Диплом қорғаушының


№1782-п  бұйрығымен  бекітілдіжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет5/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

Ақпараттық технологиялар факультеті Есептеу техникасы кафедрасы бойынша бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы 

Мамандық: «5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» күндізгі бӛлім 

 

 

№  

Студенттің толық 

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Аманбаев Рамазан 

Баерлыулы 

Автоматтандырылған 

сауда автоматтары 

туралы ақпаратты енгізу 

мен есеп беруді шығару 

мониторингін 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Разработка программного 

обеспечение по вводу 

информаций и вывода 

отчетов мониторинга 

автоматизированных 

торговых автоматов 

 

Development of software for insert 

information and 

output report 

monitoring 

automated vending 

machines 

 

ЕТБҚ-41 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Жумадиллаева  А.К 

Битенов Ербол Нұрланұлы 

Web беттерінде Безье 

сызықтары мен беттерін 

салу 


Построение кривых и 

поверхностей Безье в Web 

страницах 

Build Bezier curves 

and surfaces on the 

Web pages 

ЕТБҚ-41 

аға оқытушы 

Боранбаев С.А. 

Джакашева (Камза) Кырмызы 

Маратовна 

Оқу орындарының білім 

алушылары мен 

оқытушыларына 

арналған «Клиент-

Разработка программного 

обеспечения «Клиент-сервер 

чат» для обущающихся и 

преподовательского состава 

Development of the 

software «Client 

server Chat» for 

students and faculty 

ЕТБК-41 

аға оқытушы 

Адамова А.Д. 


сервер чат» 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыруын 

жасау 


в учебных заведениях 

in educational 

institutions 

Ербулат Серикболсын 

Ербулатулы 

ҚР Қаржы 

Министірлігінің 

деректерін қорғау 

қызметін 

бағдарламалық қамту 

Разработка ПО 

комплексных защиты 

информации в 

Министерстве финансов РК 

Development FOR 

complex of defence 

of information in 

Ministry of finance 

of RК 


ЕТБҚ-41 

т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.К. 

Ерданаұлы Абай Компьтерлік желілерді 

жобалау технологиясы 

Технология проектирование 

компьютерной сети 

Technology design 

computer network 

ЕТБҚ-41 

аға оқытушы 

Ташенова Ж.М. 

Ержан Нұрсұлтан Эллиптикалық қисыққа 

негізделген 

криптографиялық 

хаттама моделін 

жасақтау 

Разработка модели 

криптографических 

протоколов с 

использованием  

наэллиптических кривых 

Development of 

model 


cryptographic 

protocols with the 

use  on elliptic 

curves 


ЕТБҚ-41 

т.ғ.к., доцент 

м.а.Абдураимова Б.К. 

Жандарбек Саламат 

Пернебайқызы 

Android операциялық 

жүйесі үшін интернет-

банктың мобильді 

қосымшасын жасау 

Разработка мобильного 

приложения интернет-банка 

для операционной системы 

Android 


Development of 

mobile applications 

online banking for 

android 


ЕТБҚ-41 

Аға оқытушы 

Ұзаққызы Н. 

Жақсылық Нұрсұлтан 

Азаматұлы 

Электрондық   тӛлеу 

жүйелеріндегі 

ақпараттың қауіпсіздігі 

Защита информации в 

электронных платежных 

системах 

Security of 

information in 

electronic paying 

system 


ЕТБҚ-41 

т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.К. 

Каримбаев Нозимбек 

Джавланбекович 

Нақты емес кӛпмүше 

бойынша  Е-үйрететін 

программа 

E-обучающая программа по 

нечетким множеством

 

E-learning program on a fuzzy set 

ЕТБҚ-41 


ф.-м.ғ.к., доцент 

Мусин А.Т. 

10 

Мақсотов Әлімхан 

Асқарұлы 

Мәліметтерді бұлтты 

қоймада сақтауды 

жобалау және 

құрылғылармен 

синхрондау 

Разработка облачной 

хранилищи данных и 

синхронизация с 

устройствами 

Development of 

cloud storage and 

data synchronozation 

with other devices 

ЕТБҚ-41 


э.ғ.к., аға оқытушы 

Абдугулова Ж.К. 

11 

Мухаметқали Тілек 

Қайратбекұлы 

Анықтап тану 

алгоритмдері. Штрих-

кодтарды сканерлеу 

және анықтап тану 

функциясы бар 

приложения құру 

Алгоритмы распознавания 

образов. Разработка 

приложения с функцией 

сканирования и 

распознавания  штрих-кодов 

Pattern recognition 

algorithms. 

Development of 

application scanning 

and barcode 

recognition 

ЕТБҚ-41 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Жумадиллаева А.К. 12 

Мәжитов Дастан 

Еркінұлы 

PHP тіліндегі 

әлеуметтік желі 

құрастыру 

Разработка социальной сети 

на языке PHP 

Development of 

social networking in 

PHP 

ЕТБҚ-41 


аға оқытушы 

Ташенова Ж.М. 

13 

Сайдходжаева Гулсара 

Ботирхановна 

JSP технологиясы 

арқылы web 

программалауда JSTL 

кітапханасын қолдану 

Использование библиотеки 

JSTL в программировании 

по технологии JSP 

Using JSTL in 

programming 

technology JSP 

ЕТБҚ-41 

аға оқытушы 

Боранбаев С.А. 

14 


Сайлауғазы 

Еркежан 


Әділғазықызы 

Анимациялық 

кейіпкерлерді 

пайдаланып 

―Ғажайып әліппе: 

мультимедиялық 

бағдарламасын жасау 

Разработка программного 

обеспечения для создания 

мультимедийной-

программы 

Волшебный-алфавит 

используя анимационный 

персонаж 

Creating a 

multimedia program 

using magic 

alphabet cartoon 

character 

 

ЕТБҚ-41 PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева Т.К. 

15 

Серікбай Асқар Тӛребекұлы 

JQuery арқылы web 

интерфейсін құру 

Создание веб-интерфейсов с 

помощью JQuery 

Create web interfaces 

using JQuery

 

ЕТБҚ-41 аға оқытушы 

Боранбаев С.А. 

16 

Сисенова Алмажай 

Әділқанқызы 

Ақпараттық жүйелерді 

ұйымдастыру және 

оның  банктегі басқару 

жүйелерінің рӛлі 

Администрирование 

информационных систем и 

его роль в системе 

управления в  банке 

Management 

information systems 

and its role in the 

management of the 

bank 

 

ЕТБҚ-41 т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.К. 

17 

Талғатқызы Жұлдыз 

―Абоненттерге қызмет 

ету орталығы‖ 

ақпараттық жүйенің 

бағдарламалық 

қамтамасыз етілуінің 

имитационды моделін 

жасап шығару 

Разработка имитационной 

модели и программного 

обеспечения 

информационной системы 

"Центр обслуживания 

абонентов" 

Development of a 

simulationmodel 

ofthe 

softwareinformation system "Customer 

Service Center" 

 

ЕТБҚ-41 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.Қ. 

18 

Құрманбек Гүлзира 

Асылбекқызы 

Навигация жүйесінің 

алгоритмін және 

бағдарламалық 

қамтамасын жасау 

Разработка алгоримтов и 

програмного обеспечения 

системы навигации 

Development of 

algorithm to create 

software navigation 

system 

ЕТБҚ-41 


аға оқытушы 

Адамова А.Д. 

19 

Әбдіразақ Ақайби Жалелұлы 

Микропроцессорлық 

басқаруы бар жүйені 

жасау 


Разработка системы с 

микропроцессорным 

управлением 

Developing a system 

with microprocessor 

control 


ЕТБҚ-41 

аға оқытушы 

Адамова А.Д. 

20 


Әлсеитов 

Бекарыс 


Сәулебекұлы 

Жоғары жүктеулі 

мультимодульді 

қосымшаларды зерттеу 

Исследование 

высоконагруженных 

мультимодульных 

приложений 

Investigation of 

highly multi-modular 

applications 

ЕТБҚ-41 


аға оқытушы  Омарханова 

Д. Ж. 


21 

Ӛтебек Айнақыз 

Қаныбекқызы 

Медициналық 

мекемелердегі дербес 

деректерді қорғауды 

бағдарламалық 

қосымшамен 

ұйымдастыру 

Организациязащиты 

персональных данных в 

медицинских учреждениях с 

использованием 

программного приложение 

Organization of 

protection of the 

personal data in 

medical 


establishments with 

the use of 

programmatic 

appendix 

ЕТБҚ-41 

т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.К. 

22 


Ажибаева Айна 

Сайранбековна 

Шығыс бейнелерді 

түзету алгоритмін және 

бағдарламалық 

қамтамасын құру 

Разработка алгоритмов и 

программного обеспечение 

коррекции исходных 

изображений 

Development of 

algorithms and 

software correction 

of the source images 

ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Искаков К.Т. 

23 


Алиева Акдана 

Реймхановна 

Смартфон кӛмегімен 

мобильді робот 

қозғалысын басқару 

алгоритмін құрастыру 

Разработка алгоритма 

управление движением 

мобильного робота с 

помощью смартфона 

Forming of algorithm 

control by mobile 

robot`s movement 

with the help of 

smart phone 

ЕТБҚ-43 


ф.-м.ғ.д., профессор 

Кудайкулов А.К. 

24 

Аққошқарова Бағила 

Оразғалиқызы 

Әлсіз контрастты және 

қиылысатын 

объектілердің 

сегменттелуінің 

алгоритмі мен 

бағдарламалық 

қамтамасын құру 

Разработка алгоритма и 

программного обеспечения 

сегментации 

слабоконтрастных и 

пересекающихся 

Development of 

algorithms and 

software 

segmentation of 

faint, intersecting 

object 


ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Искаков К.Т. 

25 


Балкембаев 

Арман 


Сагындыкович 

Мобильді платформада 

―Look ASTANA‖ 

анықтамалық 

қосымшасын құру 

Разработка приложения 

―Look ASTANA‖ на 

мобильной платформе 

Development of a 

reference application 

"Look ASTANA" on 

the mobile platform 

ЕТБҚ-43 

PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева Т.К 

26 


Балғараева 

Бақытгул 

Қайратқызы 

Криптографиялық 

АESалгоритмінің 

ақпараттық жүзеге 

асыруы 

Аппаратная реализация криптографического 

алгоритма АES 

Hardware 

implementation of a 

cryptographic 

algorithm АES 

ЕТБҚ-43 

т.ғ.к., профессор м.а. 

Атанов С.К. 

27 


Ембергенов 

Жаслан 


Муратханович 

Заманауи web –

қосымшаны жобалау 

және құрастыру 

Проектирование и 

разработка современного  

web- приложения 

Design     and 

development of 

modern Web-

applications 

ЕТБҚ-43 


ф.-м.ғ.к., аға оқытушы  

Баймуханов З.К. 

28 

Ережеп Бақыткүл Тӛреханқызы 

Клавиатура кӛмегімен 

мобильді робот 

Разработка алгоритма и 

программного обеспечения 

Forming of algorithm 

control by mobile 

ЕТБҚ-43 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Жумадиллаева А.К. қозғалысын басқару 

алгоритмін құрастыру 

 

управление движением мобильного робота с 

помощью клавиатуры 

robot`s movement 

with the help of 

keyboard 

29 


Ержанов Айбат 

Талаптанұлы 

Мектепке дейнгі 

балаларға арналған 

қазақ тіліндегі 

танымдық веб 

жабдықтау 

Познавательное Web -

обеспечение на казахском 

языке для детей 

дошкольного возраста 

Cognitive Web 

software in the 

Kazakh language for 

preschool age 

children 

ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Баймуханов З.К. 

30 


Жұматаева 

Еркежан 


Гаппасқызы 

Есептеу жүйесінде жаңа 

микропроцессерлі 

құрылғыны жобалау 

және эксплутациялау 

Проектирование и 

эксплутация современных 

микропроцессорных 

устроиств в 

вычислительных системах 

Planning and 

exploitation of 

modern 

microprocessor-based  devices is in 

the computer systems 

ЕТБҚ-43 

т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.К. 

31 


Заманбекұлы 

Шынғыс 


«Виртуалды кафедра» 

интеллектуалды 

жүйесін жасау 

Разработка 

интеллектуальной системы 

«Виртуальная кафедра» 

Development of 

intelligent system 

―Virtual faculty‖ 

ЕТБҚ-43 

PhDдокторы, доцент м.а. 

Адамов Н.А. 

32 

Молдабаева Меруерт 

Ғалымжанқызы 

IOS SDK операциондық 

жүйе негізінде 

қосымшаны құру 

Разработка приложения под 

операционную систему IOS 

SDK 


Developing 

applications for the 

operating system IOS 

SDK


 

ЕТБҚ-43 


аға оқытушы 

Адамова А.Д 

33 

Нуртазинов Даурен 

Маратович 

Ӛнімді ӛткізу санағы 

есебінің ақпараттық 

кешенін құру 

Разработка 

информационных 

комплексов учета сбыта 

продукции 

Development of 

information 

complexes of the 

accounting of sales 

of products 

ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Оспанов Н.М. 

34 


Омаров 

Еркебұлан 

Әубәкірұлы 

Андроид оперциялық 

жүйесінде, Eclipse 

ортасында қолданбалы 

мобильді қосымша 

жасау 


Создать мобильное 

приложение в среде 

Eclipse,на операционной 

системе android 

Create mobile 

application in an 

environment Eclipse, 

on the operating 

system android 

ЕТБҚ-43 


э.ғ.к., аға оқытушы 

Абдугулова Ж.К. 

35 

Рыспаева Перизат Жеңісқызы 

Android операциялық 

жүйесіне арналған 

пайдаланушыларды 

анықтау үшін 

қолданылатын бет- 

бейнені сәйкестендіру 

жүйесі 


Система распознавание лиц 

для идентификации 

пользователя в 

OC Android 

Face recognition 

system to identify the 

user in Android OS 

ЕТБҚ-43 


ф.-м.ғ.д., профессор 

Кудайкулов А.К. 

36 

Сарбалин Аман Сауда ұйымына 

Разработка и 

Development and 

ЕТБҚ-43 


ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Жангелдіұлы 

арналған бағдарламалық 

кешенді жобалау және 

құру 


проектирования 

программного комплекса  

для торговой организации 

design of software 

for Trade 

Organization 

Баймуханов З.К. 

37 


Серікбаев Әлібек 

Әлкенұлы 

Чипсеттер жүйесінің 

тиімділігі мен 

ӛнімділігін талдау 

Анализ эффективности и 

производительности  

системы чипсет 

The analysis of 

efficiency and 

performance of the 

system chipset 

ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Оспанов Н.М. 

38 


Талипова Айдана 

Нұрдәулетқызы 

ПЛИС негізіндегі 

сандық құрылымдарды 

жобалау 

Проектирование ЦУ на 

основе ПЛИС 

Desingn of digital 

divices hased on 

FPGA


 

ЕТБҚ-43 


аға оқытушы 

Досумбеков Е.К. 

39 

Толыбаев Асхат Темирбекович 

Кәсіпорын клиенттер 

мәлімдемелер есепке 

алу үшін веб-сервисті 

 

 әзірлеу Разработка веб-сервиса для 

учета заявок клиентов 

предприятия 

Development of web 

service for the 

accounting of 

demands of clients of 

the enterprise 

ЕТБҚ-43 

т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

40 


Тоқтаров Сырым 

Ержанович 

Бағдарламалық 

технологиядағы 

компьютерлік желілерді 

бағдарламалық 

қамтамасы мен 

алгоритмдерін жасақтау 

Разработка алгоритмов и 

реализация программного 

обеспечения компьютерных 

сетей в технолоогии 

программирования 

Development of 

algorithms and 

network software 

realization in 

technology of 

programming 

ЕТБҚ-43 


э.ғ.к., аға оқытушы 

Абдугулова Ж.К. 

41 

Тукаева Перизат Талгатовна 

Браузерде ұялы құрылғ

ылар 

эмуляторын құрастыру Создание  эмулятора 

мобильного устройства в 

браузере 

Сreate a mobile 

device emulator in 

the browser 

ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Кудайкулов А.К. 

42 


Қалбаев Алибек 

Махмудович 

Ақпараттық жүйелердің 

энергиялыққорғау 

кешендері 

Разработка программного 

обеспечения для 

энергозащитных комплексов 

информационных систем 

Energy security 

systems for 

information systems 

ЕТБҚ-43 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Оспанов Н.М. 

43 


Қарағұлова 

Айсәуле 


Бақтыбергенқызы 

Байланыс 

операторларының 

имитациялық моделін 

құрастыру 

Разработка программного 

обеспечения имитационной 

модели операторов связи 

Design of simulation 

model of telecom 

operators 

ЕТБҚ-43 


т.ғ.к., доцент 

Еслямов С.Г. 

44 

Әкімхан Салтанат Әкімханқызы 

Iрi қалалар желiсіндегі 

кӛлiк ағындарының 

қозғалысын модельдеу 

Моделирование движение 

транспортных потоков в 

сети крупного города 

Simulation of traffic 

flows in the network 

of a large city 

ЕТБҚ-43 

PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева Т.К 

45 


Артық Ляззат 

Маратқызы 

IMS QTI стандарды 

бойынша online тестілеу 

жүйесін құру 

Разработка программного 

обеспечения online 

тестирования по стандарту 

IMS QTI 

Develop a system of 

onlinetesting 

standard IMS QTI 

ЕТБҚ-45 

Аға оқытушы 

Боранбаев С.А. 


46 

Болатбекова Анар 

Жанатовна 

Л.Н.Гумилев  атындағы  

Еуразия  ұлттық 

университетінде 3D 

виртуалды экскурсия 

моделін жасау 

Разработкакомплекса  

3Dвиртуально – 

экскурсионной  модели в 

ЕНУ имени   Л.Н.Гумилева 

To develop  3D 

virtually excursion 

model in ENU of 

L.N.Gumileva 

ЕТБҚ-45 

PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева  Т.К. 

47 


Ботабек 

Мұхамеджан 

Ғалымжанұлы 

―Басылымдарға 

жазылу‖ жұмыстарын 

орындайтын  

ақпараттық жүйесін 

құру 


Разработка информа-

ционной системы  выпол-

няющую работ ―Запись 

изданиям‖ 

Development of the 

informative system  

executing works 

"Record to editions" 

ЕТБҚ-45 

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Курбаналиев Л.Т 

48 


Дамбулов Олжас 

Мырзаханұлы 

Криптография алгори-

тмдеріне бағдарламалар 

кешенін құру 

Разработка комплекс  

программ на алгоритмов 

криптографии 

Development com-

plex  of the programs 

on algorithms of 

cryptography 

ЕТБҚ-45 

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Курбаналиев Л.Т 

49 


Дүйсенбай 

Бижігіт Ғабитұлы 

«Қазақтың 100 әні» 

тақырыбына Android 

платформасында 

мобильді қосымша құру 

Разработка мобильных 

приложении на платформе 

Androidпо теме «Қазақтың 

100 әні» 

Development of 

mobile applications 

on the Android 

platform on the 

theme " Қазақтың 

100 әні " 

ЕТБҚ-45 

Аға оқытушы Тургинбаева  

А.С. 

50 


Жолдасов 

Мұратжан 

Жанболатұлы 

Компьютерлік 

желілердің аппараттық 

құралдары 

Аппаратные средства 

компьютерных сетей 

Hardware computer 

networks 

ЕТБҚ-45 

т.ғ.к., доцент 

Еслямов  С.Г. 

51 


Какимова Айнур 

Асылболатовна 

Автокӛліктерді жалға 

беру жүйесін 

автоматтандыру 

Автоматизировать систему 

сдачи  автотранспорта в 

наем 


Automate system 

delivery vehicles for 

hire

 

ЕТБҚ-45 э.ғ.к., аға оқытушы 

Абдугулова Ж.Г. 

52 

Камшыбеков Дәурен 

Серикович 

Роботехника жүйелерін 

басқаруға арналған ROS 

операциялық жүйесін 

меңгеру 


Изучение операционной 

систмы ROS для управления 

системами робототехники 

 

Аpplication of ROS operating system for 

robotic system 

control 

ЕТБҚ-45 


PhDдокторы, доцент м.а. 

Шинтемиров А.М. 

53 

Касымбекова Гулзада 

Хидиралиевна 

Бейнені анықтау үшін 

жасанды нейронды желі 

кӛмегімен модельдеу 

Моделирование 

исскусственной нейронной 

сети для распознавания 

образов 

Modeling of artificial 

neural networks for 

image recognition 

ЕТБҚ-45 

PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева  Т.К. 

54 


Кудайбергенова 

Данагуль 

Аманжоловна 

Ақпараттық желідегі 

ұйым бӛлімінің 

жетекшісінің ав-  

томаттандырылған 

жұмыс орнын құру 

Разработка 

автоматизированного 

рабочего места 

руководителя  

подразделения организации 

Development of an 

automated workplace 

of the head parts of 

the organization in an 

information network 

ЕТБҚ-45 

т.ғ.к., доцент 

Еслямов  С.Г. 


в информационной сети 

55 


Лесбекова Ұлжан 

Даниярқызы 

Контент басқару ашык 

кодты жүйесін(CMS)  

құру және басқару 

 

Создание и управление системой управления 

контентом (CMS) с 

открытым кодом 

 

Creation and management of a 

control system of a 

content (CMS) with 

an open code 

ЕТБҚ-45 

т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

56 


Максотов Айбол 

Куанышович 

Қазақ мәтініне 

фонетикалық талдау 

жасауды бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Программное обеспечение 

для фонетического разбора 

текста на казахском 

Software for phonetic 

analysis teskt Kazakh 

ЕТБҚ-45 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Жумадиллаева А. 

57 

Мүсрепова Айдана 

Рүстемқызы 

Виртуалды дүкендерді 

үдерістің модельдеуі 

мен жобалауы негізінде 

жүзеге асыру әдістері 

 

Моделирование процессов проектирование и 

реализации ПО 

Виртуальные магазины 

Design of processes 

planning and 

realization FOR the 

Virtual shops 

ЕТБҚ-45 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

58 

Мусахан Назерке Еркінқызы 

―Cryptography‖                                         

ақпараттық- танымдық  

кешені 


Создание программного 

обеспечения ―Cryptography‖     

информационно-

познавательного комплекса 

Cryptography‖                    

information  and 

educational  complex 

ЕТБҚ-45 


PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева Т.К. 

59 

Садыбек 


Абылайхан 

Әмірханұлы 

Автокӛлік жүргізуші-

леріне арналған тест  

бағдарламасын құру 

Разработка программу  тест 

для водителей автомобилья 

 

Development prog-ram  test for the 

drivers of car 

ЕТБҚ-45 

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Курбаналиев Л.Т 

60 


Сағи Дархан 

Бақытұлы 

Delphi бағдарламалау  

ортасында ―Дәмхана‖ 

жұмыстарын автомат-

тандыру 


Автоматизация работ 

‖Кафе‖ в среде програм-

мирования Delphi 

Automation of works 

"Cafe" is in a prog-

ramming  of Delphi 

environment 

ЕТБҚ-45 


ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Курбаналиев Л.Т 

61 

Сыдыков 


Тлеуберді 

Сүйімбекұлы 

Ақпараттық 

сигналдарды қабылдау  

негізінде байланыс 

сапасын бағалау 

Разработка программного 

обеспечения оценки 

качества связи на основание 

принятие информационных 

сигналов связи 

Assessment of the 

quality of 

communication 

based on the received 

information signals 

due 

ЕТБҚ-45 


ф.-м.ғ.к., доцент 

Оспанов Н. 

62 

Тоқтар Әйгерім Білім беруге арналған  

ресурты Web- 

технология негізінде 

дайындау және жүзеге 

асыру 

Разработка и реализация образовательного ресурса на 

основе Web-технологий 

Develop and realize 

an educational 

resource on the Web-

technology 

ЕТБҚ-45 

э.ғ.к., аға оқытушы 

Абдугулова Ж.Г. 

63 


Тулегенова 

Айнамкӛз 

Жоғарғы ретті 

алгебралық және 

Разработать прогграммное 

обеспечние  алгоритмов 

Soft-wirding of close 

decisions of algebra-

ЕТБҚ-45 

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Курбаналиев Л.Т. 


Кайратовна 

трансцендент 

теңдеулерді жуықтап 

шешудің алгоритмдерін  

бағдарламалау 

приближенных решений 

алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

высокого порядка 

ic and transcendent 

equalizations of high 

order 


64 

Хабдулаев Адил 

Хабдулаулы 

HTML5 және JavaScript 

технологияларының 

электрондық оқулығын  

құру 

Разработка электронного учебника технологий 

HTML5 и JavaScript 

Development of 

electronic textbook 

of technologies of 

HTML5 and Java-

Script 

ЕТБҚ-45 


ф.-м.ғ.к., аға оқытушы 

Курбаналиев Л.Т 

65 

Хасенов 


Динмухамбет 

Нурланович 

Android 

платформасында 

мобильді қосымша 

құру. 


 

Разработка мобильних 

приложении на платформе 

Android. 

Mobile application 

development 

platform Android. 

ЕТБҚ-45 


Аға оқытушы Тургинбаева  

А.С. 


66 

Ғалымжанұлы 

Ілияс 

Алыс қашықтықтан радиация мӛлшерін 

ӛлшейтін 

бағдарламалық-

аппараттық комплекс 

үлгісін құру 

Создание модели 

программно-аппаратного 

комплекса дистанционного 

измерения уровня радиации 

Creating a model of 

hardware-software 

complex of remote 

measurement of 

radiation level 

ЕТБҚ-45 

д.т.н., профессор м.а. 

Атанов С.К. 

67 


Қапез Азат 

Ғиззатұлы 

Корпоративті веб 

серверді құру  және 

қолдану. 

Создание и использование 

корпоративных веб серверов 

Creating and using a 

corporate web server 

ЕТБҚ-45 


т.ғ.к., доцент 

Еслямов С.Г. 

68 

Құлымжанова Жәйнат 

Тұрланқызы 

«Smart house» 

автоматтандырылған 

басқаруының 

интеллектуалды жүйесі 

Интеллектуальная система 

автоматизированного 

управления «smarthouse» 

Intelligent system of 

automatic control for 

―smart house‖ 

ЕТБҚ-45 

PhDдокторы, доцент м.а. 

Жукабаева  Т.К. 

69 


Әбдіжаппар 

Жәнібек 


Улуқбекұлы 

Графтар  теориясының 

алгоритмін 

визуализациялау  үшін 

жүйе құру 

Разработка 

системы 

визуализации 

алгоритма 

теории графов 

 

To visualize and create order of 

algorithmization 

theory of County 

ЕТБҚ-45 


Аға оқытушы Омарханова 

Д.Ж. 


70 

Абдраманов 

Нурназар 

Темирханулы

 

Кӛпқабатты нейронды желі негізінде шешім 

қабылдаудың 

интеллектуалды 

жүйесін аппараттық 

жүзеге асыру 

Аппаратная реализация  

интеллектуальной системы 

принятия решений на основе 

многослойной нейронной 

сети 


Hardware 

implementation of 

intelligent decision-

making system based 

on multilayered 

neuronal  network 

ЕТБҚ-47 

т.ғ.д., профессор м.а. 

Атанов С.К. 

71 


Айшабеков 

Айбол 


Интерактивті 

графикалық жүйелерді 

Разработка виртуальной 

лаборатории по 

Developing the 

virtual laboratory for  

ЕТБҚ-47 

PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 


Ерболатұлы 

жобалау 


бойынша виртуалдық 

зертхана жасақтау

 

проектированию интерактивных графических 

систем


 

design of the 

interactive graphic 

systems


 

 

72 Артықбай 

Нұрсұлтан 

Нышанбайұлы 

Микроконтроллер 

негізінде аппаратты-

бағдарламалық 

комплексті жасақтау 

Разработка аппаратно-

программного комплекса на 

основе микроконтроллера 

Developing hardware 

and software 

complex based on the 

microcontroller 

ЕТБҚ-47 

PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 

 

73 Ахметжанов 

Самат 


Евракшимович 

Yii фреймворк 

технологиясының 

негізінде web-

қосымшасын жасақтау 

Разработка web-приложений 

на основе технологии Yii 

фреймворк 

Developing of web-

applications based on 

Yii framework 

technologies 

ЕТБҚ-47 

PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 

 

74 Ақжол Уризат 

Ауелбекқызы 

Графикалық картада 

параллель есептеулер 

Параллельное вычисление 

на графической карте 

Parallel computing 

on graphics card 

ЕТБҚ-47 

Аға оқытушы 

Нұргүл Ұзаққызы 

75 


Биләлханова 

Айдана 


Амангелдіқызы 

Web-қосымшаны 

жасақтау және оның 

мәліметтер серверімен 

әрекеттесуі 

 

Разработка  web-приложений и 

взаимодействие с сервером 

данных 

Development of web-applications and 

interaction with the 

server data 

ЕТБҚ-47 


т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

76 

Досмухамед Айжан 

Таганиязқызы 

Орналасқан  жерді  

анықтайтын гаджетті 

жасау 

Разработка гаджета для определения место 

нахождения 

 

Development gadget 

to determine the 

location 

ЕТБҚ-47 


Аға оқытушы 

Адамова А.Д. 

77 

Ердәулет Білім алушыларды 

оқыту процесінде 

бейнелерді тану 

теориясының әдістерін 

пайдалану 

Применение методов теории 

разпознавания образов в 

процессе обучения 

учащихся 

Using of methods of 

pattern recognition 

theory in the 

educational process 

of students 

ЕТБҚ-47 

т.ғ.к., доцент 

Балабеков Б.Ч. 

78 


Еркін Аман 

Суреттерді  Добеши  

вейвлеті арқылы 

түрлендіру 

Разработка программного 

обеспечения преобразование 

изображений вейвлетами 

Добеши 


Transformation 

images Daubechies 

wavelets. 

ЕТБҚ-47 


Аға оқытушы 

С.А. Боранбаев 

79 

Кенебаев Болат Тұрғамбекұлы 

Dajngo 


фреймворгындағы  web-

технологияларды 

зерттеу 

Исследование web 

технологии на базе 

фреймворка Django 

Research of web-

technology on the 

basis framework 

Django 


ЕТБҚ-47 

PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 

 

80 Мамытбек 

Ерсұлтан 

Жұмабекұлы 

Үшӛлшемге 

бағытталған датчиктер 

ақпараттарын ӛңдеу 

алгоритмдерін меңгеру 

Разработка программного 

обеспечения                                                                                                                        

обработки информации 

датчиков трехмерной 

Study of the 

algorithms for 3D 

orientation sensor 

data processing 

ЕТБҚ-47 


PhD докторы, доцент м.а. 

Шинтемиров  А.М. ориентации 

81 


Мейрам Мәди 

Ғарифоллаұлы 

Android мобильді 

платформасында GPS 

координаттарымен 

байланыстарып 

фитнесс-трекер жасау  

Разработка фитнесс-трекера 

с привязкой GPSкоординат 

на мобильной 

платформеAndroid 

Development fitness-

trackerwith GPS 

attachment of 

coordinates on a 

mobile platform 

android 

ЕТБҚ-47 


PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 

 

82 


Молдамурат 

Айбек 


Молдамуратұлы 

Ғимарат қауіпсіздігінің 

интеллектуалды басқару 

жүйесінің 

программалы-аппаратты 

кешенінің әзірлеу 

Разработка программно-

аппаратного комплекса 

системы интеллектуального 

управления безопасностью 

помещений 

The development of 

hardware and 

software system of 

intelligent control of 

safety place 

ЕТБҚ-47 

т.ғ.к., профессор м.а. 

Атанов С.К. 

83 


Мырзамет 

Жадыра 


Мамырханқызы 

Габридті архитектура 

негізіндегі аналогты 

есептеулерді шешу 

алгоритмдерін жасау 

және аппараттық жүзеге 

асыру 

Разработка алгоритма и аппаратная реализация 

аналоговых вычислений на 

основе гибридной 

архитектура 

Development of 

algorithm and 

hardware 

implementation of 

analog computing 

based on the hybrid 

architecture 

ЕТБҚ-47 


д.т.н., профессор м.а. 

Атанов С.К. 

84 

Рухов Дәурен Рашитұлы 

Астана қаласының 

мейрамханалық 

кешенінің іздеуішін 

жасап шығару 

Разработка комплекса 

ресторанного поисковика 

города Астаны 

To work out the 

complex of restaurant 

search engine of city 

of Astana 

ЕТБҚ-47 

т.ғ.к., доцент 

Балабеков Б.Ч. 

85 


Сдыхов Ербол 

Дюсенбаевич 

Android операциялық 

жүйесіне арналған 

―Auto-cleaning‖ 

анықтамалық 

қосымшасын құру 

Разработка справочного 

приложения "Auto-cleaning" 

для операционной системы 

Android 

Developing of the 

reference application 

"Auto-cleaning" for 

the Android 

operating system 

ЕТБҚ-47 

PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 

 

86 Тӛлегенов 

Қуаныш 


Тӛлегенұлы 

Қазақ тілінің сӛздеріне 

автоматтантандырылған 

фонетикалық талдау 

жасайтын қазақша-

ағылшынша сӛздік 

дайындау 

Разработка казахско-

английского словаря с 

автоматизированным 

фонетическим разбором 

казахских слов 

Eloboration of  

kazakh – english 

dictionary with 

automatic phonetic 

ahalysis of  kazakh 

wonds 


ЕТБҚ-47 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Мусин А.Т. 

87 


Ұмтылқызы 

Назира 


Мобилдік платформада 

―Asem‖ анықтамалық 

қосымшасын құру 

 

Разработка справочного приложения "Asem" на 

мобильной платформе 

Developing the 

reference application 

"Asem" on the 

mobile platform 

ЕТБҚ-47 

PhD докторы,доцент м.а. 

Оралбекова Ж.О. 

 


88 

Әділханова 

Орынгүл 

Нұрмұханқызы 

«ЖОО сабақ кестесі» 

интеллектуалды 

жүйесін жобалау 

Разработка 

интеллектуальной системы 

«Расписание ВУЗа» 

Development 

intellectual 

system "Reliable 

university" 

ЕТБҚ-47 

Аға оқытушы 

Адамова А.Д. 

89 


Әскербекова 

Алмара 


Қайратқызы 

Ӛндірістік  қалалардағы 

атмосфералық ауаның 

ластануының жағдайын 

болжау жүйесін 

жасақтау 

Разработка программного 

обеспечения 

прогнозирование 

загрязнение атмосферного 

воздуха промышленного 

города 


Development of 

software for problem 

manifests itself  in the 

industrial cities and 

processes of 

atmospheric pollution 

ЕТБҚ-47 

э.ғ.к., аға оқытушы 

Ж.К. Абдугулова 

90 


Акбалинов Алиби 

Кайратович 

Ақпараттың бүтіндігін  

қамтамасыз ету үшін 

кодтау мен  

криптография әдістерін  

қосу 

 

Комбинирование методов кодирования и 

криптографии для 

обеспечения целостности 

информации 

Combining of the 

error correcting 

coding methods and 

cryptography to 

ensure the  

information integrity 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

91 

Байханова Мария Игоревна 

Windows Phone 

платформасында 

Peer2Peer хаттамасын 

қолданып деректерді 

жіберуге арналған  

криптотұрақты және 

орталықтанбаған 

мессенджерді  әзірлеу 

Создание криптостойкого 

мессенджера с передачей 

данных с использованием 

протокола Peer2Peer на 

платформе Windows Phone 

Development of the 

cryptographically 

sustainable and 

decentralized 

messenger for 

Windows Phone 

using Peer2Peer 

transmitting data 

protocol 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Ташатов Н.Н. 

92 


Бекишев Ердос 

Амантаевич 

1.

 

Қашықтағы  нейрондық желілерді  синхрондау  

әдісімен  кілттерді  

үлестіру 

1.

 Распределение ключей 

методом синхронизации 

удаленных нейронных сетей 

2.

  

Key distribution by 

the method of 

synchronization of 

remote neural 

networks 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

93 

Бекмаганбетова Айгерим 

Мейржанкызы 

Веб-ортаның 

мониторинг 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка 

автоматизированной 

системы мониторинга веб-

среды 


Development of an 

automated system for 

monitoring the web-

environment 

ВТиПО -42  э.ғ.к., аға оқытушы 

Абдугулова Ж.К. 

94 

Бурабаева Айгерим Амангельдиновна 

Терминологиялық 

білімдер базасын 

автоматты құру 

әдістерін 

3.

 Программная реализация 

методов автоматического 

построения 

терминологической базы 

Software 

implementation of  

the  automatic 

construction methods 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. бағдарламалық жүзеге 

асыру 


 

знаний 


 

of the terminological 

knowledge base 

95 


Галиев Адилет 

Аскарович 

Псевдокездейсоқ сандар 

генераторын құру және  

оның статистикалық 

қасиеттерін талдау 

Построение генератора 

псевдослучайных чисел и 

анализ его статистических 

свойств 


Designing of the 

pseudorandom 

number generator 

and the analysis of its 

statistical properties 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

96 


Галямова Мадина 

Бекжановна 

Табиғатта кездесетін 

фракталдық 

құрылымдардың 

математикалық 

модельдерді талдау 

үшін бағдарламалық 

қамтаманы жасау 

Разработка программного 

обеспечения для анализа 

математических моделей 

фрактальных структур, 

встречающихся в природе 

Software design for 

the analysis of 

mathematical models 

of fractal structures 

meeting in the nature 

ВТиПО -42  т.ғ.к., доцент Балабеков 

Б.Ч. 

97 


Дудник Ольга 

Владимировна 

Есептеу жүйелердің 

ӛнімділігін жақсарту 

әдістері 

Методы улучшения 

производительности 

вычислительных сетей и 

систем 

Methods to improve the performance of 

computer networks 

and systems 

ВТиПО -42  т.ғ.к., доцент  Иманкул 

М.Н. 

98 


Ержан Әзімхан 

Арманұлы 

Бірплаталық 

микрокомпьютер 

архитектурасын ПЛИС 

негізінде жасау 

Разработка архитектуры 

одноплатного 

микрокомпьютера на основе 

ПЛИС 


Development of 

architecture ofsingle 

board microcomputer 

on PLD 


ВТиПО –42  т.ғ.д., профессор м.а. 

Атанов С.К. 

99 

Исенгалиева Данагуль 

Бердигалиевна 

Кӛлемді деректерді 

кешенді талдаудың 

бағдарламалық 

қамтамасын жасақтау 

Разработка программного 

обеспечения комплексного 

анализа больших данных 

(Bigdata) 

Developmentof 

software integrated 

Big data analysis 

ВТиПО -42  Аға оқытушы 

Гарифуллина Ж.Р. 

100 


Кабулбеков Бекжан 

Алтынбекович 

Әлеуметтік  Twitter  

желі үшін Клиенттің 

қосымшаларды әзірлеу 

Разработка приложения 

Клиента для социальной 

сети Twitter 

Developing an 

Application Client for 

social network 

Twitter 


ВТиПО -42  т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

101 

Кенесбергенова Сара Муратовна 

5G жүйелерін құру 

концепцияларын құру 

Исследование концепций 

построения систем 5G 

Study of concepts of 

building systems 5G 

 

ВТиПО -42  т.ғ.к., доцент  Иманкул М.Н. 

102 


Кимел Сымбат 

Тұрсынбекқызы 

Java тілінде 

геоақпараттық 

жүйелерді құру 

Разработка гео-

информационной системы 

на языке Java 

Development of geo-

information system in 

Java 

ВТиПО -42  э.ғ.к., аға оқытушы Абдугулова Ж.К. 

103 

Курманова Айдана 

Рашидовна 

Заң мәтіндерінің орыс 

тілді корпусындағы 

терминдерді автоматты 

классификациялау 

1.

 Разработка программного 

обеспечения по 

автоматической 

классификации терминов в 

русскоязычном корпусе 

юридических текстов 

Automatic 

classification of 

terms in the  russian 

corpus of legal texts 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

104 

Кыдыралиев Нурмухамед 

Русланович 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

сенімділігінің негізгі 

параметрлердің сандық 

сипаттамалары 

Численные характеристики 

основных параметров 

надежности программного 

обеспечения 

Numeral descriptions 

of basic parameters of 

reliability of software 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент Бекенов 

М.И. 


105 

Мамырбекоа Меир 

Бауржанулы 

Цифрлы сигналдардың 

Вейвлет талдауы 

Вейвлет-анализ цифровых 

сигналов 

Wavelet analysis of 

digital signals 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.д., профессор 

Искаков К.Т. 

106 


Салкен Айдана 

Салкенқызы 

Білім алу 

бағдарламаларын 

іздестіруге арналған 

студенттік мобильдік 

қосымшаны құру 

Разработка студенческого 

мобильного приложения для 

поиска образовательных 

программ 

Development of 

student mobile 

application for 

searching educational 

programs 

ВТиПО -42  Аға оқытушы Баенова Г.М. 

107 


Сальжанов Данияр 

Муратович 

Шулы байланыс 

арналарын қолданып 

cтеганография  

әдістерін жүзеге асыру 

Реализация методов 

стеганографии с 

использованием шумовых 

каналов связи 

Software 

implementation of 

the steganography 

methods  using noise 

communication 

channels 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

108 

Сарманкулов Азмат Есжанович 

Электрондық  

кітапханаға мәтіндер 

бағдарламасын ӛндеу, 

түзетулерді қамтамасыз 

ету


 

Создание программного 

обеспечения по обработке 

текстов для электронных 

библиотек 

The development of 

software for text 

processing for digital 

libraries 

ВТиПО -42  Аға оқытушы Баенова Г.М. 

109 

Сейтканова Дина Нурболатовна 

Замануй IP-желілерінің 

сапасын зерттеу 

Исследование качества 

современных IP-сетей 

Study of modern IP-

networks Quality 

ВТиПО -42  т.ғ.к., доцент  Иманкул 

М.Н. 

110 


Секербаев 

Бейсенбий 

Маратович 

Жасанды интеллект 

элеметтері бар 

бастауыш 

сыныптардағы 

математика сабағына 

арналған бағдарламаны 

Разработка программного 

сопровождения урока 

математики в начальных 

классах с элементами 

искусственного интеллекта 

Software 

development of 

program maintenance 

of a lesson of 

mathematics in initial 

classes with elements 

ВТиПО -42  т.ғ.к., доцент Балабеков 

Б.Ч. 


құру 

of artificial 

intelligence 

111 


Солтанбекова  

Азиза Еркиновна 

Мәтіндік құжаттарды 

автоматты 

аннотациялау  әдістерін 

бағдарламалық жүзеге 

асыру 

4.

 Программная реализация 

методов автоматического 

аннотирования текстовых 

документов 

 

Software implementation  of 

the automatic 

annotation methods 

of the text documents 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

112 

Сәтбек Бекжан Бекжігітұлы 

Қызмет кӛрсету 

саласындағы 

оптимизациялаушы 

бағдарламаларды 

Android 


платформасында әзірлеу 

Разработка ПО оптимизации 

работ в сфере обслуживания 

 на платформе Android; 

Development 

software of the 

maintenance of 

fctivization works in 

the sphere on 

Android platform 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.д., профессор 

Искаков К.Т. 

113 

Тасқұл Таңшолпан Жанболатқызы 

Графикалық пароль 

негізіндегі 

аутентификация 

тәсілдерін жүзеге асыру 

2.

 Реализация способов 

аутентификации на основе 

графического пароля 

 

Software implementation of 

the authentication 

methods based on the 

graphical password 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент 

Сатыбалдина Д.Ж. 

114 

Тукбулатова Найля Булатовна 

Конфигурацияларды 

қайта ӛзгертілетін 

БЛИС негізінде VHDL 

тілін қолдану арқылы IP 

блокты жобалау 

Проектирование 

реконфигурируемого 

IPблока на основе ПЛИС с 

ипользованием языка VHDL 

Designing a 

reconfigurable IP 

block with VHDL 

based on PLD 

ВТиПО -42  Аға оқытушы Досумбеков 

Е.К. 


115 

Тұрлыбаева 

Перизат 

Біржанқызы 

Астана қаласының 

мәдени іс-шараларын 

іздестіруге арналған 

Android операциялық 

жүйесінде жұмыс 

істейтін Web-сервисті 

құру 

Разработка Web-сервиса по поиску культурных 

мероприятий в городе 

Астане под операционную 

систему Android 

Development of web 

service for searching 

cultural events in  

Astana on Android 

operation systems 

ВТиПО -42  Аға оқытушы Баенова Г.М. 

116 

Утетлеуова Жадыра Кожабаевна 

Чебышевтің әмбебап 

жиіліктік сандық 

филтірінің 

бағдарламасын 

есептеуді және сандық 

сигналдарды 

филтрациялауды құру 

Разработка программы 

расчета универсального 

частотного цифрового 

фильтра Чебышева и 

фильтрации цифровых 

сигналов 

Development of the 

program of 

calculation of the 

universal frequency 

digital filter of 

Chebyshev and 

filtration of digital 

signals 


ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент Оспанов 

Н.М. 


117 

Яковлев Виктор 

Android  

Разработка 

Development of the 

ВТиПО -42  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. Евгеньевич 

платформасында 

Peer2Peer хаттамасын 

қолданып деректерді  

жіберуге  арналған  

криптотұрақты және 

орталықтанбаған 

мессенджерді  әзірлеу 

криптоустойчивого и 

децентрализованного 

мессенджера для передачи 

данных с использованием 

протокола на платформе 

Android 


cryptographically 

sustainable and 

decentralized 

messenger for 

Android using 

Peer2Peer 

transmitting data 

protocol 

Ташатов Н.Н. 

118 


Аңламас  Айбек  

Серікболұлы 

Банк жүйесіндегі ЭЦҚ  

және RSA 

асимметриялық 

шифрлеу 


Ассимитричное 

шифрование RSA и ЭЦП в 

банковской системе 

An asymmetric 

encryption and digital 

signature on the RSA 

for the banking 

system 


ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Ташатов Н.Н. 

119 

Батрачин Мәди Садуұлы 

Әмбебап жиіліктік 

сандық фильтрді 

есептеуді құру және 

оны сандық 

сигналдарды ӛңдеуге 

пайдалану 

Разработка программы 

расчета универсального 

частотного НЦФ и его 

использования при 

обработке цифровых 

сигналов 

Development of the 

program of 

calculation of a 

universal frequency 

digital signal and its 

use when processing 

digital signals 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент Оспанов 

Н.М. 


120 

Бахрамов Нұрқасым 

Аязбекұлы 

Сигналдың жиіліктік 

сипаттамасын анықтау 

үшін Фурье сандық 

сигналды жылдам 

түрлендіру 

Быстрое преобразования 

Фурье цифровых сигналов 

для определения частотных 

характеристик сигнала 

Fast Fourier's 

transformations 

digital signals for 

definition of 

frequency 

characteristics of a 

signal 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент Оспанов Н.М. 

121 


Баяханова Айханым 

Оразбековна 

Графикалық файлды 

қосымшасын түзету 

арқылы онлайн 

тәртібіне жетілдіру

 

Разработка приложения по редактированию 

графических файлов в 

онлайн режиме 

Development an 

application for 

editing image files in 

the online mode 

ВТиПО -44  Аға оқытушы Баенова Г.М. 

122 

Бекенов  Асхат  Жанатович 

Web қосымшалар 

мысалында MVC5 

ASP.NET технологиялар 

мүмкіндіктері 

Возможности технологии 

ASP.NETпо созданию 

распределенных 

приложений 

Features of  

ASP.NET to MVC5 

for example Web 

application 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

123 


Бималиев Бекбол 

Нурбекович 

Компьютерлік 

графиканың 

алгоритмдері негізінде 

бейнелерді цифрлік 

Разработка программного 

обеспечения для цифровой 

обработки изображений на 

основе алгоритмов 

Development of 

software for digital 

image processing 

algorithms based on 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент Балабеков 

Б.Ч. 


ӛңдеу үшін 

бағдарламалық 

қаматаманы жасау 

компьютерной графики 

computer graphics 

124 


Дускеев Дархан 

Самигуллаевич 

Веб-қосымшасын 

қашықтан оқыту 

жүйесін 

мультимедиалық 

технологиясымен 

жетілдіру

 

Разработка веб-приложения для дистанционного 

обучения с применением 

мультимедийных 

технологий 

Development of web 

-based applications 

for distance learning 

using multimedia 

technologies

 

ВТиПО -44  Аға оқытушы Баенова Г.М. 125 

Дюсембаева Асель 

Халельбековна 

Бейнені ӛңдеу үшін 

графикалық 

процесстерді қолданып 

жоғары ӛнімді 

есептеулер жүргізу 

Высокопроизводительные 

вычисления с 

использованием 

графических процессоров 

для обработки изображения 

High-performance 

computing using 

graphics processing 

units for image 

processing 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент Бекенов 

М.И. 


126 

Еркін Тӛлеген 

Еркінұлы 

Берілген ӛткізімдік 

функцияны сигналдық 

процессорда жүзеге 

асыру 

Реализация заданной передаточной функции на 

сигнальном процессоре 

Realization of the set 

transfer function on 

the alarm processor 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент Оспанов 

Н.М. 

127 


Жұбанова Әсем 

Ерғалиқызы 

Есептеу желілері мен 

жүйелері 

бағдарламалық 

қамтамасының 

сенімділік моделін 

зерттеу 


Исследование модели 

надежности программного 

обеспечения 

вычислительных сетей и 

систем 

Model of software reliability of 

computer networks 

and systems 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент  Иманкул 

М.Н. 

128 


Илюбаева 

НазгулӘлібекқызы 

М2М технологиясын 

қолданып кӛлікті 

қашықтан басқару 

Дистанционное управление 

транспортом с применением 

технологии М2М 

Remote control 

vehicles using М2М 

technology 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент  Иманкул 

М.Н. 

129 


Кабдысалям 

Мухаммед Оралулы 

Бұлтта визуалды 

ортасын құрастыруда 

серверлік бӛлімін 

жобалау және іске 

асыру 

Проектирование и реализация серверной части 

визуальной среды в облаке 

Server–side designing 

and implementation 

of visual environment 

in cloud 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент м.а. 

Жумадиллаева А.К. 

130 

Каркенова Толкын Ермековна 

Сымсыз желідегі 

ақпаратты  қорғау 

жүйесінің тиімділігін 

бағалауға арналған  

бағдарламаны  әзірлеу 

 

Разработка программ и оценка для эффективности 

системы защиты 

информации в беспроводной 

сети 


Software 

development for the 

effectiveness 

assessment of 

information security 

system for wireless 

network 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Ташатов Н.Н. 


131 

Магзумов  Жасулан 

Сабыртаевич 

Денсаулықсақтау 

муниципалдық 

мекемелерінде 

ақпараттық жүйедегі 

дербес мәліметтер 

қорғауды ұйымдастыру 

Организация защиты 

персональных данных в 

информационных системах 

персональных данных 

муниципального 

учреждения 

здравоохранения 

Organization of 

protection of personal 

data in information 

systems of personal 

data of the municipal 

health care 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент м.а. 

Абдураимова Б.К. 

132 

Маулиева Фариза Ерназаровна 

CRM-жүйелерін әзірлеу 

Разработка CRM-системы 

Development of 

Customer 

Relationship 

Management System 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. 

133 


Мергалиева 

(Казакова) Данна 

Булатовна 

SQL кірістіруі бар 

шабуылдардың алдын 

алу тәсілдерін зерттеу 

Исследование способов 

предотвращения атак со 

вставкой SQL 

Research of the ways 

to prevent attacks 

using SQL injection 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Ташатов Н.Н. 

134 

Назирова  Мохинур Дилмуратваевна 

Компьютерлік 

графикадағы 

кӛрінбейтін беттерді 

жою алгоритмдердің 

салыстырмалық талдау 

Сравнительный анализ 

алгоритмов удаления 

невидимых поверхностей в 

компьютерной графике 

Comparative analysis 

of algorithms for 

hidden surface 

removal in computer 

graphics 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент Балабеков 

Б.Ч. 

135 


Сакаев Назар 

Жумагазыевич 

Екілік базис негізінде 

Рид-Соломон циклдік 

кодтарын 

бағдарламалық жүзеге 

асыру 

Программная реализация циклических кодов Рида-

Соломона на основе 

двойного базиса 

Software 

implementation of 

the cyclic Reed-

Solomon codes on 

the double basis

 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. Ташатов Н.Н. 

136 


Сапаргалиев  

Азамат Сайранович 

Мейрамханалық 

бизнестің 

статистикасының 

құзырлығының есебін 

есептеуші 

бағдарламалық қамтама 

құру 

 

Вычислительное программное обеспечение 

учета заказов и ведения 

стаистики для ресторанного 

бизнеса 


Calculate account of 

orders and conduct of 

statistics of restaurant 

business software 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент Бекенов 

М.И. 


137 

Тусупов Абылайхан 

Кайратулы 

Рид-Соломон коды мен  

жималаушы  кодтау 

негізінде құрылған 

каскадты кодты зерттеу 

Исследование каскадного 

кода, построенного на 

основе кода Рида-Соломона 

и сверточного кодирования 

Investigation of the 

concatenated code, 

built on the basis of 

the Reed-Solomon 

code and 

convolutional coding 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Ташатов Н.Н. 


138 

Түсібеков  Манас  

Мұхтарұлы 

Онлай қосымшасын 

Android 

платформасында құру 

Разработка онлайн 

приложения на платформе 

Android 

Development of 

online applications on 

the Android platform 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент Балабеков 

Б.Ч. 


139 

Фролов Алексей 

Борисович 

Шифрлеу  алгоритмі 

белгісіз шифрмәтінді  

криптоталдауға 

арналған  бағдарламаны  

әзірлеу 


Разработка программы для 

криптоанализа шифротекста 

с неизвестным алгоритмом 

шифрования 

Software 

development for 

cryptanalysis of the 

ciphertext with an 

unknown encryption 

algorithm 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Ташатов Н.Н. 

140 

Хамидуллин Ильдар Шамилевич 

«SEO-оптимизациясын» 

құрастыру және 

қолдану технологиясы 

Построение и использование 

технологий «SEO-

оптимизация» 

Construction and use 

of technologies SEO 

optimization 

ВТиПО -44  ф.-м.ғ.к., доцент Бекенов 

М.И. 


141 

Шихова Диана 

Владимировна 

Модельдеу және  

зерттеме бағдарламалық 

жүйесінің 

кәсіпорындары үшін 

қамсыздандыруы 

Моделирование и  

разработка программного 

обеспечение 

процессинговой системы 

клиент- сервер 

Design and  

development 

programmatic 

providing of the 

processing system  

for an enterprise 

CLIENT  server 

ВТиПО -44  т.ғ.к., доцент м.а. 

Джузбаева Б.Г. Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет