Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет28/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   65

 

 

                                                                                                                                                         Қосымша_______30__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

Сәулет – құрылыс факультеті «Геодезия және картография» кафедрасы бойынша бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандық: «5В071100 – Геодезия және картография» күндізгі бӛлім 

 

 

№  

Студенттің толық  

аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Абдулманова Сауле Акылбаевна 

«Триумф Астана» құрылысың 

геодезиялық жұмыстарымен 

қамтамасыздандыруы. 

Обеспечение 

геодезическими 

работами строительства 

, на примере «Триумф 

Астана» 

Geodesical works 

of construction, for 

example 


«ТриумфАстана». 

ГК – 42  

Игильманов 

Амангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Айткожина Азамат 

Талгатович 

Тұрғын үйдің құрылысындағы 

геодезиялық жұмыс «Жастар-2» 

Геодезические работы 

при строительстве 

жилого комплекса 

«Жастар – 2» 

The geodetical 

works of 

construction, for 

example residential 

complex «Жастар - 

2». 

ГК – 42  Игильманов Жангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор, 

Л .Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

Аккалиева Сания Аскаровна 

Экспо-2017-ге арналған 

туристтік картаны жобалау. 

Создание электронной 

карты Казахстана для 

Экспо-2017 

Creation  

electronical maps 

Kazakhstan for 

EXPO 2017. 

ГК – 42  

Игильманов 

Амангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Андрюхина Юлия Николаевна 

Қазақстан Республикасында 

қолданылатын инженерлік-

геодезиялық ізденістер мен 

картографиялық материалдарды 

автоматтандырылған ӛңдеу. 

Автоматизированная 

обработка инженерно-

геодезических 

изыскании и 

картографического 

материала примененная 

в РК 

Automation processing of 

engineering –

geodesy 

exploration and 

cartography 

materials which 

used in the 

Republic of 

Kazakhstan. 

ГК – 42  

Кусаинова Гульнар 

Досханаевна 

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ Байбулатова Кунсулу Муратовна 

ҚР қауіпсіздік 

қамтамасыыздандыру жүйесінде 

ГАЖ қызметін қолдану. 

Применение ГИС в 

обл.обеспечения 

безопаст. РК 

Application of GIS 

system for security 

of Kazakhstan 

ГК – 42  

Маусымбеков Ерлан 

Жакенович аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

Баланбаев Даулет Шалабаевич 

Тұрғын үйдің құрылысындағы 

геодезиялық жұмыс «Жастар-4» 

Геодезические работы 

при строительстве 

жилого комплекса 

«Жастар-4» 

Geodesical works 

of construction, for 

example residential 

complex «Жастар-

4». 


ГК – 42  

Игильманов Жангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор, 

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Жартай Гауһар 

Жомартқызы 

Астана қ.Иманов- Брусиловский 

к. Орналасқан монолитті 

темірбетоннан салынатын 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства при 

The geodetic 

support in the 

construction of 

ГК – 42  

Нуржумин Ерик 

Кабдулханович т.ғ.к., 


тұрғын үй құрылысын 

геодезиялық 

қамтамасыздандыруы. 

возведении жилого 

здания из монолитного 

железобетона в 

г.Астана на 

пересечении 

ул.Иманова-

Брусиловского.  

residential 

buildings of 

reinforsed concrete 

in Astana at the 

intersection 

Imanova and 

Brusilov.   

профессор, 

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


Жунаев Шухрат 

Бахтиярович 

Жеке пландық серіктік 

түсірістердітрансформациялау 

кезіндегі геодезиялық жұмыстар. 

Геодезические работы 

при 


трансформировании 

одиночных плановых 

спутниковых снимков. 

Geodetical works  

of transform single 

plane satellite 

photos. 

ГК – 42  

Маусымбеков Ерлан 

Жакенович аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

Жунусова Айнур Баурдановна 

Кӛп қабатты үйлерді 

тұрғызудағы құрылыс-монтажды 

жұмыстарды геодезиялық 

қамтамасыз ету. 

Геодезическое 

обеспечение 

строительно-

монтажных работ 

высотных зданий при 

возведении. 

Geodesing geodetic 

support of 

construction and 

installation work in 

the construction of 

high-rise buildings. 

ГК – 42  

Бабкенова Ләззат 

Темирхановна аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

10  Игит Эмин 

Абдухалыкулы 

ГАЖ технологияларында 

навигациялық карталарды 

жандандыру 

Обновление 

навигационных карт с 

помощью ГИС 

технологий 

Update navigation 

maps using by GIS 

technology 

ГК – 42  

Нуржумин Ерик 

Кабдулханович т.ғ.к., 

профессор, 

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


11  Избасканов Ануар 

Исаулы 


Заманауи құралдарды жасалған 

топографиялық түсіріс. 

Топографическая 

съемка с 

использованием 

современных приборов. 

Surveying territory 

with used modern 

instruments. 

ГК – 42  

Игильманов Жангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор, 

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

12  Кадырбеков Жанат Тұрғын үйдің құрылысындағы 

Геодезические работы 

Geodetical works 

ГК – 42  

Нуржумин Ерик 


Аманбаевич 

геодезиялық жұмыс «Жастар-3».  при строительстве 

жилого комплекса 

«Жастар-3». 

of construction, for 

example residential 

complex «Жастар-

3». 


Кабдулханович т.ғ.к., 

профессор, 

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


13   Карымгазынов 

Мирхат Маратович 

Тақырыптық карта жасауда ГАЖ 

қолдану.  

Применение ГИС для 

создания тематитеских 

карт. 

Used GIS for creation  

ГК – 42  

Бабкенова Ләззат 

Темирхановна аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

14  Кульмаганбетова 

Альмира 


Маратовна 

Ақмола облысының аумағының  

электрондық картаны  

құрастыру. 

Созданиeэлектронной  

карты  на территории 

Акм.обл. 

Creation of an 

electronic map in 

Akmola region. 

ГК – 42  

Бабкенова Ләззат 

Темирхановна аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

15  Кучеренко Денис 

Анатольевич 

ТК «Променад» құрылысында 

геодезиялық бӛлу жұмыстарын 

дайындау және жүргізу. 

Подготовка и 

проведение 

геодезических работ 

при строительстве ЖК 

―Променад‖ 

Preparation and 

execution of the 

geodetic works 

during the 

construction of the 

residential complex 

«Променад». 

ГК – 42  

Кусаинова Гульнар 

Досханаевна 

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


16  Мукатова Каршия 

Сериковна 

Топографиялық карталарды 

жаңарту кезінде жеке пландық 

серіктік суреттерді қолдану. 

Использование 

одиночного плановых 

спутниковых снимков 

при обновлении 

топографических карт. 

Using of single 

plane satellite 

photos for updating 

of topography 

maps. 

ГК – 42  Маусымбеков Ерлан 

Жакенович аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

17  Нургазинов Актлек 

Бекболатович 

Экспо 2017ге арналған туристтік 

картаны ArcGis 10.1 

бағдарламасында жобалау. 

Создание электронной 

туристской карты 

посвяенной ЭКСПО 

2017 в программе 

ArcGis 10.1 

Creation of 

electronical tourist 

maps for EXPO 

2017 in the 

program ArcGis 

10.1. 


ГК – 42  

Бабкенова Ләззат 

Темирхановна аға 

оқытушы, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 


18  Рычкова Дарья 

Николаевна 

Жеке меншік тұрғын үй 

құрылысына Autocad  

бағдарламасында  жобалау. 

Проектирование 

строительства жилого 

частного дома в 

программе AutoCad. 

Engineering of 

construction the 

residential private 

building with 

AutoCad. 

ГК – 42  

Игильманов 

Амангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

19  Сабыров Нариман Мерекеевич 

GPS  ӛлшемдерің дәлдігін 

жоғарылату тәсілдері. 

Методы повышения 

точности GPS 

измерений. 

Method to improve 

the accuracy of 

GPS measurement. 

ГК – 42  

Тӛлеуов Бейбит  

к.т.н., доцен, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

20  Сунгатов Батыр 

Нурланович 

Геодезиялық тәсілдермен 

ӛндірістік ғимараттар мен 

үймереттердің демормациясын 

бақылау. 

Наблюдения за 

деформациями 

промышленных зданий 

и сооружений 

геодезическими 

методами. 

Observation of 

deformation 

industrial 

construction and 

buildings of the  

geodetical 

methods. 

ГК – 42  

Тӛлеуов Бейбит  

к.т.н., доцен, Л .Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ 

21  Толгамбаева 

Таншолпан 

Жанатовна 

Ғимаратпен үймереттің 

деформациясының 

геомониторингісі.  

Геомониторинг 

деформаций зданий и 

сооружений  

Geomonitoring of 

deformations of 

buildings and 

constructions. 

ГК – 42  

Долгоносов Виктор 

Николаевич  

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

22  Хабиев Дастан Талгатович  

ГИС технология арқылы 

ғарыштық суреттерді жаңарту. 

Обработка 

космоснимков с 

использованием 

ГИСтехнологий. 

Processing photos 

with used GIS-

technology. 

ГК – 42  

Долгоносов Виктор 

Николаевич  

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


23  Шадиева Мадина 

Бахтиеровна 

«Времена Года» тұрғын үй 

кешенінің құрылысың жобалау 

кезіндегі геодезиялық 

жұмыстардың жобасы. 

Проект геодезических 

работ пристроительстве 

ЖК ―Времена года‖ 

The geodetic works 

for projection and 

construction  at 

residential complex 

«Временагода». 

ГК – 42  

Долгоносов Виктор 

Николаевич  

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 


24  Юсупов Оруч 

Каримбайулы 

Тахеометрды қолданумен 

жасалған жергілікті жердің 

топографиялық түсірісі. 

Топографическая 

съемка местности с 

применением 

тахеометра. 

Surveying territory 

with used 

taheometr. 

ГК – 42  

Игильманов 

Амангельды 

Абдрахманович 

т.ғ.к., профессор,  

Л .Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Қосымша_______31___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

  

 

Филология факультеті шетел филологиясы кафедрасы бойынша  бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандық: «5B021000 – Шетел филологиясы» күндізгі бӛлім 

 

 № 

 

Студенттің толық  аты-жӛні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Алтынбаева Ақжүрек 

Алтынбайқызы 

Топонимдер 

ұлттық 


ерекшеліктің негізі ретінде 

Топонимы как 

аккумуляторы 

национальной 

идентичности 

Toponyms 

as 

Accumulators of 

National Identity.  

ШФА-

41 


Сабитова Лейля 

Сейтжапаровна 

 доктор PhD, доцент 

кафедры иностранной 

филологии 

 

Сабыржанова Айжан Айдаровна 

ХХ-  ғасыр  ортасындағы 

кӛркем 

әдебиеттегі гендерлік саясаттың рӛлі 

Гендерный аспект в 

художественной 

литературе середины 20 

века 

Gender 


Aspect 

in 


Literary  Fiction  of  the 

20c. 


ШФА-

41 


Сабитова Лейля 

Сейтжапаровна 

 доктор PhD, доцент 

кафедры иностранной 

филологии 

 

Қожахмет Дәулет Бауыржанұлы 

Ағылшын  тіліндегі  кеңістік 

кӛмекші 

сӛздері 


және 

олардың  қазақ  тілдеріне 

аударылуы 

Предлоги пространства 

английского языка и их 

трансформация на 

казахский язык. 

Prepositions of Space in 

the  English  Language 

and 


their 

Transformation 

upon 

the Kazakh Language. ШФА-

41 


Сабитова Лейля 

Сейтжапаровна 

 доктор PhD, доцент 

кафедры иностранной 

филологии 

 

Уахитов Медет Мейрамович 

Эвфемизм  және дисфемизм 

– 

вербалды саясаттың 

құралы 


Эвфемизмы и 

дисфемизмы как 

вербальный 

политический 

Euphemisms 

and 


Disphemisms  as  Verbal 

Polytical Instrument. 

ШФА-

41 


Сабитова Лейля 

Сейтжапаровна 

 доктор PhD, доцент 

кафедры иностранной инструмент 

филологии  

Беспақ Тоғжан Қуанышқызы 

Қазақстан Республикасында  

бейнелік 

мәтіндердің 

әлеуметтік 

ортадағы 

репрезентциясы. 

Елдің 


мемлекет 

болып 


калыптасуындағы 

әлеуметтік 

процестің 

маңыздылығы 

Репрезентация 

визуальных текстов в 

общественном 

пространстве 

РК.Процессы 

социализации 

выступают одним из 

важнейших  

приоритетов в 

строительстве того или 

иного государства. 

Representation 

of 

Visual 


Texts 

in 


Publicistic Environment 

RK. 


Processes 

of 


Socialisation  as  one  of 

the 


most 

Important 

Priorities  in  Prospering 

any State. 

ШФА-

41 


Акжигитова Асель 

Шералиевна 

 доктор PhD, доцент 

кафедры иностранной 

филологии  

Каримхан  Балжан Курбанқызы 

М.О.Ауэзовтың 

―Абай 

жолы‖ 


романының 

театралогиясына 

салыстырмалы зерттеу 

Coпоставительное 

исследование сравнения 

в тетралогии 

М.О.Ауэзова «Путь  

Абая 


Comparative  Analysis 

of 


Similies 

in 


Theatrology 

―Abai‘s 


Way‖ by M.Auezov 

ШФА-


41 

Сарсикеева Гульнар 

Кусаинқызы  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной филологии  

Акимова  Шынар Бауыржанқызы 

М.О.Ауэзовтың 

―Абай 

жолы‖ 


романының 

театралогиясындағы 

пейзаждың бағалық рӛлі 

Оценочная роль пейзажа 

в театрологии 

М.О.Ауэзова «Путь 

Абая» 

Evaluative Role 

of 


Scenery  in  Theatrology 

―Abai‘s 


Way‖ 

by 


M.Auezov 

ШФА-


41 

Сарсикеева Гульнар 

Кусаинқызы  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной филологии  

Садыхан 


Саулегуль  

М.О.Ауэзовтың 

―Абай 

жолы‖ 


романының 

театралогиясындағы  түстік 

бейненің 

когнитивті 

ақпараттық 

рӛлі 


(салыстырмалы зерттеу) 

Цветообозначение как 

контекст когнитивной 

информации в 

театрологии 

М.О.Ауэзова «Путь 

Абая» 

(сопостовительное исследование) 

Color  Embodiment  as  a 

Context  of  Cognitive 

Information 

in 

Theatrology ―Abai‘s 

Way‖ by M.Auezov 

ШФА-

41 


Сарсикеева Гульнар 

Кусаинқызы  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной филологии  

Ибен Актоты  М.О.Ауэзовтың 

―Абай 


жолы‖ 

романының 

театралогиясындағы 

метафораға  салыстырмалы 

зерттеу 

Coпоставительное 

исследование метафоры 

в тетралогии 

М.О.Ауэзова «Путь  

Абая». 


Comparative  Analysis 

of 


Metaphor 

in 


Theatrology 

―Abai‘s 


Way‖ by M.Auezov 

ШФА-


41 

Сарсикеева Гульнар 

Кусаинқызы  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной филологии  

10  Алмағамбет 

Cұңқар Қайратұлы 

Ағлшын  тіліндегі  мақал-

мәтелдер 

ұлттық 

түсініктіктің айнасы ретінде Пословицы и поговорки 

английского языка как 

отражение 

национального 

Sayings and Proverbs of 

English  as  a  National 

Mentality. 

ШФА-


41 

Исабекова Сауле  

Зейнуровна  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 


менталитета. 

 

иностранной  11  Клещева  Евгения 

Сергеевна 

Ағылшын 

тіліндегі 

түсбейнелік сӛздердің этно-

мәдени 


спецификалық 

қолданылымы 

Этнокультурная 

специфика употребления 

слов цветообозначений в 

английском  языке 

Ethnocultural  Specific 

of  Color  Words  Usage 

in English. 

ИФА-


42 

Исабекова Сауле  

Зейнуровна  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной  

12  Солоницина 

Светлана 

Евгеньевна 

Ағылшын 


тіліндегі 

француздық 

ықпалдың 

мәдениет  аралық  қарым- 

қатынас кӛрінісі ретінде 

Французские 

заимствования в 

английском  языке как 

отражение 

межкультурной 

коммуникации. 

French  Borrowings  in 

Englishas 

Reflection 

International 

Communication. 

ИФА-

42 


Исабекова Сауле  

Зейнуровна  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной  

13  Рахимжанова 

Гульнур 

Нурлановна 

Сӛйлеу  актілерінің  лексико 

грамматикалық негізі 

Лексико-

грамматические 

средства выражения 

обращенности речевых 

актов  

Lexicogrammatical Means  of  Addressing 

Speech Acts. 

ИФА-

42 


Исабекова Сауле  

Зейнуровна  кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной  

14  Сатылганова  Аида 

Болатқызы 

Фразеологиялық 

бірліктерінің  құрылымдық 

және 


семантикалық  

талдамасы  (ағылшын  баспа 

сӛз мәтіндерінде) 

Структурно-

семантический анализ 

фразеологических  

единиц (на материале 

английской прессы).  

Structural 

And 


Semantic  Analysis  of 

Phraseological 

Units 

(Based 


On 

English 


Prose) 

ИФА-


42 

Жуманбекова Нуркеш 

Зейнулловна кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной филологии 

 

15  Пономарева Светлана 

Андрейевна 

Ағылшын 

шығармаларының  образдық 

қатары 

Образный строй  английских 

произведений (на 

материале прозы) 

Metaphoric  Content  of 

English  Works  (based 

English Prose) 

ИФА-

42 


Жуманбекова Нуркеш 

Зейнулловна кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

иностранной филологии 

 

16  Дүйсенбекова Ақшолпан 

Әнетқызы 

Компаративтік 

фразеологияның 

семантикасындағы  ұлттық 

мәдени компоненті. 

Национально-

культурный компонент в 

семантике 

компаративной 

фразеологии. 

National  and  Cultural 

Component 

in 


Semantics 

of  


Comparative 

Phraseology. 

ШФА-

41 


Манапбаева Алма 

Тунгышпаевна старший 

преподаватель, магистр 

филологии кафедры 

иностранной филологии 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 10.91 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет