Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет56/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   65

45.


 

 

Нұрмағамбет  Индира  

Исламғалиқызы 

Қазақстаннның 

индустриалды-

экономикалық дамуы 

жағдайындағы мемлекеттік 

бағдарламаларды жүзеге 

асырудың қаржылық 

аспектілері 

Финансовые аспекты 

реализации государственных 

программ в условиях 

индустриально-

инновационного развития 

Казахстана 

Financial aspects of 

realization of state 

programs in the 

conditions of industrial 

and innovative 

development of 

Kazakhstan 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Кучукова Нуриля 

Кенжебекқызы 

46.

 

 Омар  Перизат  

Сұлтанқызы 

Салықтық әкімшілік және 

оның бюджетке 

тӛлемдердің түсуін 

қамтамасыз етудегі рӛлі 

және мәні 

Роль и значение налогового 

администрирования в 

обеспечении поступления 

платежей в бюджет 

Role and value of tax 

administration in 

ensuring receipt of 

payments in the budget 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна 

47.


 

 

Пазылова  Анель  Мажитовна 

Банктік менеджмент: 

қағидалары, объектілері, 

құралдары 

Банковский менеджмент: 

принципы, объекты, 

инструменты 

Bank management: 

principles, objects, tools 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Садвокасова Куляш 

Жабыковна 

48.


 

 

Сапарбаева-Жеткергенова  

Қазақстандағы шағын және 

орта кәсіпкерліктің дамуын 

Финансовое обеспечение 

развития малого и среднего 

Financial security of 

development of small 

В4-50900-02  э.ғ.к., доцент 

Берстембаева 


Актолкын  

Бериковна 

қаржылық қамтамасыз ету 

бизнеса в Казахстане 

and medium business in 

Kazakhstan 

Рысты 

Кудайбергеновна 49.

 

 Сейлхан  Бәшен  

Рахманұлы 

Қазақстан 

Республикасының екінші 

деңгейлі банктерінің шағын 

және орта бизнесті 

дамытуды 

ынталандырудағы рӛлі 

Роль банков второго уровня 

Республики Казахстан в 

стимулировании развития 

малого и среднего бизнеса 

Role of banks of the 

second level of the 

Republic of Kazakhstan 

in stimulation of 

development of small 

and medium business 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Кучукова Нуриля 

Кенжебекқызы 

50.

 

 Серімбетов  

Ерболат  

Болатұлы 

Ипотекалық тұрғын - үй 

несиелендіру нарығыдағы 

Қазақстанның құрылыс- 

жинақ банкі АҚ- ның 

қызметі 


Деятельность АО 

Жилищного строительно-

сберегательного банка 

Казахстана на рынке 

ипотечного жилищного 

кредитования 

Activity of JSC 

construction and 

savings bank of 

Kazakhstan in the 

market of mortgage 

housing lending 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Садвокасова Куляш 

Жабыковна 

51.

 

 Сюенишева  

Дина  Сериковна 

Банктің меншік капиталын 

қалыптастыру мәселелері 

және оның құрылымын 

оңтайландыру 

Проблемы формирования 

собственного капитала банка 

и оптимизация его структуры 

Problems of formation 

of own capital of bank 

and optimization of its 

structure. 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна 

52.


 

 

Тынысбекова  Ельдана  

Аскаровна 

Қазақстан 

Республикасының 

қазынашылық жүйесінің 

қазіргі жағдайдағы даму 

ерекшеліктері 

Особенности развития 

системы казначейства 

Республики Казахстан в 

современных условиях 

Features development 

of treasury system of 

the Republic of 

Kazakhstan in modern 

conditions 

В4-50900-02 

э.ғ.к., доцент 

Есымханова 

Зейнегуль 

Клышбековна 

53.


 

 

Хакимов  Амонулло  

Темуршоевич 

Компанияның 

табыстылығын басқарудың 

формалары мен әдістерін 

жетілдіру 

Совершенствование форм и 

методов управления 

доходностью компаний 

Improvement of forms 

and methods of control 

over profitability of the 

companies 

В4-50900-02 

э.ғ.к., доцент 

Берстембаева 

Рысты 

Кудайбергеновна  

 


 

                                                                                                                                                          Қосымша_______65__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 Экономика факультеті   

Есеп, аудит және талдау  кафедрасы бойынша  

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандық: «5В050800 – Есеп және аудит» 

  күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

Казахское отделение 

 Абдраманова 

АйданаҮсенқызы 

Бухгалтерлік балансты 

құру және ұйымның 

ӛтімділігін талдау 

 

Формирование бухгалтерского баланса 

и анализ ликвидности 

организации  

 

Formation  of  the balance  sheet  and 

analysis 

of 

the 


liquidity 

of 


organization 

ЕжА 41 


Кайранбеков Бауржан 

Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Айтбаев Асылбек 

Жанарбекұлы 

Ұйымның қаржылық 

есептілігінің элементтері 

және оны талдау 

 

Элементы финансовой отчетности 

организации и их 

анализ  

 

Elements of financial statement 

of the organization 

and its analysis 

 

ЕжА 41 Рейдолда Саулегүл  

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

магистры., аға 

оқытушысы 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Аққағаз Әдина 1.

 

Акционерлік капитал 

есебі  және  нарықтық 

Учет 

акционерного капитала 

и 

анализ Allowance 

for 


equity  and  analysis 

ЕжА 41 


Аленова Бибигуль 

Леспековна Мамырғалиқызы 

белсенділік 

кӛрсеткіштерін талдау 

 

показателей  рыночной активности  

of market activity  

магистр., старший 

преподаватель кафедры 

«Учет, аудит и анализ»  

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Арынов Нурлан Мерхатұлына 

Кәсіпорынның 

материалдық емес 

активтерінің есебі және 

аудиті 

 

Учет и аудит нематериальных 

активов предприятия  

 

Accounting  and auditing of 

intangible assets 

 

ЕжА 41 


Кайранбеков Бауржан 

Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Ахметжанов Асылбек Амантайулы 

Үстеме шығындарды 

бӛлу және есебі 

 

Учет  и  распределение накладных расходов 

 

Account and 

distribution 

of 

overheads ЕжА 41 

Аленова Бибигуль 

Леспековна 

магистр., старший 

преподаватель кафедры 

«Учет, аудит и анализ»  

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Бақытова Гүлфайруз Жеңісқызы 

Ұйымның негізгі 

бюджеті: оны құрудың 

әдістемесі мен 

тәжірибесі  

Основной 

бюджет  

организации:  методика 

и 

практика его 

составления  

Main  budget  of  the 

organization: 

methodology and 

practice 

of 

its 


preparation  

ЕжА 41 


Жуматаева Бахытжамал 

Ашымовна 

 «Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының  

магистры.,  аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Бисембек Райымбек 

Серікұлы 

Ұйым кірісінің есебі 

және оның іскерлік 

белсенділігін талдау 

 

Учет 


доходов 

организации  и  анализ 

ее  деловой активности 

Accounting 

of 

organization  income and  analysis  of  its 

business activity 

ЕжА 41 

Кайранбеков Бауржан Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Болысбек Айгерім 

Қалыбекқызы 

Меншікті капитал есебін 

ұйымдастыру және 

аудиті   

 

Организация учета и аудит собственного 

капитала   

 

Organization of accounting and 

auditing equity 

 

ЕжА 41 


Алибекова Балшекер 

Ашикбаевна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доценті 

Л.Н. Гумилев  атындағы 

ЕҰУ 


Бӛлет Әсел Маратқызы 

Дайын ӛнім есебін және 

аудитін ұйымдастыру 

 

Организация учета и аудит готовой 

продукции   

 

Organization of accounting and 

auditing of finished 

products 

 

ЕжА 41 Кайранбеков Бауржан 

Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы  

10 

Гумарова Маржан Даулеткалиевна 

Негізгі құралдарды тану, 

бағалау, есебі және 

оларды қолдану 

тиімділігі ӛсуінің 

резервтері  

 

Признание, оценка, 

учет  основных  средств 

и 

резервы 


роста 

эффективности 

их 

использования The 

recognition, 

assessment, 

accounting  of  fixed 

assets  and  reserves 

of 


its 

growth 


efficiency of usage 

ЕжА 41 


Аханова Назгуль 

Ермековна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

аға оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

11 


Ғалымжанова Айсәуле 

Байгалиқызы 

Шығындар есебі және 

ұйымның зиянсыздығын 

талдау  

 

Учет  затрат  и  анализ безубыточности 

организации 

Cost 

Accounting and 

break-even 

analysis 

of 


organization 

ЕжА 41 


Жуматаева Бахытжамал 

Ашымовна 

 «Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының  

магистры.,  аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


12 

Жапарқұлов Азамат 

Абдувалиұлы 

2.

 Жылдық 

жиынтық 


табысты  құрудың  есебі 

және аудиті  

 

Учет 


и 

аудит  


формирования 

совокупного  годового 

дохода  

 

Accounting and 

auditing 

of 

formation of  the 

gross annual income 

ЕжА 41 

Досанова Бахытгуль Узаковна «Есеп, аудит 

және талдау» 

кафедрасының  аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


13 

Жолумбаева Акжаркын  

Еркенкызы 

3.

 Ӛндіріске 

кеткен 


шығындар 

есебінің 

ерекшеліктері 

және 


негізгі  ӛндіріс  ӛнімінің 

(жұмыс,  қызмет)  ӛзіндік 

құнын калькуляциялау  

 

Особенности учета 

затрат  на  производство 

и 

калькуляции себестоимости 

продукции 

(работ,  

услуг) 


основного 

производств 

 

Features of 

the 


account 

of 


production costs and 

calculation 

of 

products (works, 

services) 

for 

the 


main industries 

ЕжА 41 


Аханова Назгуль 

Ермековна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

аға оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

14 


Исатаева Раушан 

Амангелдиевна 

Мұнай газ секторындағы 

есеп пен аудиттің 

Особенности учета и 

аудита в нефтегазовом 

Accounting 

and 


analysis  of  the  oil 

and gas sector 

ЕжА 41 

Ибраева Алмаш Кумарбековна «Есеп, 

аудит және талдау» ерекшеліктері 

секторе  

 

кафедрасының магистры., аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


15 

Калимова Айтгуль 

Абдурахимқызы 

Еңбек, оған ақы тӛлеу 

және қызметкерлерді 

әлеуметтік қорғау 

бойынша шығындар  

есебін ұйымдастыру 

 

Организация учета труда, его оплаты и 

расходов по 

социальной защите 

работников  

 

Organization of 

accounting  of  work, 

its pay and expenses 

for  social  protection 

of workers 

ЕжА 41 


Таштанова Нуриля 

Нурмашевна 

 «Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

магистры., аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


16 

Касимбеков Абылайхан 

Рахманбердиевич 

ҚЕХС сәйкес негізгі 

құралдар 

амортизациясының және 

олардың күтілетін 

шығындарының есебі 

және аудиті 

Учет и аудит 

амортизации и 

последующих затрат 

основных средств  в 

соответствии с МСФО  

 

Accounting and 

auditing 

of 

depreciation and 

following 

fixed 

assets 


costs 

in 


accordance 

with 


IFRS 

ЕжА 41 


Аханова Назгуль 

Ермековна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

аға оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

17 


Кенжебаева Мейрамгул 

Саинкызы 

Ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есепті 

жасау және 

кәсіпорынның 

тӛлемқабілеттілігін 

талдау 


 

Формирование  отчета 

о движении денежных  

средств и анализ 

платежеспособности 

предприятия  

 

Formation  of  the statement  of  cash 

funds  and  analysis 

of  the  company's 

solvency 

ЕжА 41 

Успамбаева Мадина Карабаевна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

магистры.,  аға 

оқытушысы,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

18 


Кӛптілеу Бағым 

Ерғалиқызы 

Ұйымның қаржылық 

есептілігі және оның 

негізгі кӛрсеткіштерін 

талдау 


Финансовая  отчетность 

организации  и  анализ  

его 

основных показателей 

The financial 

statement of the 

organization and 

analysis of its key 

indicators 

 

ЕжА 41 


Жуматаева Бахытжамал 

Ашымовна 

 «Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының  

магистры.,  аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


19 

Қойбақова Саманта 

Бекболатқызы 

Компанияның меншікті 

капиталы есебі мен 

Организация учета  и 

аудита собственного 

Organization 

of 

accounting and 

ЕА 41 


Кайранбеков Бауржан 

Окташевич аудитін ұйымдастыру 

капитала компании 

 

audit 


of 

the 


company‘s 

own 


capital 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


20 

Лайық Баянсұлу 

Жеңісбекқызы 

Ұйым кірістерінің есебі 

және талдау   

 

Учет  и анализ  доходов организации   

Accounting 

and 

analysis  of  income of the organization 

ЕжА 41 


Аленова Бибигуль 

Лесбековна «Есеп, 

аудит және талдау» 

кафедрасының 

магистры., аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


21 

Медетов Данияр 

Жанарбекұлы 

Жария мүдделі 

ұйымдардағы 

бухгалтерлік есеп және 

аудитті 

ұйымдастырудың 

ерекшеліктері  

 

Особенности организации 

бухгалтерского учета и 

аудита в организациях 

публичного интереса 

 

Features of 

the 


organization 

of 


accounting 

and 


auditing  in  public 

interest entities 

ЕжА 41 

Алибекова Балшекер Ашикбаевна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


22 

Мұса Гауhар 

Рысбекқызы 

Негізгі құралдардың 

бухгалтерлік және 

салықтық есебі 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

основных средств  

 

Accounting and tax accounting of fixed 

assets  


 

ЕжА 41 


Кайранбеков Бауржан 

Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

23 


Нағыметуллаева Мӛлдір 

Мейрімханқызы 

Пайда мен зияндар 

туралы есеп: құрылымы, 

мазмұны және талдау 

Отчет  о  прибылях  и 

убытках: 

структура, 

содержание и анализ 

Profit 


and 

loss 


account: 

structure, 

content and analysis 

ЕжА 41 


Жуматаева Бахытжамал 

Ашымовна 

 «Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының  

магистры.,  аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


24 

Садыкова Перизат 

Абилхасымовна 

Корпоративтік табыс 

салығы бойынша есеп 

айырысу есебі және 

Учет и аудит расчетов 

по корпоративному 

Accounting 

and 


auditing 

payments 

of  corporate  income 

ЕжА 41 


Алибекова Балшекер 

Ашикбаевна 

«Есеп, аудит және 


аудиті 

подоходному налогу  

 

tax 


талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


25 

Сапарова Асыл 

Дәулетқызы 

Еңбекақы бойынша 

қызметкерлермен есеп 

айырысу есебі және 

ӛнімділікті талдау 

 

Учет расчетов с персоналом по оплате  

и анализ 

производительности  

 

Accounts  with  staff on  pay  and  analysis 

of productivity 

ЕжА 41 

Кайранбеков Бауржан Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


26 

Сарман Айнұр 

Болысбайқызы 

4.

 ҚЕХС сәйкес жал есебі 

 

Учет аренды в соответствии с МСФО 

 

Accounting for 

leases in accordance 

with IFRS 

ЕжА 41 


Жуматаева Бахытжамал 

Ашымовна 

 «Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының  

магистры.,  аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


27 

Сатыбалды Ботагӛз 

Мұхитқызы 

Активтер 

құнсыздануының есебі 

мен аудиті 

Учет и аудит 

обесценения  активов 

 

Accounting and 

Auditing 

of 

impairment of assets ЕжА 41 

Рейдолда Саулегүл  

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

магистры., аға 

оқытушысы 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


28 

Уахитова Жулдыз 

Болатовна 

Ұйымның инновациялық 

қызмет есебі және 

талдау  


 

Учет и анализ 

инновационной 

деятельности 

организации 

 

Accounting and 

analysis 

of 

the 


innovation  activities 

of organization 

ЕжА 41 

Ибраева Алмаш Кумарбековна «Есеп, 

аудит және талдау» 

кафедрасының 

магистры., аға 

оқытушысы, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

29 


Шаикова Ажар 

Ертаевна 

Әкімшілік шығыстардың 

қаржылық және 

салықтық есебі және 

оларды талдау 

Финансовый и 

налоговый учет 

административных 

расходов и их анализ 

Financial  and  Tax 

Accounting 

of 

administrative  costs and their analysis 

ЕжА 41 


Рейдолда Саулегүл  

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

магистры., аға 

оқытушысы 


Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


30 

Шәдібекова Ақмаржан 

Дүйсенбайқызы 

Ақша қаражаттары және 

олардың 

эквиваленттерінің есебі 

мен аудитінің қазіргі 

жағдайы 


Современное  состояние 

учета 


и 

аудита 


денежных  средств  и  их 

эквивалентов 

The current state of 

accounting and 

auditing in cash and 

cash equivalents.  

 

ЕжА 41 


Кайранбеков Бауржан 

Окташевич 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

э.ғ.к., доцент м.а., 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

31 


Шымырова Қолдасын 

Тілеуқабылқызы 

Қаржылық есептілікті 

құру және ұйымның 

қаржылық жағдайын 

талдау  


 

Формирование 

финансовой отчетности 

и анализ финансового 

состояния организации 

 

Formation of financial report and 

analysis of the 

financial condition 

of the organization 

 

ЕжА 41 


Успамбаева Мадина 

Карабаевна 

«Есеп, аудит және 

талдау» кафедрасының 

магистры.,  аға 

оқытушысы,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет