Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет55/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   65

                                                                                                                                                          Қосымша_______64__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 Экономикафакультеті Қаржы кафедрасы бойынша 

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В050900 - Қаржы» күндізгі бӛлім 

 

 № 

Студенттіңтолы

қ аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

Тобы 

Ғылыми 


жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Қазақ тілінде 

Орыс тілінде 

Ағылшын тілінде 1.

  

Абдилазизов  

Сардор  

Толкынович 

Дивидендтік саясат және 

оның компаниялар құнына 

ықпалы 

Дивидендная политика и ее влияние на стоимость 

компаний 

Dividend policy and its 

influence on the cost of 

the companies 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бейсенова Ляззат 

Зияденовна 

2.

  

Абдуллаев  

Рустамжан  

Тойчибекович 

ҚР Ұлттық банкі, банк 

жүйесіндегі оның рӛлі мен 

алатын орны 

Национальный банк РК, его 

место и роль в банковской 

системе 


The National bank of 

Republic of 

Kazakhstan, its place 

and role in a banking 

system 

В4-50900-01 э.ғ.д., профессор 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна 

3.

  

Абилкасым  

Бахтияр  

Кедендік тӛлемдер және 

олардың мемлекеттің 

сырқы экономикалық 

Таможенные платежи и их 

роль в регулировании 

внешнеэкономической 

Customs payments and 

their role in regulation 

of foreign economic 

В4-50900-01  э.ғ.к., доцент 

Бейсенова Ляззат Ерланулы 

қызметін реттеудегі рӛлі 

деятельности государства 

activity of the state 

Зияденовна 

4.

  

Агажаева  Анара  

Аскаровна 

Қазақстандағы бюджет 

үдерісі және оны жетілдіру 

жолдары 


Бюджетный процесс в 

Казахстане и пути его 

совершенствования 

The budgetary process 

in Kazakhstan and a 

way of its improvement 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бұлақбай Жанат 

Мұқанбетжанқызы 

5.

 

 Ақылбек  

Жұлдыз  


Сәбитқызы 

ҚР депозиттік нарығының 

қазіргі жағдайы және даму 

перспективалары 

Современное состояние и 

перспективы развития 

депозитного рынка в РК 

Current state and 

prospects of 

development of the 

deposit market in RK 

В4-50900-01 

аға оқытушысы 

Кодашева Гаухар 

Смагиловна 

6.

  

Алдиярова  Әсел  

Қанатқызы 

Арнаулы салық режимдері, 

олардың белгіленуі және 

экономикалық тиімділігі 

Специальные налоговые 

режимы, их назначение и 

экономическая 

эффективность 

Special tax modes, their 

appointment and 

economic efficiency 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бұлақбай Жанат 

Мұқанбетжанқызы 

7.

  

Алпысбай  

Орынбасар  

Бақытжанұлы 

Тұтыну несиесі және оның 

Қазақстандағы дамуы 

Потребительский кредит и 

его развитие в Казахстане 

The consumer credit 

and its development in 

Kazakhstan 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бейсенова Ляззат 

Зияденовна 

8.

  

Асанхан  Ернар  

Ғазизұлы 

Республикалық бюджетті 

қалыптастыру мен 

атқарудың мәселелері 

Проблемы формирования и 

исполнения  

республиканского бюджета. 

Problems of formation 

and execution 

republican budgets 

В4-50900-01 

аға оқытушысы 

Жубаев Сапарбай 

Дусжанович 

9.

 

 Әліш  Фариза  

Сәукенқызы

 

ҚР екінші деңгейлі банктердің несиелік 

портфелін басқару 

Управление кредитным 

портфелем банка второго 

уровня в РК 

Management of a credit 

portfolio of bank of the 

second level in RK 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

м.а. Ильяс Ақылбек 

Абсалямұлы 

10.

 

 Бақытжанова  

Арайлым  

Маратқызы 

Қазақстандағы жергілікті 

бюджет тұрақтылығын 

қамтамасыз етудегі 

қаржылық тетіктер 

Финансовые рычаги 

обеспечения устойчивости 

местных бюджетов в 

Казахстане 

Financial leverages of 

ensuring stability of 

local budgets in 

Kazakhstan 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Демесинов Талгат 

Жумабекович 

11.


 

 

Букенов  Алибек  Ермекович 

Қарыз алушының несиеге 

қабілеттілігін және тӛлем 

Оценка 


кредитоспосбооности и 

Assessment of solvency 

and solvency of the 

В4-50900-01  э.ғ.д., профессор 

м.а. Ильяс Ақылбек 


қабілеттілігін бағалау 

платежеспособности 

заемщика 

borrower 

Абсалямұлы 

12.


 

 

Ерниязова  Айдана  

Меңдібайқызы 

 

 

 Қазіргі жағдайдағы 

кәсіпорынның 

рентабельділігін арттыру 

жолдары 


Пути повышения 

рентабельности предприятия 

в современных условиях 

Ways of increase of 

profitability of the 

enterprise in modern 

conditions 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бұлақбай Жанат 

Мұқанбетжанқызы 

13.


 

 

Есқақова  Фариза  

Нақтығұлқызы 

Қазақстан 

Республикасының 

коммерциялық банктерінің 

экономиканың нақты 

секторын несиелендіру 

бойынша қызметі 

Деятельность коммерческих 

банков Республики 

Казахстан по кредитованию 

реального сектора экономики 

Activities of 

commercial banks of 

the Republic of 

Kazakhstan for 

crediting of real sector 

of economy 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

Мақыш Серік 

Биханұлы 

14.

 

 Жакаманова  

Айдана  


Болатовна 

ҚР бюджет жүйесі: 

ұйымдастыру және басқару 

Бюджетная система РК: 

организация и управление 

Budgetary system of 

RK:  organization and 

management 

В4-50900-01 

аға оқытушысы 

Ниязбекова 

Шакизада 

Утеулиевна 

15.


 

 

Жакупов  Олжас  Капашевич 

Мүлік салығы және 

олардың аймақтық 

бюджеттерді 

қалыптастудағы рӛлі 

Налоги на собственность и 

их роль в формировании 

территориальных бюджетов 

Taxes on property and 

their role in formation 

of territorial budgets 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

м.а. Ильяс Ақылбек 

Абсалямұлы 

16.


 

Жамалханова  

Әйгерім  

Бағланқызы 

Коммерциялық банктердің 

несиелік портфелін 

қалыптастыру және 

сапасын басқару 

Формирование и управление 

качеством кредитного 

портфеля коммерческих 

банков 


Formation and 

management of quality 

of a credit portfolio in 

commercial banks 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

Мақыш Серік 

Биханұлы 17.

 

 Жумагулов  

Таттимбет  

Сагымбаевич 

Қазіргі жағдайда Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік қаржылары: 

жағдайы, тенденциялары, 

келешегі 

Государственные финансы 

Республики Казахстан в 

современных условиях: 

состояние, тенденции, 

перспективы 

Public finances of the 

Republic of Kazakhstan 

in modern conditions: 

state, tendencies, 

prospects 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Демесинов Талгат 

Жумабекович 

18.

 

 Жұмабекқызы  

(Тунешова)  

Айдана 

Кәсіпорынның ақша қаражаттары және ақша 

ағымдары, оларды үлестіру 

механизмдері 

Денежные средства и 

денежные потоки 

предприятия, механизм их 

распределения 

Money and cash flows 

of the enterprise, 

mechanism of their 

distribution 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Алпысбаева Айнур 

Кунанбаевна 

19.


 

 

Иманәлі  Абылай  

Ғалымұлы 

Тікелей салықтар және 

олардың ҚР-дағы 

мемлекеттік бюджетті 

қалыптастырудағы рӛлі 

Прямые налоги и их роль в 

формировании 

государственного бюджета в 

РК 


Direct taxes and their 

role in formation of the 

state budget in RK 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Керімбек 

Ғалымжан 

Есқараұлы 

20.

 

 Кенжебаев  

Нұрсұлтан  

Садықұлы 

Жер салығы және оның жер 

қатынастарын реттеудегі 

рӛлі 


Земельный налог, его роль в 

регулировании земельных 

отношений 

Land tax, its role in 

regulation of the land 

relations 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Керімбек 

Ғалымжан 

Есқараұлы 

21.


 

 

Қаракесекова  Айнамкӛз  

Серікқызы 

Коммерциялық банктің 

несиелік саясатының 

мақсаты, міндеттері және 

бағыттары 

Цели, задачи и направления 

кредитной  политики 

коммерческого банка 

Purposes, tasks and 

directions of credit 

policy of commercial 

bank 

В4-50900-01 аға оқытушысы 

Кодашева Гаухар 

Смагиловна 

22.


 

 

Құраш  Назерке  Пернебекқызы 

Коммерциялық банктердің 

активтерін басқару 

Управление активами 

коммерческого банка 

Management of assets 

of commercial bank 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

Мақыш Серік 

Биханұлы 

23.


 

 

Лотова  Алтынай  

Исатайқызы 

Банк тәуекелдерінің түрлері 

және оны бағалау әдістері 

Виды банковских рисков и 

методы их оценки 

Types of bank risks and 

methods of their 

assessment 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

м.а. Ильяс Ақылбек 

Абсалямұлы 

24.


 

 

Мауланбек  ҚҚС және оның 

НДС и его роль в реализации  The VAT and its role in 

В4-50900-01  э.ғ.к., доцент 


Балабек  

Полатбекұлы 

мемлекеттің фискалдық 

саясатын жүзеге асырудағы 

рӛлі 

фискальной политики государства 

realization of fiscal 

policy of the state 

Бейсенова Ляззат 

Зияденовна 

25.


 

 

Мұхатай  Гүлім  Шынтанқызы 

Компаниялардың тұрақты 

дамуын қамтамасыз етудегі 

қаржылық мониторинг 

Финансовый мониторинг в 

обеспечении стабильного 

развития компаний 

Financial monitoring in 

ensuring stable 

development of the 

companies 

В4-50900-01 

э.ғ.д., профессор 

Мақыш Серік 

Биханұлы 

26.


 

 

Рахимбекова  Арнай  

Рашидовна 

Қазақстандағы қаржылық 

бақылау органдары 

қызметтерінің тиімділігін 

бағалау 


Оценка эффективности 

деятельности органов 

финансового контроля в 

Казахстане 

Assessment of 

efficiency of activity of 

bodies of financial 

control in Kazakhstan 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Алпысбаева Айнур 

Кунанбаевна 

27.

 

 Сұлтанова  

Хамида  


Нұрболатқызы 

Қазақстанның 

республикалық 

бюджетінінің атқарылу 

тиімділігін бағалау және 

бақылау 


Контроль и оценка 

эффективности исполнения 

республиканского бюджета в 

Казахстане 

Control and assessment 

of efficiency of 

performance of the 

republican budget in 

Kazakhstan 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бейсенова Ляззат 

Зияденовна 

28.


 

 

Тазабекова  Айсулу  

Асембековна 

ҚР салық жүйесі және оның 

даму келешектері 

Налоговая система РК и 

перспективы ее развития 

Tax system of RK and 

prospect of its 

development 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Алпысбаева Айнур 

Кунанбаевна 

29.


 

 

Толепбергенова  Акерке  

Бауыржанкызы 

 

 

Салықтық бақылауды оңтайландыру жолдары 

және бағыттары 

Пути и направления 

оптимизации  налогового 

контроля 

Ways and directions of 

optimization of tax 

control 


В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Керімбек 

Ғалымжан 

Есқараұлы 

30.


 

 

Хаштаева  Ардақ  Қайсабекқызы 

Заманауи кезеңдегі ҚР 

Ұлттық банкінің ақша-

несие саясатын жүзеге 

Совершенствование 

механизма реализации 

денежно-кредитной 

Improvement of the 

mechanism of 

realization of a 

В4-50900-01 

аға оқытушысы 

Ниязбекова 

Шакизада асыру механизмін 

жетілдіру 

политики Национального 

банка РК  на современном 

этапе 

monetary policy of National Bank of 

Kazakhstan at the 

present stage 

Утеулиевна 

31.

 

 Шажалиева  

Дамира   

Балталықызы 

Бюджет тапшылығының 

салдары және оларды  

қаржыландыру әдістері 

Последствия бюджетного  

дефицита и методы  их 

финансирования 

Consequences of 

budget deficit and 

methods of their 

financing 

В4-50900-01 

э.ғ.к., доцент 

Бұлақбай Жанат 

Мұқанбетжанқызы 

32.


 

 

Абдулла  Дәурен  Жанатұлы 

Қазақстан 

Республикасының 

индрустриалды-

инновациялық дамуын 

қаржыландыру әдістерін 

және нысандарын жетілдіру 

Совершенствование форм и 

методов финансирования 

индустриально-

инновационного развития 

Республики Казахстан 

Improvement of forms 

and methods of 

financing of industrial 

and innovative 

development of the 

Republic of Kazakhstan 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Кучукова Нуриля 

Кенжебекқызы 

33.

 

 Айтбаева  

Айгерім  

Қуанышқызы 

Инвестициялық қызметті 

қаржыландырудың кӛздері: 

жағдайы және даму 

келешегі 

Источники финансирования 

инвестиционной 

деятельности: состояние и 

перспективы развития 

Sources of financing of 

investment activity: 

state and development 

prospects 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Кучукова Нуриля 

Кенжебекқызы 

34.


 

 

Аманбай  Алим  Дулатулы 

ҚР екінші деңгейлі 

банктердің шағын және 

орта бизнесті несиелендіруі 

Кредитование малого и 

среднего бизнеса банками 

второго уровня в РК 

Crediting of small and 

medium business by 

banks of the second 

level in RK 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Садвокасова Куляш 

Жабыковна 

35.


 

 

Амантай  Қуаныш  

Мырзабекұлы 

Қазақстанның аграрлық 

секторларын дамытудың 

қаржылық-экономикалық 

ынталандырулар 

Финансово-экономические 

стимулы развития аграрного 

сектора Казахстана 

Financial and economic 

incentives of 

development of 

agrarian sector of 

Kazakhstan 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна 

36.

 

 Артыкбаева  

Асем  Канатовна 

Банктік несиелердің 

қайтарылымдылығын 

қамтамасыз ету нысандары 

Формы обеспечения 

возвратности банковских  

кредитов 

Forms of ensuring 

recoverability of the 

bank credits 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Садвокасова Куляш 

Жабыковна 


 

 

 37.


 

 

Ахметова  Айдана  

Рашидовна 

Қазіргі  жағдайдағы 

кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығын қамтамасыз 

ету жолдары 

Пути обеспечения 

финансовой устойчивости 

предприятия в современных 

условиях 

Ways of ensuring 

financial stability of the 

enterprise in modern 

conditions 

В4-50900-02 

э.ғ.к., доцент 

Есымханова 

Зейнегуль 

Клышбековна 

38.


 

 

Әмір  Салтанат  Файзоллақызы 

Қазіргі жағдайындағы 

кәсіпорынның қызметін 

басқарудың қаржылық 

аспектілері 

Финансовые аспекты 

управления деятельностью 

предприятия в современных 

условиях 

Financial aspects of 

management of activity 

of the enterprise in 

modern conditions 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна 

39.


 

 

Байгарашева  Балнұр  

Мұхтарқызы 

Қазақстанның жергілікті 

бюджетінінің атқарылу 

тиімділігін бағалау және 

бақылау 


Контроль и оценка 

эффективности исполнения 

местного бюджета в 

Казахстане 

Control and assessment 

of efficiency of 

performance of the 

local budget in 

Kazakhstan 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Садвокасова Куляш 

Жабыковна 

40.


 

 

Загипарова  Гульназ  

Асылбековна 

Коммерциялық банктердің 

тӛлем қабілеттілігі және 

ӛтімділігін басқару 

Управление ликвидностью и 

платежеспособностью 

коммерческого банка 

Management of 

liquidity and solvency 

of commercial bank 

В4-50900-02 

э.ғ.к., доцент 

Есымханова 

Зейнегуль 

Клышбековна 

41.

 

 Искакова  

Айзада  


Муратовна 

Кәсіпорынның қаржылық 

саясаты: мазмұны, жүзеге 

асу механизмін бағалау 

Финансовая политика 

предприятия: содержание, 

оценка механизма 

реализации 

Financial policy of the 

enterprise: contents, 

assessment of the 

mechanism of 

realization 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Кучукова Нуриля 

Кенжебекқызы 

42.


 

 

Кабдыров  Дархан  

ҚР екінші деңгейлі 

банктердің лизингтік 

Лизинговые операции банков 

второго уровня в РК 

Leasing operations of 

banks of the second 

В4-50900-02  э.ғ.д., профессор 

Сембиева Ляззат 


Бауржанович 

операциялары 

level in RK 

Мыктыбековна 

43.

 

 Касымова  

Гаухар  


Дюсегельдыевна 

Қазақстан 

Республикасындағы 

коммерциялық банктер 

қызметінің 

макроэкономикалық реттеу 

механизмі мен мазмұны 

Содержание и механизм 

макроэкономического 

регулирования деятельности 

коммерческих банков в 

Республики Казахстан 

The contents and the 

mechanism of 

macroeconomic 

regulation of activity of 

commercial banks to 

the Republic of 

Kazakhstan 

В4-50900-02 

э.ғ.д., профессор 

Садвокасова Куляш 

Жабыковна 

44.


 

 

Маратұлы  Арлан 

Кәсіпорынның қаржылық 

ресурстарын басқару 

Управление финансовыми 

ресурсами предприятия 

Management of 

financial resources of 

the enterprise 

В4-50900-02 

э.ғ.к., доцент 

Берстембаева 

Рысты 


Кудайбергеновна 

Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет