Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет62/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Қосымша_______69_  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

Заң факультеті  Азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасы бойынша  бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандық: «5В030100 - Құқықтану» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

Егимбаева  Куралай  

Мұхтарқызы 

Халықты жұмыспен 

қамтуды құқықтық реттеу 

Правовое  

регулирование 

занятости населения 

Legal regulation of 

population 

employment 

 

ҚҚ-41  Шалбаев  Елубай Жұмабекович  Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

Елеубекова  Ботагоз  

Елеубековна 

Әлеуметтік 

қамсыздандыру ұғымы 

мен түрлері және оның 

Понятие и виды 

социального 

обеспечения и его 

Conncept and types of 

security and its 

current state 

ҚҚ-41  Шалбаев  Елубай Жұмабекович  

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

тияровна 

басқару органдарының 

қызмет ретіндегі 

қоғаммен байланысы 

және басқарушылық 

функциясы

 

 

общественностью как деятельность и 

управленческая 

функция органов 

местного 

самоуправления 

 

management functions of local governments 

42 


Ауезова К.Т. 

246


 

 

Ыскакова-АдилбековаЖания 

ҚР аймақтық 

басқарудың дамуы 

 

Развитие регионального управления в РК. 

 

The development of regional administration in 

the Republic of 

Kazakhstan. 

МЖБ-


42 

э.ғ.к., доцент 

Баттымбет С.С. 


қазіргі жағдайы 

современное 

состояние 

 

кафедрасының аға оқытушысы Смагулова  

Аймерей  

Ерланқызы 

Қазақстан 

Республикасының 

зейнетақы реформасының 

негізігі бағыттары 

Основные 

направления 

пенсионной 

реформы 


Республики 

Казахстан  

The main directions 

ofthe pension reform 

of the Republic of 

Kazakhstan 

 

ҚҚ-41  Шалбаев  Елубай Жұмабекович  Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

Кадралиев  Ербол  

Амангелдіұлы 

Азаматтардың еңбек 

құқықтарының ұлттық 

және халықаралық 

құқықтағы мәселелері 

Проблемы  

трудовых прав 

граждан  в  

национальном  и 

международном 

праве 


 

The problems of 

labour rights of 

citizens in national 

and international law 

ҚҚ-41  Абильдинова Рымкуль 

Аббасовна Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы 

Байсакалова  Лунара 

Бериковна 

Азаматтық іс жүргізу 

құқығында атқарушылық 

іс жүргізудің ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

исполнительного 

производства в 

гражданско-

процессуальном 

праве 

Actual problems of executive production 

in a civil procedural 

law. 

ЮР-42  Абильдинова Рымкуль Аббасовна Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы 

Ермолаев  Алексей  

Викторович 

Қазақстан 

Республикасында 

кәсіпкерлердің 

құқықтарын сот арқылы 

қорғаудың құқықтық 

мәселелері 

Правовые аспекты 

судебной защиты 

прав 

предпринимателей в РК 

Judicial consumer 

protection – questions 

of the theory and 

practice. 

Юр-42  Абильдинова Рымкуль 

Аббасовна Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы Молдаканов  

Чингис 

 Муратович Меншік құқығын 

қорғаудың азаматтық- 

құқықтық тәсілдері 

 

Гражданско-

правовые способы 

защиты права 

собственности 

Civil law ways of 

property rights 

protection. 

ЮР-42  Карибаева Айман 

Кудайбергеновна, Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы 

Рыскалиева  Жулдыз 

Нұрлыбекқызы 

«Интернет» желісіндегі 

зияткерлік меншікті 

қорғаудың құқықтық 

реттелуі 

 

Правовое регулирование 

защиты 


интеллектуальной 

собственности в 

сети «Интернет» 

Legal regulation of 

intellectual property 

protection in Internet  

Юр-42 

Карибаева Айман Кудайбергеновна Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы Шалкарова -

Карнакбаева 

Айгерим  

Ерболқызы 

Кепіл міндеттемені 

қамтамассыз ету тәсіл 

ретінде 


Залог как способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

A pawn as a security 

of tultillment of 

obligations 

Юр-42  Карибаева Айман 

Кудайбергеновна, Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы  

10 

Сагимбаев  Адилет 

 Кайратович 

ҚР заңнамасы бойынша 

лизинг шарты 

 

Договор лизинга по законодательству РК 

The contract of 

leasing to the   

legistation of 

Republic of 

Kazakhstan 

Юр-42   Серикбекова Самал 

Бақытовна,Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық- құқықтық 

пәндер кафедрасының  доценті, 

з.ғ.к.,   

11 


Камелова  

Салтанат  

Асханқызы 

Ұжымдық еңбек даулары 

және оларды шешу тәртібі 

Коллективные 

трудовые споры и 

порядок их 

разрешения 

Collective labor 

disputes and order of 

their permission 

 

ҚҚ-43  Меерманова Жулдыз Базарбековна, Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық- құқықтық 

пәндер кафедрасының 

доценті,з.ғ.к. 

12 

Қамзина  Жұлдыз 

Сгдиуакасовна 

Қызметкерлердің еңбек 

құқықтарын қорғау 

тәсілдері 

Способы защиты 

трудовых прав 

работников 

 

Protective device of employees  

 

ҚҚ-43  

Шалбаев Елубай Жұмабекович 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

 

  

13 


Садвакас  

Дамир  


Муратұлы 

Еңбек шарты 

тараптарының 

материалдық 

жауапкершілігі 

Материальная 

ответственность  

сторон  трудового 

договора 

 

Financial  liability of  labors sides  

ҚҚ-43  Серикбекова Самал 

Бақытовна,Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық- құқықтық 

пәндер кафедрасының  доценті, 

з.ғ.к.,   

14 

Уразгалиева  Айдана 

Хдырхожаевна 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша 

моральдық зиянды ӛтеу 

Возмещение 

морального  вреда 

по законодательству 

РК 


Moral damageson the 

legislation ofthe 

Republic of 

Kazakhstan 

Юр-44  Адышев Батыр Токенович, 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

 

15 


Қазыбек 

 Ерасыл 


Тұрсынбекұлы 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша  

сыйға тарту шарты 

Договор дарения по 

законодательству РК 

Donation contract on 

the legislation ofthe 

Republic of 

Kazakhstan 

Юр-44  Меерманова Жулдыз 

Базарбековна, Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық- құқықтық 

пәндер кафедрасының доценті, 

з.ғ.к. 


 

16 


Купжанов 

Қазақстан 

Правовое 

Legal regulation of 

Юр-44  Абильдинова Рымкуль 


 Алмас  

Утегенович 

Республикасының 

заңнамасы бойынша 

сатып алу- сату 

шартының құқықтық 

реттелуі 

регулирование 

договора купли 

продажи по 

законодательству 

Республики 

Казахстан 

agreement on Sale 

and Purchase 

according to the 

legislation of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Аббасовна, Л.Н.Гумилев ат. 

ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы 

17 


Каракушев 

 Данияр 


Салимгереевич 

Коммерциялық құпияны 

азаматтық құқықтық 

қорғау 


Гражданско- 

правовая охрана 

коммерческой 

тайны. 


Civil legal protection 

of commercial secret. 

Юр-44  Адышев Батыр Токенович,  

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

18 

Досов 


 Санат  

Шмидтович 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша 

контрактация шарты 

 

Договор 


контрактации по 

законодательству РК 

Agricultural 

Procurement 

Contracton the 

legislation ofthe 

Republic of 

Kazakhstan 

Юр-44  Адышев Батыр Токенович,  

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

19 

Сальменов  Тамирлан  

Утегенулы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

шаруашылық 

серіктестіктердің 

құқықтық статусы 

Правовой статус 

хозяйственных 

товариществ в  

Республике 

Казахстан 

The legal status of 

business partnerships 

in the Republic of 

Kazakhstan 

Юр-44  Адышев Батыр Токенович, 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық-құқықтық  пәндер  

кафедрасының аға оқытушысы 

 

20 


Телманов 

 Нурсултан 

Арманович 

ЖШС құқықтық негіздері 

мен қызметі 

ТОО: правовые 

основы и их 

деятельность 

Limited liability 

company: legal 

framework of their 

activity. 

Юр-44  Карибаева Айман 

Кудайбергеновна Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ азаматтық-құқықтық  

пәндер  кафедрасының аға 

оқытушысы 

21 


Рапилбекова  

Айдана  


Адиловна 

ҚР заңнамасы бойынша 

еңбек саласындағы шетел 

азаматтарының құқықтық 

жағдайы 

Правовое  

положение 

иностранных 

граждан в сфере 

трудового 

законодательства РК 

Legal status of 

foreigners in labour 

sphere according to 

the legislation of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Юр-44  Толеуханова Динара Болатовна, 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық- құқықтық пәндер 

кафедрасының доценті, з.ғ.к. 

22 


Айтбай  

Дәулетхан 

Мусаханұлы 

ҚР заңнамасы бойынша 

ипотеканы тіркеу 

ерекшеліктері 

 

Особенности регистрации ипотеки 

по законодательству 

РК 

Key features of mortgage registration 

according to the 

legislation of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Юр-44  Толеуханова Динара Болатовна, 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық- құқықтық пәндер 

кафедрасының доценті, з.ғ.к. 

23 


Нуралиев  

Мемлекеттік қызметші 

Государственный 

State Employee as a 

Юр-44  Толеуханова Динара Болатовна, 


Даврон 

 Нуралиевич 

еңбек құқығының 

субъектісі ретінде 

служащий как 

субъект трудового 

права 

subject of labour law Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

азаматтық- құқықтық пәндер 

кафедрасының доценті, з.ғ.к. 

 

  

 

  

                                                                                                                                                       Қосымша_______70_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 Заң факультеті мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық құқық кафедрасы бойынша бітіруші 

студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандық: «5В030100 - құқықтану» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Альпатина Гулдер 

Дауренқызы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

конституциялық 

реформалардың құқықтық 

негіздері: теория және 

тәжірибе мәселелері 

Правовые 

основы 


конституционных  реформ 

в  Республике  Казахстан: 

вопросы 

теории 


и 

практики 

The problems of theory 

and practice in the basic 

rights of the 

Constitutional reforms of 

Republic of Kazakhstan 

ққ-41  Ибрагимов Жамаладен 

Ибрагимович 

т.ғ.к., кафедра доценті  

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Қыргызбай Назерке 

Ерланқызы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

бюджеттік жоспарлаудың 

құқықтық реттелуі  

Правовое регулирование 

бюджетного планирования 

в Республике Казахстан 

Legal regulation of budget 

planning in the Republic 

of Kazakhstan 

ққ-43  Сактаганова Индира 

Советовна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 


ғимарат, 216 каб. 

Рысбекова Арайлым 

Рысбековна 

Қазақстан Республикасы 

банк жүйесінің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы 

банковской системы 

Республики Казахстан 

Legal basic of banking 

system of the Republic of 

Kazakhstan 

ққ-43  Сактаганова Индира 

Советовна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Арисбаева Динара  

Сакеновна 

Қазақстан 

Республикасындағы ақша 

айналымының құқықтық 

реттелуі  

Правовое регулирование 

денежного обращение в 

Республики Казахстан  

Legal regulation 

ofmoneycirculation inthe 

Republic of Kazakhstan 

ққ-43  Сактаганова Индира 

Советовна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Харесова Нурия Тусипкалиевна 

Қазақстан 

Республикасындағы 

бюджеттік бақылаудың 

құқықтық реттелуі 

Правовое регулирование 

бюджетного контроля в 

Республике Казахстан 

Legal regulation of budget 

control in the Republic of 

Kazakhstan 

ққ-41  Сактаганова Индира 

Советовна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Актанова Асем Андреевна 

Салық салу саласында 

басқару институттың 

құқықтық реттеудің 

ӛзекті мәселелері 

Актуальные вопросы 

правового регулирования 

института управления в 

области налогообложения 

Actual questions law 

regularity in institute of 

management in the field 

of taxation 

юр-44  Капсалямова Сауле 

Серикпаевна  

 з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Аманбаева 

Толқын 

Багдатовна Қазақстан 

Республикасындағы 

бюджеттік қатынастың 

құқықтық реттелуі: 

теория және тәжірібие 

Правовое регулирование 

бюджетных отношений в 

РК: теория и практика 

The right regulation of 

buget relations in PK: 

theory and practice 

юр-44  Капсалямова Сауле 

Серикпаевна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Балиева Айгерим  Канатовна 

Қазақстан 

Республикасының 

қаржылай жоспарлау 

институтының құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері 

Особенности правового 

регулирования института 

финансового планирования 

в Республике Казахстан 

Specialities of law 

regularity in institute of 

financial planning in 

Kazakhstan 

юр-42  Капсалямова Сауле 

Серикпаевна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

Жанарбек Әйгерім 

ҚР банк қызметінің 

құқықтық реттеуінің 

Некоторые аспекты 

правового регулирования 

Some aspects of the iegal 

regulation of the banking 

юр-42  Капсалямова Сауле 

Серикпаевна 


Қанатқызы

 

кейбір аспектілері банковской деятельности в 

РК 


activities in the Republic 

Kazakhstan 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

10  ОборовскаяЮлия 

Владимировна 

ҚР салық заңнамасын 

бұзғаны үшін құқықтық 

жауапкершілікке 

тартудың кейбір 

аспектілері 

Некоторые аспекты 

привлечения к 

юридической 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства РК 

Some of aspects of the 

attractionin the legal 

liability for violation of 

tax legislation in 

Kazakhstan 

юр-42  Капсалямова Сауле 

Серикпаевна 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

11  Шарипбекова 

Салтанат 

Болатбекқызы 

Ұлттық адами капиталды 

қалыптастырудағы білім 

мен ғылымның рӛлі: 

құқықтық аспект 

Роль образования и науки в 

формировании 

национального 

человеческого капитала: 

правовой аспект 

The role of educationand 

science in theformation of 

the nationalhuman capital 

ққ-41  Алтынбасов Бахыт 

Омирханович 

з.ғ.к., кафедра доценті 

Астана қаласы, Мирзоян 

кӛшесі, 2, оқу-әкімшілік 

ғимарат, 216 каб. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет