Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет21/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   65

                                                                                                                                                        Қосымша______21__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

 Жаратылыстану ғылымдары факультеті Физикалық және экономикалық география кафедрасы бойынша  

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы  

Мамандықтар: «5В060900 - География», «5В061000-Гидрология» күндізгі бӛлім 

 

  

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

Ғылыми жетекшінің № 

Студенттің толық  

аты-жӛні 

 

Тобы толық аты-жӛні, 

қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

 

Қазақ тілінде  

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде Абекова Мӛлдір Бейбітқызы 

Шығыс 


Қазақстан 

облысының 

таулы 

аймақтарында қалыптасатын 

апатты 


жағдайлар 

Возникновение 

стихийных бедствий в 

горных территориях 

Восточно-

Казахстанской области 

The 

occurrence of 

natural 


disasters 

in 


mountain  areas  of  East 

Kazakhstan region 

В4-

60900-01 Мусабаева  Меруерт 

Насурлаевна,  г.ғ.д., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

Алишева Маржан Болатовна 

Қазақстанмен  шекаралық 

мемлекеттер 

арасындағы 

экономикалық 

байланастардың дамуы 

Экономические связи и 

развитие приграничных 

государств с 

Казахстаном 

 

Economic  relations  and the 

development 

of 

border 


states 

with 


Kazakhstan 

В4-


60900-01 

Мазбаев 


Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

Есенкелдиев Нұрбек Ерікұлы 

Оңтүстік 

Қазақстанның 

Машат 


шатқалындағы 

ӛсімдік түрлері құрамының 

ӛзгеруіне 

антропогендік 

факторлардың әсері 

 

Влияние  антропогенных факторов  на  изменение 

видового 

состава 

растительности  ущелья 

Машат 

Южного 


Казахстана 

 

The influence 

of 


anthropogenic factors on 

changes 


in 

species 


composition 

of 


vegetation Mashat gorge 

of South Kazakhstan 

В4-

60900-01 Салихов 

Талгат 


Кумарович,  а-ш.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

Иманүсенов Нұрлыбек Амандықұлы 

Қазақстандық  уран ӛндірісі 

және 

оның 


ұлттық 

экономиканы  дамытудағы 

маңызы 

Урановое  производство РК  и  его  значение  в 

национальной 

экономике 

Uranium  production  of 

the 

Republic of 

Kazakhstan 

and 

its 


importance 

in 


the 

national economy 

В4-

60900-01 Ауезова 

Зауре 


Танатаровна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті 

Исаберген Азамат Рахымжанұлы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

халқының 

әлеуметтік 

демографиялық жағдайы 

Социально-

демографическое 

состояние 

населения 

Южного Казахстана 

Socio-demographic 

status  of  the  population 

of  South  Kazakhstan 

region 

В4-


60900-01 

Ауезова 


Зауре 

Танатаровна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті 


Калиева Жулдыз 

Утемисовна 

Орал 


ӛзені 

алабының 

антропогендік ластануы  

Антропогенное 

загрязнение 

бассейна 

реки Орал 

Anthropogenic  pollution 

of  the  basin  of  the  Ural 

river 


В4-

60900-01 

Рамазанова  Нургуль 

Есеновна,  PhD,  Л.Н. 

Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ-ның доцент м.а.  

Каримова Ақмарал Байтышқызы 

Қазақстан 

Республикасының 

Роль малых городов в 

экономике Республики 

The role of small towns 

in the economy of the 

В4-


60900-01 

Мазбаев 


Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., экономикасындағы шағын 

қалалардың рӛлі 

Казахстан 

 

Republic of Kazakhstan  

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

Каримова Балжан Мейрамбековна 

Астана қаласының 

әлеуметтік-экономикалық 

аумақтық орналасуының 

негіздері 

Социально-

экономические основы 

территориального 

расположения города 

Астаны 


 

Socio-economic 

territorial location basis 

of Astana city 

 

В4-


60900-01 

Мазбаев 


Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

Кӛкен Алтын Қазақстанның 

ерекше 


қорғауға 

алынған 


аймақтарының 

табиғи 


ландшафттарын 

қорғаудағы маңызы 

Значение 

охраны 


ландашфтов 

особо 


охраняемых  природных 

территорий Казахстана 

The  value  of  landscape 

protection  of  specially 

protected 

natural 


territories of Kazakhstan 

В4-


60900-01 

Мусабаева  Меруерт 

Насурлаевна,  г.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

10  Ләззатбекқызы Ділда 

Қазақстандық Алтайдағы 

марал шаруашылығының 

Қазақстанның 

экономикасындағы рӛлі 

және оның даму жолдары 

Роль 


мараловодства 

Казахстанского  Алтая  в 

экономике  РК  и  пути 

развития 

The 

role 


of 

the 


Kazakhstan  Altai  maral 

breeding 

in 

the  


economy 

of 


the 

Republic  of  Kazakhstan 

and development 

В4-


60900-01 

Ауезова 


Зауре 

Танатаровна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті 


11  Макашова Алтынай 

Саналықызы 

Астана 

қаласының маңындағы 

топырақ 


жамылғысының 

географиялық 

таралу 

зандылықтары  

Географические 

закономерности 

распространения 

почвенного 

покрова 


пригорода Астаны  

 

 

Geographic patterns of distribution of the soil 

cover of the suburbs of 

Astana 

 

В4-60900-01 

Салихов 


Талгат 

Кумарович,  а-ш.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

12  Манашев Мәтжан 

Тілеубергенұлы 

Қазақстаның  оңтүстігі  мен 

оңтүстік-шығысындағы 

деградацияға 

ұшыраған 

жерлердің 

топырақ 


құнарлылығының 

қазіргі 


кездегі жағдайы 

 

Современное  состояние плодородия 

почв 


деградированных земель 

на  юге  и  юго-востоке 

Казахстана 

 

Current  state  of  soil fertility 

of 


degraded 

lands  in  the  South  and 

South-East Kazakhstan 

В4-


60900-01 

Салихов 


Талгат 

Кумарович,  а-ш.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

13  Мейрамгалиев Роман 

Серикбайұлы 

Қазақстанның 

ауыл 


шаруашылығының 

дамуындағы 

Қостанай 

облысының маңызы 

Значение  Костанайской  

области 


в 

развитии 

сельского 

хозяйства 

Республики Казахстан 

The  value  of  Kostanay 

region  аgrarentwicklung 

of 


the 

Republic 

of 

Kazakhstan В4-

60900-01 

Сапаров 

Қуат 


Табылдинович, г.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

кафедра меңгерушісі, 


профессор м.а. 

14  Сагимбаева Зарина 

Есенжоловна 

Қостанай  ӛңірінің  қазіргі 

геоэкологиялық  мәселелері 

(ГАЖ 


технологиясы 

бойынша) 

Геоэкологические 

проблемы 

Костанайского  региона 

(с  применением  ГИС-

технологий) 

Geoecological  problems 

of  the  Kostanay  region 

(using GIS technology) 

В4-

60900-01 Мусабаева  Меруерт 

Насурлаевна,  г.ғ.д., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

15  Саламатов Казыбек 

Эсболсынович 

Маңғыстау 

ӛңірінің 

геоморфологиялық 

ерекшеліктері 

Геоморфологические 

особенности 

Мангистауского региона 

Geomorphological 

features 

of 


the 

Mangystau region 

В4-

60900-01 Рамазанова  Нургуль 

Есеновна,  PhD,  Л.Н. 

Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ-ның доцент м.а. 

16  Смаханова Карлыгаш 

Батырбековна 

Трансшекаралық 

Ертіс 

ӛзені 


алабының 

геоэкологиялық 

проблемалары 

Геоэкологические 

проблемы 

бассейна 

трансграничной 

реки 


Иртыш 

Geoecological  problems 

of  the  transboundary 

basin of the Irtysh river 

В4-

60900-01 Рамазанова  Нургуль 

Есеновна,  PhD,  Л.Н. 

Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ-ның доцент м.а. 

17  Құрманбай Гүлзат 

Құрманбайқызы 

Қызылорда 

облысының 

әлеуметтік  демографиялық 

жағдайының 

аймақтық 

ерекшеліктері 

Региональные 

особенности  социально-

демографических 

процессов 

Кызылординской 

области 

Regional 

features 

of 


socio-demographic 

processes  of  Kyzylorda 

region 

В4-


60900-01 

Ауезова 


Зауре 

Танатаровна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті 


18  Үсенова Гүлжамал 

Кӛбейқызы 

Қазығұрт  таулы  ӛңірінің 

географиялық 

негіздегі 

туристік 

рекреациялық 

мүмкіншіліктері 

Географические  основы 

туристко-

рекреационных 

возможностей 

Казыгуртского  горного 

региона 


Geographical  bases  of 

tourism  and  recreational 

opportunities  Kazygurt 

mountain region 

В4-

60900-01 Мазбаев 

Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

19  Әкімов Жігер 

Нұрғалиұлы 

Қызылорда 

облысының 

қазіргі шӛлдену үрдісі 

Современные  процессы 

опустынивания 

Кызылординской 

области 


Modern  processes  of 

desertification 

of 

Kyzylorda region В4-

60900-01 

Мусабаева  Меруерт 

Насурлаевна,  г.ғ.д., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

20  Ӛкен Мӛлдір 

Қазақстан 

Республикасындағы кӛші-

қон үрдісінің  қалыптасуы 

мен дамуы 

Формирование и 

развитие миграционных 

процессов в Казахстане 

The formation and 

development of 

migration processes in 

Kazakhstan 

В4-

60900-01 Мазбаев 

Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

21  Аблайхан Дана 

Арманқызы 

Павлодар 

облысының 

ресурстық 

рекреациялық 

әлеуеті 


Ресурсно-

рекреационный 

потенциал 

Resource 

and 

recreational  potential  of Pavlodar region 

В4-


60900-02 

Джаналеева 

Кульчихан 

Мухитовна, 

г.ғ.д., 


Павлодарской области 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

22  Айткенов 

Динмухаммед 

Айтуганович 

Баянауыл 

ауданын 


экономикалық 

географиялық зерттеу 

Экономико-

географическое 

исследование 

Баянаульского района 

Economic-geographical 

research  of  Bayanaul 

region 

В4-


60900-02 

Саипов  Абдимажит 

Аманжолович,  п.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

23  Баймухамбетов 

Дастан Жанатулы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

экологиялық 

туризмнің 

дамуы 


Развитие 

экологического туризма 

в Республике Казахстан 

The 


development 

of 


ecological tourism in the 

Republic of Kazakhstan 

В4-

60900-02 Турсынова 

Тангал 


Турсыновна, 

п.ғ.к., 


Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

24  Бекбулат Азат 

Бекбулатұлы 

Батыс  Қазақстан  облысы 

Казталовка 

ауданының 

жер-кадастрлық 

мәліметіндегі 

ГАЖ 


технологиясын қолдану 

 

Применение ГИС-

технологий  в  земельно-

кадастровых 

данных 


Казталовского 

района 


Западно-Казахстанской 

области 


The  application  of    GIS 

technology    in  land-

cadastral  data  Kaztalov 

district 

of 

West 


Kazakhstan region 

В4-


60900-02 

Сагатбаев 

Ержан 

Нариманович,  Л.Н. Гумилев 

атындағы 

ЕҰУ-ның 

аға 


оқытушы 

25  Бортникова Алена 

Алексеевна 

Ақмола  облысы  Аршалы 

ауданының 

жер 


ресурстарының 

қазіргі 


жағдайы 

Современное  состояние 

земельных 

ресурсов 

Аршалинского  района 

Акмолинской области 

Current  state  of  land 

resources of the Arshaly 

district 

of 


Akmola 

region 


В4-

60900-02 

Инкарова 

Жанслу 


Ишановна, 

б.ғ.к., 


Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті  

26  Дощанова Динара 

Ерниязовна 

Ақтӛбе 

ферроқорытпа зауытының 

қоршаған 

ортаға әсері 

Влияние  деятельности 

Актюбинского 

завода 


ферросплавов 

на 


окружающую среду 

The  influence  of  the 

Aktobe  ferroalloys  plant 

on the environment 

В4-

60900-02 Сагатбаев 

Ержан 


Нариманович,  Л.Н. 

Гумилев 


атындағы 

ЕҰУ-ның 


аға 

оқытушы 


27  Елеубекова Гүлдана 

Ермекқызы 

 «Қазақмыс  корпорациясы» 

ЖШС-нің  Анненск  кеніші 

шахта ӛрісінің геологиялық 

ерекшеліктері 

Геологические 

особенности  шахтного 

поля 

Анненского рудника 

ТОО 


«Корпорация 

Казахмыс» 

Geological  features  of  a 

mine  field  of  Annensky 

ore 

mineof 


PLC 

"Corporation 

Kazakhmys" 

В4-


60900-02 

Аралбекова  Марияш 

Ашимбековна  т.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

28  Кужабаева Аруна 

Абылхановна 

Қазақстан 

Республикасының 

экономикасындағы 

интеграциялық процестер 

Интеграционные 

процессы в экономике 

Республики Казахстан 

The 

processes of 

economic  integrationof 

the 

Republic of 

Kazakhstan 

В4-

60900-02 Мазбаев 

Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның профессор м.а. 

29  Кузембаева Дана 

Букенбаевна 

Павлодар облысының 

қонақ үй 

шаруашылығының 

экономикалық әлеуметтік 

аспектілері 

Социально-

экономические  аспекты 

гостиничного  хозяйства 

Павлодарской области 

Socio-economic aspects 

of the hotel industry of 

Pavlodar region 

В4-


60900-02 

Сапаров 


Куат 

Табылдинович, г.ғ.д., 

Физикалық 

және 


экономикалық 

география 

кафедрасының 

меңгерушісі, 

профессор м.а. 

30  Медеубаев Берик 

Алтынбекович 

Қазақстандағы 

туризм 

индустриясының экономикалық 

географиялық 

даму 

мәселелері Экономико-

географические 

проблемы 

развития 

индустрии  туризма  в 

Казахстане 

Economic-geographical 

problems 

of 

the 


development 

of 


the 

tourism 


industry 

in 


Kazakhstan 

В4-


60900-02 

Турсынова 

Тангал 

Турсыновна, п.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

31  Пеннер Оксана 

Сергеевна 

Астана  агломерациясының 

қалыптасуы 

мен 


даму 

мәселелері 

Проблемы 

формирования и 

развития Астанинской 

агломерации 

Problems  of  formation 

and 


development 

of 


Astana agglomeration 

В4-


60900-02 

Саипов  Абдимажит 

Аманжолович,  п.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

32  Сембаева Аяжан 

Аргыновна 

Павлодар 

мұнай-ӛңдеу 

зауытының 

маңындағы 

антропогендік  ластанудың 

мониторингісі 

Мониторинг 

антропогенного 

загрязнения 

окружающей среды в 

районе Павлодарского 

НПЗ 

Monitoring of 

anthropogenic  pollution 

in  the  area  of  the 

Pavlodar refinery 

В4-

60900-02 Инкарова 

Жанслу 


Ишановна, 

б.ғ.к., 


Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті 


33  Смаков Назар 

Бектасович 

«Восточный» 

карьерінде 

табиғатты 

қорғау 


шараларына  экологиялық 

және  экономикалық  баға 

беру  

Эколого-экономическая оценка 

природоохранных 

мероприятий  на  разрезе 

"Восточный" АО «ЕЭК» 

Ecological-economic 

evaluation 

of 

environmental  activities on 

the 


mine 

«Vostochny»  of  the 

ENRC 

В4-


60900-02 

Инкарова 

Жанслу 

Ишановна, б.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доценті 

34  Сотников Кирилл 

Игорьевич 

Солтүстік 

Қазақстанның 

экономикалық  дамуындағы 

инвестицияның рӛлі 

Роль 


инвестиций 

в 

развитии экономики 

Северного Казахстана 

The  role  of  investment 

in 


economic 

development 

of 

Northern Kazakhstan В4-

60900-02 

Мазбаев 

Орденбек 

Блисбекович,  г.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

35  Темирова Айнура 

Сайрановна 

Қазақстанның 

ЕврАзЭс 

елдерімен 

сауда-

экономикалық География торгово-

экономических 

отношений Казахстана 

The  geography  of  trade 

and  economic  relations 

of  Kazakhstan  with  the 

В4-

60900-02 Саипов  Абдимажит 

Аманжолович,  п.ғ.д., 

Л.Н. 

Гумилев 


байланысының 

географиясы 

со странами ЕврАзЭС 

countries 

of 

the 


EurAsEC 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

36  Аманбайқызы Молдир  Трансшекаралық 

Іле 

ӛзенімен Қазақстан 

Республикасы 

территориясына  келетін  су 

ресурстары 

Приток по 

трансграничной реке 

Иле на территорию 

Республики Казахстан  

 

The flow of the river Ile on  the  territory  of  the 

Republic of Kazakhstan 

В4-

61000-01 Зәуірбек 

Әуелбек 


Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 


Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

37  Бабатай Мерей 

Тӛлегенқызы 

Тентек 

ӛзені 


су 

ресурстарының 

қалыптасуындағы  жауын-

шашынның рӛлі. 

Роль 

осадков 


в 

формировании  водных 

ресурсов реки Тентек 

Role in  the formation  of 

precipitation, river water 

resources Tentek. 

В4-

61000-01 Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

38  Дилдабекова Сымбат 

Нұралықызы 

Трансшекаралық 

Іле 

ӛзенінің  атырабындағы  су ресурстары 

Водные 


ресурсы 

трансграничной 

реки 

Иле в дельтовой зоне Water 

resources 

of 

transboundary  river  Ile in the Delta area 

В4-


61000-01 

Зәуірбек 

Әуелбек 

Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

39  Ережепекова Мӛлдір 

Серікқызы 

Акмола  облысының  суды 

тұтыну 

және 


 

сумен 


қамтамасыз 

етілу 


проблемалары 

Проблемы 

водопотребления 

и 

водообеспечения Акмолинской области. 

Problems 

of 

water 


consumption  and  water 

delivery 

of 

Akmola 


region 

В4-


61000-01 

Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

40  Жәлелқызы Раушан 

Бұқтырма ӛзенінің жылдық 

ағынының 

метеорологиялық 

факторлардан  тәуелділігін 

анықтау 


Определение 

связи 


среднегодового 

стока 


реки 

Буктырма 

с 

метеорологическими факторами 

Determining  the relation 

of  the  average  annual 

flow  of  the  Buktyrma 

river 

with 


meteorological factors 

В4-


61000-01 

Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

41  Ибраев Серик 

Ерикұлы 


Шортанды-Бурабай 

курорттық 

аймағы 

кӛлдеріндегі батиметриялық 

зерттеу 


жұмыстарын жүргізу 

Проведение 

батиметрических 

исследований  на  озерах 

Щучинско-Боровской 

курортной зоны 

Conducting  bathymetric 

studies 


on 

lakesof  

Shchuchinsk-Borovoye 

resort zone 

В4-

61000-01 Ахметов 

Серик 


Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

42  Култумаева Нурсая 

Сабеновна 

Жайық  ӛзенінің  ең  тӛменгі 

ағыны 

және 


оны 

анықтайтын факторлар 

Минимальный сток реки 

Жайык  и  факторы  его 

определения 

The  minimum  runoff 

and it‘s detection factors 

of the Zhaiyk river 

В4-

61000-01 Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

43  Кәукенов Қуанышбек 

Трансшекаралық 

Іле  Сток 

трансграничной  Water  resources  in  the  В4-

Зәуірбек 

Әуелбек 


Қайырбекұлы 

ӛзенімен  Ақдала  суару 

сілеміне 

су 


алатын 

тұстамасындағы 

су 

ресурстары реки  Иле  в  створе 

водозабора 

в 

Акдалинский массив 

орошения 

alignment  of  the  Ili 

water 


intake 

with 


Akdalinski 

irrigation 

array 

61000-01 Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 


Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

44  Миллятбеков Ерасыл 

Ержанұлы 

Жайық  ӛзенінде  кіші  су 

қоймаларын 

салуға 

гидрологиялық негіздемесін беру 

Гидрологическое 

обоснование 

создания 

малых водохранилищ на 

реке Жайык 

Hydrological  study  for 

the 


establishment 

of 


small  reservoirs  on  the 

river Zhaiyk 

В4-

61000-01 Тулегенов 

Шерим 


Ажибекович,  т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

45  Мырзахан Мерей 

Нұрланқызы 

Трансшекаралық 

Іле 

ӛзенінің Қапшағай 

су 


торабы  тұстамасындағы  су 

ресурстары 

Водные 

ресурсы 


трансграничной 

реки 


Иле 

в 

створе Капшагайского 

гидроузла 

 

Water 


resources 

of 


transboundary  rivers  Ile 

in  the  alignment  of  the 

Kapchagai hydrosystem 

В4-


61000-01 

Зәуірбек 

Әуелбек 

Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

46  Тәжіғали Ақбота 

Әлмұратқызы 

Жайық 


ӛзенінің 

гидрологиялық режимі 

Гидрологический режим 

реки Жайык 

Hydrological  regime  of 

the Zhaiyk river 

В4-

61000-01 Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

47  Уалиулла Бағлан 

Әбдіхамидұлы 

Кіші  Алматы  ӛзенінің  су 

ресурстарын бағалау 

Оценка 


водных 

ресурсов  реки  Киши 

Алматы 

Evaluation  of  the  water resources  of  the  river 

Kishi Almaty 

В4-

61000-01 Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

48  Шонан Жанқылыш 

Бӛкенбайұлы 

Шортанды-Бурабай 

курорттық 

аймағыкӛлдерінің 

түптік 

шӛгінділерін зерттеу Исследование 

донных 


отложений  на  озерах 

Щучинско-Боровской 

курортной зоны 

The  study  of  bottom 

sediments  in  lakes  of 

Shchuchinsk-Borovoye 

resort zone 

В4-


61000-01 

Ахметов 


Серик 

Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

49  Әбдіжаппар Ұлбала 

Тӛреқұлқызы 

Қазақстан 

териториясындағы 

қар 

жамылғысының уақытқа 

және 


кеңістікке 

байланысты 

ӛзгеруін 

ғарыштық  мәліметтермен 

салыстыру 

Сравнительная  оценка 

пространственно-

временной 

изменчивости 

снегозапасов 

в 

Казахстане  на  основе космических данных 

Comparison  evaluation 

of  spatial  and  temporal 

snow  depth  variation  in 

Kazakhstan  on  remote 

sensing data. 

В4-

61000-01 Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

50  Әбдіқалиева Орынай 

Трансшекаралық 

Іле  Приток 

по  The flow in the Ile river  В4-

Зәуірбек 

Әуелбек 


Сабырбайқызы 

ӛзенімен 

Қапшағай 

бӛгеніне 

келетін 

су 


ресурстары 

трансграничной 

реке 

Иле  к  Капшагайскому водохранилищу  

of Kapchagai reservoir 

61000-01 

Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

51  Айдралин Мурат 

Сыйдляевич 

Талас ӛзені ағынының жыл 

ішілік үлестірімін есептеу 

Расчет  внутригодового 

распределения 

стока 


реки Талас 

Calculation 

of 

the 


annual  distribution  of 

the Talas River 

В4-

61000-02 Тулегенов 

Шерим 


Ажибекович,  т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

52  Алпысбаев Шаттық 

Айбатұлы 

Шортанды-Бурабай 

курорттық аймағы 

кӛлдерінің гидрологиялық 

сипаттамаларын бағалау 

Оценка 


основных 

гидрологических 

характеристик 

озер 


Щучинско-Боровской 

курортной зоны 

Evaluation  of  the  main 

hydrological 

characteristics  of  lakes 

of 


the 

Shchuchinsk-

Borovoye resort zone 

В4-


61000-02 

Ахметов 


Серик 

Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

53  Атанов Серикжан 

Галимжанович 

Қалқұтан ӛзенінде жасанды 

интелекттің элементтерін  

пайдалана отырып ӛзен 

ағындысын болжау 

Прогнозирование 

речного 


стока 

с 

использованием элементов 

искусственного 

интеллектареки 

Калкутан. 

Forecasting  streamflows 

use 


of 

artificial 

intelligence 

by 


the 

example  of  the  river 

Kalkutan 

В4-


61000-02 

Ахметов 


Серик 

Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

54  Бекбауленова Жания 

Ерменовна 

Бұқтырма ӛзені ағынының 

жыл ішілік үлестіруін 

есептеу. 

Расчет  внутригодового 

распределения 

стока 


реки Буктырма 

Calculation 

of 

the 


annual  distribution  of 

river flow Buktyrma 

В4-

61000-02 Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

55  Бияхметов Асхат 

Серикович 

Шығыс Қазақстан 

ӛзендерінің кӛктемгі 

ағынының қалыптасу 

факторлары мен су тасу 

динамикасы 

Факторы  формирования 

весеннего  стока  рек 

Восточного  Казахстана 

и динамика половодья  

Factors  of  formation  of 

the  spring  river  flowsof 

East  Kazakhstan  and 

dynamics of the flood 

В4-

61000-02 Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

56  Дабылова Динара 

Акжуловна 

Жайық ӛзені алабының су 

ресурстарын бағалау 

Оценка 


водных 

ресурсов  бассейна  реки 

Жайық 

Evaluation  of  the  water resources  of  the  basin 

Zhayik 


В4-

61000-02 

Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

57  Ким Гым Ок 

Есіл ӛзенінің су 

ресурстарын бағалау 

Оценка 

водных 


ресурсов реки Есиль 

Evaluation  of  the  water 

resources  of  the  Esil 

В4-


61000-02 

Тулегенов 

Шерим 

Ажибекович,  т.ғ.д., river 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

58  Куанышпаев Азамат 

Серикович 

Жоғарғы Ертіс ӛзенінің 

кӛктемгі су тасуының 

максимальді ағынының 

кеңістік-уақыттық ӛзгеруі 

Пространственно-

временная изменчивость 

максимального 

стока 

весеннего половодья рек Верхнего Ертыса 

Spatial  and  temporal 

variability  of  maximum 

spring  runoff  of  the 

Upper Irtish river 

В4-


61000-02 

Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

59  Кубайдулла Дилара 

Исламгалийкызы 

Талас ӛзені алабының  

гидрологиялық 

сипаттамаларын бағалау 

Оценка 


гидрологических 

характеристик  бассейна 

реки Талас 

Assessment 

of 

the 


hydrological 

characteristics  of  the 

basin of the Talas river 

В4-


61000-02 

Тулегенов 

Шерим 

Ажибекович,  т.ғ.д., Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

60  Кумейко Алина 

Сергеевна 

Шортанды-Бурабай 

курорттық аймағы кӛлдері 

жүйесінің су-теңдестігін 

зерттеу 


Водно-балансовые 

исследования 

озер 

Щучинско-Боровской курортной зоны 

Water balance studies of 

the  Shuchinsk–Borovoe 

lakes 


В4-

61000-02 

Ахметов 

Серик 


Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

61  Манаспаева 

(Нұркенова) Ажар 

Амангелдіқызы 

Трансшекаралық Ертіс 

ӛзенінің Ӛскемен қаласы 

тұстамасындағы су 

ресурстары 

Водные 

ресурсы 


трансграничной 

реки 


Ертыс  в  створе  г.Усть-

Каменогорск. 

Water 

resources of 

transboundary 

rivers 

Yertys  in  the  alignment of Ust-Kamenogorsk. 

В4-


61000-02 

Зәуірбек 

Әуелбек 

Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

62  Нуртазин Бауыржан 

Максатұлы 

Оба ӛзені ағынының жыл 

ішілік үлестірімі. 

Расчет  внутригодового 

распределения 

стока 


реки Оба 

Estimate  of  the  within-

year  distribution  runoff 

of the Oba river 

В4-

61000-02 Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

63  Нұрмашев Ақберген 

Бекайдарұлы 

Бұқтырма ӛзені алабының 

су теңдестігін есептеу 

Расчет  водного  баланса 

бассейна реки Буктырма 

The  calculation  of  the 

water  balance  of  the 

river basin Buktyrma 

В4-

61000-02 Садвакасова 

Салтанат  Рагимовна, 

г.ғ.к.,  Л.Н.  Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

64  Пилипенко Анастасия 

Владимировна 

Қазақстанның 

трансшекаралық 

ӛзендерінің гидрологиялық 

сипаттамаларын бақылау 

Современное  состояние 

и 

проблемы совершенствования 

системы  наблюдений  за 

Current 

status 


and 

problems  of  improving 

the 

system 


of 

observations 

of 

В4-


61000-02 

Ахметов 


Серик 

Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

жүйесін жаңарту 

проблемалары және қазіргі 

кездегі жағдайы 

гидрологическими 

характеристиками 

трансграничных 

рек 

Казахстана hydrological 

characteristics 

of 

transboundary  rivers  in Kazakhstan 

доцент м.а. 

65  Салыкова Самал 

Нурлановна 

Трансшекаралық Ертіс 

ӛзенімен Қазақстан 

Республикасы 

территориясына келетін су 

ресурстары. 

Приток 


по 

трансграничной 

реке 

Ертыс  на  территорию Республики Казахстан  

 

Water resources 

of 


transboundary 

rivers 


Yertys:  inflow  into  the 

territory  of  the  Republic 

of Kazakhstan. 

В4-


61000-02 

Зәуірбек 

Әуелбек 

Кәрібайұлы, 

т.ғ.д., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

профессоры 

66  Сейтжан Айгерым 

Нурланкызы 

Шортанды-Бурабай 

курорттық аймағындағы 

кӛлдердің су бетінен 

булануды есептеу 

Расчет 


испарения 

с 

водной поверхности 

озер 


Щучинско-

Боровской 

курортной 

зоны 


Calculation 

of 


evaporation  from  water 

surface 


of 

the 


Shchuchinsk-Borovoye 

lake system 

В4-

61000-02 Ахметов 

Серик 


Кабдуалиевич,  г.ғ.к., 

Л.Н. 


Гумилев 

атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

67  Татенова Салтанат 

Муратбековна 

Жамбыл облысының Талас 

ӛзенінде кіші су 

қоймаларын салудың 

гидрологиялық 

негіздемесін жасау 

Гидрологическое 

обоснование 

создания 

малых водохранилищ на 

реке Талас Жамбылской 

области 


Hydrological  study  for 

the 


establishment 

of 


small  reservoirs  on  the 

river  Talas  of  Zhambyl 

region 

В4-


61000-02 

Тулегенов 

Шерим 

Ажибекович,  т.ғ.д., Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

68  Токсанбаева Сабина 

Турсыновна 

Есіл ӛзенінің максимальді 

ағынын есептеу 

Расчет  максимального 

стока реки Есиль 

Calculation 

of 


the 

maximum  flow  of  the 

river Esil‘ 

В4-


61000-02 

Тулегенов 

Шерим 

Ажибекович,  т.ғ.д., Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

69  Құлахмет Айман 

Мейрамбайқызы 

Шу ӛзенінің максимальді 

ағынын есептеу 

Расчет  максимального 

стока реки Шу 

Calculation 

of 


the 

maximum  flow  of  the 

river Shu 

В4-


61000-02 

Тулегенов 

Шерим 

Ажибекович,  т.ғ.д., Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

профессор м.а. 

70  Әтел Сәкен 

Шекербекұлы 

Қамтамасыздығы әр түрлі 

жылдардағы Есіл ӛзенінің 

гидрологиялық режимі 

Гидрологический режим 

реки  Есиль  в  годы 

различной 

обеспеченности 

The hydrological regime 

of  the  river  Ishim  in  the 

years  of  the  various 

security 

В4-


61000-02 

Маштаева 

Шамшагуль 

Ибрагимовна,  г.ғ.к., 

Л.Н. 

Гумилев 


атындағы  ЕҰУ-ның 

доцент м.а. 

 

 

 


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет