Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет4/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

 

 

Мамандық:«5В060100 - Математика» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Диплом қорғаушының аты-жӛні (толық) 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми 

жетекшінің аты-

жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Жамахова Салтанат 

Ғалымжанқызы 

Мектептегі 

кейбір 


математикалық 

түсініктемелердің 

тарихи мағлұматтары 

 

 История  некоторых 

математических 

понятий  в  курсе 

школьной 

математики. 

History 


of 

some 


mathematical 

concepts  in  school 

mathematics course. 

М-41қ 


Исина Н.К., 

ф-м.ғ., кандидаты 

Файзулла  Ақерке 

Талғатқызы 

Интегралдық 

теңдеуді  шешудің  әр 

түрлі әдістері 

Интегральные 

уравнения  и  разные 

способы 


его 

решения  

Integral 

equations 

and  different  ways  of 

its solution 

М-41қ 

Базарбеков А.Б., ф-м.ғ., 

кандидаты, 

доцент 

 Суранчиева 

Таңшолпан 

Адилханқызы 

Сығып бейнелеу әдісі 

және 

оның 


қолданулары 

Метод 


последовательных 

приближений и  его 

применение 

The 


method 

of 


successive 

approximations 

and 

its application М-41қ 

Базарбеков А.Б., 

ф-м.ғ., 

кандидаты, 

доцент 

 

  

 

Мамандық:«5В070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Диплом қорғаушының аты-жӛні (толық) 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

  

Тобы 


Ғылыми 

жетекшінің аты-

жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

 

Малибаев  Асылбек  

Абаевич   

Ортогональ 

түрлендірулерді 

бейнелерді сығу 

есептерінде 

қолданылуы 

 

  

 

Применение ортогональных 

преобразований в 

задачах сжатия 

изображений 

Application of 

orthogonal 

transforms in 

problems of image 

compression 

МКМ-41 


Муканов Ж.Б., 

РhD  доктор,  аға 

оқытушы 

Тастан  Нуршат 

Шамдаулетқызы 

Кӛп ӛлшемді 

статистикалық 

әдістер 

 

  

 

Многомерные статистические 

методы 


Multivariate 

statistical methods 

МКМ-41 

Сүгірбаева Ж.Т., ф-м.ғ., 

кандидаты, 

доцент м.а 

 Жұмағұлов  

Қанат 


Азатұлы 

 

Шредингера-Максвелланың 

теңдеулерінің 

солитондық 

шешімдері 

Солитонные 

решения  уравнения 

Шредингера-

Максвелла 

Maxwell  Bolch 

eguation 

МКМ-41 

Есмаханова К.Р., ф-м.ғ., кандидаты 

доцент м.а. 

Юсупов 


 Асхат 

Насиболтұлы 

 

Хаар  вейвлеті  және оның қолданулары 

Вейвлет Хаара и его 

применения 

Haar  wavelet  and  its 

application 

МКМ-41 


Бокаев Н.А., 

ф.-м.ғ.  докторы, 

профессор 

 

  

 

  

 

Қосымша______6__  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

Ақпараттық технологиялар» факультеті «Теориялық информатика» кафедрасы бойынша 

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы 

Мамандықтар: «5В060200 - Информатика» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттіңтолық аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Куатбаева Мӛлдір Ерғазықызы 

Тиімді сабақ кестесін 

жасайтын веб 

қолданбасын әзірлеу 

Разработка веб-

приложения для 

генерации 

оптимального 

расписания 

Developing the web 

application for 

creating an optimal 

timetabel 

В4-60200-01  Алтынбек Серік 

Атақонысұлы, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, PhD доктор 

Кушеков Манас Ерубайулы 

Интеллектуалды 

оқуды басқару 

жүйелердің сапасын 

бағалау жүйесін 

жасау 


Разработка системы 

оценки качества 

интеллектуальных 

систем управления 

обучением (LMS) 

Developing a system 

of assessing the 

quality of intelligent 

the learning 

management systems 

(LMS) 

В4-60200-01  Кинтонова Алия Жексембаевна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

Молдашев Фархат Муратович 

«Тілдер және 

автоматтар 

теориясы» пәні 

бойынша 

мультимедиалық 

электронды 

оқулықты әзірлеу 

Разработка 

мультимедийного 

электронного 

учебника по 

дисциплине «Тілдер 

және автоматтар 

теориясы» 

Development of 

multimedia electronic 

textbook on the 

discipline ―Theory of 

languages and 

automatic machines‖ 

В4-60200-01  Сагадиева Арай 

Канатбеккызы, аға оқытушы

теориялық информатика 

кафедрасы 

Мұқатай Гүлзира Жандосқызы 

Бұлдыр логикаға 

негізделген 

компьютер желісінің 

ақпараттық 

қауіпсіздігін басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

управления 

информационной 

безопасностью 

компьютерной сети 

на основе нечеткой 

Development of 

information security 

management system 

based on fuzzy logic 

for computer network 

В4-60200-01  Аскарова Сандугаш 

Аскаровна, аға оқытушы, 

теориялық информатика 

кафедрасы логики 

Нұриден Бекзат Сағатқызы 

Криптологиялық 

жүйелер бойынша 

мультимедиалық 

оқыту бағдарламасы 

Мультимедийная 

обучающая 

программа по 

криптографическим 

системам 

The multimedia 

training program for 

cryptographic 

systems 


В4-60200-01  Ниязова Розамгуль 

Сериковна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

Нұртазина Ардақ Темірбекқызы 

Электронды оқу 

басылымдарының  

сапасын бағалау 

жүйесін жасау 

 

Разработка системы оценки качества 

интеллектуальных 

электронных 

учебных изданий. 

Development of 

quality assessment 

system for intellectual  

electronic textbooks. 

В4-60200-01  Кинтонова Алия 

Жексембаевна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

Омербекова Гүлнұр Ниязбекқызы 

Қазақ тіліндегі 

мәтіннен күрделі  

сӛздерді анықтаудың 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка  

автоматизированной 

системы 

определения 

сложных слов в  

тексте на казахском 

языке 

The development of automated systemof 

determination of 

compound words in 

the text of the Kazakh 

language 

В4-60200-01  Андасова Баккайша 

Заманбековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, п.ғ.к. 

Сабыров Талғат Сабырұлы 

Электронды 

оқулықтар 

генераторының 

порталын әзірлеу 

Разработка портала 

генератора 

электронных 

учебников 

Developing the portal 

of electronic textbook 

generator 

В4-60200-01  Алтынбек Серік 

Атақонысұлы, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, PhD доктор 

Сариева Меруерт Омарбекқызы 

Ақпаратты 

қорғаудың 

техникалық 

құрылғылары 

бойынша 


анимациалық 

материалдардың 

дерекханасы 

Библиотеки 

анимационных 

материалов по 

техническим 

средствам 

информационной 

безопасности 

The libraries of 

animated materials 

for technical means of 

information security 

В4-60200-01  Ниязова Розамгуль 

Сериковна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

10 

Сейдыханова Мӛлдір Асылханқызы 

Жылжымайтын 

мүлікті тіркеу 

бойынша 


электрондық 

үкіметтің  үлкен 

деректерінің білімдер 

базасын жасау мен 

ӛңдеу 

Разработка и редактирование базы 

знаний электронного 

правительства по 

регистрации 

недвижимости 

Development  and 

editing of electronic 

government question-

answer base for 

property registration 

В4-60200-01  Казиев Галим Зухарнаевич, 

профессор, т.ғ.д. 

11 

Смаилова Айдана Бейнелерді  вейвлет-

Сжатие изображений  Image compression 

В4-60200-01  Муратбеков Мади 


Қалелханқызы 

түрлендіру әдісімен 

сығу 

с помощью вейвлет преобразования 

using wavelet 

transform 

Мусаханович, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, ф.-м.ғ.к. 

12 

Спанова Алима Сятибековна 

Қазақ тіліндегі 

мәтіннен диалект  

және қысқарған 

сӛздерді анықтаудың 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка  

автоматизированной 

системы 


определения 

диалектных и 

сокращенных слов в 

тексте на казахском 

языке 

The development of automated systemof 

determination of 

dialectal words and 

acronyms in the text 

of the Kazakh 

language 

В4-60200-01  Андасова Баккайша 

Заманбековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, п.ғ.к. 

13 

Сұлтанбай Кәмшат Мұқанқызы 

Жер салығы 

бойынша 

электрондық 

үкіметтің үлкен 

деректерінің білімдер 

базасын жасау мен 

ӛңдеу 


Разработка и 

редактирование базы 

знаний электронного 

правительства по 

земельному налогу 

Development and 

editing of electronic 

government question-

answer base for land 

tax 


В4-60200-01  Шәріпбай Алтынбек 

Әмірұлы, профессор, т.ғ.д. 

14 

Темирханова Фариза Утебайкызы 

Web-қосымшаларды 

жүзеге асуы үшін 

Java 


технологияларды 

қолдану 


 

Применение Java-

технологий для 

реализации 

мобильных web-

приложений 

 

Application of Java-technologies for 

realization of mobile 

web applications 

В4-60200-01  Туребаева Рахила 

Даулбековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

15 


Туяқбаева Айдана 

Султанғалиқызы 

Кӛлік салығы 

бойынша 


электрондық 

үкіметтің үлкен 

деректерінің білімдер 

базасын жасау мен 

ӛңдеу 

Разработка и редактирование базы 

знаний электронного 

правительства по 

транспортному 

налогу 

Development and editing of electronic 

government question-

answer big base for 

car tax 


В4-60200-01  Шәріпбай  Алтынбек 

Әмірұлы, профессор, т.ғ.д. 

16 

Қаутай Дина Жылжымайтын  

мүлік салығы 

бойынша 

электрондық 

үкіметтің үлкен 

деректерінің білімдер 

базасын жасау мен 

ӛңдеу 


Разработка и 

редактирование базы 

знаний электронного 

правительства по 

налогу на 

недвижимость 

Development and 

editing of electronic 

government question-

answer big base for 

property tax 

В4-60200-01  Шәріпбай  Алтынбек  

Әмірұлы, профессор, т.ғ.д. 


17 

Құралова Қарлығаш 

Нұржанқызы 

Коммуналдық  

қызмет бойынша 

электрондық 

үкіметтің үлкен 

деректерінің білімдер 

базасын  жасау мен 

ӛңдеу 


Разработка и 

редактирование базы 

знаний электронного 

правительства по 

коммунальным 

услугам 


Development and 

editing of electronic 

government question-

answer base for 

public service 

В4-60200-01  Казиев Галим Зухарнаевич, 

профессор, т.ғ.д. 

18 


Ӛтебаева Айгерим 

Сахтапбергенқызы 

Графикалық 

ақпараттардың 

сығылуының 

фракталды алгоритмі 

және оның 

программалық 

жүзеге асуы 

Алгоритм 

фрактального сжатия 

графической 

информации и его 

программная 

реализация 

Fractal image 

compression 

algorithm for graphic 

information and its 

implementation 

В4-60200-01  Муратбеков Мади 

Мусаханович, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, ф.-м.ғ.к. 

19 

Тоқтыбаева /Бекентай / Еңлік Нұрланқызы 

«Ағылшын тілінің 

оқу орталығының» 

web-ӛкілдігін 

жобалау 

Разработка web-

представительства 

«Учебный центр 

английского языка» 

Development of web-

representation 

"Training Center of 

the English language" 

В4-60200-01  Туребаева Рахила 

Даулбековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

20 


Абаганов Тимур 

Сергалиевич 

«С тілінде 

программалау» 

Мультимедия оқыту 

жүйесі 


Мультимедийная 

обучающая система 

«Программирование 

на С» 


Multimedia learning 

system 


"Programming in C‖ 

В4-60200-02  Кадеркеева Зульфия 

Кенесовна, аға оқытушы, 

теориялық информатика 

кафедрасы 

21 


Абжанова Аяна 

Ардаковна 

Сауда орталығының 

қызметін талдау 

ақпараттық жүйесін 

құрастыру 

Разработка 

информационной 

системы анализа 

деятельности 

торгового центра 

Development of the 

information system 

analysis of trading 

center activity 

В4-60200-02  Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

22 


Аубакирова Айгерим 

Амирхановна 

«Теория языков и 

автоматов» пәні 

бойынша 

мультимедиалы 

электронды 

оқулықты әзірлеу 

Разработка 

мультимедийного  

электронного 

учебника по 

дисциплине «теория 

языков и автоматов» 

Development of 

multimedia electronic 

textbook on the 

discipline ―Theory of 

languages and 

automatic machines‖ 

В4-60200-02  Сагадиева Арай 

Канатбеккызы, аға оқытушы, 

теориялық информатика 

кафедрасы 

23 

Аязова Мақбал Аманкаликызы 

Ғимараттар  

экологиясын смарт- 

технологиялар  

кӛмегімен жақсарту  

концептуалды  

негіздерін кұру 

Разработка 

концептуальных 

основ улучшения 

экологичности 

зданий с помощью 

смарт-технологий 

Developing the 

conceptual basics of 

buildings 

environmental 

improvement via 

smart tehnologies 

В4-60200-02  Шарипов Бахыт Жапарович

профессор, п.ғ.д. 


24 

Джамбакиева Нурия 

Рахматулаевна 

Кафедра құжаттарын 

сақтау жүйесін 

автоматтандыру 

Автоматизация 

системы хранения 

кафедральной 

документации 

The automation of 

cathedral 

documentation`s 

repository 

В4-60200-02  Бекманова Гульмира 

Тылеубердиевна, кафедра 

меңгерушісі, теориялық 

информатика кафедрасы, 

PhD доктор 

25 


Дәуренбеков Бақдәулет 

Әліханұлы 

Программалық 

қамтаманы әзірлеуге 

тапсырыс 

қабылдаудың 

ақпараттық жүйесін 

құру 


Разработка 

информационной 

системы приема 

заказов на 

разработку 

программного 

обеспечения 

Developing an 

information system 

for receiving orders 

for software 

development 

В4-60200-02  Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

26 

Едигеева Мариям Сериковна 

 

Ақпараттық қауіпсіздіктің 

техникалық 

құралдары бойынша 

дидактикалық 

материалды 

визуалдау 

Визуализация 

дидактического 

материала по 

техническим 

средствам 

информационной 

безопасности 

Visualization of 

didactical material on 

technical means of 

information security 

В4-60200-02  Исайнова Алия Насиповна, 

аға оқытушы, Теориялық 

информатика кафедрасы 

27 

Мерхатов Мейрхат Мерхатович 

Ғылыми 


мәліметтерді 

визуалдау пакеттері 

Пакеты 

визуализации научных данных 

Visualization 

packeges of scientific 

data 


В4-60200-02  Оспанова Адеми 

Бекжановна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, м.-ф.ғ.к. 

28 

Нурлыбаева Молдир Алмазовна 

Ғылыми жобаларды 

іске асырудың 

мониторингі 

ақпараттық жүйесін 

құру 


Разработка 

информационной 

системы 

мониторинга 

реализации научных 

проектов 

Development of 

information system of 

scientific projects 

implementation 

monitoring 

В4-60200-02  Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, т.ғ.к. 

29 


Сандыбаев Ерлан 

Мейрамбекович 

Автоматтандырылған 

ақпараттық оқу 

жүйелерінің 

ақпараттық 

қауыпсіздігі 

Информационная 

безопасность 

учебных 


автоматизированных 

информационных 

систем 

The informational security of the 

educational automatic 

information systems 

В4-60200-02  Алтынбек Серік 

Атақонысұлы, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, PhD доктор 

30 


Шатай Сұлтан 

Бауржанұлы 

Графтарды іздеудің 

заманауи 

алгоритмдері 

Современные 

алгоритмы поиска на 

графах 


Modern graph – 

search algorithms 

В4-60200-02  Оспанова Адеми 

Бекжановна, доцент, 

теориялық информатика 

кафедрасы, м.-ф.ғ.к.  

 

 

 

Қосымша______7__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет