Диплом қорғаушыныңжүктеу 10.91 Mb.
Pdf просмотр
бет18/65
Дата06.05.2017
өлшемі10.91 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   65

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша______17__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Л.Н.Гумилев атындағы 

 

 

 

 

 

 

 

               ЕҰУ ректорының 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «28» 11 2014 жылғы 

 

№1782-п  бұйрығымен  бекітілді 

 

 

Жаратылыстану ғылымдары факультеті 

 Биотехнология және микробиология кафедрасы бойынша 

бітіруші студенттердің дипломдық жұмысының  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

2014-2015 оқу жылы 

Мамандық: «5В070100-биотехнология» 

 

 

№ 

 

Студенттің толық  

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, жұмыс 

орны, ғылыми 

дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

 

 

Қазақ бөлімі  

Айладирова Гулнур Ірі қара малдың қаның 

 жоғары спецификалық 

Переработка крови 

животных при помощи 

Рrocessing of animal blood 

Бт-42  Х.ғ.д.,профессор 

Юнусов Т.С. 


Мирамбаевна 

фермент көмегімен өндеу 

высокоспецифических 

ферментов 

using highly specific enzymes 

Айтмолдаева Айдана Берікқызы 

Мұнай өнімдерімен 

ластанған топырақта 

өсімдіктер мен деструктор-

микроорганизмдердің өзара 

байланысын зерттеу 

 

Изучение взаимоотношений 

микроорганизмов-

деструкторов с 

растениями в почвах, 

загрязненных 

нефтепродуктами 

 

Studying of relationship of microorganisms destructors 

with plants in the soils 

polluted by oil products 

 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент Арыстанова Ш.Е. 

Ахмадиева Назгүл Талғатқызы 

Өсімдік қалдықтарынан 

адсорбент алу 

технологиясын жетілдіру 

Разработка технологии 

получения адсорбента из 

растительных отходов 

Development of  technology 

of receiving adsorbent from 

vegetable waste 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

Арыстанова Ш.Е. 

Бақытжанқызы Бақшагүлі 

Ақмола облысына 

жерсіндірилген вируссыз 

тұқымдық картоп 

сұрыптарын 

биотехнологиялык әдіспен 

алу технологиясын 

құрастыру 

Разработка технологии 

получения методом 

биотехнологии 

районированных в 

акмолинской области 

сортов безвирусного 

семенного картофеля 

Depelopment of the 

technology for virus-free 

potato varietes using it in 

акmola region 

 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент м.а.Салхожаева 

Г.М. 


Батыршина Жания 

Сериковна 

Метан биогазын алуда ірі 

қара кӛңін анаэробты ашыту 

әдісімен сынама – ӛндірістік 

қондырғыда қайта ӛңдеу. 

 

Переработка навоза крс методом анаэробного 

сбраживания с 

получением биогаза 

метана в опытно-

 промышленной установке 

Recycling of cattle manure by 

anaerobic digestion with 

producing biogas methane in 

experimental - industrial 

installation 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

м.а.Салхожаева 

Г.М. Бегалы Ұлжан Жанатәліқызы 

Бидай тұқымын сақтау 

кезіндегі патогенді 

микромицеттерді анықтау 

 

Определение  патогенных микромицетов при 

хранение зерна пшеницы 

The definition of pathogenic 

micromycetes in grain 

storage wheat 

 

 Phd доктор, аға 

оқытушы 


Тулегенова Ж.А. 

Даміржан Аида Ірі қара малдың қаның 

 төмен спецификалық 

Переработка 

крови 


животных  при  помощи 

Processing  of  animal  blood  Бт-42  Х.ғ.д.,профессор 

Юнусов Т.С. 


Алмасқызы 

фермент көмегімен өндеу  

низкоспецифических 

ферментов 

using low specific enzymes 

Досжан Гүлмира Санымкерейқызы 

Өсімдіктің қорғаныштық 

жүйесіне вирустық 

супрессордың ролін зерттеу 

Исследование 

роли 


вирусного  супрессора  на 

защитную 

систему 

растений 

Investiyationof 

involvementofviral 

suppressor  on  plant  defence 

system 


Бт-42  Phd доктор, 

каф.меңгерушісі 

Омаров Р.Т. 

Дүйсенбек Баян Сабырқызы 

Иммунохроматографиялық 

тест жүйесін әзірлеуге 

қажетті алтын бөлшектерінің 

протеин g-мен коньюгатын 

дайындау 

Изготовление  коньюгата 

протеина  g  с  частицами 

золота  для  улучшения 

иммунохроматографическ

ой тест-системы 

Preparation  of  conuagate 

protein  g  with  colloidal  gold 

for  the  development  of 

immunochromatograpic  test-

system 


Бт-42  Phd доктор, 

ст.преподаватель 

Тулегенова Ж. А. 

10  Еңсегенова Ботагөз 

Мырзаянқызы 

Кәріз суларындағы белсенді 

микроағзаларды зерттеу 

Исследование активных 

микроорганизмов в 

канализационных водах 

Analyzing 

of 


active 

microorganisms  in  sewerage 

water 

Бт-42  Phd доктор, аға оқытушы 

Тулегенова Ж.А. 

11  Жабалбаева 

Алтынай 


Сағатуллақызы 

1.

 Өсімдіктердің 

тамыры 


сіңіруі  үшін  молбдаттың, 

сульфаттың, вольфраматтың 

арасындағы 

бәсекені 

зерттеу 

Изучение конкурентности  

между молибдат, фосфат, 

сульфат и вольфрамат  для  

впитывания в корень 

растений 

Study  on  the  compition 

between  molybdate,  sulfate, 

phosphate  and  tunstate  for 

the entrance root cells 

Бт-42  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. 

12  Жиеналы Жансауле 

Абдіқалыққызы 

Қантты құмай шырынындағы 

азықтық b2(рибофлавин) 

дәруменін алу 

технологиясын өңдеу 

Разработка технологии 

получения кормового 

витамина b2 

(рибофлавина) на соке 

сахарного сорго 

Development of technology of 

receiving fodder b2 vitamin 

(riboflavinum)on juice of a 

sugar sorghum 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

м.а.Салхожаева 

Г.М. 


13  Жумабисов Кайрат 

Аскарович 

Дәндерді  жинаудан  кейінгі 

өңдеулердің әсерін зерттеу 

 

Исследование влияния обработки на зерно после 

сбора 


Effects of post-harvested 

seed treatments  

Бт-42  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. 

14  Исахова Айгерим 

Қоюланған сүт негізінде сүтті  Разработка технологии 

Development of technology 

for the production of milk-

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

Орынбеков Д.Р. Бақытқызы 

алкогольді сусындар өндіру 

технологиясын жасау  

 

производства молочного алкогольного напитка на 

основе сгущенного 

молока 

based alcoholic beverage of condensed milk 

15  Карбоз Айтолкын 

Маратовна 

Синантропты 

қосқанаттылардың 

генетикалық 

идентификациясы 

 

Генетическая идентификация 

синантропных двукрылых 

Genetic identification of 

synantropic diptera species 

Бт-42  Phdдоктор,доцент 

м.а. Ещжанов 

Т.Е. 

16  КеримбаеваЖанеркеМаратбекқызы 

Құрамындаалтынбарарсено

пириттірудалардымикробио

логиялықәдіспен 

бактериялық 

биосілтісіздендіру 

технологиясының тиімділігін 

арттыру 


Повышение 

эффективности 

технологии 

бактериального  

выщелачивания 

золотосодержащих 

арсенопиритных 

руд 


микробиологическим 

методом 


Improving the efficiency of 

the technology of gold-

arsenopyrite ores bacterial 

leaching  by microbiological 

method 

 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент м.а.Салхожаева 

Г.М. 


17  Мамыр Айжан 

Нарбекқызы 

Методы выделения 

геномной днк из 

синантропных двукрылых 

 

Синантропты қосқанаттылардың 

геномды  днк-сын  бөліп 

алу әдістері  

Methods  of  genomic  dna 

isolation  from  synanthropic 

diptera species 

Бт-42  Phd 

доктор,доцент 

м.а. Ещжанов 

Т.Е. 


18  МухамедьяроваАли

яКанатовна 

Биотехнологиялық әдістер 

көмегімен арпаның тұзға 

төзімді дигаплойдтық 

формаларын алу 

 

Получение солеустойчивых 

дигаплоидных форм 

ячменя с помощю 

биотехнологических 

методов 

Production of salt-tolerant 

dihaploid forms of barley by 

using of biotechnological 

methods 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

Арыстанова Ш.Е. 


19  Сарқытбекова 

Балнұр Ерденқызы 

Қантты құмай шырынындағы 

азықтық лизин 

концентратын алу 

технологиясын өңдеу  

Разработка технологии 

получения кормового 

концентрата лизина на 

соке сахарного сорго 

Development of technology of 

receiving 

fodder concentrate lysine  on 

juice of a sugar sorghum  

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

м.а.Салхожаева 

Г.М. 

20  Сембаева Айжан Нұроллақызы 

Жаздық жұмсақ бидайдың 

клеткалық селекциясында 

тұздануға төзімділігін 

зерттеуде натрий сульфатын 

қолдану 


Использование сульфата 

натрия для изучения 

солеустойчивости яровой 

пшеницы  

 

Sodium  sulfate  use  for studying of salt-endurance of 

a spring-sown field 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

Искакова К.А. 

21  Султанова Дилара 

Мирсалиевна 

In vitro жағдайында бидай 

өсімдігінің морфогенез бен 

регенерация процестерін 

зерттеу . 

 

Изучение процесса морфогенеза и 

регенерации пщеницы в 

условиях іn vitro 

 

Studying of process of a morphogenesis and 

regeneration of wheat in the 

conditions of іn vitro 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

Арыстанова Ш.Е. 

22  Ташкенбаева 

Жадыра Ергаракызы 

Қазақстан көкөністері мен 

жемістеріндегі 

салвестролдарды зерттеу 

Изучение салвестролов в 

овощях и фруктах 

казахстана 

Study 


on 

salvestrol 

in 

kazakhstan greens and fruits Бт-42  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. 

23  Утебаева Динара 

Ауесхановна 

Композитті астық дәнді 

дақылдары негізінде зығыр 

майының омега-3 

полиқанықпаған май 

қышқылымен байытылған 

сүт ӛнімдерін ӛндіру 

технологиясын жасау 

 

Разработка технологии производства молока на 

основе композиционных 

зерен зерновых культур 

обогащенных омега-3 

полиненасыщенными 

жирными кислотами 

льняного масла 

 

Development of technology for the production of milk-

basedcompositional grain 

cereals fortified with omega-3 

polyunsaturated fatty 

acids of flaxseed oil 

 

 Х.ғ.д.,профессор 

Юнусов Т.С. 

24  Утегенова Асель 

Куанышевна 

Ауыл және орман 

шарушылығында қабыршақ 

қанатты бунақденелілерге 

қарсы биологиялық 

Получение 

биологического препарата 

«лепидоцид» для борьбы 

с чешуекрылыми 

Receiving the biological 

preparation "lepidotsid" for 

fight against lepidopterous 

insects in rural and forestry 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

м.а.Салхожаева 

Г.М. 


препарат «лепидоцид» алу 

 

 25  Шайхина Диана 

Сериковна  

Мұнайтотықтырушы 

биопрепараттарды алу және 

олардың тиімділігін бағалау 

Получение 

нефтеокислящих 

препаратов и оценка их 

эффективности 

 

Receiving nefteokislyashchikh of preparations and 

assessment of their efficiency 

Бт-42  Б.ғ.к., доцент 

Арыстанова Ш.Е. 

26  Қалдыбай 

Қаракөзайым 

Қылқан жапырақты 

ағаштардың патогенді 

саңырауқұлақтарын 

идентификациялау 

Идентификация 

патогенных грибов 

хвойных пород 

 

The identification of pathogenic fungi softwood 

 

Бт-42  Phd доктор, аға оқытушы 

Тулегенова Ж.А. 

27  Ізбасар Айгүл 

Ағатайқызы 

Мицелиалды саңырауқұлақ  

fusarium туысының 

геномдық днқ-сын 

экстракциялау әдісі 

Методика экстракции 

геномной днк из 

мицелиальных грибов рода fusarium 

The extraction methods of 

genomic dna from 

filamentous fungi genus 

fusarium. 

 

Бт-42  Phd доктор, аға оқытушы 

Тулегенова Ж.А. 

28  Адилхат Тилек 

Қосқататтыларды 

гентиптеуге арналған птр 

жағдайының оптимизациясы 

Оптимизация условий пцр 

для генотипирования 

двукрылых 

Optimization of pcr 

conditions for diptera 

denotyping 

Бт-43  Phdдоктор,доцент 

м.а. Ещжанов 

Т.Е. 

29  АманжоловЕрдаулетЕркінұлы 

Аллантоинның 

әртүрлі 

өсімдіктерде  синтезделуін 

зерттеу  

Синтезирование 

аллантоинов в разных 

расстениях 

Study on the synthesis of 

allantoin in different plant 

species 

Бт-43  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. 

30  Ақбидай Айнар 

Талғатқызы 

Қызылшаға қарсы тірі 

вакцинаның 

микрокапсулденген 

формасының биоқауіпсіздігі. 

Биобезопасность 

микрокапсулированной 

формы живой корневой 

вакцины. 

Boisafty microcapsulated  

forms of live measles 

vaccine. 

Бт-43  М.ғ.д.,профессор 

Шапекова Н.Л. 31  Асанқызы Айдана 

Табиғи антибиотиктер 

өндірістерінде 

пайдаланатын 

микроорганизмдер 

Природные 

микроорганизмы-

продуценты антибиотиков 

в промышленности 

Natural microorganisms of 

antibiotic in the producing 

industry 

Бт-43  М.ғ.д.,профессор 

Шапекова Н.Л. 

32  Бахатбек Еркегуль 

Картоп өсімдігінен жалпы 

ақуыз мөлшерін анықтау 

Определение содержания 

общего белка в картофеле 

Definition of the content of 

general protein in potatoes 

Бт-43  Б.ғ.к.доцент 

Ургалиев Ж.Ш. 

33  Буртаева Жанна 

Жалғасқызы  

Жануарлар ішкі 

органдарындағы 

молибдоферменттерді 

зерттеу 

Очистка молибдена от 

вредных веществ 

фермента, который 

содержится в органах 

животных 

Study on the 

molybdoenzymes of animal 

organs 

Бт-43  Б.ғ.к., доцент Аликулов З.А.  

34  Даниярова Айнаш 

Мухамедияровна 

Фитопатогенді 

саңырауқұлақтардың 

геномды днқ-сын бӛліп алу 

әдістері. 

Методы выделения 

геномной днк из 

фитопатогенных грибов. 

 

Methods of genomic dna isolation from 

phytopathogenic fungi 

Бт-43  Phdдоктор,доцент 

м.а. Ещжанов 

Т.Е. 

35  ДауитбаеваАйзатБекзадаевна 

In vitro жағдайында эспарцет 

өсімдігінің өсуі мен дамуын 

талдау. 


 

Анализ роста и развитие 

растений эспарцета в 

условиях  

 

Іn vitro The analysis of growth and 

development of plants of a 

cock's head in the conditions 

of іn vitro 

Бт-43  Б.ғ.к., доцент 

Арыстанова Ш.Е. 

36  Джамалбек Улбала 

Абдиғалиқызы 

Мақсары 

майы 


фосфолипидтері 

эмульсиясынантағамдық 

капсульденген 

биопрепараттар 

өндіру 

технологиясын жасау. Разработка пищевых 

капсулированных 

биопрепаратов из 

фосфолипидных эмульсий 

сафлоровых масел  

Development of food 

encapsulated  phospholipid 

safflower oil emulsion 

biological products 

Бт-43  Phd доктор, аға 

оқытушы 

Тулегенова Ж.А. 

37  Еркінбек  Айдана 

Имангелдіқызы 

Жшс «сезам эко» 

жағдайында жүзім 

дәнегінен, грек жаңғағынан, 

жержаңғақтан, қара зере, 

Биотехнология 

комплексный переработки 

семян льна, кунжута, 

тыквы, черного тмина, 

арахиса, греческого ореха 

Biotechnological integrated 

approach prcessing flax, 

sesame, pumpkin, black 

cumin, peanut, greek walnut 

and grape seeds at the llp 

Бт-43  Phdдоктор, 

доцент м.а. 

Ещжанов Т.Е. 


асқабақ,  күнжіт, және зығыр 

дәндерінен май өндірудегі 

кешенді биотехнологиялық 

икемдеу жолдары  

и косточки винограда в 

условиях тоо «сезам эко». 

"sesame ivf." 

38  Әкімова Ақсауле 

Жұмағаниқызы 

Күріштен омега-3 

полиқанықпаған май 

қышқылдарымен байытылған 

сүт өндіру технологиясын 

жасау 


 

Разработка технологии 

производства молока из 

риса обогащенными 

омега-3 

полиненасыщенными 

жирными кислотами 

 

Development of technology for the production of milk rice 

enriched with omega-3 

polyunsaturated fatty acids 

Бт-43  Phd доктор, аға 

оқытушы 

Тулегенова Ж.А. 

39  Жеңісхан Нұрдана 

Жеңісханқызы 

Фитопатогенді 

саңырауқұлақтардың 

генетикалық 

идентификациясы 

Генетическая 

идентификация 

фитопатогенных грибов 

 

Genetic identification of phytopatogenic fungi species 

 

Бт-43  Phdдоктор,доцент м.а. Ещжанов 

Т.Е. 


40  КелесбаевАлиханЕр

галиулы 


Галофитті  өсімдіктердің  ББЗ 

рын  синтезделуін  қабілетін 

зерттеу  

Исследование методов 

синтезирования 

галофитных растении бад 

Study on the synthesis of bac 

in halophyte plants 

Бт-43  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. 

41  Қалиоллаева 

Сағыныш 


Ақылтайқызы 

Микроорганизмдердегі 

метаболизм  типтері  және 

оларды 


реттеу 

механизмдері 

Типы метаболизма 

микроорганизмов и их 

механизмы регуляции 

Types of microorganisms and 

their metabolic regulation 

mechanisms 

Бт-43  М.ғ.д.,профессор 

Шапекова Н.Л. 

42  Қалмақан Жансая 

Қалмақанқызы 

Балдырлар арқылы ағын 

суларды тазарту 

технологиясын жасау 

Создать технологию 

очистки приливных вод 

при помощи водоросли 

Development of the 

technology for water 

cleaning by algae 

Бт-43  М.ғ.к.,доцент 

Мукашева Г.К. 

43  Назиран Фатиха 

In vitro жағдайында бидай 

өсімдігінің ақуызы мен 

пероксидаза ферментінің 

Изучение белка и 

активности фермента 

пероксидазы пщеницы в 

Studying of protein and 

activity of enzyme of 

peroxidase of wheat in the 

conditions of іn vitro 

Бт-43  Б.ғ.к., доцент 

Арыстанова Ш.Е. белсенділігін зерттеу 

 

условиях іn vitro  

44  Ниязбекова 

Айгерим 

Нурбекқызы 

Бұғының (марал) мүйізнен 

пантокрин негізінде май 

қышқылымен байытылған  

емдік-профилактикалық 

биопрепараттар алу 

технологиясын жасау 

Разработка технологий 

лечебно-


профилактического 

биопрепарата 

обогащенными жирными 

кислотами на основе 

пантокрина из рогов 

марала 


 

Development of  therapeutic 

and prophylactic products  

enriched with fatty acids of 

the  maral horn pantokrine 

Бт-43  Т.ғ.к., доцент 

Орынбеков Д.Р. 

45  Серікбай Сымбат 

Жанатқызы 

Қаймақ-сүзбе өнімдерін 

өндіру технологиясын жасау 

 

 Разработка технологии 

произботства творожно-

сметанных продукт 

Development  of  for  the 

production  of  sour  cream 

and cottage cheese  

Бт-43  Т.ғ.к., доцент 

Орынбеков Д.Р. 

46  Сыздыкова Адила 

Ханатовна 

Тұзды 

бойына 


жинап, 

топырақты 

тазалайтын 

галофиттердің 

дәндерінің 

өсуін 


қолдайтын 

осмопротектантты зерттеу 

Иследование 

осмопотектантов каторые 

потдерживают рост семян 

голофитов собирающих в 

себя соль из почвы. 

Study on the osmoprotectant 

stimulating seed germination 

of halophytes accumulating 

salns from soil 

Бт-43  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. 

47  Талимшеева 

Гүлзипа 

Тілеуханқызы 

Амарант дәнінен емдік-

профилактикалық май және 

сусын өндіру технологиясын 

жасау 


 

 

Разработка технологии производства  лечебно-

профилактического масла 

и напитков из семян 

амаранта 

 

 

Development of technology for the production of 

therapeutic and preventive 

oil from amaranth seeds 

The  amaranth  seed  human 

care oil engineering 

Бт-43  Х.ғ.д.,профессор 

Юнусов Т.С. 

48  Таутанова Айдана 

Байқоңыр 

космодромындағы 

Исследование 

возможностей очистки 

Study on the possibilities of 

phytoremediation of 

Бт-43  Б.ғ.к.,доцент 

Аликулов З.А. Курманбайкызы 

қоршаған ортаны өсімдіктер 

арқылы 

тазалау 


мүмкіндіктерін зерттеу 

окружающею среду 

космодрома байконур с 

помощи растений 

baikonur environment 

49  Амангельді Айзада 

Кайратқызы 

Картоптың фузариозды 

шірігіне қарсы жаңа 

формалары мен линияларын 

алу 

Создание новых форм и линии картофеля 

устойчивых к 

фузариозной гнили 

The creation new forms and 

lines of potatoes resistant to 

fusarium rot 

 

Бт-43  Phd доктор, аға оқытушы 

Тулегенова Ж.А. 

50 

Абдалиев Аскар Мирза Ұғли 

Тышқаның перифериялық 

қаны мен сүйек кемігінің 

криоконсервацияға дейін 

және кейін алынған бағаналы 

Изучение содержания 

стволовых клеток, 

полученных из 

периферической крови и 

костного мозга мышей до и 

после криоконсервации 

The study of the content of 

stem cells derived from 

peripheral blood and bone 

marrow of mice before and 

after cryopreservation 

Бт-42 

М.ғ.к.,доцент Мукашева Г.К. 

51 


Азнабекова Камила 

Кайратовна 

Дерматофиттер 

мәдениеттерінен антигендер 

жасау технологиясы арқылы 

серологиялық реакцияларды 

қою 

Технология изготовления антигенов из культур 

дерматофитов для 

постановки 

серологических реакций 

 

Production technology of antigens from cultures of 

dermatophytes for staging 

serological 

Бт-42 


М.ғ.д.,профессор 

Шапекова Н.Л. 

52 

Амренова Зарина Ермековна 

Оңтүстік қазақстандағы 

атамалы ақ шөп дәрілік 

өсімдігінің химиялық құрамы 

Химический состав 

лекарственого растения 

пересту́пень бе́лый южного 

казахстана 

Southern kazakhstan 

medicinal plant bryonia alba 

chemical composition  

Бт-42 


Б.ғ.д., профессор 

Сарсенбаев К.Н. 

53 

Ахметова Зилиха Сапаровна 

Вируспен зақымдалуға 

төзімділікте 

альдегидоксидазаның ролі 

Роль  альдегидоксидазы  в 

устойчивости  к  вирусному 

заражению 

The  role  of  aldexyde  oxidase 

in  plant  resistence  to  viral 

pathogenes 

Бт-42 

Phd доктор, каф.меңгерушісі 

Омаров Р.Т. 

54 

Аюпова Алмагуль In vitro жағдайында шұрқ-

шұрқ шайқұрайдың 

Влияние питательной 

среды на морфогенез 

Influence of culture medium 

on morphogenesis hypericum 

Бт-42 

Б.ғ.к.,доцент Бауыржановна 

морфогенезіне қоректік 

ортаның  әсері. 

зверобоя продырявленного 

в условиях invitro 

perforatum under in vitro 

Сегизбаева Г.Ж. 

55 


Бекетаева Гүлзат 

Саматқызы

 

Өсімдік майларының және олардың негізіндегі 

өнімдерінің өндірудегі 

биотехнологиялық аспектер  

Биотехнологические  

аспекты в производстве 

растительных масел и 

продуктов на их основе 

Biotechnological aspectsin 

the productionof vegetable 

oilsand products 

Бт-42 

Б.ғ.к.доцент Ургалиев Ж.Ш. 

56 


Беккожина Бинегуль 

Кайратовна 

Invitro жағдайында  

картоптың меристемалық  

өсімдіктерін өсірудің 

биотехнологиялық әдістері 

Биотехнологические 

методы выращивания 

меристемных растений 

картофеля в условиях in 

vitro 

Biotechnological methods of growing meristem of potato 

plants under in vitro 

conditions 

Бт-42 


Б.ғ.к.,доцент 

Сегизбаева Г.Ж. 

57 

Болтайхан Саида Талгатқызы 

Методы выделения днк из 

комаров для последующей 

генетической 

идентификации 

Генетикалық 

идентификацияға 

арналған масалардан днқ 

бӛліп алу әдістері 

 

Мethods of dna extraction from mosquitoes for 

subsequent genetic 

identification 

Бт-42 


Phd доктор, 

доцент м.а. 

Ещжанов Т.Е. 

58 


Буслаева 

Маргарита 

Александровна

 

Картоптың invitroжағдайында 

микротүйіршікшектену 

Микроклубнеобразование 

в культуре картофеля in 

vitro  

Microtuberization in vitro culture of potato  

 

Бт-42 Б.ғ.к., доцент 

Турпанова Р.М. 

59 

Грязнова Елена Владимировна 

Өсімдіктердің төмен 

молекулалы органикалық 

қосылыстарын газды 

храматографиялық масс-

спектрометриялық әдіспен 

эксракциялау және бөліп алу 

әдістері 

Методы экстракции и 

разделения низкомолекуля

рных органических 

соединений растений 

методом газовой 

хроматографией масс-

спектроскопией 

 

Method of extraction and separation of plants low 

molecular weight organic 

compounds by gas 

chromatography mass 

spectroscopy 

Бт-42 


Б.ғ.д., профессор 

Сарсенбаев К.Н. 60 

Данияров Асет 

Жанатович

 

Карел қайыңының клоналдық микрокөбейту 

Клональное 

микроразмножение 

березы карельской  

Clonal micropropagation of 

karelian birch 

Бт-42 

Б.ғ.к., доцент Турпанова Р.М. 

61 


Ергазиева Алия 

Болатовна 

Дәнді культуралардың өсуі 

барысында анти- 

және прооксидантты 

жүйелердің қызметің зерттеу 

Изучение роли анти- и 

прооксидантной системы при 

прорастании зерновых 

культур 


Study the role of anti- and 

prooxidant system during 

germination of crops 

Бт-42 


Б.ғ.к.,доцент 

Сегизбаева Г.Ж. 

62 

Ескенова Гулизор Бауыржановна

 

Invitro жасуша линиялары  тұзға төзімділік моделі 

ретінде  

 

Клеточные линии in vitro как модель для изучения 

солеустойчивости 

 

Cell lines in vitro like a model for searching salinity 

resistance 

Бт-42 

Б.ғ.к., доцент Турпанова Р.М. 

63 


Жасуланов Адил 

Жайыкулы 

Тат саңырауқұлағымен 

зақымдалған бидай 

жапырақтарының сигналды 

молекулалары 

Сигнальные молекулы 

листьев пшеницы при 

поражении ржавчинными 

грибами 


Wheat leaf signal molecules 

infecting by rust fungus  

Бт-42 

Б.ғ.д., профессор Сарсенбаев К.Н. 

64  Иргибаева Гульсана 

Болатовна 

Қант диабетінің ii тип қауіпі 

кездесетін 7-8 жастағы 

балалардың гендеріндегі  

полиморфизм икемділігін  

зерттеу 


Изучение полиморфизма 

генов 


предрасположенности к 

сахарному диабету 2 типа у 

детей в возрасте 7-8 лет  

The study of the type 2 

diabetes predisposinggene 

polymorphism in 7-8 years 

children  

 

Бт-42 М.ғ.к.,доцент 

Мукашева Г.К. 

65 

Каракулова Айгуль Шайдуллаевна 

Mycobacteriumtuberculosis 

культуралды 

фильтраттарынан 

рекомбинантты ақуыздарды 

алу 


Получение 

рекомбинантных белков 

культуральных 

фильтратов 

mycobacteriumtuberculosis 

Receiving recombinant protein 

from cultural filtrates 

mycobacterium tuberculosis». 

Бт-42 

Б.ғ.к.доцент Ургалиев Ж.Ш. 

66  Касенова Саламат 

Муратовна 

Тұзды стрестің мо-

ферменттеріне тигізетін 

Влияние  солевого  стресса 

на 

активность мо-

The influence of sait stress on 

activity of mo-ensymes 

Бт-42 


Phd доктор, 

каф.меңгерушісі 

Омаров Р.Т. 


әсері 

ферментов 

67 

Койлыбай Меруерт Галымжановна

 

Ретардантардың әсерінен кейінгі ajaniafruticulosa-ның 

каллустық культуралардың 

морфогенезге қабілеттігі 

Способность к 

морфогенезу каллусных 

культур аянии 

кустарничковой  после 

применения ретардантов 

Morphogenesis ability of 

ajania fruticulosa callus 

cultures after retardant 

application 

Бт-42 


Б.ғ.к., доцент 

Турпанова Р.М. 

68 

Кусанова Айгуль Амангельдыевна 

Қант диабетініңii тип қауіпі 

кездесетін 11-14 жастағы 

балалардың гендеріндегі  

полиморфизм икемділігін 

зерттеу 


Изучение полиморфизма 

генов 


предрасположенности к 

сахарному диабету 2 типа 

среди подростков в 

возрасте 11-14 лет 

The study of the type 2 

diabetes predisposinggene 

polymorphism in 11-14 years 

teenagers 

 

Бт-42 


М.ғ.к.,доцент 

Мукашева Г.К. 

69 

Меркульева Юлия Александровна 

Гендердің полиморфизм 

икемділік артықшылығы 

кездесетін балалардағы қант 

диабеті ii типінің дамуына 

сыртқы факторлардың әсерін 

зерттеу 

Изучение влияния 

внешнесредовых факторов 

на реализацию сахарного 

диабета 2 типа у детей с 

наличием полиморфизма 

генов 

предрасположенности The study of  external 

environment’s factors’ 

influence on the type 2 

diabetes realization in children 

with predisposinggenes 

polymorphism 

Бт-42 

М.ғ.к.,доцент Мукашева Г.К. 

70 


Мукашева 

Таншолпан 

Нуржановна 

Оттегінің активті формасының 

аккумляциясына вирусты 

аурулардың әсері 

Влияние вирусного 

заболевания на 

аккумуляцию активных 

форм кислорода  

The influence of salt stress on 

catalase activity 

Бт-42 

Phd доктор, каф.меңгерушісі 

Омаров Р.Т. 

71 

Мусабекова Айганым Сабитовна 

Тат саңырауқұлағымен 

зақымдалған бидай 

жапырақтарының 

төменмолекулалы 

органикалық 

қосылыстарының (lmwoc) 

Состав низкомолекулярных 

органических соединений 

(lmwoc) листьев пшеницы 

при заражении ржавчиной 

Low molecular weight 

organiccompounds(lmwoc)   

composition of rust infecting 

wheat leaves 

Бт-42 


Б.ғ.д., профессор 

Сарсенбаев К.Н. құрамы 

72 


Омарбекова Ақбота 

Сержанқызы

 

Фитотолтырғыш қосылған 

ешкі  сүті  негізінде  қышқыл 

сүт 

сусындарын алу 

технологиясы 

Технология 

получения 

кисломолочных  напитков 

с  фитонаполнителями  на 

основе козьего молока 

 

The technology of dairy products with phytofillers 

based on goat milk 

Бт-42 

Б.ғ.к.доцент Ургалиев Ж.Ш. 

73 


Самуратов Абду-

Ашим Молдагалиулы 

Ақсырттан (bryonia alba

тамырының қабық бөлігінің 

төменмолекулалы 

органикалық қосылыстары 

Бриония белая ( bryonia 

alba) состав 

низкомолекулярных 

органических соединений 

коровой части корня  

Low-molecular-compounds 

composition of the brion 

white (bryonia alba) root 

Бт-42 


Б.ғ.д., профессор 

Сарсенбаев К.Н. 

74 

Серикбаева Анара Сериковна 

35 жастан асқан әйелдердегі 

экстрокорпоральды 

ұрықтандырудан кейінгі 

жүктілігі кезінде түсік тастау 

қауіпін тударатын факт 

орларды зерттеу 

Изучение факторов риска 

невынашивания 

беременности при 

экстракорпоральном 

оплодотворении у женщин 

старше 35 лет 

The study of pregnancy  risk 

factors during in vitro 

fertilization in women older 

than 35 years 

 

Бт-42 М.ғ.к.,доцент 

Мукашева Г.К. 

75 

Умарова Дина Булатовна

 

Өсімдік жасушалар культурасы - биологиялық 

белсенді заттардың көзі 

ретінде 

Культура  клеток  растений 

как  источник  получения 

бав 


Culture of cages of plants as 

source of receipt of bioactive 

substances 

Бт-42 


Б.ғ.к., доцент 

Турпанова Р.М. 

76 

Унембаева Гауһар Нартайқызы

 

Сауықтырылған картоптың көбейту коэффициентін 

жоғарылату үшін өсу 

стимуляторлардың әсері 

Действие стимуляторов 

роста для повышения 

коэффициента 

размножения 

оздоровленного 

картофеля 

The action of growth 

promoters in increasing the 

multiplication factor of the 

improved potato 

Бт-42 


Б.ғ.к., доцент 

Турпанова Р.М. 77 

Қани Сабира 

Пернебекқызы

 

Пребиотиктерді косу аркылы жасалатын сүзбенің 

өндірістік технологиясы 

Технология производства 

творога с применением 

пребиотиков   

Technology of curd 

production with addition of 

prebiotics 

Бт-42 

М.ғ.к.,доцент Мукашева Г.К. 

78 


Құрманова 

Айкерім 


Тұрғанқызы

 

Дәстүрлі емес 

негізінде 

өсімдік  шикізатынан  емді-

профилактикалық 

азық-

түліктің өндірісі  Производство лечебно-

профилактических 

продуктов на основе 

нетрадиционного 

растительного сырья 

The production of 

therapeutic products based 

on non-traditional plant 

materials 

Бт-42 


М.ғ.к.,доцент 

Мукашева Г.К. 

79 

Үмбетова Альбина Құттықияқызы 

Тұмау а вирусын анықтау үшін 

птр әдісін жасау 

Разработка метода 

полимеразной цепной 

реакции (пцр) для  

выявления вируса гриппа 

типа а 


Development of polymerase 

chain reaction (pcr) for the 

detection of influenza virus 

type a 


Бт-42 

Б.ғ.к.,доцент 

Сегизбаева Г.Ж. 

 

  

 

  

 

  

 

 


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   65
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет