
.
0
4642
.
1
468
.
1
4642
.
1
10
2
.
4
7961
.
1
10
338
.
4
10
31
.
3
2
6
6
4





L
дБ 
 
Сапалы  пісіру  кезіндегі  бірмодалы  талшықтың  қосымша  шығындарының 
орташа мәні 0,1 дБ аз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60
 
3.3 Дисперсия мен өшулікті кезіндегі регенерация бөлігінің ұзындығы 
 
 
 
Дисперсия кезіндегі регенерация  бөлігінің  ұзындығын табамыз. 
 
Меншікті хроматикалық дисперсия Д(λ)=18 пс/нм·км; 
 
Меншікті өткізу жолағы W=0,44/ τ МГц·км;  
 
Лазер импулсінің ені ∆λ= 0,1нм;  
 
Дисперсия τ=∆λ· Д(λ) пс/км; 
 
Жиілік модулациясы нормаланған Δf(λ )=1,25·2500 МГц =3125 МГц; 
 
L-регенерация бөлігінің ұзындығы; L= W/ Δf(λ ). 
Дисперсиялық импульс: 
 
τ=∆λ*Д(λ)=0,1·18=1,8 пс/км                                (3.16) 
 
Меншікті өткізу жолағы: 
 
W=0,44/τ=0,44/1,8·10
-12
=0,244 МГц·км                     (3.17) 
 
Регенерация бөлігінің ұзындығы : 
 
L=W/Δf(λ)=0,244/3125=78 км.                             (3.18) 
 
Таңдап алынған кабел бойынша есептеулер жүргіземіз. 
Материалдық  дисперсияның формуласы төменде келтірілген: 
 
τ
mat
=∆λ*М;                                                (3.19) 
            
          мұндағы М – меншікті материалдық дисперсия коэффициенті (М=0,3098); 
∆λ-лазердің спектрлік ені (∆λ=0,5 нм); 
 
τ
mat
=0,5*10‾
9
*0,3098=1,549·10‾
10
,с/км. 
 
 
 Енді толқындық дисперсияны анықтаймыз,формуласы төмендегідей: 
 
c
n
T*
2
*
2
1;                                        (3.20) 
 
 
с –вакумдегі жарық жылдамдығы (4·10

 км/с ). 
 
.
10
*
38
,
1
10
*
3
003
,
0
*
4681
,
1
*
2
*
10
*
55
,
1
10
*
5
,
0
11
5
2
6
9

T

 с/км 
 
Бірмодалық  оптикалық  талшықты  кабел  үшін  жалпы  дисперсия 
материалдық және толқындық  дисперсиялардың қосындысына тең болады: 

61
 
τΣ= τ
mat
 +τ
T;                                                                              
(3.21)
 
  
 10
10
10
11
10
10
*
68
,
1
10
*
138
,
0
10
*
549
,
1
10
*
38
,
1
10
*
549
,
1

 с/км    
 
 
 
Жалпы  дисперсия арқылы сәуле жолдық өткізу енін табуға болады ΔF: 
 
1
F
;                                                     (3.22) 
 
.
/
6
10
*
68
,
1
1
10
км
ГГц
F
 
 
Регенерация  бөлігінің  ұзындығы  негізгі  екі  фактор  –  дисперсиямен  және  
регенерация  бөлігіндегі    өшулікпен  анықталады.  Регенерация  бөлігінің 
ұзындығын дисперсия арқылы табамыз: 
                      
l
l
Fx
F
x;                                            (3.23) 
                     
 
мұндағы ΔF-сәулежолдың 1 км кезіндегі өткізу жолағының ені; 
 
ΔFх- регенерация бөлігінің соңындағы өткізу жолағының ені; 
 
ℓ- кабелдің салыну ұзындығы; 
 
ℓх-регенерация бөлігінің ұзындығы; 
 
ΔFх=2500 МГц деп аламыз. 
 
 
Регенерация бөлігінің ұзындығын анықтаймыз: 
                    
 
.
23
4
*
]
)
10
*
5
,
2
(
)
10
*
6
(
[
*
2
9
2
9
2
2
км
l
F
F
l
X
x

                            (3.24) 
 
 
3.4 Оптикалық кабельдің параметрлерін есептеу 
 
 
Көрсеткiштi  сатылы  кескiнi  бар  бiр  модалы  оптикалық  талшықтың 
параметрлерiн теориялық есептеу жасаймыз. 
Есептеу үшiн бастапқы параметрлер беремiз: 
550
,
1
1


мкм толқын ұзындығында өзектің сыну көрсеткiші 
490
,
1
1

c
n

310
,
1
2


мкм толқын ұзындығында өзектің сыну көрсеткiші 
485
,
1
2

c
n

 
 
оптикалық талшықтың қабығы мен өзегі арасындағы сыну  

62
 
көрсеткiші - 
005
,
0


;
 
таратқыштың спектрлiк желiсiнің ені – 
03
,
0 нм; 
өзектiң диаметрi – 
10

d
мкм; 
қабықтың диаметрi – 
125

D
мкм. 
 
3.4.1  ОК  тезәрекеттілігін  есептеу.  ОК  түрін  таңдау  жүйенің 
тезәрекеттілігін  есептеумен  және  оның  мүмкін  мәндерімен  салыстыруымен 
бағаланады.
  
Жүйенің  тезәрекеттілігі  оның  элементтерінің  инерттілігімен  және  ОК 
дисперсиялық қасиетімен анықталады. 
Жүйенің  толық  мүмкін  тезәрекеттілігі  В

  тарату  жылдамдығымен,  бит/с, 
оптикалық  сәулеленудің  модуляция  әдісімен,  сызықты  кодтың  түрімен  және 
келесі формуламен анықталады: 
 
t

доп



, нс,                                                 (3.25) 
 
мұндағы 

  -  сызықты  сигналдың  сипаттамасын  есепке  алатын 
коэффициент (сызықты кодтың түрі). NRZ коды үшін 

=0,7. 
 
МСЭ-Т ұсынысына сәйкес, SDH көлікті жүйенің сызықты коды NRZ коды 
болып табылады. 
 
t

доп

9
10
5
.
2
7
,
0

 = 2,8 (нс) 
 
ОК жалпы тезәрекеттілігі келесі формуламен анықталады: 
 
t

ож
= 1,111
2
2
2
ОВ
пр
пер
t
t
t


, нс,                                (3.26) 
 
мұндағы tтар – таратушы оптикалық модульдің (ТОМ) тезәрекеттілігі;  
tтар = 0,4 нс (2,5 Гбит/с жылдамдығы үшін); 
tқаб – қабылдаушы оптикалық модульдің (ҚОМ) тезәрекеттілігі;    
 
 
tпр=0,8 нс; 
toв – РА ұзындығында импульстің кеңеюі. 
 
toв = 

 

 Lру, нс,                                        (3.27) 
 
мұндағы 

 - талшықтың түріне қатысты анықталатын дисперсия. 
 
toв = 18

 100 = 1,8 нс 
 

63
 
t

ож
= 1,111
2
2
2
8
,
1
8
,
0
4
.
0


= 2,214 (нс), 
 
tож 

 = 2,214 нс > tдоп 

 = 2,8 нс болғандықтан, онда кабель түрі мен РА 
ұзындығын таңдау дұрыс.  
 

t =

tдоп - 

tож,                                       (3.28) 
 

t = 2,8 - 2,214= 0,586 нс 
 
Шама  тезәрекеттілік  қоры  деп  аталады.  tож 

  <  tдоп 

  кезінде  ОК-нің 
станциялық және сызықтық құрылғылары сызықты сигналдың бұрмалануынсыз 
таралуын қамтамасыз етеді.  
Оптикалық  кабельдің  негізгі  элементі  болып  –  талшықты  световод. 
Оптикалық  толқын  көлденең  қимасы  аз  мөлшерлі  болғандықтан  оларды 
талшықты жарық өткізгіштер немесе оптикалық талшықтар деп атайды (ОТ). 
Оптикалық  кабель  өзекшеден  тұрады,  қабықша  және  жарық  толқындары 
таралады. Жарық толқындарын тарату үшін өзекше қызмет етеді. Қабықшаның 
мақсаты  –  өзекше  мен  қабықша  шегінде  шағылуды  жақсарту  және  қрошаған 
ортадағы сәулелену энергиясынан сақтау. 
Жарық  өткізгіш  арқылы  электромагниттік  энергияны  тарату  үшін  екі 
ортадағы  толық  ішкі  тойтарыс  қолданады.  Толық  ішкі  тойтарыс  эффектісін 
жарық өткізгіш шартын орындаған кезде айқындалады: 
 
2
1
n
n


 
 
 
            (3.29) 
 
мұндағы 
1
n
- ОТ өзекшесінің сыну көрсеткіші; 
2
n
- ОТ қабықшасының сыну көрсеткіші. 
 
3.1 суретте – ОТ сәулелердің таралуы көрсетілген. 
 
n
2
n
1

кр

n

сәуле

сәуле

сәуле
 
 
3.1-сурет. ОТ сәулелердің таралуы 

64
 
3.1-суретте  сәуле  өзекше  мен  қабықша  шекарасында  толық  шағылысады 
және сәуле өзекшенің ішінде қалады.ердцевины (сәуле 3), ауытқу бұрышы (
П


критикалық бұрыштан кіші болса онда мына формуламен есептейміз: 
 
2
2
2
1
кр
n
n
sin      
 
 
         (3.30) 
 
кр

- апертуралық бұрыш деп аталады. 
Сандық  апертура жарықөткізгіштің негізгі  сипаттамаларының бірі болып  
табылады.  Сандық  апертураның физикалық  мағынасы  - осі жарықөткізгіштің 
осінде    жатқансәулелердің  конусын  көрсетеді.    Осы  конуста    жататын, 
жарықөткізгіштің    шет    жағына    түсетін  барлық  сәулелер  жарықөткізгіш  
бойымен  бағытталады.  Талшықты  жарықөткізгіштің  сандық  апертурасын  
келесідей жолмен  табуға  болады: 
 
2
2
2
1
кр
n
n
sin
NA
                                    (3.31) 
 
Сандық апертура мыныған тең: 
 
094
,
0
477
,
1
48
,
1
NA
2
2 
 
3.4.2  ОК-ның  сенімділігін  есептеу.  Қарапайым  кабелді  магистралмен 
салыстыра отырып, t  уақыты  ішінде тоқтаусыз жұмыс ықтималдылығын келесі 
көрсеткіштік  функциямен анықтауға болады:  
 
F(t) = е
-δt 
                                                  (3.32) 
 
Бұл  шаманың таралу тығыздығы Пуассон заңына бағынады:  
 
Р(t) = δ · е
- δt 
                                              (3.33) 
 
ОК-ын    пайдалану  ұзақтығы  туралы  экспериментті    мәліметтердің  
болмауына  байланысты қарапайым  кабелді  магистрал үшін  арналған орташа 
шамаларды  пайдалануға    болады.  Бұл  болжам  істен    шығудың    негізгі  
себептерінің  бірдейлігіне  негізделген.   
Магистралдың  екі  типі  үшін  де  істен  шығу  сыртқы  әсерлер  нәтижесінде 
немесе    ішкі    себептерден  пайда    болады.  Олардың  статистикасы  келесі  
мәліметтермен  сипатталады: 

 
жер  жұмыстарынан  механикалық  бүліну - 61%; 

 
пайдалану  және  құрылыс қателігі - 9%; 

 
найзағай - 17%; 

 
сел,  жерсілкінулер, опырылып  құлау,  топырақ вибрацисы - 7%; 

65
 
басқа да себептер- 6%. 
Қабық сыну көрсеткiшін 1 формуламен есептеуге болады: 
 

2
1
2
,
1
2
,
1
c
o
n
n
                                         (3.34) 
 
мұндағы 
o
n
 – қабықтың сыну көрсеткiші; 
c
n
 – өзектің сыну көрсеткiші; 

  –  өзек  пен  қабықтың  сыну  көрсеткiштерінің  салыстырмалы 
айырмашылығы. 
 
(1 ) формуламен қабықтың сыну көрсеткiшін есептейміз: 
 
48253
,
1
005
,
0
2
1
490
,
1
1

o
n

 
47755
,
1
005
,
0
2
1
485
,
1
2

o
n

 
Егер  істен    шығудың  орташа    статистикалық    саны  қарапайым 
магистралдарда  15  жыл    ішінде  1,7-ні  (k=15)  құраса,  онда  синхронды    желілер 
ОК  үшін бұл  санды 1,1-ге тең деп алуға (N=1,1) болады.  
Жоғарыда  келтірілген формулалардан  келесіні  аламыз:  
Бүліну тығыздығы: 

 
N- істен  шығу коэффиценті; 

 
k- істен  шығудың орташа уақыты,жыл; 
 
 
m = 100 · 1,1/(15 · 250) = 2,9 · 10
-2 
 
 
Істен  шығу  интенсивтілігі:   
 
λ = 2,9 · 10
-2 
/(100 · 8760) = 3,3 · 10
-8 
 
Істен  шығу  ағынының интенсивтілігі:  
 
δ = λ · L = 3,3· 10
-8 
· 250 = 8,371· 10
-6  
 
t =  уақыт  ішінде тоқтаусыз  жұмыс  істеу  ықтималдығы: : t1 = 1 сағ;  
t2 = 1 ай = 720 сағ; t3 = 1 жыл = 8760 сағ; t4 = 5 жыл = 43800 сағат. 
 
F (t1 ) = exp(-8,371 · 10
-6 
· 1) = 1 
 
F (t2 ) = exp(-8,371 · 10
-6 
· 720) = 0,994 
 
F (t 3) = exp(-8,371 · 10
-6 
· 8760) = 0,929 

66
 
F (t 4) = exp(-8,371 · 10
-6 
· 43800) = 0,693 
 
Алынған t уақыт  ішінде тоқтаусыз  жұмыс  істеу нәтижелерін 2.5-кестеге 
енгіземіз.   
 
3.1- к е с т е . Сенімділік  параметрін  есептеу  нәтижелері 
Параметр 
мәндері 
t, сағ 

720 
8760 
43800 
F (t) 

0,994 
0,929 
0,693 
 
 
2.5-кестеде  5  жылға  арналған  сенімділік  параметрлерінің  нәтижесін 
таптым. 
Көрсеткіштік    функциямен    сипатталатын  F(t)  шамасының  ықтималдық 
тығыздығы Пуассон заңына бағынады: 
 
Р(t = 0) = 8,371 · 10
-6 
· exp(-8,25 · 10
-6 
· 1) = 8,371 · 10
-6
 
 
Р(t = 1) = 8,25 · 10
-6 
· exp(-8,25 · 10
-6 
· 720) = 8,321 · 10
-6
 
 
Р(t =2) = 8,25 · 10
-6 
· exp(-8,25 · 10
-6 
 · 8760) = 7,779 · 10
-6
 
 
Р(t =5) = 8,25 · 10
-6 
· exp(-8,25 · 10
-6 
· 43800) = 5,802 · 10
-6
 
 
Р(t)  шамасының  ықтималдық  тығыздығы  нәтижелерін  2.6-кестеге 
еңгіземіз.  
 
3.2-к е с т е . Р(t) 
шамасының 
ықтималдық 
тығыздығын 
есептеу   
нәтижелері 
Параметр 
Мәндері 
t, сағ 

720 
8760 
43800 
P(t) 
8,371 · 10
-6
 
8,321·10
-6
 
7,779 · 10
-6
 
5,802 · 10
-6
 
 
3.2-кестеде 
Р(t) 
шамасының 
ықтималдық 
тығыздығын 
есептеу   
нәтижелерін  5-жылға  деп  есептеп  таптым.  3.2-суретте  Р(t)  шамасының 
ықтималдық тығыздығның суреті көрсетілген. 
 
 

67
 
10
5
0
5
10
8.3705

10
6
8.371

10
6
8.3715

10
6
8.372

10
6
P t
( )
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t=уақыт 
 
3.2-сурет. Р(t) шамасының ықтималдық тығыздығының суреті 
 
 
Мен  бұл  жұмыста  ОК  -дің  сенімділігін  есептеген  кезде  MatCAD 
программасын қолдандым.  
 
 
3.5 Дисперсия мен өшулікті есептеу 
 
 
Оптикалық  кабельдің  эффектісі  мен  алыс  қашықтыққа  тарату    параметрі 
анықтау – өшулік пен жоғалу болып табылады. 
Оптикалық  кабельдің  өшулігін  есептеу  үшін  (

),  өзіндік  өшу  (

c
)  және 
қосымша өшуліктің, (

к
). Жалпы өшулік мынаған тең: 
 

 = 

с 


к                                                                          
(3.35) 
 
Өзіндік  өшулік  екі  өшуліктең  тұрады  біріншісі  сіңіру  өшулігінең  (

п

екіншісі шашырау өшулігінең (

р
) тұрады. 
Өзіндік өшулік мына формула арқылы табылады: 
 

с
 = 

п 


р  
 
 
 
         
(3.36) 
 
Сіңіру өшулігі (

п
) мына формуламен табылады: 
 
tg
n
69
,
8
1
п 
                      (3.37) 
 
мұндағы  n
1
 – өзекшенің сыну көрсеткіші; 

68
 
tgδ = 1∙10
-12 
–диэлектрлік матириалдың жоғалу тангенсі; 
λ – толқын ұзындығы, км. 
 
Сіңіру өшулігі мынаған тең: 
 
9
12
п
10
55
,
1
10
1
48
,
1
14
,
3
69
,
8
 = 0,0261 дБ/км 
 
Шашырау өшулігі (

р
) мына формуламен анықталады: 
 
4
р
р
К,   
 
                         (3.38) 
 
мұндағы К
р
 – шашырау коэффициенті рассеяния, кварц үшін 0,6 тең мкм
4

 
Шашырау өшулігі мынаған тең: 
 
4
р
55
1
6
0
,
,


 = 0,104 дБ/км 
 
Қорытынды бойынша өзіндік өшулік мынаған тең: 
 

с
 = 0,0261 + 0,104 = 0,130 дБ/км 
 
ОТ  қосымша  өшулігі  (

к
)  оптикалық  талшықты  дайындау  кезіндегі  – 
келіспеуліктердің болуы және т.б. 
Қосымша өшулік былай анықталады: 
 7
1
i
i
к


  i = 1,2,3,4   
                      (3.39) 
 
Алмалы – салмалы емес қосқышта қуат шығыны нормаланады және 0,1дБ 
құрайды. 
 
мұндағы 

1 – ОТ радиалды ығысуынан туған шығын (3.3 - сурет);   

2 – бұрыштық келіспеудегі шығын (3.4 - сурет);  

3 - осьтік келіспеудегі шығын (3.5 - сурет); 

4 – ескерілмеген шығындар. 
  
Бірмодалы  ОТ-дағы  радиалды  ығысуынан  туған  шығын  келесі 
формуламен анықталады:      

69
 

1 = - 10 lq 

2
2


e
, дБ, 
 
 
 
(3.40) 
 
мұндағы 

 - екі  ОТ – ның максималды радиалды ығысу шамасы, 

 = 1,138 мкм; 
w – БОТ модасының диаметірін анықтайтын параметр, w = 10 мкм. 
 

1 = - 10 lq 

2
2
10
138
,
1
e
 = 0,056 (дБ)      
 
ОТ  –  ның  бұрыштық  келіспеушілігі  оптикалық  шығындарға  әкеледі. 
Көрсетілген  шығындарды  есептеу  формулаларында 

 
келіспеушілік 
бұрышынан  басқа,  ауанының  сыну  көрсеткіші  де  кіреді.  ОТ  –  ның  құжатты 
мәліметтерінде ПП шамасы көрсетілмегендіктен, бұрыштық келіспеушіліктен 
туған  шығын  анықталған  қиындықтарға  әкеледі.  Сондықтан 

2  =  0,35  дБ 
қабылдаймыз.  
 
 
 
 
 
3.3-сурет. ОТ радиалды ығысуы 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4-сурет. ОТ бұрыштық келіспеуі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5-сурет. ОТ осьтік келіспеуі 

 

 70
 
Осьтік  келіспеушіліктен  туған  шығындарын  есептеу  үшін  келесі 
формулаларды қолданамыз: 
 

з
= - 10 lq 


d
tg
a
2
1
, дБ,   
 
(3.41) 
 
мұндағы, Z – ОТ ұштары арасындағы максималды ұзындық; 
d – ОТ диаметрі; 

а – апертуралық бұрыш. 
 
БОТ үшін шығынның аз шамасына жету үшін Z = 2,95 максималды мәнін 
аламыз 

а = 5,336


 

з
= - 10 lq 





10
2
336
,
5
95
,
2
1
o
tg
= 0,01 (дБ), 
 
Алмалы - салмалы қосқыштардағы ескерілмеген шығындарды  а4 =0,01 дБ 
тең деп аламыз. 
Алмалы – салмалы қосқыштардағы технологиялық шығындардың шамасы 
келесі шамалардан аспау керек.  
 

к
 = 
4
3
2
1
a
a
a
a
 0,5 дБ,                                 (3.42) 
  

к
 = 0,056 + 0,35 + 0,01 = 0,426 

 0,5 (дБ) 
 
ал, алмалы – салмалы емес қосқыштарда  

н 

 0,1 дБ. 
 
Кабельдің жалпы өшулігінің жауабы: 
 

 = 0,130 + 0,426 = 0,556 дБ/км 

жүктеу 331.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет