Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет63/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Қосымша_______71_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

  

Заң факультеті  қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасы бойынша  

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандық: «5В030100 - Құқықтану» күндізгі бӛлім 

Список тем дипломных работ и научных руководителей по специальности «5В030100-Юриспруденция» 

 

№ 

Студенттің толық аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Қазақ тілінде 

Орыс тілінде 

Ағылшын тілінде 

1.

  Ақан Меруерт Дәуренқызы  

ҚР кәмелетке 

толмағандардың 

қылмыстылығын 

алдын-алудағы 

ювеналды 

юстицияның орны 

мен ролі 

Роль и место 

ювенальной юстиции 

в предупреждении 

преступности 

несовершеннолетних 

в Республике 

Казахстан 

Role and place of the 

juvenile justice in 

the prevention of 

juvenile crime in the 

Republic of 

Kazakhstan 

ҚҚ-41 


Балтабаев К.Ж. 

д.ю.н.,профессор 

2.

 

 Ақжігітов Фархад Мақсатұлы Қылмыстық 

жауаптылық пен 

жазаны 

жеңілдететін мән жайлар 

Обстоятельства, 

смягчающие 

наказание, и их 

уголовно-правовое 

значение. 

The 

circumstances of 

soften 


punishment, 

and 


their    criminal    law 

value 


ҚҚ-41 

Қаржаубаев Е.К. 

д.ю.н.,профессор 

3.

  Аябекова Қарлығаш 

Ғайсақызы 

Қылмыстық 

құқықтағы кінә 

Вина в уголовном 

праве. 


Fault    in  criminal 

law 


ҚҚ-41 

Қаржаубаев Е.К. 

д.ю.н.,профессор 


4.

 

 Аязбаева Іңкәр Советқанқызы Татуласуға 

байланысты 

қылмыстық 

жауаптылықтан 

босатудың 

құқықтық 

аспектілер 

Правовые аспекты 

освобождения от 

уголовной 

ответственности в 

связи с примирением 

сторон 

Legal aspects of the liberation  from 

criminal 

responsibility  in 

connection with the 

reconciliation of the 

parties 


ҚҚ-41 

Сембекова  Бакиткуль 

Рактаевна  

к.ю.н., доцент 

5.

 

 Әдебиетова Ақбота Әдебиетқызы 

Жаңа туған баланы 

анасының ӛлтіру 

қылмысының 

заңдық тұрғыда 

реттелеу 

мәселелері 

Вопросы 


законодательной 

регламентации 

убийства матерью 

своего 


новорожденного 

ребенка 


Questions 

of 


a  

legislative  regulation 

of 

murderthemotherof the newbornchild 

ҚҚ-41 


Муратханова М.Б. 

к.ю.н., доцент 

6.

 

 Ерғалиқызы Мӛлдір  Бұзақылық 

(қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық 

аспектілері).  

Хулиганство( 

уголовно-правовые и 

криминалогические 

аспекты). 

Criminal  law  and 

criminological 

aspects 


of 

hooliganism 

ҚҚ-41 

Қаржаубаев Е.К. д.ю.н.,профессор 

7.

 

 Құсайынов Ерлан Маратұлы  

Автокӛлік құралын 

ұрлау мақсатынсыз 

айдап кетудің 

қылмыстық-

құқықтық 

ерекшеліктері  

Уголовно-правовые 

особенности угона 

автомобильных 

средств без цели 

хищения. 

Criminal law 

features of stealing 

of vehicles without  

aim plunder 

ҚҚ-41 

Муратханова М.Б. 

к.ю.н.,доцент 

8.

  Мустафаева Арайлым 

Муратұлы 

Қылмыстық 

заңнамадағы теріс 

қылықтың түсінігі 

және маңызы  

Понятие и значение 

уголовного проступка 

в уголовном 

законодательстве 

The concept and 

meaning of the 

criminal offense in 

the criminal 

legislation 

ҚҚ-41 


Балтабаев К.Ж. 

д.ю.н.,профессор 

9.

 

 Нұрымбетова Жәмила Ғабиденқызы 

Қылмыстық 

құқықтағы 

қылмыстың 

субъектісі  

Субъект преступления 

в уголовном праве 

The subject of  crime 

in criminal law  

ҚҚ-41 


Қаржаубаев Е.К. 

д.ю.н.,профессор 

10.

 

 Шахат Мирхат Мұратұлы  Дәлелдеу процесі 

және оның 

кезеңдері 

Процесс доказывания 

и его этапы 

The 


process 

of 


proving 

and 


its 

stages 


ҚҚ-41 

Сматлаев Б.М. 

д.ю.н.,профессор 

11.


 

 Сәлім Сымбат Сәлімқызы 

Әйелдер 

қылмыстылығы: 

Женская 

преступность: 

Women‘s crime: the 

concept,  status and  

ҚҚ-41 

Балтабаев К.Ж. д.ю.н.,профессор 

түсінігі және оны 

алдын-алу 

шаралары. 

понятие, состояние и 

меры по ее 

предупреждению 

measures for it‘s 

prevention 

12.

 

 Тлешев Азамат Әзімбекұлы   Кәмелетке 

толмағандардың 

зорлық істеу 

арқылы жасаған 

қылмыстылығы 

Расследование 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и 

 Іnvestigation 

of 


crimes committed by 

juveniles 

ҚҚ-41 

Сматлаев Б.М. д.ю.н.,профессор 

13.


 

 Жамалова Айғаным 

Жақсылыққызы 

Тінту және алу. 

Обыск и выемка 

Search 


and 

take 


away 

Юр-42  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

14.


 

 Кенжебалин Асет Жанатович 

Сотқа дейінгі 

тергеу 


сатысындағы 

прокурор 

Прокурор в стадии 

досудебного 

расследования  

The prosecutor in the 

pre-trial 

investigation 

Юр-42  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

15.

 

 Мрасылова Айнур Саятовна Қылмыстық 

қудалау: түсінігі, 

мазмұны, 

құрылымы 

Уголовное 

преследование: 

понятие, содержание, 

структура 

Criminal 

prosecution: 

the 

concept, content, 

structure 

Юр-42  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

16.

 

 Нуржанов Исламбек Нуржанович 

Экстрадициялық 

қамау  

Экстрадиционный арест 

 Extraditional  arrest    Юр-42 

Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

17.

 

 Токжуманова Айжана Жанатқызы 

Қамауда ұстау: 

қылмыстық-

құқықтық, 

қылмыстық-

процессуалды 

негіздері мен 

шарттары 

Содержание под 

стражей: уголовно-

правовые, уголовно-

процессуальные 

условия и основания 

Detention:  criminal 

law, 

criminal procedure  conditions 

and base 

Юр-42  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

18.

 

 Баярсайхан Алтынгэрэл Экономикалық 

контрабанда: 

қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық 

аспектілері 

Экономическая 

контрабанда: 

уголовно-правовые и  

криминологические 

аспекты.  

Economic 

smuggling:criminal-

law 


and 

criminological 

aspects  

Юр-42  Балтабаев К.Ж. 

д.ю.н.,профессор 

19.


 

 Қалым Сұлтан Талғатұлы  

Прокурор 

қызметіндегі 

қылмыстық ізге 

түсу функциясы  

Функция уголовного 

преследования в 

деятельности 

прокурора 

Function  of  criminal 

prosecution 

in   

prosecutor‘s activity Юр-42  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

20.

 

 Бралина Ақбота Бақиденқызы ҚР-да судьялардың  Правовое 

The  legal  regulation  ҚҚ-41 

Қаржаубаев Е.К. 


мәртебесінің 

құқықтық реттелуі 

регулирование статуса 

судьи в РК  

of the status of judge 

in  the  Republic  of  

Kazakhstan 

д.ю.н.,профессор 

21.

 

 Бурашев Дамир Кашкимбаевич  

Жан-күйзеліс 

жағдайындағы 

адам ӛлтірудің 

қылмыстық-

құқықтық және 

криминологиялық 

сипаттамасы  

Уголовно-правовая и 

криминологическая 

характеристика 

убийства, 

совершенного в 

состоянии аффекта 

Сriminallaw 

and 


criminological 

characteristics 

of 

murder committed in an affect condition 

Юр-43  Сматлаев Б.М. 

д.ю.н.,профессор 

22.


 

 Сейтжанов Ақтӛре Қайратұлы    Қылмыстық 

әрекетке 

қатысудың 

нысандары 

Формы соучастия в 

преступной 

деятельности   

The 

forms 


of 

partnership 

in  

criminal  activity    in  the 

Republic 

of  

Kazakhstan Юр-43  Сембекова  Бакиткуль 

Рактаевна  

к.ю.н., доцент 

23.


 

 Турсунбеков Кайрат 

Керембекович  

ҚР-ң қылмыстық іс 

жүргізу кодексінің 

жаңа 


редакциясындағы 

күдікті 


Подозреваемый в 

новой редакции 

уголовно-

процессуального 

кодекса Республики 

Казахстан 

Suspect  in  the  new 

edition 


of 

the 


Criminal  Procedure 

Code of the Republic 

of Kazakhstan 

Юр-43  Сматлаев Б.М. 

д.ю.н.,профессор 

24.


 

 Искаков Амир Хасенович 

Қазақстан 

Республикасында  

кәмелетке 

толмағандардың 

қылмыстық 

жауапкершілігінің 

құқықтық аспектісі 

Правовые аспекты 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

в Республике 

Казахстан 

The  legal  aspects  of 

the 

criminal responsibility  of  the  

minors 


in 

the 


Republic 

of 


Kazakhstan 

Юр-43  Баймолдина  Светлана 

Маликовна 

к.ю.н.,доцент  

25.

 

 Карсакпаева Таншолпан Нурбеккызы 

Кінәні мойындау 

туралы мәліме 

нысанындағы іс 

жүргізу келісімі 

Процессуальное 

соглашение в форме 

сделки о признании 

вины 

Procedural agreement  as  a  form 

of 


 

deal 


of 

recognition  of guilt  

Юр-44  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

26.

 

 Мельникова Кристина Александровна  

Тергеу судьясының 

процессуалды 

жағдайы 


Процессуальное 

положение 

следственного судьи 

Procedural  status  of 

the 

investigating judge 

Юр-44  Ахпанов А.Н. 

д.ю.н.,профессор 

27.


 

 Мұхаметжанова Жангүл 

Қайратқызы 

Қылмыстық сот 

ӛндірісіндегі 

медиация 

Медиация в 

уголовном 

судопроизводстве 

Mediation on 

criminal proceeding 

Юр-44  Онгарбаев Е.А. 

д.ю.н.,профессор 

28.


 

 Нургамитов Жасулан 

ҚР қылмыстық 

Институт пробации в 

Institute of probation  Юр-44 

Онгарбаев Е.А. Ерланович 

құқықығындағы 

пробация 

институты 

уголовном праве 

Республики Казахстан 

in the criminal law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

д.ю.н.,профессор  

 

 

                                                                                                                                                        Қосымша_______72_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 Заң факультеті  

Экологиялық және кәсіпкерлік құқық кафедрасы бойынша 

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы 

Мамандықтар: «5В030100 - Құқықтану» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық 

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

Оңғарбаев Нұрлан Қайратұлы 

Міндетті және ерікті 

сақтандыру 

Обязательное и добровольное 

страхование 

Obligatory and 

voluntary insurance 

Ққ-41 


Калтаева Арман 

Тлеубердиевна, 

Л.Н. Гумилев   

атындағы ЕҰУ 

аға оқытушысы 

Амандык Жандос Арманулы 

ҚР-дағы 


экологиялық  зиянды 

ӛтеудің  құқықтық 

аспектілері 

Правовые аспекты возмещения 

экологического вреда  в РК 

Legal aspects of 

theremedying of 

environmental damagein 

the RK 

Ққ-41 


Калтаева Арман 

Тлеубердиевна, 

Л.Н. Гумилев   

атындағы ЕҰУ 

аға оқытушысы 

Даулеткереева Таншолпан 

Булатовна 

ҚР заңнамасы 

бойынша шағын 

және орта 

Правовое  регулирование 

малого  среднего 

предпринимательства по 

Legal regulation of 

small medium enterprise 

under the legislation of 

Ққ-41 


Елеусизова Индира 

Қаржаубаевна, Л.Н. 

Гумилев  атындағы 


кәсіпкерліктің 

құқықтық жағдайы 

законодательству РК 

the Republic of 

Kazakhstan 

ЕҰУ 


аға оқытушысы, з.ғ.к. 

Елеу Барақ Дӛненбайұлы 

Қазақстан 

Республикасы 

заңнамасы бойынша 

әйелдердің құқықтық 

мәртебесі 

Правовой статус женщин по 

законодательству Республики 

Казахстан 

Legal status of 

womenunder the 

legislationof the 

Republic of Kazakhstan 

Ққ-41 


Жусипова Бакыт 

Акылбаевна, Л.Н. 

Гумилев  атындағы 

ЕҰУ доцент м.а., 

з.ғ.к. Тельман Әсем Ерланқызы 

Ӛкілдік 


институтының 

теориялық және 

тәжірuбиелік 

мәселелері 

Теоретические и практические 

аспекты института 

представительства 

Theoretical and 

practicalaspects of the 

institutionof 

representation 

Ққ-41 


Калтаева Арман 

Тлеубердиевна, 

Л.Н. Гумилев   

атындағы ЕҰУ 

аға оқытушысы 

Турсумбай Бағлан Бахитжанұлы 

Қоршаған ортаны 

халықаралық 

құқықтық қорғауға 

Қазақстан 

Республикасының 

қатысуы 

Участия Республики Казахстан 

в  международно-  правовой  

охране  окружающей среды 

participation of RK in 

the international legal 

protection of 

environment 

Ққ-41 

Жусипова Бакыт Акылбаевна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ доцент м.а., 

з.ғ.к. 

Олжабаев Жантізер 

Бакытжанович 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша 

экологиялық құқық 

бұзушылықтар 

Экологическиеправонарушения 

по законодательству 

Республики Казахстан 

Legal responsibility for 

environmental offenses 

under the legislation of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Ққ-41 

Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлы,. 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ профессоры, 

з.ғ.д. Сабит Әйгерім Жер қойнауы туралы 

заңнама: құрылу, 

қалыптасу және даму 

мүмкіндіктері 

Законодательство о недрах: 

формирование, становление и 

перспективы развития 

The Legislation on 

subsoil: Formation, 

Evolution and Prospects 

Юр-42 

Мукашева Анар Абайхановна, д.ю.н., 

профессор 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

Туртаев Данияр Жайнакович 

Экологиялық-

құқықтық  

қатынастар 

Эколого-правовые отношения 

The environmental 

legalrelations 

 

Юр-42 Оразалиев Каиырбек 

Уткирович, старший 

преподаватель 

ЕНУ им. 


Л.Н.Гумилева 

10 


Рахимбаев Азамат 

Қазақстан 

Республикасы жер 

қорын мемлекеттік 

басқаруды 

модернизациялаудың 

Правовые аспекты 

модернизации 

государственного управления 

земельным фондом РК 

The legal aspects of the 

republic administration 

land fund of the 

Republic of Kazakhstan 

Юр-42 

Әбдірайым Бақытжан Жарылқасынұлы, 

профессор, д.ю.н. 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, құқықтық 

аспектілері 

11 

Ақман Шырайлым Жақыпбекқызы 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша 

тұрғын үй дауларын 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование 

жилищных споров по 

законодательству Республики 

Казахстан 

The legal regulationof 

housing disputesunder 

the legislation ofthe 

Republic of Kazakhstan 

Ққ-43 

Тулеубаева Гульнур Жақсыбайқызы Л.Н. 

Гумилев  атындағы 

ЕҰУ 

доцент м.а., PhD докторы 

12 


Аманов Еркін 

Тұрсынәліұлы 

Қазақстан 

Республикасы 

ауылшаруашылығы 

мақсатындағы 

жерлерін жалға 

берудің құқықтық 

аспектілері 

Правовые аспекты аренды 

земель сельскохозяйственного 

назначения в РК 

Legal aspects ofthe 

leaseof agricultural land 

inthe Republic of 

Kazakhstan 

ҚҚ-43 

Жусипова Бакыт Акылбаевна, Л.Н. 

Гумилева  атындағы 

ЕҰУ доцент м.а., 

з.ғ.к. 


13 

Базаргалиева 

Айнагүл 

Жеңісбекқызы 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша 

жер дауларын шешу 

тәртібі 

Порядок разрешения 

земельных споров по 

законодательству  Республики 

Казахстан 

Featuresof land 

adjudicationin the 

Republic ofKazakhstan 

ҚҚ-43 

Тулеубаева Гульнур Жақсыбайқызы Л.Н. 

Гумилев  атындағы 

ЕҰУ 

доцент м.а., PhD докторы 

14 


Жолдасова Бағира 

Замирқизи 

Қаржылық -

ӛнеркәсіптік 

топтардың 

әрекеттерін 

құқықтық реттеудің 

мәселелері 

Проблемы правового 

регулирование деятельности 

финансово- промышленных 

групп 


Problems of legal 

regulation of financial-

industrial groups 

ҚҚ-43 


Умирзаков Пернебек 

Курашович, Л.Н. 

Гумилев атындағы 

ЕҰУ доценті, з.ғ.к. 

15 

Қалпақова Айзада Саясатқызы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

кәсіпкерлік және 

кәсіпкерлік қызмет 

ұғымы 


Понятие предпринимательства 

и предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан 

The concept 

ofentrepreneurship 

andentrepreneurial 

activityin the Republic 

ofKazakhstan 

ҚҚ-43 


Умирзаков Пернебек 

Курашович, Л.Н. 

Гумилев атындағы 

ЕҰУ доценті, з.ғ.к. 

16 

Құрметұлы Абылай Жерге жеке меншік 

құқығын 


жетілдірудің ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

совершенствования права 

частной собственности 

Actual problems of 

theright toprivate 

ownership of land 

ҚҚ-43 

Жусипова Бакыт Акылбаевна, Л.Н. 

Гумилева  атындағы 

ЕҰУ доцент м.а., 

з.ғ.к. 


17 

Ыбырайым Айжан 

Мәдиярқызы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

Государственно-правовое 

регулирование 

State-legal regulation of 

subsoil use in the 

ҚҚ-43 


Жусипова Бакыт 

Акылбаевна, Л.Н. жер қойнауын 

пайдалануды 

мемлекеттік – 

құқықтық реттеу 

недропользования в 

Республике Казахстан 

Republic of Kazakhstan 

Гумилева  атындағы 

ЕҰУ доцент м.а., 

з.ғ.к. 


18 

Полат Тәліп 

Полатұлы 

Кәсіпкерлік 

саласындағы еңбек 

қатынастарының 

құқықтық аспектілер 

Правовые аспекты трудовых 

отношений в сфере 

предпринимательства 

The legal aspects 

oflabor relations inthe 

field of entrepreneurship 

ҚҚ-43 


Калтаева Арман 

Тлеубердиевна, 

Л.Н. Гумилев  

атындағы 

ЕҰУ аға оқытушы, 

 

19 Кертаева Ақбаян 

Нұрғалиқызы 

Қазақстан 

Республикасында 

балалардың 

құқықтары мен 

заңды мүдделерін 

қорғау 


Защита прав и законных 

интересов детей в Республике 

Казахстан 

 

Protection of the rights and legitimate interests 

of children in the 

Republic of Kazakhstan 

ҚҚ-43 


Тулеубаева Гульнур 

Жақсыбайқызы Л.Н. 

Гумилева  атындағы 

ЕҰУ доцент м.а., PhD 

докторы 

20 


Ахметдинов 

Жанболат Асхатулы 

Қоршаған ортаны 

қорғау және 

табиғатты 

пайдалануды 

экономикалық 

реттеу тетігінің 

негізі 

Основы механизма экономического регулирования 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

The 


fundamentalsmechanism 

for economic 

regulationof 

environmentalprotection 

and nature 

ЮР-44 


Мукашева Анар 

Абайхановна, д.ю.н., 

профессор 

ЕНУ им. 


Л.Н.Гумилева 

21 


Бекбулат Айдын 

Бекбулатулы 

Табиғи ресурстарға 

меншік құқығы: 

теория және 

тәжірибе мәселелері 

Право собственности на 

природные ресурсы: вопросы 

теории и практики 

Property rights of 

naturals resources: 

theory and practice 

issues 

ЮР-44 


Тулеубаева Гульнур 

Жаксыбайкызы 

доктор PhD, и.о. 

доцента 


ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева 

22 

Бақберген Назарбек Аманкелдыұлы 

Кәсіпкерлік дамыту 

Қазақстан 

Республикасында 

азаматтық қоғамды 

қалыптастыру 

факторы ретінде 

Развитие предпринимательства 

как фактор формирования 

гражданского общества в 

Республике Казахстан 

Development of 

entrepreneurshipas a 

factor inthe formation of 

civilsocietyin the 

Republic ofKazakhstan 

ЮР-44 

Есдаулетова Галия Кенесбековна 

к.ю.н., старший 

преподаватель 

ЕНУ им. 


Л.Н.Гумилева 

23 


Нургауашов Мирас 

Манарович 

Қазақстан 

Республикасы 

заңмасы бойынша 

экологиялық 

Правовое регулирование 

экологической экспертизы по 

законодательству Республики 

Казахстан 

The Legal regulation of 

theenvironmental 

impact assessmentunder 

the law ofthe Republic 

ЮР-44 

Мукашева Анар Абайхановна, д.ю.н., 

профессор 

ЕНУ им. 


сараптаманы 

құқықтық реттеу 

of Kazakhstan 

Л.Н.Гумилева 

24 

Хамидуллин Абылайхан 

Экологиялық саясат 

және экологиялық 

қауіпсіздік 

Экологическая политика и 

экологическая безопасность 

Environmental policy 

and environmental 

safety 

ЮР-44 


Есдаулетова Галия 

Кенесбековна 

к.ю.н., старший 

преподаватель 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет