Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет52/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   65

39.

 

 Айтжанова 

Айдана 


Мәуленқызы 

ағыл


шын 

Еуразиялық Одақтың 

құрылуы мен кеңею 

перспективалары 

Создание и 

перспективы расширения 

ЕвразийскогоСоюза 

The creation and 

Perspectives of 

Enlargement of the 

Eurasion Union 

ХҚ-4-


13 

Сомжүрек Баубек Жүмашұлы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты,  халықаралық 

қатынастар факультетінің 

деканы 


40.

 

 Ауесханова 

Жанаргүл 

Ерғазықызы 

қазақ 


Бүгінгі таңдағы 

Қытайдағы реформалау 

саясатының 

халықаралық 

қатынастарға әсері 

Влияние современной 

политики 

реформирования Китая 

на международные 

отношения 

The influences of the 

reform policy of the 

People‘s Republic of 

China on the 

international issues 

ХҚ-4- 


13 

Дәлелхан Айболат, халықаралық 

қатынастар ғылымдардың 

магистрі, халықаралық 

қатынастар кафедрасының аға 

оқытушысы 

41.

 

 Ерғазиева 

Шынар 


Маратқызы 

қазақ  Ресей Федерациясының 

сыртқы саясатындағы 

энергетикалық 

дипломатияның орны 

мен рӛлі 

Роль и место 

энергетической 

дипломатии во внешней 

политике Российской 

Федерации 

The role and place of 

energy diplomacy in the 

foreign policy of the 

Russian Federation 

ХҚ-4- 


13 

Елмурзаева Раушан 

Сапарханқызы, саяси 

ғылымдардың докторы, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының профессоры 42.

 

 Жылқыбаев 

Ерболат 


Азаматұлы  

қазақ 


ЕО шеңберіндегі 

бірыңғай нарықты 

қалыптастыру 

мәселелері 

Проблемы 

формирования единого 

рынка в рамках ЕС 

The Problems of  

forming the single 

market in the frame 

work of  the EU 

(European Union) 

ХҚ-4- 

13 


Ерниязов Дамир Каржауұлы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 

қатынастар кафедрасының 

доцент м.а. 

43.

 

 Ибаш  

Ақтоты 


Қалдыханқызы 

қазақ  Антиглобализм - 

жаһанданудың кері 

салдарларына жауап 

ретінде 

Антиглобализм как 

реакция на негативные 

экономические 

последствия 

глобализации 

Anti-globalism as a 

reaction to the negative 

economic effects of 

globalization 

ХҚ-4-

13 


Берсімбай Ержан 

Рахметказиевич, тарих 

ғылымдардың кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының доцент м.а. 

44.


 

 

Ильясова Сымбат 

Оразтаевна 

ағыл

шын 


НАТО ұйыммен түрік 

тілдес мемлекеттерінің 

әріптестігі 

Сотрудничество 

тюркоязычных 

государств с НАТО 

Cooperation of  

Turkic States with 

NATO  

ХҚ-4-


13 

Сомжүрек Баубек Жүмашұлы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты,  халықаралық 

қатынастар факультетінің 

деканы 


45.

 

 Казезов Арман 

Нурболатович 

қазақ 

Жаһандану жағдайындағы 

Қазақстанның сыртқы 

сауда қатынастарындағы 

протекционизм және 

либерализм  

Протекционизм и 

либерализм во 

внешнеторговых 

отношениях Казахстана 

 в период глобализации 

Protectionism and 

liberalism in the 

Kazakhstan foreign trade 

in the context of 

globalization 

ХҚ-4- 


13 

Джумадилова Гаухар 

Мухамедрахимқызы, тарих 

ғылымдардың магистірі, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның аға оқытушысы 

46.

 

 Максимқызы 

Алия 


қазақ  Қазақстан және Қытай 

арасындағы 

энергетикалық 

әріптестік  

Энергетическое 

сотрудничество между 

Казахстаном и Китаем 

Energy cooperation 

between Kazakhstan and 

China 


ХҚ-4-

13 


Берсімбай Ержан 

Рахметказиевич, тарих 

ғылымдардың кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының доцент м.а.   

47.


 

 

Нарбаева Айзат Абдибахытқыз

ы 

қазақ  Еуразия шеңберіндегі экономикалық 

байланыстарды 

реттеудің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы 

регулирования 

экономических 

отношений в рамках 

Евразии 

The law basis for 

regulation of the 

economic relations 

within the framework of 

Eurasia 


ХҚ-4- 

13 


Дәлелхан Айболат, халықаралық 

қатынастар ғылымдардың 

магистрі, халықаралық 

қатынастар кафедрасының аға 

оқытушысы 

48.


 

 

Санат Айдана Адайбекқызы 

ағыл


шын 

Сланц газын ӛндіру 

технологиясының дамуы 

және оның халықаралық 

қатынастарға әсері 

Влияние развития 

технологии добычи 

сланцевого газа на 

международные 

отношения 

Development of Shale 

Gas Technologies and its 

Impact on International 

Relations 

ХҚ-4-

13 


Кусаинова Алия Мұратқызы, 

халықаралық қатынастар 

ғылымдардың магистірі, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның аға оқытушысы 

49.


 

 

Таджибаева Самал 

Орысбайқызы 

қазақ 

Қазақстан Республикасының ДСҰ-

ға кіруі: мәселелері мен 

Вхождение Казахстана 

в ВТО: проблемы и 

перспективы 

Accession of the 

Republic of Kazakhstan 

to WTO: problems and 

ХҚ-4- 

13 


Тұрұнтаева Әйкерім Әмірқызы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 


алғышарттары 

assumptions 

қатынастар кафедрасының 

доцент м.а. 

50.

 

 Тургаева  

Айдана 


Сарсенбайқызы 

қазақ  Гендерлік теңсіздіктің 

кӛріністерімен 

күресудің халықаралық 

құқықтық механизмдері 

Международно-

правовые механизмы 

борьбы с проявлениями 

гендерного неравенства 

International legal 

mechanisms for 

combating with 

manifestations of gender 

inequality 

ХҚ-4- 

13 


Ерниязов Дамир Каржауұлы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 

қатынастар кафедрасының 

доцент м.а. 

51.


 

 

Тұрғазы Ерназар 

Болатқазыұлы 

қазақ 

Түркия – Иран – Ресейдің Орталық 

Азиядағы бақталастығы 

Соперничество России – 

Ирана-Турции в 

Центральной Азии 

The rivalry between 

Russia – Iran – Turkey 

in Central Asia 

ХҚ-4- 

13 


Тұрұнтаева Әйкерім Әмірқызы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 

қатынастар кафедрасының 

доцент м.а.  

52.


 

 

Убинаминова Арайлым 

Убинаминқызы

қазақ 


Жаһандану 

жағдайындағы әлемдік 

саяси үдерістердегі 

трансұлттық 

корпорациялардың рӛлі 

Роль 


транснациональных 

корпораций в 

мирополитических 

процессах 

глобализирующегося 

мира 


The role of the 

Transnational 

Corporations in the 

world political processes 

of  the globalizing world 

ХҚ-4- 


13 

Джумадилова Гаухар 

Мухамедрахимқызы,  

тарих ғылымдардың магистірі, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның аға оқытушысы 

 

53.


 

 

Утегенова  Дана  

Еркиновна 

қазақ 

Қытай Халық Республикасының 

Орталық Азияға 

қатысты саясаты 

Политика Китайской 

Народной Республики в 

отношении Центральной 

Азии 

Policy of People‘s Republic of China 

towards Central Asia 

ХҚ-4- 

13 


Дәлелхан Айболат, халықаралық 

қатынастар ғылымдардың 

магистрі, халықаралық 

қатынастар кафедрасының аға 

оқытушысы 

54.


 

 

Шамкенова Жансая 

Байкатовна 

қазақ  Аймақтық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудегі 

АӚСШК-нің рӛлі 

Роль СВМДА в 

обеспечении 

региональной 

безопасности. 

The role of CICA in 

regional 

securityensuring 

ХҚ-4- 

13 


Тұрұнтаева Әйкерім Әмірқызы, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 

қатынастар кафедрасының 

доцент м.а. 

55.


 

 

Шахарбаева Тілектес 

Болатқызы 

қазақ  Экономикалық дағдарыс 

жағдайындағы  ХВҚ-

ның бастамалары 

Инициативы МВФ в 

период  

экономического  

кризиса 

IMF initiatives in the 

period of economic 

crises 


 

ХҚ-4-


13 

Турханова Айгерим 

Жолтайқызы, саяси 

ғылымдарының кандидаты,  

халықаралық қатынастар 

кафедраның доценті 

56.

 

 Якия Інкар 

Панабергенқыз

ы 

қазақ 


Қытай Халық 

Республикасы ұлттық 

валюта саясатының 

әлемдік қаржы жүйесіне 

әсері 

Влияние национальной валютной политики  

Китайской Народной 

Республики на мировую 

финансовую систему 

The influence of the 

national currency policy 

of the People‘s Republic 

of China on the world 

financial system 

ХҚ-4- 


13 

Дәлелхан Айболат, халықаралық 

қатынастар ғылымдардың 

магистрі, халықаралық 

қатынастар кафедрасының аға 

оқытушысы 57.

 

 Альмуканова 

Азиза 


Мырзабаевна 

орыс  Әлемдік саясатындағы 

және 

Қазақстанның сыртқы саяси бағытындағы 

ивент-дипломатиясы 

Ивент-дипломатия в 

контексте мировой 

политики и 

внешнеполитического 

курса Казахстана 

Event diplomacy in the 

context of world politics 

and in foreign policy of 

Kazakhstan 

МО-4-


14 

Кенжалина Гүлсүм 

Жұмабайқызы, тарих 

ғылымдардың магистірі, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының аға оқытушысы 

58.

 

 Ердебаев 

Шынғыс 


Дәулетұлы 

ағыл


шын 

«Азиялық 

жолбарыстарының» 

саясаты: экономикалық 

аспект 

Политика «Азиатских тигров»: экономический 

аспект 


Policies of Asian Tigers: 

economical aspect 

 

МО-4-


14 

Амирова Анар Анарбековна  

доктор PhD, саяси 

ғылымдарының кандидаты,  

халықаралық қатынастар 

кафедраның доценті 

59.

 

 Касымхан 

Азамат 


Асқарұлы 

орыс  Қазіргі кезеңіндегі 

Италияның сыртқы 

саясаты 


Внешняя политика 

Италии на современном 

этапе  

The foreign policy of Italyat the present stage. 

МО-4-


14 

Алиева Сауле Каменовна тарих 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның доценті 

60.


 

 

КунедиловаБотагоз 

Хазулановна 

ағыл

шын 


БРИКС ішіндегі 

ынтымақтастық 

шеңберіндегі тартылыс 

факторларын анықтау 

Выявление факторов 

сближения как основы 

сотрудничества в рамках 

БРИКС 


Revealing Gravity 

Factors of Cooperation 

within the BRICS 

МО-4- 


14 

Ахмедьянова Дана 

Кабидуллаевна, саяси 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының менгерушісі 

61.

 

 Курамысов 

Арнат 


Асқарович 

орыс  Ұлыбританияның 

дипломатиялық 

қызметінің эволюциясы 

Эволюция 

дипломатической 

службы Великобритании 

The evolution of the UK 

Diplomatic Service 

МО-4-


14 

Алиева Сауле Каменовна тарих 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның доценті 

62.


 

 

Курмангалиева Айгуль 

Есимбекқызы 

орыс 

Әйелдердің лаңкестік қозғалыстарға 

тартылуының алдын 

алудағы халықаралық 

саяси-құқықтық 

механизмдер 

Международные 

политико-правовые 

механизмы по 

упреждениювовлечения 

женщин в 

террористические 

движения 

International political 

and legal mechanisms to 

prevent women's 

involvement in terrorist 

movements 

МО-4-


14 

Исаева Айнұр Ұмбетқызы,  

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 

қатынастар кафедраның доценті 

м.а. 


63.

 

 Муслим  

Айдана 


Бауыржанқызы 

орыс 


Ислам Иран 

Республикасыныңкӛпжа

қтыдипломатиясы 

Многосторонняя 

дипломатия Исламской 

Республики Иран 

Multilateral diplomacy 

of the Islamic Republic 

of Iran 

МО-4- 


14 

Ибрагимова Гульнара 

Ералиевна, тарих 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының доценті  

64.

 

 Нугербеков 

Жанибек  

Серикович 

орыс 


Францияның 

дипломатиялық 

қызметінің эволюциясы 

Эволюция 

дипломатической 

службы Франции 

Evolution of the French 

diplomatic service 

МО-4- 

14 


Жанбулатова Райхан 

Сайлаубекқызы, халықаралық 

қатынастар кафедраның доценті 

м.а. 


65.

 

 Оспанов  

Дархан 


Ерланович 

орыс  Испания Корольдігінің 

дипломатиялық  

қызметі 


Дипломатическая 

служба Испании  

Diplomatic service of 

the Kingdom of Spain 

МО-4-

14 


Алиева Сауле Каменовна тарих 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның доценті 

66.

 

 Пак Ольга 

Эриковна 

орыс  Қазақстан мен Онтүстіқ 

Корея арасыңдағы 

дипломатиялық  

карым қатынас моделі 

Модель 

дипломатического взаимодействия 

Казахстана и Южной 

Кореи  

Model of diplomatic interaction of 

Kazakhstan and South 

Korea 

МО-4-


14 

Алиева Сауле Каменовна тарих 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның доценті 

67.


 

 

Пернебаева Жадыра 

Мықтыбайқыз

ы 

орыс  Корея мен Қытай қатынастары: қазіргі 

жағдайы мен болашағы 

Корейско-китайские 

отношения: современное 

состояние и перспективы 

China-Korea relations: 

contemporary state and 

prospects 

МО-4-

14 


Алькеев Ануар Қазбекович, 

халықаралық қатынастар 

кафедраның аға оқытушысы 

68.


 

 

Сұнғатова Айдана 

Ерсайынқызы  

орыс 

Қазірге кезеңіндегі қазақ-түрік қатынастары 

Казахстанско-турецкие 

отношения на 

современном этапе 

Kazakh-Turkish 

relations at the present 

stage 

МО-4- 


14 

Қашқымбаев Амангелді 

Нұркейұлы, тарих 

ғылымдарының кандидаты, 

БЖҒМ Мемлекет тарихын 

зерттеу институтының 

директордың орынбасары 

69.


 

 

Тлеуленова Жамал 

Мырзабековна 

орыс  Қазіргі таңдағы Қытай 

Халық 


Республикасының 

мәдени 


дипломатиясының 

ерекшеліктері 

Особенности 

культурной дипломатии 

Китайской Народной 

Республики на 

современном этапе 

Peculiarities of cultural 

diplomacy of People`s 

Republic of China at the 

present stage 

МО-4-


14 

Джанпеисова Маржан 

Махметқызы, тарих 

ғылымдардың кандидаты, Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ доценті  

70.


 

 

Файзуллина Эльвира  

Ермековна 

ағыл

шын 


Жаһандық ӛндіруші 

және тұтынушы 

елдердің энергетикалық 

саясатының 

салыстырмалы 

сараптамасы 

Сравнительный анализ 

энергетической политики 

стран глобальных 

поставщиков и 

потребителей 

Comparative analysis of 

energy policies of global 

suppliers and consumers 

MO-4- 

14 


Ахмедьянова Дана 

Кабидуллаевна, саяси 

ғылымдарының кандидаты, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының менгерушісі 

71.


 

 

Шакирова Айбарша 

Даулатовна 

орыс  Қазіргі дипломатиядағы 

гендерлік фактор 

Гендерный фактор в 

современной дипломатии 

Gender factor in the 

modern diplomacy 

МО-4- 

14 


Елмурзаева Раушан 

Сапарханқызы, саяси 

ғылымдардың докторы, 

халықаралық қатынастар 

кафедрасының профессоры 

72.


 

 

Шупанова Жанна 

Мергенжановн

орыс 

Латын Америка елдерінің кӛпжақты 

деңгейдегі 

Сотрудничество стран 

Латинской Америки на 

многостороннем уровне 

Cooperation of the 

Latin American states 

on multilateral level 

МО-4-

14 


Исаева Айнұр Ұмбетқызы,  

тарих ғылымдарының 

кандидаты, халықаралық 


а 

 

ынтымақтастығы қатынастар кафедраның доценті 

м.а. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Қосымша_______59__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

Халықаралық қатынастар факультеті Түркітану кафедрасы бойынша  бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В021200- Түркітану» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Алпысбаев Рустем Еркинович 

Тоныкӛк және оның 

қағанатты қалпына 

келтірудегі рӛлі  

Тоньюкук и его роль в 

становлении Второго 

тюркского каганата 

Tonykuk and his 

role in formation of 

the Second Turkic 

Khaganate 

ТК-41 


Салғараұлы 

Қойшығара 

ф.ғ.к., ЕҰУ 

профессоры 

Бекежанұлы Аблай  Түрк этнонимы және 

оның пайда болу 

тарихи аңыздары 

Мифы и легенды о 

происхождении этнонима 

тюрк 


Turkic ethnonyms 

and their origin  

(on the basis of the 

analysis of historical 

sources and legends) 

ТК-41 


Салғараұлы 

Қойшығара 

ф.ғ.к., ЕҰУ 

профессоры 

Боранбай Аяз Алибекұлы 

Ататүріктің 

реформалары және 

олардың нәтижелері  

Результаты 

реформаторской 

деятельности Ататюрка 

The results of 

reformatory 

activities of Ataturk 

ТК-41 

Ибраев Шакимашрип ф.ғ.д., ЕҰУ 

профессоры 

 Джанабаева Алтын Елубаевна 

Түркі 


антропонимдерінің 

этномәдени сипаты 

Этнокультурная 

характеристика тюркских 

антропонимов 

Ethnocultural 

characteristics of 

turkic anthroponyms   

ТК-41 

Мұсабекова Үрзада Әбілқасымқызы 

ф.ғ.к., ЕҰУ доценті 

Инкарбек  Толғанай Галымовна 

Орхон 


ескерткіштеріндегі 

Күлтегін образы 

Образ Кюльтегина в 

орхонских памятниках 

The characterization 

of Kultegin in 

Orhon Monuments 

ТК-41 


Салғараұлы 

Қойшығара 

ф.ғ.к., ЕҰУ 

профессоры 

Искандеров Махамбет Кӛне түрік жерлеу 

рәсімі 


(тарихи-археологиялық 

Древнетюркский обряд 

погребения (на основе 

историко-

Old Turkic funeral 

rites (on the basis of 

historical and 

ТК-41 


Молдабай Талгат 

ЕҰУ аға оқытушы 


1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет