Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет35/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 


Әскербек Данара 

Жанарбекқызы 

 

Ағылшын 


тілін 

оқытуда 


тыңдау 

бойынша  лексикалық 

дағдыны 

аутентикалық 

видеоматериалдар 

арқылы 


дамытудың 

ерекшеліктері 

Особенности 

аутентичных 

видеоматериалов для 

развития лексических 

умений аудирования в 

преподавании 

английского языка 

 

Features  of  authentic video 

records 


for 

development 

of 

lexical  abilities  of audition  in  teaching 

English 


ИЯ-

48 


к.п.н.,  доцент    кафедры  теории  и 

практики  иностранных  языков 

ЕНУ 

им. 


Л.Н. 

Гумилева 

Абдыхалыковой 

Акжан 


Мырзакадыровна 

144 


Ратушняк  Татьяна  

Петровна  

Шетел тілдерін 

оқытудағы  сӛйлеу 

ситуациялары 

 

Учебно-речевые ситуации в обучении иностранным 

языкам. 


 

Speech 


oriented 

situations  in    foreign 

language teaching 

ИЯ-


48 

Старший  преподаватель  кафедры 

теории  и  практики  иностранных 

языков  ЕНУ  им.  Л.Н.Гумилева  

Жуматаева Балкия Куматаевна 

145 


Амиржанова  Асем 

Амангельдиновна  

―Уақыт‖  категориясы 

ағылшын 

тілінің 


ғаламдық 

тілдік 


бейнесінің 

кӛрінісі 

ретінде 

Категория  темпоральности 

как 

отражение особой 

картины 


мира 

в 

английском языке The 'time' category as 

specific world 

picture in English   

ИЯ-

48 


Магистр 

кафедры 


теории 

и 

практики  иностранных  языков ЕНУ 

им. 


Л.Н.Гумилева  

Байбатырова 

Айгуль 

Амангельдиевна        Қосымша_______38___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

  

Филология факультеті орыс филология кафедрасы бойынша  

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В011800 - русский язык и литература» күндізгі бӛлім 

 

 

№  

Студенттің толық  

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Керимбекова Феруза  Аскаровна 

В.Белов прозасындағы 

әлем  

 

кӛркем бейнесі Художественная 

картина мира в  

 

прозе В.Белова Artistic picture of 

the world in proseof 

V.Belov 

5В011800  – 

Русский 

язык 


и 

литература 

Нургали 

Кадиша 


Рустембековна  –  д.ф.н., 

профессор 

Кудрявцева Татьяна 

Алексеевна 

Ф.М.Достоевскийдің 

«Қылмыс пен жаза» 

романы 

және 


В.Пьецухтың 

«Жаңа 


мәскеулік  философия» 

шығармасы 

«Преступление 

и 

наказание» Ф.М.Достоевского 

и «Новая московская 

философия» 

В.Пьецуха 

Crime 


and 

Punishment"  written 

by  

F. Dostoyevsky and  "  New  Moscow 

Philosophy"    written 

by V.Petsuh 

5В011800 – 

Русский 

язык и 


литература 

Шарипова 

Г.ульбану 

Айткожановна  –  к.ф.н., 

доцент Канбай Ильяс 

Уалиханович 

ХХ  ғасырдың  кӛркем 

проза-сындағы 

иістің 

есте қалуы (Ә.Нұрпеисовтың 

«Қан  мен  тер»  және 

М.Шолоховтың 

«Тынық 


Дон» 

Память  запаха  в 

художественной 

прозе 


XX 

века 


(«Тихий  Дон»  М. 

Шолохова  и «Кровь 

и 

пот» 


А. 

Нурпеисова) 

«Odor  memory  in 

prose  of  the  XX 

century 

("Quietly 

Flows  the  Don  " 

written by 

M.  Sholokhov  and  " 

Blood  and  Sweat  ") 

5В011800 – 

Русский 


язык и 

литература 

Жапанова 

Маржан 


Еркеновна 

– 

к.ф.н. доцент 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                          Қосымша_______39___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 

Филология факультеті  теориялық және қолданбалы лингвистика кафедрасы бойынша  

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В011800 - Орыс тілі мен әдебиеті» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің толық 

аты-жӛні, қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Ибатулина Камиля Шамильевна   

Қазақстандықтардың тіл 

ой санасында  "отбасы" 

және "отан" 

тұжырымдары. 

 

Концепты "семья" и "родина" в языковом 

сознании казахстанцев 

Concepts of "family" 

and " homeland" in the 

linguistic 

consciousness of 

Kazakhstan people 

РЯЛ-42 


Журавлева Евгения 

Александровна –  

ф.ғ.д.,  профессор 

Жумабекова Айганым Маратовна   

«Қорқыныш» 

концептісінің кӛркем 

әдебиет дискурсындағы 

кӛрінісі 

"Реализация концепта 

"страх" в 

художественном 

дискурсе" 

 

 «The implementation 

of the concept "fear" in 

the fiction" 

 

РЯЛ-42 Нуртазина Марал 

Бекеновна - 

ф.ғ.д., профессор 

романында) 

written 

by 


A. 

Nurpeisov Жанибекова Кунарай 

Орынбасаркызы 

Адамның ішкі дүниесі 

жӛніндегі ой елестерінің 

тілдік  репрезентациясы 

Языковая    

репрезентация 

представлений о 

внутренном мире  

человека 

Linguistic 

representations of ideas 

about the iner  world of 

man 

РЯЛ-42 


Агманова Атиркуль 

Егембердиевна - 

ф.ғ.д., профессор 

Бахтиярқызы Камшат   Саясаткерлердің сӛз сӛйлеуінің 

лингвистикалық 

сипаттамасы (Қазақстан 

газеттер материалы 

негізінде) 

Лингвистическая 

характеристика речи 

политических 

деятелей (на 

материале 

казахстанских газет) 

Linguistic description 

of political figures‘ 

speech (on  the material 

of Kazakhstan 

newspapers) 

РЯЛ-42 

Жунусова Жаныл Ныгызбаевна –  

ф.ғ.д., профессор 

Урикбаева Дарига Аскаровна  

Орыс тілін оқытудың 

инновациалық әістері (5-

7- ші сыныптардың 

материалы негізінде ) 

Инновационные 

методы преподавание 

русского языка 5-7 

класса     

Innovative methods of 

the Russian language 

teaching (on the 

material of the 5-7 

grades ) 

РЯЛ-42 

Асмагамбетова Батима Мирамбаевна - 

п.ғ.к., доцент 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша_______40___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 

 

  

Филология факультеті қытай филологиясы кафедрасы бойынша 

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В021000 –Шетел филологиясы: қытай тілі» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми 

жетекшінің 

толық аты-

жӛні, қызметі, 

жұмыс орны, 

ғылыми 


дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын 


тілінде 

1. 


Абдрахманова 

Аягӛз  


Мурзабекқызы 

Қытай  тіліндегі  идеомалар 

және қолдануы  

Идеомы китайского 

языка 

и 

их использование  

Usage and 

special features 

of idioms in 

Chinese 

language 

 

 

ШФҚ    41 

Дүкен 


Мәсімханұлы, 

ф.ғ.д., 


профессоры, 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының 

меңгерушісі  

2. 


Әбілқасымова  Әйгерім   Қытай тіліндегі неологизмдер  Неологизмы 

Neologims    in  ШФҚ     Абиденқызы Сайдұллақызы 

китайского языка 

Chinese 

language  

41

 

Айнұр,  д.м.а., қытай 

филологиясы 

кафедрасының  

аға 


оқытушысы 

3. 


Бешімбаева 

Гузель 


Русланқызы 

Қытай тілінің мӛлшер сӛздері 

және  олардың  қазақ  тіліндегі 

баламалары 

Счетные 

слова 


китайского  языка  и 

их  альтернативы  в 

казахском языке 

Measure  words 

of 

Chinese 


language 

and 


their 

alternatives  in 

Kazakh 

language  ШФҚ    

41

 Дүкен 

Мәсімханұлы, 

ф.ғ.д., 

профессоры, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

меңгерушісі 

4. 

Джумагазиева Майра 

Батыровна 

Қытай 

тілінде 


астарлы 

сӛздер: 


этно-мәдени 

ерекшеліктері 

Этно-культурные 

особенности 

двусмысленных 

слов  в  китайском 

языке 

Ethno-cultural characteristics 

of 


ambiguous 

words 


in 

Chinese 


language 

ШФҚ    


41

 

Абиденқызы Айнұр,  д.м.а., 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының  

аға 

оқытушысы 5. 

Ислам 


Мәдина 

Ескендірқызы 

Қытай  тіліндегі  сан  есімді 

тіркестердің  грамматикалық 

ерекшеліктері  

Грамматические 

особенности 

фразеологизмов  с 

именами 

числительными 

в 

китайском языке Grammatical 

features 

of 

idioms 


with 

numerals 

in 

Chinese 


language 

ШФҚ    


41

 

Дүкен Мәсімханұлы, 

ф.ғ.д., 


профессоры, 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының 

меңгерушісі 

6. 


Кисенбаева Гулсара 

Наурызовна 

 

Қытай тіліндегі 

«着,了,过»


кӛмекші 

сӛздерінің қолдану 

Особенности 

использования 

вспомогательных 

слов


«着,了,过»

 в 


китайском языке 

Features of use 

the auxiliary 

words


«着,了,

» in Chinese 

language  

ШФҚ    

41

 Абиденқызы 

Айнұр, д.м.а., 

қытай 

филологиясы кафедрасының  

ерекшеліктері

 

 аға 

оқытушысы 

7. 

Қалауова Әсел 

Жамбылқызы 

Ағылшын 

тіліндегі 

қысқарған  сӛздердің  қытай 

тіліндегі баламалары 

Эквалиенты 

укороченных 

английских  слов  на  

китайского языке 

Ekvalient of the 

truncated 

English  words 

in Chinese  

ШФҚ    

41

 Дүкен 

Мәсімханұлы, 

ф.ғ.д., 

профессоры, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

меңгерушісі 

8. 

Қуанышқан Малика 

Медғатқызы 

Қытай тіліндегі "的,地,得‖ 

кӛмекші 


сӛздерінің 

қолданысы 

мен 

айырмашылықтары. Применение 

и 

отличие  предлогов ―的,地,得‖ 

в 

китайском  языке.   

Application and 

difference of 

prepositions 

"的,地,得‖ 

in Chinese 

language. 

 

ШФҚ    41

 

Абиденқызы Айнұр,  д.м.а., 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының  

аға 

оқытушысы 9. 

Мамышева 

Асемгуль 

Тлеужановна 

Қытай  жазбаларының  даму 

тарихы 


История  развития 

китайской 

письменности  

History 


and 

development  of 

Chinese writing 

ШФҚ    


41

 

Дүкен Мәсімханұлы, 

ф.ғ.д., 


профессоры, 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының 

меңгерушісі 

10.  Рахимова 

Дина 

Бейбитовна  Қытай 

тілі 


сабағында 

ғаламтор 

ресурстарын 

пайдалану мүмкіндіктері 

Возможности 

использования 

интернет  ресурсов 

на 


уроках 

китайского языка  

The 

possibilities  of using 

internet 

resources 

in 


Chinese lessons 

ШФҚ    


41

 

Абиденқызы Айнұр,  д.м.а., 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының  

аға 


оқытушысы 

11.  Тұрысбек 

Жанерке 

Ермекқалиқызы 

Шетел тілін үйретудің 

ерекше формалары мен 

тәсілдері (Қытай тілін үйрету 

үлгісінде) 

 

 

 Нестандартные 

формы  и  приемы 

обучения 

иностранному 

языку  (на  приеме 

китайского языка)  

Non-standard 

forms 


and 

methods 


of 

teaching 

foreign 


language 

(On 


an  example  of 

the 


Chinese 

language) 

 

ШФҚ    


41

 

Дүкен Мәсімханұлы, 

ф.ғ.д., 


профессоры, 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының 

меңгерушісі 

12.  Абельдинова 

Алина 

Талгатовна Қытай  тіліндегі лексикалық 

әдістердің бейнелілік 

мүмкіндіктері                    

Выразительные 

возможности 

лексических 

средств  китайского 

языка 


 

The expressive 

possibilities of 

lexical means 

in Chinese 

language 

 

ИФК 


42 

Шалдарбекова 

Амина 

Болатовна, қытай 

филологиясы 

кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

13.  Бутабаева 

Алуа 

Кыдыраликызы Вербалды 

емес 


қарым- 

қатынас  құралының  орыс, 

қазақ  және  қытай  тіліндегі 

ерекшеліктері 

 

Особенности русских,  казахских 

и 

китайских средств 

невербального 

общения.  

 

Features ofRussian, 

Kazakhand 

Chinesemeans 

of 


nonverbalcom

munication. 

 

ИФК 


42

 

Биримкулова Гульнара 

Усербаевна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

14.  Гизуева 

Зарина 

Абдулхамитовна Қазіргі 

қытай 


әдебиеті 

аудармасының 

ерекшеліктерімен 

қиындықтары 

Особенности 

и 

трудности перевода современной 

китайской 

литературы. 

Features 

and 

difficulties of 

translation 

of 

modern 


Chinese 

ИФК 


42

 

Шалдарбекова Амина 

Болатовна, 

қытай 

филологиясы literature 

кафедрасының 

аға 

оқытушысы 15.  Мырзагалиева  Жанерке 

Кенжебаевна  

Қазіргі  қытай  тіліне  шет 

тілдерден енген кірме сӛздер 

Иностранные 

заимствования в 

современном 

китайском языке  

 

Foreign 


borrowings  in 

the 


modern 

Chinese 


language 

ИФК 


42

 

Шалдарбекова Амина 

Болатовна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

16.  Кошкаров 

Ерден 

Жержисович Лингвомәдениеттанудағы 

тыйым сӛздерді (табу) қытай, 

орыс және қазақ тілдерінде 

салыстыру. 

 

 

Сопоставительный анализ в 

лингвокультуролог

ии запретных слов 

(табу) в китайском, 

русском и 

казахском языках.  

 

Comparative analysisofcultur

al 


linguisticsforbi

dden 


words(taboo) 

inChinese,Russ

ianand Kazakh 

languages.

 

 

ИФК 42

 

Биримкулова Гульнара 

Усербаевна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

17.  Пак Юлия Алексеевна 

Қытай 

және 


орыс 

тілдеріндегі 

түр-түсті, 

жануарлар 

мағынасын 

білдіретін 

фразеологиялық 

бірліктер.  

 

Фразеологические единицы 

 

с цветообозначением 

и 

зоонимом в 

китайском, 

казахском 

и 

русском языках   

Phraseological 

unitswithcolor 

termsandnames 

of 

animalsin theChinese  and 

Russian 


 

ИФК 


42

 

Биримкулова Гульнара 

Усербаевна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

18.  Рогозина 

Елена  Қытай тілінде сӛйлеуге 

Аудиовизуальный 

Audiovisual 

ИФК 


Шалдарбекова 

Олеговна 

аудиовизуалды оқыту әдісін 

қолдану 

 

метод обучения 

говорению 

на 

китайском языке 

 

teaching method of 

speaking in 

Chinese 

language 

 

 

42 

Амина 


Болатовна, 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының 

аға 

оқытушысы 19.  Сеитова 

Айдана 


Ерланкызы 

Қытай  жазушысы    Ван 

Мэнның 

 

кӛркем шығармашылығының 

ерекшеліктері. 

 

Особенности художественных 

произведений 

китайского 

писателяВан Мэн. 

 

Featuresof Chineseliterary 

Wang 


Mengworks  

 

ИФК 42

 

Биримкулова Гульнара 

Усербаевна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

20.  Цошко 

Юлия 

Витальевна Ғылыми-техникалық 

аударманың 

ерекшеліктері 

 

Особенности научно-

технического 

перевода 

 

The peculiarities of 

scientific-

technical 

translation 

 

ИФК 


42

 

Шалдарбекова Амина 

Болатовна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

21.  Сәрсенбаева 

Әлия 

Маратқызы 20  ғасыр  кезеңіндегі  жаңа 

қытай 


әдебиетінің 

даму 


кезеңдері 

және 


оның 

жетістіктері 

Развитие 

и 

достижения  новой китайской 

литературы  в  20 

веке  

Development and 

achievements 

of 

the 


new 

Chinese 


literature  of  the 

20century 

ИФК 

42

 Биримкулова 

Гульнара 

Усербаевна, 

қытай 


филологиясы 

кафедрасының 

аға 

оқытушысы 22.  Уразалина 

Инкар 


Булатовна  

Қытай  және  орыс  тіліндегі 

мӛлшерлі 

сӛздердің 

сӛз 

тіркесіндегі мағыналық  

құрылымы.  

 

Структура семантики 

словосочетаний  со 

счетными  словами 

на 


китайском, 

русском 


и 

казахском языках.  

 

The structure of thesemanticsof 

phrasesinwhale

and steamlanguage  

ИФК 


42

 

Биримкулова Гульнара 

Усербаевна, 

қытай 

филологиясы кафедрасының 

аға 


оқытушысы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет