Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет47/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   65

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

Тарихфакультеті Археология және этнология кафедрасы бойынша  бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В020800 –Археология және этнология» күндізгі бӛлім 

 

 

№ 

 

Студенттің толық  

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

Орыс тобы 

1.

   Жанпеисов Беркут 

Оралулы 


 

 

  

Қазақ халқындағы 

қыз  алып  қашу 

салты.  


Обычай 

умыкания 

невест у казахов  

The 


traditions 

of 


abduction  of  bride  of 

the Kazakh nation  

АЭ-42 

Курманова Сулушаш 

Рахимжановна , 

07.00.07- Этнология. 

Тарих ғылымдарының 

кандидаты 

2.

   Кубаев Аскар 

Салимович 

 

 

  

 

Қазақ 


мәдениетіндегі 

дәстүрлі ойындар  

Традиционные  игры 

в культуре казахов  

The 

role 


and 

importance 

of 

the 


games  in  the  Kazakh 

traditional culture 

АЭ-42 

Кошман 


Татьяна 

Василевна 

Аға оқытушы 

3.

  

Нұрмаханов Асқар 

Қасымұлы 

Мұсылман 

діні 

және 


саясат: 

тарихы 


мен 

қазіргі жағдайы 

(кейбір 

мәселелері)    

Ислам  и  политика: 

история 


и 

современность 

(некоторые аспекты) 

Islam and politics: 

history and modernity 

(some aspects) 

 

АЭ-42 


Мустафина Раушан 

Мухаммеджановна, 

07.00.07- этнология. Тарих 

ғылымдарының докторы 

4.

 

  Раисова Айкумис Давлюбаевна 

 

  

 

К.А.Ақышев еңбектеріндегі 

археологиялық 

теориялық 

мәселелер 

Проблемы 

теоретической 

археологии  в  трудах 

К. А. Акишева  

The 

problems of 

theoretical  

archeology 

of 


the 

work 


of 

Kemal 


Akishev  

АЭ-42 


Хабдулина Марал 

Калымжановна, 

07.00.06 

Археология 

Тарих 

ғылымдарының кандидаты 

5.

   Қалибекова Айым 

Серікқызы 

 

 

  

Шығыс  Қазақстан 

облысы 

қазақтарының отбасылық 

тұрмысындағы 

магиялық 

Магия 


представление 

в 

традиционной семейной 

обрядности 

у 

казахов ВКО Magic  and  magical 

ideas  in  traditional 

family  rites  among 

Kazakhs  of  the  East 

Kazakhstan 

АЭ-42 


Сарсамбекова Арна 

Сапаргалиевна, 

07.00.07- 

Этнология. 

Тарих 

ғылымдарының кандидаты 

түсініктері 

Қазақ тобы 

 

6.

  

Абиев Еркебулан 

Муратович 

Қазіргі 


Қазақстандағы 

этносаралық 

қарым-қатынастар 

және  ақпараттық 

қауіпсіздік 

мәселесі 

Межэтнические 

отношение 

и 

проблемы информационной 

безопасности 

в 

современном Казахстане  

Interethnic relations 

and information 

preservation problems 

in modern Kazakhstan 

 

АЭ-41 Артықбаев Жамбыл 

Омарұлы 


07.00.07- 

Этнология. 

Тарих 

ғылымдарының докторы 

7.

  

Алматов Ғайнолла 

Алмасбекұлы 

ХҮІІІ  ғасырдың 

аяғы 

мен 


ХХ 

ғасырдың 

басындағы 

Сыр 


ӛңірінің  ишандар 

мен  пірлер  және 

олардың 

ағартушылық 

қызметі 

Роль 


присырдаринских 

ишанов 


в 

религиозно-

деятельности 

в 

конце  ХҮІІІ  в.-в конце 

ХХ 


в. 

Сырдарий 

The  Role  of  ishans  of 

theSyrdarya 

in 

thereligiousactivitiesat the 

end 


ofHҮІІІcentury-at  the 

end of the XX century 

ofSyrdarya 

АЭ-41 


Ибадуллаева Злиха 

Ӛмірбекқызы, 

07.00.07- 

Этнология. 

Тарих 

ғылымдарының кандидаты 

8.

  

Аяпова Диана 

Болатовна 

Қазақ  халқының 

дәстүрлі шаш қою 

мәдениеті 

Культура  волос  в 

традициях 

казахского народа 

The  culture  of  hair  of 

the  traditional  Kazakh 

nation 


АЭ-41 

Артықбаев Жамбыл 

Омарұлы 

07.00.07- 

Этнология. 

Тарих 


ғылымдарының 

докторы 


9.

 

 Бейсенбина 

Бахытгуль Зекеновна 

Қазақ  халқының 

ұлттық 


құндылықтарын 

қазіргі 


заманға 

лайықтап 

жаңғырту 

жолдары  

Пути трансформации 

национальных 

ценностей 

казахского народа 

The 

way 


of 

transformation 

of 

national  values  of  the  Kazakh nation 

АЭ-41 


Үмітқалиев Ұлан 

Үмітқалиевич, 

07.00.06-Археология 

Тарих 


ғылымдарының 

кандидаты 

10.

 

 Еедигеева Айзада 

Хасенқызы 

Мұхамбет-Салық 

Бабажановтың 

еңбектеріндегі 

қазақ 


этнографиясы 

Казахская 

этнография  в  трудах 

Мухамбет-Салык 

Бабажанова 

The 


Kazakh 

ethnography  in  the 

work  of  Muhambet  – 

Salyk Babazhan  

АЭ-41 

Сарсембина Құралай Қуандыққызы, 07.00.02 

Отан тарихы. 

Тарих 

ғылымдарының кандидаты 

11.


 

 

Ешім Елнұр Омарұлы  Қазақ халқындағы неке  және  оның 

Брак  и  его  формы  у 

казахов 

Marriage and its forms 

among Kazakhs 

АЭ-41 


Кабулдиноа 

Зиябек 


Ермуханович 

түрлері 

07.00.07- 

Этнология. 

Тарих 


ғылымдарының 

докторы 


12.

 

 Камбаров Ерлан 

Максутулы 

Қазақ  халқының 

саятшылық  ӛнері: 

зерттеу 

және 


сақтау мәселелері 

Искусство 

охоты 

ловчими  птицами  у казахов: 

исследование 

и 

проблемы сохранения 

The 


artof 

huntingwithbirds  prey 

ofKazakhs: 

research 

and 

conservationissues АЭ-41 

Сакенов 


Сергазы 

Кайырбекович, 

Аға оқытушы 

13.


 

 

Нұрболатұлы Еділ  Тасмола 

археологиялық 

мәдениетінің 

әскери 


қару-

жарақтары  және 

ат әбзелдері 

Оружие,  воинское  и 

конское  снаряжение 

племѐн 


Тасмолинской 

археологической 

культуры 

The weapons,  military 

eguipment  and  horse 

tribes  of  Tasmolyan 

archaeological culture 

АЭ-41 


Сакенов 

Сергазы 


Кайырбекович, 

Аға оқытушы 

14.

 

 Сейдулла Нұрлыбек 

Талғатұлы 

Қазақ халқындағы 

жүзге 


кірмейтін 

субэтникалық 

топтар: 

тарихи-


этнографиялық 

зерттеу 


Рода  не  входящие  в 

джузы 


казахского 

народа: 


историко-

этнографические 

исследования 

The clan whichare not 

included 

inzhuzesKazakh 

people:  historical  and 

ethnographicresearch 

АЭ-41 

Ибадуллаева Злиха Ӛмірбекқызы, 

07.00.07- 

Этнология. 

Тарих 


ғылымдарының 

кандидаты 

15.

 

 Сериков Кенжебек 

Серикович 

Шілікті сақ патша 

обалары 


Элитарные  сакские 

памятники Шиликти 

The  elitary  of  Saks 

monuments in Shilikty 

АЭ-41 

Үмітқалиев Ұлан Үмітқалиевич, 

07.00.06-Археология 

Тарих 

ғылымдарының кандидаты 

16.


 

 

Тӛлешов Абзал Мұқтарұлы 

Қазақ  халқының 

отбасы 

тұрмысындағы діни дәстүрлер 

Религиозные 

традиции  в  быту  и 

семье    Казахского 

народа  

Тhe 


traditional 

religions  of  Kazakh 

family  

АЭ-41 


Сарсембина Құралай 

Қуандыққызы, 07.00.02 

Отан тарихы. 

Тарих 


ғылымдарының 

кандидаты 

17.

 

 Құдайқұл Феруза 

Әлжанқызы 

Ортағасыр 

дәуіріндегі  Арыс 

ӛзені  бойындағы 

қалалық 


мәдениеттердің 

дамуы 


мен 

генезисі 

Генезис 

и 

этапы развития  городской 

культуры  бассейна 

рек  Арыс  в  эпоху 

средневековья 

Genesis 

and 


development  stage  of 

urban  culture  of  Arys 

river  basin  in  the 

Middle Ages 

АЭ-41 

Сакенов 


Сергазы 

Кайырбекович, 

Аға оқытушы 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Қосымша_______53__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 Тарих факультеті Қазақстан  тарихы кафедрасы бойынша  

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В020300-Тарих» күндізгі бӛлім 

 

№  

Студенттің толық  

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Аймаханов Мағжан 

Нуржигитович 

«1931-33  жылдарындағы 

ашаршылық  

 

салдарымен  күрес:  тарихы мен кӛлеңкелі беттері» 

«Борьба с последствиями 

голода 1931-33 годов:  

 

история и трагические страницы»  

«Fight against 

consequences of hunger 

of 1931-33:  

 

history and tragic pages» 

Т-41 


Бекмағанбетов Ӛмірбай 

Жолдыбекович 

 

тарих  ғылымдарының кандидаты, доцент 

Бейсенбаев Ержан 

Базарбайұлы 

«Тәуелсіз 

Қазақстанның 

саяси  құқықтық  актілері  – 

тарихи дереккӛздері» 

«Политико-правовые 

законодательные 

акты 

независимого  Казахстана как 

исторический 

источник» 

«Political  and  legal  acts 

of 

independent Kazakhstan  as  historical 

source» 


Т-41 

Мұсағалиева  Арайлым 

Сабитқызы,  

тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор 

Елтай Ақтан Бағдатұлы «Қазақтардың 

этногенезі:  

тарихи талдау» 

«Этногенез 

казахов:  

исторический анализ»  

 

«Ethnogenesis  of  the 

Kazakhs:  -  historical 

analysis»  

Т-41 


Искакова Кульзира 

Идрисовна философия 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор 

Карабалина Айгуль 

Кенесбаевна 

«Ислам  дінінің  қазақтың 

далалық  ӛңіріне  таралуы» 

(М.Ж.Кӛпейұлы 

шығармалары бойынша) 

«Распространение  ислама 

в 

степных районах 

казахов»  

(на  основе  сочинений 

М.Ж.Копейулы) 

«Briging  of  the  Islamic 

religion 

in 

Kazakh 


steppes» 

(composition 

by M.ZH.Kopeiuiy) 

Т-41 


Сейтказина 

Құралай 


Отаубаевна 

тарих  ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Караман Алмат 

Алтынбайулы 

«С.Ж.Асфендияровтың 

ғылыми – шығармашылық 

мұрасы» 

«Научное 

наследие 

С.Ж.Асфендиярова» 

«Scientific heritage of 

S.Zh. Asfendiyarov» 

Т-41 

Малыбаева Бану 

Сакеновна 

тарих  ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Муканова Гульзифа 

Нагашыбаевна 

«Жұмабек 

Тәшеневтің 

өмірі  мен    қоғамдық  - 

саяси 


қызметі: 

жаңа 


«Жизнь и общественно – 

политическая 

деятельность       

«Life and socio - 

political activity of 

Jumabek Tashenev: new 

Т-41 

Искакова Кульзира Идрисовна  

философия пайымдаулар 

 

мен көзқарастар» 

 

Жумабека Ташенева: новые походы и 

взгляды»  

approaches and 

perspectives» 

ғылымдарының 

кандидаты, профессор Мухтарбекқызы Әсем 

«Түркі тарихының 

мәселелері Шоқан 

Уәлихановтың 

еңбектерінде» 

«Проблемы тюркской 

истории в трудах Чокана 

Валиханова» 

«Problems of Turkic 

history in Chokan 

Valikhanov's works» 

Т-41  Кушенова Ғанижамал 

Иманқызы 

т.ғ.к.,доцент 

Нуролланова Салтанат 

Марзабековна 

«Қазақстандағы 

әлеуметтік-экономикалық 

ӛзгерістер 

және 


оның 

салдары (ХХғ. 20-30жж.)» 

«Социально-

экономическое  изменение 

в 

Казахстане и 

его 


последствия (20-30 гг. ХХ 

в.)» 


«Socio-economic 

changes 


of 

the 


Kazakhstan 

and 


its 

consequences 

(XX 

century  in  the  20-30 years)» 

Т-41 


Екібаев 

Рүстем 


Жақсыбекұлы 

т.ғ.к доцент 

Нұрпанова Жадыра 

Қосымжанқызы 

«Қазақстанның  қоғамдық 

саяси 


ӛміріндегі 

әйелдердің орны» 

«Участие 

женщин 


в 

общественно- 

политической 

жизни 


Казахстана» 

«Participation of women 

in public political life of 

Kazakhstan» 

Т-41 

Мусабалина  Гульнара Толевгазиновна 

тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор 

10 


Ракишев 

Рахметолла 

Тулемисулы 

Қазақстан 

Республикасының  Қарулы 

Күштерінің қалыптасуы 

«История  становления  и 

развития 

Вооруженных 

Сил 


Республики 

Казахстан»   

«The  history  of  the 

formation 

and 

development of 

the 


Armed  Forces  in  the 

Republic 

of 

Kazakhstan» Т-41 

Ибраева Ақмарал 

Госмановна   

тарих ғылымдарының 

докторы,профессор 

11 


Рахман 

Райымбек 

Айхынбекұлы 

«1916  жылғы  ұлт-азаттық 

кӛтеріліс  және  Әбдіғапар 

хандығы» 

«Национально-

освободительное 

движение  1916  года  и 

ханство Абдугапар» 

«National liberation 

movement of 1916 and 

Abdugapar‘s khanate» 

Т-41 


Ибраева Ақмарал 

Госмановна   

тарих ғылымдарының 

докторы,профессор 

12 

Рахымбаева Айжан 

Бауыржанқызы 

«Қазақстанның  1970  және 

1999 


ж.ж 

санақ 


аралығындағы 

татар 


диаспорасы» 

«Татарская 

диаспора 

Казахстана 

в 

период 


между  переписью  1970  и 

1999гг.. » 

«Tatar 

diaspora in 

Kazakhstan 

in 

the 


period 

between 


the 

censuses  of  1970  and 

1999.» 

Т-41 


Жаркенова 

Айгүл 


Маликовна 

тарих  ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

13 


Саркин 

Дархан 


Амиржанович 

«Садуақас 

Ғылманидың 

ӛмірі  мен  шығармашылық 

мұрасы» 

 

«Жизнь и 

творческое  

наследие 

Садуакаса 

Гылмани» 

«Life 


and 

creative 

heritage  of  Saduakas 

Gylmani» 

Т-41 

Дүкенбаева Задаш 

Оразғалиевна 

тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор 

14 

Турсынова Лола 

Турсыновна 

«Қазақстандағы  тың  және 

тыңайған  жерлерді  игеру 

тарихының тарихнамасы» 

«Историография  истории 

целинных  и  залежных 

земель в Казахстане» 

«Historiography 

of 


history 

virgin 


and 

laylands in Kazakhstan» 

Т-41 

Мұсағалиева Арайлым  Сабитовна  

тарих  ғылымдарының  

 

 докторы,профессор  

15 


Шонаева 

Молдир 


Кайратовна 

«А.Ж  әл-Машанидің  ӛмірі 

және 

шығармашылық мұрасы» 

«Жизнь 


и 

творческое  

наследие 

А.Ж. 


аль-

Машани» 


«Life 

and 


creative 

heritage 

A.Zh. 

Al-


Mashani» 

Т-41 


Дүкенбаева 

Задаш 


Оразғалиевна 

тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор 

16 


Қуандықов 

Серғазы 


Шамшидинұлы 

«Түрік қағанатының кӛрші 

елдермен  дипломатиялық 

қатынастары» 

(VI 

ғ. 


ортасы – VIII ғ. басы) 

« Дипломатическое 

отношение Тюркского 

каганата с соседними 

государствами  (вторая 

половина VI-начало VIII 

вв.) 

«Diplomatic relations with the Turkic 

khaganate neighboring 

states.» 

(The II half – the 

beginning of VI in – 

VIII in) 

Т-41 

Садықов 


Тілеген 

Садыкович 

тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор Кабылбекова Ботагоз 

Талгатовна 

«ХІХ  –  ХХ  ғғ.  Ақмола 

уездінің  денсаулық  сақтау 

тарихы» 

«История 

здравоохранения 

в 

Акмолинском  уезде  в конце  ХІХ  –  начало  ХХ 

вв.» 


«Health  care  history  in 

the  Akmolinsky  district 

at  the  end  of  ХІХ  –  the 

XX centuries.» 

И-42 

Рахимбекова Ажар 

Кабдоловна 

 тарих  ғылымдарының 

кандидаты,доцент 

Кайыржанов Алтынбек 

Арманович 

«Қазақстандағы 

ауылшаруашылықтың 

жаңа 

экономикалық жағдайы» (1991-2011 жж.) 

«Сельское 

хозяйство 

Казахстана 

в 

новых 


экономических  условиях 

(1991-2011 гг.)» 

«Agriculture 

of 


Kazakhstan 

in 


new 

economic 

conditions 

(1991-2011)» 

И-42 

Садвокасова Закиш 

Тулехановна 

 тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор 

Нуранова Диана 

Ерлановна 

«Қазақстан 

кинематографиясының 

тарихы» 

«История 

кинематографии 

Казахстана» 

«History of 

Kazakhstan’scinematogr

aphy»

 

И-42 Ковальская 

Светлана 

Ивановна 

тарих  ғылымдарының 

докторы,профессор 

Шаймуханова Дидар 

Сериковна 

«Ұлы  Отан  соғысының 

Қазақстандағы  балалары: 

тарихи талдау.» 

 

«Дети Великой 

Отечественной 

войны 

Казахстана:  исторический анализ.» 

 

«Children  of  the  Great Patriotic 

War 


of 

Kazakhstan`s:  historical 

analysis.» 

 

И-42 Рахимбекова 

Ажар 


Кабдоловна 

 тарих  ғылымдарының 

кандидаты,доцент 

Шаймұрат Гүлдана 

Думанқызы 

«Меккеге қазақтардың 

қажылыққа бару тарихы 

(19 ғасырдың екінші 

жартысы – 20 ғасырдың 

басы)» 

«История  паломничества казахов  в  Мекку  (вторая 

половина  19  –  начало  20 

вв.)» 

«History Kazakhs 

pilgrimage  to  Mecca 

(the  second  half  of  the 

19th  and  early  20th 

centuries)» 

И-42 


Джампейсова 

Жанар 


Махметовна, 

тарих  ғылымдарының 

кандидаты,доцент 

1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет